ஈ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஈ 5
ஈக 4
ஈகலார் 1
ஈகலான் 2
ஈகின்றார் 1
ஈகை 9
ஈகையின் 1
ஈங்கு 7
ஈட்டம் 1
ஈட்டலும் 2
ஈட்டிய 4
ஈட்டினார் 1
ஈட்டும் 1
ஈடின் 1
ஈடு 15
ஈண்டி 5
ஈண்டிய 3
ஈண்டில் 1
ஈண்டின் 2
ஈண்டு 14
ஈண்டுங்கால் 1
ஈண்டும் 3
ஈண்டை 2
ஈண்டையார்க்கு 1
ஈத்த 1
ஈத்ததை 1
ஈத்தல் 1
ஈத்தவன் 1
ஈத்தவை 1
ஈத்தான்கொல் 1
ஈத்து 10
ஈத்தும் 1
ஈதல் 16
ஈதலின் 2
ஈதலும் 1
ஈதலே 2
ஈதற்கு 1
ஈது 2
ஈதோ 2
ஈந்த 2
ஈந்தது 1
ஈந்தார் 3
ஈந்தான் 4
ஈந்தானை 1
ஈந்தும் 1
ஈப்பு 1
ஈய்த்து 2
ஈய்ந்தவர் 1
ஈய்ந்தார் 4
ஈய 3
ஈயப்படும் 1
ஈயாதது 1
ஈயாதான் 1
ஈயாது 2
ஈயாமை 5
ஈயாய் 1
ஈயாயோ 1
ஈயார் 3
ஈயான் 1
ஈயின் 3
ஈயும் 6
ஈர் 11
ஈர்க்கில் 1
ஈர்க்கும் 3
ஈர்ங்குழலார் 1
ஈர்ங்கோதை 1
ஈர்த்து 2
ஈர்ந்த 1
ஈர்ப்ப 1
ஈர்ப்படுக்கும் 1
ஈர்ம் 12
ஈர்வளையை 1
ஈர 2
ஈரத்தின் 1
ஈர்அந்தி 1
ஈரம் 9
ஈர்ஆறு 1
ஈரும் 3
ஈர்ஐந்தின்கண்ணும் 1
ஈர்ஐந்தும் 1
ஈர்ஐம்பதின்மரும் 1
ஈவது 3
ஈவதே 1
ஈவர் 2
ஈவார் 5
ஈவார்க்கு 1
ஈவார்கண் 1
ஈவாரை 1
ஈவான் 2
ஈவான்ஆயின் 1
ஈவானேல் 1
ஈவானை 1
ஈவோர் 1
ஈற்றம் 1
ஈன் 1
ஈன்கால் 1
ஈன்ற 13
ஈன்றக்கால் 1
ஈன்றல் 1
ஈன்றன 1
ஈன்றாட்கு 1
ஈன்றாய் 1
ஈன்றார் 1
ஈன்றாள் 4
ஈன்றாளின் 1
ஈன்றாளை 1
ஈன்று 5
ஈன்றுவிடல் 1
ஈன 9
ஈனத்தால் 1
ஈனம் 2
ஈனமாய் 1
ஈனமே 1
ஈனும் 11
ஈனுமோ 1
ஈனுலகத்துஆயின் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ஈ (5)

ஈ சிறகு அன்னது ஓர் தோல் அறினும் வேண்டுமே – நாலடி:5 1/3
ஈ கால் துணையும் உதவாதார் நட்பு என்னாம் – நாலடி:22 8/2
இழிந்தவை காமுறூஉம் ஈ போல் இழிந்தவை – நாலடி:26 9/2
ஈ பறக்க நொந்தேனும் யானேமன் தீ பறக்க – நாலடி:39 9/2
கோய் வாயின் கீழ் உயிர்க்கு ஈ துற்று குரைத்து எழுந்த – சிறுபஞ்:15/3

TOP


ஈக (4)

பாலனார்க்கு ஈக பழியிலாள்பாலால் – திணை150:12/2
ஆற்றின் அளவு அறிந்து ஈக அது பொருள் – குறள்:48 7/1
வினை கலந்து வென்று ஈக வேந்தன் மனை கலந்து – குறள்:127 8/1
ஈக என்பவனை நகுவானும் இ மூவர் – திரி:74/3

TOP


ஈகலார் (1)

இல்லாதார்க்கு யாது ஒன்றும் ஈகலார் எல்லாம் – நாலடி:34 8/2

TOP


ஈகலான் (2)

துய்த்து கழியான் துறவோர்க்கு ஒன்று ஈகலான்
வைத்து கழியும் மடவோனை வைத்த – நாலடி:28 3/1,2
அஞ்சும் அறியான் அமைவு இலன் ஈகலான்
தஞ்சம் எளியன் பகைக்கு – குறள்:87 3/1,2

TOP


ஈகின்றார் (1)

இசை நோக்கி ஈகின்றார் ஈகை வயமா போல் – பழ:40/2

TOP


ஈகை (9)

வறியார்க்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை மற்று எல்லாம் – குறள்:23 1/1
அஞ்சாமை ஈகை அறிவு ஊக்கம் இ நான்கும் – குறள்:39 2/1
நகை ஈகை இன் சொல் இகழாமை நான்கும் – குறள்:96 3/1
இசை நோக்கி ஈகின்றார் ஈகை வயமா போல் – பழ:40/2
இருள் அடையா கல்வியொடு ஈகை புரை இல்லா – பழ:401/2
இடம் பொழிய வேண்டுமேல் ஈகை மடம் பொழிய – சிறுபஞ்:4/2
ஈகை வகையின் இயல்பு – சிறுபஞ்:103/4
பேண் இல் ஈகை மாற்றலின் துவ்வாது – முது:4 4/1
அறத்து ஆற்றின் ஈயாதது ஈகை அன்று – முது:5 8/1

