உ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

உக்க 6
உக்கக்கால் 1
உக்கு 1
உக்குவிடல் 1
உகந்து 1
உகவும் 2
உகள 1
உகளும் 5
உகாஅமை 2
உகிர் 5
உகினும் 1
உகுக்கும் 1
உகுவது 1
உச்சம் 1
உச்சி 1
உச்சிஅம் 1
உசாஅ 1
உஞற்றார் 1
உஞற்றி 1
உஞற்று 2
உஞற்றுபவர் 1
உஞற்றுபவர்க்கு 1
உட்க 3
உட்கான் 1
உட்கி 1
உட்கு 5
உட்குடைத்தா 1
உட்கும் 5
உட்கொதிக்குமாறு 1
உட்பகையும் 1
உடங்கு 1
உடம்பட்டு 1
உடம்படின் 1
உடம்படுத்து 1
உடம்பாடு 2
உடம்பிடி 1
உடம்பிற்கு 1
உடம்பிற்கே 1
உடம்பின் 7
உடம்பினவர் 1
உடம்பினார் 1
உடம்பினால் 1
உடம்பினான் 1
உடம்பினுள் 1
உடம்பு 26
உடம்பும் 3
உடம்பொடு 2
உடல் 4
உடலா 1
உடலின் 1
உடலும் 1
உடற்கு 1
உடற்றி 1
உடற்றியார் 1
உடற்றுபவர் 1
உடற்றும் 1
உடன் 18
உடன்பட்டான் 1
உடன்பட்டு 1
உடன்படான் 2
உடன்படுத்தற்கு 1
உடன்பாடு 1
உடன்பிறந்தாள்ஆயினும் 1
உடன்பிறந்தான் 1
உடன்றார் 1
உடன்று 5
உடனுறைசெய்தல் 1
உடனுறைவின்கண் 1
உடனுறைவு 1
உடாஅதும் 1
உடீஇ 1
உடுக்கை 5
உடுத்த 2
உடுத்தாடை 2
உடுத்தாரை 1
உடுத்து 4
உடுப்பதூஉம் 2
உடும்பு 1
உடுவன 1
உடை 34
உடைக்கிற்கும் 1
உடைக்கும் 5
உடைத்தலான் 1
உடைத்தா 3
உடைத்தாக 3
உடைத்தாகி 1
உடைத்தாகும் 1
உடைத்தாய் 4
உடைத்தால் 1
உடைத்து 48
உடைத்தே 1
உடைத்தேல் 1
உடைந்ததே 1
உடைந்து 5
உடைந்துழி 1
உடைப்பார் 1
உடைப்பினும் 1
உடைமை 48
உடைமையால் 1
உடைமையின் 4
உடைமையும் 3
உடைமையுள் 1
உடைய 32
உடையதன் 2
உடையதனை 1
உடையதா 1
உடையது 10
உடையம் 1
உடையர் 10
உடையராய் 1
உடையர்ஆயின் 1
உடையர்ஆயினும் 4
உடையரேனும் 1
உடையரோ 1
உடையவர் 4
உடையவர்க்கு 1
உடையவன் 2
உடையவாகி 1
உடையவை 1
உடையள் 1
உடையன் 5
உடையன 1
உடையஆயினும் 1
உடையாட்கு 1
உடையார் 73
உடையார்க்கு 11
உடையார்க்கும் 1
உடையார்கண் 1
உடையாராகி 1
உடையார்ஆயினும் 1
உடையாரும் 4
உடையாரை 8
உடையாரோடு 1
உடையாள் 5
உடையாளர் 1
உடையாளன் 1
உடையாளை 1
உடையான் 26
உடையான்கட்டே 2
உடையான்கண் 2
உடையான்கண்ணதே 2
உடையான்கண்ணே 1
உடையானும் 1
உடையானை 6
உடையும் 1
உடையெம் 1
உடையேம் 3
உடையேமோ 1
உடையேன் 5
உடையேன்மன் 1
உடையேனோ 1
உடையை 1
உடையையேல் 1
உடையோன் 1
உண் 13
உண்க 6
உண்கண் 10
உண்கண்ணாய் 2
உண்கண்ணாள் 1
உண்கண்ணி 1
உண்கண்ணுள் 2
உண்ட 7
உண்டதன் 1
உண்டது 5
உண்டமையால் 1
உண்டல் 9
உண்டலின் 1
உண்டலும் 1
உண்டாக 5
உண்டாகின் 1
உண்டாகும் 3
உண்டாம் 15
உண்டாம்கொல் 1
உண்டாமோ 1
உண்டாய் 2
உண்டாய 1
உண்டாயின் 2
உண்டாயினும் 1
உண்டார் 6
உண்டார்கண் 1
உண்டாரும் 1
உண்டாரே 1
உண்டால் 1
உண்டான் 3
உண்டி 9
உண்டிடுக 1
உண்டியும் 1
உண்டியோடு 1
உண்டீரோ 1
உண்டு 56
உண்டும் 1
உண்டுவிடல் 1
உண்டுழி 1
உண்டுஆதலான் 1
உண்டுஎனினும் 1
உண்டே 1
உண்டேல் 4
உண்டேனோ 1
உண்டோ 18
உண்ண 3
உண்ணலின் 1
உண்ணற்க 2
உண்ணா 10
உண்ணாதான் 1
உண்ணாது 4
உண்ணாதும் 1
உண்ணாமை 6
உண்ணார் 16
உண்ணாரே 1
உண்ணாள்ஆயினாள் 1
உண்ணான் 4
உண்ணான்ஆயின் 1
உண்ணானேல் 1
உண்ணி 1
உண்ணின் 3
உண்ணினும் 2
உண்ணு 1
உண்ணுங்கால் 1
உண்ணும் 13
உண்ணுமவர் 1
உண்ணுமாறு 1
உண்ணுமாறும் 1
உண்ணுமின் 1
உண்ணுமோ 1
உண்ணேம் 1
உண்பது 1
உண்பதூஉம் 2
உண்பர் 4
உண்பவர் 1
உண்பவரே 1
உண்பவற்றுள் 1
உண்பார் 6
உண்பாரும் 1
உண்பான் 21
உண்பான்கண் 1
உண்பான்ஆயின் 1
உண்பானும் 1
உண்பானேல் 2
உண்போன் 1
உண்மின் 2
உண்மை 7
உண்மையால் 1
உண்மையான் 3
உண 1
உணக்கின் 1
உணக்கினும் 1
உணங்க 1
உணங்கல் 3
உணங்கலை 1
உணங்கு 1
உணங்கும் 1
உணர் 1
உணர்க 1
உணர்கம் 1
உணர்கிற்பார் 1
உணர்ச்சி 2
உணர்ச்சியும் 1
உணர்ச்சியுள் 1
உணர்த்தியும் 1
உணர்த்துதல் 1
உணர்த்தும் 1
உணர்தல் 4
உணர்ந்த 3
உணர்ந்தவன் 1
உணர்ந்தவை 1
உணர்ந்தார் 5
உணர்ந்தாரால் 1
உணர்ந்தால் 1
உணர்ந்து 16
உணர்ந்தும் 2
உணர்ந்தோரை 1
உணர்ப 4
உணர்பவர் 1
உணர்வது 2
உணர்வார் 14
உணர்வார்க்கு 1
உணர்வாரகத்து 1
உணர்வாரே 1
உணர்வாரை 2
உணர்வான் 2
உணர்வானை 1
உணர்வின் 2
உணர்வினார் 1
உணர்வினாரொடு 1
உணர்வினான் 1
உணர்வு 17
உணர்வுடையான் 2
உணர்வும் 1
உணர 3
உணரப்பட்டாரை 1
உணரப்படும் 3
உணரவும் 1
உணரற்க 1
உணரற்பாற்று 1
உணரா 9
உணராக்கடை 1
உணராத 4
உணராதார் 1
உணராது 2
உணராமை 3
உணராமையால் 1
உணராய் 1
உணரார் 5
உணராரகத்து 1
உணராராய 1
உணரான் 3
உணராஆயினும் 1
உணரின் 3
உணரும் 11
உணல் 3
உணலின் 1
உணலினும் 1
உணவின் 2
உணவு 1
உணற்கு 1
உணா 3
உணில் 1
உணின் 1
உணினும் 1
உத்தரம் 1
உதணால் 1
உதவ 1
உதவல் 1
உதவலராய் 1
உதவலான் 1
உதவலும் 1
உதவா 2
உதவாத 3
உதவாதார் 1
உதவாதாள் 1
உதவாதான் 1
உதவி 8
உதவிக்கு 1
உதவியின் 1
உதவினார் 1
உதவு 1
உதவும் 1
உதவுவது 2
உதாரமும் 1
உதிர்த்து 1
உதிர்தலும் 1
உதிர்ந்து 1
உதிர்வன 1
உதிரம் 2
உதிராரே 1
உதிரும் 1
உதை 1
உதைத்ததூஉம் 1
உதைத்தலால் 1
உதைப்ப 3
உந்தி 1
உப்பக்கம் 1
உப்பால் 1
உப்பிற்கும் 1
உப்பின் 1
உப்பினை 1
உப்பு 12
உப்பொடு 1
உபகாரம் 2
உபகிருதன் 1
உபாயத்தின் 1
உபாயம் 1
உம்பர் 2
உம்மை 2
உம்மைக்கும் 1
உம்மையும் 1
உம்மையே 1
உமி 3
உமியார் 2
உமிவும் 1
உமிழ்ந்து 1
உமிழ்வ 1
உமிழ்வது 1
உமிழ்வோடு 2
உமிழும் 1
உமையாள் 1
உய்க்க 2
உய்க்காக்கால் 1
உய்க்கிற்பின் 1
உய்க்கும் 3
உய்க்குமே 1
உய்க்குமோ 1
உய்த்தல் 1
உய்த்தார் 1
உய்த்திடுதலான் 1
உய்த்திடும் 1
உய்த்து 8
உய்த்துவிடினும் 1
உய்த்துவிடும் 2
உய்தல் 1
உய்ந்த 2
உய்ந்தார் 7
உய்ந்தீக 1
உய்ந்து 1
உய்ந்துபோம் 1
உய்ப்பது 1
உய்ப்பர் 1
உய்ப்பார் 1
உய்ப்பான் 3
உய்ப்பானே 1
உய்ம்மின் 1
உய்ய 2
உய்யா 2
உய்யாக்கால் 1
உய்யாதால் 1
உய்யார் 3
உய்யான் 1
உய்யும் 2
உய்வதற்கு 1
உய்வர் 1
உய்வு 4
உய 2
உயங்காக்கால் 1
உயங்கார் 1
உயங்கி 1
உயங்கும் 1
உயர் 21
உயர்த்து 1
உயர்தல் 1
உயர்ந்த 7
உயர்ந்ததின் 1
உயர்ந்தவர் 2
உயர்ந்தார் 2
உயர்ந்தான் 3
உயர்ந்து 2
உயர்ந்துழி 1
உயர்ந்தோர்கண் 1
உயர்வு 10
உயர 2
உயரவே 1
உயரும் 1
உயல் 3
உயவாது 1
உயவாமை 1
உயவு 1
உயற்பாலது 2
உயிர் 63
உயிர்க்கு 30
உயிர்க்கும் 11
உயிர்கட்கு 1
உயிர்த்த 2
உயிர்த்து 1
உயிர்நிலை 3
உயிர்ப்ப 2
உயிரா 1
உயிரார் 2
உயிரிடை 2
உயிரின் 1
உயிரினும் 1
உயிரும் 3
உயிரை 7
உயிரோடு 1
உர 1
உரம் 4
உரல் 1
உரவு 1
உரவோர் 3
உரவோர்கண் 1
உரவோரே 1
உரற்ற 1
உரற 2
உரறி 4
உரறும் 2
உரன் 7
உரனுடையாளன் 1
உராய் 2
உரிஞ்சி 1
உரிதினில் 1
உரிந்திட்டும் 1
உரிமை 5
உரியதனில் 1
உரியர் 5
உரியன் 1
உரியார் 2
உரியாள் 1
உரியான் 1
உரு 8
உருக்கி 1
உருகி 6
உருகு 2
உருகும் 1
உருகுமால் 2
உருகுவது 1
உருட்டும் 1
உருத்த 2
உருத்து 3
உரும் 11
உருமிற்கு 1
உருமின் 1
உருவ 5
உருவது 1
உருவம் 1
உருவி 1
உருவிற்கு 1
உருவின் 3
உருவின 1
உருவினஆயினும் 1
உருவினை 1
உருவு 3
உருவும் 1
உருவொடு 1
உருவோடு 1
உருள் 2
உருளின் 1
உரை 40
உரைக்க 3
உரைக்கப்பட்டவர் 1
உரைக்கப்படற்பாலான் 1
உரைக்கல் 1
உரைக்கலான் 1
உரைக்கின் 2
உரைக்கு 2
உரைக்குங்கால் 4
உரைக்கும் 34
உரைக்கோ 1
உரைத்த 7
உரைத்தல் 13
உரைத்தலும் 2
உரைத்தவர் 1
உரைத்தவை 1
உரைத்தற்கு 1
உரைத்தாட்கு 1
உரைத்தாரை 2
உரைத்தால் 2
உரைத்தாலும் 2
உரைத்தாள் 1
உரைத்தி 1
உரைத்தீர்க்கு 2
உரைத்து 17
உரைத்தும் 2
உரைத்துவிடினும் 1
உரைத்துவிடும் 1
உரைத்தேன் 1
உரைப்ப 9
உரைப்பது 2
உரைப்பர் 3
உரைப்பரோ 1
உரைப்பவும் 1
உரைப்பவே 1
உரைப்பவை 1
உரைப்பன் 1
உரைப்பாய் 2
உரைப்பார் 2
உரைப்பார்க்கு 2
உரைப்பான் 8
உரைப்பானும் 1
உரைப்பின் 6
உரைப்பினும் 1
உரையல் 1
உரையற்க 4
உரையா 1
உரையாக்கால் 1
உரையாத 1
உரையாதார் 2
உரையாதி 1
உரையாது 3
உரையாதோ 1
உரையாமை 5
உரையாய் 4
உரையார் 22
உரையாராகி 1
உரையாரே 1
உரையாரோ 1
உரையான் 13
உரையானாய் 1
உரையிடை 1
உரையின் 3
உரையுடை 1
உரையும் 5
உரையுள் 1
உரையேன் 1
உரையேனோ 1
உரையை 1
உல்கு 2
உல 1
உலக்கை 1
உலக 1
உலகத்தவர் 1
உலகத்தார் 3
உலகத்தார்க்கு 1
உலகத்து 25
உலகத்தும் 2
உலகத்தொடு 1
உலகத்தோடு 1
உலகம் 27
உலகமும் 1
உலகியல் 1
உலகில் 3
உலகிற்கு 1
உலகின் 4
உலகினுள் 2
உலகு 42
உலகும் 3
உலண்டு 1
உலந்த 1
உலந்தக்கண்ணும் 1
உலந்தக்கால் 1
உலப்ப 1
உலப்பு 1
உலவா 3
உலறி 1
உலாம் 9
உலாவ 2
உலாஅய் 1
உலை 4
உலைதலும் 1
உலையாது 1
உலையாமை 1
உலையான் 1
உலையுள் 2
உலைவு 3
உலோபமே 1
உலோபிக்குமாறு 1
உவக்காண் 1
உவக்கும் 3
உவகை 2
உவகையும் 2
உவணத்தின் 1
உவத்தல் 1
உவந்தது 1
உவந்தாரை 1
உவந்து 9
உவப்ப 8
உவப்பது 2
உவப்பர் 3
உவப்பவே 1
உவப்பன 3
உவப்பான் 1
உவப்பினும் 1
உவமன் 1
உவமை 1
உவர் 2
உவர்க்கத்து 1
உவர்த்தக்க 1
உவரி 3
உவவாதார்க்கு 2
உவவார் 2
உவவான் 2
உவன் 1
உவா 1
உவாத்தி 1
உவாத்திதி 1
உவாத்தியான் 1
உவாவும் 1
உழக்க 2
உழக்கி 2
உழக்கும் 4
உழத்தொறூஉம் 1
உழந்தக்கடைத்தும் 1
உழந்தக்கால் 1
உழந்ததூஉம் 1
உழந்தமை 1
உழந்து 8
உழந்தும் 3
உழந்துஉழந்து 1
உழப்பது 3
உழப்பர் 1
உழப்பிக்கும் 1
உழல்கின்றார் 1
உழல்வது 1
உழல்வானோ 1
உழலும் 2
உழலை 1
உழவர் 5
உழவர்க்கு 1
உழவன் 2
உழவனும் 2
உழவார் 1
உழவின்கண் 1
உழவினார் 1
உழவு 2
உழவும் 1
உழவே 2
உழாஅர் 1
உழி 3
உழிதரும் 1
உழு 1
உழுத 4
உழுது 4
உழுபடைக்கு 1
உழுமகற்கு 1
உழுவார் 2
உழுவை 1
உழை 9
உழைச்செல்வான் 1
உள் 60
உள்படா 1
உள்பொதிந்த 1
உள்வழி 1
உள்ள 13
உள்ளத்த 1
உள்ளத்தவர் 3
உள்ளத்தன் 1
உள்ளத்தார் 1
உள்ளத்தால் 5
உள்ளத்தான் 1
உள்ளத்தில் 1
உள்ளத்தின் 1
உள்ளத்து 4
உள்ளத்துள் 2
உள்ளத்தை 2
உள்ளதாம் 1
உள்ளது 9
உள்ளதூஉம் 4
உள்ளப்படும் 2
உள்ளம் 35
உள்ளர் 1
உள்ளல் 4
உள்ளலும் 1
உள்ளற்க 1
உள்ளற்பொருளது 1
உள்ளன 2
உள்ளனவும் 1
உள்ளா 1
உள்ளாது 2
உள்ளார் 2
உள்ளார்கொல் 1
உள்ளாரோடு 1
உள்ளான் 2
உள்ளான்கொல் 1
உள்ளானால் 1
உள்ளானே 1
உள்ளி 21
உள்ளிட்டு 3
உள்ளிய 2
உள்ளியது 2
உள்ளிவிடும் 1
உள்ளின் 1
உள்ளினும் 3
உள்ளினேன் 1
உள்ளுக 1
உள்ளுங்கால் 1
உள்ளும் 7
உள்ளுவது 1
உள்ளுவர் 3
உள்ளுவன்மன் 2
உள்ளுவேன்மன்ற 1
உள்ளுள் 1
உள்ளூர் 5
உள்ளூரவரால் 1
உள்ளே 1
உள 42
உளது 4
உளதேனும் 1
உளநாள் 1
உளம் 4
உளர் 8
உளர்மன்னோ 1
உளர 2
உளரா 2
உளராயின் 1
உளரார் 1
உளரி 1
உளரும் 1
உளரே 1
உளரேல் 2
உளரோ 2
உளவரையால் 1
உளவா 2
உளவாக 2
உளவாகும் 1
உளவாம் 1
உளவாயின் 2
உளவால் 2
உளவோ 2
உளன் 3
உளார் 1
உளாள் 1
உளான் 3
உளானும் 1
உளி 3
உளு 1
உளேம்கொல் 1
உளேன் 5
உளை 3
உளைய 2
உளையாமை 1
உளையார் 1
உளையாளர் 1
உளையும் 1
உற்ற 33
உற்றக்கடை 2
உற்றக்கண்ணும் 1
உற்றக்கால் 3
உற்றதற்கு 2
உற்றது 5
உற்றதுண்டேல் 1
உற்றதே 1
உற்றவர்க்கு 1
உற்றவன் 1
உற்றவாறு 1
உற்றவை 1
உற்றன 3
உற்றார் 3
உற்றார்க்கு 1
உற்றாரும் 1
உற்றாரை 1
உற்றால் 4
உற்றான் 3
உற்றானும் 1
உற்று 10
உற்றுழி 1
உற 4
உறக்கும் 1
உறங்கார் 1
உறங்கி 3
உறங்கும் 1
உறங்குவது 1
உறங்குவாம் 1
உறல் 5
உறலால் 1
உறவரினும் 1
உறவு 3
உறவே 1
உறழ் 2
உறழ்வழி 1
உறழ்வு 1
உறழும் 1
உறற்பால 6
உறா 3
உறார் 1
உறாஅ 3
உறாஅதவர் 3
உறாஅதோ 1
உறாஅமை 1
உறாஅர் 1
உறாஅர்க்கு 1
உறாஅன் 1
உறின் 4
உறு 25
உறுகண் 2
உறுகண்ணும் 1
உறுத்த 1
உறுத்தி 1
உறுதல் 3
உறுதி 12
உறுதியா 1
உறுதியே 4
உறுதொறு 1
உறுப்பினால் 1
உறுப்பினுள் 2
உறுப்பு 14
உறுப்பும் 1
உறும் 12
உறுமாறு 1
உறுமி 1
உறுவது 3
உறுவர்க்கும் 1
உறுவன 1
உறுவார் 1
உறுவான் 1
உறுவுழி 1
உறை 18
உறைக்கும் 3
உறைத்தல் 1
உறைத்து 1
உறைதல் 3
உறைதலால் 1
உறைதலோ 1
உறைந்த 2
உறைப்பு 1
உறைபதி 1
உறைய 2
உறையற்க 1
உறையின் 1
உறையும் 7
உறையுமாறு 1
உறையுள் 2
உறையே 1
உறைவது 2
உறைவர் 2
உறைவார் 2
உறைவு 1
உறைவேமை 1
உறைவோனை 1
உன்னி 1
உன்னித்து 1
உன்னை 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


உக்க (6)

எல்லாரும் காண புறம் காட்டு உதிர்த்து உக்க
பல் என்பு கண்டு ஒழுகுவேன் – நாலடி:5 5/3,4
சுடர் இலங்கு எஃகம் எறிய சோர்ந்து உக்க
குடர் கொடு வாங்கும் குறு நரி கந்தில் – கள40:34/2,3
வெருவ வீந்து உக்க நீள் அத்தம் வருவர் – திணை150:80/2
அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர் – குறள்:72 10/1
கானகத்து உக்க நிலா – பழ:210/4
உக்க வழியராய் ஒல்குவார் தக்க – சிறுபஞ்:79/2

TOP


உக்கக்கால் (1)

உள்ளம் உடைந்து உக்கக்கால் – குறள்:127 10/2

TOP


உக்கு (1)

உக்கு ஓடி காட்டிவிடும் – பழ:377/4

TOP


உக்குவிடல் (1)

நெய்த்தலை பால் உக்குவிடல் – பழ:339/4

TOP


உகந்து (1)

இகந்து ஆர் விரல் காந்தள் என்று என்று உகந்து இயைந்த – திணை150:72/2

TOP


உகவும் (2)

உகவும் கார் அன்று என்பார் ஊரார் அதனை – திணை150:119/1
வெம் கோலான் கீழ் குடிகள் வீந்து உகவும் வெம் கோல் – ஏலாதி:10/2

TOP


உகள (1)

மான் எங்கும் தம் பிணையோடு ஆட மறி உகள
வான் எங்கும் வாய்த்து வளம் கொடுப்ப கான் எங்கும் – திணை150:102/1,2

TOP


உகளும் (5)

மன்ற துறுகல் கரும் கண் முசு உகளும்
குன்றக நாடன் தெளித்த தெளிவினை – ஐந்70:9/1,2
உருகு மட மான் பிணையோடு உகளும்
உருவ முலையாய் நம் காதலர் இன்னே – திணை50:25/2,3
ஆமா உகளும் அணி வரை வெற்ப கேள் – பழ:341/3
மரையா உகளும் மரம் பயில் சோலை – கைந்:6/1
உரை சால் மட மந்தி ஓடி உகளும்
புரை தீர் மலை நாடன் பூண் ஏந்து அகலம் – கைந்:6/2,3

TOP


உகாஅமை (2)

உகாஅமை வல்லதே ஒற்று – குறள்:59 5/2
உண்க உகாஅமை நன்கு – ஆசாரக்:20/4

TOP


உகிர் (5)

வரி முகம் புண்படுக்கும் வள் உகிர் நோன் தாள் – நாலடி:20 8/3
பொன் கலத்து பெய்த புலி உகிர் வான் புழுக்கல் – நாலடி:21 6/1
உதிரம் துவரிய வேங்கை உகிர் போல் – ஐந்50:31/1
கூர் உகிர் எண்கின் இரும் கிளை கண்படுக்கும் – ஐந்70:34/2
உகிர் வனப்பும் காதின் வனப்பும் செயிர் தீர்ந்த – சிறுபஞ்:35/2

TOP


உகினும் (1)

என்பாய் உகினும் இயல்பு இலார் பின் சென்று – நாலடி:30 2/1

TOP


உகுக்கும் (1)

மின் ஒளிர் வானம் கடலுள்ளும் கான்று உகுக்கும்
வெண்மை உடையார் விழு செல்வம் எய்தியக்கால் – நாலடி:27 9/2,3

TOP


உகுவது (1)

உகுவது போலும் உடைந்து – திணை150:122/4

TOP


உச்சம் (1)

உச்சம் தலையோடு இவை என்ப யாவரும் – ஆசாரக்:5/2

TOP


உச்சி (1)

உச்சி ஒழுக்கும் சுரம் – ஐந்50:32/4

TOP


உச்சிஅம் (1)

உச்சிஅம் போழ்தோடு இடை யாமம் ஈர்அந்தி – ஆசாரக்:43/1

TOP


உசாஅ (1)

அசாஅ தான் உற்ற வருத்தம் உசாஅ தன் – நாலடி:21 1/3

TOP


உஞற்றார் (1)

மன்றத்து நின்று உஞற்றார் மாசு திமிர்ந்து இயங்கார் – ஆசாரக்:93/1

TOP


உஞற்றி (1)

நின்று உஞற்றி வாழ்தி எனினும் நின் வாழ்நாள்கள் – நாலடி:4 2/3

TOP


உஞற்று (2)

மாண்ட உஞற்று இலவர்க்கு – குறள்:61 4/2
மாண்ட உஞற்று இலர் – குறள்:61 7/2

TOP


உஞற்றுபவர் (1)

தாழாது உஞற்றுபவர் – குறள்:62 10/2

TOP


உஞற்றுபவர்க்கு (1)

தாழாது உஞற்றுபவர்க்கு – குறள்:103 4/2

TOP


உட்க (3)

கழிந்தார் இடு தலை கண்டார் நெஞ்சு உட்க
குழிந்து ஆழ்ந்த கண்ணவாய் தோன்றி ஒழிந்தாரை – நாலடி:5 9/1,2
உயிர் போயார் வெண் தலை உட்க சிரித்து – நாலடி:5 10/1
உட்க படாஅர் ஒளி இழப்பர் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:93 1/1

TOP


உட்கான் (1)

உட்கான் பிறன் இல் புகல் – நாலடி:9 3/4

TOP


உட்கி (1)

உட்கு உடையாள் ஊராண் இயல்பினாள் உட்கி
இடன் அறிந்து ஊடி இனிதின் உணரும் – நாலடி:39 4/2,3

TOP


உட்கு (5)

ஒன்னாருள் கூற்று உட்கும் உட்கு உடைமை எல்லாம் – நாலடி:19 8/2
உட்கு உடையாள் ஊராண் இயல்பினாள் உட்கி – நாலடி:39 4/2
உட்கு இல்வழி வாழா ஊக்கம் மிக இனிதே – இனிய40:26/2
முழ நட்பின் சாண் உட்கு நன்று – பழ:386/4
உட்கு இல்வழி சினம் நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 9/1

TOP


உட்குடைத்தா (1)

உளையாமை உட்குடைத்தா வேறல் களையாமை – ஏலாதி:13/2

TOP


உட்கும் (5)

உருவும் இளமையும் ஒண் பொருளும் உட்கும்
ஒரு வழி நில்லாமை கண்டும் ஒரு வழி – நாலடி:11 2/1,2
உருமின் கடும் சினம் சேண் நிற்கும் உட்கும்
அருமை உடைய அரண் சேர்ந்தும் உய்யார் – நாலடி:17 4/2,3
ஒன்னாருள் கூற்று உட்கும் உட்கு உடைமை எல்லாம் – நாலடி:19 8/2
நண்ணாரும் உட்கும் என் பீடு – குறள்:109 8/2
பூ உட்கும் கண்ணாய் பொறுப்பர் என கருதி – பழ:335/1

TOP


உட்கொதிக்குமாறு (1)

உவர் நிலம் உட்கொதிக்குமாறு – பழ:144/4

TOP


உட்பகையும் (1)

பல் குழுவும் பாழ் செய்யும் உட்பகையும் வேந்து அலைக்கும் – குறள்:74 5/1

TOP


உடங்கு (1)

உடங்கு உடம்பு கொண்டார்க்கு உறலால் தொடங்கி – நாலடி:18 3/2

TOP


உடம்பட்டு (1)

முடம் பட்டார் மூத்தார் மூப்பு இல்லார்க்கு உடம்பட்டு
உடையராய் இல்லுள் ஊண் ஈத்து உண்பார் மண் மேல் – ஏலாதி:53/2,3

TOP


உடம்படின் (1)

உடம்படின் தானே பெருகும் கெடும் பொழுதில் – நான்மணி:40/3

TOP


உடம்படுத்து (1)

உடம்படுத்து வேள்வு உண்டார் இல் – பழ:39/4

TOP


உடம்பாடு (2)

உடம்பாடு இல்லாத மனைவி தோள் இன்னா – இன்னா40:11/1
உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள் – குறள்:89 10/1

TOP


உடம்பிடி (1)

உரை சால் உடம்பிடி மூழ்க அரசோடு – கள40:35/4

TOP


உடம்பிற்கு (1)

நோலா உடம்பிற்கு அறிவு – நாலடி:26 8/4

TOP


உடம்பிற்கே (1)

உடம்பிற்கே ஒப்புரவு செய்து ஒழுகாது உம்பர் – நாலடி:4 7/3

TOP


உடம்பின் (7)

வருந்தி உடம்பின் பயன் கொண்டார் கூற்றம் – நாலடி:4 5/3
தான் கெடினும் தக்கார் கேடு எண்ணற்க தன் உடம்பின்
ஊன் கெடினும் உண்ணார் கைத்து உண்ணற்க வான் கவிந்த – நாலடி:8 10/1,2
உயிர் உடம்பின் நீக்கியார் என்ப செயிர் உடம்பின் – குறள்:33 10/1
உயிர் உடம்பின் நீக்கியார் என்ப செயிர் உடம்பின்
செல்லா தீ வாழ்க்கையவர் – குறள்:33 10/1,2
நோனா உடம்பின் அகத்து – குறள்:117 3/2
மன்னா உடம்பின் தொழில் – திரி:91/4
உடம்பின் ஆர் வேலி ஒருப்படுத்து ஊன் ஆர – சிறுபஞ்:32/3

TOP


உடம்பினவர் (1)

செறிந்த உடம்பினவர் – நாலடி:38 10/4

TOP


உடம்பினார் (1)

தமர் அல்லர் தம் உடம்பினார் – நாலடி:38 9/4

TOP


உடம்பினால் (1)

உடம்பினால் என்ன பயன் – பழ:398/4

TOP


உடம்பினான் (1)

உடம்பினான் ஆய பயன் – சிறுபஞ்:16/4

TOP


உடம்பினுள் (1)

புக்கில் அமைந்தின்றுகொல்லோ உடம்பினுள்
துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு – குறள்:34 10/1,2

TOP


உடம்பு (26)

உடாஅதும் உண்ணாதும் தம் உடம்பு செற்றும் – நாலடி:1 10/1
கோது போல் போகும் உடம்பு – நாலடி:4 4/4
ஊட்டியக்கண்ணும் உறுதி சேர்ந்து இ உடம்பு
நீட்டித்து நிற்கும் எனின் – நாலடி:4 10/3,4
மீ போர்வை மாட்சித்து உடம்பு ஆனால் மீ போர்வை – நாலடி:5 2/2
ஒன்றேயும் இல்லாதான் வாழ்க்கை உடம்பு இட்டு – நாலடி:11 2/3
உடுக்கை உலறி உடம்பு அழிந்தக்கண்ணும் – நாலடி:15 1/1
உடங்கு உடம்பு கொண்டார்க்கு உறலால் தொடங்கி – நாலடி:18 3/2
என்னே மற்று இ உடம்பு பெற்றும் அறம் நினையார் – நாலடி:33 10/1
கற்று அறிவு இல்லா உடம்பு – நான்மணி:20/4
நெய்த்தோர் புனலுள் நிவந்த களிற்று உடம்பு
செக்கர் கொள் வானில் கரும் கொண்மூ போன்றவே – கள40:23/2,3
என்பு தோல் போர்த்த உடம்பு – குறள்:8 10/2
இலக்கம் உடம்பு இடும்பைக்கு என்று கலக்கத்தை – குறள்:63 7/1
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு
பெற்றான் நெடிது உய்க்கும் ஆறு – குறள்:95 3/1,2
குற்றம் மறைப்பான் உடம்பு – குறள்:103 9/2
சாவா உடம்பு எய்தினார் – திரி:16/4
தன் உடம்பு கன்றுங்கால் நாணுதல் இ மூன்றும் – திரி:91/3
சொறியார் உடம்பு மடுத்து – ஆசாரக்:28/3
உடம்பு நன்று என்று உரையார் ஊதார் விளக்கும் – ஆசாரக்:59/1
தன் உடம்பு தாரம் அடைக்கலம் தன் உயிர்க்கு என்று – ஆசாரக்:95/1
தொடங்கிய மூன்றினால் மாண்டு ஈண்டு உடம்பு ஒழிய – பழ:99/2
உற்றால் இறைவற்கு உடம்பு கொடுக்கிற்பான் – பழ:239/1
உடம்பு ஒழிய வேண்டின் உயர் தவம் மற்று ஈண்டு – சிறுபஞ்:4/1
ஓர்த்து உடம்பு பேரும் என்று ஊன் அவாய் உண்ணானேல் – சிறுபஞ்:17/3
பேர்த்து உடம்பு கோடல் அரிது – சிறுபஞ்:17/4
ஊன் மறுத்து கொள்ளானேல் ஊன் உடம்பு எஞ்ஞான்றும் – சிறுபஞ்:19/3
நட்டார்க்கு இயையின் தமக்கு இயைந்த கூறு உடம்பு
அட்டார்வாய் பட்டது பண்பு – ஏலாதி:79/3,4

TOP


உடம்பும் (3)

போற்றி புனைந்த உடம்பும் பயன் இன்றே – நாலடி:12 10/3
உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை – குறள்:35 5/2
நோனா உடம்பும் உயிரும் மடல் ஏறும் – குறள்:114 2/1

TOP


உடம்பொடு (2)

உடம்பொடு உயிரிடை நட்பு – குறள்:34 8/2
உடம்பொடு உயிரிடை என்ன மற்று அன்ன – குறள்:113 2/1

TOP


உடல் (4)

உடல் சுவை உண்டார் மனம் – குறள்:26 3/2
உடல் கொடுத்து சேர்தல் வழி – ஆசாரக்:30/3
உடல் அரு மன்னர் உவப்ப ஒழுகின் – பழ:225/2
கிடப்பார்க்கு ஊண் கேளிர்க்கு ஊண் கேடு இன்று உடல் சார்ந்த – ஏலாதி:71/2

TOP


உடலா (1)

உடலா ஒருவற்கு உறுதி உரைத்தல் – பழ:72/3

TOP


உடலின் (1)

உலகில் கடுகம் உடலின் நோய் மாற்றும் – திரி:105/1

TOP


உடலும் (1)

உடலும் உறு நோய் உரைத்து – திணை50:45/4

TOP


உடற்கு (1)

மக்கள் மெய் தீண்டல் உடற்கு இன்பம் மற்று அவர் – குறள்:7 5/1

TOP


உடற்றி (1)

அடல் கோட்டு யானை திரையா உடற்றி
கரை பாய் நீள் சேர்ப்ப கனை இருள் வாரல் – திணை150:43/2,3

TOP


உடற்றியார் (1)

உடற்றியார் அட்ட களத்து – கள40:18/4

TOP


உடற்றுபவர் (1)

ஒல்லும் கருமம் உடற்றுபவர் கேண்மை – குறள்:82 8/1

TOP


உடற்றும் (1)

உள் நின்று உடற்றும் பசி – குறள்:2 3/2

TOP


உடன் (18)

