ஏ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஏ 5
ஏஎய் 1
ஏஎர் 3
ஏக்கழுத்தம் 2
ஏக்கற்று 1
ஏக்கற்றும் 1
ஏகல் 1
ஏகார் 1
ஏகினான் 1
ஏகும் 2
ஏகுமாம் 1
ஏங்கன்மின் 1
ஏங்கி 3
ஏங்குபவர்க்கு 1
ஏட்டை 1
ஏடி 1
ஏண் 4
ஏணி 1
ஏத்தப்படும் 1
ஏத்தல் 1
ஏத்தி 3
ஏத்து 1
ஏத்துதல் 1
ஏத்தும் 2
ஏதப்பாடு 1
ஏதம் 14
ஏதமால் 1
ஏதமும் 1
ஏதில் 3
ஏதில 2
ஏதிலர் 4
ஏதிலவரை 1
ஏதிலார் 10
ஏதிலார்க்கு 1
ஏதிலான் 2
ஏதின்மை 1
ஏது 1
ஏந்த 1
ஏந்தல் 3
ஏந்தி 5
ஏந்திய 1
ஏந்து 5
ஏம 5
ஏமம் 8
ஏமரா 1
ஏமல் 1
ஏமாக்கல் 1
ஏமாந்த 1
ஏமாந்து 2
ஏமாந்தோம் 1
ஏமாப்ப 3
ஏமாப்பு 8
ஏமார்ந்த 1
ஏமார்ந்திருந்தாரே 1
ஏமாரார் 1
ஏமுற்றவரினும் 1
ஏமுறுதல் 1
ஏய் 2
ஏய்க்கும் 5
ஏய்ப்ப 2
ஏய்ப்பர் 1
ஏய 2
ஏயினம் 1
ஏயினர் 1
ஏயுங்கால் 1
ஏயும் 2
ஏர் 16
ஏரி 1
ஏரின் 1
ஏரினும் 1
ஏருடையான் 1
ஏரும் 2
ஏலா 2
ஏலாத 1
ஏலாதார்மாட்டும் 1
ஏலாதான் 1
ஏலாமை 3
ஏலாமைக்கு 1
ஏலார் 1
ஏவது 1
ஏவல் 4
ஏவல்பாற்று 1
ஏவலாள் 1
ஏவவும் 1
ஏவாமை 1
ஏவியது 1
ஏவின 1
ஏழ் 2
ஏழாய் 1
ஏழு 1
ஏழை 7
ஏழைதான் 1
ஏழையாம் 1
ஏழையார் 2
ஏழையும் 1
ஏற்க 1
ஏற்கும் 1
ஏற்ப 1
ஏற்பர் 1
ஏற்பார்க்கு 1
ஏற்ற 6
ஏற்றம் 1
ஏற்றல் 1
ஏற்றார் 1
ஏற்றார்க்கு 1
ஏற்றார்கட்கு 1
ஏற்றாரை 1
ஏற்றான் 1
ஏற்றி 3
ஏற்றிய 1
ஏற்றினார் 1
ஏற்று 8
ஏற்றும் 2
ஏற்றுவார் 1
ஏற்றை 1
ஏற 1
ஏறலும் 1
ஏறற்க 1
ஏறா 1
ஏறார் 3
ஏறி 11
ஏறிய 1
ஏறினார் 2
ஏறு 11
ஏறுண்டு 1
ஏறும் 5
ஏறுமாம் 1
ஏறுவ 2
ஏறொடு 3
ஏறோடு 1
ஏன்று 3
ஏனம் 2
ஏனல் 8
ஏனல்வாய் 1
ஏனலுள் 1
ஏனுலகத்துஆயின் 1
ஏனை 19
ஏனைய 1
ஏனையவர் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ஏ (5)

ஏ மரை போந்தன ஈண்டு – திணை150:1/4
இன கலை தேன் கிழிக்கும் ஏ கல் சூழ் வெற்ப – பழ:68/3
ஏ கல் மலை நாட என் செய்து ஆங்கு என் பெறினும் – பழ:127/3
ஏ பிழைத்து கா கொள்ளுமாறு – பழ:354/4
ஏ மாண் சிலையார்க்கு இன மா இரிந்து ஓடும் – கைந்:18/2

TOP


ஏக்கழுத்தம் (2)

மோட்டுடை போர்வையோடு ஏக்கழுத்தம் தாள் இசைப்பு – ஆசாரக்:91/1
இல்லாதாள் ஏக்கழுத்தம் செய்தலும் இல்லாதான் – சிறுபஞ்:3/2

TOP


ஏக்கற்று (1)

ஏக்கற்று ஆங்கு என் மகன்தான் நிற்ப என்னானும் – ஐந்50:28/3

TOP


ஏக்கற்றும் (1)

உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏக்கற்றும் கற்றார் – குறள்:40 5/1

TOP


ஏகல் (1)

எல என்று இணை பயிரும் ஏகல் சூழ் வெற்பன் – திணை50:10/2

TOP


ஏகார் (1)

இருந்தக்கால் ஏவாமை ஏகார் பெருந்தக்கார் – ஆசாரக்:74/2

TOP


ஏகினான் (1)

மலர் மிசை ஏகினான் மாண் அடி சேர்ந்தார் – குறள்:1 3/1

TOP


ஏகும் (2)

ஏகும் அளித்து இ உலகு – நாலடி:2 5/4
ஏகும் சுவர்க்கம் இனிது – சிறுபஞ்:64/4

TOP


ஏகுமாம் (1)

ஏகுமாம் எள்ளுமாம் கீழ் – நாலடி:35 8/4

TOP


ஏங்கன்மின் (1)

பேதை பட்டு ஏங்கன்மின் நீயிரும் எண் இலா – ஐந்70:52/3

TOP


ஏங்கி (3)

மனை பாசம் கைவிடாய் மக்கட்கு என்று ஏங்கி
எனைத்து ஊழி வாழ்தியோ நெஞ்சே எனைத்தும் – நாலடி:13 10/1,2
ஒல்லோம் என்று ஏங்கி உயங்கி இருப்பவோ – ஐந்70:42/1
பரிந்து அவர் நல்கார் என்று ஏங்கி பிரிந்தவர் – குறள்:125 8/1

TOP


ஏங்குபவர்க்கு (1)

வரு நாள் வைத்து ஏங்குபவர்க்கு – குறள்:127 9/2

TOP


ஏட்டை (1)

ஏட்டை பருவத்தும் இல் பிறந்தார் செய்வன – நாலடி:36 8/1

TOP


ஏடி (1)

எளியர் என நலிந்த ஈர்ங்குழலார் ஏடி
தெளிய சுடப்பட்டவாறு – திணை150:123/3,4

TOP


ஏண் (4)

ஏண் அழிதற்கு யாம் ஏயினம் – திணை150:23/4
ஊண் இலான் செய்யும் உதாரமும் ஏண் இலான் – சிறுபஞ்:10/2
பேண் இலன் நாய் பிறர் சேவகன் நாய் ஏண் இல் – சிறுபஞ்:93/2
ஏண் எளிது சேவகனேல் பெரியார் பேண் எளிது – சிறுபஞ்:94/2

TOP


ஏணி (1)

மச்சு ஏற்றி ஏணி களைவு – பழ:291/4

TOP


ஏத்தப்படும் (1)

இன் மொழியால் ஏத்தப்படும் – சிறுபஞ்:80/4

TOP


ஏத்தல் (1)

சென்று அமர்ந்து ஏத்தல் இனிது – இனிய40:0/4

TOP


ஏத்தி (3)

ஆர் எயில் மூன்றும் அழித்தான் அடி ஏத்தி
ஆரிடத்து தான் அறிந்த மாத்திரையான் ஆசாரம் – ஆசாரக்:101/1,2
பழுது இன்றி ஆற்ற பணிந்து முழுது ஏத்தி
மண் பாய ஞாலத்து மாந்தர்க்கு உறுதியா – சிறுபஞ்:0/2,3
எழுத்தினால் நீங்காது எண்ணால் ஒழியாது ஏத்தி
வழுத்தினால் மாறாது மாண்ட ஒழுக்கினால் – ஏலாதி:38/1,2

TOP


ஏத்து (1)

பாத்து உண்பான் ஏத்து உண்பான் பாடு – ஏலாதி:44/4

TOP


ஏத்துதல் (1)

வாயின் மீக்கூறுமவர்களை ஏத்துதல்
நோய் இன்று எனினும் அடுப்பின் கடை முடங்கும் – பழ:117/2,3

TOP


ஏத்தும் (2)

கை அறியா மாக்கள் இழிப்பும் எடுத்து ஏத்தும்
வையார் வடித்த நூலார் – நாலடி:17 3/3,4
ஒளி தொழுது ஏத்தும் உலகு – குறள்:97 10/2

TOP


ஏதப்பாடு (1)

ஏதப்பாடு அஞ்சுபவர் – குறள்:47 4/2

TOP


ஏதம் (14)

ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து – குறள்:14 6/2
ஏதம் படு பாக்கு அறிந்து – குறள்:17 4/2
ஏதம் பலவும் தரும் – குறள்:28 5/2
உவகையும் ஏதம் இறைக்கு – குறள்:44 2/2
பேதைமை என்பது ஒன்று யாது எனின் ஏதம் கொண்டு – குறள்:84 1/1
ஏதம் பலவும் தரும் – குறள்:89 4/2
ஏதம் பலவும் தரும் – குறள்:89 5/2
ஏதம் பெரும் செல்வம் தான் துவ்வான் தக்கார்க்கு ஒன்று – குறள்:101 6/1
மன்னிய ஏதம் தரும் – ஆசாரக்:95/4
ஏதம் பலவும் தரும் – ஆசாரக்:98/3
களி யானை மன்னர்க்கோ கைகடத்தல் ஏதம்
துளி உண் பறவை போல் செவ்வன் ஓர்ப்பாரும் – பழ:287/2,3
நிகர் ஒன்றின் மேல் விடுதல் ஏதம் நிகர் இன்றி – பழ:382/2
இகலின் எதிர் நிற்றல் ஏதம் அகல போய் – பழ:384/2
எள்ளான் ஈத்து உண்பானேல் ஏதம் இல் மண் ஆண்டு – ஏலாதி:46/3

TOP


ஏதமால் (1)

எம் கண் அனையர் என கருதின் ஏதமால்
தம்கண்ணேயானும் தகவு இல கண்டக்கால் – பழ:322/1,2

TOP


ஏதமும் (1)

இர வரின் ஏதமும் அன்ன புக அரிய – திணை150:59/2

TOP


ஏதில் (3)

ஏதில் மனையாளை நோக்கு – நாலடி:9 6/4
ஏதில் மகளிரை நோவது எவன்கொலோ – ஐந்70:44/3
ஏதில் பிணம் தழீஇ அற்று – குறள்:92 3/2

TOP


ஏதில (2)

ஏதில ஏதிலார் நூல் – குறள்:44 10/2
அணி எவனோ ஏதில தந்து – குறள்:109 9/2

TOP


ஏதிலர் (4)

ஏதிலர் என்னும் இ ஊர் – குறள்:113 9/2
ஏதிலர் என்னும் இ ஊர் – குறள்:113 10/2
ஏதிலர் போல வரும் – குறள்:123 4/2
ஏதிலர் ஆகி இடை விண்டார் ஆதலால் – பழ:52/3

TOP


ஏதிலவரை (1)

ஏதிலவரை இரவு – நாலடி:31 6/4

TOP


ஏதிலார் (10)

ஏதிலார் இன் சொலின் தீது ஆமோ போது எலாம் – நாலடி:8 3/2
ஏதிலார் இற்கண் குருடன் ஆய் தீய – நாலடி:16 8/2
ஏதிலார் செய்தது இறப்பவே தீது எனினும் – நாலடி:23 8/1
ஏதிலார் என்பார் இயல்பு இல்லார் யார் யார்க்கும் – நான்மணி:42/1
என்னைகொல் ஏதிலார் மாட்டு – குறள்:19 8/2
ஏதிலார் குற்றம் போல் தம் குற்றம் காண்கிற்பின் – குறள்:19 10/1
ஏதில ஏதிலார் நூல் – குறள்:44 10/2
ஏதிலார் ஆர தமர் பசிப்பர் பேதை – குறள்:84 7/1
ஏதிலார் போல பொது நோக்கு நோக்குதல் – குறள்:110 9/1
தஞ்சம் தமர் அல்லர் ஏதிலார் தாம் உடைய – குறள்:130 10/1

TOP


ஏதிலார்க்கு (1)

இரும்பு ஆர்க்கும் காலர் ஆய் ஏதிலார்க்கு ஆள் ஆய் – நாலடி:13 2/1

TOP


ஏதிலான் (2)

ஏதிலான் துய்க்கப்படும் – நாலடி:28 4/4
என் பரியும் ஏதிலான் துப்பு – குறள்:87 2/2

TOP


ஏதின்மை (1)

ஏதின்மை சொல்லி இருப்பர் பிறர் மகளிர் – கைந்:43/3

TOP


ஏது (1)

ஏது இன்மை கோடி உறும் – குறள்:82 6/2

TOP


ஏந்த (1)

கரு இயல் கார் மழை கால் கலந்து ஏந்த
உருகு மட மான் பிணையோடு உகளும் – திணை50:25/1,2

TOP


ஏந்தல் (3)

பிழைத்த வேல் ஏந்தல் இனிது – குறள்:78 2/2
ஏந்தல் மருப்பிடை கை வைத்து இனன் நோக்கி – கைந்:9/2
ஏந்தல் இள முலை ஈர் எயிற்றாய் என் நெஞ்சு – கைந்:21/3

TOP


ஏந்தி (5)

ஏம வேல் ஏந்தி இரா – திணை150:25/4
தகர குழல் புரள தாழ் துகில் கை ஏந்தி
மகர குழை மறித்த நோக்கு – திணை150:77/3,4
சந்தனம் ஏந்தி அருவி கொணர்ந்திடூஉம் – கைந்:2/2
மின்னின் அனைய வேல் ஏந்தி இரவினுள் – கைந்:10/2
வடி வேல் கை ஏந்தி வரும் – கைந்:12/4

TOP


ஏந்திய (1)

ஏந்திய கொள்கையர் சீறின் இடை முரிந்து – குறள்:90 9/1

TOP


ஏந்து (5)

கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் பெண்டிர் தம் பெண் நீர்மை – நாலடி:36 4/1
ஏந்து எழில் அல்குலாய் ஏமார்ந்த காதலர் – கார்40:13/1
ஏந்து எழில் மார்பின் இயல் திண் தேர் செம்பியன் – கள40:6/5
கோடு ஏந்து கொல் களிற்றின் கும்பத்து எழில் ஓடை – கள40:31/2
புரை தீர் மலை நாடன் பூண் ஏந்து அகலம் – கைந்:6/3

TOP


ஏம (5)

ஏம நெறி படரும் ஆறு – நாலடி:2 3/4
ஏம வேல் ஏந்தி இரா – திணை150:25/4
ஏம புணையை சுடும் – குறள்:31 6/2
காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏம
மடல் அல்லது இல்லை வலி – குறள்:114 1/1,2
ஏம புணைமன்னும் இல் – குறள்:117 4/2

TOP


ஏமம் (8)

உளநாள் சிலவால் உயிர்க்கு ஏமம் இன்றால் – நாலடி:33 4/1
ஏமம் சார் நல் நெறியும் சேர்கலார் தாம் மயங்கி – நாலடி:33 7/2
மன்னுயிர்க்கு ஏமம் செயல் வேண்டும் இன்னே – ஐந்70:14/2
பிணி இன்மை செல்வம் விளைவு இன்பம் ஏமம்
அணி என்ப நாட்டிற்கு இ ஐந்து – குறள்:74 8/1,2
என நான்கே ஏமம் படைக்கு – குறள்:77 6/2
செய்து ஏமம் சாரா சிறியவர் புன் கேண்மை – குறள்:82 5/1
செல்லும் வாய்க்கு ஏமம் சிறுகாலை செய்தாரே – பழ:99/3
ஏமம் வேண்டுவோன் முறை செயல் தண்டான் – முது:10 9/1

TOP


ஏமரா (1)

இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன் – குறள்:45 8/1

TOP


ஏமல் (1)

ஏமல் இல் மூதூர் இருத்தல் மிக இன்னா – இன்னா40:24/1

TOP


ஏமாக்கல் (1)