TOP


ஈகையின் (1)

ஈரம் உடைமை ஈகையின் அறிப – முது:2 2/1

TOP


ஈங்கு (7)

கூற்றம் குதித்து உய்ந்தார் ஈங்கு இல்லை ஆற்ற – நாலடி:1 6/2
எனக்கு தாய் ஆகியாள் என்னை ஈங்கு இட்டு – நாலடி:2 5/1
பேர்த்து நாய் கௌவினார் ஈங்கு இல்லை நீர்த்து அன்றி – நாலடி:7 10/2
உருவு பல கொளல் ஈங்கு – நாலடி:12 8/4
இ சார்வின் ஏமாந்தோம் ஈங்கு அமைந்தேம் என்று எண்ணி – நாலடி:19 2/1
பூம் கண் புதல்வன் மிதித்து உழக்க ஈங்கு
தளர் முலை பாராட்டி என்னுடைய பாவை – ஐந்70:47/2,3
ஈங்கு நெகிழ்ந்த வளை – திணை50:3/4

TOP


ஈட்டம் (1)

ஈட்டம் இவறி இசை வேண்டா ஆடவர் – குறள்:101 3/1

TOP


ஈட்டலும் (2)

ஈட்டலும் துன்பம் மற்று ஈட்டிய ஒண் பொருளை – நாலடி:28 10/1
இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த – குறள்:39 5/1

TOP


ஈட்டிய (4)

ஈட்டலும் துன்பம் மற்று ஈட்டிய ஒண் பொருளை – நாலடி:28 10/1
அன்பு ஒரீஇ தன் செற்று அறம் நோக்காது ஈட்டிய
ஒண் பொருள் கொள்வார் பிறர் – குறள்:101 9/1,2
ஈட்டிய ஒண் பொருள் இல் எனினும் ஒப்புரவு – பழ:217/1
ஊக்கி உழந்து ஒருவர் ஈட்டிய ஒண் பொருளை – பழ:315/1

TOP


ஈட்டினார் (1)

வைத்து ஈட்டினார் இழப்பர் வான் தோய் மலை நாட – நாலடி:1 10/3

TOP


ஈட்டும் (1)

உய்த்து ஈட்டும் தேனீ கரி – நாலடி:1 10/4

TOP


ஈடின் (1)

இடை வனப்பும் தோள் வனப்பும் ஈடின் வனப்பும் – ஏலாதி:74/1

TOP


ஈடு (15)

என் ஆம்கொல் ஈடு இல் இள வேங்கை நாள் உரைப்ப – திணை150:18/1
என் அணிந்த ஈடு இல் பசப்பு – திணை150:63/4
எரி சிதறி விட்டு அன்ன ஈர் முருக்கு ஈடு இல் – திணை150:64/3
இழைக்கு அமர்ந்த ஏய் ஏர் இள முலையாள் ஈடு இல் – திணை150:68/3
எரிந்து சுடும் இரவி ஈடு இல் கதிரான் – திணை150:75/1
ஆடா அரங்கினுள் ஆடுவாள் ஈடு ஆய – திணை150:129/2
இணை மாலை ஈடு இலா இன் தமிழால் யாத்த – திணை150:154/3
ஈடு இல்லதற்கு இல்லை பாடு – பழ:96/4
பிணி ஈடு அழித்துவிடும் – பழ:355/4
இன் நிலையும் ஈடு இல் இயல் நிலையும் துன்னி – சிறுபஞ்:56/2
ஏற்று அயரா இன்புற்று வாழ்வன ஈடு அழிய – சிறுபஞ்:82/3
இறந்தார் ஈடு அற்றார் இனையர் சிறந்தவர்க்கும் – ஏலாதி:35/2
எழ போகான் ஈடு அற்றார் என்றும் தொழ போகான் – ஏலாதி:37/2
ஈடு அற்றவர்க்கு ஈவான்ஆயின் நெறி நூல்கள் – ஏலாதி:41/3
காலனார் ஈடு அறுத்தல் காண்குறின் முற்று உணர்ந்த – ஏலாதி:65/1

TOP


ஈண்டி (5)

உறக்கும் துணையது ஓர் ஆலம் வித்து ஈண்டி
இறப்ப நிழல் பயந்த ஆஅங்கு அற பயனும் – நாலடி:4 8/1,2
ஒண் செம் குருதி தொகுபு ஈண்டி நின்றவை – கள40:27/2
ஒளி ஈண்டி நின்றால் உலகம் விளக்கும் – பழ:160/3
எனை பல் பிறப்பினும் ஈண்டி தாம் கொண்ட – பழ:362/1
பல் ஆண்டும் ஈண்டி பழுதா கிடந்தது – பழ:380/1

TOP


ஈண்டிய (3)

ஈண்டிய கேள்வியவர் – குறள்:42 7/2
முற்று நீர் ஆழி வரையகத்து ஈண்டிய
கல் தேயும் தேயாது சொல் – பழ:394/3,4
இல் இழந்தார் கண் இழந்தார் ஈண்டிய செல்வம் இழந்தார் – ஏலாதி:52/1