சென்றன சென்றன வாழ்நாள் செறுத்து உடன்
வந்தது வந்தது கூற்று – நாலடி:1 4/3,4
பெரும் கடல் ஆடிய சென்றார் ஒருங்கு உடன்
ஓசை அவிந்த பின் ஆடுதும் என்று அற்றால் – நாலடி:34 2/1,2
உடன் உறையும் காலமும் இல் – நான்மணி:23/4
நாணினை நீக்கி உயிரோடு உடன் சென்று – ஐந்70:32/3
உள்ளிய எல்லாம் உடன் எய்தும் உள்ளத்தால் – குறள்:31 9/1
ஒற்று ஒற்று உணராமை ஆள்க உடன் மூவர் – குறள்:59 9/1
பாம்பொடு உடன் உறைந்த அற்று – குறள்:89 10/2
உடன் கொண்டு மீளா அரசும் இ மூன்றும் – திரி:103/3
உடன் செல்க உள்ளம் உவந்து – ஆசாரக்:31/3
விலங்கேயும் தம்மொடு உடன் உறைதல் மேவும் – பழ:122/1
ஊர் மிகின் இல்லை கரியே ஒலித்து உடன்
நீர் மிகின் இல்லை சிறை – பழ:190/3,4
ஒக்கும் வகையால் உடன் பொரும் சூதின்கண் – பழ:260/1
பாம்பொடு உடன் உறையுமாறு – பழ:349/4
இருவர் உடன் ஆடல் நாய் – பழ:352/4
ஒக்க உடன் உறைதல் ஊண் அமைவு தொக்க – சிறுபஞ்:51/2
ஒன்றுமாம் சால உடன் – சிறுபஞ்:61/4
செற்று உடன் உறைவோனை சேர்தல் நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 3/1
உடன் இயைந்த – கைந்:34/4

TOP


உடன்பட்டான் (1)

கொன்றான் கொலையை உடன்பட்டான் கோடாது – சிறுபஞ்:68/1

TOP


உடன்பட்டு (1)

உடன்பட்டு வந்து அலைக்கும் மாலைக்கோ எம்மின் – ஐந்70:21/3

TOP


உடன்படான் (2)

உடன்படான் கொல்லான் உடன்றார் நோய் தீர்ந்து – ஏலாதி:8/1
கொல்லான் உடன்படான் கொல்வார் இனம் சேரான் – ஏலாதி:42/1

TOP


உடன்படுத்தற்கு (1)

உவப்ப உடன்படுத்தற்கு ஏய கருமம் – பழ:327/1

TOP


உடன்பாடு (1)

தான் உடன்பாடு இன்றி வினை ஆக்கும் என்பானும் – திரி:36/2

TOP


உடன்பிறந்தாள்ஆயினும் (1)

ஈன்றாள் மகள் தன் உடன்பிறந்தாள்ஆயினும்
சான்றார் தமித்தா உறையற்க ஐம் புலனும் – ஆசாரக்:65/1,2

TOP


உடன்பிறந்தான் (1)

கொண்டான் கொழுநன் உடன்பிறந்தான் தன் மாமன் – சிறுபஞ்:52/1

TOP


உடன்றார் (1)

உடன்படான் கொல்லான் உடன்றார் நோய் தீர்ந்து – ஏலாதி:8/1

TOP


உடன்று (5)

உருகி உடன்று அழிய வேண்டா தெரிதியேல் – ஐந்50:9/2
உண்கண்ணி வாடாள் உடன்று – திணை150:21/4
ஒன்றாள் காப்பு ஈயும் உடன்று – திணை150:27/4
கூற்று உடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர் நிற்கும் – குறள்:77 5/1
ஒருவன் உணராது உடன்று எழுந்த போருள் – பழ:294/1

TOP


உடனுறைசெய்தல் (1)

ஒழுக்கி அவரொடு உடனுறைசெய்தல்
புழு பெய்து புண் பொதியுமாறு – பழ:142/3,4

TOP


உடனுறைவின்கண் (1)

ஒட்டார் உடனுறைவின்கண் – ஆசாரக்:43/4

TOP


உடனுறைவு (1)

புண் ஒக்கும் போற்றார் உடனுறைவு பண்ணிய – நான்மணி:98/2

TOP


உடாஅதும் (1)

உடாஅதும் உண்ணாதும் தம் உடம்பு செற்றும் – நாலடி:1 10/1

TOP


உடீஇ (1)

அரத்தம் உடீஇ அணி பழுப்ப பூசி – திணை150:144/1

TOP


உடுக்கை (5)

உடுக்கை உலறி உடம்பு அழிந்தக்கண்ணும் – நாலடி:15 1/1
உடுக்கை இழந்தவன் கை போல ஆங்கே – குறள்:79 8/1
உடுக்கை இகவார் செவி சொறண்டார் கை மேல் – ஆசாரக்:75/1
உடுக்கை மருந்து உறையுள் உண்டியோடு இன்ன – பழ:167/1
உண்டி உறையுள் உடுக்கை இவை ஈந்தார் – ஏலாதி:9/3

TOP


உடுத்த (2)

உடுத்த ஆடை நீருள் பிழியார் விழுத்தக்கார் – ஆசாரக்:11/2
பிறர் உடுத்த மாசுணியும் தீண்டார் செருப்பு – ஆசாரக்:12/2

TOP


உடுத்தாடை (2)

உடுத்தாடை இல்லாதார் நீராட்டும் பெண்டிர் – திரி:71/1
எள்ளே பருத்தியே எண்ணெய் உடுத்தாடை
வள்ளே துணியே இவற்றொடு கொள் என – ஏலாதி:50/1,2

TOP


உடுத்தாரை (1)

படுக்கை இலராயக்கண்ணும் உடுத்தாரை
உண்டி வினவுவார் இல் – பழ:185/3,4

TOP


உடுத்து (4)

பட்டும் துகிலும் உடுத்து – நாலடி:27 4/4
உடுத்து அலால் நீர் ஆடார் ஒன்று உடுத்து உண்ணார் – ஆசாரக்:11/1
உடுத்து அலால் நீர் ஆடார் ஒன்று உடுத்து உண்ணார் – ஆசாரக்:11/1
ஒன்று உடுத்து என்றும் அவை புகார் என்பதே – ஆசாரக்:11/3

TOP


உடுப்பதூஉம் (2)

கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம்
உண்பதூஉம் இன்றி கெடும் – குறள்:17 6/1,2
உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர் மேல் – குறள்:108 9/1

TOP


உடும்பு (1)

பார்ப்பாரும் தின்பர் உடும்பு – பழ:87/4

TOP


உடுவன (1)

வெள்ளி வெண் நாஞ்சிலால் ஞாலம் உடுவன போல் – கள40:40/1

TOP


உடை (34)

கொடையொடு பட்ட குணன் உடை மாந்தர்க்கு – நாலடி:10 1/3
உரு உடை கன்னியரை போல பருவத்தால் – நாலடி:28 4/3
உடை பெரும் செல்வரும் சான்றோரும் கெட்டு – நாலடி:37 8/1
பாத்து இல் புடைவை உடை இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:2/3
பீடு உடை வாளர் பிணங்கிய ஞாட்பினுள் – கள40:28/2
முத்து உடை கோட்ட களிறு ஈர்ப்ப எ திசையும் – கள40:37/2
குலை உடை காந்தள் இன வண்டு இமிரும் – ஐந்70:3/2
கார்ப்பு உடை பாண்டில் கமழ புறவு எல்லாம் – ஐந்70:27/1
எழுத்து உடை கல் நிரைக்க வாயில் விழு தொடை – ஐந்70:29/1
முள் உடை மூங்கில் பிணங்கிய சூழ் படப்பை – ஐந்70:36/1
மடம் உடை நாரைக்கு உரைத்தேன் கடன் அறிந்து – ஐந்70:71/2
அன்று ஒழிய நோய் மொழி சார்வு ஆகாது உரும் உடை வான் – திணை150:108/3
பண்பு உடை மக்கள் பெறின் – குறள்:7 2/2
செவி கைப்ப சொல் பொறுக்கும் பண்பு உடை வேந்தன் – குறள்:39 9/1
இழுக்கல் உடை உழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே – குறள்:42 5/1
உடை தம் வலி அறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி – குறள்:48 3/1
பெண் ஏவல் செய்து ஒழுகும் ஆண்மையின் நாண் உடை
பெண்ணே பெருமை உடைத்து – குறள்:91 7/1,2
உடை செல்வம் ஊண் ஒளி கல்வி என்று ஐந்தும் – குறள்:94 9/1
சீர் உடை செல்வர் சிறு துனி மாரி – குறள்:101 10/1
ஊண் உடை எச்சம் உயிர்க்கு எல்லாம் வேறு அல்ல – குறள்:102 2/1
அலகு உடை நீழலவர் – குறள்:104 4/2
உடை நடை சொற்செலவு வைதல் இ நான்கும் – ஆசாரக்:49/1
முழங்கு முரசு உடை செல்வம் தழங்கு அருவி – பழ:151/2
செருக்கு உடை மன்னர் இடை புக்கு அவருள் – பழ:187/1
உடை பெரும் செல்வத்து உயர்ந்த பெருமை – பழ:200/1
கரப்பு உடை உள்ளம் கனற்றுபவரே – பழ:224/3
சிறப்பு உடை மன்னரை செவ்வியான் நோக்கி – பழ:295/1
செறிவு உடை தார் வேந்தன் செவ்வி மாறாமல் – பழ:323/1
கூர் அறிவினார் வாய் குணம் உடை சொல் கொள்ளாது – பழ:351/1
உடை இட்டார் புல் மேய்ந்தார் ஓடு நீர் புக்கார் – சிறுபஞ்:39/1
அஞ்சாது உடை படையுள் போந்து எறிவான் எஞ்சாதே – சிறுபஞ்:77/2
சீர் உடை ஆண்மை செய்கையின் அறிப – முது:2 10/1
இழிவு உடை மூப்பு கதத்தின் துவ்வாது – முது:4 9/1
வாய்ப்பு உடை வழக்கின் நல் வழக்கு இல்லை – முது:6 3/1

TOP


உடைக்கிற்கும் (1)

பாய்மா உடையான் உடைக்கிற்கும் தோம் இல் – நான்மணி:16/2

TOP


உடைக்கும் (5)

ஈர் கை விதிரார் கயவர் கொடிறு உடைக்கும்
கூன் கையர் அல்லாதவர்க்கு – குறள்:108 7/1,2
காம கணிச்சி உடைக்கும் நிறை என்னும் – குறள்:126 1/1
பெண்மை உடைக்கும் படை – குறள்:126 8/2
உள்ளம் உடைக்கும் படை – குறள்:133 4/2
செல்வம் உடைக்கும் படை – திரி:38/4

TOP


உடைத்தலான் (1)

மாற்றத்தை மாற்றம் உடைத்தலான் மாற்றவர்க்கு – பழ:369/1

TOP


உடைத்தா (3)

பெருமை உடைத்தா கொளினும் கீழ் செய்யும் – நாலடி:35 5/3
அடியோடு நன்கு துடைத்து வடிவு உடைத்தா
மு கால் குடித்து துடைத்து முகத்து உறுப்பு – ஆசாரக்:27/2,3
மிக்க வன முலை புல்லான் பொலிவு உடைத்தா
தக்க யாழ்ப்பாண தளர் முலையாய் மூத்து அமைந்தார் – கைந்:48/2,3

TOP


உடைத்தாக (3)

கட்டு உடைத்தாக கருமம் செய வைப்பின் – பழ:118/1
கட்டு உடைத்தாக கருதிய நல் அறம் – பழ:197/2
வெந்த புனத்துக்கு வாசம் உடைத்தாக
சந்தனம் ஏந்தி அருவி கொணர்ந்திடூஉம் – கைந்:2/1,2

TOP


உடைத்தாகி (1)

முட்டு உடைத்தாகி இடை வீழ்ந்து ஒழிதலின் – பழ:197/3

TOP


உடைத்தாகும் (1)

வேறாக தோன்றும் விளக்கம் உடைத்தாகும்
தாறா படினும் தலைமகன் தன் ஒளி – பழ:214/2,3

TOP


உடைத்தாய் (4)

ஒருங்கு வால் மின்னோடு உரும் உடைத்தாய் பெய்வான் – திணை150:41/3
ஒன்றாய் உரும் உடைத்தாய் பெய் வான் போல் பூக்கு என்று – திணை150:104/3
எல்லா பொருளும் உடைத்தாய் இடத்து உதவும் – குறள்:75 6/1
படர்வு அரிய நல் நெறிக்கண் நின்றார் இடர் உடைத்தாய்
பெற்ற விடக்கு நுகர்தல் கடல் நீந்தி – பழ:26/2,3

TOP


உடைத்தால் (1)

புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு – குறள்:116 2/2

TOP


உடைத்து (48)

தலை நக்கி அன்னது உடைத்து – நாலடி:9 7/4
நின்று வீழ் தக்கது உடைத்து – நாலடி:11 2/4
கொன்றாரின் குற்றம் உடைத்து – நாலடி:12 1/4
பாம்பு கண்டு அன்னது உடைத்து – நாலடி:13 6/4
பெய்யா ஒரு சிறை பேர் இல் உடைத்து ஆகும் – நாலடி:15 7/2
வேகம் உடைத்து ஆம் விறல் மலை நல் நாட – நாலடி:35 8/3
அறை பெரும் கல் அன்னார் உடைத்து – நாலடி:36 10/4
பொருந்தினார்க்கு ஏமாப்பு உடைத்து – ஐந்70:12/4
பழி அஞ்சி பாத்து ஊண் உடைத்து ஆயின் வாழ்க்கை – குறள்:5 4/1
அன்பும் அறனும் உடைத்து ஆயின் இல்வாழ்க்கை – குறள்:5 5/1
நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து – குறள்:5 8/2
எச்சத்திற்கு ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:12 2/2
எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:13 6/2
விற்று கோள் தக்கது உடைத்து – குறள்:22 10/2
குறியெதிர்ப்பை நீரது உடைத்து – குறள்:23 1/2
மூக்கின் கரியார் உடைத்து – குறள்:28 7/2
பெருமை உடைத்து இ உலகு – குறள்:34 6/2
வானம் நணியது உடைத்து – குறள்:36 3/2
எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:40 8/2
இன நலம் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:46 8/2
இன நலத்தின் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:46 9/2
பேஎய் கண்ட அன்னது உடைத்து – குறள்:57 5/2
உரிமை உடைத்து இ உலகு – குறள்:58 8/2
அருமை உடைத்து என்று அசாவாமை வேண்டும் – குறள்:62 1/1
இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து – குறள்:63 4/2
அச்சாணி அன்னார் உடைத்து – குறள்:67 7/2
நிலை மக்கள் சால உடைத்து எனினும் தானை – குறள்:77 10/1
இரந்து கோள் தக்கது உடைத்து – குறள்:78 10/2
இனன் இலன் ஆம் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:87 8/2
பெண்ணே பெருமை உடைத்து – குறள்:91 7/2
வறம் கூர்ந்த அனையது உடைத்து – குறள்:101 10/2
அறம் நாண தக்கது உடைத்து – குறள்:102 8/2
இரப்பும் ஓர் ஏஎர் உடைத்து – குறள்:106 3/2
உள்ளுள் உவப்பது உடைத்து – குறள்:106 7/2
தானை கொண்ட அன்னது உடைத்து – குறள்:109 2/2
நோக்கம் இ மூன்றும் உடைத்து – குறள்:109 5/2
இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும் – குறள்:116 2/1
இது நக தக்கது உடைத்து – குறள்:118 3/2
தீர்க்கும் மருந்து ஒன்று உடைத்து – குறள்:128 5/2
அன்பு இன்மை சூழ்வது உடைத்து – குறள்:128 6/2
பெண்ணினான் பெண்மை உடைத்து என்ப கண்ணினான் – குறள்:128 10/1
அகறலின் ஆங்கு ஒன்று உடைத்து – குறள்:133 5/2
ஊர் எல்லாம் நோவது உடைத்து – திரி:11/4
பாம்பு காண்பாரும் உடைத்து – பழ:25/4
சேர்ந்தாரை எல்லாம் சிறிது உடைத்து தீர்ந்த – பழ:27/2
கள்ளம் உடைத்து ஆகி சார்ந்த கழி நட்பு – பழ:98/2
கரும் பனை அன்னது உடைத்து – பழ:286/4
மயில் போலும் கள்வர் உடைத்து – பழ:353/4

TOP


உடைத்தே (1)

கை அறியாமை உடைத்தே பொருள் கொடுத்து – குறள்:93 5/1

TOP


உடைத்தேல் (1)

புல் அறத்தின் நன்று மனை வாழ்க்கை போற்று உடைத்தேல்
நல்லறத்தாரோடும் நடக்கலாம் நல்லறத்தார்க்கு – சிறுபஞ்:98/1,2

TOP


உடைந்ததே (1)

ஒள் நுதற்கு ஓஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள் – குறள்:109 8/1

TOP


உடைந்து (5)

பொய்கை உடைந்து புனல் பாய்ந்த வாய் எல்லாம் – கள40:33/1
ஒல்கி உருமிற்கு உடைந்து அற்றால் மல்கி – கள40:35/2
கதிர் சுட கண் உடைந்து முத்தம் சொரியும் – திணை50:18/1
உகுவது போலும் உடைந்து – திணை150:122/4
உள்ளம் உடைந்து உக்கக்கால் – குறள்:127 10/2

TOP


உடைந்துழி (1)

உண்டாய போழ்தின் உடைந்துழி காகம் போல் – நாலடி:29 4/1

TOP


உடைப்பார் (1)

உண் ஓட்டு அகல் உடைப்பார் – பழ:28/4

TOP


உடைப்பினும் (1)

செறுத்தோறு உடைப்பினும் செம் புனலோடு ஊடார் – நாலடி:23 2/1

TOP


உடைமை (48)

ஒன்னாருள் கூற்று உட்கும் உட்கு உடைமை எல்லாம் – நாலடி:19 8/2
நுண் உணர்வினாரொடு கூடி நுகர்வு உடைமை
விண்ணுலகே ஒக்கும் விழைவிற்றால் நுண் நூல் – நாலடி:24 3/1,2
நுண் உணர்வு இன்மை வறுமை அஃது உடைமை
பண்ண பணைத்த பெரும் செல்வம் எண்ணுங்கால் – நாலடி:26 1/1,2
பத்து எட்டு உடைமை பலருள்ளும் பாடு எய்தும் – நாலடி:29 1/2
போகம் உடைமை பொருள் ஆட்சி யார்கண்ணும் – நான்மணி:93/2
ஊரும் கலி மா உரன் உடைமை முன் இனிதே – இனிய40:8/1
ஊனம் ஒன்று இன்றி உயர்ந்த பொருள் உடைமை
மானிடவர்க்கு எல்லாம் இனிது – இனிய40:13/3,4
அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும் – குறள்:8 4/1
ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம் – குறள்:14 3/1
நிறை உடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறை உடைமை – குறள்:16 4/1
நிறை உடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறை உடைமை
போற்றி ஒழுகப்படும் – குறள்:16 4/1,2
ஈத்து உவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாம் உடைமை
வைத்து இழக்கும் வன்கணவர் – குறள்:23 8/1,2
இயல்பு ஆகும் நோன்பிற்கு ஒன்று இன்மை உடைமை
மயல் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து – குறள்:35 4/1,2
இன்மையின் இன்னாது உடைமை முறை செய்யா – குறள்:56 8/1
உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருள் உடைமை – குறள்:60 2/1
உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருள் உடைமை – குறள்:60 2/1
உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருள் உடைமை
நில்லாது நீங்கிவிடும் – குறள்:60 2/1,2
நா நலம் என்னும் நலன் உடைமை அ நலம் – குறள்:65 1/1
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் வேந்து அவாம் – குறள்:69 1/1
பண்பு உடைமை தூது உரைப்பான் பண்பு – குறள்:69 1/2
தூய்மை துணைமை துணிவு உடைமை இ மூன்றும் – குறள்:69 8/1
கை ஒன்று உடைமை பெறின் – குறள்:84 8/2
நலம் வேண்டின் நாண் உடைமை வேண்டும் குலம் வேண்டின் – குறள்:96 10/1
பண்பு உடைமை என்னும் வழக்கு – குறள்:100 1/2
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் இ இரண்டும் – குறள்:100 2/1
பண்பு உடைமை என்னும் வழக்கு – குறள்:100 2/2
நாண் உடைமை மாந்தர் சிறப்பு – குறள்:102 2/2
அணி அன்றோ நாண் உடைமை சான்றோர்க்கு அஃது இன்றேல் – குறள்:102 4/1
தூய்மை உடைமை துணிவு ஆம் தொழில் அகற்றும் – திரி:78/1
வாய்மை உடைமை வனப்பு ஆகும் தீமை – திரி:78/2
அற்றாக நோக்கி அறத்திற்கு அருள் உடைமை
முற்ற அறிந்தார் முதல் அறிந்தார் தெற்ற – பழ:141/1,2
மெலியாரை மீதூரும் மேன்மை உடைமை
புலி கலாம் கொள் யானை பூம் குன்ற நாட – பழ:157/2,3
தம்மை உடைமை தலை – பழ:273/4
தொடங்கி பிறர் உடைமை மேவார் குடம்பை – பழ:372/2
வேட்டவன் பார்ப்பன் விளங்கிழைக்கு கற்பு உடைமை
கேட்பவன் கேடு இல் பெரும் புலவன் பாட்டு அவன் – சிறுபஞ்:31/1,2
பேண் அடக்கம் பேணா பெரும் தகைமை பீடு உடைமை
நாண் ஒடுக்கம் என்று ஐந்தும் நண்ணின்றா பூண் ஒடுக்கும் – சிறுபஞ்:43/1,2
மக்கள் பெறுதல் மடன் உடைமை மாது உடைமை – சிறுபஞ்:51/1
மக்கள் பெறுதல் மடன் உடைமை மாது உடைமை
ஒக்க உடன் உறைதல் ஊண் அமைவு தொக்க – சிறுபஞ்:51/1,2
ஓதலின் சிறந்தன்று ஒழுக்கம் உடைமை – முது:1 1/1
வண்மையின் சிறந்தன்று வாய்மை உடைமை – முது:1 4/1
ஈரம் உடைமை ஈகையின் அறிப – முது:2 2/1
கற்றது உடைமை காட்சியின் அறிப – முது:2 4/1
ஏற்றம் உடைமை எதிர்கோளின் அறிப – முது:2 5/1
நிறை உடைமை நீர்மை உடைமை கொடையே – ஏலாதி:6/1
நிறை உடைமை நீர்மை உடைமை கொடையே – ஏலாதி:6/1
பொறை உடைமை பொய்ம்மை புலால்கண் மறை உடைமை – ஏலாதி:6/2
பொறை உடைமை பொய்ம்மை புலால்கண் மறை உடைமை
வேய் அன்ன தோளாய் இவை உடையான் பல் உயிர்க்கும் – ஏலாதி:6/2,3
மடி ஓம்பும் ஆற்றல் உடைமை முடி ஓம்பி – ஏலாதி:17/2

TOP


உடைமையால் (1)

சிறுவன் எமக்கு உடைமையால் – கைந்:41/4

TOP


உடைமையின் (4)

நலன் உடைமையின் நாணு சிறந்தன்று – முது:1 6/1
குலன் உடைமையின் கற்பு சிறந்தன்று – முது:1 7/1
சொற்சோர்வு உடைமையின் எ சோர்வும் அறிப – முது:2 8/1
அறிவு சோர்வு உடைமையின் பிறிது சோர்வும் அறிப – முது:2 9/1

TOP


உடைமையும் (3)

ஒத்த ஒழுக்கம் உடைமையும் பாத்து உண்ணும் – திரி:40/2
இல்லார்க்கு ஒன்று ஈயும் உடைமையும் இ உலகின் – திரி:68/1
மன்னருடைய உடைமையும் மன்னரால் – பழ:273/2

TOP


உடைமையுள் (1)

உடைமையுள் இன்மை விருந்து ஓம்பல் ஓம்பா – குறள்:9 9/1

TOP


உடைய (32)

ஊக்கி தாம் கொண்ட விரதங்கள் உள் உடைய
தாக்க அரும் துன்பங்கள்தாம் தலைவந்தக்கால் – நாலடி:6 7/1,2
கடையாயார் பின் சென்று வாழ்வர் உடைய
பிலம் தலைப்பட்டது போலாதே நல்ல – நாலடி:16 10/2,3
அருமை உடைய அரண் சேர்ந்தும் உய்யார் – நாலடி:17 4/3
தொகை இனிது தொட்டு வழங்கின் தகை உடைய
பெண் இனிது பேணி வழிபடின் பண் இனிது – நான்மணி:36/2,3
பற்பல நாளும் பழுது இன்றி பாங்கு உடைய
கற்றலின் காழ் இனியது இல் – இனிய40:40/3,4
செல்வி உடைய சுரம் நெஞ்சே காதலி ஊர் – கார்40:28/3
செவ்வி உடைய சுரம் – கார்40:29/4
யானை உடைய சுரம் – திணை50:1/4
உடைய இள நலம் உண்டாய் கடை அ – திணை50:33/2
இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்பு உடைய மூவர்க்கும் – குறள்:5 1/1
சொல்லுக சொல்லில் பயன் உடைய சொல்லற்க – குறள்:20 10/1
அருமை உடைய செயல் – குறள்:98 5/2
துன்பத்திற்கு யாரே துணை ஆவார் தாம் உடைய
நெஞ்சம் துணை அல்வழி – குறள்:130 9/1,2
தஞ்சம் தமர் அல்லர் ஏதிலார் தாம் உடைய
நெஞ்சம் தமர் அல்வழி – குறள்:130 10/1,2
சீலம் இனிது உடைய ஆசானும் இ மூவர் – திரி:26/3
தோஒம் உடைய தொடங்குவார்க்கு இல்லையே – பழ:7/3
விடல் அரிய துப்பு உடைய வேட்கையை நீக்கி – பழ:26/1
மறந்தானும் தாம் உடைய தாம் போற்றின் அல்லால் – பழ:43/1
முட்டு இன்று ஒருவர் உடைய பொழுதின்கண் – பழ:59/1
நண்ணி அவர்க்கு நலன் உடைய செய்பவேல் – பழ:74/2
கிழங்கு உடைய எல்லாம் முளைக்கும் ஓர் ஆற்றான் – பழ:97/2
அகலம் உடைய அறிவு உடையார் நாப்பண் – பழ:115/1
துரப்பு உடைய மன்னர்க்கே துப்புரவு அது அல்லால் – பழ:169/2
வெள்ள மாண்பு எல்லாம் உடைய தமர் இருப்ப – பழ:180/1
ஆணம் உடைய அறிவினார் தம் நலம் – பழ:223/1
நாவின் இரந்தார் குறை அறிந்தும் தாம் உடைய
மா வினை மாண பொதிகிற்பார் தீ வினை – பழ:238/1,2
ஏற்றார்கட்கு எல்லாம் இசை நிற்ப தாம் உடைய
மாற்றார் கொடுத்து இருப்ப வள்ளன்மை மாற்றாரை – பழ:318/1,2
உடைய மேற்செல்கிற்கும் ஊற்றம் இலாதார் – பழ:324/3
பல் நாள் தொழில் செய்து உடைய கவர்ந்து உண்டார் – பழ:365/1
கற்பு உடைய பெண் அமிர்து கற்று அடங்கினான் அமிர்து – சிறுபஞ்:2/1
நற்பு உடைய நாடு அமிர்து நாட்டுக்கு நற்பு உடைய – சிறுபஞ்:2/2
நற்பு உடைய நாடு அமிர்து நாட்டுக்கு நற்பு உடைய
மேகமே சேர் கொடி வேந்து அமிர்து சேவகனும் – சிறுபஞ்:2/2,3

TOP


உடையதன் (2)

பெருமை உடையதன் அருமை பழியார் – முது:3 3/1
அருமை உடையதன் பெருமை பழியார் – முது:3 4/1

TOP


உடையதனை (1)

உடையதனை காப்பான் உடையான் அதுவே – பழ:282/1

TOP


உடையதா (1)

உள்ளம் ஒருவன் உடையதா ஒண்ணுதலார் – நாலடி:38 10/1

TOP


உடையது (10)

திருவின் திறல் உடையது இல்லை ஒருவற்கு – நான்மணி:29/1
பெருமை போல் பீடு உடையது இல் – இனிய40:11/4
மானம் உடையது அரசு – குறள்:39 4/2
உடையது உடையரோ மற்று – குறள்:60 1/2
காடும் உடையது அரண் – குறள்:75 2/2
நல் ஆள் உடையது அரண் – குறள்:75 6/2
பெருமையின் பீடு உடையது இல் – குறள்:103 1/2
பன்மையின் பாடு உடையது இல் – பழ:306/4
உடையது ஒன்று இல்லாமை ஒட்டின் படை வென்று – பழ:314/2
முன்னை உடையது காவாது இகழ்ந்து இருந்து – பழ:325/1

TOP


உடையம் (1)

உடையம் யாம் என்னும் செருக்கு – குறள்:85 4/2

TOP


உடையர் (10)

துறந்தாரின் தூய்மை உடையர் இறந்தார் வாய் – குறள்:16 9/1
கண் உடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்து இரண்டு – குறள்:40 3/1
புண் உடையர் கல்லாதவர் – குறள்:40 3/2
உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃது இலார் – குறள்:60 1/1
நன்று அறிவாரின் கயவர் திரு உடையர்
நெஞ்சத்து அவலம் இலர் – குறள்:108 2/1,2
மிக்கு உடையர் ஆகி மிக மதிக்கப்பட்டாரை – பழ:36/1
அறம் செய்து அருள் உடையர் ஆதல் பிறங்கல் – பழ:215/2
உடையர் எனப்பட்டு ஒழுகி பகைவர் – பழ:324/2
ஒழுக்கு உடையர் ஆகி ஒழுகல் பழ தெங்கு – பழ:339/2
மாசு அற மாண்ட மனம் உடையர் ஆகாத – பழ:360/3

TOP


உடையராய் (1)

உடையராய் இல்லுள் ஊண் ஈத்து உண்பார் மண் மேல் – ஏலாதி:53/3

TOP


உடையர்ஆயின் (1)

திரு உடையர்ஆயின் திரிந்தும் வருமால் – பழ:136/2

TOP


உடையர்ஆயினும் (4)

செல்வம் பெரிது உடையர்ஆயினும் கீழ்களை – நாலடி:27 2/3
செல்வம் பெரிது உடையர்ஆயினும் சேண் சென்றும் – நாலடி:27 3/3
மன நலம் நன்கு உடையர்ஆயினும் சான்றோர்க்கு – குறள்:46 8/1
இறந்து அமைந்த சார்பு உடையர்ஆயினும் உய்யார் – குறள்:90 10/1

TOP


உடையரேனும் (1)

என் உடையரேனும் இலர் – குறள்:43 10/2

TOP


உடையரோ (1)

உடையது உடையரோ மற்று – குறள்:60 1/2

TOP


உடையவர் (4)

தேரும் துணைமை உடையவர் சாரல் – நாலடி:13 7/2
பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின் – குறள்:98 5/1
ஆண்மை உடையவர் நல்குரவும் இ மூன்றும் – திரி:71/3
ஒழுக்கம் உடையவர் செல்லாரே செல்லின் – ஏலாதி:62/3

TOP


உடையவர்க்கு (1)

ஒழுக்கம் உடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய – குறள்:14 9/1

TOP


உடையவன் (2)

அடக்கம் உடையவன் மீளிமை இன்னா – இன்னா40:40/1
செப்பம் உடையவன் ஆக்கம் சிதைவு இன்றி – குறள்:12 2/1

TOP


உடையவாகி (1)

தலை நாள் விளக்கின் தகை உடையவாகி
புலம் எலாம் பூத்தன தோன்றி சிலமொழி – கார்40:26/2,3

TOP


உடையவை (1)

ஊனம் கொண்டாடார் உறுதி உடையவை
கோள் முறையால் கோடல் இனிது – இனிய40:27/3,4

TOP


உடையள் (1)

மனை தக்க மாண்பு உடையள் ஆகி தன் கொண்டான் – குறள்:6 1/1

TOP


உடையன் (5)

நாடன் நயம் உடையன் என்பதனால் நீப்பினும் – ஐந்70:2/3
ஆற்றல் உடையன் அரும் பொறி நல் ஊரன் – ஐந்70:43/1
கிழமை உடையன் என் தோட்கு – திணை50:31/4
பணிவு உடையன் இன் சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு – குறள்:10 5/1
தன்னின் வலியானை தான் உடையன் அல்லாக்கால் – பழ:330/1

TOP


உடையன (1)

தள்ளாமை வேண்டும் தகுதி உடையன
நள்ளாமை வேண்டும் சிறியரோடு யார்மாட்டும் – நான்மணி:85/2,3

TOP


உடையஆயினும் (1)

இன நலம் நன்கு உடையஆயினும் என்றும் – பழ:11/3

TOP


உடையாட்கு (1)

பிணை ஏர் மட நோக்கும் நாணும் உடையாட்கு
அணி எவனோ ஏதில தந்து – குறள்:109 9/1,2

TOP


உடையார் (73)