சலத்தால் பொருள் செய்து ஏமாக்கல் பசு மண் – குறள்:66 10/1

TOP


ஏமாந்த (1)

ஏமாந்த போழ்தின் இனியார் போன்று இன்னாராய் – நாலடி:38 8/1

TOP


ஏமாந்து (2)

ஏமாந்து எமது என்று இருந்தார் பெறுபவே – நாலடி:38 7/3
இஞ்சி அடைத்துவைத்து ஏமாந்து இருப்பினும் – பழ:154/1

TOP


ஏமாந்தோம் (1)

இ சார்வின் ஏமாந்தோம் ஈங்கு அமைந்தேம் என்று எண்ணி – நாலடி:19 2/1

TOP


ஏமாப்ப (3)

தீ மாற்றத்தாலே பகைப்படுத்திட்டு ஏமாப்ப
முன் ஓட்டுக்கொண்டு முரண் அஞ்சி போவாரே – பழ:28/2,3
இயல் பகை வெல்குறுவான் ஏமாப்ப முன்னே – பழ:51/1
செல்வுழியும் ஏமாப்ப செய்வதாம் மெல் இயல் – பழ:289/2

TOP


ஏமாப்பு (8)

பொருந்தினார்க்கு ஏமாப்பு உடைத்து – ஐந்70:12/4
எச்சத்திற்கு ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:12 2/2
எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:13 6/2
எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:40 8/2
இன நலம் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:46 8/2
இன நலத்தின் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:46 9/2
இனன் இலன் ஆம் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:87 8/2
இரவு என்னும் ஏமாப்பு இல் தோணி கரவு என்னும் – குறள்:107 8/1

TOP


ஏமார்ந்த (1)

ஏந்து எழில் அல்குலாய் ஏமார்ந்த காதலர் – கார்40:13/1

TOP


ஏமார்ந்திருந்தாரே (1)

இடர் இன்றி ஏமார்ந்திருந்தாரே என்றும் – பழ:255/3

TOP


ஏமாரார் (1)

ஏமாரார் கோங்கு ஏறினார் – பழ:341/4

TOP


ஏமுற்றவரினும் (1)

ஏமுற்றவரினும் ஏழை தமியனாய் – குறள்:88 3/1

TOP


ஏமுறுதல் (1)

இல் கொண்டு இனிது இரூஉம் ஏமுறுதல் என்பவே – நாலடி:37 4/3

TOP


ஏய் (2)

இழைக்கு அமர்ந்த ஏய் ஏர் இள முலையாள் ஈடு இல் – திணை150:68/3
முருந்து ஏய் எயிறொடு தார் பூப்பித்திருந்தே – திணை150:116/2

TOP


ஏய்க்கும் (5)

அஞ்சன குன்று ஏய்க்கும் யானை அமர் உழக்கி – கள40:7/1
இரும் கால் வய வேங்கை ஏய்க்கும் மருங்கால் – திணை150:26/2
புல்லகம் ஏய்க்கும் புகழ் வயல் ஊரன்தன் – திணை150:129/3
பூட்டுற்ற வில் ஏய்க்கும் பூம் பொய்கை ஊரன் பொய் – திணை150:131/3
முருந்து ஏய்க்கும் முள் போல் எயிற்றினாய் நாளும் – ஏலாதி:7/3

TOP


ஏய்ப்ப (2)

முள் எயிறு ஏய்ப்ப வடிந்து – கார்40:21/4
அலவன் கண் ஏய்ப்ப அரும்பு ஈன்று அவிழ்ந்த – கார்40:39/1

TOP


ஏய்ப்பர் (1)

காப்பாரே போன்று உரைத்த பொய் குறளை ஏய்ப்பர் முன் – பழ:193/2

TOP


ஏய (2)

உவப்ப உடன்படுத்தற்கு ஏய கருமம் – பழ:327/1
எடுத்து மேற்கொண்டவர் ஏய வினையை – பழ:331/2

TOP


ஏயினம் (1)

ஏண் அழிதற்கு யாம் ஏயினம் – திணை150:23/4

TOP


ஏயினர் (1)

ஏயினர் இன்றி இனிது – ஐந்50:11/4

TOP


ஏயுங்கால் (1)

இல்லற நூல் ஏற்ற துறவற நூல் ஏயுங்கால்
சொல் அற நூல் சோர்வு இன்றி தொக்கு உரைத்து நல்ல – ஏலாதி:81/1,2

TOP


ஏயும் (2)

கணம் ஏயும் காத்தல் அரிது – குறள்:3 9/2
இம்மை பழி ஏயும் அன்றி மறுமையும் – பழ:346/3

TOP


ஏர் (16)

முத்து ஏர் முறுவலார் சொல் இனிது ஆங்கு இனிதே – இனிய40:1/3
இரும் புனம் ஏர் கடிகொண்டார் பெரும் கெளவை – கார்40:39/3
கல் ஏர் புறவில் கவினி புதல் மிசை – ஐந்70:24/1
இரும் கடல் மாந்திய ஏர் கொள் எழிலி – திணை50:26/1
எண்ணாது கண்டார்க்கே ஏர் அணங்கால் எண்ணாது – திணை150:47/2
இழைக்கு அமர்ந்த ஏய் ஏர் இள முலையாள் ஈடு இல் – திணை150:68/3
வில் ஏர் உழவர் பகை கொளினும் கொள்ளற்க – குறள்:88 2/1
சொல் ஏர் உழவர் பகை – குறள்:88 2/2
சுழன்றும் ஏர் பின்னது உலகம் அதனால் – குறள்:104 1/1
பிணை ஏர் மட நோக்கும் நாணும் உடையாட்கு – குறள்:109 9/1
கண் நிறைந்த காரிகை காம்பு ஏர் தோள் பேதைக்கு – குறள்:128 2/1
ஏர் குற்றம் பாரா உழவனும் இன் அடிசில் – திரி:104/1
தகை ஏர் இலங்கு அருவி நல் வரை நாட – பழ:402/3
பொன் வரை கோங்கு ஏர் முலை பூம் திருவேஆயினும் – சிறுபஞ்:43/3
நன் புலத்து வை அடக்கி நாளும் நாள் ஏர் போற்றி – சிறுபஞ்:58/1
மை ஏர் தடம் கண் மயில் அன்ன சாயலாய் – ஏலாதி:28/1

TOP


ஏரி (1)

ஏரி சிறிதுஆயின் நீர் ஊரும் இல்லத்து – நான்மணி:99/1

TOP


ஏரின் (1)

ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல் என்னும் – குறள்:2 4/1

TOP


ஏரினும் (1)

ஏரினும் நன்றால் எரு இடுதல் இட்ட பின் – குறள்:104 8/1

TOP


ஏருடையான் (1)

ஏருடையான் வேளாண்மைதான் இனிது ஆங்கு இனிதே – இனிய40:3/3

TOP


ஏரும் (2)

வைகலும் ஏரும் வலம் – கார்40:12/4
மயங்கி வலன் ஏரும் கார் – ஐந்50:1/4

TOP


ஏலா (2)

மேல் ஆடும் மீனின் பலர் ஆவர் ஏலா
இடர் ஒருவர் உற்றக்கால் ஈர்ம் குன்ற நாட – நாலடி:12 3/2,3
நுண் மொழி நோக்கி பொருள் கொளலும் நூற்கு ஏலா
வெண் மொழி வேண்டினும் சொல்லாமை நல் மொழியை – திரி:32/1,2

TOP


ஏலாத (1)

இராஇருக்கை ஏலாத வைகல் பனி மூழ்கல் – சிறுபஞ்:90/1

TOP


ஏலாதார்மாட்டும் (1)

கறுவு கொண்டு ஏலாதார்மாட்டும் கறுவினால் – நாலடி:34 5/2

TOP


ஏலாதான் (1)

எருது உடையான் வேளாளன் ஏலாதான் பார்ப்பான் – நான்மணி:52/1

TOP


ஏலாமை (3)

மாற்றாராய் நின்று தம் மாறு ஏற்பார்க்கு ஏலாமை
ஆற்றாமை என்னார் அறிவுடையார் ஆற்றாமை – நாலடி:7 7/1,2
ஏலாமை நன்று ஈதல் தீது பண்பு இல்லார்க்கு – சிறுபஞ்:59/1
ஏலாமை ஏற்ப வளர்ப்பு அருமை சால்பவை – சிறுபஞ்:73/2

TOP


ஏலாமைக்கு (1)

அன்னையால் நீயும் அரும் தழை யாம் ஏலாமைக்கு
என்னையோ நாளை எளிது – திணை150:20/3,4

TOP


ஏலார் (1)

கையில் குரவர் கொடுப்ப இருந்து ஏலார்
ஐயம் இல் காட்சியவர் – ஆசாரக்:94/3,4

TOP


ஏவது (1)

ஏவது மாறா இளம் கிளைமை முன் இனிதே – இனிய40:3/1

TOP


ஏவல் (4)

தனக்கு ஏவல் செய்து ஒழுகுவேன் – ஐந்50:29/4
பெண் ஏவல் செய்து ஒழுகும் ஆண்மையின் நாண் உடை – குறள்:91 7/1
பெண் ஏவல் செய்வார்கண் இல் – குறள்:91 9/2
ஏவல் வினை செய்திருந்தார்க்கு உதவு அடுத்தல் – பழ:20/2

TOP


ஏவல்பாற்று (1)

சிறந்தான் என்று ஏவல்பாற்று அன்று – குறள்:52 5/2

TOP


ஏவலாள் (1)

ஏவலாள் ஊரும் சுடும் – பழ:191/4

TOP


ஏவவும் (1)

ஏவவும் செய்கலான் தான் தேறான் அ உயிர் – குறள்:85 8/1

TOP


ஏவாமை (1)

இருந்தக்கால் ஏவாமை ஏகார் பெருந்தக்கார் – ஆசாரக்:74/2

TOP


ஏவியது (1)

ஏவியது மாற்றும் இளம் கிளையும் காவாது – திரி:49/1

TOP


ஏவின (1)

இன் குணத்தார் ஏவின செய்தலும் நன்கு உணர்வின் – திரி:2/2

TOP


ஏழ் (2)

என்றும் பதக்கு ஏழ் வரும் – பழ:143/4
எல்லை உயர்ந்தார் தவம் முயலின் மூன்று ஐந்து ஏழ்
வல்லை வீடு ஆகும் வகு – ஏலாதி:77/3,4

TOP


ஏழாய் (1)

என் கேட்டி ஏழாய் இரு நிலத்தும் வானத்தும் – திணை150:135/1

TOP


ஏழு (1)

இழி கதி இ முறையான் ஏழு – ஏலாதி:67/4

TOP


ஏழை (7)

எனது எனது என்று இருக்கும் ஏழை பொருளை – நாலடி:28 6/1
ஏழை அதனை இகழ்ந்து உரைக்கும் பால் கூழை – நாலடி:33 1/3
ஏழை மான் நோக்கி இடம் – திணை150:44/4
மாழை நுளையர் மட மகள் ஏழை
இணை நாடில் இல்லா இரும் தடம் கண் கண்டும் – திணை150:45/2,3
ஏழை நுளையர் இடம் – திணை150:59/4
ஏமுற்றவரினும் ஏழை தமியனாய் – குறள்:88 3/1
கொடுத்து ஏழை ஆயினார் இல் – பழ:218/4

TOP


ஏழைதான் (1)

ஏழைதான் செல்லும் இனிது – திணை150:72/4

TOP


ஏழையாம் (1)

படுத்து ஏழையாம் என்று போகினும் போக – பழ:218/2

TOP


ஏழையார் (2)

இன்பமே காமுறுவர் ஏழையார் இன்பம் – நாலடி:6 4/2
இன்பமே காமுறுவர் ஏழையார் இன்பம் – நாலடி:6 10/2

TOP


ஏழையும் (1)

ஒன்றும் உணராத ஏழையும் என்றும் – திரி:92/2

TOP


ஏற்க (1)

பெரும் தகு தாளாண்மைக்கு ஏற்க அரும் பொருள் – ஐந்70:29/3

TOP


ஏற்கும் (1)

மாறு ஏற்கும் மன்னர் நிலை அறிதல் இ மூன்றும் – திரி:61/3

TOP


ஏற்ப (1)

ஏலாமை ஏற்ப வளர்ப்பு அருமை சால்பவை – சிறுபஞ்:73/2

TOP


ஏற்பர் (1)

விருந்து ஏற்பர் விண்ணோர் விரைந்து – ஏலாதி:7/4

TOP


ஏற்பார்க்கு (1)

மாற்றாராய் நின்று தம் மாறு ஏற்பார்க்கு ஏலாமை – நாலடி:7 7/1

TOP


ஏற்ற (6)

ஏற்ற கை மாற்றாமை என்னானும் தாம் வரையாது – நாலடி:10 8/1
பூவல்அம் குன்றம் புயற்கு ஏற்ற போன்றவே – கள40:12/3
என்னரே ஏற்ற துணை பிரிந்தார் ஆற்று என்பார் – திணை150:106/1
தார் ஏற்ற நீள் மார்பின் தம் இறைவன் நோக்கியக்கால் – பழ:231/1
ஏன்று எடுத்தல் சூல் ஏற்ற கன்னியை ஆன்ற – சிறுபஞ்:70/2
இல்லற நூல் ஏற்ற துறவற நூல் ஏயுங்கால் – ஏலாதி:81/1

TOP


ஏற்றம் (1)

ஏற்றம் உடைமை எதிர்கோளின் அறிப – முது:2 5/1

TOP


ஏற்றல் (1)

வலியார்க்கு மாறு ஏற்றல் ஓம்புக ஓம்பா – குறள்:87 1/1

TOP


ஏற்றார் (1)

தமக்கு என்று உலை ஏற்றார் தம்பொருட்டு ஊன் கொள்ளார் – ஆசாரக்:39/1

TOP


ஏற்றார்க்கு (1)

ஏற்றார்க்கு இயைவ கரப்பானும் கூற்றம் – திரி:45/2

TOP


ஏற்றார்கட்கு (1)

ஏற்றார்கட்கு எல்லாம் இசை நிற்ப தாம் உடைய – பழ:318/1

TOP


ஏற்றாரை (1)

ஏற்றாரை இன்புற ஈய்ந்தார் முன் இம்மையான் – ஏலாதி:58/3

TOP


ஏற்றான் (1)

ஏற்றான் வீறு எய்தும் இன நிரை தான் கொடுக்கும் – நான்மணி:69/3

TOP


ஏற்றி (3)

கொலைஞர் உலை ஏற்றி தீ மடுப்ப ஆமை – நாலடி:34 1/1
புடை தறுகண் அஞ்சுவான் இல்லுள் வில் ஏற்றி
இடை கலத்து எய்துவிடல் – பழ:249/3,4
மச்சு ஏற்றி ஏணி களைவு – பழ:291/4

TOP


ஏற்றிய (1)

ஏற்றிய வில்லின் எயினர் கடும் சுரம் – திணை50:20/1

TOP


ஏற்றினார் (1)

இனம் கழு ஏற்றினார் இல் – பழ:230/4

TOP


ஏற்று (8)

வெறும் புறம் வெம் புரவி ஏற்று இன்னா இன்னா – இன்னா40:38/3
கருவிளை கண் மலர் போல் பூத்தன கார்க்கு ஏற்று
எரி வனப்பு உற்றன தோன்றி வரி வளை – கார்40:9/1,2
ஆன் ஏற்று ஒருத்தல் அதனோடு எதிர் செறுப்ப – கார்40:10/2
இடரிய ஞாட்பினுள் ஏற்று எழுந்த மைந்தர் – கள40:34/1
வேனில் பருவத்து எதிர் மலர் ஏற்று ஊதும் – திணை50:35/1
ஏற்று உணர்வார் முன்னர் இழுக்கு – குறள்:72 6/2
ஏற்று கன்று ஏறு ஆய்விடும் – பழ:217/4
ஏற்று அயரா இன்புற்று வாழ்வன ஈடு அழிய – சிறுபஞ்:82/3

TOP


ஏற்றும் (2)

இறைத்தும் நீர் ஏற்றும் கிடப்பர் கறை குன்றம் – நாலடி:24 1/2
போர் ஏற்றும் என்பார் பொது ஆக்கல் வேண்டுமோ – பழ:231/2

TOP


ஏற்றுவார் (1)

கழி விழா தோள் ஏற்றுவார் – பழ:13/4

TOP


ஏற்றை (1)

இடுகாட்டுள் ஏற்றை பனை – நாலடி:10 6/4

TOP


ஏற (1)

என் மனைக்கு ஏற கொணருமோ எல்வளையை – திணை150:90/3

TOP


ஏறலும் (1)

உமிவும் உயர்ந்துழி ஏறலும் பாக்கும் – ஆசாரக்:70/1

TOP


ஏறற்க (1)

ஈரம் புலராமை ஏறற்க என்பதே – ஆசாரக்:19/2

TOP


ஏறா (1)

கடல் அன்ன காமம் உழந்தும் மடல் ஏறா
பெண்ணின் பெரும் தக்கது இல் – குறள்:114 7/1,2

TOP


ஏறார் (3)

குரம்பு எழுந்து குற்றம் கொண்டு ஏறார் உரம் கவறா – நாலடி:16 3/2
யாதொன்றும் ஏறார் செருப்பு வெயில் மறையார் – ஆசாரக்:60/1
வரைவு இல்லா பெண் வையார் மண்ணை புற்று ஏறார்
புரைவு இல்லார் நள்ளார் போர் வேந்தன் வரை போல் – சிறுபஞ்:78/1,2

TOP


ஏறி (11)

மிதித்து இறப்பாரும் இறக்க மிதித்து ஏறி
ஈயும் தலை மேல் இருத்தலால் அஃது அறிவார் – நாலடி:7 1/2,3
குளிப்பினும் காமம் சுடுமே குன்று ஏறி
ஒளிப்பினும் காமம் சுடும் – நாலடி:9 10/3,4
இரும் கல் இறுவரை ஏறி உயிர்க்கும் – கார்40:37/2
கை புனை தேர் ஏறி செல்வானை சென்று இவன் – ஐந்50:26/3
வரி புற வார் மணல் மேல் ஏறி தெரிப்புற – ஐந்50:43/2
குணம் என்னும் குன்று ஏறி நின்றார் வெகுளி – குறள்:3 9/1
குன்று ஏறி யானை போர் கண்ட அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று – குறள்:76 8/1
மாறி ஒழுகல் தலை என்ப ஏறி
வளியால் திரை உலாம் வாங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:385/2,3
குடி படுத்து கூழ் ஈந்தான் கொல் யானை ஏறி
அடி படுப்பான் மண் ஆண்டு அரசு – ஏலாதி:42/3,4
கல் வரை ஏறி கடுவன் கனி வாழை – கைந்:7/1
சேவல் என பிடவம் ஏறி
பொரு தீ என வெருளும் பொன் நேர் நிறத்தாய் – கைந்:26/2,3

TOP


ஏறிய (1)

ஏறிய பின் அறிப மா நலம் மாசு அற – நான்மணி:3/2

TOP


ஏறினார் (2)

நுனி கொம்பர் ஏறினார் அஃது இறந்து ஊக்கின் – குறள்:48 6/1
ஏமாரார் கோங்கு ஏறினார் – பழ:341/4

TOP


ஏறு (11)

பல்லினான் நோய் செய்யும் பாம்பு எலாம் கொல் ஏறு
கோட்டான் நோய் செய்யும் குறித்தாரை ஊடி – நான்மணி:12/1,2
வான் ஏறு வானத்து உரற வய முரண் – கார்40:10/1
எருமை எழில் ஏறு எறி பவர் சூடி – கார்40:31/2
ஏறு நீர் வேலை எதிர் – திணை150:55/4
கத நாகம் புற்று அடைய கார் ஏறு சீற – திணை150:117/1
ஏறு போல் பீடு நடை – குறள்:6 9/2
உடையான் அரசருள் ஏறு – குறள்:39 1/2
பழம் கன்று ஏறு ஆதலும் உண்டு – பழ:108/4
ஏற்று கன்று ஏறு ஆய்விடும் – பழ:217/4
அடுத்து ஏறு அல் ஐம்பாலாய் யாவர்க்கேயானும் – பழ:218/3
இரண்டு ஏறு ஒரு துறையில் நீர் – பழ:239/4

TOP


ஏறுண்டு (1)

வேல் நிறத்து இயங்க வயவரால் ஏறுண்டு
கால் நிலை கொள்ளா கலங்கி செவி சாய்த்து – கள40:41/1,2

TOP


ஏறும் (5)

நோனா உடம்பும் உயிரும் மடல் ஏறும்
நாணினை நீக்கி நிறுத்து – குறள்:114 2/1,2
காமுற்றார் ஏறும் மடல் – குறள்:114 3/2
கோடு கொடு ஏறும் என் நெஞ்சு – குறள்:127 4/2
வினை முதிரின் செய்தான் மேல் ஏறும் பனை முதிரின் – பழ:327/3
நுதற்கு இவர்ந்து ஏறும் ஒளி – கைந்:19/4

TOP


ஏறுமாம் (1)

ஏறுமாம் மேல் உலகம் ஓர்ந்து – ஏலாதி:65/4

TOP


ஏறுவ (2)

கொல்லை தரு வான் கொடிகள் ஏறுவ காண் முல்லை – திணை150:105/2
பெரும் பழி ஏறுவ பேணார் இரும் புன்னை – பழ:262/2

TOP


ஏறொடு (3)

பறை குரல் ஏறொடு பெளவம் பருகி – கார்40:17/2
நல் இசை ஏறொடு வானம் நடு நிற்ப – கார்40:18/2
ஆறும் பதம் இனிய ஆயின ஏறொடு
அரு மணி நாகம் அனுங்க செரு மன்னர் – கார்40:20/2,3

TOP


ஏறோடு (1)

அதிர் குரல் ஏறோடு அலை கடல் மாந்தி – திணை50:28/1

TOP


ஏன்று (3)

எதிர் நலம் ஏன்று நின்றாய் – திணை50:33/4
எண்ணி உயிர் கொள்வான் ஏன்று திரியினும் – பழ:89/3
ஏன்று எடுத்தல் சூல் ஏற்ற கன்னியை ஆன்ற – சிறுபஞ்:70/2

TOP


ஏனம் (2)

ஏனம் இடந்திட்ட ஈர் மணி கொண்டு எல்லிடை – திணை50:4/1
ஏனம் இடந்த மணி எதிரே வானம் – திணை150:122/2

TOP


ஏனல் (8)

மால் வரை வெற்ப வணங்கு குரல் ஏனல்
காவல் இயற்கை ஒழிந்தேம் யாம் தூ அருவி – ஐந்50:12/1,2
எறிந்து எமர்தாம் உழுத ஈர்ம் குரல் ஏனல்
மறந்தும் கிளி இனமும் வாரா கறங்கு அருவி – ஐந்50:18/1,2
அவரை பொருந்திய பைம் குரல் ஏனல்
கவரி மட மா கதூஉம் படர் சாரல் – ஐந்70:1/1,2
வார் குரல் ஏனல் வளை வாய் கிளி கவரும் – ஐந்70:13/1
உறை எதிர்ந்து வித்திய ஊழ் ஏனல் பிறை எதிர்ந்த – திணை150:1/2
இவட்குஆயின் செம் தினை கார் ஏனல் இவட்குஆயின் – திணை150:8/2
இருவியாம் ஏனல் இனி – திணை150:18/4
நுகர்தல் இவரும் கிளி கடி ஏனல்
நிகர் இல் மட மான் நெரியும் அமர் சாரல் – கைந்:1/1,2

TOP


ஏனல்வாய் (1)

ஏனல்வாய் வீழும் மலை நாட அஃது அன்றோ – பழ:342/3

TOP


ஏனலுள் (1)

ஏனலுள் ஐய வரவு மற்று என்னைகொல் – திணை50:6/3

TOP


ஏனுலகத்துஆயின் (1)

ஏனுலகத்துஆயின் இனிது அதூஉம் தான் ஒருவன் – பழ:6/2

TOP


ஏனை (19)

சேனை தலைவராய் சென்றோரும் ஏனை
வினை உலப்ப வேறு ஆகி வீழ்வர் தாம் கொண்ட – நாலடி:1 3/2,3
பருவம் எனைத்து உள பல்லின் பால் ஏனை
இரு சிகையும் உண்டீரோ என்று வரிசையால் – நாலடி:2 8/1,2
இருக்கை எழலும் எதிர் செலவும் ஏனை
விடுப்ப ஒழிதலொடு இன்ன குடி பிறந்தார் – நாலடி:15 3/1,2
இன நன்மை இன் சொல் ஒன்று ஈதல் மற்று ஏனை
மன நன்மை என்று இவை எல்லாம் கன மணி – நாலடி:15 6/1,2
கடையாயார் நட்பில் கமுகு அனையர் ஏனை
இடையாயார் தெங்கின் அனையர் தலையாயார் – நாலடி:22 6/1,2
குற்றமும் ஏனை குணமும் ஒருவனை – நாலடி:23 10/1
பாவமும் ஏனை பழியும் பட வருவ – நாலடி:30 5/1
கடை எலாம் காய் பசி அஞ்சும் மற்று ஏனை
இடை எலாம் இன்னாமை அஞ்சும் புடை உலாம் – நாலடி:30 7/1,2
எண் என்ப ஏனை எழுத்து என்ப இ இரண்டும் – குறள்:40 2/1
பெருமைக்கும் ஏனை சிறுமைக்கும் தத்தம் – குறள்:51 5/1
குறித்தது கூறாமை கொள்வாரொடு ஏனை
உறுப்பு ஓர் அனையரால் வேறு – குறள்:71 4/1,2
ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு – குறள்:76 10/2
மெய் உறல் ஏனை மயல் உறல் ஈர்ஐந்தும் – ஆசாரக்:10/4
அட்டமியும் ஏனை பிறந்த நாள் இ அனைத்தும் – ஆசாரக்:43/3
அட்டமியும் ஏனை உவாவும் பதினான்கும் – ஆசாரக்:47/1
வேந்தன் மதித்து உணரப்பட்டாரை கொண்டு ஏனை
மாந்தரும் ஆங்கே மதித்து உணர்ப ஆய்ந்த – பழ:397/1,2
இல் இயலார் நல் அறமும் ஏனை துறவறமும் – சிறுபஞ்:34/1
அடும் கதம் இல் ஏனை அரசு – ஏலாதி:18/4
ஏனை ஒழிந்த இவை எல்லாம் ஆன் நெய்யால் – ஏலாதி:49/2

TOP


ஏனைய (1)

தன் உயிர் தான் அற பெற்றானை ஏனைய
மன் உயிர் எல்லாம் தொழும் – குறள்:27 8/1,2

TOP


ஏனையவர் (1)

கற்றாரொடு ஏனையவர் – குறள்:41 10/2

TOP


ஏஎய் (1)

ஏஎய் இரவு எல்லாம் காத்தாலும் வாஅய் – பழ:205/2

TOP


ஏஎர் (3)

இரப்பும் ஓர் ஏஎர் உடைத்து – குறள்:106 3/2
அசையியற்கு உண்டு ஆண்டு ஓர் ஏஎர் யான் நோக்க – குறள்:110 8/1
நலத்தகை நல்லவர்க்கு ஏஎர் புல தகை – குறள்:131 5/1

TOP