TOP


ஈண்டில் (1)

துளி ஈண்டில் வெள்ளம் தரும் – பழ:160/4

TOP


ஈண்டின் (2)

வருவாய் சிறிதுஎனினும் வைகலும் ஈண்டின்
பெரு வாய்த்தா நிற்கும் பெரிதும் ஒருவாறு – பழ:160/1,2
ஈண்டின் இயையும் திரு – சிறுபஞ்:4/4

TOP


ஈண்டு (14)

பிணம் கொண்டு காட்டு உய்ப்பார் கண்டும் மணம் கொண்டு ஈண்டு
உண்டு உண்டு உண்டு என்னும் உணர்வினான் சாற்றுமே – நாலடி:3 5/2,3
ஈண்டு நீர் வையத்துள் எல்லாரும் எள் துணையும் – நாலடி:11 9/1
உப்பு ஈண்டு உவரி பிறத்தலால் தத்தம் – நாலடி:25 5/2
ஏ மரை போந்தன ஈண்டு – திணை150:1/4
வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு – குறள்:2 8/2
இருமை வகை தெரிந்து ஈண்டு அறம் பூண்டார் – குறள்:3 3/1
ஈண்டு முயலப்படும் – குறள்:27 5/2
ஈண்டு இயற்பால பல – குறள்:35 2/2
கற்று ஈண்டு மெய் பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர் – குறள்:36 6/1
மற்று ஈண்டு வாரா நெறி – குறள்:36 6/2
வேண்டாமை அன்ன விழு செல்வம் ஈண்டு இல்லை – குறள்:37 3/1
தொடங்கிய மூன்றினால் மாண்டு ஈண்டு உடம்பு ஒழிய – பழ:99/2
ஆண்டு ஈண்டு என ஒன்றோ வேண்டா அடைந்தாரை – பழ:112/1
உடம்பு ஒழிய வேண்டின் உயர் தவம் மற்று ஈண்டு
இடம் பொழிய வேண்டுமேல் ஈகை மடம் பொழிய – சிறுபஞ்:4/1,2

TOP


ஈண்டுங்கால் (1)

கொடுத்து தான் துய்ப்பினும் ஈண்டுங்கால் ஈண்டும் – நாலடி:10 3/2

TOP


ஈண்டும் (3)

கொடுத்து தான் துய்ப்பினும் ஈண்டுங்கால் ஈண்டும்
மிடுக்கு உற்று பற்றினும் நில்லாது செல்வம் – நாலடி:10 3/2,3
புத்தேள் உலகத்தும் ஈண்டும் பெறல் அரிதே – குறள்:22 3/1
இன்பம் இடையறாது ஈண்டும் அவா என்னும் – குறள்:37 9/1

TOP


ஈண்டை (2)

கொலை வல் கொடும் கூற்றம் கோள் பார்ப்ப ஈண்டை
வலையகத்து செம்மாப்பார் மாண்பு – நாலடி:34 1/3,4
பகழி போல் உண்கண்ணாய் பொய் அன்மை ஈண்டை
பவழம் சிதறியவை போல கோபம் – கார்40:5/2,3

TOP


ஈண்டையார்க்கு (1)

எழிலி உறை நீங்கின் ஈண்டையார்க்கு இன்னா – இன்னா40:35/1

TOP


ஈத்த (1)

ஈத்த வகையால் உவவாதார்க்கு ஈப்பு இன்னா – இன்னா40:21/1

TOP


ஈத்ததை (1)

ஈத்ததை எல்லாம் இழவு – பழ:307/4

TOP


ஈத்தல் (1)

இழிசினர்க்கேயானும் பசித்தார்க்கு ஊண் ஈத்தல்
கழி சினம் காத்தல் கடன் – சிறுபஞ்:75/3,4

TOP


ஈத்தவன் (1)

தமன் என்று இரு நாழி ஈத்தவன் அல்லால் – பழ:35/1

TOP


ஈத்தவை (1)

நீத்த பெரியார்க்கேஆயினும் ஈத்தவை
மேவின் பரிகாரம் இல் – பழ:320/3,4

TOP


ஈத்தான்கொல் (1)

எண் உளவால் ஐந்து இரண்டு ஈத்தான்கொல் என் ஆம்கொல் – திணை150:8/3

TOP


ஈத்து (10)

ஈத்து உண்பான் என்பான் இசை நடுவான் மற்று அவன் – நான்மணி:59/1
ஈத்து உவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாம் உடைமை – குறள்:23 8/1
இன் சொலால் ஈத்து அளிக்க வல்லாற்கு தன் சொலால் – குறள்:39 7/1
ஒல்லா பொருள் இலார்க்கு ஈத்து அறியான் என்றலும் – சிறுபஞ்:3/3
பூ ஆதி வண்டு தேர்ந்து உண் குழலாய் ஈத்து உண்பான் – ஏலாதி:32/3
ஈத்து உண்பான் ஆகும் இரும் கடல் சூழ் மண் அரசாய் – ஏலாதி:44/3
எள்ளான் ஈத்து உண்பானேல் ஏதம் இல் மண் ஆண்டு – ஏலாதி:46/3
தேறான் இயையான் தெளிந்து அடிசில் ஈத்து உண்பான் – ஏலாதி:47/3
உடையராய் இல்லுள் ஊண் ஈத்து உண்பார் மண் மேல் – ஏலாதி:53/3
ஆற்றி ஊண் ஈத்து அவை தீர்த்தார் அரசராய் – ஏலாதி:57/3