இன்புற்று வாழும் இயல்பு உடையார் எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:8 4/3
நம்பற்க நாண் உடையார் – நாலடி:9 1/4
நடுக்குற்று தன் சேர்ந்தார் துன்பம் உடையார்
கொடுத்து தான் துய்ப்பினும் ஈண்டுங்கால் ஈண்டும் – நாலடி:10 3/1,2
தவல் அரும் தொல் கேள்வி தன்மை உடையார்
இகல் இலர் எஃகு உடையார் தம்முள் குழீஇ – நாலடி:14 7/1,2
இகல் இலர் எஃகு உடையார் தம்முள் குழீஇ – நாலடி:14 7/2
உடையார் இவர் என்று ஒருதலையா பற்றி – நாலடி:16 10/1
பெருமை உடையார் செறின் – நாலடி:17 4/4
ஊற்றம் உடையார் உணர்வு உடையார் ஊற்றம் – நாலடி:20 6/2
ஊற்றம் உடையார் உணர்வு உடையார் ஊற்றம் – நாலடி:20 6/2
உறுப்பினால் ஆராயும் ஒண்மை உடையார்
குறிப்பின் கீழ் பட்டது உலகு – நாலடி:20 6/3,4
தொன்மை உடையார் தொடர்பு – நாலடி:22 6/4
தெரிவு உடையார் தீ இனத்தர் ஆகுதல் நாகம் – நாலடி:24 10/3
பகைவர் பணிவு இடம் நோக்கி தகவு உடையார்
தாமேயும் நாணி தலைச்செல்லார் காணாய் – நாலடி:25 1/1,2
இனம் தீது எனினும் இயல்பு உடையார் கேண்மை – நாலடி:25 4/3
உணர்வது உடையார் இருப்ப உணர்வு இலா – நாலடி:27 4/2
வெண்மை உடையார் விழு செல்வம் எய்தியக்கால் – நாலடி:27 9/3
ஓதி அனையார் உணர்வு உடையார் தூய்து ஆக – நாலடி:27 10/2
மானம் உடையார் மனம் – நாலடி:30 1/4
தம் பாடு உரைப்பரோ தம் உடையார் தம் பாடு – நாலடி:30 2/2
மானம் உடையார் மதிப்பு – நாலடி:30 4/4
அருளின் அறம் உரைக்கும் அன்பு உடையார் வாய் சொல் – நாலடி:33 1/1
தணியாத உள்ளம் உடையார் மணி வரன்றி – நாலடி:37 9/2
செக்கு ஊர்ந்து கொண்டானும் செய்த பொருள் உடையார்
அக்காரம் அன்னார் அவர்க்கு – நாலடி:38 4/3,4
காதலார் என்பார் தகவு உடையார் மேதக்க – நான்மணி:42/2
யானை உடையார் கதன் உவப்பர் மன்னர் – நான்மணி:53/1
இடும்பை உடையார் கொடை இன்னா இன்னா – இன்னா40:6/3
கொடும்பாடு உடையார் வாய் சொல் – இன்னா40:6/4
கடன் உடையார் காண புகல் – இன்னா40:11/4
தீமை உடையார் அயல் இருத்தல் நற்கு இன்னா – இன்னா40:24/2
தொன்மை உடையார் கெடல் – இன்னா40:32/4
மானம் உடையார் மதிப்பு – இனிய40:4/4
ஆர்வம் உடையார் ஆற்றவும் நல்லவை – இனிய40:8/4
தங்கண் அமர்பு உடையார் தாம் வாழ்தல் முன் இனிதே – இனிய40:9/1
இள நலம் போல கவினி வளம் உடையார்
ஆக்கம் போல் பூத்தன காடு – கார்40:22/3,4
தொடி உடையார் சேரிக்கு தோன்றுமோ சொல்லாய் – திணை150:125/3
அன்பு இலார் எல்லாம் தமக்கு உரியர் அன்பு உடையார்
என்பும் உரியர் பிறற்கு – குறள்:8 2/1,2
நீர்மை உடையார் சொலின் – குறள்:20 5/2
உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏக்கற்றும் கற்றார் – குறள்:40 5/1
செவி உணவின் கேள்வி உடையார் அவி உணவின் – குறள்:42 3/1
ஒழுக்கம் உடையார் வாய் சொல் – குறள்:42 5/2
அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் அறிவிலார் – குறள்:43 10/1
மருங்கு உடையார் மா நிலத்து இல் – குறள்:53 6/2
கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண் இலர் கண் உடையார்
கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல் – குறள்:58 7/1,2
ஒருவந்தம் கைத்து உடையார் – குறள்:60 3/2
படி உடையார் பற்று அமைந்தக்கண்ணும் மடி உடையார் – குறள்:61 6/1
படி உடையார் பற்று அமைந்தக்கண்ணும் மடி உடையார்
மாண் பயன் எய்தல் அரிது – குறள்:61 6/1,2
உணர்வது உடையார் முன் சொல்லல் வளர்வதன் – குறள்:72 8/1
இளி வரின் வாழாத மானம் உடையார்
ஒளி தொழுது ஏத்தும் உலகு – குறள்:97 10/1,2
நயனொடு நன்றி புரிந்த பயன் உடையார்
பண்பு பாராட்டும் உலகு – குறள்:100 4/1,2
பண்பு உடையார் பட்டு உண்டு உலகம் அது இன்றேல் – குறள்:100 6/1
பெருமை உடையார் இனத்தின் அகறல் – திரி:9/1
நின்ற புகழ் உடையார் – திரி:30/4
வாய்மை உடையார் வழக்கு – திரி:37/4
செப்பம் உடையார் மழை அனையர் இ மூன்றும் – திரி:83/3
சோரார் உணர்வு உடையார் – ஆசாரக்:32/4
குணனும் குலம் உடையார் கூறார் பகைவர் போல் – ஆசாரக்:71/2
திருந்தாய் நீ ஆர்வத்தை தீமை உடையார்
வருந்தினார் என்றே வயப்படுவது உண்டோ – பழ:9/1,2
அருமையுடைய பொருள் உடையார் தங்கண் – பழ:23/1
தெள்ளி உணரும் திறன் உடையார் தம் பகைக்கு – பழ:54/1
ஆற்றவும் கற்றார் அறிவுடையார் அஃது உடையார்
நால் திசையும் செல்லாத நாடு இல்லை அ நாடு – பழ:55/1,2
செரு கெழு மன்னர் திறல் உடையார் சேர்ந்தால் – பழ:76/1
உயிர் உடையார் எய்தா வினை – பழ:105/4
இடையீடு உடையார் இவர் அவரோடு என்று – பழ:113/1
அகலம் உடைய அறிவு உடையார் நாப்பண் – பழ:115/1
ஒல்லாது ஒன்று இன்றி உடையார் கருமங்கள் – பழ:145/1
ஆடுபவரோடே ஆடார் உணர்வு உடையார்
ஆடு மணை பொய் காலே போன்று – பழ:147/3,4
யாவரேயானும் இழந்த பொருள் உடையார்
தேவரேஆயினும் தீங்கு ஓர்ப்பர் பாவை – பழ:179/1,2
சிறந்து நுகர்ந்து ஒழுகும் செல்வம் உடையார்
அறம் செய்து அருள் உடையர் ஆதல் பிறங்கல் – பழ:215/1,2
வன் சார்பு உடையார் எனினும் வலி பெய்து – பழ:254/1
பொரு படை கண்ணாய் அதுவால் திரு உடையார்
பண்டம் இருவர் கொளல் – பழ:269/3,4
அறிவு உடையார் அவ்வியமும் செய்ப வறிது உரைத்து – பழ:323/2
தம்மை உடையார் அவற்றை சலம் ஒழுகல் – பழ:346/2
சிக்கர் சிதடர் சிதலை போல் வாய் உடையார்
துக்கர் துருநாமர் தூக்குங்கால் தொக்கு – சிறுபஞ்:74/1,2

TOP


உடையார்க்கு (11)

உரையாமை முன் உணரும் ஒண்மை உடையார்க்கு
உரையாரோ தாம் உற்ற நோய் – நாலடி:30 2/3,4
செல்சார்வு உடையார்க்கு இனியவாய் நல்லாய் மற்று – ஐந்50:6/2
அழுக்காறு உடையார்க்கு அது சாலும் ஒன்னார் – குறள்:17 5/1
தவமும் தவம் உடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை – குறள்:27 2/1
அச்சம் உடையார்க்கு அரண் இல்லை ஆங்கு இல்லை – குறள்:54 4/1
பொச்சாப்பு உடையார்க்கு நன்கு – குறள்:54 4/2
மதிநுட்பம் நூலொடு உடையார்க்கு அதி நுட்பம் – குறள்:64 6/1
எண் சேர்ந்த நெஞ்சத்து இடன் உடையார்க்கு எஞ்ஞான்றும் – குறள்:91 10/1
நோயே உரன் உடையார்க்கு – திரி:44/4
தீ நாள் திரு உடையார்க்கு இல் – பழ:84/4
தெற்ற அறிவு உடையார்க்கு அல்லால் திறன் இல்லா – பழ:373/1

TOP


உடையார்க்கும் (1)

உடையார்க்கும் எ ஊரும் ஊர் – நான்மணி:81/4

TOP


உடையார்கண் (1)

படாஅ ஆம் பண்பு உடையார்கண் – நாலடி:17 9/4

TOP


உடையாராகி (1)

வாய்ப்பு உடையாராகி வலவைகள் அல்லாரை – இனிய40:6/3

TOP


உடையார்ஆயினும் (1)

அன்பு உறவே உடையார்ஆயினும் வன்புற்றது – திணை150:74/2

TOP


உடையாரும் (4)

செல்வம் உடையாரும் செல்வரே தற்சேர்ந்தார் – நாலடி:17 10/3
பெருமை உடையாரும் சேறல் அரு மரபின் – நாலடி:25 9/2
நோற்ற பெருமை உடையாரும் கூற்றம் – பழ:126/3
அருள் உடையாரும் மற்று அல்லாதவரும் – பழ:269/1

TOP


உடையாரை (8)

உணர உணரும் உணர்வு உடையாரை
புணர புணருமாம் இன்பம் புணரின் – நாலடி:25 7/1,2
கொடாஅர்எனினும் உடையாரை பற்றி – நாலடி:34 7/3
பெருமை உடையாரை பீடு அழித்தல் இன்னா – இன்னா40:27/1
கிழமை உடையாரை கீழ்ந்திடுதல் இன்னா – இன்னா40:27/2
கருமம் உடையாரை நாடார் எருமை மேல் – பழ:23/2
கள்ளம் உடையாரை கண்டே அறியலாம் – பழ:41/2
மாற்றம் உடையாரை ஆராயாது ஆற்றவும் – பழ:110/2
பொருள் உடையாரை புகழாதார் இல்லை – பழ:269/2

TOP


உடையாரோடு (1)

தெரிவு உடையாரோடு தெரிந்து உணர்ந்து நின்றார் – பழ:244/1

TOP


உடையாள் (5)

உட்கு உடையாள் ஊராண் இயல்பினாள் உட்கி – நாலடி:39 4/2
நாண் உடையாள் பெற்ற நலம் – நாலடி:39 6/4
அறிவு உடையாள் இல்வாழ்க்கை பெண் என்ப சேனை – நான்மணி:52/3
பட்டாங்கே பட்டு ஒழுகும் பண்பு உடையாள் காப்பினும் – நான்மணி:89/1
பண்பு உடையாள் இல்லா மனை – நான்மணி:98/4

TOP


உடையாளர் (1)

பண்பு உடையாளர் தொடர்பு – குறள்:79 3/2

TOP


உடையாளன் (1)

பகை நட்பா கொண்டு ஒழுகும் பண்பு உடையாளன்
தகைமைக்கண் தங்கிற்று உலகு – குறள்:88 4/1,2

TOP


உடையாளை (1)

கற்பு உடையாளை துறத்தலும் இ மூன்றும் – திரி:97/3

TOP


உடையான் (26)

கலங்காமல் காத்து உய்க்கும் ஆற்றல் உடையான்
விலங்காது வீடு பெறும் – நாலடி:6 9/3,4
பாய்மா உடையான் உடைக்கிற்கும் தோம் இல் – நான்மணி:16/2
எருது உடையான் வேளாளன் ஏலாதான் பார்ப்பான் – நான்மணி:52/1
செறிவு உடையான் சேனாபதி – நான்மணி:52/4
கைத்து உடையான் காமுற்றது உண்டாகும் வித்தின் – நான்மணி:64/1
உரன் உடையான் உள்ளம் மடிந்திருத்தல் இன்னா – இன்னா40:18/1
மறன் உடையான் ஆடையால் மார்பு ஆர்த்தல் இன்னா – இன்னா40:18/2
கண் மூன்று உடையான் தாள் சேர்தல் கடிது இனிதே – இனிய40:0/1
உடையான் வழக்கு இனிது ஒப்ப முடிந்தால் – இனிய40:2/1
பந்தம் உடையான் படையாண்மை முன் இனிதே – இனிய40:7/2
சிற்றாள் உடையான் படைக்கல மாண்பு இனிதே – இனிய40:38/1
நட்டார் உடையான் பகை ஆண்மை முன் இனிதே – இனிய40:38/2
கற்றா உடையான் விருந்து – இனிய40:38/4
பாண இருக்க அது களை நாண் உடையான்
தன் உற்ற எல்லாம் இருக்க இரும் பாண – ஐந்70:49/2,3
நயன் உடையான் நல்கூர்ந்தான் ஆதல் செய்யும் நீர – குறள்:22 9/1
உடையான் அரசருள் ஏறு – குறள்:39 1/2
உடையான் ஆம் வேந்தர்க்கு ஒளி – குறள்:39 10/2
ஊக்கம் உடையான் ஒடுக்கம் பொரு தகர் – குறள்:49 6/1
வினைக்கண் வினை உடையான் கேண்மை வேறு ஆக – குறள்:52 9/1
ஊக்கம் உடையான் உழை – குறள்:60 4/2
செறிவு உடையான் செல்க வினைக்கு – குறள்:69 4/2
கொடும்பாடு உடையான் குடி – பழ:194/4
உடையதனை காப்பான் உடையான் அதுவே – பழ:282/1
செய்த கொடுமை உடையான் அதன் பயம் – பழ:388/1
அருள் உடையான்கண்ணதே ஆகும் அருள் உடையான்
செய்யான் பழி பாவம் சேரான் புறமொழியும் – சிறுபஞ்:1/2,3
வேய் அன்ன தோளாய் இவை உடையான் பல் உயிர்க்கும் – ஏலாதி:6/3

TOP


உடையான்கட்டே (2)

நாண் உடையான்கட்டே தெளிவு – குறள்:51 2/2
நன்கு உடையான்கட்டே தெளிவு – குறள்:52 3/2

TOP


உடையான்கண் (2)

அழுக்காறு உடையான்கண் ஆக்கம் போன்று இல்லை – குறள்:14 5/1
நயன் உடையான்கண் படின் – குறள்:22 6/2

TOP


உடையான்கண்ணதே (2)

பொருள் உடையான்கண்ணதே போகம் அறனும் – சிறுபஞ்:1/1
அருள் உடையான்கண்ணதே ஆகும் அருள் உடையான் – சிறுபஞ்:1/2

TOP


உடையான்கண்ணே (1)

குலன் உடையான்கண்ணே உள – குறள்:23 3/2

TOP


உடையானும் (1)

கண் மூன்று உடையானும் காக்கையும் பை அரவும் – நாலடி:40 10/1

TOP


உடையானை (6)

முந்துற பேணி முகம் நான்கு உடையானை
சென்று அமர்ந்து ஏத்தல் இனிது – இனிய40:0/3,4
அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானை செய்யவள் – குறள்:17 7/1
நிறை நெஞ்சு உடையானை நல்குரவு அஞ்சும் – திரி:72/1
உடையானை கௌவிவிடும் – பழ:252/4
உடையானை காப்பதூஉம் ஆகும் அடையின் – பழ:282/2
ஆய்ந்தன ஐந்தும் அரணா உடையானை
வேந்தனா நாட்டல் விதி – சிறுபஞ்:47/3,4

TOP


உடையும் (1)

பற்பல தானியத்ததாகி பலர் உடையும்
மெய் துணையும் சேரல் இனிது – இனிய40:17/3,4

TOP


உடையெம் (1)

ஊன் உண்டு உயிர்கட்கு அருள் உடையெம் என்பானும் – திரி:36/1

TOP


உடையேம் (3)

தொடர்பு உடையேம் என்பார் சிலர் – நாலடி:12 3/4
வண்ணம் உடையேம் மற்று யாம் – ஐந்50:27/4
துன்பம் இலேம் பண்டு யாமே வனப்பு உடையேம்
என்பர் இரு கால் எருது – சிறுபஞ்:18/3,4

TOP


உடையேமோ (1)

துன்னா துறந்தாரை நெஞ்சத்து உடையேமோ
இன்னும் இழத்தும் கவின் – குறள்:125 10/1,2

TOP


உடையேன் (5)

சிறுவன் உடையேன் துணை – ஐந்70:55/4
கடி உடையேன் வாயில் கடந்து – திணை150:125/4
நாணொடு நல் ஆண்மை பண்டு உடையேன் இன்று உடையேன் – குறள்:114 3/1
நாணொடு நல் ஆண்மை பண்டு உடையேன் இன்று உடையேன்
காமுற்றார் ஏறும் மடல் – குறள்:114 3/1,2
நிறை உடையேன் என்பேன்மன் யானோ என் காமம் – குறள்:126 4/1

TOP


உடையேன்மன் (1)

குறை ஒன்று உடையேன்மன் தோழி நிறை இல்லா – ஐந்70:14/1

TOP


உடையேனோ (1)

எனக்கு ஓர் குறிப்பும் உடையேனோ ஊரன் – ஐந்50:29/3

TOP


உடையை (1)

பொய்கை நல் ஊரன் திறம் கிளப்ப என் உடையை
அஃது அன்று எனினும் அறிந்தேம் யாம் செய்தி – கைந்:41/1,2

TOP


உடையையேல் (1)

கூத்தனா கொண்டு குறை நீ உடையையேல்
ஆட்டுவித்து உண்ணினும் உண் – கைந்:42/3,4

TOP


உடையோன் (1)

முதிர்வு உடையோன் மேனி அணி நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 6/1

TOP


உண் (13)

பால் உண் குருகின் தெரிந்து – நாலடி:14 5/4
மை எழில் உண் கண் மயில் அன்ன சாயலாய் – கார்40:12/1
புல் உண் கலி மாவும் பூட்டிய நல்லார் – கார்40:22/2
கூத்தாடி உண்ணினும் உண் – ஐந்70:45/4
உண் துறை பொய்கை வராஅல் இனம் இரியும் – ஐந்70:54/1
உண் பொழுது நீராடி உண்டலும் என் பெறினும் – திரி:27/1
உண் ஓட்டு அகல் உடைப்பார் – பழ:28/4
துளி உண் பறவை போல் செவ்வன் ஓர்ப்பாரும் – பழ:287/3
உண் இடத்தும் ஒன்னார் மெலிவு இடத்தும் மந்திரம் கொண்டு – சிறுபஞ்:100/1
கயல் இயல் உண் கண்ணாய் கருதுங்கால் என்றும் – ஏலாதி:14/3
பூ ஆதி வண்டு தேர்ந்து உண் குழலாய் ஈத்து உண்பான் – ஏலாதி:32/3
உண் நீர் வளம் குளம் கூவல் வழி புரை – ஏலாதி:51/1
ஆட்டுவித்து உண்ணினும் உண் – கைந்:42/4

TOP


உண்க (6)

பகடு நடந்த கூழ் பல்லாரோடு உண்க
அகடு உற யார்மாட்டும் நில்லாது செல்வம் – நாலடி:1 2/2,3
உண்ணற்க கள்ளை உணில் உண்க சான்றோரான் – குறள்:93 2/1
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு – குறள்:95 3/1
உண்க உகாஅமை நன்கு – ஆசாரக்:20/4
ஊட்டினமை கண்டு உண்க ஊண் – ஆசாரக்:39/3
செய்க என்றான் உண்க என்னுமாறு – பழ:181/4

TOP


உண்கண் (10)

உண்கண் சிவப்ப அழுதேன் ஒளி முகம் – ஐந்50:44/2
அலைவு அற்று விட்டன்று வானமும் உண்கண்
முலை வற்று விட்டன்று நீர் – ஐந்70:24/3,4
இரு நோக்கு இவள் உண்கண் உள்ளது ஒரு நோக்கு – குறள்:110 1/1
வேல் உண்கண் வேத்தோள் அவட்கு – குறள்:112 3/2
தெரிந்து உணரா நோக்கிய உண்கண் பரிந்து உணரா – குறள்:118 2/1
பெயல் ஆற்றா நீர் உலந்த உண்கண் உயல் ஆற்றா – குறள்:118 4/1
கயல் உண்கண் யான் இரப்ப துஞ்சின் கலந்தார்க்கு – குறள்:122 2/1
கரப்பினும் கையிகந்து ஒல்லா நின் உண்கண்
உரைக்கல் உருவது ஒன்று உண்டு – குறள்:128 1/1,2
கயல் புரை உண்கண் கனங்குழாய் அஃதால் – பழ:163/3
இரு கயல் உண்கண் இளையவளை வேந்தன் – பழ:338/1

TOP


உண்கண்ணாய் (2)

பகழி போல் உண்கண்ணாய் பொய் அன்மை ஈண்டை – கார்40:5/2
கயல் இகல் உண்கண்ணாய் கரியவரோ வேண்டா – பழ:237/3

TOP


உண்கண்ணாள் (1)

அரி பரந்த உண்கண்ணாள் ஆற்றாமை நும்மின் – திணை50:12/3

TOP


உண்கண்ணி (1)

உண்கண்ணி வாடாள் உடன்று – திணை150:21/4

TOP


உண்கண்ணுள் (2)

அரி மயங்கு உண்கண்ணுள் நீர் – ஐந்70:37/4
உண்கண்ணுள் நீர் – கைந்:17/3

TOP


உண்ட (7)

குருதி படிந்து உண்ட காகம் உரு இழந்து – கள40:5/2
விருந்து இன்றி உண்ட பகலும் திருந்திழையார் – திரி:44/1
இழவு அன்று எருது உண்ட உப்பு – பழ:38/4
மை ஆர உண்ட கண் மாண் இழாய் என் பரிப – பழ:44/3
உள் இல்லத்து உண்ட தனிசு – பழ:98/4
உண்ட இல் தீ இடுமாறு – பழ:133/4
சொல் நலம் கூறி நலன் உண்ட சேர்ப்பனை – கைந்:54/3

TOP


உண்டதன் (1)

உள்ளான்கொல் உண்டதன் சோர்வு – குறள்:93 10/2

TOP


உண்டது (5)

உணலினும் உண்டது அறல் இனிது காமம் – குறள்:133 6/1
உண்டது கான்றல் மயிர் களைதல் ஊண் பொழுது – ஆசாரக்:10/2
உண்டது கேளார் குரவரை மிக்காரை – ஆசாரக்:86/1
உண்டது கேளார் விடல் – ஆசாரக்:86/3
உண்டது நீலம் பிறிது – பழ:168/4

TOP


உண்டமையால் (1)

கை ஆர உண்டமையால் காய்வார் பொருட்டாக – பழ:44/1

TOP


உண்டல் (9)

கைத்து உண்டல் காஞ்சிரம் காய் – நாலடி:22 7/4
அட்டது பாத்து உண்டல் அட்டு உண்டல் அட்டது – நாலடி:28 1/2
அட்டது பாத்து உண்டல் அட்டு உண்டல் அட்டது – நாலடி:28 1/2
தானைக்கு செல்சார் தறுகண்மை ஊன் உண்டல்
செய்யாமை செல்சார் உயிர்க்கு – நான்மணி:37/3,4
விருந்து புறத்ததா தான் உண்டல் சாவா – குறள்:9 2/1
நெஞ்சத்தார் காதலவராக வெய்து உண்டல்
அஞ்சுதும் வேபாக்கு அறிந்து – குறள்:113 8/1,2
களிதொறும் கள் உண்டல் வேட்ட அற்றால் காமம் – குறள்:115 5/1
நெல் உண்டல் நெஞ்சிற்கு ஓர் நோய் – திரி:79/4
கள் உண்டல் காணின் கணவன் பிரிந்து உறைதல் – சிறுபஞ்:23/1

TOP


உண்டலின் (1)

அக்காரம் பாலொடு அமரார் கைத்து உண்டலின்
உப்பு இலி புற்கை உயிர் போல் கிளைஞர்மாட்டு – நாலடி:21 6/2,3

TOP


உண்டலும் (1)

உண் பொழுது நீராடி உண்டலும் என் பெறினும் – திரி:27/1

TOP


உண்டாக (5)

உண்டாக வைக்கற்பாற்று அன்று – நாலடி:1 1/4
திண்மை உண்டாக பெறின் – குறள்:6 4/2
வேண்டின் உண்டாக துறக்க துறந்த பின் – குறள்:35 2/1
உண்டாக செய்வான் வினை – குறள்:76 8/2
திண்மை உண்டாக பெறின் – குறள்:99 8/2

TOP


உண்டாகின் (1)

ஆகாதுஎனினும் அகத்து நெய் உண்டாகின்
போகாது எறும்பு புறம் சுற்றும் யாதும் – நாலடி:34 7/1,2

TOP


உண்டாகும் (3)

கைத்து உடையான் காமுற்றது உண்டாகும் வித்தின் – நான்மணி:64/1
ஒண் செய்யாள் பார்த்துறின் உண்டாகும் மற்று அவள் – நான்மணி:64/3
கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான் – குறள்:122 4/1

TOP


உண்டாம் (15)

வாழ்தலின் ஊதியம் என் உண்டாம் வந்ததே – நாலடி:2 2/3
கைத்து உண்டாம் போழ்தே கரவாது அறம் செய்மின் – நாலடி:2 9/2
ஒலித்தலும் உண்டாம் என்று உய்ந்துபோம் ஆறே – நாலடி:3 3/3
கரவன்மின் கைத்து உண்டாம் போழ்து – நாலடி:10 2/4
நினைப்ப கிடந்தது எவன் உண்டாம் மேலை – நாலடி:11 5/3
கல் வரையும் உண்டாம் நெறி – நாலடி:16 4/4
நோ தக்கது என் உண்டாம் நோக்குங்கால் காதல் – நாலடி:23 8/2
முளை குழாம் நீர் உண்டேல் உண்டாம் திரு குழாம் – நான்மணி:64/2
நொந்தால் மற்று உன்னை செயப்படுவது என் உண்டாம்
தந்தாயும் நீயே தர வந்த நல் நலம் – திணை50:36/2,3
எ நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வு உண்டாம் உய்வு இல்லை – குறள்:11 10/1
எரியான் சுடப்படினும் உய்வு உண்டாம் உய்யார் – குறள்:90 6/1
ஈவார்கண் என் உண்டாம் தோற்றம் இரந்து கோள் – குறள்:106 9/1
அவா உண்டேல் உண்டாம் சிறிது – குறள்:108 5/2
செல்லாமை காணாக்கால் செல்லும் வாய் என் உண்டாம்
எல்லாம் பொய் அட்டு ஊணே வாய் – பழ:213/3,4
மடித்து ஒழிதல் என் உண்டாம் மாண் இழாய் கள்ளை – பழ:331/3

TOP


உண்டாம்கொல் (1)

ஒன்று எய்தி நூறு இழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாம்கொல்
நன்று எய்தி வாழ்வதோர் ஆறு – குறள்:94 2/1,2

TOP


உண்டாமோ (1)

வன் சொல் வழியராய் வாழ்தலும் உண்டாமோ
புன் சொல் இடர்ப்படுப்பது அல்லால் ஒருவனை – பழ:277/2,3

TOP


உண்டாய் (2)

கைத்து இல்லார் நல்லவர் கைத்து உண்டாய் காப்பாரின் – நான்மணி:67/1
உடைய இள நலம் உண்டாய் கடை அ – திணை50:33/2

TOP


உண்டாய (1)

உண்டாய போழ்தின் உடைந்துழி காகம் போல் – நாலடி:29 4/1

TOP


உண்டாயின் (2)

தேற்றா ஒழுக்கம் ஒருவன்கண் உண்டாயின்
ஆற்றும் துணையும் பொறுக்க பொறான்ஆயின் – நாலடி:8 5/2,3
ஒன்றானும் தீ சொல் பொருள் பயன் உண்டாயின்
நன்று ஆகாது ஆகிவிடும் – குறள்:13 8/1,2

TOP


உண்டாயினும் (1)

கோடி உண்டாயினும் இல் – குறள்:101 5/2

TOP


உண்டார் (6)

நீர் உண்டார் நீரான் வாய் பூசுப தேரின் – நான்மணி:33/2
உடல் சுவை உண்டார் மனம் – குறள்:26 3/2
உண்டாரே உண்டார் எனப்படுவார் அல்லாதார் – ஆசாரக்:18/2
உண்டார் போல் வாய்பூசி செல்வர் அது எடுத்து – ஆசாரக்:18/3
உடம்படுத்து வேள்வு உண்டார் இல் – பழ:39/4
பல் நாள் தொழில் செய்து உடைய கவர்ந்து உண்டார்
இன்னாத செய்யாமை வேண்டி இறைவர்க்கு – பழ:365/1,2

TOP


உண்டார்கண் (1)

உண்டார்கண் அல்லது அடு நறா காமம் போல் – குறள்:109 10/1

TOP


உண்டாரும் (1)

மறு சிகை நீக்கி உண்டாரும் வறிஞராய் – நாலடி:1 1/2

TOP


உண்டாரே (1)

உண்டாரே உண்டார் எனப்படுவார் அல்லாதார் – ஆசாரக்:18/2

TOP


உண்டால் (1)

தினை அனைத்தேஆயினும் செய்த நன்று உண்டால்
பனை அனைத்தா உள்ளுவர் சான்றோர் பனை அனைத்து – நாலடி:35 4/1,2

TOP


உண்டான் (3)

விரும்பு நாள் போலான் வியல் நலம் உண்டான்
கரும்பின் கோது ஆயினேம் யாம் – திணை50:39/3,4
அட்டான் இட உண்டான் ஐவரினும் ஆகும் என – சிறுபஞ்:68/3
நுகர்வனன் உண்டான் நலம் – கைந்:56/4

TOP


உண்டி (9)

அறு சுவை உண்டி அமர்ந்து இல்லாள் ஊட்ட – நாலடி:1 1/1
உண்டி உதவாதாள் இல் வாழ் பேய் இ மூவர் – நாலடி:37 3/3
அருக்குக யார்மாட்டும் உண்டி சுருக்குக – நான்மணி:86/3
மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்து உண்ணின் – குறள்:95 5/1
உதவி பயன் உரையார் உண்டி பழியார் – ஆசாரக்:88/1
உண்டி வினவுவார் இல் – பழ:185/4
உண்டி வெய்யோர்க்கு உறு பிணி எளிது – முது:8 7/1
உண்டி உறையுள் உடுக்கை இவை ஈந்தார் – ஏலாதி:9/3
தீர்க்கும் வாய் தேர்ந்து பசி உண்டி நீக்குவான் – ஏலாதி:40/3

TOP


உண்டிடுக (1)

காலின் நீர் நீங்காமை உண்டிடுக பள்ளியும் – ஆசாரக்:19/1

TOP


உண்டியும் (1)

நா தளிர்ப்ப ஆக்கிய உண்டியும் இ மூன்றும் – திரி:47/3

TOP


உண்டியோடு (1)

உடுக்கை மருந்து உறையுள் உண்டியோடு இன்ன – பழ:167/1

TOP


உண்டீரோ (1)

இரு சிகையும் உண்டீரோ என்று வரிசையால் – நாலடி:2 8/2

TOP


உண்டு (56)

மறி குளகு உண்டு அன்ன மன்னா மகிழ்ச்சி – நாலடி:2 6/3
நல் காய் உதிர்தலும் உண்டு – நாலடி:2 9/4
உண்டு உண்டு உண்டு என்னும் உணர்வினான் சாற்றுமே – நாலடி:3 5/3
உண்டு உண்டு உண்டு என்னும் உணர்வினான் சாற்றுமே – நாலடி:3 5/3
உண்டு உண்டு உண்டு என்னும் உணர்வினான் சாற்றுமே – நாலடி:3 5/3
உண்டு வினையுள் உறைக்கும் என பெரியோர் – நாலடி:5 3/3
சாந்து அகத்து உண்டு என்று செப்பு திறந்து ஒருவன் – நாலடி:13 6/3
கேள் ஈவது உண்டு கிளைகளோ துஞ்சுப – நாலடி:20 1/2
நெல்லுக்கு உமி உண்டு நீர்க்கு நுரை உண்டு – நாலடி:23 1/3
நெல்லுக்கு உமி உண்டு நீர்க்கு நுரை உண்டு
புல் இதழ் பூவிற்கும் உண்டு – நாலடி:23 1/3,4
புல் இதழ் பூவிற்கும் உண்டு – நாலடி:23 1/4
கலவைகள் உண்டு கழிப்பர் வலவைகள் – நாலடி:27 8/2
அடைத்து இருந்து உண்டு ஒழுகும் ஆவது இல் மாக்கட்கு – நாலடி:28 1/3
கண்டதே செய்பவாம் கம்மியர் உண்டு என – நான்மணி:38/1
ஊன் உண்டு உழுவை நிறம் பெறூஉம் நீர் நிலத்து – நான்மணி:65/1
கடம் உண்டு வாழாமை காண்டல் இனிதே – இனிய40:10/1
தாம் வினவல் உற்றது ஒன்று உண்டு – ஐந்50:14/4
உண்டு உவந்து மந்தி முலை வருட கன்று அமர்ந்து – ஐந்70:4/2
அணி நலம் உண்டு அகன்றான் என்கொல் எம் போல் – ஐந்70:60/2
மாண் இழை நல்லார் இள நலம் உண்டு அவர் – திணை50:35/3
மடமை மடவார்கண் உண்டு – குறள்:9 9/2
பகுத்து உண்டு பல் உயிர் ஓம்புதல் நூலோர் – குறள்:33 2/1
நன்று ஆற்றலுள்ளும் தவறு உண்டு அவரவர் – குறள்:47 9/1
உண்மையான் உண்டு இ உலகு – குறள்:58 1/2
பெய கண்டும் நஞ்சு உண்டு அமைவர் நயத்தக்க – குறள்:58 10/1
செல்வ செவிலியால் உண்டு – குறள்:76 7/2
கேட்டினும் உண்டு ஓர் உறுதி கிளைஞரை – குறள்:80 6/1
உலகத்தார் உண்டு என்பது இல் என்பான் வையத்து – குறள்:85 10/1
தன்னை தான் கொண்டு ஒழுகின் உண்டு – குறள்:98 4/2
பண்பு உடையார் பட்டு உண்டு உலகம் அது இன்றேல் – குறள்:100 6/1
உழுது உண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்று எல்லாம் – குறள்:104 3/1
தொழுது உண்டு பின் செல்பவர் – குறள்:104 3/2
அசையியற்கு உண்டு ஆண்டு ஓர் ஏஎர் யான் நோக்க – குறள்:110 8/1
கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறியும் ஐம்புலனும் – குறள்:111 1/1
தம் இல் இருந்து தமது பார்த்து உண்டு அற்றால் – குறள்:111 7/1
காண்டலின் உண்டு என் உயிர் – குறள்:122 3/2
உரைக்கல் உருவது ஒன்று உண்டு – குறள்:128 1/2
அணியுள் திகழ்வது ஒன்று உண்டு – குறள்:128 3/2
நகை மொக்குள் உள்ளது ஒன்று உண்டு – குறள்:128 4/2
கள்ளுக்கு இல் காமத்திற்கு உண்டு – குறள்:129 1/2
ஊடலின் உண்டு ஆங்கு ஓர் இன்பம் புணர்வது – குறள்:131 7/1
பல் அவையுள் நல்லவை கற்றலும் பாத்து உண்டு ஆங்கு – திரி:31/1
ஊன் உண்டு உயிர்கட்கு அருள் உடையெம் என்பானும் – திரி:36/1
கலம் மயக்கம் கள் உண்டு வாழ்தல் சொலை முனிந்து – திரி:39/2
கள் உண்டு வாழ்வான் குடிமையும் இ மூன்றும் – திரி:59/3
அல்கு உண்டு அடங்கல் வழி – ஆசாரக்:29/3
பழம் கன்று ஏறு ஆதலும் உண்டு – பழ:108/4
தமர் மறையா கூழ் உண்டு சேறல்அதுவே – பழ:116/3
பட்டு உண்டு ஆங்கு ஓடும் பரியாரை வையற்க – பழ:118/2
மை உண்டு அமர்த்த கண் மாணிழாய் சான்றவர் – பழ:241/3
உரைத்தால் உரை பெறுதல் உண்டு – பழ:345/4
பண்டு ஒழுகி வந்த வளமைத்து அங்கு உண்டு அது – பழ:363/2
உண்டு ஆர் அடிசிலே தோழரின் கண்டாரா – சிறுபஞ்:38/2
அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்ந்தார்களே இம்மையில் – சிறுபஞ்:98/3
அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்வார் – சிறுபஞ்:98/4
அணி நலம் உண்டு இறந்து நம் அருளா விட்ட – கைந்:51/2

TOP


உண்டும் (1)

கை உண்டும் கூறுவர் மெய் – பழ:241/4

TOP


உண்டுவிடல் (1)

வண்டு தாது உண்டுவிடல் – பழ:242/4

TOP


உண்டுழி (1)

உண்டுழி நா சாம் உணர்ந்து – சிறுபஞ்:8/4

TOP


உண்டுஆதலான் (1)

வேற்றுமை யார்க்கும் உண்டுஆதலான் ஆற்றுவான் – பழ:369/3

TOP


உண்டுஎனினும் (1)

மிக கிழமை உண்டுஎனினும் வேண்டாவே பெண்டிர்க்கு – ஆசாரக்:82/3

TOP


உண்டே (1)

காம கடல்மன்னும் உண்டே அது நீந்தும் – குறள்:117 4/1

TOP


உண்டேல் (4)

முளை குழாம் நீர் உண்டேல் உண்டாம் திரு குழாம் – நான்மணி:64/2
அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல்
தவாஅது மேன்மேல் வரும் – குறள்:37 8/1,2
அவா உண்டேல் உண்டாம் சிறிது – குறள்:108 5/2
செல்லாமை உண்டேல் எனக்கு உரை மற்று நின் – குறள்:116 1/1

TOP


உண்டேனோ (1)

அச்சு பணி மொழி உண்டேனோ மேல் நாள் ஓர் – ஐந்70:50/3

TOP


உண்டோ (18)

தாளாளர்க்கு உண்டோ தவறு – நாலடி:20 1/4
மறுமையும் செய்வது ஒன்று உண்டோ இறும் அளவும் – நாலடி:21 9/2
நீத்தார் என கைவிடல் உண்டோ தம் நெஞ்சத்து – நாலடி:22 4/3
வெறி கமழ் தண் சோலை நாட ஒன்று உண்டோ
அறிவின்கண் நின்ற மடம் – ஐந்70:8/3,4
என்றேன் இரண்டாவது உண்டோ மடல்மா மேல் – திணை150:16/3
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர் – குறள்:8 1/1
தீது உண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு – குறள்:19 10/2
அறிவினான் ஆவது உண்டோ பிறிதின் நோய் – குறள்:32 5/1
முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ உவப்பினும் – குறள்:71 7/1
மறு உண்டோ மாதர் முகத்து – குறள்:112 7/2
தேறியாக்கு உண்டோ தவறு – குறள்:116 4/2
செற்றார் என கைவிடல் உண்டோ நெஞ்சே யாம் – குறள்:125 5/1
நிணம் தீயில் இட்ட அன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ
புணர்ந்து ஊடி நிற்பேம் எனல் – குறள்:126 10/1,2
புலத்தலின் புத்தேள் நாடு உண்டோ நிலத்தொடு – குறள்:133 3/1
வருந்தினார் என்றே வயப்படுவது உண்டோ
அரிந்து அரிகால் பெய்து அமைய கூட்டியக்கண்ணும் – பழ:9/2,3
பிறர்க்கு பிறர் செய்வது ஒன்று உண்டோ இல்லை – பழ:56/3
ஒருத்தரை அஞ்சி உலைதலும் உண்டோ
உருத்த சுணங்கின் ஒளியிழாய் கூரிது – பழ:76/2,3
மறுமை ஒன்று உண்டோ மன பட்ட எல்லாம் – பழ:158/1

TOP


உண்ண (3)

கிடந்து உண்ண பண்ணப்படும் – நாலடி:4 7/4
பிணை மான் இனிது உண்ண வேண்டி கலைமா தன் – ஐந்50:38/2
உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை ஊன் உண்ண
அண்ணாத்தல் செய்யாது அளறு – குறள்:26 5/1,2

TOP


உண்ணலின் (1)

உண்ணலின் ஊங்கு இனியது இல் – குறள்:107 5/2

TOP


உண்ணற்க (2)

ஊன் கெடினும் உண்ணார் கைத்து உண்ணற்க வான் கவிந்த – நாலடி:8 10/2
உண்ணற்க கள்ளை உணில் உண்க சான்றோரான் – குறள்:93 2/1

TOP


உண்ணா (10)

குடி கொழுத்தக்கண்ணும் கொடுத்து உண்ணா மாக்கள் – நாலடி:10 6/3
உயிர் சென்று தாம் படினும் உண்ணார் கைத்து உண்ணா
பெருமை போல் பீடு உடையது இல் – இனிய40:11/3,4
வித்து குற்று உண்ணா விழுப்பம் மிக இனிதே – இனிய40:40/2
உண்ணா பூம் தாமரை பூ உள்ளும் கண் ஆர் – திணை150:140/2
கள் உண்ணா போழ்தில் களித்தானை காணுங்கால் – குறள்:93 10/1
மூத்தோரை இல்லா அவை களனும் பாத்து உண்ணா
தன்மையிலாளர் அயல் இருப்பும் இ மூன்றும் – திரி:10/2,3
தாய் முலை உண்ணா குழவியும் சேய் மரபின் – திரி:84/2
மலைத்து அழுது உண்ணா குழவியை தாயர் – பழ:212/3
முரண் கொண்டு மாறு ஆய உண்ணுமோ உண்ணா
இரண்டு ஏறு ஒரு துறையில் நீர் – பழ:239/3,4
முற்றனைத்தும் உண்ணா தவர்க்கு ஈந்தார் மன்னராய் – சிறுபஞ்:69/3

TOP


உண்ணாதான் (1)

வேளாளன் என்பான் விருந்து இருக்க உண்ணாதான்
கோளாளன் என்பான் மறவாதான் இ மூவர் – திரி:12/2,3

TOP


உண்ணாது (4)

இடம் வீழ்ந்தது உண்ணாது இறக்கும் இடமுடைய – நாலடி:30 10/2
கூற்றமும் கூறுவ செய்து உண்ணாது ஆற்ற – நான்மணி:39/2
உண்ணாது வைக்கும் பெரும் பொருள் வைப்பு இன்னா – இன்னா40:16/1
உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர் சொல்லும் – குறள்:16 10/1

TOP


உண்ணாதும் (1)

உடாஅதும் உண்ணாதும் தம் உடம்பு செற்றும் – நாலடி:1 10/1

TOP


உண்ணாமை (6)

உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை ஊன் உண்ண – குறள்:26 5/1
உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிது ஒன்றன் – குறள்:26 7/1
உயிர் செகுத்து உண்ணாமை நன்று – குறள்:26 9/2
உண்ணாமை நன்று அவா நீக்கி விருந்து கண்மாறு – சிறுபஞ்:50/1
வல்லாமை வாய்ப்ப அறிபவர் உண்ணாமை
கொல்லாமை நன்றால் கொழித்து – சிறுபஞ்:73/3,4
விளையாமை உண்ணாமை ஆடாமை ஆற்ற – ஏலாதி:13/1

TOP


உண்ணார் (16)

ஊன் கெடினும் உண்ணார் கைத்து உண்ணற்க வான் கவிந்த – நாலடி:8 10/2
கள்ளார் கள் உண்ணார் கடிவ கடிந்து ஒரீஇ – நாலடி:16 7/1
உயிர் சென்று தாம் படினும் உண்ணார் கைத்து உண்ணா – இனிய40:11/3
செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியர் உண்ணார்
உயிரின் தலைப்பிரிந்த ஊன் – குறள்:26 8/1,2
கைத்து உண்ணார் கற்றறிந்தார் – திரி:25/4
உடுத்து அலால் நீர் ஆடார் ஒன்று உடுத்து உண்ணார்
உடுத்த ஆடை நீருள் பிழியார் விழுத்தக்கார் – ஆசாரக்:11/1,2
கிடந்து உண்ணார் நின்று உண்ணார் வெள்ளிடையும் உண்ணார் – ஆசாரக்:23/1
கிடந்து உண்ணார் நின்று உண்ணார் வெள்ளிடையும் உண்ணார் – ஆசாரக்:23/1
கிடந்து உண்ணார் நின்று உண்ணார் வெள்ளிடையும் உண்ணார்
சிறந்து மிக உண்ணார் கட்டில் மேல் உண்ணார் – ஆசாரக்:23/1,2
சிறந்து மிக உண்ணார் கட்டில் மேல் உண்ணார் – ஆசாரக்:23/2
சிறந்து மிக உண்ணார் கட்டில் மேல் உண்ணார்
இறந்து ஒன்றும் தின்னற்க நின்று – ஆசாரக்:23/2,3
உண்ணார் வெகுளார் விளக்கு இகழார் முன் அந்தி – ஆசாரக்:29/2
பனை பதித்து உண்ணார் பழம் – பழ:68/4
தொழீஇ அட உண்ணார் தோழர் இல் துஞ்சார் – சிறுபஞ்:36/1
அரியர் ஆவார் பிறர் இல் செல்லாரே உண்ணார்
பெரியர் ஆவார் பிறர் கைத்து – சிறுபஞ்:50/3,4
பாற்பட்டார் உண்ணார் பழி பாவம் பாற்பட்டார் – சிறுபஞ்:82/2

TOP


உண்ணாரே (1)

இவர்க்கு ஊண் கொடுத்து அல்லால் உண்ணாரே என்றும் – ஆசாரக்:21/2

TOP


உண்ணாள்ஆயினாள் (1)

மேய்ப்பு ஆட்டது என்று உண்ணாள்ஆயினாள் தீ புகை போல் – பழ:285/2

TOP


உண்ணான் (4)

உண்ணான் ஒளி நிறான் ஓங்கு புகழ் செய்யான் – நாலடி:1 9/1
வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும் பொருள் அஃது உண்ணான்
செத்தான் செயக்கிடந்தது இல் – குறள்:101 1/1,2
பொய்யான் பொய் மேவான் புலால் உண்ணான் யாவரையும் – ஏலாதி:44/1
களியான் கள் உண்ணான் களிப்பாரை காணான் – ஏலாதி:46/1

TOP


உண்ணான்ஆயின் (1)

பசை கொண்டவன் நிற்க பாத்து உண்ணான்ஆயின்
நசை கொன்றான் செல் உலகம் இல் – பழ:24/3,4

TOP


உண்ணானேல் (1)

ஓர்த்து உடம்பு பேரும் என்று ஊன் அவாய் உண்ணானேல்
பேர்த்து உடம்பு கோடல் அரிது – சிறுபஞ்:17/3,4

TOP


உண்ணி (1)

உண்ணி பறித்துவிடல் – பழ:74/4

TOP


உண்ணின் (3)

மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்து உண்ணின்
ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு – குறள்:95 5/1,2
தீ அளவு அன்றி தெரியான் பெரிது உண்ணின்
நோய் அளவு இன்றி படும் – குறள்:95 7/1,2
தொடு உண்ணின் மூடும் கலம் – பழ:391/4

TOP


உண்ணினும் (2)

கூத்தாடி உண்ணினும் உண் – ஐந்70:45/4
ஆட்டுவித்து உண்ணினும் உண் – கைந்:42/4

TOP


உண்ணு (1)

பெண்ணினுள் கற்புடையாள் பெற்றானும் உண்ணு நீர் – திரி:16/2

TOP


உண்ணுங்கால் (1)

உண்ணுங்கால் நோக்கும் திசை கிழக்குக்கண் அமர்ந்து – ஆசாரக்:20/1

TOP


உண்ணும் (13)

கூற்றம் அளந்து நும் நாள் உண்ணும் ஆற்ற – நாலடி:1 7/2
விருப்பு இலார் இல்லத்து வேறு இருந்து உண்ணும்
வெருக்கு கண் வெம் கருனை வேம்பு ஆம் விருப்புடை – நாலடி:21 10/1,2
குட நீர் அட்டு உண்ணும் இடுக்கண் பொழுதும் – நாலடி:39 2/1
கடல் நீர் அற உண்ணும் கேளிர் வரினும் – நாலடி:39 2/2
செல்லாது உயிர் உண்ணும் கூற்று – குறள்:33 6/2
காக்கை கரவா கரைந்து உண்ணும் ஆக்கமும் – குறள்:53 7/1
கண்டார் உயிர் உண்ணும் தோற்றத்தான் பெண் தகை – குறள்:109 4/1
மாலையோ அல்லை மணந்தார் உயிர் உண்ணும்
வேலை நீ வாழி பொழுது – குறள்:123 1/1,2
ஒத்த ஒழுக்கம் உடைமையும் பாத்து உண்ணும்
நல் அறிவாண்மை தலைப்படலும் இ மூன்றும் – திரி:40/2,3
ஒல்வது பாத்து உண்ணும் ஒருவனும் இ மூவர் – திரி:70/3
இளம் கிளைகள் உண்ணும் இடத்து – ஆசாரக்:40/3
உண்ணும் துணையும் உளரா பிறர் ஆவர் – பழ:89/2
உண்ணும் துணை காக்கும் கூற்று – பழ:89/4

TOP


உண்ணுமவர் (1)

முள்ளி தேன் உண்ணுமவர் – பழ:274/4

TOP


உண்ணுமாறு (1)

கூலிக்கு செய்து உண்ணுமாறு – பழ:40/4

TOP


உண்ணுமாறும் (1)

தணிவு இல் பெரும் கூற்று உயிர் உண்ணுமாறும்
பிணை செல்வம் மாண்பு இன்று இயங்கல் இவை மூன்றும் – திரி:88/2,3

TOP


உண்ணுமின் (1)

அகம் புகுமின் உண்ணுமின் என்பவர்மாட்டு அல்லால் – நாலடி:31 3/3

TOP


உண்ணுமோ (1)

முரண் கொண்டு மாறு ஆய உண்ணுமோ உண்ணா – பழ:239/3

TOP


உண்ணேம் (1)

இனிது உண்ணேம் ஆர பெறேம் யாம் என்னும் – நாலடி:37 6/3

TOP


உண்பது (1)

உண்பது முன் ஈவான் குழவி பலி கொடுப்பான் – சிறுபஞ்:77/3

TOP


உண்பதூஉம் (2)

உண்பதூஉம் இன்றி கெடும் – குறள்:17 6/2
உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர் மேல் – குறள்:108 9/1

TOP


உண்பர் (4)

வல் ஊற்று உவர் இல் கிணற்றின்கண் சென்று உண்பர்
செல்வம் பெரிது உடையர்ஆயினும் சேண் சென்றும் – நாலடி:27 3/2,3
அறு நீர் சிறு கிணற்று ஊறல் பார்த்து உண்பர்
மறுமை அறியாதார் ஆக்கத்தின் சான்றோர் – நாலடி:28 5/2,3
பெண் இயலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொது உண்பர்
நண்ணேன் பரத்த நின் மார்பு – குறள்:132 1/1,2
பலி புறத்து உண்பர் உணா – பழ:176/4

TOP


உண்பவர் (1)

நஞ்சு உண்பார் கள் உண்பவர் – குறள்:93 6/2

TOP


உண்பவரே (1)

தருக்கினால் தம் இறைவன் கூழ் உண்பவரே
கருத்தினால் கூறை கொள்வார் – பழ:378/3,4

TOP


உண்பவற்றுள் (1)

உண்பவற்றுள் எல்லாம் சிறிய கடைப்பிடித்து – ஆசாரக்:26/2

TOP


உண்பார் (6)

அலி ஆகி ஆடி உண்பார் – நாலடி:9 5/4
வில் உழுது உண்பார் கடுகி அதர் அலைக்கும் – ஐந்70:30/1
நஞ்சு உண்பார் கள் உண்பவர் – குறள்:93 6/2
உறை கிடந்தார் ஒன்று இடையிட்டு உண்பார் பிறை கிடந்து – சிறுபஞ்:69/2
உடையராய் இல்லுள் ஊண் ஈத்து உண்பார் மண் மேல் – ஏலாதி:53/3
போற்றி ஊண் உண்பார் புரந்து – ஏலாதி:57/4

TOP


உண்பாரும் (1)

கொட்டி உண்பாரும் குறடு போல் கைவிடுவர் – நாலடி:21 8/2

TOP


உண்பான் (21)

இனிது உண்பான் என்பான் உயிர் கொல்லாது உண்பான் – நான்மணி:58/1
இனிது உண்பான் என்பான் உயிர் கொல்லாது உண்பான்
முனிதக்கான் என்பான் முகன் ஒழிந்து வாழ்வான் – நான்மணி:58/1,2
ஈத்து உண்பான் என்பான் இசை நடுவான் மற்று அவன் – நான்மணி:59/1
கைத்து உண்பான் காங்கி எனப்படுவான் தெற்ற – நான்மணி:59/2
வலை சுமந்து உண்பான் பெருமிதம் இன்னா – இன்னா40:12/2
கள் உண்பான் கூறும் கரும பொருள் இன்னா – இன்னா40:33/1
பிச்சை புக்கு உண்பான் பிளிற்றாமை முன் இனிதே – இனிய40:39/1
தன் ஊன் பெருக்கற்கு தான் பிறிது ஊன் உண்பான்
எங்ஙனம் ஆளும் அருள் – குறள்:26 1/1,2
பிச்சை புக்கு உண்பான் பிளிற்றலும் துச்சிருந்தான் – திரி:57/2
இளையான் உயிர் இழந்தான் அஞ்சினான் உண்பான்
அரசர் தொழில் தலைவைத்தான் மணாளன் என்று – ஆசாரக்:100/2,3
மிளகு உளு உண்பான் புகல் – பழ:326/4
பாத்து உண்பான் பார்ப்பான் பழி உணர்வான் சான்றவன் – சிறுபஞ்:6/3
காத்து உண்பான் காணான் பிணி – சிறுபஞ்:6/4
கொன்று உண்பான் நா சாம் கொடும் கரி போவான் நா சாம் – சிறுபஞ்:8/1
ஓர்த்து ஒரு பால் மறைத்து உண்பான் மேய் ஓர்த்த – சிறுபஞ்:65/2
பஞ்ச பொழுது பாத்து உண்பான் கரவாதான் – சிறுபஞ்:77/1
பூ ஆதி வண்டு தேர்ந்து உண் குழலாய் ஈத்து உண்பான்
தேவாதி தேவனா தேறு – ஏலாதி:32/3,4
ஈத்து உண்பான் ஆகும் இரும் கடல் சூழ் மண் அரசாய் – ஏலாதி:44/3
பாத்து உண்பான் ஏத்து உண்பான் பாடு – ஏலாதி:44/4
பாத்து உண்பான் ஏத்து உண்பான் பாடு – ஏலாதி:44/4
தேறான் இயையான் தெளிந்து அடிசில் ஈத்து உண்பான்
மாறான் மண் ஆளுமாம் மற்று – ஏலாதி:47/3,4

TOP


உண்பான்கண் (1)

இழிவு அறிந்து உண்பான்கண் இன்பம் போல் நிற்கும் – குறள்:95 6/1

TOP


உண்பான்ஆயின் (1)

சோற்று அரவம் சொல்லி உண்பான்ஆயின் மாற்று அரவம் – ஏலாதி:48/2

TOP


உண்பானும் (1)

கைப்பதனை கட்டி என்று உண்பானும் இ மூவர் – திரி:48/3

TOP


உண்பானேல் (2)

பார் அறம் நன்று பாத்து உண்பானேல் பேர் அறம் – சிறுபஞ்:61/2
எள்ளான் ஈத்து உண்பானேல் ஏதம் இல் மண் ஆண்டு – ஏலாதி:46/3

TOP


உண்போன் (1)

கள் உண்போன் சோர்வு இன்மை பொய் – முது:7 3/1

TOP


உண்மின் (2)

பரவன்மின் பற்றன்மின் பாத்து உண்மின் யாதும் – நாலடி:10 2/3
நும்மில் இயைவ கொடுத்து உண்மின் நும்மை – நாலடி:10 4/2

TOP


உண்மை (7)

நாற்றம் உரைக்கும் மலர் உண்மை கூறிய – நான்மணி:45/1
கூற்றம் வரவு உண்மை சிந்தித்து வாழ்வு இனிதே – இனிய40:28/2
பேதையான் என்று உணரும் நெஞ்சம் இனிது உண்மை
ஊதியம் அன்றோ உயிர்க்கு – ஐந்70:57/3,4
உண்மை அறிவே மிகும் – குறள்:38 3/2
உண்மை நிலைக்கு பொறை – குறள்:58 2/2
உயல் உண்மை சாற்றுவேன்மன் – குறள்:122 2/2
வரவு உண்மை சிந்தியாதானும் இ மூவர் – திரி:45/3

TOP


உண்மையால் (1)

ஆள் பார்த்து உழலும் அருள் இல் கூற்று உண்மையால்
தோட்கோப்பு காலத்தால் கொண்டு உய்ம்மின் பீள் பிதுக்கி – நாலடி:2 10/1,2

TOP


உண்மையான் (3)

உண்மையான் உண்டு இ உலகு – குறள்:58 1/2
கரப்பு இலார் வையகத்து உண்மையான் கண் நின்று – குறள்:106 5/1
பிரிவு ஓர் இடத்து உண்மையான் – குறள்:116 3/2

TOP


உண (1)

போத்து இல் கழுத்தின் புதல்வன் உண சான்றான் – ஐந்70:45/1

TOP


உணக்கின் (1)

தொடி புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்து எருவும் – குறள்:104 7/1

TOP


உணக்கினும் (1)

பாலால் கழீஇ பல நாள் உணக்கினும்
வாலி தாம் பக்கம் இருந்தைக்கு இருந்து அன்று – நாலடி:26 8/1,2

TOP


உணங்க (1)

ஊடல் உணங்க விடுவாரோடு என் நெஞ்சம் – குறள்:131 10/1

TOP


உணங்கல் (3)

உணங்கல் புள் ஓப்பும் ஒளி இழை மாதர் – ஐந்50:47/3
பல் மீன் உணங்கல் கவரும் துறைவனை – ஐந்70:66/2
என்னையர் தந்த இற உணங்கல் யாம் கடிந்து – கைந்:54/1

TOP


உணங்கலை (1)

ஓப்ப படினும் உணங்கலை புள் கவரும் – பழ:259/2

TOP


உணங்கு (1)

கடு உணங்கு பாறை கடவு தெவுட்டும் – ஐந்70:39/2

TOP


உணங்கும் (1)

சாலிகை போல் வலை சால பல உணங்கும்
பாலிகை பூக்கும் பயின்று – திணை150:51/3,4

TOP


உணர் (1)

உள்ளத்த ஆக உணர் – ஏலாதி:27/4

TOP


உணர்க (1)

பேதைமை ஒன்றோ பெரும் கிழமை என்று உணர்க
நோ தக்க நட்டார் செயின் – குறள்:81 5/1,2

TOP


உணர்கம் (1)

நிற்பாள் நிலை உணர்கம் யாம் – ஐந்50:10/4

TOP


உணர்கிற்பார் (1)

புன் சொல்லும் நன் சொல்லும் பொய் இன்று உணர்கிற்பார்
வன் சொல் வழியராய் வாழ்தலும் உண்டாமோ – பழ:277/1,2

TOP


உணர்ச்சி (2)

மனத்தான் ஆம் மாந்தர்க்கு உணர்ச்சி இனத்தான் ஆம் – குறள்:46 3/1
புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சி தான் – குறள்:79 5/1

TOP


உணர்ச்சியும் (1)

உள் பொருள் சொல்லும் உணர்ச்சியும் இ மூன்றும் – திரி:85/3

TOP


உணர்ச்சியுள் (1)

சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரை – குறள்:98 6/1

TOP


உணர்த்தியும் (1)

தன்னை உணர்த்தியும் காயும் பிறர்க்கும் நீர் – குறள்:132 9/1

TOP


உணர்த்துதல் (1)

சொல் பெய்து உணர்த்துதல் வேண்டுமோ வில் கீழ் – பழ:82/2

TOP


உணர்த்தும் (1)

கலந்து உணர்த்தும் காதலர் கண்டால் புலந்து உணராய் – குறள்:125 6/1

TOP


உணர்தல் (4)

இளமையை மூப்பு என்று உணர்தல் இனிதே – இனிய40:37/1
விடம் என்று உணர்தல் இனிது – இனிய40:37/4
தான் அமிழ்தம் என்று உணர்தல் பாற்று – குறள்:2 1/2
ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவை காமம் – குறள்:111 9/1

TOP


உணர்ந்த (3)

முன்னம் உணர்ந்த வளை – குறள்:128 7/2
ஓர் அவிழினாலே உணர்ந்த ஆங்கு யார்கண்ணும் – பழ:348/2
காலனார் ஈடு அறுத்தல் காண்குறின் முற்று உணர்ந்த
பாலனார் நூல் அமர்ந்து பாராது வாலிதா – ஏலாதி:65/1,2

TOP


உணர்ந்தவன் (1)

அரிது அவித்து ஆசு இன்று உணர்ந்தவன் பாதம் – பழ:1/1

TOP


உணர்ந்தவை (1)

இன்னா என தான் உணர்ந்தவை துன்னாமை – குறள்:32 6/1

TOP


உணர்ந்தார் (5)

நின்றன போன்று நிலையா என உணர்ந்தார்
என்றும் பரிவது இலர் – நாலடி:19 2/3,4
உரியதனில் கண்டு உணர்ந்தார் ஒக்கமே போல – பழ:1/3
உள்ளூரவரால் உணர்ந்தார் முதல் எனினும் – பழ:108/1
பொன் பெறும் பூம் சுணங்கின் மென் முலையாய் நன்கு உணர்ந்தார்
என் பெறினும் கொல்லார் இயைந்து – சிறுபஞ்:46/3,4
மெய்யே உணர்ந்தார் மிக உரைப்பர் பொய்யே – ஏலாதி:28/2

TOP


உணர்ந்தாரால் (1)

மெய்ப்பட்ட ஆறே உணர்ந்தாரால் மெய்யா – பழ:57/2

TOP


உணர்ந்தால் (1)

புற்கம் தீர்ந்து இ உலகின் கோள் உணரும் கோள் உணர்ந்தால்
தத்துவம் ஆன நெறி படரும் அ நெறி – நான்மணி:27/2,3

TOP


உணர்ந்து (16)

நின்றன நின்றன நில்லா என உணர்ந்து
ஒன்றின ஒன்றின வல்லே செயின் செய்க – நாலடி:1 4/1,2
கருத்து உணர்ந்து கற்று அறிந்தார் கேண்மை எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:22 1/1
சார்பு உணர்ந்து சார்பு கெட ஒழுகின் மற்று அழித்து – குறள்:36 9/1
பிழைத்து உணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லார் இழைத்து உணர்ந்து
ஈண்டிய கேள்வியவர் – குறள்:42 7/1,2
எய்த உணர்ந்து செயல் – குறள்:52 6/2
இடை தெரிந்து நன்கு உணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின் – குறள்:72 2/1
நன் பொருள் நன்கு உணர்ந்து சொல்லினும் நல்கூர்ந்தார் – குறள்:105 6/1
முந்தை எழுத்தின் வரவு உணர்ந்து பிற்பாடு – திரி:56/1
கண் இல் கயவர் கருத்து உணர்ந்து கைம்மிக – பழ:74/1
தெரிவு உடையாரோடு தெரிந்து உணர்ந்து நின்றார் – பழ:244/1
விதி பட்ட நூல் உணர்ந்து வேற்றுமை இல்லார் – பழ:258/1
முழுது உணர்ந்து மூன்று ஒழித்து மூவாதான் பாதம் – சிறுபஞ்:0/1
உண்டுழி நா சாம் உணர்ந்து – சிறுபஞ்:8/4
கரும் குணத்தார் கேண்மை கழிமின் ஒருங்கு உணர்ந்து
தீ சொல்லே காமின் வரும் காலன் திண்ணிதே – சிறுபஞ்:24/2,3
கோள் கூட்டம் யோகம் குணன் உணர்ந்து தோள் கூட்டல் – சிறுபஞ்:42/2
தான் பிறரால் கருதற்பாடு உணர்ந்து தான் பிறரால் – சிறுபஞ்:66/2

TOP


உணர்ந்தும் (2)

பிழைத்து உணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லார் இழைத்து உணர்ந்து – குறள்:42 7/1
ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்கு உரைத்தும் தான் அடங்கா – குறள்:84 4/1

TOP


உணர்ந்தோரை (1)

கடை நிலத்தோர்ஆயினும் கற்று உணர்ந்தோரை
தலை நிலத்து வைக்கப்படும் – நாலடி:14 3/3,4

TOP


உணர்ப (4)

உணர்பவர் அஃதே உணர்ப உணர்வார்க்கு – பழ:78/2
எம் தீமை என்றே உணர்ப தாம் அம் தண் – பழ:247/2
நல்லார் உணர்ப பிறர் உணரார் நல்ல – பழ:337/2
மாந்தரும் ஆங்கே மதித்து உணர்ப ஆய்ந்த – பழ:397/2

TOP


உணர்பவர் (1)

உணர்பவர் அஃதே உணர்ப உணர்வார்க்கு – பழ:78/2

TOP


உணர்வது (2)

உணர்வது உடையார் இருப்ப உணர்வு இலா – நாலடி:27 4/2
உணர்வது உடையார் முன் சொல்லல் வளர்வதன் – குறள்:72 8/1

TOP


உணர்வார் (14)

பல் ஆன்ற கேள்வி பயன் உணர்வார் வீயவும் – நாலடி:11 6/1
நல் வரை நாட நயம் உணர்வார் நண்பு ஒரீஇ – நாலடி:24 9/3
பல் ஆன்ற கேள்வி பயன் உணர்வார் பாடு அழிந்து – நாலடி:26 2/1
நா பாடம் சொல்லி நயம் உணர்வார் போல் செறிக்கும் – நாலடி:32 2/1
பொருள் உணர்வார் இல்வழி பாட்டு உரைத்தல் இன்னா – இன்னா40:10/1
உணர்வார் உணராக்கடை – இன்னா40:14/4
புண் அது உணர்வார் பெறின் – குறள்:26 7/2
வாளாது உணர்வார் பெறின் – குறள்:34 4/2
உற்றது உணர்வார் பெறின் – குறள்:71 8/2
வகைமை உணர்வார் பெறின் – குறள்:71 9/2
ஏற்று உணர்வார் முன்னர் இழுக்கு – குறள்:72 6/2
துனி அஞ்சார் செய்வது உணர்வார் பனி அஞ்சி – பழ:265/2
நன்று உணர்வார் முன் கல்லான் நாவும் சாம் ஒன்றானை – சிறுபஞ்:8/2
நேராமை சால உணர்வார் பெரும் தவம் – ஏலாதி:38/3

TOP


உணர்வார்க்கு (1)

உணர்பவர் அஃதே உணர்ப உணர்வார்க்கு
அணி மலை நாட அளறு ஆடிக்கண்ணும் – பழ:78/2,3

TOP


உணர்வாரகத்து (1)

பாடல் உணர்வாரகத்து – நான்மணி:36/4

TOP


உணர்வாரே (1)

தொல்லையது என்று உணர்வாரே தடுமாற்றத்து – நாலடி:4 3/3

TOP


உணர்வாரை (2)

குறிப்பின் குறிப்பு உணர்வாரை உறுப்பினுள் – குறள்:71 3/1
நல்ல பிறவும் உணர்வாரை கட்டுரையின் – பழ:104/2

TOP


உணர்வான் (2)

பாத்து உண்பான் பார்ப்பான் பழி உணர்வான் சான்றவன் – சிறுபஞ்:6/3
உற்றானும் அல்லானும் ஐந்தும் உணர்வான் நாள் – சிறுபஞ்:42/3

TOP


உணர்வானை (1)

ஐயப்படாஅது அகத்தது உணர்வானை
தெய்வத்தொடு ஒப்ப கொளல் – குறள்:71 2/1,2

TOP


உணர்வின் (2)

செவியின் சுவை உணரா வாய் உணர்வின் மாக்கள் – குறள்:42 10/1
இன் குணத்தார் ஏவின செய்தலும் நன்கு உணர்வின்
நான்மறையாளர் வழி செலவும் இ மூன்றும் – திரி:2/2,3

TOP


உணர்வினார் (1)

நுண்ணிய நூல் உணர்வினார் – ஆசாரக்:41/3

TOP


உணர்வினாரொடு (1)

நுண் உணர்வினாரொடு கூடி நுகர்வு உடைமை – நாலடி:24 3/1

TOP


உணர்வினான் (1)

உண்டு உண்டு உண்டு என்னும் உணர்வினான் சாற்றுமே – நாலடி:3 5/3

TOP


உணர்வு (17)

ஊற்றம் உடையார் உணர்வு உடையார் ஊற்றம் – நாலடி:20 6/2
உணர்வு இலர் ஆகிய ஊதியம் இல்லார் – நாலடி:24 3/3
உணர உணரும் உணர்வு உடையாரை – நாலடி:25 7/1
நுண் உணர்வு இன்மை வறுமை அஃது உடைமை – நாலடி:26 1/1
உணர்வது உடையார் இருப்ப உணர்வு இலா – நாலடி:27 4/2
ஓதியும் ஓதார் உணர்வு இலார் ஓதாதும் – நாலடி:27 10/1
ஓதி அனையார் உணர்வு உடையார் தூய்து ஆக – நாலடி:27 10/2
ஓதின் புகழ் சால் உணர்வு – நான்மணி:101/4
நின்ற உணர்வு இலாதேன் – ஐந்70:61/4
ஐ உணர்வு எய்தியக்கண்ணும் பயம் இன்றே – குறள்:36 4/1
மெய் உணர்வு இல்லாதவர்க்கு – குறள்:36 4/2
சோரார் உணர்வு உடையார் – ஆசாரக்:32/4
ஆடுபவரோடே ஆடார் உணர்வு உடையார் – பழ:147/3
உரைத்தாலும் தோன்றாது உணர்வு – பழ:399/4
உரையாமை செல்லும் உணர்வு – சிறுபஞ்:20/4
உரைத்தாலும் செல்லாது உணர்வு – சிறுபஞ்:21/4
அறுவர் தம் நூலும் அறிந்து உணர்வு பற்றி – ஏலாதி:75/1

TOP


உணர்வுடையான் (2)

உள்ளத்து உணர்வுடையான் ஓதிய நூல் அற்றால் – நாலடி:39 6/1
உணர்வுடையான் ஓதிய நூலும் புணர்வின்கண் – திரி:75/2

TOP


உணர்வும் (1)

கொடையும் ஒழுக்கமும் கோள் உள் உணர்வும்
உடையர் எனப்பட்டு ஒழுகி பகைவர் – பழ:324/1,2

TOP


உணர (3)

உணர உணரும் உணர்வு உடையாரை – நாலடி:25 7/1
உணர விரித்து உரையாதார் – குறள்:65 10/2
ஒற்கப்பட்டு ஆற்றார் உணர உரைத்த பின் – பழ:283/1

TOP


உணரப்பட்டாரை (1)

வேந்தன் மதித்து உணரப்பட்டாரை கொண்டு ஏனை – பழ:397/1

TOP


உணரப்படும் (3)

புண் என்று உணரப்படும் – குறள்:58 5/2
ஒல்லை உணரப்படும் – குறள்:83 6/2
ஒல்லை உணரப்படும் – குறள்:110 6/2

TOP


உணரவும் (1)

மெய்யா உணரவும் தாம் படார் எய்த – பழ:132/2

TOP


உணரற்க (1)

வைத்ததனை வைப்பு என்று உணரற்க தாம் அதனை – பழ:37/1

TOP


உணரற்பாற்று (1)

ஒன்றா உணரற்பாற்று அன்று – நாலடி:15 3/4

TOP


உணரா (9)

மிகை மக்களால் மதிக்கற்பால நயம் உணரா
கை அறியா மாக்கள் இழிப்பும் எடுத்து ஏத்தும் – நாலடி:17 3/2,3
ஆள்வினையின் ஆற்ற அகன்றவா நன்று உணரா
மீளி கொள் மொய்ம்பினவர் – ஐந்70:38/3,4
செவியின் சுவை உணரா வாய் உணர்வின் மாக்கள் – குறள்:42 10/1
குறிப்பின் குறிப்பு உணரா ஆயின் உறுப்பினுள் – குறள்:71 5/1
தெரிந்து உணரா நோக்கிய உண்கண் பரிந்து உணரா – குறள்:118 2/1
தெரிந்து உணரா நோக்கிய உண்கண் பரிந்து உணரா
பைதல் உழப்பது எவன் – குறள்:118 2/1,2
நல் அவை கண்டக்கால் நா சுருட்டி நன்று உணரா
புல் அவையுள் தம்மை புகழ்ந்து உரைத்தல் புல்லார் – பழ:249/1,2
முடிதல் எனைத்தும் உணரா முயறல் – பழ:309/3
எமக்கு உற்றது என்று உணரா விட்டக்கால் என் ஆம் – பழ:368/2

TOP


உணராக்கடை (1)

உணர்வார் உணராக்கடை – இன்னா40:14/4

TOP


உணராத (4)

மூழை சுவை உணராத ஆங்கு – நாலடி:33 1/4
ஒன்றும் உணராத ஏழையும் என்றும் – திரி:92/2
ஓர்த்த கருத்தும் உலகும் உணராத
மூர்க்கற்கு உறுதி மொழியற்க மூர்க்கன் தான் – பழ:168/1,2
உணரான் வினை பிறப்பு செய்யும் உணராத
தொண்டு இரும் துன்பம் தொடரும் பிறப்பினான் – ஏலாதி:72/2,3

TOP


உணராதார் (1)

வைகலை வைத்து உணராதார் – நாலடி:4 9/4

TOP


உணராது (2)

நெறியால் உணராது நீர்மையும் இன்றி – பழ:149/1
ஒருவன் உணராது உடன்று எழுந்த போருள் – பழ:294/1

TOP


உணராமை (3)

ஒற்று ஒற்று உணராமை ஆள்க உடன் மூவர் – குறள்:59 9/1
ஊடியவரை உணராமை வாடிய – குறள்:131 4/1
உறுகண் பலவும் உணராமை கந்தா – பழ:220/1

TOP


உணராமையால் (1)

உணராமையால் குற்றம் ஒத்தான் வினை ஆம் – ஏலாதி:72/1

TOP


உணராய் (1)

கலந்து உணர்த்தும் காதலர் கண்டால் புலந்து உணராய்
பொய் காய்வு காய்தி என் நெஞ்சு – குறள்:125 6/1,2

TOP


உணரார் (5)

வைகலும் வைகல் வர கண்டும் அஃது உணரார்
வைகலும் வைகலை வைகும் என்று இன்புறுவர் – நாலடி:4 9/1,2
உணரார் பின் சென்று நிலை – நாலடி:37 5/4
தெள்ளி உணரார் சிறிதினால் செம்மாந்து – பழ:274/2
நல்லார் உணர்ப பிறர் உணரார் நல்ல – பழ:337/2
கற்றாரை கற்றது உணரார் என மதியார் – ஏலாதி:9/1