TOP


ஈத்தும் (1)

மருவுக மாசு அற்றார் கேண்மை ஒன்று ஈத்தும்
ஒருவுக ஒப்பு இலார் நட்பு – குறள்:80 10/1,2

TOP


ஈதல் (16)

ஈதல் இசையாதுஎனினும் இரவாமை – நாலடி:10 5/3
ஈதல் இரட்டி உறும் – நாலடி:10 5/4
மலி கடல் தண் சேர்ப்ப மாறு ஈவார்க்கு ஈதல்
பொலி கடன் என்னும் பெயர்த்து – நாலடி:10 8/3,4
இன நன்மை இன் சொல் ஒன்று ஈதல் மற்று ஏனை – நாலடி:15 6/1
ஈதல் இசையாது இளமை சேண் நீங்குதலால் – நாலடி:19 1/1
எள் துணையானும் இரவாது தான் ஈதல்
எத்துணையும் ஆற்ற இனிது – இனிய40:16/3,4
தக்குழி ஈதல் இனிது – இனிய40:19/4
ஆவோடு பொன் ஈதல் அந்தணர்க்கு முன் இனிதே – இனிய40:23/2
இலன் என்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல்
குலன் உடையார்கண்ணே உள – குறள்:23 3/1,2
ஈதல் இயையாக்கடை – குறள்:23 10/2
ஈதல் இசை பட வாழ்தல் அது அல்லது – குறள்:24 1/1
அறிவிலான் நெஞ்சு உவந்து ஈதல் பிறிது யாதும் – குறள்:85 2/1
ஈதல் இயல்பு இலாதான் – குறள்:101 6/2
நிரப்பு இடும்பை மிக்கார்க்கு உதவ ஒன்று ஈதல்
சுரத்திடை தீர பெயல் – பழ:169/3,4
மறையாது இனிது உரைத்தல் மாண் பொருள் ஈதல்
அறையான் அகப்படுத்து கோடல் முறையால் – பழ:387/1,2
ஏலாமை நன்று ஈதல் தீது பண்பு இல்லார்க்கு – சிறுபஞ்:59/1

TOP


ஈதலின் (2)

அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து – குறள்:10 2/1
இரப்போர்க்கு ஈதலின் எய்தும் சிறப்பு இல்லை – முது:6 10/1

TOP


ஈதலும் (1)

நச்சியார்க்கு ஈதலும் நண்ணார் தெறுதலும் – கார்40:7/1

TOP


ஈதலே (2)

இல் எனினும் ஈதலே நன்று – குறள்:23 2/2
இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல் – குறள்:106 4/1

TOP


ஈதற்கு (1)

ஈதற்கு செய்க பொருளை அற நெறி – திரி:90/1

TOP


ஈது (2)

வழி காட்டாய் ஈது என்று வந்து – திணை150:65/4
இறப்ப எமக்கு ஈது இளிவரவு என்னார் – பழ:198/1

TOP


ஈதோ (2)

இயங்கு எயில் எய்தவன் தார் பூப்ப ஈதோ
மயங்கி வலன் ஏரும் கார் – ஐந்50:1/3,4
நல் நுதல் மாதராய் ஈதோ நமர் வருவர் – திணை50:22/2

TOP


ஈந்த (2)

அலந்தார்க்கு ஒன்று ஈந்த புகழும் துளங்கினும் – திரி:41/1
இன்னவரால் என்னாராய் ஈந்த ஒரு துற்று – சிறுபஞ்:71/3

TOP


ஈந்தது (1)

அலர் எமக்கு ஈந்தது இ ஊர் – குறள்:115 2/2

TOP


ஈந்தார் (3)

முற்றனைத்தும் உண்ணா தவர்க்கு ஈந்தார் மன்னராய் – சிறுபஞ்:69/3
ஆழ்ந்து நெகிழ்ந்து அவர்க்கு ஈந்தார் கடைபோக – சிறுபஞ்:76/3
உண்டி உறையுள் உடுக்கை இவை ஈந்தார்
பண்டிதராய் வாழ்வார் பயின்று – ஏலாதி:9/3,4

TOP


ஈந்தான் (4)

குடி படுத்து கூழ் ஈந்தான் கொல் யானை ஏறி – ஏலாதி:42/3
வான் மகர வார்குழையாய் மா தவர்க்கு ஊண் ஈந்தான்
தான் மகர வாய் மாடத்தான் – ஏலாதி:43/3,4
எண்ணன் ஆய் மா தவர்க்கு ஊண் ஈந்தான் வைசிரவண்ணன் – ஏலாதி:49/3
ஐயமே இன்றி அறிந்து ஈந்தான் வையமும் – ஏலாதி:70/2

TOP


ஈந்தானை (1)

அடுத்து ஒன்று இரந்தார்க்கு ஒன்று ஈந்தானை கொண்டான் – பழ:218/1

TOP


ஈந்தும் (1)

ஈந்தும் மென் பேதை நுதல் – கார்40:40/4

TOP


ஈப்பு (1)

ஈத்த வகையால் உவவாதார்க்கு ஈப்பு இன்னா – இன்னா40:21/1

TOP


ஈய்த்து (2)

ஊண் ஈய்த்து உறு நோய் களைந்தார் பெரும் செல்வம் – ஏலாதி:55/3
காண் ஈய்த்து வாழ்வார் கலந்து – ஏலாதி:55/4

TOP


ஈய்ந்தவர் (1)