TOP


உணராரகத்து (1)

ஊடல் உணராரகத்து – நான்மணி:44/4

TOP


உணராராய (1)

நடலை இலர் ஆகி நன்று உணராராய
முடலை முழுமக்கள் மொய் கொள் அவையுள் – பழ:72/1,2

TOP


உணரான் (3)

தெற்ற உணரான் பொருள்களை எற்றே – பழ:138/2
நல்குரவால் வேறாக நன்கு உணரான் சொல்லின் – பழ:366/2
உணரான் வினை பிறப்பு செய்யும் உணராத – ஏலாதி:72/2

TOP


உணராஆயினும் (1)

சொல் நனி தாம் உணராஆயினும் இன்னினியே – நாலடி:34 4/2

TOP


உணரின் (3)

ஓர்த்து உள்ளம் உள்ளது உணரின் ஒருதலையா – குறள்:36 7/1
மெய்யா உணரின் பிறர் பிறர்க்கு செய்வது என் – பழ:109/1
நல்லார் நலத்தை உணரின் அவரினும் – பழ:337/1

TOP


உணரும் (11)

தீர்ப்பேம் யாம் என்று உணரும் திண் அறிவாளரை – நாலடி:3 7/3
உணரும் குடி பிறப்பின் ஊதியம் என்னோ – நாலடி:15 4/3
பிறப்பு இன்னாது என்று உணரும் பேர் அறிவினாரை – நாலடி:18 3/3
உணர உணரும் உணர்வு உடையாரை – நாலடி:25 7/1
உரையாமை முன் உணரும் ஒண்மை உடையார்க்கு – நாலடி:30 2/3
இடன் அறிந்து ஊடி இனிதின் உணரும்
மட மொழி மாதராள் பெண் – நாலடி:39 4/3,4
புற்கம் தீர்ந்து இ உலகின் கோள் உணரும் கோள் உணர்ந்தால் – நான்மணி:27/2
பேதையான் என்று உணரும் நெஞ்சம் இனிது உண்மை – ஐந்70:57/3
நில்லாதவற்றை நிலையின என்று உணரும்
புல்லறிவு ஆண்மை கடை – குறள்:34 1/1,2
பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்று உணரும்
மருளான் ஆம் மாணா பிறப்பு – குறள்:36 1/1,2
தெள்ளி உணரும் திறன் உடையார் தம் பகைக்கு – பழ:54/1

TOP


உணல் (3)

பாத்து உணல் இல்லாருழை சென்று உணல் இன்னா – இன்னா40:21/2
பாத்து உணல் இல்லாருழை சென்று உணல் இன்னா – இன்னா40:21/2
தாமே தமியர் உணல் – குறள்:23 9/2

TOP


உணலின் (1)

இழி தக்க செய்து ஒருவன் ஆர உணலின்
பழி தக்க செய்யான் பசித்தல் தவறோ – நாலடி:31 2/1,2

TOP


உணலினும் (1)

உணலினும் உண்டது அறல் இனிது காமம் – குறள்:133 6/1

TOP


உணவின் (2)

செவி உணவின் கேள்வி உடையார் அவி உணவின் – குறள்:42 3/1
செவி உணவின் கேள்வி உடையார் அவி உணவின்
ஆன்றாரொடு ஒப்பர் நிலத்து – குறள்:42 3/1,2

TOP


உணவு (1)

செவிக்கு உணவு இல்லாத போழ்து சிறிது – குறள்:42 2/1

TOP


உணற்கு (1)

உணற்கு இனிய இன் நீர் பிறிதுழி இல் என்னும் – பழ:61/1

TOP


உணா (3)

ஆற்று உணா வேண்டுவது இல் – பழ:55/4
ஊர் அறிய நட்டார்க்கு உணா – பழ:101/4
பலி புறத்து உண்பர் உணா – பழ:176/4

TOP


உணில் (1)

உண்ணற்க கள்ளை உணில் உண்க சான்றோரான் – குறள்:93 2/1

TOP


உணின் (1)

அற்றது போற்றி உணின் – குறள்:95 2/2

TOP


உணினும் (1)

இறைத்து உணினும் ஊர் ஆற்றும் என்பர் கொடைக்கடனும் – நாலடி:19 4/2

TOP


உத்தரம் (1)

உத்தரம் வேண்டா வரல் – கைந்:48/4

TOP


உதணால் (1)

உதணால் கடிந்தான் உளன் – திணை150:2/4

TOP


உதவ (1)

நிரப்பு இடும்பை மிக்கார்க்கு உதவ ஒன்று ஈதல் – பழ:169/3

TOP


உதவல் (1)

வருந்தும் பசி களையார் வம்பர்க்கு உதவல்
இரும் பணை வில் வென்ற புருவத்தாய் ஆற்ற – பழ:286/2,3

TOP


உதவலராய் (1)

உற்றுழி ஒன்றுக்கு உதவலராய் பைத்தொடீஇ – பழ:291/2

TOP


உதவலான் (1)

உற்றவர்க்கு தாம் உதவலான் – நாலடி:34 4/4

TOP


உதவலும் (1)

உழந்து ஒருவர்க்கு உற்றால் உதவலும் இல்லார் – பழ:292/2

TOP


உதவா (2)

கரப்புடையார் வைத்த கடையும் உதவா
துரப்பு உடைய மன்னர்க்கே துப்புரவு அது அல்லால் – பழ:169/1,2
கொண்டு ஒழுகு மூன்றற்கு உதவா பசி தோற்றம் – பழ:363/1

TOP


உதவாத (3)

ஒன்றுக்கு உதவாத ஒன்று – பழ:111/4
ஒருத்தற்கு உதவாத சொல்லின் தனக்கு – பழ:187/2
ஊழாயினாரை களைந்திட்டு உதவாத
கீழாயினாரை பெருக்குதல் யாழ் போலும் – பழ:371/1,2

TOP


உதவாதார் (1)

ஈ கால் துணையும் உதவாதார் நட்பு என்னாம் – நாலடி:22 8/2

TOP


உதவாதாள் (1)

உண்டி உதவாதாள் இல் வாழ் பேய் இ மூவர் – நாலடி:37 3/3

TOP


உதவாதான் (1)

கிளைஞர்க்கு உதவாதான் செல்வமும் பைம் கூழ் – திரி:59/1

TOP


உதவி (8)

சாறு போல் சாலவும் பின் உதவி மற்று அதன் – நாலடி:4 4/3
உவர்க்கத்து ஒரோ உதவி சேர்ப்பன் ஒப்பாரை – திணை150:62/3
மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை – குறள்:7 10/1
பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் – குறள்:11 3/1
உதவி வரைத்து அன்று உதவி உதவி – குறள்:11 5/1
உதவி வரைத்து அன்று உதவி உதவி – குறள்:11 5/1
உதவி வரைத்து அன்று உதவி உதவி
செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து – குறள்:11 5/1,2
உதவி பயன் உரையார் உண்டி பழியார் – ஆசாரக்:88/1

TOP


உதவிக்கு (1)

செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் – குறள்:11 1/1

TOP


உதவியின் (1)

சோரா நல் நட்பு உதவியின் அறிப – முது:2 3/1

TOP


உதவினார் (1)

ஊண் கொடுத்து ஊற்றாய் உதவினார் மன்னராய் – ஏலாதி:80/3

TOP


உதவு (1)

ஏவல் வினை செய்திருந்தார்க்கு உதவு அடுத்தல் – பழ:20/2

TOP


உதவும் (1)

எல்லா பொருளும் உடைத்தாய் இடத்து உதவும்
நல் ஆள் உடையது அரண் – குறள்:75 6/1,2

TOP


உதவுவது (2)

ஊண் ஆர்ந்து உதவுவது ஒன்று இல் எனினும் கள்ளினை – பழ:256/3
ஒன்றால் சிறிதால் உதவுவது ஒன்று இல்லையால் – பழ:297/1

TOP


உதாரமும் (1)

ஊண் இலான் செய்யும் உதாரமும் ஏண் இலான் – சிறுபஞ்:10/2

TOP


உதிர்த்து (1)

எல்லாரும் காண புறம் காட்டு உதிர்த்து உக்க – நாலடி:5 5/3

TOP


உதிர்தலும் (1)

நல் காய் உதிர்தலும் உண்டு – நாலடி:2 9/4

TOP


உதிர்ந்து (1)

கனி உதிர்ந்து வீழ்ந்து அற்று இளமை நனி பெரிதும் – நாலடி:2 7/2

TOP


உதிர்வன (1)

உதிர்வன போல உள – திணை50:18/4

TOP


உதிரம் (2)

மறி ஈர்த்து உதிரம் தூய் வேலன் தரீஇ – ஐந்50:20/3
உதிரம் துவரிய வேங்கை உகிர் போல் – ஐந்50:31/1

TOP


உதிராரே (1)

பலர் இடை ஆடை உதிராரே என்றும் – ஆசாரக்:36/4

TOP


உதிரும் (1)

வேய் முற்றி முத்து உதிரும் வெற்ப அது அன்றோ – பழ:151/3

TOP


உதை (1)

ஆ உதை காளாம்பி போன்ற புனல் நாடன் – கள40:36/4

TOP


உதைத்ததூஉம் (1)

மாய சகடம் உதைத்ததூஉம் இ மூன்றும் – திரி:0/3

TOP


உதைத்தலால் (1)

பற்றாது தன் நெஞ்சு உதைத்தலால் மற்றும் ஓர் – நாலடி:26 10/2

TOP


உதைப்ப (3)

கண் காணா யானை உதைப்ப இழுமென – கள40:11/3
மா உதைப்ப மாற்றார் குடை எலாம் கீழ் மேலாய் – கள40:36/3
பொங்கு திரை உதைப்ப போந்து ஒழிந்த சங்கு – திணை150:49/2

TOP


உந்தி (1)

கும்பியில் உந்தி சென்று எறிதலால் தன் ஆசை – பழ:363/3

TOP


உப்பக்கம் (1)

ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவு இன்றி – குறள்:62 10/1

TOP


உப்பால் (1)

இப்பால் உலகின் இசை நிறீஇ உப்பால்
உயர்ந்த உலகம் புகும் – நான்மணி:27/4,5

TOP


உப்பிற்கும் (1)

உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று – குறள்:105 10/2

TOP


உப்பின் (1)

உப்பின் பெரும் குப்பை நீர் படின் இல் ஆகும் – திரி:83/1

TOP


உப்பினை (1)

களர் நிலத்து பிறந்த உப்பினை சான்றோர் – நாலடி:14 3/1

TOP


உப்பு (12)

உப்பு இலி புற்கை உயிர் போல் கிளைஞர்மாட்டு – நாலடி:21 6/3
உப்பு ஈண்டு உவரி பிறத்தலால் தத்தம் – நாலடி:25 5/2
உப்பு இலி வெந்தை தின்று உள் அற்று வாழ்பவே – நாலடி:29 9/3
உயங்காக்கால் உப்பு இன்றாம் காமம் வயங்கு ஓதம் – நாலடி:40 1/2
உப்பு ஆதல் சான்றோர் கடன் – குறள்:81 2/2
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது – குறள்:131 2/1
கூடலின் தோன்றிய உப்பு – குறள்:133 8/2
உப்பு ஒழிதல் செல்லா ஒலி கடல் போல் மிக்க – பழ:11/2
இழவு அன்று எருது உண்ட உப்பு – பழ:38/4
வாழைக்காய் உப்பு உறைத்தல் இல் – பழ:338/4
எடுத்து இரந்த உப்பு இ துணையோடு அடுத்த – சிறுபஞ்:62/2
வெம் தீ காண் வெண்ணெய் மெழுகு நீர் சேர் மண் உப்பு
அம் தண் மகன் சார்ந்த தந்தை என்று ஐந்தினுள் – சிறுபஞ்:63/1,2

TOP


உப்பொடு (1)

உப்பொடு நெய் பால் தயிர் காயம் பெய்து அடினும் – நாலடி:12 6/3

TOP


உபகாரம் (2)

உபகாரம் செய்து அதனை ஓராதே தங்கண் – நாலடி:7 9/1
அபகாரம் ஆற்ற செயினும் உபகாரம்
தாம் செய்வது அல்லால் தவற்றினால் தீங்கு ஊக்கல் – நாலடி:7 9/2,3

TOP


உபகிருதன் (1)

புத்ரன் அபவித்தனொடு பொய் இல் உபகிருதன்
இ திறத்த எஞ்சினார் பேர் – ஏலாதி:31/3,4

TOP


உபாயத்தின் (1)

யாஅர் உபாயத்தின் வாழாதார் யாஅர் – நாலடி:12 9/2

TOP


உபாயம் (1)

இனியாரை உற்ற இடர் தீர் உபாயம்
முனியார் செயினும் மொழியால் முடியா – பழ:236/1,2

TOP


உம்பர் (2)

உடம்பிற்கே ஒப்புரவு செய்து ஒழுகாது உம்பர்
கிடந்து உண்ண பண்ணப்படும் – நாலடி:4 7/3,4
உம்பர் உறைவார் பதி – நாலடி:14 7/4

TOP


உம்மை (2)

எம்மை இகழ்ந்த வினை பயத்தான் உம்மை
எரிவாய் நிரயத்து வீழ்வர்கொல் என்று – நாலடி:6 8/2,3
கொம்மை வரி முலையாள் தோள் மரீஇ உம்மை
வலியால் பிறர் மனை மேல் சென்றாரே இம்மை – நாலடி:9 5/2,3

TOP


உம்மைக்கும் (1)

இன்னர் எனல் வேண்டா இம்மைக்கும் உம்மைக்கும்
தம்மை உடைமை தலை – பழ:273/3,4

TOP


உம்மையும் (1)

உம்மையும் நல்ல பயத்தலால் செம்மையின் – நாலடி:30 4/2

TOP


உம்மையே (1)

உம்மையே ஆம் என்பார் ஓரார்காண் நம்மை – திணை150:123/2

TOP


உமி (3)

நெல்லுக்கு உமி உண்டு நீர்க்கு நுரை உண்டு – நாலடி:23 1/3
உமி குத்தி கை வருந்துவார் – திரி:28/4
உமி குற்று கை வருந்துமாறு – பழ:368/4

TOP


உமியார் (2)

நீந்தார் உமியார் திளையார் விளையாடார் – ஆசாரக்:14/2
சுடர் இடை போகார் சுவர் மேல் உமியார்
இடர் எனினும் மாசுணி தம் கீழ் மேல் கொள்ளார் – ஆசாரக்:36/1,2

TOP


உமிவும் (1)

உமிவும் உயர்ந்துழி ஏறலும் பாக்கும் – ஆசாரக்:70/1

TOP


உமிழ்ந்து (1)

இழியாமை நன்கு உமிழ்ந்து எச்சில் அற வாய் – ஆசாரக்:27/1

TOP


உமிழ்வ (1)

நீர் தூம்பு நீர் உமிழ்வ போன்ற புனல் நாடன் – கள40:2/4

TOP


உமிழ்வது (1)

மால் நீலம் மாண்ட துகில் உமிழ்வது ஒத்து அருவி – திணை150:6/1

TOP


உமிழ்வோடு (2)

ஈர்ஐந்தின்கண்ணும் உமிழ்வோடு இரு புலனும் – ஆசாரக்:32/3
அந்தரத்து அல்லால் உமிழ்வோடு இரு புலனும் – ஆசாரக்:34/2

TOP


உமிழும் (1)

ஒண் செம் குருதி உமிழும் புனல் நாடன் – கள40:14/3

TOP


உமையாள் (1)

ஒட்டிய காதல் உமையாள் ஒரு பாலா – பழ:85/1

TOP


உய்க்க (2)

மு பால் ஒழுக்கினால் காத்து உய்க்க உய்யாக்கால் – ஆசாரக்:3/2
பொன்னினை போல் போற்றி காத்து உய்க்க உய்க்காக்கால் – ஆசாரக்:95/3

TOP


உய்க்காக்கால் (1)

பொன்னினை போல் போற்றி காத்து உய்க்க உய்க்காக்கால்
மன்னிய ஏதம் தரும் – ஆசாரக்:95/3,4

TOP


உய்க்கிற்பின் (1)

காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின்
ஏதில ஏதிலார் நூல் – குறள்:44 10/1,2

TOP


உய்க்கும் (3)

கலங்காமல் காத்து உய்க்கும் ஆற்றல் உடையான் – நாலடி:6 9/3
அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை – குறள்:13 1/1
பெற்றான் நெடிது உய்க்கும் ஆறு – குறள்:95 3/2

TOP


உய்க்குமே (1)

காம கடும் புனல் உய்க்குமே நாணொடு – குறள்:114 4/1

TOP


உய்க்குமோ (1)

தன் மனைக்கே உய்க்குமோ தான் – திணை150:90/4

TOP


உய்த்தல் (1)

உய்த்தல் அறிந்து புனல் பாய்பவரே போல் – குறள்:129 7/1

TOP


உய்த்தார் (1)

கடைபோக செல்வம் உய்த்தார் – நாலடி:12 9/4

TOP


உய்த்திடுதலான் (1)

செல்வுழி உய்த்திடுதலான் – ஆசாரக்:37/4

TOP


உய்த்திடும் (1)

ஐயம் புகுவித்து அரு நிரயத்து உய்த்திடும்
தெய்வமும் செற்றுவிடும் – ஆசாரக்:38/3,4

TOP


உய்த்து (8)

உய்த்து ஈட்டும் தேனீ கரி – நாலடி:1 10/4
உய்த்து அகம் எல்லாம் நிறைப்பினும் மற்று அவற்றை – நாலடி:32 8/2
பெருக்குக நட்டாரை நன்றின்பால் உய்த்து
தருக்குக ஒட்டாரை காலம் அறிந்தாங்கு – நான்மணி:86/1,2
பெண்டிர்க்கு உரை பாண உய்த்து – ஐந்70:46/4
பரியினும் ஆகா ஆம் பால் அல்ல உய்த்து
சொரியினும் போகா தம – குறள்:38 6/1,2
அழிவினவை நீக்கி ஆறு உய்த்து அழிவின்கண் – குறள்:79 7/1
மறை பிறர்க்கு உய்த்து உரைக்கலான் – குறள்:108 6/2
உய்யான் பிறன் செவிக்கு உய்த்து – சிறுபஞ்:1/4

TOP


உய்த்துவிடினும் (1)

பல் ஆவுள் உய்த்துவிடினும் குழ கன்று – நாலடி:11 1/1

TOP


உய்த்துவிடும் (2)

ஆர் இருள் உய்த்துவிடும் – குறள்:13 1/2
தீ உழி உய்த்துவிடும் – குறள்:17 8/2

TOP


உய்தல் (1)

உய்தல் ஒரு திங்கள் நாள் ஆகும் செய்தல் – சிறுபஞ்:28/2

TOP


உய்ந்த (2)

யாப்பு உய்ந்தார் உய்ந்த பல – நாலடி:28 7/4
சுடப்பட்டு உயிர் உய்ந்த சோழன் மகனும் – பழ:105/1

TOP


உய்ந்தார் (7)

கூற்றம் குதித்து உய்ந்தார் ஈங்கு இல்லை ஆற்ற – நாலடி:1 6/2
வழங்காத செல்வரின் நல்கூர்ந்தார் உய்ந்தார்
இழந்தார் எனப்படுதல் உய்ந்தார் உழந்து அதனை – நாலடி:28 7/1,2
இழந்தார் எனப்படுதல் உய்ந்தார் உழந்து அதனை – நாலடி:28 7/2
காப்பு உய்ந்தார் கல்லுதலும் உய்ந்தார் தம் கை நோவ – நாலடி:28 7/3
காப்பு உய்ந்தார் கல்லுதலும் உய்ந்தார் தம் கை நோவ – நாலடி:28 7/3
யாப்பு உய்ந்தார் உய்ந்த பல – நாலடி:28 7/4
கல் கிள்ளி கை உய்ந்தார் இல் – பழ:36/4

TOP


உய்ந்தீக (1)

என் செய்தேஆயினும் உய்ந்தீக சாவாதான் – பழ:384/3

TOP


உய்ந்து (1)

குதித்து உய்ந்து அறிவாரோ இல் – பழ:183/4

TOP


உய்ந்துபோம் (1)

ஒலித்தலும் உண்டாம் என்று உய்ந்துபோம் ஆறே – நாலடி:3 3/3

TOP


உய்ப்பது (1)

நன்றின்பால் உய்ப்பது அறிவு – குறள்:43 2/2

TOP


உய்ப்பர் (1)

எல்லாரும் காண பொறுத்து உய்ப்பர் ஒல்லை – நாலடி:7 6/2

TOP


உய்ப்பார் (1)

பிணம் கொண்டு காட்டு உய்ப்பார் கண்டும் மணம் கொண்டு ஈண்டு – நாலடி:3 5/2

TOP


உய்ப்பான் (3)

ஒல்லும் துணையும் ஒன்று உய்ப்பான் பொறை இனிதே – இனிய40:24/2
இ வகை ஈர்த்து உய்ப்பான் தோன்றாமுன் இ வழியே – திணை150:124/2
உய்ப்பானே ஆசான் உயர் கதிக்கு உய்ப்பான்
உடம்பின் ஆர் வேலி ஒருப்படுத்து ஊன் ஆர – சிறுபஞ்:32/2,3

TOP


உய்ப்பானே (1)

உய்ப்பானே ஆசான் உயர் கதிக்கு உய்ப்பான் – சிறுபஞ்:32/2

TOP


உய்ம்மின் (1)

தோட்கோப்பு காலத்தால் கொண்டு உய்ம்மின் பீள் பிதுக்கி – நாலடி:2 10/2

TOP


உய்ய (2)

தலையாயர் தாம் உய்ய கொண்டு – நாலடி:6 3/4
காய்ந்து விடுதல் களைந்து உய்ய கற்றவர் – சிறுபஞ்:102/3

TOP


உய்யா (2)

உய்யா விழுமம் தரும் – குறள்:32 3/2
உய்வதற்கு உய்யா இடம் – பழ:280/4

TOP


உய்யாக்கால் (1)

மு பால் ஒழுக்கினால் காத்து உய்க்க உய்யாக்கால்
எ பாலும் ஆகா கெடும் – ஆசாரக்:3/2,3

TOP


உய்யாதால் (1)

புகழ் இன்றால் புத்தேள் நாட்டு உய்யாதால் என் மற்று – குறள்:97 6/1

TOP


உய்யார் (3)

அருமை உடைய அரண் சேர்ந்தும் உய்யார்
பெருமை உடையார் செறின் – நாலடி:17 4/3,4
எரியான் சுடப்படினும் உய்வு உண்டாம் உய்யார்
பெரியார் பிழைத்து ஒழுகுவார் – குறள்:90 6/1,2
இறந்து அமைந்த சார்பு உடையர்ஆயினும் உய்யார்
சிறந்து அமைந்த சீரார் செறின் – குறள்:90 10/1,2

TOP


உய்யான் (1)

உய்யான் பிறன் செவிக்கு உய்த்து – சிறுபஞ்:1/4

TOP


உய்யும் (2)

என்னை உலகு உய்யும் ஆறு – நாலடி:10 7/4
உளர் ஆகி உய்யும் வகை – திணை150:111/4

TOP


உய்வதற்கு (1)

உய்வதற்கு உய்யா இடம் – பழ:280/4

TOP


உய்வர் (1)

எனை பகை உற்றாரும் உய்வர் வினை பகை – குறள்:21 7/1

TOP


உய்வு (4)

எ நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வு உண்டாம் உய்வு இல்லை – குறள்:11 10/1
எ நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வு உண்டாம் உய்வு இல்லை – குறள்:11 10/1
எரியான் சுடப்படினும் உய்வு உண்டாம் உய்யார் – குறள்:90 6/1
உய்வு இல் நோய் என் கண் நிறுத்து – குறள்:118 4/2

TOP


உய (2)

கொடுத்தார் உய போவர் கோடு இல் தீ கூற்றம் – நாலடி:1 5/3
கொல்வாங்கு கொன்ற பின் அல்லது உய கொண்டு – பழ:257/3

TOP


உயங்காக்கால் (1)

உயங்காக்கால் உப்பு இன்றாம் காமம் வயங்கு ஓதம் – நாலடி:40 1/2

TOP


உயங்கார் (1)

உயங்கார் அறிவுடையார் – நான்மணி:102/4

TOP


உயங்கி (1)

ஒல்லோம் என்று ஏங்கி உயங்கி இருப்பவோ – ஐந்70:42/1

TOP


உயங்கும் (1)

ஒல்கி உயங்கும் களிறு எல்லாம் தொல் சிறப்பின் – கள40:10/2

TOP


உயர் (21)

ஒல்லென் அருவி உயர் வரை நல் நாட – நாலடி:8 7/3
உயர் குடியுள் பிறப்பின் என்னாம் பெயர் பொறிக்கும் – நாலடி:20 9/3
உருவ வண்டு ஆர்க்கும் உயர் வரை நாட – நாலடி:23 3/3
கல் ஓங்கு உயர் வரை மேல் காந்தள் மலராக்கால் – நாலடி:29 3/1
தாழா உயர் சிறப்பின் தண் குன்ற நல் நாட – நாலடி:29 10/3
சொல்லில் பிறக்கும் உயர் மதம் மெல்லென் – நான்மணி:5/2
நெடு மரம் நீள் கோட்டு உயர் பாய்தல் இன்னா – இன்னா40:30/1
புகர் முகம் பூழி புரள உயர் நிலைய – கார்40:38/1
கோடு உயர் தோற்ற மலை மேல் இரும் கொண்மூ – ஐந்50:5/1
விண் உயர் வானத்து உரும் உரற்ற திண்ணிதின் – ஐந்70:17/2
வான் உயர் வெற்ப இரவின் வரல் வேண்டா – திணை50:1/3
வான் உயர் வெற்பன் வருவான்கொல் என் தோழி – திணை50:4/3
வான் உயர் தோற்றம் எவன் செய்யும் தன் நெஞ்சம் – குறள்:28 2/1
வான் ஓங்கு உயர் வரை வெற்ப பயம் இன்றே – பழ:19/3
உடம்பு ஒழிய வேண்டின் உயர் தவம் மற்று ஈண்டு – சிறுபஞ்:4/1
உய்ப்பானே ஆசான் உயர் கதிக்கு உய்ப்பான் – சிறுபஞ்:32/2
கேட்டு தலைநிற்க கேடு இல் உயர் கதிக்கே – சிறுபஞ்:99/3
ஓங்கல் வேண்டுவோன் உயர் மொழி தண்டான் – முது:10 1/1
பாடலொடு ஆடல் பயின்று உயர் செல்வனாய் – ஏலாதி:51/3
ஊறுபாடு இல்லா உயர் தவம் தான் புரியின் – ஏலாதி:65/3
மை தீர் உயர் கதியின் மாண்பு உரைப்பின் மை தீர் – ஏலாதி:66/2

TOP


உயர்த்து (1)

மேன்மேல் உயர்த்து நிறுப்பானும் தன்னை – நாலடி:25 8/3

TOP


உயர்தல் (1)

தாவா குடி உயர தாங்கு அரும் சீர் கோ உயர்தல்
ஓவாது உரைக்கும் உலகு – சிறுபஞ்:44/3,4

TOP


உயர்ந்த (7)

உயர்ந்த உலகம் புகும் – நான்மணி:27/5
ஊனம் ஒன்று இன்றி உயர்ந்த பொருள் உடைமை – இனிய40:13/3
தாழை மா ஞாழல் ததைந்து உயர்ந்த தாழ் பொழில் – திணை150:44/3
மருதோடு காஞ்சி அமர்ந்து உயர்ந்த நீழல் – திணை150:139/1
ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழ் அல்லால் – குறள்:24 3/1
உயர்ந்த உலகம் புகும் – குறள்:35 6/2
உடை பெரும் செல்வத்து உயர்ந்த பெருமை – பழ:200/1

TOP


உயர்ந்ததின் (1)

உயர்ந்ததின் மேல் இரார் உள் அழிவு செய்யார் – ஆசாரக்:40/1

TOP


உயர்ந்தவர் (2)

ஒற்கம் தாம் உற்ற இடத்தும் உயர்ந்தவர்
நிற்பவே நின்ற நிலையின் மேல் வற்பத்தால் – பழ:119/1,2
ஆறு தொழில் என்று அறைந்தார் உயர்ந்தவர்
வேறு தொழிலாய் விரித்து – ஏலாதி:69/3,4

TOP


உயர்ந்தார் (2)

ஒன்றாய்விடினும் உயர்ந்தார் படும் குற்றம் – பழ:204/3
எல்லை உயர்ந்தார் தவம் முயலின் மூன்று ஐந்து ஏழ் – ஏலாதி:77/3

TOP


உயர்ந்தான் (3)

உயர்ந்தான் தலைவன் என்று ஒப்புடைத்தா நோக்கி – ஏலாதி:64/1
உயர்ந்தான் நூல் ஓதி ஒடுங்கி உயர்ந்தான் – ஏலாதி:64/2
உயர்ந்தான் நூல் ஓதி ஒடுங்கி உயர்ந்தான்
அரும் தவம் ஆற்ற செயின் வீடு ஆம் என்றார் – ஏலாதி:64/2,3

TOP


உயர்ந்து (2)

வலன் உயர்ந்து தோன்றும் மலை – ஐந்70:33/4
மதிக்கண் மறு போல் உயர்ந்து – குறள்:96 7/2

TOP


உயர்ந்துழி (1)

உமிவும் உயர்ந்துழி ஏறலும் பாக்கும் – ஆசாரக்:70/1

TOP


உயர்ந்தோர்கண் (1)

உரை ஒழியாவாகும் உயர்ந்தோர்கண் குற்றம் – பழ:48/2

TOP


உயர்வு (10)

உருத்த மனத்தோடு உயர்வு உள்ளின் அல்லால் – நாலடி:31 4/2
உயர்வு உள்ளி ஊக்கம் பிறத்தல் இனிதே – இனிய40:29/2
ஒழுக்கம் இலான்கண் உயர்வு – குறள்:14 5/2
உள்ளத்து அனையது உயர்வு – குறள்:60 5/2
உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வு உள்ளல் மற்று அது – குறள்:60 6/1
உயர்வு அகலம் திண்மை அருமை இ நான்கின் – குறள்:75 3/1
சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு – குறள்:97 3/2
ஒழுக்கத்தின் மிக்க உயர்வு – பழ:64/4
உறு வினை காய்வோன் உயர்வு வேண்டல் பொய் – முது:7 6/1
நோக்கும் வாய் விண்ணின் உயர்வு – ஏலாதி:40/4

TOP


உயர (2)

வார் சான்ற கூந்தல் வரம்பு உயர வைகலும் – சிறுபஞ்:44/1
தாவா குடி உயர தாங்கு அரும் சீர் கோ உயர்தல் – சிறுபஞ்:44/3

TOP


உயரவே (1)

நீர் சான்று உயரவே நெல் உயரும் சீர் சான்ற – சிறுபஞ்:44/2

TOP


உயரும் (1)

நீர் சான்று உயரவே நெல் உயரும் சீர் சான்ற – சிறுபஞ்:44/2

TOP


உயல் (3)

நீருள் குளித்தும் உயல் ஆகும் நீருள் – நாலடி:9 10/2
பெயல் ஆற்றா நீர் உலந்த உண்கண் உயல் ஆற்றா – குறள்:118 4/1
உயல் உண்மை சாற்றுவேன்மன் – குறள்:122 2/2

TOP


உயவாது (1)

உயவாது ஒழிவார் ஒருவரும் இல்லை – பழ:229/2

TOP


உயவாமை (1)

உயவாமை சேறலோ இல் – பழ:308/4

TOP


உயவு (1)

உயவு நெய்யுள் குளிக்குமாறு – பழ:163/4

TOP


உயற்பாலது (2)

உயற்பாலது ஓரும் பழி – குறள்:4 10/2
உயற்பாலது அன்றி கெடும் – குறள்:44 7/2

TOP


உயிர் (63)

உயிர் போயார் வெண் தலை உட்க சிரித்து – நாலடி:5 10/1
உப்பு இலி புற்கை உயிர் போல் கிளைஞர்மாட்டு – நாலடி:21 6/3
பரீஇ உயிர் செகுக்கும் பாம்பொடும் இன்னா – நாலடி:22 10/3
இருந்து உயிர் கொன்னே கழியாது தான் போய் – நாலடி:29 6/3
இமைக்கும் அளவில் தம் இன் உயிர் போம் ஆற்றை – நாலடி:33 3/1
அளவு இறந்த காதல் தம் ஆர் உயிர் அன்னார் – நாலடி:33 10/3
தகுதி இறுவாய்த்து உயிர் – நான்மணி:17/4
நில் எனவும் நில்லா உயிர் எனைத்தும் நல்லாள் – நான்மணி:40/2
இனிது உண்பான் என்பான் உயிர் கொல்லாது உண்பான் – நான்மணி:58/1
சாவாத இல்லை பிறந்த உயிர் எல்லாம் – நான்மணி:76/1
உயிர் இடையிட்ட விடுக்க எடுப்பின் – நான்மணி:79/2
உயிர் சென்று தாம் படினும் உண்ணார் கைத்து உண்ணா – இனிய40:11/3
இன் உயிர் தாங்கும் மருந்து – ஐந்70:6/4
துடிப்பது போலும் உயிர் – ஐந்70:18/4
வாழ்தியோ மற்று என் உயிர் – ஐந்70:31/4
அன்பு அகத்து இல்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பால்கண் – குறள்:8 8/1
புறம் கூறி பொய்த்து உயிர் வாழ்தலின் சாதல் – குறள்:19 3/1
ஒத்தது அறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான் – குறள்:22 4/1
மன் உயிர் ஓம்பி அருள் ஆள்வார்க்கு இல் என்ப – குறள்:25 4/1
தன் உயிர் அஞ்சும் வினை – குறள்:25 4/2
உயிர் செகுத்து உண்ணாமை நன்று – குறள்:26 9/2
தன் உயிர் தான் அற பெற்றானை ஏனைய – குறள்:27 8/1
மன் உயிர் எல்லாம் தொழும் – குறள்:27 8/2
பகுத்து உண்டு பல் உயிர் ஓம்புதல் நூலோர் – குறள்:33 2/1
செல்லாது உயிர் உண்ணும் கூற்று – குறள்:33 6/2
தன் உயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான் பிறிது – குறள்:33 7/1
இன் உயிர் நீக்கும் வினை – குறள்:33 7/2
உயிர் உடம்பின் நீக்கியார் என்ப செயிர் உடம்பின் – குறள்:33 10/1
நாள் என ஒன்று போல் காட்டி உயிர் ஈரும் – குறள்:34 4/1
அறம் பொருள் இன்பம் உயிர் அச்சம் நான்கின் – குறள்:51 1/1
உறின் உயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன் – குறள்:78 8/1
ஏவவும் செய்கலான் தான் தேறான் அ உயிர்
போஒம் அளவும் ஓர் நோய் – குறள்:85 8/1,2
உழத்தொறூஉம் காது அற்று உயிர் – குறள்:94 10/2
உயிர் நீப்பர் மானம் வரின் – குறள்:97 9/2
ஊனை குறித்த உயிர் எல்லாம் நாண் என்னும் – குறள்:102 3/1
நாணால் உயிரை துறப்பர் உயிர் பொருட்டால் – குறள்:102 7/1
நாணால் உயிர் மருட்டி அற்று – குறள்:102 10/2
இரந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து – குறள்:107 2/1
சொல்லாட போஒம் உயிர் – குறள்:107 10/2
கண்டார் உயிர் உண்ணும் தோற்றத்தான் பெண் தகை – குறள்:109 4/1
உறுதொறு உயிர் தளிர்ப்ப தீண்டலான் பேதைக்கு – குறள்:111 6/1
அலர் எழ ஆர் உயிர் நிற்கும் அதனை – குறள்:115 1/1
காமமும் நாணும் உயிர் காவா தூங்கும் என் – குறள்:117 3/1
மன் உயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்து இரா – குறள்:117 8/1
விளியும் என் இன் உயிர் வேறு அல்லேம் என்பார் – குறள்:121 9/1
காண்டலின் உண்டு என் உயிர் – குறள்:122 3/2
மாலையோ அல்லை மணந்தார் உயிர் உண்ணும் – குறள்:123 1/1
மாயும் என் மாயா உயிர் – குறள்:123 10/2
உள்ளும் உயிர் காதல் நெஞ்சு – குறள்:130 8/2
தணிவு இல் பெரும் கூற்று உயிர் உண்ணுமாறும் – திரி:88/2
இளையான் உயிர் இழந்தான் அஞ்சினான் உண்பான் – ஆசாரக்:100/2
எண்ணி உயிர் கொள்வான் ஏன்று திரியினும் – பழ:89/3
சுடப்பட்டு உயிர் உய்ந்த சோழன் மகனும் – பழ:105/1
உயிர் உடையார் எய்தா வினை – பழ:105/4
கூற்றம் உயிர் கொள்ளும் போழ்து குறிப்பு அறிந்து – பழ:110/1
உயிர் செகுத்து ஊன் துய்த்து ஒழுகுதல் ஓம்பார் – பழ:164/3
விறல் புகழ் மன்னர்க்கு உயிர் அன்னரேனும் – பழ:295/3
சென்று படுமாம் உயிர் – பழ:359/4
ஊண் இன்றி ஆகாது உயிர் வாழ்க்கை பேணுங்கால் – பழ:400/2
நள்ளான் உயிர் அழுங்க நா ஆடான் எள்ளானாய் – சிறுபஞ்:19/2
உயிர் நோய் செய்யாமை உறு நோய் மறத்தல் – சிறுபஞ்:30/1
பொய்யாமை நன்று பொருள் நன்று உயிர் நோவ – சிறுபஞ்:37/1
படுத்தலோடு ஆடல் பகரின் அடுத்து உயிர்
ஆறு தொழில் என்று அறைந்தார் உயர்ந்தவர் – ஏலாதி:69/2,3

TOP


உயிர்க்கு (30)

உறு பயனோ இல்லை உயிர்க்கு – நாலடி:13 10/4
உளநாள் சிலவால் உயிர்க்கு ஏமம் இன்றால் – நாலடி:33 4/1
செய்யாமை செல்சார் உயிர்க்கு – நான்மணி:37/4
தடுமாறி வாழ்தல் உயிர்க்கு – இன்னா40:3/4
புலை உள்ளி வாழ்தல் உயிர்க்கு இன்னா இன்னா – இன்னா40:12/3
காமம் முதிரின் உயிர்க்கு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:24/3
ஊதியம் அன்றோ உயிர்க்கு – ஐந்70:57/4
ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு – குறள்:4 1/2
மன் உயிர்க்கு எல்லாம் இனிது – குறள்:7 8/2
அன்பொடு இயைந்த வழக்கு என்ப ஆர் உயிர்க்கு
என்பொடு இயைந்த தொடர்பு – குறள்:8 3/1,2
அதனின் ஊங்கி இல்லை உயிர்க்கு – குறள்:13 2/2
தீது உண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு – குறள்:19 10/2
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு – குறள்:24 1/2
உற்ற நோய் நோன்றல் உயிர்க்கு உறுகண் செய்யாமை – குறள்:27 1/1
தன் உயிர்க்கு இன்னாமை தான் அறிவான் என்கொலோ – குறள்:32 8/1
மன் உயிர்க்கு இன்னா செயல் – குறள்:32 8/2
துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு – குறள்:34 10/2
கண் என்ப வாழும் உயிர்க்கு – குறள்:40 2/2
மன நலம் மன் உயிர்க்கு ஆக்கம் இன நலம் – குறள்:46 7/1
உயிர்க்கு இறுதி ஆகிவிடும் – குறள்:48 6/2
அளி இன்மை வாழும் உயிர்க்கு – குறள்:56 7/2
ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு – குறள்:95 5/2
ஊண் உடை எச்சம் உயிர்க்கு எல்லாம் வேறு அல்ல – குறள்:102 2/1
வாழ்தல் உயிர்க்கு அன்னள் ஆயிழை சாதல் – குறள்:113 4/1
பேதைமை வாழும் உயிர்க்கு – திரி:93/4
தன் உடம்பு தாரம் அடைக்கலம் தன் உயிர்க்கு என்று – ஆசாரக்:95/1
கோய் வாயின் கீழ் உயிர்க்கு ஈ துற்று குரைத்து எழுந்த – சிறுபஞ்:15/3
ஒல்லை உயிர்க்கு ஊற்றங்கோல் ஆகி ஒல்லுமேல் – சிறுபஞ்:55/2
உள்ளம் நோய் வேண்டா உயிர்க்கு – சிறுபஞ்:60/4
மானமே மாய உயிர்க்கு ஊனம் என்னுமே – ஏலாதி:61/3

TOP


உயிர்க்கும் (11)

நெய்தல் நறவு உயிர்க்கும் நீள் கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:11 8/3
கள் உயிர்க்கும் நெய்தல் கனை கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:35 9/3
இரும் கல் இறுவரை ஏறி உயிர்க்கும்
பெரும் பத காலையும் வாரார்கொல் வேந்தன் – கார்40:37/2,3
விம்மி உயிர்க்கும் விளங்கிழையாள் ஆற்றுமோ – ஐந்50:39/3
அந்தணர் என்போர் அறவோர் மற்று எ உயிர்க்கும்
செம் தண்மை பூண்டு ஒழுகலான் – குறள்:3 10/1,2
அவா என்ப எல்லா உயிர்க்கும் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:37 1/1
இகல் என்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகல் என்னும் – குறள்:86 1/1
பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு ஒவ்வா – குறள்:98 2/1
நில்லாமை உள்ளும் நெறிப்பாடும் எ உயிர்க்கும்
துன்புறுவ செய்யாத தூய்மையும் இ மூன்றும் – திரி:68/2,3
இன்னாத எ உயிர்க்கும் செய்யாமை கல்வியோடு – ஆசாரக்:1/2
வேய் அன்ன தோளாய் இவை உடையான் பல் உயிர்க்கும்
தாய் அன்னன் என்ன தகும் – ஏலாதி:6/3,4

TOP


உயிர்கட்கு (1)

ஊன் உண்டு உயிர்கட்கு அருள் உடையெம் என்பானும் – திரி:36/1

TOP


உயிர்த்த (2)

நரன்று உயிர்த்த நித்திலம் நள் இருள் கால் சீக்கும் – திணை150:49/3
வரன்று உயிர்த்த பாக்கத்து வந்து – திணை150:49/4

TOP


உயிர்த்து (1)

கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறியும் ஐம்புலனும் – குறள்:111 1/1

TOP


உயிர்நிலை (3)

அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃது இலார்க்கு – குறள்:8 10/1
உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை ஊன் உண்ண – குறள்:26 5/1
கள்வார்க்கு தள்ளும் உயிர்நிலை கள்ளார்க்கு – குறள்:29 10/1

TOP


உயிர்ப்ப (2)

நாகம் உயிர்ப்ப கெடும் – குறள்:77 3/2
உயிர்ப்ப உளர் அல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர் – குறள்:88 10/1

TOP


உயிரா (1)

வினை பயன் வந்தக்கால் வெய்ய உயிரா
மனத்தின் அழியுமாம் பேதை நினைத்து அதனை – நாலடி:4 3/1,2

TOP


உயிரார் (2)

சுழலும் இசை வேண்டி வேண்டா உயிரார்
கழல் யாப்பு காரிகை நீர்த்து – குறள்:78 7/1,2
புண் பட்டார் போற்றுவார் இல்லாதார் போகு உயிரார்
கண் கெட்டார் கால் இரண்டும் இல்லாதார் கண் கண்பட்டு – சிறுபஞ்:76/1,2

TOP


உயிரிடை (2)

உடம்பொடு உயிரிடை நட்பு – குறள்:34 8/2
உடம்பொடு உயிரிடை என்ன மற்று அன்ன – குறள்:113 2/1

TOP


உயிரின் (1)

உயிரின் தலைப்பிரிந்த ஊன் – குறள்:26 8/2

TOP


உயிரினும் (1)

உயிரினும் ஓம்பப்படும் – குறள்:14 1/2

TOP


உயிரும் (3)

எல்லா உயிரும் தொழும் – குறள்:26 10/2
நோனா உடம்பும் உயிரும் மடல் ஏறும் – குறள்:114 2/1
மறவனை எ உயிரும் அஞ்சும் இ மூன்றும் – திரி:72/3

TOP


உயிரை (7)

தண்டா சிறப்பின் தம் இன் உயிரை தாங்காது – நாலடி:7 2/1
முட்டு உற்ற போழ்தில் முடுகி என் ஆர் உயிரை
நட்டான் ஒருவன் கை நீட்டேனேல் நட்டான் – நாலடி:24 8/1,2
அலைப்பான் பிறிது உயிரை ஆக்கலும் குற்றம் – நான்மணி:100/1
நாணால் உயிரை துறப்பர் உயிர் பொருட்டால் – குறள்:102 7/1
ஒல்வது அறியும் விருந்தினனும் ஆர் உயிரை
கொல்வது இடை நீக்கி வாழ்வானும் வல்லிதின் – திரி:26/1,2
பெறுதிக்கண் பொச்சாந்து உரைத்தல் உயிரை
இறுதிக்கண் யாம் இழந்தேம் என்றல் மறுவந்து – திரி:91/1,2
உலையாமை உற்றதற்கு ஓடி உயிரை
அலையாமை ஐயப்படாமை நிலையாமை – ஏலாதி:40/1,2

TOP


உயிரோடு (1)

நாணினை நீக்கி உயிரோடு உடன் சென்று – ஐந்70:32/3

TOP


உர (1)

உர வில் வலியாய் ஒரு நீ இரவின் – திணை150:11/2

TOP


உரம் (4)

குரம்பு எழுந்து குற்றம் கொண்டு ஏறார் உரம் கவறா – நாலடி:16 3/2
உரம் ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அஃது இல்லர் – குறள்:60 10/1
அரம் பொருத பொன் போல தேயும் உரம் பொருது – குறள்:89 8/1
உற்றதற்கு எல்லாம் உரம் செய்ய வேண்டுமோ – பழ:83/1

TOP


உரல் (1)

உரல் களத்தும் அட்டிலும் பெண்டிர்கள் மேலும் – ஆசாரக்:99/1

TOP


உரவு (1)

ஊர் அங்கண நீர் உரவு நீர் சேர்ந்தக்கால் – நாலடி:18 5/1

TOP


உரவோர் (3)

குறை பட வாழார் உரவோர் நிறை வனத்து – நான்மணி:2/2
ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின் – குறள்:14 6/1
சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதை அம்பின் – குறள்:60 7/1

TOP


உரவோர்கண் (1)

உரவோர்கண் காம நோய் ஓஒ கொடிதே – நாலடி:9 8/2

TOP


உரவோரே (1)

நீக்கி நிறூஉம் உரவோரே நல் ஒழுக்கம் – நாலடி:6 7/3

TOP


உரற்ற (1)

விண் உயர் வானத்து உரும் உரற்ற திண்ணிதின் – ஐந்70:17/2

TOP


உரற (2)

வான் ஏறு வானத்து உரற வய முரண் – கார்40:10/1
வம்ப மழை உரற கேட்டு – ஐந்50:9/4

TOP


உரறி (4)

அடுக்குபு பெற்றி கிடந்த இடித்து உரறி
அம் கண் விசும்பின் உரும் எறிந்து எங்கும் – கள40:6/2,3
வள் வார் முரசின் குரல் போல் இடித்து உரறி
நல்லார் மனம் கவர தோன்றி பணிமொழியை – ஐந்50:4/2,3
வெம் சின வேந்தர் முரசின் இடித்து உரறி
தண் கடல் நீத்தம் பருகி தலைசிறந்து – திணை50:23/2,3
வெம் சினம் பொங்கி இடித்து உரறி கார் வானம் – திணை50:24/3

TOP


உரறும் (2)

கடிது இடி வானம் உரறும் நெடு இடை – கார்40:6/3
பெரும் கலி வானம் உரறும் பெருந்தோள் – கார்40:16/2

TOP


உரன் (7)

உரன் சிறிதுஆயின் பகை – நான்மணி:99/4
உரன் உடையான் உள்ளம் மடிந்திருத்தல் இன்னா – இன்னா40:18/1
ஊரும் கலி மா உரன் உடைமை முன் இனிதே – இனிய40:8/1
உரன் அழிந்து ஓடும் ஒலி புனல் ஊரன் – திணை50:31/3
உரன் என்னும் தோட்டியான் ஓர் ஐந்தும் காப்பான் – குறள்:3 4/1
உரன் நசைஇ உள்ளம் துணை அக சென்றார் – குறள்:127 3/1
நோயே உரன் உடையார்க்கு – திரி:44/4

TOP


உரனுடையாளன் (1)

ஒறுக்கும் மதுகை உரனுடையாளன்
பொறுக்கும் பொறையே பொறை – நாலடி:7 5/3,4

TOP


உராய் (2)

உள்ளத்தான் உள்ளி உரைத்து உராய் ஊர் கேட்ப – நாலடி:7 4/3
குரா கான் புகல் நெடிய மண் என்று உராய் தனது – சிறுபஞ்:90/2

TOP


உரிஞ்சி (1)

உரிஞ்சி நடப்பாரை உள் அடி நோவ – பழ:170/1

TOP


உரிதினில் (1)

உரிதினில் தம்மொடு உழந்தமை கண்டு – பழ:25/1

TOP


உரிந்திட்டும் (1)

போர்த்தும் உரிந்திட்டும் பூசியும் நீட்டியும் – சிறுபஞ்:65/1

TOP


உரிமை (5)

உரியார் உரிமை அடக்கம் தெரியுங்கால் – நாலடி:17 10/2
வினைக்கு உரிமை நாடிய பின்றை அவனை – குறள்:52 8/1
உரிமை உடைத்து இ உலகு – குறள்:58 8/2
உரிமை இல் பெண்டிரை காமுற்று வாழ்தல் – திரி:9/2
புழைக்கடை பின் புகார் கோட்டி உரிமை
இவற்றுக்கண் செவ்வியார் நோக்காரே அவ்வவ் – ஆசாரக்:81/1,2

TOP


உரியதனில் (1)

உரியதனில் கண்டு உணர்ந்தார் ஒக்கமே போல – பழ:1/3

TOP


உரியர் (5)

அன்பு இலார் எல்லாம் தமக்கு உரியர் அன்பு உடையார் – குறள்:8 2/1
என்பும் உரியர் பிறற்கு – குறள்:8 2/2
எற்றிற்கு உரியர் கயவர் ஒன்று உற்றக்கால் – குறள்:108 10/1
விற்றற்கு உரியர் விரைந்து – குறள்:108 10/2
தொழிற்கு உரியர் அல்லாதவர் – ஆசாரக்:81/3

TOP


உரியன் (1)

அதற்கு உரியன் ஆக செயல் – குறள்:52 8/2

TOP


உரியார் (2)

உரியார் உரிமை அடக்கம் தெரியுங்கால் – நாலடி:17 10/2
நலக்கு உரியார் யார் எனின் நாம நீர் வைப்பில் – குறள்:15 9/1

TOP


உரியாள் (1)

பிறற்கு உரியாள் தோள் தோயாதவர் – குறள்:15 9/2

TOP


உரியான் (1)

விடுக என்ற போழ்தே விடுக உரியான்
தா எனின் தாயம் வகுத்து – நான்மணி:74/3,4

TOP


உரு (8)

ஊருள் எழுந்த உரு கெழு செம் தீக்கு – நாலடி:9 10/1
உரு உடை கன்னியரை போல பருவத்தால் – நாலடி:28 4/3
உரு இன்றி மாண்ட உளவாம் ஒருவழி – நான்மணி:62/2
குருதி படிந்து உண்ட காகம் உரு இழந்து – கள40:5/2
உரு ஒடுங்கும் உள் உருகி நின்று – ஐந்50:17/4
உரு அழி உள் நோய் கெட – திணை50:46/4
அற்றே தவத்திற்கு உரு – குறள்:27 1/2
அறிவு உரு ஆராய்ந்த கல்வி இ மூன்றன் – குறள்:69 4/1

TOP


உருக்கி (1)

உள் உருக்கி தின்னும் பெரும் பிணியும் இ மூன்றும் – திரி:18/3

TOP


உருகி (6)

உருகி உடன்று அழிய வேண்டா தெரிதியேல் – ஐந்50:9/2
உரு ஒடுங்கும் உள் உருகி நின்று – ஐந்50:17/4
நல்கும்வாய் காணாது நைந்து உருகி என் நெஞ்சம் – திணை150:17/3
நாண் அழிந்து நல்ல நலன் அழிந்து நைந்து உருகி
ஏண் அழிதற்கு யாம் ஏயினம் – திணை150:23/3,4
முத்து அன்ன வெண் முறுவல் கண்டு உருகி நைவார்க்கே – திணை150:33/3
குருகு வாய் பெய்து இரை கொள்ளாது உருகி மிக – திணை150:36/2

TOP


உருகு (2)

உள் உருகு நெஞ்சினேன் ஆய் – ஐந்50:50/4
உருகு மட மான் பிணையோடு உகளும் – திணை50:25/2

TOP


உருகும் (1)

இரவு உள்ள உள்ளம் உருகும் கரவு உள்ள – குறள்:107 9/1

TOP


உருகுமால் (2)

உள்ளுங்கால் உள்ளம் உருகுமால் என்கொலோ – நாலடி:31 5/3
உருகுமால் உள்ளம் ஒரு நாளும் அன்றால் – திணை150:41/1

TOP


உருகுவது (1)

உருகுவது போலும் எனக்கு – ஐந்70:19/4

TOP


உருட்டும் (1)

மடங்க எறிந்து மலை உருட்டும் நீர் போல் – கள40:30/1

TOP


உருத்த (2)

உருத்த மனத்தோடு உயர்வு உள்ளின் அல்லால் – நாலடி:31 4/2
உருத்த சுணங்கின் ஒளியிழாய் கூரிது – பழ:76/3

TOP


உருத்து (3)

ஓடா மறவர் உருத்து மதம் செருக்கி – கள40:28/1
பண்டு உருத்து செய்த பழ வினை வந்து எம்மை – பழ:191/1
உருத்து எழு ஞாட்பினுள் ஒன்னார் தொலைய – பழ:378/1

TOP


உரும் (11)

உரும் இடி வானம் இழிய எழுமே – கார்40:3/3
அம் கண் விசும்பின் உரும் எறிந்து எங்கும் – கள40:6/3
உரும் எறி பாம்பின் புரளும் செரு மொய்ம்பின் – கள40:13/3
உரும் எறி பாம்பின் புரளும் செரு மொய்ம்பின் – கள40:38/2
விண் உயர் வானத்து உரும் உரற்ற திண்ணிதின் – ஐந்70:17/2
பாம்பு என ஓடி உரும் இடிப்ப கண்டு இரங்கும் – திணை50:3/2
ஒருங்கு வால் மின்னோடு உரும் உடைத்தாய் பெய்வான் – திணை150:41/3
ஒன்றாய் உரும் உடைத்தாய் பெய் வான் போல் பூக்கு என்று – திணை150:104/3
உரும் உற்ற பூம் கோடல் ஓடி உரும் உற்ற – திணை150:107/2
உரும் உற்ற பூம் கோடல் ஓடி உரும் உற்ற – திணை150:107/2
அன்று ஒழிய நோய் மொழி சார்வு ஆகாது உரும் உடை வான் – திணை150:108/3

TOP


உருமிற்கு (1)

ஒல்கி உருமிற்கு உடைந்து அற்றால் மல்கி – கள40:35/2

TOP


உருமின் (1)

உருமின் கடும் சினம் சேண் நிற்கும் உட்கும் – நாலடி:17 4/2

TOP


உருவ (5)

உருவ வண்டு ஆர்க்கும் உயர் வரை நாட – நாலடி:23 3/3
உருவ கடும் தேர் முருக்கி மற்று அ தேர் – கள40:4/1
உருவ முலையாய் நம் காதலர் இன்னே – திணை50:25/3
உருவ வேல் கண்ணாய் ஒரு கால் தேர் செல்வன் – திணை150:80/1
ஒல்லுவ நல்ல உருவ வேல்கண்ணினாய் – ஏலாதி:76/1

TOP


உருவது (1)

உரைக்கல் உருவது ஒன்று உண்டு – குறள்:128 1/2

TOP


உருவம் (1)

வலி இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம் – குறள்:28 3/1

TOP


உருவி (1)

மேற்று சிறு தாய காய்வு அஞ்சி போற்று உருவி
கட்டக முத்தின் புதல்வனை மார்பின் மேல் – ஐந்70:43/2,3

TOP


உருவிற்கு (1)

உருவிற்கு அமைந்தான்கண் ஊராண்மை இன்மை – நாலடி:24 10/1

TOP


உருவின் (3)

ஐந்து உருவின் வில் எழுதி நால் திசைக்கும் முந்நீரை – திணை150:104/1
இந்து உருவின் மாந்தி இரும் கொண்மூ முந்து உருவின் – திணை150:104/2
இந்து உருவின் மாந்தி இரும் கொண்மூ முந்து உருவின்
ஒன்றாய் உரும் உடைத்தாய் பெய் வான் போல் பூக்கு என்று – திணை150:104/2,3

TOP


உருவின (1)

பால் வேறு உருவின அல்லவாம் பால் போல் – நாலடி:12 8/2

TOP


உருவினஆயினும் (1)

ஆ வேறு உருவினஆயினும் ஆ பயந்த – நாலடி:12 8/1

TOP


உருவினை (1)

இரு தலையும் இன்னா பிரிவும் உருவினை
உள் உருக்கி தின்னும் பெரும் பிணியும் இ மூன்றும் – திரி:18/2,3

TOP


உருவு (3)

உருவு பல கொளல் ஈங்கு – நாலடி:12 8/4
உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு – குறள்:67 7/1
உருவு திரு ஊட்டுமாறு – பழ:106/4

TOP


உருவும் (1)

உருவும் இளமையும் ஒண் பொருளும் உட்கும் – நாலடி:11 2/1

TOP


உருவொடு (1)

கடாஅ உருவொடு கண் அஞ்சாது யாண்டும் – குறள்:59 5/1

TOP


உருவோடு (1)

ஒரு தொடையான் வெல்வது கோழி உருவோடு
அறிவு உடையாள் இல்வாழ்க்கை பெண் என்ப சேனை – நான்மணி:52/2,3

TOP


உருள் (2)

உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு – குறள்:67 7/1
உருள் ஆயம் ஓவாது கூறின் பொருள் ஆயம் – குறள்:94 3/1

TOP


உருளின் (1)

ஒன்றும் வகையான் அறம் செய்க ஊர்ந்து உருளின்
குன்று வழி அடுப்பது இல் – பழ:303/3,4

TOP


உரை (40)

சென்றன செய்வது உரை – நாலடி:4 2/4
உரை வித்தகம் எழுவார் காண்பவே கையுள் – நாலடி:32 5/3
உரை ஆமோ நூலிற்கு நன்கு – நாலடி:32 9/4
வல கண் அனையார்க்கு உரை – நாலடி:39 8/4
இடை கண் அனையார்க்கு உரை – நாலடி:39 10/4
உரை சுடும் ஒண்மை இலாரை வரை கொள்ளா – நான்மணி:49/2
மாற்றம் அறியான் உரை – இன்னா40:7/4
ஓத்து இலா பார்ப்பான் உரை – இன்னா40:21/4
உரை சால் உடம்பிடி மூழ்க அரசோடு – கள40:35/4
இரா வாரல் என்பது உரை – ஐந்70:14/4
பெண்டிர்க்கு உரை பாண உய்த்து – ஐந்70:46/4
நின் உற்றதுண்டேல் உரை – ஐந்70:49/4
நின் அல்லது இல் என்று உரை – ஐந்70:58/4
வரையிடை வாரன்மின் ஐய உரை கடியர் – திணை50:5/2
ஓத நீர் வேலி உரை கடியா பாக்கத்தார் – திணை150:37/1
ஆங்கண் அறிய உரை – திணை150:126/4
பாரித்து உரைக்கும் உரை – குறள்:20 3/2
ஒற்றும் உரை சான்ற நூலும் இவை இரண்டும் – குறள்:59 1/1
நல்குரவு என்னும் இடும்பையுள் பல்கு உரை
துன்பங்கள் சென்று படும் – குறள்:105 5/1,2
செல்லாமை உண்டேல் எனக்கு உரை மற்று நின் – குறள்:116 1/1
வல் வரவு வாழ்வார்க்கு உரை – குறள்:116 1/2
வெவ் உரை நோனா வெகுள்வும் இவை மூன்றும் – திரி:95/3
குரவர் உரை இகந்து செய்யார் விரதம் – ஆசாரக்:17/1
கண்ணுளே நோக்கி உரை – ஆசாரக்:97/3
வினா முந்துறாத உரை இல்லை இல்லை – பழ:2/3
உரை முடிவு காணான் இளமையோன் என்ற – பழ:21/1
கிழவன் உரை கேட்கும் கேளான் எனினும் – பழ:38/3
நாவின் ஒருவரை வைதால் வயவு உரை
பூவின் பொலிந்து அகன்ற கண்ணாய் அது அன்றோ – பழ:45/2,3
உரை ஒழியாவாகும் உயர்ந்தோர்கண் குற்றம் – பழ:48/2
எள்ளற்க யார் வாயும் நல் உரை தெள்ளிதின் – பழ:87/2
தெற்ற ஒருவரை தீது உரை கண்டக்கால் – பழ:114/1
உரை சான்ற சான்றோர் ஒடுங்கி உறைய – பழ:125/1
உரையும் பொருள் முடிவும் ஒன்றால் உரை பிறிது – பழ:196/2
பேணாது உரைக்கும் உரை கேட்டு உவந்தது போல் – பழ:256/2
உரைத்தால் உரை பெறுதல் உண்டு – பழ:345/4
உழுமகற்கு கேடு என்று உரை – சிறுபஞ்:48/4
பகையொடு பாட்டு உரை என்று ஐந்தும் தொகையொடு – சிறுபஞ்:83/2
உரை பூசல் போற்றல் உறு தவமேல் கங்கை – சிறுபஞ்:100/3
உரை இலன் ஆதலின் சாக்காடு இல்லை – முது:6 6/1
உரை சால் மட மந்தி ஓடி உகளும் – கைந்:6/2

TOP


உரைக்க (3)

பாண பரிந்து உரைக்க வேண்டுமோ மாண – ஐந்50:23/2
சொல்லின் பயின்று உரைக்க வேண்டா ஒழிதி நீ – திணை50:38/2
பண்பு யார்க்கு உரைக்க பிற – குறள்:119 1/2

TOP


உரைக்கப்பட்டவர் (1)

எய்தா நகை சொல் எடுத்து உரைக்கப்பட்டவர்
வைதாரா கொண்டு விடுவர்மன் அஃதால் – பழ:189/1,2

TOP


உரைக்கப்படற்பாலான் (1)

பின்னை உரைக்கப்படற்பாலான் முன்னி – பழ:347/2

TOP


உரைக்கல் (1)

உரைக்கல் உருவது ஒன்று உண்டு – குறள்:128 1/2

TOP


உரைக்கலான் (1)

மறை பிறர்க்கு உய்த்து உரைக்கலான் – குறள்:108 6/2

TOP


உரைக்கின் (2)

உரைக்கின் சிதைந்து உரைக்கும் ஒல்லும் வகையால் – நாலடி:8 1/3
ஞானம் வினாஅய் உரைக்கின் நகை ஆகும் – பழ:298/3

TOP


உரைக்கு (2)

வள வயல் ஊரன் மருள் உரைக்கு மாதர் – ஐந்70:56/1
ஆய்ந்த அறிவினர் அல்லாதார் புல் உரைக்கு
காய்ந்து எதிர் சொல்லுபவோ கற்று அறிந்தார் தீம் தேன் – பழ:268/1,2

TOP


உரைக்குங்கால் (4)

நன்று அறியா மாந்தர்க்கு அறத்து ஆறு உரைக்குங்கால்
குன்றின் மேல் கொட்டும் தறி போல் தலை தகர்ந்து – நாலடி:26 7/2,3
அவ்வியம் இல்லார் அறத்து ஆறு உரைக்குங்கால்
செவ்வியர் அல்லார் செவி கொடுத்தும் கேட்கலார் – நாலடி:33 2/1,2
ஒன்பதின்மர் கண்டீர் உரைக்குங்கால் மெய்யான் – ஆசாரக்:100/4
நல் இயலான் நாடி உரைக்குங்கால் நல் இயல் – சிறுபஞ்:34/2

TOP


உரைக்கும் (34)

உரைக்கின் சிதைந்து உரைக்கும் ஒல்லும் வகையால் – நாலடி:8 1/3
காதலார் சொல்லும் கடும் சொல் உவந்து உரைக்கும்
ஏதிலார் இன் சொலின் தீது ஆமோ போது எலாம் – நாலடி:8 3/1,2
தீமை எடுத்து உரைக்கும் திண் அறிவு இல்லாதார் – நாலடி:23 7/3
கற்றார் உரைக்கும் கசடு அறு நுண் கேள்வி – நாலடி:26 10/1
செல உரைக்கும் ஆறு அறியார் தோற்பது அறியார் – நாலடி:32 3/3
பல உரைக்கும் மாந்தர் பலர் – நாலடி:32 3/4
அருளின் அறம் உரைக்கும் அன்பு உடையார் வாய் சொல் – நாலடி:33 1/1
ஏழை அதனை இகழ்ந்து உரைக்கும் பால் கூழை – நாலடி:33 1/3
நாற்றம் உரைக்கும் மலர் உண்மை கூறிய – நான்மணி:45/1
மாற்றம் உரைக்கும் வினை நலம் தூக்கின் – நான்மணி:45/2
அகம் பொதிந்த தீமை மனம் உரைக்கும் முன்னம் – நான்மணி:45/3
மகன் உரைக்கும் தந்தை நலத்தை ஒருவன் – நான்மணி:68/1
முகன் உரைக்கும் உள் நின்ற வேட்கை அகல் நீர் – நான்மணி:68/2
புலத்து இயல்பு புக்கான் உரைக்கும் நிலத்து இயல்பு – நான்மணி:68/3
சொல் என்ற போழ்தே பிணி உரைக்கும் நல்லார் – நான்மணி:74/2
கல்லார் உரைக்கும் கரும பொருள் இன்னா – இன்னா40:15/2
இசை உரைக்கும் என் செய்து இர நின்று அவரை – திணை150:130/1
பாரித்து உரைக்கும் உரை – குறள்:20 3/2
இறை கடியன் என்று உரைக்கும் இன்னா சொல் வேந்தன் – குறள்:57 4/1
பகைமையும் கேண்மையும் கண் உரைக்கும் கண்ணின் – குறள்:71 9/1
அமைவு அரண் என்று உரைக்கும் நூல் – குறள்:75 3/2
பயன் தூக்கி பண்பு உரைக்கும் பண்பு இல் மகளிர் – குறள்:92 2/1
பிரிவு உரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிது அவர் – குறள்:116 6/1
கொடியார் கொடுமை உரைக்கும் தொடியொடு – குறள்:124 5/1
வெல்வது வேண்டி வெகுண்டு உரைக்கும் நோன்பியும் – திரி:28/1
மாற்றம் மறுத்து உரைக்கும் சேவகனும் இ மூவர் – திரி:76/3
தெரியாது உரைக்கும் வெகுள்வும் பொருள் அல்ல – திரி:93/2
நல்லவும் தீயவும் நாடி பிறர் உரைக்கும்
நல்ல பிறவும் உணர்வாரை கட்டுரையின் – பழ:104/1,2
தேவர்க்கு மக்கட்கு என வேண்டா தீங்கு உரைக்கும்
நாவிற்கு நல்குரவு இல் – பழ:152/3,4
தமரேயும் தம்மை புகழ்ந்து உரைக்கும் போழ்தின் – பழ:232/1
பேணாது உரைக்கும் உரை கேட்டு உவந்தது போல் – பழ:256/2
ஓவாது உரைக்கும் உலகு – சிறுபஞ்:44/4
வைத்தால் வழக்கு உரைக்கும் சான்றான் இவர் செம்மை – சிறுபஞ்:101/3
மறந்தேயும் பொய் உரைக்கும் வாய் – சிறுபஞ்:105/4

TOP


உரைக்கோ (1)

உள்ளம் கொண்டு உள்ளான் என்று யார்க்கு உரைக்கோ ஒள்ளிழாய் – ஐந்70:50/2

TOP


உரைத்த (7)

நித்தலும் நம்மை பிரியலம் என்று உரைத்த
பொற்றொடியும் போர் தகர் கோடு ஆயினாள் நல் நெஞ்சே – நாலடி:38 6/2,3
பொருந்த நமக்கு உரைத்த போழ்து – திணை50:26/4
தலை உரைத்த எண்ணெயால் எ உறுப்பும் தீண்டார் – ஆசாரக்:12/1
நீர் தொடாது எண்ணெய் உரையார் உரைத்த பின் – ஆசாரக்:13/3
காப்பாரே போன்று உரைத்த பொய் குறளை ஏய்ப்பர் முன் – பழ:193/2
புரை இன்றி நட்டார்க்கு நட்டார் உரைத்த
உரையும் பொருள் முடிவும் ஒன்றால் உரை பிறிது – பழ:196/1,2
ஒற்கப்பட்டு ஆற்றார் உணர உரைத்த பின் – பழ:283/1

TOP


உரைத்தல் (13)

பொருள் உணர்வார் இல்வழி பாட்டு உரைத்தல் இன்னா – இன்னா40:10/1
அரியவை செய்தும் என உரைத்தல் இன்னா – இன்னா40:26/2
ஒழுக்கம் இலாளர்க்கு உறவு உரைத்தல் இன்னா – இன்னா40:34/1
கற்றார் முன் கல்வி உரைத்தல் மிக இனிதே – இனிய40:16/1
அறிந்து உரைத்தல் ஆற்ற இனிது – இனிய40:31/4
பெறுதிக்கண் பொச்சாந்து உரைத்தல் உயிரை – திரி:91/1
உடலா ஒருவற்கு உறுதி உரைத்தல்
கடலுளால் மா வடித்து அற்று – பழ:72/3,4
நெஞ்சில் சிறியார்க்கு உரைத்தல் பனையின் மேல் – பழ:91/3
பின் நலிதும் என்று உரைத்தல் பேதைமையே பின் நின்று – பழ:148/2
புல் அவையுள் தம்மை புகழ்ந்து உரைத்தல் புல்லார் – பழ:249/2
காப்பின் அகத்து இருந்து காய்வார் மிக உரைத்தல்
யாப்பினுள் அட்டிய நீர் – பழ:296/3,4
மறையாது இனிது உரைத்தல் மாண் பொருள் ஈதல் – பழ:387/1
எண் வனப்பு இ துணை ஆம் என்று உரைத்தல் பண் வனப்பு – சிறுபஞ்:7/2

TOP


உரைத்தலும் (2)

உரைத்தலும் நாணு தரும் – குறள்:117 2/2
குற்றம் பிறர் மேல் உரைத்தலும் இ மூன்றும் – திரி:54/3

TOP


உரைத்தவர் (1)

உரைத்தவர் நாவோ பருந்து எறியாது என்று – பழ:176/1

TOP


உரைத்தவை (1)

கனம் கொண்டு உரைத்தவை காக்கவே வேண்டும் – பழ:230/2

TOP


உரைத்தற்கு (1)

உரைத்தற்கு உற்ற உரையும் அஃது அன்றி – ஆசாரக்:67/2

TOP


உரைத்தாட்கு (1)

என் உரைத்தீர்க்கு என் உரைத்தாட்கு என் உரைத்தீர்க்கு என் உரைத்தாள் – திணை150:81/3

TOP


உரைத்தாரை (2)

உரைத்தாரை மீதூரா மீ கூற்றம் பல்லி – பழ:22/1
நோவ உரைத்தாரை தாம் பொறுக்கல் ஆற்றாதார் – பழ:45/1

TOP


உரைத்தால் (2)

உரைத்தால் உரை பெறுதல் உண்டு – பழ:345/4
ஒருவர் உரைப்ப உரைத்தால் அது கொண்டு – பழ:352/1

TOP


உரைத்தாலும் (2)

உரைத்தாலும் தோன்றாது உணர்வு – பழ:399/4
உரைத்தாலும் செல்லாது உணர்வு – சிறுபஞ்:21/4

TOP


உரைத்தாள் (1)