பண்ணி ஊண் ஈய்ந்தவர் பல் யானை மன்னராய் – ஏலாதி:52/3

TOP


ஈய்ந்தார் (4)

மா அலந்த நோக்கினாய் ஊண் ஈய்ந்தார் மா கடல் சூழ் – ஏலாதி:56/3
ஏற்றாரை இன்புற ஈய்ந்தார் முன் இம்மையான் – ஏலாதி:58/3
கேட்டு எழுதி ஓதி வாழ்வார்க்கு ஈய்ந்தார் இம்மையான் – ஏலாதி:63/3
கைத்து ஊண் பொருள் இழந்தார் கண்ணிலவர்க்கு ஈய்ந்தார்
வைத்து வழங்கி வாழ்வார் – ஏலாதி:78/3,4

TOP


ஈய (3)

இம்மை பயக்குமால் ஈய குறைவு இன்றால் – நாலடி:14 2/1
இரப்பவர்க்கு ஈய குறைபடும் என்று எண்ணி – பழ:344/1
வைதான் ஒருவன் இனிது ஈய வாழ்த்தியது – சிறுபஞ்:84/1

TOP


ஈயப்படும் (1)

வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் – குறள்:42 2/2

TOP


ஈயாதது (1)

அறத்து ஆற்றின் ஈயாதது ஈகை அன்று – முது:5 8/1

TOP


ஈயாதான் (1)

இழவு என்று ஒரு பொருள் ஈயாதான் செல்வம் – பழ:343/3

TOP


ஈயாது (2)

பொருளான் ஆம் எல்லாம் என்று ஈயாது இவறும் – குறள்:101 2/1
ஈயாது ஒழிந்து அகன்ற காலையும் இ மூன்றும் – திரி:44/3

TOP


ஈயாமை (5)

இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈயாமை அச்சம் மரத்தார் இ – நாலடி:15 5/3
நச்சியார்க்கு ஈயாமை நாண் அன்று நாள் நாளும் – நாலடி:30 9/1
ஈயாமை என்ப எருமை அறிந்து ஒருவர் – பழ:167/3
இடர் இன்னா நட்டார்கண் ஈயாமை இன்னா – சிறுபஞ்:12/1
ஈவது நன்று தீது ஈயாமை நல்லவர் – சிறுபஞ்:99/1

TOP


ஈயாய் (1)

ஈயாய் எனக்கு என்று இரப்பானேல் அ நிலையே – நாலடி:31 8/3

TOP


ஈயாயோ (1)

நின் அலது இல்லையால் ஈயாயோ கண்ணோட்டத்து – ஐந்70:6/3

TOP


ஈயார் (3)

நல்கூர்ந்தார் ஈயார் எனின் – நாலடி:27 10/4
பெற்றாலும் செல்வம் பிறர்க்கு ஈயார் தாம் துவ்வார் – பழ:107/1
படரும் பிறப்பிற்கு ஒன்று ஈயார் பொருளை – பழ:379/1

TOP


ஈயான் (1)

தன் நலம் என் அலார்க்கு ஈயான் எழு பாண – திணை50:34/2

TOP


ஈயின் (3)

வைப்புழி கோள்படா வாய்த்து ஈயின் கேடு இல்லை – நாலடி:14 4/1
ஒன்று போல் உள் நெகிழ்ந்து ஈயின் சிறிது எனினும் – சிறுபஞ்:63/3
அருள் கூடி ஆர் அறத்தோடு ஐந்து இயைந்து ஈயின்
பொருள் கோடி எய்தல் புகன்று – சிறுபஞ்:104/3,4

TOP


ஈயும் (6)

ஈயும் தலை மேல் இருத்தலால் அஃது அறிவார் – நாலடி:7 1/3
பெரு முத்தரையர் பெரிது உவந்து ஈயும்
கருனை சோறு ஆர்வர் கயவர் கருனையை – நாலடி:20 10/1,2
அற களி இல்லாதார்க்கு ஈயும் முன் தோன்றும் – நான்மணி:34/2
ஒன்றாள் காப்பு ஈயும் உடன்று – திணை150:27/4
கரவாது உவந்து ஈயும் கண் அன்னார்கண்ணும் – குறள்:107 1/1
இல்லார்க்கு ஒன்று ஈயும் உடைமையும் இ உலகின் – திரி:68/1

TOP


ஈர் (11)

கோல சிறு குருகின் குத்து அஞ்சி ஈர் வாளை – ஐந்50:24/1
ஏனம் இடந்திட்ட ஈர் மணி கொண்டு எல்லிடை – திணை50:4/1
ஈர் அம்பினால் எய்தாய் இன்று – திணை150:22/4
தாமரைதான் முகமா தண் அடை ஈர் மா நீலம் – திணை150:34/1
எரி சிதறி விட்டு அன்ன ஈர் முருக்கு ஈடு இல் – திணை150:64/3
அரும்பு ஈர் முலையாள் அணி குழல் தாழ் வேய்த்தோள் – திணை150:116/3
இரப்பாரை இல் ஆயின் ஈர் கண் மா ஞாலம் – குறள்:106 8/1
ஈர் கை விதிரார் கயவர் கொடிறு உடைக்கும் – குறள்:108 7/1
துளங்கா நிலை காணார் தொக்கு ஈர் பசுவால் – சிறுபஞ்:22/3
கூர் அம்பு வெம் மணல் ஈர் மணி தூங்கலும் – ஏலாதி:67/1
ஏந்தல் இள முலை ஈர் எயிற்றாய் என் நெஞ்சு – கைந்:21/3