என் உரைத்தீர்க்கு என் உரைத்தாட்கு என் உரைத்தீர்க்கு என் உரைத்தாள்
மின் நிரைத்த பூண் மிளிர விட்டு – திணை150:81/3,4

TOP


உரைத்தி (1)

யார்க்கு உரைத்தி பாண அதனால் யாம் என் செய்தும் – கைந்:42/2

TOP


உரைத்தீர்க்கு (2)

என் உரைத்தீர்க்கு என் உரைத்தாட்கு என் உரைத்தீர்க்கு என் உரைத்தாள் – திணை150:81/3
என் உரைத்தீர்க்கு என் உரைத்தாட்கு என் உரைத்தீர்க்கு என் உரைத்தாள் – திணை150:81/3

TOP


உரைத்து (17)

உள்ளத்தான் உள்ளி உரைத்து உராய் ஊர் கேட்ப – நாலடி:7 4/3
மறங்குமாம் மற்று ஒன்று உரைத்து – நாலடி:35 2/4
மின்னும் அவர் தூது உரைத்து – கார்40:2/4
இன் சொல் பலவும் உரைத்து – கார்40:9/4
பெரு மடம் நம்மாட்டு உரைத்து – கார்40:30/4
ஆசை ஒழிய உரைத்து – ஐந்70:52/4
நல் வயல் ஊரன் நலம் உரைத்து நீ பாண – திணை50:38/1
உடலும் உறு நோய் உரைத்து – திணை50:45/4
வாடூ தோள் பூசல் உரைத்து – குறள்:124 7/2
அவன் இவன் என்று உரைத்து எள்ளி மற்று யாரோ – பழ:35/3
ஆற்ற வினை செய்தார் நிற்ப பல உரைத்து
ஆற்றாதார் வேந்தனை நோவது சேற்றுள் – பழ:155/1,2
தாக்குற்ற போழ்தில் தமரே போல் நன்கு உரைத்து
போக்குற்ற போழ்தில் புறன் அழீஇ மேன்மைக்கண் – பழ:250/1,2
நிரை உரைத்து போகாது ஒன்று ஆற்ற துணிக – பழ:317/3
அறிவு உடையார் அவ்வியமும் செய்ப வறிது உரைத்து
பிள்ளைகளை மருட்டும் தாயர் போல் அம்புலி மேல் – பழ:323/2,3
இல் சுட்டி நீயும் இனிது உரைத்து சாவாதே – பழ:374/3
நேர்த்து உரைத்து எள்ளார் நிலை நோக்கி சீர்த்த – பழ:383/2
சொல் அற நூல் சோர்வு இன்றி தொக்கு உரைத்து நல்ல – ஏலாதி:81/2

TOP


உரைத்தும் (2)

ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்கு உரைத்தும் தான் அடங்கா – குறள்:84 4/1
எமர் மேலை இன்னரால் யார்க்கு உரைத்தும் என்று – பழ:116/2

TOP


உரைத்துவிடினும் (1)

உளைய உரைத்துவிடினும் உறுதி – பழ:299/1

TOP


உரைத்துவிடும் (1)

வானம் உரைத்துவிடும் – நான்மணி:68/4

TOP


உரைத்தேன் (1)

மடம் உடை நாரைக்கு உரைத்தேன் கடன் அறிந்து – ஐந்70:71/2

TOP


உரைப்ப (9)

இனியார் தம் நெஞ்சத்து நோய் உரைப்ப அ நோய் – நாலடி:37 9/1
எரி மயங்கு கானம் செலவு உரைப்ப நில்லா – ஐந்70:37/3
என் ஆம்கொல் ஈடு இல் இள வேங்கை நாள் உரைப்ப
பொன் ஆம் போர் வேலவர்தாம் புரிந்தது என்னே – திணை150:18/1,2
வசை உரைப்ப சால வழுத்தீர் பசை பொறை – திணை150:130/2
படை வரினும் ஆடை வளி உரைப்ப போகார் – ஆசாரக்:36/3
உற்ற குறையை உரைப்ப தாம் தெற்ற – பழ:88/2
ஒருவர் உரைப்ப உரைத்தால் அது கொண்டு – பழ:352/1
நெடு இடை அத்தம் செலவு உரைப்ப கேட்டே – கைந்:13/3
புதல் மாறு வெம் கானம் போக்கு உரைப்ப நில்லா – கைந்:14/3

TOP


உரைப்பது (2)

முகம் போல முன் உரைப்பது இல் – நான்மணி:45/4
உள்ளுவன்மன் யான் உரைப்பது அவர் திறமால் – குறள்:119 4/1

TOP


உரைப்பர் (3)

பொச்சாந்து தம்மை புகழ்ந்து உரைப்பர் தெற்ற – பழ:243/2
அறிவு அறியா ஆள் ஆண்டு என உரைப்பர் வாயுள் – சிறுபஞ்:84/3
மெய்யே உணர்ந்தார் மிக உரைப்பர் பொய்யே – ஏலாதி:28/2

TOP


உரைப்பரோ (1)

தம் பாடு உரைப்பரோ தம் உடையார் தம் பாடு – நாலடி:30 2/2

TOP


உரைப்பவும் (1)

கல்லா ஒருவன் உரைப்பவும் கண் ஓடி – நாலடி:16 5/2

TOP


உரைப்பவே (1)

மறைக்கும் துணையார்க்கு உரைப்பவே தம்மை – நாலடி:8 8/3

TOP


உரைப்பவை (1)

உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கு ஒன்று – குறள்:24 2/1

TOP


உரைப்பன் (1)

வெண்பா உரைப்பன் சில – சிறுபஞ்:0/4

TOP


உரைப்பாய் (2)

தேற எமக்கு உரைப்பாய் நீ – ஐந்50:21/4
உறாஅர்க்கு உறு நோய் உரைப்பாய் கடலை – குறள்:120 10/1

TOP


உரைப்பார் (2)

உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கு ஒன்று – குறள்:24 2/1
வேட்கை அறிந்து உரைப்பார் வித்தகர் வேட்கையால் – பழ:4/2

TOP


உரைப்பார்க்கு (2)

அன்பு அறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூது உரைப்பார்க்கு
இன்றியமையாத மூன்று – குறள்:69 2/1,2
திறத்தின் உரைப்பார்க்கு ஒன்று ஆகாதது இல்லை – பழ:295/2

TOP


உரைப்பான் (8)

புன் சொல் உரைப்பான் பொறை – குறள்:19 9/2
பண்பு உடைமை தூது உரைப்பான் பண்பு – குறள்:69 1/2
வென்றி வினை உரைப்பான் பண்பு – குறள்:69 3/2
எண்ணி உரைப்பான் தலை – குறள்:69 7/2
வாய்மை வழி உரைப்பான் பண்பு – குறள்:69 8/2
விடு மாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான் வடு மாற்றம் – குறள்:69 9/1
கறுவி வெகுண்டு உரைப்பான் பள்ளி இ மூன்றும் – திரி:46/3
பொற்ப உரைப்பான் புக வேண்டா கொற்சேரி – பழ:50/3

TOP


உரைப்பானும் (1)

மன்றில் கொடும்பாடு உரைப்பானும் நன்று இன்றி – திரி:62/2

TOP


உரைப்பின் (6)

கொடாஅது ஒழிந்த பகலும் உரைப்பின்
படாஅ ஆம் பண்பு உடையார்கண் – நாலடி:17 9/3,4
பக்கத்தார் பாராட்ட பாடு எய்தும் தான் உரைப்பின்
மைத்துனர் பல்கி மருந்தின் தணியாத – நாலடி:34 10/2,3
தாழாது போவாம் என உரைப்பின் கீழ்தான் – நாலடி:35 2/2
வேலின்வாய்ஆயினும் வீழ்வார் மறுத்து உரைப்பின்
ஆல் என்னின் பூல் என்னுமாறு – பழ:31/3,4
விண்டவரோடு ஒன்றி புறன் உரைப்பின் அஃது அன்றோ – பழ:133/3
மை தீர் உயர் கதியின் மாண்பு உரைப்பின் மை தீர் – ஏலாதி:66/2

TOP


உரைப்பினும் (1)

உரைப்பினும் நாய் குரைத்து அற்று – நாலடி:26 4/4

TOP


உரையல் (1)

பல் காலும் வந்து பயின்று உரையல் பாண கேள் – திணை50:37/1

TOP


உரையற்க (4)

பேதையோடு யாதும் உரையற்க பேதை – நாலடி:8 1/2
அற்றம் அறிய உரையற்க அற்றம் – நாலடி:8 8/2
வையகம் எல்லாம் பெறினும் உரையற்க
பொய்யோடு இடை மிடைந்த சொல் – நாலடி:8 10/3,4
ஆண்டு ஒன்று வேண்டுதும் என்பது உரையற்க
பூண் தகு மார்ப பொருள் தக்கார் வேண்டாமை – பழ:178/2,3

TOP


உரையா (1)

உரையா வழங்கும் என் நெஞ்சு – கைந்:6/4

TOP


உரையாக்கால் (1)

கோத்து இன்னா கூறி உரையாக்கால் பேதைக்கு – நாலடி:34 5/3

TOP


உரையாத (1)

மன்ற கொடும்பாடு உரையாத மாண்பு இனிதே – இனிய40:30/2

TOP


உரையாதார் (2)

உற்றது உரையாதார் உள் கரந்து பாம்பு உறையும் – நான்மணி:55/3
உணர விரித்து உரையாதார் – குறள்:65 10/2

TOP


உரையாதி (1)

பெரும் பொய் உரையாதி பாண கரும்பின் – நாலடி:39 10/2

TOP


உரையாது (3)

உரையாது உள் ஆறிவிடும் – நாலடி:9 8/4
எங்கட்கு உரையாது எழுந்து போய் இங்கண் – திணை150:127/2
உளைய உரையாது உறுதியே கொள்க – பழ:253/2

TOP


உரையாதோ (1)

நெறியே உரையாதோ மற்று – ஐந்50:23/4

TOP


உரையாமை (5)

உரையாமை முன் உணரும் ஒண்மை உடையார்க்கு – நாலடி:30 2/3
பொல்லாங்கு உரையாமை நன்கு – இனிய40:5/4
அவ்வித்து அழுக்காறு உரையாமை முன் இனிதே – இனிய40:36/1
இலன் என்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல் – குறள்:23 3/1
உரையாமை செல்லும் உணர்வு – சிறுபஞ்:20/4

TOP


உரையாய் (4)

தண்ணம் துறைவற்கு உரையாய் மடமொழி – ஐந்70:64/3
என் போல துஞ்சாய் இது செய்தார் யார் உரையாய்
என் போலும் துன்பம் நினக்கு – திணை150:38/3,4
ஒல்வார் உளரேல் உரையாய் ஒழியாது – திணை150:86/1
பா ஆர் அம் சேர்ப்பற்கு உரையாய் பரியாது – கைந்:49/3

TOP


உரையார் (22)

எள்ளி பிறரை இகழ்ந்து உரையார் தள்ளியும் – நாலடி:16 7/2
முன்னை உரையார் புறமொழி கூற்று இன்னா – இன்னா40:32/2
ஓதார் உரையார் வளராரே எஞ்ஞான்றும் – ஆசாரக்:8/2
நீர் தொடாது எண்ணெய் உரையார் உரைத்த பின் – ஆசாரக்:13/3
இல்லாரை எள்ளி இகந்து உரையார் தள்ளியும் – ஆசாரக்:50/3
எதிர் முகமா நின்றும் உரையார் இரு சார்வும் – ஆசாரக்:58/3
உடம்பு நன்று என்று உரையார் ஊதார் விளக்கும் – ஆசாரக்:59/1
பிள்ளையேயானும் இழித்து உரையார் தம்மோடு – ஆசாரக்:68/3
எடுத்து உரையார் பெண்டிர் மேல் நோக்கார் செவி சொல்லும் – ஆசாரக்:75/2
விரைந்து உரையார் மேன்மேல் உரையார் பொய் ஆய – ஆசாரக்:76/1
விரைந்து உரையார் மேன்மேல் உரையார் பொய் ஆய – ஆசாரக்:76/1
பரந்து உரையார் பாரித்து உரையார் ஒருங்கு எனைத்தும் – ஆசாரக்:76/2
பரந்து உரையார் பாரித்து உரையார் ஒருங்கு எனைத்தும் – ஆசாரக்:76/2
தெறுவந்தும் தம் குரவர் பேர் உரையார் இல்லத்து – ஆசாரக்:80/1
உரையிடை ஆய்ந்து உரையார் ஊர் முனிவ செய்யார் – ஆசாரக்:83/2
உதவி பயன் உரையார் உண்டி பழியார் – ஆசாரக்:88/1
என்றும் கடும் சொல் உரையார் இருவராய் – ஆசாரக்:93/2
மெய் சுட்டி இல்லாரை உள்ளாரோடு ஒப்பு உரையார்
கையில் குரவர் கொடுப்ப இருந்து ஏலார் – ஆசாரக்:94/2,3
பெரியார் முன் யாதும் உரையார் பழி அவர் – ஆசாரக்:97/2
விழித்து அலரும் நெய்தல் துறைவ உரையார்
இழித்தக்க காணின் கனா – பழ:182/3,4
கயவர்க்கு உரையார் மறை – பழ:229/4
காத்து ஆற்றுகிற்பாரை கண்டால் எதிர் உரையார்
பார்த்து ஆற்றாதாரை பரியாது மீதூர்தல் – பழ:284/1,2

TOP


உரையாராகி (1)

எளியர் இவர் என்று இகழ்ந்து உரையாராகி
ஒளி பட வாழ்தல் இனிது – இனிய40:29/3,4

TOP


உரையாரே (1)

வசையும் புறனும் உரையாரே என்றும் – ஆசாரக்:52/2

TOP


உரையாரோ (1)

உரையாரோ தாம் உற்ற நோய் – நாலடி:30 2/4

TOP


உரையான் (13)

பிறிதி யாதும் நோக்கான் உரையான் தொழுது கொண்டு – ஆசாரக்:20/3
எய்த உரையான் இடரினால் எய்தி – பழ:388/2
உரையான் குலன் குடிமை ஊனம் பிறரை – ஏலாதி:32/1
உரையான் பொருளொடு வாழ்வு ஆயு உரையானாய் – ஏலாதி:32/2
பொய் உரையான் வையான் புறங்கூறான் யாவரையும் – ஏலாதி:33/1
மெய் உரையான் உள்ளனவும் விட்டு உரையான் எய் உரையான் – ஏலாதி:33/2
மெய் உரையான் உள்ளனவும் விட்டு உரையான் எய் உரையான் – ஏலாதி:33/2
மெய் உரையான் உள்ளனவும் விட்டு உரையான் எய் உரையான்
கூந்தல் மயில் அன்னாய் குழீஇய வான் விண்ணோர்க்கு – ஏலாதி:33/2,3
சிதை உரையான் செற்றம் உரையான் சீறு இல்லான் – ஏலாதி:34/1
சிதை உரையான் செற்றம் உரையான் சீறு இல்லான் – ஏலாதி:34/1
இயல்பு உரையான் ஈனம் உரையான் நசையவர்க்கு – ஏலாதி:34/2
இயல்பு உரையான் ஈனம் உரையான் நசையவர்க்கு – ஏலாதி:34/2
சூது உவவான் பேரான் சுலா உரையான் யார்திறத்தும் – ஏலாதி:43/1

TOP


உரையானாய் (1)

உரையான் பொருளொடு வாழ்வு ஆயு உரையானாய்
பூ ஆதி வண்டு தேர்ந்து உண் குழலாய் ஈத்து உண்பான் – ஏலாதி:32/2,3

TOP


உரையிடை (1)

உரையிடை ஆய்ந்து உரையார் ஊர் முனிவ செய்யார் – ஆசாரக்:83/2

TOP


உரையின் (3)

உரையின் மகிழ்ந்து தம் உள்ளம் வேறு ஆகி – நாலடி:36 9/3
வல்லாதான் சொல்லும் உரையின் பயன் இன்னா – இன்னா40:28/2
உரையின் வழுவாது உவப்பவே கொள்க – பழ:227/2

TOP


உரையுடை (1)

உரையுடை மன்னருள் புக்கு ஆங்கு அவையுள் – பழ:317/2

TOP


உரையும் (5)

களியாதான் காவாது உரையும் தெளியாதான் – திரி:11/2
படிறும் பயனிலவும் பட்டி உரையும்
வசையும் புறனும் உரையாரே என்றும் – ஆசாரக்:52/1,2
உரைத்தற்கு உற்ற உரையும் அஃது அன்றி – ஆசாரக்:67/2
வகை இல் உரையும் வளர்ச்சியும் ஐந்தும் – ஆசாரக்:70/2
உரையும் பொருள் முடிவும் ஒன்றால் உரை பிறிது – பழ:196/2

TOP


உரையுள் (1)

உரையுள் வளவிய சொல் சொல்லாதது போல் – பழ:366/3

TOP


உரையேன் (1)

நெடும் கடல் தண் சேர்ப்ப நின்னோடு உரையேன்
ஒடுங்கு மடல் பெண்ணை அன்றிற்கும் சொல்லேன் – கைந்:50/1,2

TOP


உரையேனோ (1)

உரையேனோ பட்ட பழி – கைந்:52/4

TOP


உரையை (1)

எய்தா உரையை அறிவானேல் நொய்தா – சிறுபஞ்:84/2

TOP


உல்கு (2)

உறு பொருளும் உல்கு பொருளும் தன் ஒன்னார் – குறள்:76 6/1
சுரம் போக்கி உல்கு கொண்டார் இல்லை மற்று இல்லை – பழ:60/3

TOP


உல (1)

நன்று அறியும் மாந்தர்க்கு உல – திரி:68/4

TOP


உலக்கை (1)

உலக்கை மேல் காக்கை என்பார் – பழ:328/4

TOP


உலக (1)

உலக நூல் ஓதுவது எல்லாம் கலகல – நாலடி:14 10/2

TOP


உலகத்தவர் (1)

விடாஅர் உலகத்தவர் – நாலடி:34 7/4

TOP


உலகத்தார் (3)

உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுகின் உலகத்தார்
உள்ளத்துள் எல்லாம் உளன் – குறள்:30 4/1,2
உலகத்தார் உண்டு என்பது இல் என்பான் வையத்து – குறள்:85 10/1
ஓத நீர் வேலி உலகத்தார் இ நெறி – பழ:393/1

TOP


உலகத்தார்க்கு (1)

உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அஃது ஆற்றாது – குறள்:104 2/1

TOP


உலகத்து (25)

எஞ்சினார் இ உலகத்து இல் – நாலடி:3 1/4
யாஅர் உலகத்து ஓர் சொல் இல்லார் தேருங்கால் – நாலடி:12 9/1
கல்லாது நீண்ட ஒருவன் உலகத்து
நல்லறிவாளரிடை புக்கு மெல்ல – நாலடி:26 4/1,2
பொருளும் அவனை நகுமே உலகத்து
அருளும் அவனை நகும் – நாலடி:28 3/3,4
ஒருவரும் இ உலகத்து இல் – நாலடி:29 4/4
என்றும் புதியார் பிறப்பினும் இ உலகத்து
என்றும் அவனே பிறக்கலான் குன்றின் – நாலடி:31 7/1,2
தான் செல் உலகத்து அறம் – நான்மணி:9/4
விண் இன்று பொய்ப்பின் விரி நீர் வியன் உலகத்து
உள் நின்று உடற்றும் பசி – குறள்:2 3/1,2
ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழ் அல்லால் – குறள்:24 3/1
இரு வேறு உலகத்து இயற்கை திரு வேறு – குறள்:38 4/1
பொச்சாப்பார்க்கு இல்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எ பால் நூலோர்க்கும் துணிவு – குறள்:54 3/1,2
உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து
வள்ளியம் என்னும் செருக்கு – குறள்:60 8/1,2
செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் உலகத்து
இயற்கை அறிந்து செயல் – குறள்:64 7/1,2
வீழ்வாரின் இன் சொல் பெறாஅது உலகத்து
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல் – குறள்:120 8/1,2
உலப்பு இல் உலகத்து உறுதியே நோக்கி – பழ:212/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:1 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:2 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:3 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:4 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:5 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:6 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:7 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:8 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:9 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:10 0/1

TOP


உலகத்தும் (2)

எம்மை உலகத்தும் யாம் காணேம் கல்வி போல் – நாலடி:14 2/3
புத்தேள் உலகத்தும் ஈண்டும் பெறல் அரிதே – குறள்:22 3/1

TOP


உலகத்தொடு (1)

எவ்வது உறைவது உலகம் உலகத்தொடு
அவ்வது உறைவது அறிவு – குறள்:43 6/1,2

TOP


உலகத்தோடு (1)

உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பல கற்றும் – குறள்:14 10/1

TOP


உலகம் (27)

பெயற்பால் மழை பெய்யாக்கண்ணும் உலகம்
செயற்பால செய்யாவிடினும் கயல் புலால் – நாலடி:10 7/1,2
மை அறு தொல் சீர் உலகம் அறியாமை – நாலடி:34 3/3
துளி நோக்கி வாழும் உலகம் உலகின் – நான்மணி:26/3
உயர்ந்த உலகம் புகும் – நான்மணி:27/5
வான் நின்று உலகம் வழங்கி வருதலான் – குறள்:2 1/1
தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியன் உலகம்
வானம் வழங்காது எனின் – குறள்:2 9/1,2
கெடுவாக வையாது உலகம் நடுவாக – குறள்:12 7/1
நல்லாறு எனினும் கொளல் தீது மேல் உலகம்
இல் எனினும் ஈதலே நன்று – குறள்:23 2/1,2
இன்னா உலகம் புகல் – குறள்:25 3/2
அருள் இல்லார்க்கு அ உலகம் இல்லை பொருள் இல்லார்க்கு – குறள்:25 7/1
இ உலகம் இல்லாகி ஆங்கு – குறள்:25 7/2
மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம்
பழித்தது ஒழித்துவிடின் – குறள்:28 10/1,2
உயர்ந்த உலகம் புகும் – குறள்:35 6/2
உலகம் தழீஇயது ஒட்பம் மலர்தலும் – குறள்:43 5/1
எவ்வது உறைவது உலகம் உலகத்தொடு – குறள்:43 6/1
பண்பு உடையார் பட்டு உண்டு உலகம் அது இன்றேல் – குறள்:100 6/1
சுழன்றும் ஏர் பின்னது உலகம் அதனால் – குறள்:104 1/1
உலகம் எனப்படுவார் – திரி:34/4
இருள் உலகம் சேராத ஆறு – திரி:90/4
நல் உலகம் சேராதவர் – திரி:99/4
ஆஅம் எனக்கு எளிது என்று உலகம் ஆண்டவன் – பழ:7/1
நசை கொன்றான் செல் உலகம் இல் – பழ:24/4
ஊர்ந்து உலகம் தாவிய அண்ணலேஆயினும் – பழ:67/3
கோவிற்கு கோவலன் என்று உலகம் கூறுமால் – பழ:152/2
ஒளி ஈண்டி நின்றால் உலகம் விளக்கும் – பழ:160/3
வேந்தனாம் இ உலகம் விட்டு – ஏலாதி:33/4
ஏறுமாம் மேல் உலகம் ஓர்ந்து – ஏலாதி:65/4

TOP


உலகமும் (1)

இருளாய் கழியும் உலகமும் யாதும் – திரி:93/1

TOP


உலகியல் (1)

கண்ணோட்டத்து உள்ளது உலகியல் அஃது இலார் – குறள்:58 2/1

TOP


உலகில் (3)

வில்லார் விழவினும் வேல் ஆழி சூழ் உலகில்
நல்லார் விழவகத்தும் நாம் காணேம் நல்லாய் – திணை150:62/1,2
உலகில் கடுகம் உடலின் நோய் மாற்றும் – திரி:105/1
வியன் உலகில் வெள்ளாடு தன் வளி தீராது – பழ:124/3

TOP


உலகிற்கு (1)

பிணி அன்னர் பின் நோக்கா பெண்டிர் உலகிற்கு
அணி அன்னர் அன்புடைய மாக்கள் பிணி பயிலும் – நான்மணி:31/1,2

TOP


உலகின் (4)

துளி நோக்கி வாழும் உலகம் உலகின்
விளி நோக்கி இன்புறூஉம் கூற்று – நான்மணி:26/3,4
புற்கம் தீர்ந்து இ உலகின் கோள் உணரும் கோள் உணர்ந்தால் – நான்மணி:27/2
இப்பால் உலகின் இசை நிறீஇ உப்பால் – நான்மணி:27/4
இல்லார்க்கு ஒன்று ஈயும் உடைமையும் இ உலகின்
நில்லாமை உள்ளும் நெறிப்பாடும் எ உயிர்க்கும் – திரி:68/1,2

TOP


உலகினுள் (2)

வல்லதற்கு இல்லை வருத்தம் உலகினுள்
இல்லதற்கு இல்லை பெயர் – பழ:319/3,4
சிந்தையான் ஆகும் சிறத்தல் உலகினுள்
தந்தையான் ஆகும் குலம் – சிறுபஞ்:31/3,4

TOP


உலகு (42)

ஏகும் அளித்து இ உலகு – நாலடி:2 5/4
உறுவது உலகு உவப்ப செய்து பெறுவதனால் – நாலடி:8 4/2
என்னை உலகு உய்யும் ஆறு – நாலடி:10 7/4
உறு புனல் தந்து உலகு ஊட்டி அறும் இடத்தும் – நாலடி:19 5/1
குறிப்பின் கீழ் பட்டது உலகு – நாலடி:20 6/4
உலகு அறிய தீர கலப்பினும் நில்லா – நாலடி:21 4/1
கீழ் மேலாய் நிற்கும் உலகு – நாலடி:37 8/4
இளமை பாராட்டும் உலகு – நான்மணி:63/4
காப்பு ஆற்றா வேந்தன் உலகு – இன்னா40:2/4
ஒரு சுடரும் இன்றி உலகு பாழாக – திணை150:71/3
பகவன் முதற்றே உலகு – குறள்:1 1/2
நீர் இன்று அமையாது உலகு எனின் யார் யார்க்கும் – குறள்:2 10/1
பெருமை பிறங்கிற்று உலகு – குறள்:3 3/2
வகை தெரிவான்கட்டே உலகு – குறள்:3 7/2
புத்தேளிர் வாழும் உலகு – குறள்:6 8/2
என் ஆற்றும்கொல்லோ உலகு – குறள்:22 1/2
ஊருணி நீர் நிறைந்து அற்றே உலகு அவாம் – குறள்:22 5/1
போற்றாது புத்தேள் உலகு – குறள்:24 4/2
தினல் பொருட்டால் கொல்லாது உலகு எனின் யாரும் – குறள்:26 6/1
தள்ளாது புத்தேள் உலகு – குறள்:29 10/2
பெருமை உடைத்து இ உலகு – குறள்:34 6/2
தான் கண்டனைத்து இ உலகு – குறள்:39 7/2
கவி கை கீழ் தங்கும் உலகு – குறள்:39 9/2
தாம் இன்புறுவது உலகு இன்புற கண்டு – குறள்:40 9/1
கொள்ளாத கொள்ளாது உலகு – குறள்:47 10/2
கோடாமை கோடாது உலகு – குறள்:52 10/2
வான் நோக்கி வாழும் உலகு எல்லாம் மன்னவன் – குறள்:55 2/1
அடி தழீஇ நிற்கும் உலகு – குறள்:55 4/2
உண்மையான் உண்டு இ உலகு – குறள்:58 1/2
உரிமை உடைத்து இ உலகு – குறள்:58 8/2
தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன்று உலகு – குறள்:62 2/2
வேண்டாரை வேண்டாது உலகு – குறள்:67 10/2
விடாஅர் விழையும் உலகு – குறள்:81 9/2
இன்மையா வையாது உலகு – குறள்:85 1/2
தகைமைக்கண் தங்கிற்று உலகு – குறள்:88 4/2
ஒளி தொழுது ஏத்தும் உலகு – குறள்:97 10/2
பண்பு பாராட்டும் உலகு – குறள்:100 4/2
சுற்றமா சுற்றும் உலகு – குறள்:103 5/2
கெடுக உலகு இயற்றியான் – குறள்:107 2/2
தாமரைக்கண்ணான் உலகு – குறள்:111 3/2
ஒல்லை வெகுளார் உலகு ஆண்டும் என்பவர் – பழ:272/2
ஓவாது உரைக்கும் உலகு – சிறுபஞ்:44/4

TOP


உலகும் (3)

அடுக்கிய மூ உலகும் கேட்குமே சான்றோர் – நாலடி:10 10/3
நாள்வாயும் நல் அறம் செய்வாற்கு இரண்டு உலகும்
வேள் வாய் கவட்டை நெறி – பழ:6/3,4
ஓர்த்த கருத்தும் உலகும் உணராத – பழ:168/1

TOP


உலண்டு (1)

வான் குரீஇ கூடு அரக்கு வால் உலண்டு நூல் புழுக்கோல் – சிறுபஞ்:25/1

TOP


உலந்த (1)

பெயல் ஆற்றா நீர் உலந்த உண்கண் உயல் ஆற்றா – குறள்:118 4/1

TOP


உலந்தக்கண்ணும் (1)

பலர்க்கு ஆற்றி கெட்டு உலந்தக்கண்ணும் சிலர்க்கு ஆற்றி – நாலடி:19 5/3

TOP


உலந்தக்கால் (1)

விடுக்கும் வினை உலந்தக்கால் – நாலடி:10 3/4

TOP


உலப்ப (1)

வினை உலப்ப வேறு ஆகி வீழ்வர் தாம் கொண்ட – நாலடி:1 3/3

TOP


உலப்பு (1)

உலப்பு இல் உலகத்து உறுதியே நோக்கி – பழ:212/1

TOP


உலவா (3)

உலவா முன் ஒப்புரவு ஆற்றுமின் யாரும் – நாலடி:3 2/3
உலவா இரும் கழி சேர்ப்ப யார்மாட்டும் – நாலடி:17 8/3
எண்ணின் உலவா இரு நிதியும் இ மூன்றும் – திரி:100/3

TOP


உலறி (1)

உடுக்கை உலறி உடம்பு அழிந்தக்கண்ணும் – நாலடி:15 1/1

TOP


உலாம் (9)

இடை எலாம் இன்னாமை அஞ்சும் புடை உலாம்
வில் புருவ வேல் நெடும் கண்ணாய் தலை எலாம் – நாலடி:30 7/2,3
தாழை தவழ்ந்து உலாம் வெண் மணல் தண் கானல் – திணை150:45/1
வரு திரை தான் உலாம் வார் மணல் கானல் – திணை150:57/1
சென்று உலாம் சேர்ப்ப குழுவத்தார் மேயிருந்த – பழ:207/3
துனியால் திரை உலாம் தூங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:236/3
பொரு திரை வந்து உலாம் பொங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:247/3
சென்று உலாம் சேர்ப்ப அது போல நீர் போயும் – பழ:275/3
துறை தோணி நின்று உலாம் தூங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:344/3
வளியால் திரை உலாம் வாங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:385/3

TOP


உலாவ (2)

எறி சுறா நீள் கடல் ஓதம் உலாவ
நெறி இறா கொட்கும் நிமிர் கழி சேர்ப்பன் – திணை50:43/1,2
இன மீன் இரும் கழி ஓதம் உலாவ
மணி நீர் பரக்கும் துறைவ தகுமோ – திணை50:44/1,2

TOP


உலாஅய் (1)

கடல் கானல் சேர்ப்ப கழி உலாஅய் நீண்ட – திணை150:56/1

TOP


உலை (4)

நடுவணது எய்தாதான் எய்தும் உலை பெய்து – நாலடி:12 4/3
உலை ஊதும் தீயே போல் உள் கனலும்கொல்லோ – நாலடி:30 8/3
கொலைஞர் உலை ஏற்றி தீ மடுப்ப ஆமை – நாலடி:34 1/1
தமக்கு என்று உலை ஏற்றார் தம்பொருட்டு ஊன் கொள்ளார் – ஆசாரக்:39/1

TOP


உலைதலும் (1)

ஒருத்தரை அஞ்சி உலைதலும் உண்டோ – பழ:76/2

TOP


உலையாது (1)

விலையாலும் இட்ட குறியை உலையாது
நீர் சிதைக்கும் வாய் புதல்வன் நிற்கும் முனை முலைப்பால் – திணை150:152/2,3

TOP


உலையாமை (1)

உலையாமை உற்றதற்கு ஓடி உயிரை – ஏலாதி:40/1

TOP


உலையான் (1)

ஒளியான் விருந்திற்கு உலையான் எளியாரை – ஏலாதி:46/2

TOP


உலையுள் (2)

பாரி மட மகள் பாண்மகற்கு நீர் உலையுள்
பொன் திறந்து கொண்டு புகாவாக நல்கினாள் – பழ:171/2,3
பேர் உலையுள் பெய்த அரிசியை வெந்தமை – பழ:348/1

TOP


உலைவு (3)

ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவு இன்றி – குறள்:62 10/1
உலைவு இடத்து ஊறு அஞ்சா வன்கண் தொலைவு இடத்து – குறள்:77 2/1
உள் பகை அஞ்சி தன் காக்க உலைவு இடத்து – குறள்:89 3/1

TOP


உலோபமே (1)

ஓர்வமே செய்யும் உலோபமே சீர்சாலா – ஏலாதி:61/2

TOP


உலோபிக்குமாறு (1)

காயக்கு உலோபிக்குமாறு – பழ:167/4

TOP


உவக்காண் (1)

உவக்காண் எம் காதலர் செல்வார் இவக்காண் என் – குறள்:119 5/1

TOP


உவக்கும் (3)

இடுக்கண் பிறர்மாட்டு உவக்கும் அடுத்து அடுத்து – நாலடி:35 8/2
ஈன்ற பொழுதின் பெரிது உவக்கும் தன் மகனை – குறள்:7 9/1
ஈத்து உவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாம் உடைமை – குறள்:23 8/1

TOP


உவகை (2)

நகை வித்தா தோன்றும் உவகை பகை ஒருவன் – நான்மணி:30/2
உவகை மகிழ்ச்சியின் சோர்வு – குறள்:54 1/2

TOP


உவகையும் (2)

நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தில் தீய – குறள்:31 4/1
உவகையும் ஏதம் இறைக்கு – குறள்:44 2/2

TOP


உவணத்தின் (1)

செம் வாய் உவணத்தின் தோன்றும் புனல் நாடன் – கள40:26/4

TOP


உவத்தல் (1)

சாதல் பொருள் கொடுத்தல் இன் சொல் புணர்வு உவத்தல்
நோதல் பிரிவில் கவறலே ஓதலின் – ஏலாதி:68/1,2

TOP


உவந்தது (1)

பேணாது உரைக்கும் உரை கேட்டு உவந்தது போல் – பழ:256/2

TOP


உவந்தாரை (1)

ஒன்னார் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும் – குறள்:27 4/1

TOP


உவந்து (9)

காதலார் சொல்லும் கடும் சொல் உவந்து உரைக்கும் – நாலடி:8 3/1
உள்ள இடம் போல் பெரிது உவந்து மெல்ல – நாலடி:10 1/2
பெரு முத்தரையர் பெரிது உவந்து ஈயும் – நாலடி:20 10/1
ஊர் ஆன் பின் ஆயன் உவந்து ஊதும் சீர்சால் – ஐந்50:7/2
உண்டு உவந்து மந்தி முலை வருட கன்று அமர்ந்து – ஐந்70:4/2
அறிவிலான் நெஞ்சு உவந்து ஈதல் பிறிது யாதும் – குறள்:85 2/1
கரவாது உவந்து ஈயும் கண் அன்னார்கண்ணும் – குறள்:107 1/1
உவந்து உறைவர் உள்ளத்துள் என்றும் இகந்து உறைவர் – குறள்:113 10/1
உடன் செல்க உள்ளம் உவந்து – ஆசாரக்:31/3

TOP


உவப்ப (8)

உறுவது உலகு உவப்ப செய்து பெறுவதனால் – நாலடி:8 4/2
உவப்ப தலைக்கூடி உள்ள பிரிதல் – குறள்:40 4/1
வேந்து உவப்ப அட்டு ஆர்த்த வென்றியும் இ மூன்றும் – திரி:8/3
கேளிர் உவப்ப தழுவுதல் கேளிராய் – திரி:58/2
நரை முது மக்கள் உவப்ப நரை முடித்து – பழ:21/2
உவப்ப வழிபட்டு ஒழுகினும் செல்வம் – பழ:120/3
உடல் அரு மன்னர் உவப்ப ஒழுகின் – பழ:225/2
உவப்ப உடன்படுத்தற்கு ஏய கருமம் – பழ:327/1