TOP


ஈர்க்கில் (1)

நார் தொடுத்து ஈர்க்கில் என் நன்று ஆய்ந்து அடக்கில் என் – நாலடி:3 6/1

TOP


ஈர்க்கும் (3)

விளிந்தார் பிணம் குருதி ஈர்க்கும் தெளிந்து – கள40:18/2
இரு சிறகர் ஈர்க்கும் பரப்பி எருவை – கள40:20/1
தடம் கொண்ட ஒண் குருதி கொல் களிறு ஈர்க்கும்
மடங்கா மற மொய்ம்பின் செம் கண் சின மால் – கள40:30/2,3

TOP


ஈர்ங்குழலார் (1)

எளியர் என நலிந்த ஈர்ங்குழலார் ஏடி – திணை150:123/3

TOP


ஈர்ங்கோதை (1)

இன்று அல்கல் ஈர்ம் படையுள் ஈர்ங்கோதை தோள் துணையா – ஐந்50:40/1

TOP


ஈர்த்து (2)

மறி ஈர்த்து உதிரம் தூய் வேலன் தரீஇ – ஐந்50:20/3
இ வகை ஈர்த்து உய்ப்பான் தோன்றாமுன் இ வழியே – திணை150:124/2

TOP


ஈர்ந்த (1)

ஈர்ந்த கல் இன்னார் கயவர் இவர் மூவர் – திரி:51/3

TOP


ஈர்ப்ப (1)

முத்து உடை கோட்ட களிறு ஈர்ப்ப எ திசையும் – கள40:37/2

TOP


ஈர்ப்படுக்கும் (1)

வெள்ளம் வருங்காலை ஈர்ப்படுக்கும் அஃதே போல் – பழ:41/1

TOP


ஈர்ம் (12)

எ திறத்தாள் ஈர்ம் கோதையாள் – நாலடி:5 6/4
இடர் ஒருவர் உற்றக்கால் ஈர்ம் குன்ற நாட – நாலடி:12 3/3
இளையரும் ஈர்ம் கட்டு அயர உளை அணிந்து – கார்40:22/1
ஈர்ம் தண் புறவில் தெறுழ் வீ மலர்ந்தன – கார்40:25/2
ஈர்ம் தண் தளவம் தகைந்தன சீர்த்தக்க – கார்40:36/2
எறிந்து எமர்தாம் உழுத ஈர்ம் குரல் ஏனல் – ஐந்50:18/1
இன்னா அதர் வர ஈர்ம் கோதை மாதராள் – ஐந்50:19/3
எதிரி முருக்கு அரும்ப ஈர்ம் தண் கார் நீங்க எதிருநர்க்கு – ஐந்50:31/2
இன்று அல்கல் ஈர்ம் படையுள் ஈர்ங்கோதை தோள் துணையா – ஐந்50:40/1
ஈர்ம் தண் பொழிலுள் இரும் கழி தண் சேர்ப்பன் – ஐந்50:45/1
இதணால் கடி ஒடுங்கா ஈர்ம் கடா யானை – திணை150:2/3
இமைத்து அருவி பொன் வரன்றும் ஈர்ம் குன்ற நாட – பழ:368/3

TOP


ஈர்வளையை (1)

ஈர்வளையை இல்லத்து இருத்தலும் சீர் பயவா – திரி:63/2

TOP


ஈர (2)

புல் ஈர போழ்தின் உழவே போல் மீது ஆடி – நாலடி:12 5/3
ஈர வலித்தான் மறி – ஐந்70:13/4

TOP


ஈரத்தின் (1)

பேர் இல் பிறந்தமை ஈரத்தின் அறிப – முது:2 1/1

TOP


ஈர்அந்தி (1)

உச்சிஅம் போழ்தோடு இடை யாமம் ஈர்அந்தி
மிக்க இரு தேவர் நாளோடு உவாத்திதி நாள் – ஆசாரக்:43/1,2

TOP


ஈரம் (9)

ஈரம் இலாளர் தொடர்பு – நாலடி:14 8/4
ஈரம் கிடையகத்து இல் ஆகும் ஓரும் – நாலடி:36 10/2
எருது இல் உழவர்க்கு போகு ஈரம் இன்னா – இன்னா40:4/1
ஈரம் இல் நெஞ்சினவர் – ஐந்70:34/4
இன் சொல் ஆல் ஈரம் அளைஇ படிறு இல ஆம் – குறள்:10 1/1
ஈரம் புலராமை ஏறற்க என்பதே – ஆசாரக்:19/2
ஈரம் உடைமை ஈகையின் அறிப – முது:2 2/1
ஈரம் அல்லாதது கிளை நட்பு அன்று – முது:5 3/1
ஈரம் வெய்யோர்க்கு நசை கொடை எளிது – முது:8 3/1

TOP


ஈர்ஆறு (1)

ஈர்ஆறு நாளும் இகவற்க என்பதே – ஆசாரக்:42/2

TOP


ஈரும் (3)

ஈரும் இருள் மாலை வந்து – ஐந்50:6/4
நாள் என ஒன்று போல் காட்டி உயிர் ஈரும்
வாளாது உணர்வார் பெறின் – குறள்:34 4/1,2
ஈரும் புகை இருளோடு இருள் நூல் ஆராய்ந்து – ஏலாதி:67/2

TOP


ஈர்ஐந்தின்கண்ணும் (1)

ஈர்ஐந்தின்கண்ணும் உமிழ்வோடு இரு புலனும் – ஆசாரக்:32/3

TOP


ஈர்ஐந்தும் (1)

மெய் உறல் ஏனை மயல் உறல் ஈர்ஐந்தும்
ஐயுறாது ஆடுக நீர் – ஆசாரக்:10/4,5

TOP


ஈர்ஐம்பதின்மரும் (1)

ஈர்ஐம்பதின்மரும் போர் எதிர்த்து ஐவரொடு – பழ:52/2

TOP


ஈவது (3)

ஆற்றாதார்க்கு ஈவது ஆம் ஆண் கடன் ஆற்றின் – நாலடி:10 8/2
கேள் ஈவது உண்டு கிளைகளோ துஞ்சுப – நாலடி:20 1/2
ஈவது நன்று தீது ஈயாமை நல்லவர் – சிறுபஞ்:99/1

TOP


ஈவதே (1)

வறியார்க்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை மற்று எல்லாம் – குறள்:23 1/1

TOP


ஈவர் (2)

புறம் கடை வைத்து ஈவர் சோறும் அதனால் – நாலடி:30 3/3
இரவார் இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈவர் கரவாது – குறள்:104 5/1

TOP


ஈவார் (5)

இரவலர் கன்று ஆக ஈவார் ஆ ஆக – நாலடி:28 9/1
ஈவார் மேல் நிற்கும் புகழ் – குறள்:24 2/2
ஈவார் முகம் போல் ஒளிவிடுதல் இ மூன்றும் – திரி:101/3
மனத்தது அறிந்து ஈவார் மாண்டார் புனத்த – பழ:246/2
சிறு பயம் என்னார் சிதவலிப்பு ஈவார்
பெறு பயன் பின் சால பெரிது – சிறுபஞ்:62/3,4

TOP


ஈவார்க்கு (1)

மலி கடல் தண் சேர்ப்ப மாறு ஈவார்க்கு ஈதல் – நாலடி:10 8/3

TOP


ஈவார்கண் (1)

ஈவார்கண் என் உண்டாம் தோற்றம் இரந்து கோள் – குறள்:106 9/1

TOP


ஈவாரை (1)

இகழ்ந்து எள்ளாது ஈவாரை காணின் மகிழ்ந்து உள்ளம் – குறள்:106 7/1

TOP


ஈவான் (2)

உண்பது முன் ஈவான் குழவி பலி கொடுப்பான் – சிறுபஞ்:77/3
செல்வான் செயிர் இல் ஊண் ஈவான் அரசு ஆண்டு – ஏலாதி:45/3

TOP


ஈவான்ஆயின் (1)

ஈடு அற்றவர்க்கு ஈவான்ஆயின் நெறி நூல்கள் – ஏலாதி:41/3

TOP


ஈவானேல் (1)

மென் மொழியால் உள் நெகிழ்ந்து ஈவானேல் விண்ணோரால் – சிறுபஞ்:80/3

TOP


ஈவானை (1)

கூடுவது ஈவானை கொவ்வை போல் செம் வாயாய் – ஏலாதி:34/3

TOP


ஈவோர் (1)

இரப்பவர்க்கு செல்சார் ஒன்று ஈவோர் பரப்பு அமைந்த – நான்மணி:37/2

TOP


ஈற்றம் (1)

இலங்காமை பேர்த்தரல் ஈற்றம் விலங்காமை – சிறுபஞ்:72/2

TOP


ஈன் (1)

அருள் என்னும் அன்பு ஈன் குழவி பொருள் என்னும் – குறள்:76 7/1

TOP


ஈன்கால் (1)

ஈன்றார் ஈன்கால் தளர்வார் சூலார் குழவிகள் – ஏலாதி:55/1

TOP


ஈன்ற (13)

தீம் கரும்பு ஈன்ற திரள் கால் உளை அலரி – நாலடி:20 9/1
என் ஈன்ற யாயும் பிழைத்தது என் பொன் ஈன்ற – நாலடி:40 10/2
என் ஈன்ற யாயும் பிழைத்தது என் பொன் ஈன்ற
கோங்கு அரும்பு அன்ன முலையாய் பொருள் வயின் – நாலடி:40 10/2,3
மெல் இலை வாழைக்கு தான் ஈன்ற காய் கூற்றம் – நான்மணி:82/2
பூம் குலை ஈன்ற புறவு – கார்40:11/4
செல்வர் மனம் போல் கவின் ஈன்ற நல்கூர்ந்தார் – கார்40:18/3
பொரி புற பல்லி சினை ஈன்ற புன்னை – ஐந்50:43/1
கண்டத்தான் ஈன்ற களிறு#1 – ஐந்70:0/4
எல்லை தருவான் கதிர் பருகி ஈன்ற கார் – திணை150:105/1
ஈன்ற பொழுதின் பெரிது உவக்கும் தன் மகனை – குறள்:7 9/1
அறம் சாரா நல்குரவு ஈன்ற தாயானும் – குறள்:105 7/1
இல் புறஞ்செய்தலின் ஈன்ற தாய் தொல் குடியின் – திரி:64/2
சூலாமை சூலின் படும் துன்பம் ஈன்ற பின் – சிறுபஞ்:73/1

TOP


ஈன்றக்கால் (1)

வயாவும் வருத்தமும் ஈன்றக்கால் நோவும் – நாலடி:21 1/1

TOP


ஈன்றல் (1)

இன் சொல் இனிது ஈன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ – குறள்:10 9/1

TOP


ஈன்றன (1)

பைம் கொடி முல்லை அவிழ் அரும்பு ஈன்றன
வம்ப மழை உரற கேட்டு – ஐந்50:9/3,4

TOP


ஈன்றாட்கு (1)

ஈன்றாட்கு இறப்ப பரிந்து – நாலடி:32 6/4

TOP


ஈன்றாய் (1)

ஈன்றாய் நீ பாவை இரும் குரவே ஈன்றாள் – திணை150:65/2

TOP


ஈன்றார் (1)

ஈன்றார் ஈன்கால் தளர்வார் சூலார் குழவிகள் – ஏலாதி:55/1

TOP


ஈன்றாள் (4)

ஈன்றாய் நீ பாவை இரும் குரவே ஈன்றாள்
மொழி காட்டாய்ஆயினும் முள் எயிற்றாள் சென்ற – திணை150:65/2,3
ஈன்றாள் பசி காண்பான்ஆயினும் செய்யற்க – குறள்:66 6/1
ஈன்றாள் முகத்தேயும் இன்னாதால் என் மற்று – குறள்:93 3/1
ஈன்றாள் மகள் தன் உடன்பிறந்தாள்ஆயினும் – ஆசாரக்:65/1

TOP


ஈன்றாளின் (1)

ஒண்மைய வாய் சான்ற பொருள் இல்லை ஈன்றாளின்
என்ன கடவுளும் இல் – நான்மணி:54/3,4

TOP


ஈன்றாளை (1)

ஈன்றாளை ஓம்பா விடல் – இன்னா40:17/4

TOP


ஈன்று (5)

அலவன் கண் ஏய்ப்ப அரும்பு ஈன்று அவிழ்ந்த – கார்40:39/1
ஓங்கு குருந்தோடு அரும்பு ஈன்று பாங்கர் – திணை50:13/1
நயன் ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன் ஈன்று – குறள்:10 7/1
நயன் ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன் ஈன்று
பண்பின் தலைப்பிரிய சொல் – குறள்:10 7/1,2
ஈன்று எடுத்தல் சூல் புறஞ்செய்தல் குழவியை – சிறுபஞ்:70/1

TOP


ஈன்றுவிடல் (1)

பழம் செய் போர்பு ஈன்றுவிடல் – பழ:292/4

TOP


ஈன (9)

ஈன இளிவினால் வாழ்வேன்மன் ஈனத்தால் – நாலடி:4 10/2
நெடும் காடு நேர் சினை ஈன கொடுங்குழாய் – கார்40:2/2
முல்லை இலங்கு எயிறு ஈன நறும் தண் கார் – கார்40:14/3
கார் கொடி முல்லை எயிறு ஈன காரோடு – ஐந்70:21/2
தண் கமழ் கோடல் துடுப்பு ஈன காதலர் – திணை50:21/3
காடு எலாம் கார் செய்து முல்லை அரும்பு ஈன
ஆறு எலாம் நுண் அறல் வார அணியிழாய் – திணை50:29/2,3
கூர் எயிறு ஈன குருந்து அரும்ப ஓரும் – கைந்:25/2
குருதி மலர் தோன்றி கூர் முகை ஈன
சேவல் என பிடவம் ஏறி – கைந்:26/1,2
முல்லை எயிறு ஈன
மல்கி – கைந்:34/1,2

TOP


ஈனத்தால் (1)

ஈன இளிவினால் வாழ்வேன்மன் ஈனத்தால்
ஊட்டியக்கண்ணும் உறுதி சேர்ந்து இ உடம்பு – நாலடி:4 10/2,3

TOP


ஈனம் (2)

ஈனம் செய கிடந்தது இல் என்று கூனல் – பழ:73/2
இயல்பு உரையான் ஈனம் உரையான் நசையவர்க்கு – ஏலாதி:34/2

TOP


ஈனமாய் (1)

ஈனமாய் இல் இருந்து இன்றி விளியினும் – நாலடி:20 8/1

TOP


ஈனமே (1)

ஈனமே இன்றி இனிது – ஏலாதி:70/4

TOP


ஈனும் (11)

சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தின் ஊஉங்கு – குறள்:4 1/1
சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தின் ஊஉங்கு – குறள்:4 1/1
அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும் – குறள்:8 4/1
அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும்
நண்பு என்னும் நாடா சிறப்பு – குறள்:8 4/1,2
இறல் ஈனும் எண்ணாது வெஃகின் விறல் ஈனும் – குறள்:18 10/1
இறல் ஈனும் எண்ணாது வெஃகின் விறல் ஈனும்
வேண்டாமை என்னும் செருக்கு – குறள்:18 10/1,2
சிறப்பு ஈனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்கு இன்னா – குறள்:32 1/1
தவாஅ பிறப்பு ஈனும் வித்து – குறள்:37 1/2
அறன் ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறன் அறிந்து – குறள்:76 4/1
அறன் ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறன் அறிந்து – குறள்:76 4/1
தாழை குருகு ஈனும் தண்ணம் துறைவனை – கைந்:59/1

TOP


ஈனுமோ (1)

யாழின் வண்டு ஆர்க்கும் புனல் ஊர ஈனுமோ
வாழை இரு கால் குலை – பழ:221/3,4

TOP


ஈனுலகத்துஆயின் (1)

ஈனுலகத்துஆயின் இசை பெறூஉம் அஃது இறந்து – பழ:6/1

TOP