TOP


உவப்பது (2)

அல்லார் உவப்பது கேடு – நான்மணி:53/4
உள்ளுள் உவப்பது உடைத்து – குறள்:106 7/2

TOP


உவப்பர் (3)

யானை உடையார் கதன் உவப்பர் மன்னர் – நான்மணி:53/1
நல்லாரை நல்லவர் நாண் உவப்பர் அல்லாரை – நான்மணி:53/3
செறலின் கொலை புரிந்து சேண் உவப்பர் ஆகி – பழ:164/1

TOP


உவப்பவே (1)

உரையின் வழுவாது உவப்பவே கொள்க – பழ:227/2

TOP


உவப்பன (3)

பெரியார் உவப்பன தாம் உவவார் இல்லம் – ஆசாரக்:68/1
உவப்பன வேறாய்விடும் – ஆசாரக்:82/4
சனங்கள் உவப்பன செய்யாவும் செய்க – பழ:230/3

TOP


உவப்பான் (1)

உறுப்பு அறுத்து அன்ன கொடை உவப்பான் தன்னின் – ஏலாதி:20/3

TOP


உவப்பினும் (1)

முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ உவப்பினும்
காயினும் தான் முந்துறும் – குறள்:71 7/1,2

TOP


உவமன் (1)

ஓஒ உவமன் உறழ்வு இன்றி ஒத்ததே – கள40:36/1

TOP


உவமை (1)

தனக்கு உவமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் – குறள்:1 7/1

TOP


உவர் (2)

வல் ஊற்று உவர் இல் கிணற்றின்கண் சென்று உண்பர் – நாலடி:27 3/2
உவர் நிலம் உட்கொதிக்குமாறு – பழ:144/4

TOP


உவர்க்கத்து (1)

உவர்க்கத்து ஒரோ உதவி சேர்ப்பன் ஒப்பாரை – திணை150:62/3

TOP


உவர்த்தக்க (1)

ஊறி உவர்த்தக்க ஒன்பது வாய் புலனும் – நாலடி:5 7/1

TOP


உவரி (3)

முத்தொடு இமைக்கும் முழங்கு உவரி தண் சேர்ப்ப – நாலடி:15 6/3
உப்பு ஈண்டு உவரி பிறத்தலால் தத்தம் – நாலடி:25 5/2
ஒலித்தக்கால் என் ஆம் உவரி எலி பகை – குறள்:77 3/1

TOP


உவவாதார்க்கு (2)

ஈத்த வகையால் உவவாதார்க்கு ஈப்பு இன்னா – இன்னா40:21/1
நீத்த நீர் தண் சேர்ப்ப செய்தது உவவாதார்க்கு
ஈத்ததை எல்லாம் இழவு – பழ:307/3,4

TOP


உவவார் (2)

பெரியார் உவப்பன தாம் உவவார் இல்லம் – ஆசாரக்:68/1
தாம் பெற்றதனால் உவவார் பெரிது அகழின் – பழ:25/3

TOP


உவவான் (2)

சூது உவவான் பேரான் சுலா உரையான் யார்திறத்தும் – ஏலாதி:43/1
வாது உவவான் மாதரார் சொல் தேறான் காது தாழ் – ஏலாதி:43/2

TOP


உவன் (1)

உளர உளர உவன் ஓடி சால – திணை150:136/3

TOP


உவா (1)

குறையுடையார் தீர மறவார் நிறை உவா
மெல் கோலும் தின்னார் மரம் குறையார் என்பதே – ஆசாரக்:17/2,3

TOP


உவாத்தி (1)

தந்தை எனப்படுவான் தன் உவாத்தி தாய் என்பாள் – நான்மணி:42/3

TOP


உவாத்திதி (1)

மிக்க இரு தேவர் நாளோடு உவாத்திதி நாள் – ஆசாரக்:43/2

TOP


உவாத்தியான் (1)

அரசன் உவாத்தியான் தாய் தந்தை தம்முன் – ஆசாரக்:16/1

TOP


உவாவும் (1)

அட்டமியும் ஏனை உவாவும் பதினான்கும் – ஆசாரக்:47/1

TOP


உழக்க (2)

வாள் மாய் குருதி களிறு உழக்க தாள் மாய்ந்து – கள40:1/2
பூம் கண் புதல்வன் மிதித்து உழக்க ஈங்கு – ஐந்70:47/2

TOP


உழக்கி (2)

ஒழுக்கும் குருதி உழக்கி தளர்வார் – கள40:3/1
அஞ்சன குன்று ஏய்க்கும் யானை அமர் உழக்கி
இங்குலிக குன்றே போல் தோன்றுமே செம் கண் – கள40:7/1,2

TOP


உழக்கும் (4)

வறன் உழக்கும் பைம் கூழ்க்கு வான் சோர்வு இனிதே – இனிய40:15/2
மாலை உழக்கும் துயர் – குறள்:114 5/2
படல் ஆற்றா பைதல் உழக்கும் கடல் ஆற்றா – குறள்:118 5/1
பதி மருண்டு பைதல் உழக்கும் மதி மருண்டு – குறள்:123 9/1

TOP


உழத்தொறூஉம் (1)

உழத்தொறூஉம் காது அற்று உயிர் – குறள்:94 10/2

TOP


உழந்தக்கடைத்தும் (1)

எவ்வம் உழந்தக்கடைத்தும் குடி பிறந்தார் – நாலடி:15 7/3

TOP


உழந்தக்கால் (1)

துப்புரவு சென்று உழந்தக்கால் – நாலடி:29 9/4

TOP


உழந்ததூஉம் (1)

உழந்ததூஉம் பேணார் ஒறுத்தமை கண்டும் – பழ:211/1

TOP


உழந்தமை (1)

உரிதினில் தம்மொடு உழந்தமை கண்டு – பழ:25/1

TOP


உழந்து (8)

இழந்தார் எனப்படுதல் உய்ந்தார் உழந்து அதனை – நாலடி:28 7/2
ஒன்றாது அலைக்கும் சிறு மாலை மால் உழந்து
நின்றாக நின்றது நீர் – ஐந்70:27/3,4
காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏம – குறள்:114 1/1
விழைவு இலா பெண்டிர் தோள் சேர்வும் உழந்து
விருந்தினனாய் வேற்றூர் புகலும் இ மூன்றும் – திரி:5/2,3
உழந்து ஒருவர்க்கு உற்றால் உதவலும் இல்லார் – பழ:292/2
ஊக்கி உழந்து ஒருவர் ஈட்டிய ஒண் பொருளை – பழ:315/1
உற்று ஒன்று சிந்தித்து உழந்து ஒன்று அறியுமேல் – பழ:332/3
நெல் இழந்தார் ஆன் நிரைதான் இழந்தார்க்கு எல் உழந்து
பண்ணி ஊண் ஈய்ந்தவர் பல் யானை மன்னராய் – ஏலாதி:52/2,3

TOP


உழந்தும் (3)

துன்பம் பல நாள் உழந்தும் ஒரு நாளை – நாலடி:6 4/1
உழந்தும் உழவே தலை – குறள்:104 1/2
கடல் அன்ன காமம் உழந்தும் மடல் ஏறா – குறள்:114 7/1

TOP


உழந்துஉழந்து (1)

உழந்துஉழந்து உள் நீர் அறுக விழைந்து இழைந்து – குறள்:118 7/1

TOP


உழப்பது (3)

அல்லல் உழப்பது அறிதிரேல் தொல் சிறப்பின் – நாலடி:26 2/2
அல்லல் உழப்பது ஆம் நட்பு – குறள்:79 7/2
பைதல் உழப்பது எவன் – குறள்:118 2/2

TOP


உழப்பர் (1)

அகடு ஆரார் அல்லல் உழப்பர் சூது என்னும் – குறள்:94 6/1

TOP


உழப்பிக்கும் (1)

அல்லல் உழப்பிக்கும் சூது – குறள்:94 8/2

TOP


உழல்கின்றார் (1)

எருதோடு உழல்கின்றார் ஓதை குருகோடு – திணை150:139/2

TOP


உழல்வது (1)

நெடும் கடை நின்று உழல்வது எல்லாம் அடும்பம் பூ – நாலடி:11 7/2

TOP


உழல்வானோ (1)

மறிந்து உழல்வானோ இ மலை – திணை150:28/4

TOP


உழலும் (2)

ஆள் பார்த்து உழலும் அருள் இல் கூற்று உண்மையால் – நாலடி:2 10/1
யானை உழலும் அணி கிளர் நீள் வரை – திணை50:6/1

TOP


உழலை (1)

உழலை முருக்கிய செம் நோக்கு எருமை – ஐந்70:46/1

TOP


உழவர் (5)

ஒல்காவே ஆகும் உழவர் உழுபடைக்கு – நாலடி:18 8/2
ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல் என்னும் – குறள்:2 4/1
வில் ஏர் உழவர் பகை கொளினும் கொள்ளற்க – குறள்:88 2/1
சொல் ஏர் உழவர் பகை – குறள்:88 2/2
கழனி உழவர் கலி அஞ்சி ஓடி – கைந்:37/1

TOP


உழவர்க்கு (1)

எருது இல் உழவர்க்கு போகு ஈரம் இன்னா – இன்னா40:4/1

TOP


உழவன் (2)

விளை நிலம் உள்ளும் உழவன் சிறந்து ஒருவர் – நாலடி:36 6/2
பண் கலப்பை பாற்படுப்பான் உழவன் என்பவே – சிறுபஞ்:58/3

TOP


உழவனும் (2)

சால் நெறி பாரா உழவனும் தன் மனையில் – திரி:103/1
ஏர் குற்றம் பாரா உழவனும் இன் அடிசில் – திரி:104/1

TOP


உழவார் (1)

துரும்பு எழுந்து வேங்கால் துயர் ஆண்டு உழவார்
வருந்தி உடம்பின் பயன் கொண்டார் கூற்றம் – நாலடி:4 5/2,3

TOP


உழவின்கண் (1)

உழவின்கண் காமுற்று வாழ்தல் இ மூன்றும் – திரி:42/3

TOP


உழவினார் (1)

உழவினார் கைம்மடங்கின் இல்லை விழைவதூஉம் – குறள்:104 6/1

TOP


உழவு (2)

மூரி எருத்தால் உழவு – இன்னா40:20/4
மூரி எருத்தான் உழவு – பழ:389/4

TOP


உழவும் (1)

விளைவின்கண் போற்றான் உழவும் இளையனாய் – திரி:59/2

TOP


உழவே (2)

புல் ஈர போழ்தின் உழவே போல் மீது ஆடி – நாலடி:12 5/3
உழந்தும் உழவே தலை – குறள்:104 1/2

TOP


உழாஅர் (1)

ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல் என்னும் – குறள்:2 4/1

TOP


உழி (3)

தீ உழி உய்த்துவிடும் – குறள்:17 8/2
பெற்றான் பொருள் வைப்பு உழி – குறள்:23 6/2
இழுக்கல் உடை உழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே – குறள்:42 5/1

TOP


உழிதரும் (1)

உழிதரும் ஊதை எடுக்கும் துறைவனை – ஐந்70:57/2

TOP


உழு (1)

உளம் தொட்டு உழு வயல் ஆக்கி வளம் தொட்டு – சிறுபஞ்:64/2

TOP


உழுத (4)

எறிந்து எமர்தாம் உழுத ஈர்ம் குரல் ஏனல் – ஐந்50:18/1
கேழல் உழுத கரி புன கொல்லையுள் – ஐந்70:11/1
சாந்தம் எறிந்து உழுத சாரல் சிறு தினை – திணை150:3/1
நந்து உழுத எல்லாம் கணக்கு – பழ:245/4

TOP


உழுது (4)

வில் உழுது உண்பார் கடுகி அதர் அலைக்கும் – ஐந்70:30/1
வில் உழுது வாழ்நர் குறும்புள்ளும் போவர்கொல் – திணை50:17/2
வெறும் புதல் போல் வேண்டாது வேண்டி எறிந்து உழுது
செம் தினை வித்துவார் தங்கை பிறர் நோய்க்கு – திணை150:24/2,3
உழுது உண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்று எல்லாம் – குறள்:104 3/1

TOP


உழுபடைக்கு (1)

ஒல்காவே ஆகும் உழவர் உழுபடைக்கு
மெல்லியரேஆயினும் நல் சார்வு சான்றார் மேல் – நாலடி:18 8/2,3

TOP


உழுமகற்கு (1)

உழுமகற்கு கேடு என்று உரை – சிறுபஞ்:48/4

TOP


உழுவார் (2)

எறிந்து உழுவார் தங்கை இரும் தடம் கண் கண்டும் – திணை150:28/3
உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அஃது ஆற்றாது – குறள்:104 2/1

TOP


உழுவை (1)

ஊன் உண்டு உழுவை நிறம் பெறூஉம் நீர் நிலத்து – நான்மணி:65/1

TOP


உழை (9)

உழை தம்கண் சென்றார்க்கு ஒருங்கு – நாலடி:17 7/4
உள் கூர் பசியால் உழை நசைஇ சென்றார்கட்கு – நாலடி:29 6/1
உழை இனியர் ஆகுவர் சான்றோர் விழையாதே – நாலடி:35 9/2
குற்றம் உழை நின்று கூறும் சிறியவர்கட்கு – நாலடி:36 3/3
உழை பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன் – குறள்:53 10/1
ஊக்கம் உடையான் உழை – குறள்:60 4/2
உழை இருந்தான் கூறல் கடன் – குறள்:64 8/2
யார் உழை சேறி என் நெஞ்சு – குறள்:125 9/2
உழை இருந்து நுண்ணிய கூறி கருமம் – பழ:86/1

TOP


உழைச்செல்வான் (1)

உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்து உழைச்செல்வான் என்று – குறள்:95 10/1

TOP


உள் (60)

அற்பு தளையும் அவிழ்ந்தன உள் காணாய் – நாலடி:2 2/2
உள் நாட்டம் கொள்ளப்படுதலால் யாக்கை கோள் – நாலடி:2 8/3
தோல் பை உள் நின்று தொழில் அற செய்து ஊட்டும் – நாலடி:3 6/3
உள் நீர் களைந்தக்கால் நுங்கு சூன்றிட்டு அன்ன – நாலடி:5 4/3
ஊக்கி தாம் கொண்ட விரதங்கள் உள் உடைய – நாலடி:6 7/1
உரையாது உள் ஆறிவிடும் – நாலடி:9 8/4
தினை துணையர் ஆகி தம் தேசு உள் அடக்கி – நாலடி:11 5/1
ஆற்றும் துணையும் அறிவினை உள் அடக்கி – நாலடி:20 6/1
உள் கூர் பசியால் உழை நசைஇ சென்றார்கட்கு – நாலடி:29 6/1
உப்பு இலி வெந்தை தின்று உள் அற்று வாழ்பவே – நாலடி:29 9/3
உலை ஊதும் தீயே போல் உள் கனலும்கொல்லோ – நாலடி:30 8/3
ஊறு செய் நெஞ்சம் தம் உள் அடக்கி ஒண்ணுதலார் – நாலடி:38 9/1
கொள்ளற்க கொள்ளார் கை மேற்பட உள் சுடினும் – நான்மணி:1/2
உள்ளற்பொருளது உறுதி சொல் உள் அறிந்து – நான்மணி:50/2
யாறு உள் அடங்கும் குளம் உள வீறு சால் – நான்மணி:51/1
உற்றது உரையாதார் உள் கரந்து பாம்பு உறையும் – நான்மணி:55/3
முகன் உரைக்கும் உள் நின்ற வேட்கை அகல் நீர் – நான்மணி:68/2
மாறு உள் நிறுக்கும் துணிபு – நான்மணி:78/4
உள் நாட்டம் இன்மையும் இல் – நான்மணி:93/4
குருந்தின் குவி இணர் உள் உறை ஆக – கார்40:15/2
முல்லை கொடி மகிழ மொய் குழலார் உள் மகிழ – கார்40:41/1
உரு ஒடுங்கும் உள் உருகி நின்று – ஐந்50:17/4
பெரும் கடல் உள் கலங்க நுண் வலை வீசி – ஐந்50:47/1
உள் உருகு நெஞ்சினேன் ஆய் – ஐந்50:50/4
உள் நாட்டம் சான்றவர் தந்த நசை இற்று என்று – ஐந்70:53/1
உள் அரவம் நாணுவர் என்று – ஐந்70:59/4
உரு அழி உள் நோய் கெட – திணை50:46/4
என் உள் உறு நோய் பெரிது – திணை150:67/4
உள் நிலாது என் ஆவி ஊர்ந்து – திணை150:94/4
உள் நின்று உடற்றும் பசி – குறள்:2 3/2
உள் கோட்டம் இன்மை பெறின் – குறள்:12 9/2
தீயினால் சுட்ட புண் உள் ஆறும் ஆறாதே – குறள்:13 9/1
உள் அழிக்கல் ஆகா அரண் – குறள்:43 1/2
உள் வேர்ப்பர் ஒள்ளியவர் – குறள்:49 7/2
உள் அறிவான் உள்ளம் கொளல் – குறள்:68 7/2
உறை சிறியார் உள் நடுங்கல் அஞ்சி குறை பெறின் – குறள்:68 10/1
உள் பகை அஞ்சி தன் காக்க உலைவு இடத்து – குறள்:89 3/1
மனம் மாணா உள் பகை தோன்றின் இனம் மாணா – குறள்:89 4/1
உறல் முறையான் உள் பகை தோன்றின் இறல் முறையான் – குறள்:89 5/1
உள் பகை உற்ற குடி – குறள்:89 7/2
உள் பகை உற்ற குடி – குறள்:89 8/2
உள் பகை உள்ளது ஆம் கேடு – குறள்:89 9/2
உள் ஒற்றி உள்ளூர் நகப்படுவர் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:93 7/1
வழங்குவது உள் வீழ்ந்தக்கண்ணும் பழங்குடி – குறள்:96 5/1
உழந்துஉழந்து உள் நீர் அறுக விழைந்து இழைந்து – குறள்:118 7/1
உள் உருக்கி தின்னும் பெரும் பிணியும் இ மூன்றும் – திரி:18/3
உள் பொருள் சொல்லா சல மொழி மாந்தரும் – திரி:50/2
எள்ளப்படும் மரபிற்று ஆகலும் உள் பொருளை – திரி:85/1
உள் பொருள் சொல்லும் உணர்ச்சியும் இ மூன்றும் – திரி:85/3
உயர்ந்ததின் மேல் இரார் உள் அழிவு செய்யார் – ஆசாரக்:40/1
உள் வாழ் பகையை பெறுதல் உறுதியே – பழ:54/2
உள் இல்லத்து உண்ட தனிசு – பழ:98/4
உரிஞ்சி நடப்பாரை உள் அடி நோவ – பழ:170/1
இல் இருந்து ஆற்ற முனிவித்தல் உள் இருந்து – பழ:276/3
புரைத்து எழுந்து போகினும் போவர் அரக்கு இல் உள்
பொய் அற்ற ஐவரும் போயினார் இல்லையே – பழ:280/2,3
கொடையும் ஒழுக்கமும் கோள் உள் உணர்வும் – பழ:324/1
சொல்லார் ஒருவரையும் உள் ஊன்ற பல் ஆ – பழ:345/2
அம்பாய் உள் புக்குவிடும் – பழ:363/4
ஒன்று போல் உள் நெகிழ்ந்து ஈயின் சிறிது எனினும் – சிறுபஞ்:63/3
மென் மொழியால் உள் நெகிழ்ந்து ஈவானேல் விண்ணோரால் – சிறுபஞ்:80/3

TOP


உள்படா (1)

கருமமும் உள்படா போகமும் துவ்வா – நாலடி:25 10/1

TOP


உள்பொதிந்த (1)

தூண்டிலின் உள்பொதிந்த தேரையும் மாண்ட சீர் – திரி:24/2

TOP


உள்வழி (1)

உள்ளம் போன்று உள்வழி செல்கிற்பின் வெள்ள நீர் – குறள்:117 10/1

TOP


உள்ள (13)

உள்ள இடம் போல் பெரிது உவந்து மெல்ல – நாலடி:10 1/2
ஒன்றும் நன்று உள்ள கெடும் – குறள்:11 9/2
பேர்த்து உள்ள வேண்டா பிறப்பு – குறள்:36 7/2
உவப்ப தலைக்கூடி உள்ள பிரிதல் – குறள்:40 4/1
உள்ளியது உள்ள பெறின் – குறள்:54 10/2
உரம் ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அஃது இல்லர் – குறள்:60 10/1
உள்ளத்தின் உள்ள கெடும் – குறள்:63 2/2
ஒளி ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளி ஒருவற்கு – குறள்:98 1/1
இரவு உள்ள உள்ளம் உருகும் கரவு உள்ள – குறள்:107 9/1
இரவு உள்ள உள்ளம் உருகும் கரவு உள்ள
உள்ளதூஉம் இன்றி கெடும் – குறள்:107 9/1,2
உற்ற நாள் உள்ள உளேன் – குறள்:121 6/2
உள்ள களித்தலும் காண மகிழ்தலும் – குறள்:129 1/1
உள்ள மாண்பு இல்லா ஒருவரை தெள்ளி – பழ:180/2

TOP


உள்ளத்த (1)

உள்ளத்த ஆக உணர் – ஏலாதி:27/4

TOP


உள்ளத்தவர் (3)

முடிகிற்கும் உள்ளத்தவர் – நாலடி:7 2/4
நில்லாத உள்ளத்தவர் – ஐந்70:30/4
அசையாத உள்ளத்தவர் – ஆசாரக்:52/3

TOP


உள்ளத்தன் (1)

அடக்கம் இல் உள்ளத்தன் ஆகி நடக்கையின் – பழ:200/2

TOP


உள்ளத்தார் (1)

உள்ளத்தார் காதலவர் ஆக உள்ளி நீ – குறள்:125 9/1

TOP


உள்ளத்தால் (5)

உள்ளத்தால் நள்ளாது உறுதி தொழிலர் ஆய் – நாலடி:13 8/1
உள்ளத்தால் பெற்ற பெரும் செல்வம் இல்லத்து – நாலடி:28 4/2
உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை – குறள்:29 2/1
உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுகின் உலகத்தார் – குறள்:30 4/1
உள்ளிய எல்லாம் உடன் எய்தும் உள்ளத்தால்
உள்ளான் வெகுளி எனின் – குறள்:31 9/1,2

TOP


உள்ளத்தான் (1)

உள்ளத்தான் உள்ளி உரைத்து உராய் ஊர் கேட்ப – நாலடி:7 4/3

TOP


உள்ளத்தில் (1)

உள்ளத்தில் தீர்த்தம் இவை உளவாக பெற்றால் – பழ:401/3

TOP


உள்ளத்தின் (1)

உள்ளத்தின் உள்ள கெடும் – குறள்:63 2/2

TOP


உள்ளத்து (4)

உள்ளத்து உணர்வுடையான் ஓதிய நூல் அற்றால் – நாலடி:39 6/1
உள்ளத்து அனையது உயர்வு – குறள்:60 5/2
வள்ளன்மை பூண்டான்கண் செல்வமும் உள்ளத்து
உணர்வுடையான் ஓதிய நூலும் புணர்வின்கண் – திரி:75/1,2
உள்ளத்து கொண்டு நேர்ந்து ஊக்கல் குறுநரிக்கு – பழ:80/3

TOP


உள்ளத்துள் (2)

உள்ளத்துள் எல்லாம் உளன் – குறள்:30 4/2
உவந்து உறைவர் உள்ளத்துள் என்றும் இகந்து உறைவர் – குறள்:113 10/1

TOP


உள்ளத்தை (2)

யாஅர் ஒருவர் ஒருவர்தம் உள்ளத்தை
தேரும் துணைமை உடையவர் சாரல் – நாலடி:13 7/1,2
ஓரும் ஒருவர் ஒருவர்தம் உள்ளத்தை
தேரும் திறம் அரிதால் தேமொழீஇ ஆரும் – பழ:340/1,2

TOP


உள்ளதாம் (1)

அரு வரை உள்ளதாம் சீறூர் வரு வரையுள் – திணை150:13/2

TOP


உள்ளது (9)

இல்லது என் இல்லவள் மாண்பு ஆனால் உள்ளது என் – குறள்:6 3/1
உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை ஊன் உண்ண – குறள்:26 5/1
ஓர்த்து உள்ளம் உள்ளது உணரின் ஒருதலையா – குறள்:36 7/1
கண்ணோட்டத்து உள்ளது உலகியல் அஃது இலார் – குறள்:58 2/1
உள் பகை உள்ளது ஆம் கேடு – குறள்:89 9/2
இரு நோக்கு இவள் உண்கண் உள்ளது ஒரு நோக்கு – குறள்:110 1/1
முகை மொக்குள் உள்ளது நாற்றம் போல் பேதை – குறள்:128 4/1
நகை மொக்குள் உள்ளது ஒன்று உண்டு – குறள்:128 4/2
உள்ளது ஒருவர் ஒருவர் கை வைத்தக்கால் – பழ:17/1

TOP


உள்ளதூஉம் (4)

யா நலத்து உள்ளதூஉம் அன்று – குறள்:65 1/2
எ நலத்து உள்ளதூஉம் அன்று – குறள்:99 2/2
உள்ளதூஉம் இன்றி கெடும் – குறள்:107 9/2
கரந்து உள்ளதூஉம் மறைக்கும் அதனால் – பழ:240/3

TOP


உள்ளப்படும் (2)

உள்ளானால் உள்ளப்படும் – நான்மணி:24/4
ஊறு எய்தி உள்ளப்படும் – குறள்:67 5/2

TOP


உள்ளம் (35)

உள்ளம் எனும் நாரினால் கட்டி உளவரையால் – நாலடி:16 3/3
உள்ளுங்கால் உள்ளம் உருகுமால் என்கொலோ – நாலடி:31 5/3
முறி புரை மேனியர் உள்ளம் போன்று யார்க்கும் – நாலடி:32 7/3
உரையின் மகிழ்ந்து தம் உள்ளம் வேறு ஆகி – நாலடி:36 9/3
தணியாத உள்ளம் உடையார் மணி வரன்றி – நாலடி:37 9/2
உள்ளம் ஒருவன் உடையதா ஒண்ணுதலார் – நாலடி:38 10/1
பறை பட வாழா அசுணமா உள்ளம்
குறை பட வாழார் உரவோர் நிறை வனத்து – நான்மணி:2/1,2
உள்ளம் வைப்பார்க்கும் துயில் இல்லை ஒண் பொருள் – நான்மணி:7/2
அவா ஆம் அடைந்தார்கட்கு உள்ளம் தவாவாம் – நான்மணி:66/3
நன்று ஊக்கல் அந்தணர் உள்ளம் பிறன் ஆளும் – நான்மணி:84/2
உரன் உடையான் உள்ளம் மடிந்திருத்தல் இன்னா – இன்னா40:18/1
உள்ளம் படர்ந்த நெறி – ஐந்50:38/4
உள்ளம் படர்ந்த நெறி – ஐந்70:36/4
உள்ளம் கொண்டு உள்ளான் என்று யார்க்கு உரைக்கோ ஒள்ளிழாய் – ஐந்70:50/2
பொருள் நசை உள்ளம் துரப்ப துறந்தார் – திணை50:14/3
உருகுமால் உள்ளம் ஒரு நாளும் அன்றால் – திணை150:41/1
ஓர்த்து உள்ளம் உள்ளது உணரின் ஒருதலையா – குறள்:36 7/1
பற்று உள்ளம் என்னும் இவறன்மை எற்றுள்ளும் – குறள்:44 8/1
உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருள் உடைமை – குறள்:60 2/1
உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து – குறள்:60 8/1
உள் அறிவான் உள்ளம் கொளல் – குறள்:68 7/2
உள்ளற்க உள்ளம் சிறுகுவ கொள்ளற்க – குறள்:80 8/1
உள்ளினும் உள்ளம் சுடும் – குறள்:80 9/2
இகழ்ந்து எள்ளாது ஈவாரை காணின் மகிழ்ந்து உள்ளம்
உள்ளுள் உவப்பது உடைத்து – குறள்:106 7/1,2
இரவு உள்ள உள்ளம் உருகும் கரவு உள்ள – குறள்:107 9/1
உள்ளம் போன்று உள்வழி செல்கிற்பின் வெள்ள நீர் – குறள்:117 10/1
உள்ளினும் உள்ளம் சுடும் – குறள்:121 7/2
உரன் நசைஇ உள்ளம் துணை அக சென்றார் – குறள்:127 3/1
உள்ளம் உடைந்து உக்கக்கால் – குறள்:127 10/2
உள்ளம் உடைக்கும் படை – குறள்:133 4/2
உடன் செல்க உள்ளம் உவந்து – ஆசாரக்:31/3
ஒள் அமர் கண்ணாய் ஒளிப்பினும் உள்ளம்
படர்ந்ததே கூறும் முகம் – பழ:41/3,4
கரப்பு உடை உள்ளம் கனற்றுபவரே – பழ:224/3
உள்ளம் நோய் வேண்டா உயிர்க்கு – சிறுபஞ்:60/4
உள்ளம் பிரிந்தமை நீ அறிதி ஒள்ளிழாய் – கைந்:22/2

TOP


உள்ளர் (1)

நிறை உள்ளர் அல்லார் நிமிர்ந்து பெருகல் – பழ:125/2

TOP


உள்ளல் (4)

உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வு உள்ளல் மற்று அது – குறள்:60 6/1
இருந்து உள்ளி என் பரிதல் நெஞ்சே பரிந்து உள்ளல்
பைதல் நோய் செய்தார்கண் இல் – குறள்:125 3/1,2
தும்மு செறுப்ப அழுதாள் நுமர் உள்ளல்
எம்மை மறைத்திரோ என்று – குறள்:132 8/1,2
வாளை மீன் உள்ளல் தலைப்படலும் ஆள் அல்லான் – திரி:7/1

TOP


உள்ளலும் (1)

உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை – குறள்:29 2/1

TOP


உள்ளற்க (1)

உள்ளற்க உள்ளம் சிறுகுவ கொள்ளற்க – குறள்:80 8/1

TOP


உள்ளற்பொருளது (1)

உள்ளற்பொருளது உறுதி சொல் உள் அறிந்து – நான்மணி:50/2

TOP


உள்ளன (2)

உள்ளன போல கெடும் – திரி:59/4
அன்புடையார்க்கு உள்ளன ஆறு குணம் ஆக – ஏலாதி:68/3

TOP


உள்ளனவும் (1)

மெய் உரையான் உள்ளனவும் விட்டு உரையான் எய் உரையான் – ஏலாதி:33/2

TOP


உள்ளா (1)

தான் கலந்து உள்ளா தகையனோ நேரிழாய் – கைந்:4/3

TOP


உள்ளாது (2)

பொற்பனை வெள்ளையை உள்ளாது ஒழுகு இன்னா – இன்னா40:0/2
உள்ளாது அகன்றார் என்று ஊடி யாம் பாராட்ட – கார்40:27/3

TOP


உள்ளார் (2)

துன்பமே மீதூர கண்டும் துறவு உள்ளார்
இன்பமே காமுறுவர் ஏழையார் இன்பம் – நாலடி:6 10/1,2
கண் உள்ளார் காதலவராக கண்ணும் – குறள்:113 7/1

TOP


உள்ளார்கொல் (1)

உள்ளார்கொல் காதலர் ஒண்டொடி நம் திறம் – ஐந்50:4/1

TOP


உள்ளாரோடு (1)

மெய் சுட்டி இல்லாரை உள்ளாரோடு ஒப்பு உரையார் – ஆசாரக்:94/2

TOP


உள்ளான் (2)

உள்ளம் கொண்டு உள்ளான் என்று யார்க்கு உரைக்கோ ஒள்ளிழாய் – ஐந்70:50/2
உள்ளான் வெகுளி எனின் – குறள்:31 9/2

TOP


உள்ளான்கொல் (1)

உள்ளான்கொல் உண்டதன் சோர்வு – குறள்:93 10/2

TOP


உள்ளானால் (1)

உள்ளானால் உள்ளப்படும் – நான்மணி:24/4

TOP


உள்ளானே (1)

எங்கையர் இல் உள்ளானே பாண நீ பிறர் – திணை150:132/1

TOP


உள்ளி (21)

உள்ளத்தான் உள்ளி உரைத்து உராய் ஊர் கேட்ப – நாலடி:7 4/3
மாலை பொழுதில் மணந்தார் பிரிவு உள்ளி
மாலை பரிந்திட்டு அழுதாள் வன முலை மேல் – நாலடி:40 7/2,3
புலை உள்ளி வாழ்தல் உயிர்க்கு இன்னா இன்னா – இன்னா40:12/3
உயர்வு உள்ளி ஊக்கம் பிறத்தல் இனிதே – இனிய40:29/2
அஞ்சி ஒதுங்கும் அதர் உள்ளி ஆர் இருள் – ஐந்50:16/3
பண்பு உள்ளி நின்ற பெரியார் பயன் தெரிய – ஐந்50:51/1
கன்று உள்ளி சோர்ந்த பால் கால் ஒற்றி தாமரை பூ – திணை150:138/1
அன்று உள்ளி அன்னத்தை ஆர்த்துவான் சென்று உள்ளி – திணை150:138/2
அன்று உள்ளி அன்னத்தை ஆர்த்துவான் சென்று உள்ளி
வந்தையா என்னும் வகையிற்றே மற்று இவன் – திணை150:138/2,3
கல் பேரும் கோட்டால் கனைத்து தம் கன்று உள்ளி
நெல் போர்பு சூடி வரும் – திணை150:148/3,4
பொருள் மாலையாளரை உள்ளி மருள் மாலை – குறள்:123 10/1
சிறுமை நமக்கு ஒழிய சேண் சென்றார் உள்ளி
நறு மலர் நாணின கண் – குறள்:124 1/1,2
இருந்து உள்ளி என் பரிதல் நெஞ்சே பரிந்து உள்ளல் – குறள்:125 3/1
உள்ளத்தார் காதலவர் ஆக உள்ளி நீ – குறள்:125 9/1
கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவு உள்ளி
கோடு கொடு ஏறும் என் நெஞ்சு – குறள்:127 4/1,2
யார் உள்ளி தும்மினீர் என்று – குறள்:132 7/2
யார் உள்ளி நோக்கினீர் என்று – குறள்:132 10/2
பிறப்பினால் மாண்டார் வெகுளார் திறத்து உள்ளி
நல்ல விறகின் அடினும் நனி வெந்நீர் – பழ:370/2,3
வெள்கிலளாய் பிறர் இல் சேறல் உள்ளி
பிறர் கருமம் ஆராய்தல் தீ பெண் கிளைமை – சிறுபஞ்:23/2,3
கார் தரு மாலை கலந்தார் வரவு உள்ளி
ஊர் தரும் மேனி பசப்பு – கைந்:27/2,3
உறாஅ நீர் சேர்ப்பனை உள்ளி இருப்பின் – கைந்:58/3

TOP


உள்ளிட்டு (3)

யார் யார் பிறர் மனையாள் உள்ளிட்டு இ ஐவரையும் – சிறுபஞ்:40/3
மாண்ட மலை மக்கள் உள்ளிட்டு மாண்டவர் – சிறுபஞ்:47/2
வித்தகர் கண்ட வீடு உள்ளிட்டு ஆங்கு அ தக – சிறுபஞ்:91/2

TOP


உள்ளிய (2)

உள்ளிய தன்மையர்போலும் அடுத்து அடுத்து – ஐந்70:40/3
உள்ளிய எல்லாம் உடன் எய்தும் உள்ளத்தால் – குறள்:31 9/1

TOP


உள்ளியது (2)

உள்ளியது எய்தல் எளிதுமன் மற்றும் தான் – குறள்:54 10/1
உள்ளியது உள்ள பெறின் – குறள்:54 10/2

TOP


உள்ளிவிடும் (1)

வைததை உள்ளிவிடும் – நாலடி:36 6/4

TOP


உள்ளின் (1)

உருத்த மனத்தோடு உயர்வு உள்ளின் அல்லால் – நாலடி: