இ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இ 182
இஃதோ 3
இகந்த 1
இகந்தார் 2
இகந்தானும் 1
இகந்து 9
இகந்துழி 1
இகந்தேகல் 1
இகல் 14
இகலன் 2
இகலான் 1
இகலி 1
இகலிற்கு 1
இகலின் 4
இகலினால் 1
இகவற்க 1
இகவா 4
இகவாதவரை 1
இகவாமை 1
இகவார் 1
இகவான் 1
இகழ்க 1
இகழ்ச்சி 1
இகழ்ச்சியின் 1
இகழ்தல் 1
இகழ்தலின் 1
இகழ்ந்த 1
இகழ்ந்தமை 1
இகழ்ந்தவன் 1
இகழ்ந்தவை 1
இகழ்ந்தார் 2
இகழ்ந்தார்க்கு 1
இகழ்ந்தார்க்கும் 1
இகழ்ந்து 8
இகழ்ப 2
இகழ்வார் 4
இகழ்வாரை 2
இகழ்வானேல் 1
இகழப்படுவர் 1
இகழல் 1
இகழாது 1
இகழாமை 2
இகழார் 3
இகழாரே 1
இகழின் 2
இகழுநர் 1
இகழும் 1
இகன்மை 1
இகு 1
இகுளை 1
இங்க 1
இங்கண் 3
இங்குலிக 1
இசை 22
இசைக்கும் 1
இசைத்தல் 1
இசைதொறும் 1
இசைந்த 1
இசைந்தாரும் 1
இசைப்பு 1
இசையா 2
இசையாத 1
இசையாது 2
இசையாதுஎனினும் 2
இசையார் 1
இசையின் 1
இசையுங்கால் 1
இசையும் 2
இசைவ 1
இசைவு 1
இஞ்சி 1
இட்ட 13
இட்டதே 1
இட்டார் 2
இட்டான் 1
இட்டிகை 1
இட்டிதுஆயினும் 1
இட்டு 13
இட்டும் 1
இட 3
இடங்கழியாளர் 1
இடத்த 1
இடத்தது 1
இடத்தார் 1
இடத்தால் 1
இடத்தான் 2
இடத்து 30
இடத்துக்கண் 1
இடத்தும் 17
இடத்துள் 1
இடத்தே 1
இடத்தொடு 1
இடந்த 1
இடந்திட்ட 1
இடபம் 1
இடம் 31
இடம்படுத்த 1
இடம் 1
இடமுடைய 1
இடர் 15
இடர்க்கண் 1
இடர்ப்பட்ட 1
இடர்ப்படார் 1
இடர்ப்படுப்பது 2
இடர்ப்பாடு 2
இடரா 1
இடரிய 1
இடரினால் 1
இடல் 2
இடன் 7
இடனொடு 1
இடார் 1
இடாஅய் 1
இடி 8
இடிக்கும் 1
இடிஞ்சிலும் 1
இடித்தல் 1
இடித்து 7
இடிந்தக்கால் 1
இடிப்ப 1
இடிப்பது 1
இடிப்பாரை 1
இடியும் 1
இடினும் 1
இடு 7
இடுக்கண் 12
இடுக்கண்கள் 1
இடுக்குடை 1
இடுகாட்டுள் 1
இடுதல் 2
இடும்பை 22
இடும்பைக்கு 3
இடும்பைக்கே 1
இடும்பைகள் 1
இடும்பைத்து 1
இடும்பையாளன் 1
இடும்பையுள் 1
இடுமாறு 4
இடுவரேனும் 1
இடுவார் 1
இடுவாரோ 1
இடுவானும் 1
இடை 39
இடைக்கண் 1
இடைகள் 1
இடைதனக்கு 1
இடையர் 2
இடையறாது 1
இடையன் 1
இடையாக 1
இடையாய் 1
இடையாய 1
இடையாயார் 1
இடையார் 1
இடையிட்ட 2
இடையிட்டு 3
இடையிடையே 1
இடையீடு 1
இடையுள் 1
இடையூறும் 1
இடையே 1
இணங்கிய 1
இணர் 9
இணை 7
இணைத்தான் 1
இணைந்து 1
இணைவிழைச்சு 2
இதடி 1
இதண் 2
இதணால் 1
இதலொடு 1
இதழ் 5
இதழகத்து 1
இதழான் 1
இதற்கு 1
இதற்பட்டது 1
இதன் 3
இதனால் 1
இதனை 1
இது 10
இதோ 1
இந்திர 1
இந்திரன் 1
இந்திரனா 1
இந்திரனே 1
இந்தின் 1
இந்து 1
இப்பால் 1
இப்பி 1
இம் 1
இம்மி 1
இம்மை 7
இம்மைக்கு 1
இம்மைக்கும் 1
இம்மையால் 1
இம்மையான் 2
இம்மையில் 1
இம்மையும் 4
இம்மையே 1
இமிர் 1
இமிர்ந்து 1
இமிர 1
இமிரும் 1
இமிழ் 2
இமிழ 1
இமை 1
இமைக்கும் 6
இமைத்து 1
இமைப்பின் 4
இமையத்து 1
இமையவரால் 1
இமையாது 2
இமையாரின் 1
இமையாரும் 1
இயக்கம் 2
இயக்குவான் 1
இயங்க 1
இயங்கல் 1
இயங்கா 1
இயங்கார் 2
இயங்கு 1
இயங்குதல் 1
இயங்கும் 2
இயம்ப 2
இயம்பும் 2
இயமரத்து 1
இயல் 20
இயல்பது 1
இயல்பாக 1
இயல்பான் 1
இயல்பிற்று 2
இயல்பின் 1
இயல்பினால் 1
இயல்பினாள் 1
இயல்பினான் 1
இயல்பு 25
இயல்வது 1
இயலார் 3
இயலாரை 1
இயலாள் 1
இயலான் 2
இயலும் 1
இயற்கை 9
இயற்பால 1
இயற்றலும் 2
இயற்றி 1
இயற்றியார்க்கு 1
இயற்றியான் 1
இயன்றது 1
இயன்றதோ 1
இயன்றன 1
இயை 1
இயைக்குமாறு 1
இயைக 1
இயைந்த 11
இயைந்தக்கால் 1
இயைந்ததூஉம் 1
இயைந்து 8
இயைந்தென 1
இயைபு 1
இயைய 3
இயையாக்கடை 1
இயையான் 2
இயையின் 2
இயையும் 2
இயையுமோ 1
இயைவ 4
இயைவது 1
இயைவு 1
இர 5
இரக்க 1
இரக்கப்படுதல் 1
இரக்கம் 1
இரக்கும் 1
இரங்க 1
இரங்கார் 3
இரங்கான் 1
இரங்கி 4
இரங்கிவிடும் 1
இரங்கு 1
இரங்கும் 2
இரங்குவ 1
இரசம் 1
இரட்டி 1
இரட்டும் 1
இரண்டாம் 1
இரண்டால் 1
இரண்டாவது 1
இரண்டிற்கும் 1
இரண்டின் 3
இரண்டு 5
இரண்டும் 16
இரத்தக்கார் 1
இரத்தல் 1
இரத்தலின் 1
இரத்தலினூஉங்கு 1
இரத்தலும் 1
இரந்த 1
இரந்தவர் 1
இரந்தவர்க்கு 1
இரந்தவை 1
இரந்தார் 2
இரந்தார்க்கு 2
இரந்தால் 1
இரந்து 5
இரந்துகொண்டு 1
இரந்தும் 1
இரப்ப 3
இரப்பர் 1
இரப்பவர் 2
இரப்பவர்க்கு 3
இரப்பவர்கண் 1
இரப்பன் 1
இரப்பார்க்கு 3
இரப்பாரை 3
இரப்பான் 1
இரப்பானேல் 1
இரப்பின் 1
இரப்பினும் 1
இரப்பும் 1
இரப்பேம் 1
இரப்போர்க்கு 1
இரலை 1
இரவலர் 2
இரவன்மின் 1
இரவாதார் 2
இரவாது 2
இரவாமை 2
இரவார் 1
இரவி 1
இரவின் 3
இரவினுள் 1
இரவினை 1
இரவு 12
இரா 10
இராது 1
இராமன் 1
இரார் 3
இராஅ 1
இராஅது 1
இராஅர் 2
இராஇருக்கை 1
இரிந்து 2
இரிந்தோடும் 1
இரிய 1
இரியார் 1
இரியும் 3
இரீஇ 2
இரீஇய 1
இரு 42
இருக்க 6
இருக்கும் 3
இருக்கை 2
இருட்டு 1
இருண்ட 1
இருண்டு 2
இருத்தல் 7
இருத்தலால் 1
இருத்தலும் 1
இருதலையானும் 1
இருந்த 10
இருந்தக்கண்ணே 1
இருந்தக்கால் 2
இருந்தது 1
இருந்தவாறு 1
இருந்தார் 2
இருந்தார்க்கு 1
இருந்தான் 2
இருந்திட்டு 1
இருந்து 36
இருந்தும் 7
இருந்துழி 1
இருந்தேம் 1
இருந்தேமா 2
இருந்தேனும் 1
இருந்தைக்க 1
இருந்தைக்கு 1
இருப்ப 8
இருப்பது 1
இருப்பர் 2
இருப்பரே 1
இருப்பல் 1
இருப்பவோ 2
இருப்பன் 1
இருப்பார் 2
இருப்பாரை 1
இருப்பானும் 1
இருப்பானேல் 2
இருப்பின் 3
இருப்பினும் 5
இருப்பும் 2
இருப்புழி 1
இரும் 46
இரும்பின் 2
இரும்பின்கண் 1
இரும்பு 2
இருமை 1
இருமைக்கும் 1
இருமையும் 1
இருவர் 7
இருவர்க்கு 1
இருவராய் 1
இருவரிடை 1
இருவியாம் 1
இருள் 32
இருளாய் 1
இருளில் 1
இருளின் 1
இருளும் 2
இருளே 1
இருளை 1
இருளோடு 1
இரூஉம் 1
இரை 5
இரைக்கும் 2
இரையான்கண் 1
இல் 350
இல்ல 1
இல்லகத்து 1
இல்லகம் 1
இல்லத்தில் 1
இல்லத்து 8
இல்லத்தை 1
இல்லதற்கு 2
இல்லது 7
இல்லதே 1
இல்லம் 9
இல்லர் 1
இல்லவர் 3
இல்லவள் 2
இல்லற 1
இல்லறம் 2
இல்லா 31
இல்லாக்கடை 1
இல்லாகி 2
இல்லாகியார் 1
இல்லாகும் 1
இல்லாத 14
இல்லாதவர் 1
இல்லாதவர்க்கு 1
இல்லாதார் 11
இல்லாதார்க்கு 2
இல்லாதார்மாட்டு 1
இல்லாதாள் 2
இல்லாதான் 8
இல்லாமை 2
இல்லாயின் 1
இல்லார் 38
இல்லார்க்கு 13
இல்லார்கண் 1
இல்லார்தம்கண் 1
இல்லாரும் 1
இல்லாருழை 1
இல்லாரை 7
இல்லாரொடு 1
இல்லாள் 5
இல்லாள்கண் 2
இல்லாளா 1
இல்லாளின் 1
இல்லாளே 1
இல்லாளை 2
இல்லான் 6
இல்லுள் 8
இல்லேம் 1
இல்லை 123
இல்லையால் 3
இல்லையே 8
இல்லையோ 2
இல்வழி 9
இல்வாழ்க்கை 6
இல்வாழ்க்கையானும் 1
இல்வாழ்வார் 1
இல்வாழ்வான் 3
இல 25
இலக்கணத்தால் 1
இலக்கணம் 1
இலக்கம் 1
இலங்காமை 1
இலங்கிழாய் 2
இலங்கு 16
இலங்கை 1
இலங்கைக்கே 1
இலதனை 4
இலது 1
இலம் 4
இலர் 27
இலர்கொல் 1
இலராகி 1
இலராய் 1
இலராய்விடினும் 1
இலராயக்கண்ணும் 1
இலர்ஆயின் 1
இலர்ஆயினும் 2
இலராவர் 1
இலரே 2
இலரேல் 1
இலரேனும் 2
இலவர்க்கு 2
இலவாய் 1
இலவே 2
இலள் 3
இலன் 25
இலனாய் 3
இலனே 1
இலா 35
இலாக்கண்ணும் 1
இலாத 5
இலாதவர் 3
இலாதவரை 1
இலாதவன் 1
இலாதார் 2
இலாதார்கண் 1
இலாதாரை 3
இலாதான் 3
இலாதேன் 1
இலாமை 1
இல்ஆயின் 1
இலார் 31
இலார்க்கு 7
இலார்க்கே 1
இலார்மாட்டு 1
இலாரை 1
இலாள் 1
இலாளர் 11
இலாளர்க்கு 1
இலாளன் 1
இலான் 16
இலான்கண் 1
இலானும் 2
இலாஅக்கடை 1
இலாஅதவர் 1
இலாஅர்க்கு 1
இலி 3
இலிங்கானும் 1
இலிங்கி 1
இலிங்கியும் 1
இலியும் 1
இலிரோ 1
இலேம் 3
இலேன் 1
இலை 6
இலையின் 1
இலையுள் 1
இலோர் 1
இலோர்க்கு 2
இலோரை 2
இவக்காண் 1
இவட்கு 1
இவட்குஆயின் 2
இவண் 1
இவர் 22
இவர்க்கு 1
இவர்கட்கு 1
இவர்தந்து 1
இவர்ந்து 2
இவரும் 3
இவரை 1
இவள் 8
இவள்மாட்டும் 1
இவளும் 1
இவளை 4
இவளொடு 1
இவளோ 1
இவற்றால் 1
இவற்றுக்கண் 1
இவற்றுள் 1
இவற்றை 2
இவற்றொடு 2
இவறலும் 1
இவறன்மை 1
இவறி 1
இவறியார் 1
இவறியான் 1
இவறும் 1
இவன் 6
இவை 40
இவையும் 1
இழக்கும் 4
இழத்தும் 1
இழத்தொறூஉம் 1
இழந்த 9
இழந்ததற்கு 1
இழந்தது 1
இழந்தவன் 1
இழந்தார் 9
இழந்தார்க்கு 1
இழந்தான் 3
இழந்து 6
இழந்தேம் 2
இழப்பர் 4
இழப்பினும் 2
இழவு 6
இழவும் 1
இழவுஊழ் 1
இழாய் 2
இழி 3
இழிசினர்க்கேயானும் 1
இழித்த 1
இழித்தக்க 1
இழித்து 1
இழிதரும் 2
இழிதரூஉம் 1
இழிதலால் 1
இழிந்த 2
இழிந்தக்கடை 1
இழிந்தவை 2
இழிந்து 2
இழிப்பும் 1
இழிய 1
இழியாமை 1
இழியார் 1
இழியும் 2
இழிவு 4
இழுக்கத்தின் 3
இழுக்கம் 7
இழுக்கல் 2
இழுக்கா 3
இழுக்காது 1
இழுக்காமை 1
இழுக்கார் 1
இழுக்கான் 1
இழுக்கியான் 1
இழுக்கினை 1
இழுக்கு 9
இழுக்குப்பட்டு 1
இழுக்கும் 1
இழுகினான் 1
இழுது 1
இழுப்பின் 1
இழுமென 1
இழை 6
இழைக்கு 1
இழைக்கும் 1
இழைத்த 2
இழைத்தது 2
இழைத்து 2
இழைந்து 1
இழையார் 2
இழையாள் 1
இழையை 1
இள 14
இளங்கிளை 1
இளங்கிளையை 1
இளம் 6
இளமை 13
இளமைக்கண் 1
இளமையின் 1
இளமையும் 5
இளமையுள் 1
இளமையை 1
இளமையோடு 1
இளமையோன் 1
இளவேனில் 1
இளி 5
இளித்தக்க 1
இளிவந்த 1
இளிவந்தது 1
இளிவரவு 2
இளிவாம் 1
இளிவினால் 1
இளிவு 2
இளைது 3
இளைய 1
இளையம் 1
இளையர் 1
இளையர்ஆயினும் 1
இளையரால் 1
இளையரும் 1
இளையவளை 1
இளையனாய் 1
இளையார் 1
இளையான் 5
இளையானேஆயினும் 1
இளையேம் 1
இற்கண் 1
இற்கு 1
இற்செறிந்து 1
இற்பாலர் 1
இற்பிறந்தோர்கண்ணேயும் 1
இற்பிறப்பும் 2
இற்று 3
இற்றுழி 1
இற்றே 1
இற 1
இறக்க 2
இறக்குங்கால் 1
இறக்கும் 2
இறந்த 4
இறந்தக்கண்ணும் 1
இறந்தது 1
இறந்தார் 5
இறந்தார்க்கு 1
இறந்தார்க்கும் 1
இறந்தார்கொல் 1
இறந்தாரை 2
இறந்து 19
இறந்துரை 1
இறப்ப 12
இறப்பர் 1
இறப்பர்கொல் 2
இறப்பவே 2
இறப்பார்கொல் 1
இறப்பாரும் 2
இறப்பாரே 1
இறப்பான் 1
இறப்பான்கண் 1
இறப்பினை 1
இறப்பே 1
இறல் 2
இறவாது 1
இறவாநின்ற 1
இறவாவால் 1
இறவு 2
இறா 3
இறாஅல் 1
இறு 2
இறுகானாய் 1
இறுகிறுக 1
இறுகிறுகி 1
இறுகுபவால் 1
இறுத்த 1
இறுத்தேன் 1
இறுதல் 1
இறுதி 2
இறுதிக்கண் 1
இறும் 3
இறுவரை 4
இறுவாய்த்து 2
இறுவாய 2
இறை 11
இறைக்கு 2
இறைக்கும் 1
இறைகொண்ட 1
இறைஞ்சி 1
இறைஞ்சினாள் 1
இறைத்து 1
இறைத்தும் 1
இறைத்தொறும் 1
இறைப்பவர்க்கு 1
இறையில் 1
இறைவர் 1
இறைவர்க்கு 1
இறைவற்கு 3
இறைவன் 7
இறைவனை 1
இன் 55
இன்கண் 1
இன்ப 1
இன்பத்தின் 1
இன்பத்துள் 3
இன்பம் 39
இன்பமும் 1
இன்பமே 3
இன்புற்றார் 1
இன்புற்று 4
இன்புற 2
இன்புறல் 1
இன்புறா 1
இன்புறார் 1
இன்புறான் 1
இன்புறுவ 1
இன்புறுவது 1
இன்புறுவர் 2
இன்புறுவார் 1
இன்புறூஉம் 6
இன்மை 63
இன்மைகொல்லோ 1
இன்மையா 1
இன்மையால் 4
இன்மையின் 4
இன்மையும் 2
இன்மையுள் 2
இன்மையே 2
இன்றாம் 2
இன்றாய் 1
இன்றால் 5
இன்றி 96
இன்றியமையா 1
இன்றியமையாத 1
இன்றியும் 1
இன்றியே 1
இன்றிவிடினும் 2
இன்று 46
இன்றுகாறு 1
இன்றுகொல் 1
இன்றுகொல்லோ 1
இன்றும் 1
இன்றே 7
இன்றேல் 7
இன்றையின் 1
இன்றொடு 1
இன்ன 5
இன்னம் 1
இன்னர் 5
இன்னரால் 1
இன்னவரால் 1
இன்னவை 2
இன்னா 221
இன்னாங்கு 2
இன்னாத 8
இன்னாதது 5
இன்னாதன 2
இன்னாதால் 1
இன்னாது 12
இன்னாதே 6
இன்னாமை 6
இன்னார் 2
இன்னாராய் 1
இன்னார்ஆயினும் 1
இன்னான் 1
இன்னிவை 1
இன்னினியே 3
இன்னும் 2
இன்னே 5
இன 15
இனத்த 1
இனத்தர் 3
இனத்தனாய் 1
இனத்தாரோடு 1
இனத்தால் 1
இனத்தான் 2
இனத்தின் 3
இனத்தினான் 1
இனத்து 5
இனத்தொடு 1
இனம் 34
இனமா 1
இனமும் 1
இனன் 3
இனனா 1
இனனும் 1
இனி 16
இனிதா 1
இனிதாம் 1
இனிதின் 1
இனிது 92
இனிதுகொல் 1
இனிதுரை 1
இனிதுஆயின் 1
இனிதே 86
இனிப்பு 1
இனிய 16
இனியது 6
இனியர் 1
இனியவாய் 1
இனியவே 2
இனியவை 2
இனியன் 1
இனியார் 4
இனியார்கண் 1
இனியாரை 1
இனியாள் 1
இனை 1
இனைந்து 1
இனைய 1
இனையர் 3

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

இ (182)

ஏகும் அளித்து இ உலகு – நாலடி:2 5/4
எஞ்சினார் இ உலகத்து இல் – நாலடி:3 1/4
ஊட்டியக்கண்ணும் உறுதி சேர்ந்து இ உடம்பு – நாலடி:4 10/3
அறம் புகழ் கேண்மை பெருமை இ நான்கும் – நாலடி:9 2/1
அச்சத்தோடு இ நால் பொருள் – நாலடி:9 2/4
இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈயாமை அச்சம் மரத்தார் இ
மாணா குடி பிறந்தார் – நாலடி:15 5/3,4
இ சார்வின் ஏமாந்தோம் ஈங்கு அமைந்தேம் என்று எண்ணி – நாலடி:19 2/1
வியவாய் காண் வேல் கண்ணாய் இ இரண்டும் ஆங்கே – நாலடி:27 7/3
ஒருவரும் இ உலகத்து இல் – நாலடி:29 4/4
நம்மாலே ஆவர் இ நல்கூர்ந்தார் எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:31 1/1
என்றும் புதியார் பிறப்பினும் இ உலகத்து – நாலடி:31 7/1
பொழிப்பு அகலம் நுட்பம் நூல் எச்சம் இ நான்கின் – நாலடி:32 9/1
என்னே மற்று இ உடம்பு பெற்றும் அறம் நினையார் – நாலடி:33 10/1
இன்று ஆதும் இ நிலையே ஆதும் இனி சிறிது – நாலடி:36 9/1
உண்டி உதவாதாள் இல் வாழ் பேய் இ மூவர் – நாலடி:37 3/3
இ மாலை என் செய்வது என்று – நாலடி:40 3/4
இன்னாமை வேண்டின் இரவு எழுக இ நிலத்து – நான்மணி:15/1
நாட்டு ஆக்கம் நல்லன் இ வேந்து என்றல் கேட்டு ஆக்கம் – நான்மணி:18/3
புற்கம் தீர்ந்து இ உலகின் கோள் உணரும் கோள் உணர்ந்தால் – நான்மணி:27/2
நமர் சென்ற நாட்டுள் இ கார் – ஐந்50:3/4
கொல்வாங்கு கூர்ந்தது இ கார் – ஐந்50:4/4
சார்தற்கு சந்தன சாந்து ஆயினேம் இ பருவம் – ஐந்50:24/3
விரிகுவது போலும் இ கார் அதிர ஆவி – ஐந்70:19/3
சோர்ந்து குருதி ஒழுக மற்று இ புறம் – திணை50:8/3
இன் நிறம் கொண்டது இ கார் – திணை50:22/4
பெரிய மலர்ந்தது இ கார் – திணை50:30/4
மறிந்து உழல்வானோ இ மலை – திணை150:28/4
அத்தம் மறைந்தான் இ அணியிழையோடு ஒத்த – திணை150:69/2
இ வகை ஈர்த்து உய்ப்பான் தோன்றாமுன் இ வழியே – திணை150:124/2
இ வகை ஈர்த்து உய்ப்பான் தோன்றாமுன் இ வழியே – திணை150:124/2
இ உலகம் இல்லாகி ஆங்கு – குறள்:25 7/2
பெருமை உடைத்து இ உலகு – குறள்:34 6/2
அஞ்சாமை ஈகை அறிவு ஊக்கம் இ நான்கும் – குறள்:39 2/1
தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இ மூன்றும் – குறள்:39 3/1
தான் கண்டனைத்து இ உலகு – குறள்:39 7/2
எண் என்ப ஏனை எழுத்து என்ப இ இரண்டும் – குறள்:40 2/1
அன்பு அறிவு தேற்றம் அவா இன்மை இ நான்கும் – குறள்:52 3/1
உண்மையான் உண்டு இ உலகு – குறள்:58 1/2
உரிமை உடைத்து இ உலகு – குறள்:58 8/2
ஊறு ஒரால் உற்ற பின் ஒல்காமை இ இரண்டின் – குறள்:67 2/1
அறிவு உரு ஆராய்ந்த கல்வி இ மூன்றன் – குறள்:69 4/1
தூய்மை துணைமை துணிவு உடைமை இ மூன்றும் – குறள்:69 8/1
அணி என்ப நாட்டிற்கு இ ஐந்து – குறள்:74 8/2
உயர்வு அகலம் திண்மை அருமை இ நான்கின் – குறள்:75 3/1
ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும் இ மூன்றும் – குறள்:96 2/1
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் இ இரண்டும் – குறள்:100 2/1
நோக்கம் இ மூன்றும் உடைத்து – குறள்:109 5/2
ஏதிலர் என்னும் இ ஊர் – குறள்:113 9/2
ஏதிலர் என்னும் இ ஊர் – குறள்:113 10/2
அலர் எமக்கு ஈந்தது இ ஊர் – குறள்:115 2/2
நீர் ஆக நீளும் இ நோய் – குறள்:115 7/2
கௌவை எடுக்கும் இ ஊர் – குறள்:115 10/2
கரத்தலும் ஆற்றேன் இ நோயை நோய் செய்தார்க்கு – குறள்:117 2/1
கொடியார் கொடுமையின் தாம் கொடிய இ நாள் – குறள்:117 9/1
ஓஒ இனிதே எமக்கு இ நோய் செய்த கண் – குறள்:118 6/1
காணார்கொல் இ ஊரவர் – குறள்:122 10/2
மாலை மலரும் இ நோய் – குறள்:123 7/2
யானோ பொறேன் இ இரண்டு – குறள்:125 7/2
இ நீரர் ஆகுதிர் என்று – குறள்:132 9/2
மாய சகடம் உதைத்ததூஉம் இ மூன்றும் – திரி:0/3
அரில் அகற்றும் கேள்வியார் நட்பும் இ மூன்றும் – திரி:1/3
நான்மறையாளர் வழி செலவும் இ மூன்றும் – திரி:2/3
சிறியாரை கொண்டு புகலும் இ மூன்றும் – திரி:3/3
காய்வானை கை வாங்கி கோடலும் இ மூன்றும் – திரி:4/3
விருந்தினனாய் வேற்றூர் புகலும் இ மூன்றும் – திரி:5/3
கார் ஆண்மை போல ஒழுகலும் இ மூன்றும் – திரி:6/3
அஞ்சுவான் கற்ற அரு நூலும் இ மூன்றும் – திரி:7/3
வேந்து உவப்ப அட்டு ஆர்த்த வென்றியும் இ மூன்றும் – திரி:8/3
விழுமிய அல்ல துணிதல் இ மூன்றும் – திரி:9/3
தன்மையிலாளர் அயல் இருப்பும் இ மூன்றும் – திரி:10/3
கூரையுள் பல் காலும் சேறலும் இ மூன்றும் – திரி:11/3
கோளாளன் என்பான் மறவாதான் இ மூவர் – திரி:12/3
மாண்ட குணத்தான் தவசி என்று இ மூவர் – திரி:13/3
செறுவொடு நிற்கும் சிறுமை இ மூன்றும் – திரி:14/3
ஒட்டி வினை நலம் பார்ப்பானும் இ மூவர் – திரி:15/3
கூவல் குறை இன்றி தொட்டானும் இ மூவர் – திரி:16/3
சொல் வென்றி வேண்டும் இலிங்கியும் இ மூவர் – திரி:17/3
உள் உருக்கி தின்னும் பெரும் பிணியும் இ மூன்றும் – திரி:18/3
ஆடும் பாம்பு ஆட்டும் அறிவிலியும் இ மூவர் – திரி:19/3
கல்லான் என்று எள்ளப்படுதலும் இ மூன்றும் – திரி:20/3
பல நாடி நல்லவை கற்றல் இ மூன்றும் – திரி:21/3
பொய்த்துரை என்னும் புகை இருளும் இ மூன்றும் – திரி:22/3
பல் பொருள் நீங்கிய சிந்தையும் இ மூன்றும் – திரி:23/3
காழ்த்த பகைவர் வணக்கமும் இ மூன்றும் – திரி:24/3
வைத்த அறப்புறம் கொண்டானும் இ மூவர் – திரி:25/3
சீலம் இனிது உடைய ஆசானும் இ மூவர் – திரி:26/3
சாயினும் சான்றாண்மை குன்றாமை இ மூன்றும் – திரி:27/3
செவி குற்றம் பார்த்திருப்பானும் இ மூவர் – திரி:28/3
மண் விழைந்து வாழ் நாள் மதியாமை இ மூன்றும் – திரி:29/3
என்றும் அழுக்காறு இகந்தானும் இ மூவர் – திரி:30/3
தாளின் ஒரு பொருள் ஆக்கலும் இ மூன்றும் – திரி:31/3
சிற்றினம் அல்லார்கண் சொல்லலும் இ மூன்றும் – திரி:32/3
கடை மணி போல் திண்ணியான் காப்பும் இ மூன்றும் – திரி:33/3
அலவலை இல்லா குடியும் இ மூவர் – திரி:34/3
மை நீர்மை இன்றி மயல் அறுப்பான் இ மூவர் – திரி:35/3
காமுறு வேள்வியில் கொல்வானும் இ மூவர் – திரி:36/3
தூய்மையுள் தோன்றும் பிரமாணம் இ மூன்றும் – திரி:37/3
பல் பொருள் வெஃகும் சிறுமையும் இ மூன்றும் – திரி:38/3
பொய்ம் மயக்கம் சூதின்கண் தங்குதல் இ மூன்றும் – திரி:39/3
நல் அறிவாண்மை தலைப்படலும் இ மூன்றும் – திரி:40/3
நாள் நாளும் நட்டார் பெருக்கலும் இ மூன்றும் – திரி:41/3
உழவின்கண் காமுற்று வாழ்தல் இ மூன்றும் – திரி:42/3
நெஞ்சம் அடங்குதல் வீடு ஆகும் இ மூன்றும் – திரி:43/3
ஈயாது ஒழிந்து அகன்ற காலையும் இ மூன்றும் – திரி:44/3
வரவு உண்மை சிந்தியாதானும் இ மூவர் – திரி:45/3
கறுவி வெகுண்டு உரைப்பான் பள்ளி இ மூன்றும் – திரி:46/3
நா தளிர்ப்ப ஆக்கிய உண்டியும் இ மூன்றும் – திரி:47/3
கைப்பதனை கட்டி என்று உண்பானும் இ மூவர் – திரி:48/3
அம் மனை தேய்க்கும் மனையாளும் இ மூவர் – திரி:49/3
இல் இருந்து எல்லை கடப்பாளும் இ மூவர் – திரி:50/3
மறுமைக்கு அணிகலம் கல்வி இ மூன்றும் – திரி:52/3
பண்ணின் தெரியாதான் யாழ் கேட்பும் இ மூன்றும் – திரி:53/3
குற்றம் பிறர் மேல் உரைத்தலும் இ மூன்றும் – திரி:54/3
செற்றம் கொண்டாடும் சிறு தொழும்பும் இ மூவர் – திரி:55/3
ஒழுக்கம் பெரு நெறி சேர்தல் இ மூன்றும் – திரி:56/3
நாளும் கலாம் காமுறுதலும் இ மூன்றும் – திரி:57/3
துன்னிய சொல்லால் இனம் திரட்டல் இ மூன்றும் – திரி:58/3
கள் உண்டு வாழ்வான் குடிமையும் இ மூன்றும் – திரி:59/3
மக்கள் பிறப்பின் நிரப்பு இடும்பை இ மூன்றும் – திரி:60/3
மாறு ஏற்கும் மன்னர் நிலை அறிதல் இ மூன்றும் – திரி:61/3
வைத்த அடைக்கலம் கொள்வானும் இ மூவர் – திரி:62/3
தன்மையிலாளர் அயல் இருப்பும் இ மூன்றும் – திரி:63/3
மக்கள் பெறலின் மனை கிழத்தி இ மூன்றும் – திரி:64/3
மெய் நிலை காணா வெகுளியும் இ மூன்றும் – திரி:65/3
கோல் கோடி வாழும் அரசனும் இ மூன்றும் – திரி:66/3
இல்லார்க்கு ஒன்று ஈயும் உடைமையும் இ உலகின் – திரி:68/1
துன்புறுவ செய்யாத தூய்மையும் இ மூன்றும் – திரி:68/3
நெறி மாறி வந்த விருந்தும் இ மூன்றும் – திரி:69/3
ஒல்வது பாத்து உண்ணும் ஒருவனும் இ மூவர் – திரி:70/3
ஆண்மை உடையவர் நல்குரவும் இ மூன்றும் – திரி:71/3
மறவனை எ உயிரும் அஞ்சும் இ மூன்றும் – திரி:72/3
விரி கடலூடு செல்வானும் இ மூவர் – திரி:73/3
ஈக என்பவனை நகுவானும் இ மூவர் – திரி:74/3
தக்கது அறியும் தலைமகனும் இ மூவர் – திரி:75/3
மாற்றம் மறுத்து உரைக்கும் சேவகனும் இ மூவர் – திரி:76/3
வடுவான வாராமல் காத்தல் இ மூன்றும் – திரி:77/3
வாசி கொண்டு ஒண் பொருள் செய்வானும் இ மூவர் – திரி:81/3
கொள்ளாருள் கொள்ளாத கூறாமை இ மூன்றும் – திரி:82/3
செப்பம் உடையார் மழை அனையர் இ மூன்றும் – திரி:83/3
கல்வி மாண்பு இல்லாத மாந்தரும் இ மூவர் – திரி:84/3
உள் பொருள் சொல்லும் உணர்ச்சியும் இ மூன்றும் – திரி:85/3
விழு நிதி குன்றுவிப்பானும் இ மூவர் – திரி:87/3
இறந்து இன்னா சொல்லகிற்பானும் இ மூவர் – திரி:89/3
அருள் புரிந்து சொல்லுக சொல்லை இ மூன்றும் – திரி:90/3
தன் உடம்பு கன்றுங்கால் நாணுதல் இ மூன்றும் – திரி:91/3
இறந்துரை காமுறுவானும் இ மூவர் – திரி:92/3
இழுக்கு ஆய சொல்லாடுவானும் இ மூவர் – திரி:94/3
கற்பு உடையாளை துறத்தலும் இ மூன்றும் – திரி:97/3
பெண்பால் கொழுநன் வழி செலவும் இ மூன்றும் – திரி:98/3
அல்லவை செய்யும் அலவலையும் இ மூவர் – திரி:99/3
எண்ணின் உலவா இரு நிதியும் இ மூன்றும் – திரி:100/3
ஈவார் முகம் போல் ஒளிவிடுதல் இ மூன்றும் – திரி:101/3
உடன் கொண்டு மீளா அரசும் இ மூன்றும் – திரி:103/3
வரும் குற்றம் பாராத மன்னும் இ மூவர் – திரி:104/3
இலக்கணத்தால் இ எட்டும் எய்துப என்றும் – ஆசாரக்:2/3
தக்கிணை வேள்வி தவம் கல்வி இ நான்கும் – ஆசாரக்:3/1
அத்தக வீழ்மீனோடு இ ஐந்தும் தெற்றென – ஆசாரக்:6/2
இவை எச்சில் இ நான்கு – ஆசாரக்:7/3
நிகர் இல் குரவர் இ ஐவர் இவர் இவரை – ஆசாரக்:16/2
அறன் அறிந்தார் இ ஐந்தும் நோக்கார் திறன் இலர் என்று – ஆசாரக்:37/2
அட்டமியும் ஏனை பிறந்த நாள் இ அனைத்தும் – ஆசாரக்:43/3
உடை நடை சொற்செலவு வைதல் இ நான்கும் – ஆசாரக்:49/1
கிடக்கையோடு இ ஐந்தும் என்ப தலை சென்றார்க்கு – ஆசாரக்:54/2
செறப்பட்டார் இல்லம் புகாமை இ மூன்றும் – ஆசாரக்:79/3
யானும் மற்று இ இருந்த எம் முன்னும் ஆயக்கால் – பழ:73/1
ஓத நீர் வேலி உலகத்தார் இ நெறி – பழ:393/1
எண் வனப்பு இ துணை ஆம் என்று உரைத்தல் பண் வனப்பு – சிறுபஞ்:7/2
இ வகை ஐவரையும் என்றும் அணுகாரே – சிறுபஞ்:39/3
யார் யார் பிறர் மனையாள் உள்ளிட்டு இ ஐவரையும் – சிறுபஞ்:40/3
எடுத்து இரந்த உப்பு இ துணையோடு அடுத்த – சிறுபஞ்:62/2
வரு நோய்கள் முன் நாளில் தீர்த்தாரே இ நாள் – சிறுபஞ்:74/3
தந்த இ ஐந்தும் அறிவான் தலையாய – சிறுபஞ்:91/3
இட்ட இ ஐந்தும் அறிவான் இடையாய – சிறுபஞ்:92/3
மை என நீள் கண்ணாய் மறுதலைய இ மூன்றும் – ஏலாதி:29/3
இ திறத்த எஞ்சினார் பேர் – ஏலாதி:31/4
வேந்தனாம் இ உலகம் விட்டு – ஏலாதி:33/4
என்னே இ காலன் நீடு ஓரான் தவம் முயலான் – ஏலாதி:37/3
அழி கதி இ முறையான் ஆன்றார் அறைந்தார் – ஏலாதி:67/3
இழி கதி இ முறையான் ஏழு – ஏலாதி:67/4
அறி துறைத்து இ அல்லில் நமக்கு – கைந்:11/4
இலை ஒலி வெம் கானத்து இ பருவம் சென்றார் – கைந்:23/3
புலப்படும் சொல்லும் இ பூம் கொடி அன்னாள் – கைந்:40/3

TOP


இஃதோ (3)

சென்றார் வருவர் செறிதொடீஇ கார் இஃதோ
வெம் சின வேந்தர் முரசின் இடித்து உரறி – திணை50:23/1,2
செம் சுணங்கின் மென் முலையாய் சேர் பசலை தீர் இஃதோ
வஞ்சினம் சொல்லி வலித்தார் வரு குறியால் – திணை50:24/1,2
மறைப்பேன்மன் யான் இஃதோ நோயை இறைப்பவர்க்கு – குறள்:117 1/1

TOP


இகந்த (1)

கார் சேண் இகந்த கரை மருங்கின் நீர் சேர்ந்து – கார்40:31/1

TOP


இகந்தார் (2)

சென்ற நம் காதலர் சேண் இகந்தார் என்று எண்ணி – கார்40:35/1
கழுமிய ஞாட்பினுள் மைந்து இகந்தார் இட்ட – கள40:11/1

TOP


இகந்தானும் (1)

என்றும் அழுக்காறு இகந்தானும் இ மூவர் – திரி:30/3

TOP


இகந்து (9)

எல்லை இகந்து ஒருவுவார் – நாலடி:4 3/4
கயவரை கை இகந்து வாழ்தல் இனிதே – இனிய40:29/1
இகந்து ஆர் விரல் காந்தள் என்று என்று உகந்து இயைந்த – திணை150:72/2
நன்றே தரினும் நடுவு இகந்து ஆம் ஆக்கத்தை – குறள்:12 3/1
உவந்து உறைவர் உள்ளத்துள் என்றும் இகந்து உறைவர் – குறள்:113 10/1
வேதம் கரைகண்ட பார்ப்பானும் தீது இகந்து
ஒல்வது பாத்து உண்ணும் ஒருவனும் இ மூவர் – திரி:70/2,3
குரவர் உரை இகந்து செய்யார் விரதம் – ஆசாரக்:17/1
இல்லாரை எள்ளி இகந்து உரையார் தள்ளியும் – ஆசாரக்:50/3
இகந்துழி விட்டிருப்பின் அஃதால் இகந்து
நினைந்து தெரியானாய் நீள் கயத்துள் ஆமை – பழ:263/2,3

TOP


இகந்துழி (1)

இகந்துழி விட்டிருப்பின் அஃதால் இகந்து – பழ:263/2

TOP


இகந்தேகல் (1)

என்னாது இறவாது இவண் நின் இகந்தேகல்
பின்னார் இல் அந்தி முடிவு – திணை150:132/3,4

TOP


இகல் (14)

இகல் இலர் எஃகு உடையார் தம்முள் குழீஇ – நாலடி:14 7/2
இகல் கருதி திங்கள் இருளை பகல் வர – திணை150:94/2
பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை இகல் வெல்லும் – குறள்:49 1/1
இகல் வெல்லல் யார்க்கும் அரிது – குறள்:65 7/2
இகல் வேந்தர் சேர்ந்து ஒழுகுவார் – குறள்:70 1/2
இகல் என்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகல் என்னும் – குறள்:86 1/1
பகல் கருதி பற்றா செயினும் இகல் கருதி – குறள்:86 2/1
இகல் என்னும் எவ்வ நோய் நீக்கின் தவல் இல்லா – குறள்:86 3/1
இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகல் என்னும் – குறள்:86 4/1
இகல் எதிர் சாய்ந்து ஒழுக வல்லாரை யாரே – குறள்:86 5/1
மிகல் மேவல் மெய் பொருள் காணார் இகல் மேவல் – குறள்:86 7/1
இகல் காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை – குறள்:86 9/1
கயல் இகல் உண்கண்ணாய் கரியவரோ வேண்டா – பழ:237/3
செயல் வேண்டி நிற்பின் விலக்கும் இகல் வேந்தன் – பழ:357/2

TOP


இகலன் (2)

இகலன் வாய் துற்றிய தோற்றம் அயலார்க்கு – கள40:28/4
குடை புறத்து துஞ்சும் இகலன் இடை பொலிந்த – கள40:42/2

TOP


இகலான் (1)

இகலான் ஆம் இன்னாத எல்லம் நகலான் ஆம் – குறள்:86 10/1

TOP


இகலி (1)

இகலி பொருள் செய்ய எண்ணியக்கால் என் ஆம் – பழ:312/3

TOP


இகலிற்கு (1)

இகலிற்கு எதிர் சாய்தல் ஆக்கம் அதனை – குறள்:86 8/1

TOP


இகலின் (4)

இகலின் எழுந்தவர் ஓட்டு இன்னா இன்னா – இன்னா40:8/3
இகலின் மிக இனிது என்பவன் வாழ்க்கை – குறள்:86 6/1
இகலின் வலியாரை எள்ளி எளியார் – பழ:384/1
இகலின் எதிர் நிற்றல் ஏதம் அகல போய் – பழ:384/2

TOP


இகலினால் (1)

புகல் அரியார் புக்கு அவர் தாமே இகலினால்
வீண் சேர்ந்த புன் சொல் விளம்பல் அது அன்றோ – பழ:115/2,3

TOP


இகவற்க (1)

ஈர்ஆறு நாளும் இகவற்க என்பதே – ஆசாரக்:42/2

TOP


இகவா (4)

இழைத்த நாள் எல்லை இகவா பிழைத்து ஒரீஇ – நாலடி:1 6/1
அணி இகவா நிற்க அவன் அணங்கு மாதர் – திணை150:135/3
இகவா ஆம் இல் இறப்பான்கண் – குறள்:15 6/2
செறுவார்க்கு சேண் இகவா இன்பம் அறிவிலா – குறள்:87 9/1

TOP


இகவாதவரை (1)

இழைத்தது இகவாதவரை கனற்றி – பழ:176/3

TOP


இகவாமை (1)

இழைத்தது இகவாமை சாவாரை யாரே – குறள்:78 9/1

TOP


இகவார் (1)

உடுக்கை இகவார் செவி சொறண்டார் கை மேல் – ஆசாரக்:75/1

TOP


இகவான் (1)

பணி இகவான் சால பணிந்து – திணை150:135/4

TOP


இகழ்க (1)

தம்மை இகழ்வாரை தாம் அவரின் முன் இகழ்க
என்னை அவரொடு பட்டது புன்னை – நாலடி:12 7/1,2

TOP


இகழ்ச்சி (1)

நகையுள்ளும் இன்னாது இகழ்ச்சி பகையுள்ளும் – குறள்:100 5/1

TOP


இகழ்ச்சியின் (1)

இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாம் தம் – குறள்:54 9/1

TOP


இகழ்தல் (1)

எள்ளற்பொருளது இகழ்தல் ஒருவனை – நான்மணி:50/1

TOP


இகழ்தலின் (1)

இகழ்தலின் கோறல் இனிதே மற்று இல்ல – நாலடி:22 9/3

TOP


இகழ்ந்த (1)

எம்மை இகழ்ந்த வினை பயத்தான் உம்மை – நாலடி:6 8/2

TOP


இகழ்ந்தமை (1)

தம்மை இகழ்ந்தமை தாம் பொறுப்பது அன்றி மற்று – நாலடி:6 8/1

TOP


இகழ்ந்தவன் (1)

சொல் என்று கொள்ளாது இகழ்ந்தவன் மெல்ல – நாலடி:26 3/2

TOP


இகழ்ந்தவை (1)

இகழ்ந்தவை இன்புறான் இல்லார் மொழிந்தவை – சிறுபஞ்:80/2

TOP


இகழ்ந்தார் (2)

முகட்டு வழி ஊண் புகழ்ந்தார் இகழ்ந்தார்
முகட்டு வழி கட்டில் பாடு – ஆசாரக்:22/2,3
நெடும் கழை நீள் மூங்கில் என இகழ்ந்தார் ஆட்டும் – சிறுபஞ்:53/3

TOP


இகழ்ந்தார்க்கு (1)

இகழ்ந்தார்க்கு எழுமையும் இல் – குறள்:54 8/2

TOP


இகழ்ந்தார்க்கும் (1)

இன்புறூஉம் பெற்றி இகழ்ந்தார்க்கும் அ நிலையே – நாலடி:24 5/3

TOP


இகழ்ந்து (8)

எள்ளி பிறரை இகழ்ந்து உரையார் தள்ளியும் – நாலடி:16 7/2
ஏழை அதனை இகழ்ந்து உரைக்கும் பால் கூழை – நாலடி:33 1/3
புகழ் செய்யும் பொய்யா விளக்கம் இகழ்ந்து ஒருவன் – நான்மணி:22/1
எளியர் இவர் என்று இகழ்ந்து உரையாராகி – இனிய40:29/3
எண் கிடந்த நாளான் இகழ்ந்து ஒழுக பெண் கிடந்த – திணை150:146/2
இகழ்ந்து எள்ளாது ஈவாரை காணின் மகிழ்ந்து உள்ளம் – குறள்:106 7/1
நோக்குமின் என்று இகழ்ந்து நொவ்வியார்கை விடுதல் – பழ:315/2
முன்னை உடையது காவாது இகழ்ந்து இருந்து – பழ:325/1

TOP


இகழ்ப (2)

என்னானும் வேண்டுப என்று இகழ்ப என்னானும் – நாலடி:16 9/2
எரி அழல் காணின் இகழ்ப ஒரு குடியில் – நான்மணி:63/2

TOP


இகழ்வார் (4)

புகழ் புரிந்த இல் இலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் – குறள்:6 9/1
இகழ்வார் பொறுத்தல் தலை – குறள்:16 1/2
இகழ்வார் பின் சென்று நிலை – குறள்:97 6/2
இளைது என்று பாம்பு இகழ்வார் இல் – பழ:383/4

TOP


இகழ்வாரை (2)

தம்மை இகழ்வாரை தாம் அவரின் முன் இகழ்க – நாலடி:12 7/1
இகழ்வாரை நோவது எவன் – குறள்:24 7/2

TOP


இகழ்வானேல் (1)

தம் பூதம் எண்ணாது இகழ்வானேல் தம் மெய்க்கண் – ஆசாரக்:15/2

TOP


இகழப்படுவர் (1)

இனத்தால் இகழப்படுவர் புனத்து – நாலடி:18 10/2

TOP


இகழல் (1)

காப்பு இகழல் ஆகா பொருள் – திரி:47/4

TOP


இகழாது (1)

ஐவகை நாளும் இகழாது அறம் செய்க – ஆசாரக்:48/2

TOP


இகழாமை (2)

ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார் – குறள்:90 1/1
நகை ஈகை இன் சொல் இகழாமை நான்கும் – குறள்:96 3/1

TOP


இகழார் (3)

காணின் கடைப்பட்டார் என்று இகழார் காணாய் – நாலடி:14 6/2
இளையர் இன முறையர் என்று இகழார் நின்ற – குறள்:70 8/1
உண்ணார் வெகுளார் விளக்கு இகழார் முன் அந்தி – ஆசாரக்:29/2

TOP


இகழாரே (1)

இந்திர தானம் பெறினும் இகழாரே
தந்திரத்து வாழ்தும் என்பார் – ஆசாரக்:34/3,4

TOP


இகழின் (2)

இகழின் இழுக்கம் தரும் – ஆசாரக்:84/4
எண்ணாமை நன்று இகழின் தீது எளியார் எண்ணின் – சிறுபஞ்:50/2

TOP


இகழுநர் (1)

இகழுநர் சொல் அஞ்சி சென்றார் வருதல் – கார்40:5/1

TOP


இகழும் (1)

பெண்பாலை காப்பு இகழும் பேதையும் பண்பு இல் – திரி:94/2

TOP


இகன்மை (1)

இகன்மை கருதி இருப்பல் முகன் அமரா – ஐந்70:44/2

TOP


இகு (1)

கடிப்பு இகு கண் முரசம் காதத்தோர் கேட்பர் – நாலடி:10 10/1

TOP


இகுளை (1)

என் போல் இகுளை இரும் கடல் மாந்திய கார் – திணை150:109/1

TOP


இங்க (1)

இணை வேல் எழில் மார்வத்து இங்க புண் கூர்ந்து – கள40:21/1

TOP


இங்கண் (3)

தங்கள் உளாள் என்னும் தாழ்வினால் இங்கண்
புனம் காக்க வைத்தார் போல் பூங்குழலை போந்து என் – திணை150:30/2,3
எங்கட்கு உரையாது எழுந்து போய் இங்கண்
குலம் காரம் என்று அணுகான் கூடும் கூத்து என்றே – திணை150:127/2,3
தம் கையும் வாயும் அறியாமல் இங்கண்
உளர உளர உவன் ஓடி சால – திணை150:136/2,3

TOP


இங்குலிக (1)

இங்குலிக குன்றே போல் தோன்றுமே செம் கண் – கள40:7/2

TOP


இசை (22)

இனியார் தோள் சேரார் இசை பட வாழார் – நாலடி:34 8/3
மன்னுதல் வேண்டின் இசை நடுக தன்னொடு – நான்மணி:15/2
இப்பால் உலகின் இசை நிறீஇ உப்பால் – நான்மணி:27/4
ஈத்து உண்பான் என்பான் இசை நடுவான் மற்று அவன் – நான்மணி:59/1
இரங்கார் இசை வேண்டும் ஆடவர் அன்பிற்கு – நான்மணி:102/3
நல் இசை ஏறொடு வானம் நடு நிற்ப – கார்40:18/2
இமிழ் இசை வானம் முழங்க குமிழின் பூ – கார்40:28/1
இளமை கொணர இசை – திணை150:85/4
இசை உரைக்கும் என் செய்து இர நின்று அவரை – திணை150:130/1
ஈதல் இசை பட வாழ்தல் அது அல்லது – குறள்:24 1/1
வசை என்ப வையத்தார்க்கு எல்லாம் இசை என்னும் – குறள்:24 8/1
வசை இலா வண் பயன் குன்றும் இசை இலா – குறள்:24 9/1
வசை ஒழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசை ஒழிய – குறள்:24 10/1
சுழலும் இசை வேண்டி வேண்டா உயிரார் – குறள்:78 7/1
ஈட்டம் இவறி இசை வேண்டா ஆடவர் – குறள்:101 3/1
ஈனுலகத்துஆயின் இசை பெறூஉம் அஃது இறந்து – பழ:6/1
இசை நோக்கி ஈகின்றார் ஈகை வயமா போல் – பழ:40/2
பூ மேல் இசை முரலும் ஊர அது அன்றோ – பழ:75/3
பின்னும் பிழைப்ப பொறுப்பவோ இன் இசை
யாழின் வண்டு ஆர்க்கும் புனல் ஊர ஈனுமோ – பழ:221/2,3
ஏற்றார்கட்கு எல்லாம் இசை நிற்ப தாம் உடைய – பழ:318/1
மிசை கொல்லார் வேளாண்மை கொல்லார் இசை கொல்லார் – சிறுபஞ்:46/2
என் பெறும் வாதி இசை பெறும் முன் பெற – சிறுபஞ்:54/2

TOP


இசைக்கும் (1)

ஓர்த்தது இசைக்கும் பறை – பழ:195/4

TOP


இசைத்தல் (1)

இறந்தார்க்கு இனிய இசைத்தல் இறந்தார் – ஏலாதி:16/2

TOP


இசைதொறும் (1)

இசைதொறும் மற்று அதன் இன்னாமை நோக்கி – நாலடி:6 10/3

TOP


இசைந்த (1)

இசைந்த சிறுமை இயல்பு இலாதார்கண் – நாலடி:19 7/1

TOP


இசைந்தாரும் (1)

இளமை இசைந்தாரும் இல்லை வளமையில் – நான்மணி:76/3

TOP


இசைப்பு (1)

மோட்டுடை போர்வையோடு ஏக்கழுத்தம் தாள் இசைப்பு
காட்டுளேயானும் பழித்தார் மரம் தம்மின் – ஆசாரக்:91/1,2

TOP


இசையா (2)

இசையா ஒரு பொருள் இல் என்றல் யார்க்கும் – நாலடி:12 1/1
சென்று இசையா ஆகும் செவிக்கு – நாலடி:26 7/4

TOP


இசையாத (1)

இசையாத நேர்ந்து கரவார் இசைவு இன்றி – ஆசாரக்:50/2

TOP


இசையாது (2)

இசையும் எனினும் இசையாது எனினும் – நாலடி:16 2/1
ஈதல் இசையாது இளமை சேண் நீங்குதலால் – நாலடி:19 1/1

TOP


இசையாதுஎனினும் (2)

ஈதல் இசையாதுஎனினும் இரவாமை – நாலடி:10 5/3
இசையாதுஎனினும் இயற்றி ஓர் ஆற்றால் – நாலடி:20 4/1

TOP


இசையார் (1)

நடுக்கு அற்ற காட்சியார் நோக்கார் எடுத்து இசையார்
இல்லம் புகாஅர் விடல் – ஆசாரக்:99/2,3

TOP


இசையின் (1)

இசையின் பெரியது ஓர் எச்சம் இல்லை – முது:6 8/1

TOP


இசையுங்கால் (1)

அசையாது நிற்பதாம் ஆண்மை இசையுங்கால்
கண்டல் திரை அலைக்கும் கானல் அம் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:20 4/2,3

TOP


இசையும் (2)

இசையும் எனினும் இசையாது எனினும் – நாலடி:16 2/1
இசையும் இனிய செவிக்கு – குறள்:120 9/2

TOP


இசைவ (1)

இசைவ கொடுப்பதூஉம் இல் என்பதூஉம் – பழ:24/1

TOP


இசைவு (1)

இசையாத நேர்ந்து கரவார் இசைவு இன்றி – ஆசாரக்:50/2

TOP


இஞ்சி (1)

இஞ்சி அடைத்துவைத்து ஏமாந்து இருப்பினும் – பழ:154/1

TOP


இட்ட (13)

எண்ண அரும் பெண்ணை போன்று இட்ட ஞான்று இட்டதே – நாலடி:22 6/3
அத்து இட்ட கூறை அரை சுற்றி வாழினும் – நாலடி:29 1/1
நிலத்து இட்ட நல் வித்து நாறாமை இன்னா – இன்னா40:19/2
நலம் மிகு கார்த்திகை நாட்டவர் இட்ட
தலை நாள் விளக்கின் தகை உடையவாகி – கார்40:26/1,2
கழுமிய ஞாட்பினுள் மைந்து இகந்தார் இட்ட
ஒழி முரசம் ஒண் குருதி ஆடி தொழில் மடிந்து – கள40:11/1,2
விலையாலும் இட்ட குறியை உலையாது – திணை150:152/2
ஏரினும் நன்றால் எரு இடுதல் இட்ட பின் – குறள்:104 8/1
நிணம் தீயில் இட்ட அன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ – குறள்:126 10/1
தலைக்கு இட்ட பூ மேவார் மோந்த பூ சூடார் – ஆசாரக்:90/1
நரை ஆன் புறத்து இட்ட சூடு – பழ:48/4
குன்றின் மேல் இட்ட விளக்கு – பழ:204/4
காக்கையை காப்பு இட்ட சோறு – பழ:315/4
இட்ட இ ஐந்தும் அறிவான் இடையாய – சிறுபஞ்:92/3

TOP


இட்டதே (1)

எண்ண அரும் பெண்ணை போன்று இட்ட ஞான்று இட்டதே
தொன்மை உடையார் தொடர்பு – நாலடி:22 6/3,4

TOP


இட்டார் (2)

உடை இட்டார் புல் மேய்ந்தார் ஓடு நீர் புக்கார் – சிறுபஞ்:39/1
படை இட்டார் பற்றேனும் இன்றி நடை விட்டார் – சிறுபஞ்:39/2

TOP


இட்டான் (1)

படியை மடியகத்து இட்டான் அடியினான் – நான்மணி:0/5

TOP


இட்டிகை (1)

இட்டிகை தீற்றுபவர் – பழ:158/4

TOP


இட்டிதுஆயினும் (1)

ஆகுஆறு அளவு இட்டிதுஆயினும் கேடு இல்லை – குறள்:48 8/1

TOP


இட்டு (13)

எனக்கு தாய் ஆகியாள் என்னை ஈங்கு இட்டு
தனக்கு தாய் நாடியே சென்றாள் தனக்கு தாய் – நாலடி:2 5/1,2
பெடை சேவல் வன் கழுகு பேர்த்து இட்டு குத்தல் – நாலடி:5 8/3
ஒன்றேயும் இல்லாதான் வாழ்க்கை உடம்பு இட்டு
நின்று வீழ் தக்கது உடைத்து – நாலடி:11 2/3,4
இட்டு ஆற்றுப்பட்டு ஒன்று இரந்தவர்க்கு ஆற்றாது – நாலடி:29 8/1
அடி பைய இட்டு ஒதுங்கி சென்று துடியின் – நாலடி:39 8/2
கை மாலை இட்டு கலுழ்ந்தாள் துணை இல்லார்க்கு – நாலடி:40 3/3
பாசத்துள் இட்டு விளக்கினும் கீழ் தன்னை – நான்மணி:97/3
பரந்த திறலாரை பாசி மேல் இட்டு
கரந்து மறைக்கலும் ஆமோ நிரந்து எழுந்த – பழ:34/1,2
விராஅம் புனல் ஊர வேண்டு அயிரை இட்டு
வராஅஅல் வாங்குபவர் – பழ:302/3,4
அடரும் பொழுதின்கண் இட்டு குடர் ஒழிய – பழ:379/3
அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்ந்தார்களே இம்மையில் – சிறுபஞ்:98/3
அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்வார் – சிறுபஞ்:98/4
ஒத்த இவை அல் ஒரு நால் இட்டு ஒத்த – சிறுபஞ்:107/2

TOP


இட்டும் (1)

வாய் மூடி இட்டும் இருப்பவோ மாணிழாய் – ஐந்70:51/3

TOP


இட (3)

இட கண் அனையம் யாம் ஊரற்கு அதனால் – நாலடி:39 8/3
தொடி இட ஆற்றா தொலைந்த தோள் நோக்கி – கார்40:6/1
அட்டான் இட உண்டான் ஐவரினும் ஆகும் என – சிறுபஞ்:68/3

TOP


இடங்கழியாளர் (1)

இடங்கழியாளர் தொடர்பு இன்னா இன்னா – இன்னா40:11/3

TOP


இடத்த (1)

பொய்ம்மையும் வாய்மை இடத்த புரை தீர்ந்த – குறள்:30 2/1

TOP


இடத்தது (1)

சிறு காப்பின் பேர் இடத்தது ஆகி உறு பகை – குறள்:75 4/1

TOP


இடத்தார் (1)

வெள்ளம் பகை வரினும் வேறு இடத்தார் செய்வது என் – பழ:98/1

TOP


இடத்தால் (1)

சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீது ஒரீஇ – குறள்:43 2/1

TOP


இடத்தான் (2)

கருதி இடத்தான் செயின் – குறள்:49 4/2
எண்ணி இடத்தான் செயின் – குறள்:50 7/2

TOP


இடத்து (30)

சென்று இரப்பர் ஓர் இடத்து கூழ் எனின் செல்வம் ஒன்று – நாலடி:1 1/3
புக்க இடத்து அச்சம் போதரும் போது அச்சம் – நாலடி:9 3/1
துய்க்கும் இடத்து அச்சம் தோன்றாமை காப்பு அச்சம் – நாலடி:9 3/2
குலம் தலைப்பட்ட இடத்து – நாலடி:16 10/4
செல்லா இடத்து சினம் – நான்மணி:86/4
மூத்த இடத்து பிணி இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:21/3
நம்மின் பிரிந்த இடத்து – ஐந்50:39/4
தெரிவார் யார் தேரும் இடத்து – திணை50:12/4
இந்திரன் போல் வந்தான் இடத்து – திணை150:145/4
மெலியார் மேல் செல்லும் இடத்து – குறள்:25 10/2
செல் இடத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல் இடத்து – குறள்:31 1/1
செல் இடத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல் இடத்து
காக்கின் என் காவாக்கால் என் – குறள்:31 1/1,2
செல்லா இடத்து சினம் தீது செல் இடத்தும் – குறள்:31 2/1
குத்து ஒக்க சீர்த்த இடத்து – குறள்:49 10/2
எல்லா பொருளும் உடைத்தாய் இடத்து உதவும் – குறள்:75 6/1
உலைவு இடத்து ஊறு அஞ்சா வன்கண் தொலைவு இடத்து – குறள்:77 2/1
உலைவு இடத்து ஊறு அஞ்சா வன்கண் தொலைவு இடத்து
தொல் படைக்கு அல்லால் அரிது – குறள்:77 2/1,2
கை கொல்லும் காழ்த்த இடத்து – குறள்:88 9/2
உள் பகை அஞ்சி தன் காக்க உலைவு இடத்து
மண் பகையின் மாண தெறும் – குறள்:89 3/1,2
பீடு அழிய வந்த இடத்து – குறள்:97 8/2
அதற்கு அன்னள் நீங்கும் இடத்து – குறள்:113 4/2
பிரிவு ஓர் இடத்து உண்மையான் – குறள்:116 3/2
பழி காணேன் கண்ட இடத்து – குறள்:129 5/2
இளம் கிளைகள் உண்ணும் இடத்து – ஆசாரக்:40/3
ஓர் ஆறு செல்லும் இடத்து – ஆசாரக்:60/3
அளவளாவு இல்லா இடத்து – ஆசாரக்:68/4
நேர் பெரியார் செல்லும் இடத்து – ஆசாரக்:72/3
அமையா இடத்து ஓர் அரும் பொருள் வைத்தால் – பழ:336/1
காப்பர் கருதும் இடத்து – சிறுபஞ்:52/4
பாடு இறப்ப பன்னும் இடத்து – ஏலாதி:41/4

TOP


இடத்துக்கண் (1)

தனிமை இடத்துக்கண் தம் கருமம் சொல்லார் – ஆசாரக்:69/2

TOP


இடத்தும் (17)

இல்லா இடத்தும் இயைந்த அளவினால் – நாலடி:10 1/1
செல்லா இடத்தும் குடி பிறந்தார் செய்வன – நாலடி:15 9/1
செல் இடத்தும் செய்யார் சிறியவர் புல்வாய் – நாலடி:15 9/2
எற்று ஒன்றும் இல்லா இடத்தும் குடி பிறந்தார் – நாலடி:15 10/1
உறு புனல் தந்து உலகு ஊட்டி அறும் இடத்தும்
கல்லுற்றுழி ஊறும் ஆறே போல் செல்வம் – நாலடி:19 5/1,2
வெறுமை இடத்தும் விழு பிணி போழ்தும் – நாலடி:33 9/1
அறித இடத்தும் அறியாராம் பாவம் – நாலடி:38 10/3
எல்லா இடத்தும் கொலை தீது மக்களை – நான்மணி:92/1
செல்லா இடத்து சினம் தீது செல் இடத்தும்
இல் அதனின் தீய பிற – குறள்:31 2/1,2
கேடு அறியா கெட்ட இடத்தும் வளம் குன்றா – குறள்:74 6/1
ஒற்கம் தாம் உற்ற இடத்தும் உயர்ந்தவர் – பழ:119/1
பல் நாளும் நின்ற இடத்தும் கணி வேங்கை – பழ:120/1
உண் இடத்தும் ஒன்னார் மெலிவு இடத்தும் மந்திரம் கொண்டு – சிறுபஞ்:100/1
உண் இடத்தும் ஒன்னார் மெலிவு இடத்தும் மந்திரம் கொண்டு – சிறுபஞ்:100/1
எண் இடத்தும் செல்லாமைதான் தலையே எண்ணி – சிறுபஞ்:100/2
மு சாரிகை ஒதுங்கும் ஓர் இடத்தும் இன்னவை – ஏலாதி:12/3
ஆர்த்த முனையுள்ளும் வேறு இடத்தும் ஓத்தும் – ஏலாதி:62/2

TOP


இடத்துள் (1)

இடத்துள் ஒருவன் இருப்புழி பெற்றால் – பழ:235/3

TOP


இடத்தே (1)

உறு காலத்து ஊற்று ஆகா ஆம் இடத்தே ஆகும் – நாலடி:11 10/2

TOP


இடத்தொடு (1)

வண்ணமகளிர் இடத்தொடு தம் இடம் – ஆசாரக்:82/1

TOP


இடந்த (1)

ஏனம் இடந்த மணி எதிரே வானம் – திணை150:122/2

TOP


இடந்திட்ட (1)

ஏனம் இடந்திட்ட ஈர் மணி கொண்டு எல்லிடை – திணை50:4/1

TOP


இடபம் (1)

இடபம் என கொண்டு தாம் – கைந்:36/4

TOP


இடம் (31)

உள்ள இடம் போல் பெரிது உவந்து மெல்ல – நாலடி:10 1/2
இடம் பட மெய்ஞ்ஞானம் கற்பினும் என்றும் – நாலடி:12 6/1
பகைவர் பணிவு இடம் நோக்கி தகவு உடையார் – நாலடி:25 1/1
இடம் வீழ்ந்தது உண்ணாது இறக்கும் இடமுடைய – நாலடி:30 10/2
கெடும் இடம் கைவிடுவார் நட்பு – இன்னா40:36/4
இடம் என ஆங்கே குறி செய்தேம் பேதை – கார்40:33/3
என்கொலோ சேக்கும் இடம் – ஐந்50:40/4
பூம் கண் இடம் ஆடும் கனவும் திருந்தின – ஐந்70:41/1
விரும்பு நாம் செல்லும் இடம் – திணை50:16/4
வலம் கொண்டாள் கொண்டாள் இடம் – திணை150:9/4
தான் நாற தாழ்ந்த இடம் – திணை150:29/4
ஏழை மான் நோக்கி இடம் – திணை150:44/4
ஏழை நுளையர் இடம் – திணை150:59/4
இறந்து கண் ஆடும் இடம் – திணை150:80/4
இருந்து உறங்கி வீயும் இடம் – திணை150:91/4
செய்யும் இடம் அறியாய் சேர்ந்தாய் நின் பொய்ம்மொழிக்கு – திணை150:133/3
நையும் இடம் அறிந்து நாடு – திணை150:133/4
இடம் கண்ட பின் அல்லது – குறள்:50 1/2
சிறு படையான் செல் இடம் சேரின் உறு படையான் – குறள்:50 8/1
சீர் இடம் காணின் எறிதற்கு பட்டடை – குறள்:83 1/1
இடம் எல்லாம் கொள்ளா தகைத்தே இடம் இல்லா – குறள்:107 4/1
இடம் எல்லாம் கொள்ளா தகைத்தே இடம் இல்லா – குறள்:107 4/1
திருநுதற்கு இல்லை இடம் – குறள்:113 3/2
வண்ணமகளிர் இடத்தொடு தம் இடம்
ஒள்ளியம் என்பார் இடம் கொள்ளார் தெள்ளி – ஆசாரக்:82/1,2
ஒள்ளியம் என்பார் இடம் கொள்ளார் தெள்ளி – ஆசாரக்:82/2
இடம் கண்டு அறிவாம் என்று எண்ணி இராஅர் – பழ:216/2
உய்வதற்கு உய்யா இடம் – பழ:280/4
இடம் கொண்டு தம்மினே என்றால் தொடங்கி – பழ:304/2
இடம் பொழிய வேண்டுமேல் ஈகை மடம் பொழிய – சிறுபஞ்:4/2
இன் சொல் அளாவல் இடம் இனிது ஊண் யாவர்க்கும் – ஏலாதி:7/1
மடம் படான் மாண்டார் நூல் மாண்ட இடம் பட – ஏலாதி:8/2

TOP


இடம்படுத்த (1)

இடம்படுத்த கண்ணாய் இறக்கும் மை ஆட்டை – பழ:39/3

TOP


இடம் (1)

பாக்கம் இது எம் இடம் – ஐந்50:12/4

TOP


இடமுடைய (1)

இடம் வீழ்ந்தது உண்ணாது இறக்கும் இடமுடைய
வானகம் கையுறினும் வேண்டார் விழுமியோர் – நாலடி:30 10/2,3

TOP


இடர் (15)

இடர் ஒருவர் உற்றக்கால் ஈர்ம் குன்ற நாட – நாலடி:12 3/3
எய்தி இடர் உற்றவாறு – ஐந்50:26/4
கீறார் இரா மரமும் சேரார் இடர் எனினும் – ஆசாரக்:13/2
இடர் எனினும் மாசுணி தம் கீழ் மேல் கொள்ளார் – ஆசாரக்:36/2
படர்வு அரிய நல் நெறிக்கண் நின்றார் இடர் உடைத்தாய் – பழ:26/2
முன் இன்னார்ஆயினும் மூடும் இடர் வந்தால் – பழ:66/1
எண்ணி இடர் வரும் என்னார் புலி முகத்து – பழ:74/3
சிதையும் இடர் ஆய்விடும் – பழ:227/4
இனியாரை உற்ற இடர் தீர் உபாயம் – பழ:236/1
இடர் இன்றி ஏமார்ந்திருந்தாரே என்றும் – பழ:255/3
இன் ஒலி வெற்ப இடர் என்னை துன்னூசி – பழ:358/3
இடர் இன்னா நட்டார்கண் ஈயாமை இன்னா – சிறுபஞ்:12/1
இடர் தீர்த்தல் எள்ளாமை கீழினம் சேராமை – ஏலாதி:4/1
இல்லார்க்கு இடர் தீர்த்தல் நன்று – ஏலாதி:15/4
இடர் இன்று இனி துயிலும் இன்று – ஏலாதி:66/4

TOP


இடர்க்கண் (1)

பெரியார் பெருமை பெரிதே இடர்க்கண்
அரியார் எளியர் என்று ஆற்றா பரிவாய் – திணை150:110/1,2

TOP


இடர்ப்பட்ட (1)

உற்று இடர்ப்பட்ட பொழுதின்கண் தேற்றம் – பழ:228/2

TOP


இடர்ப்படார் (1)

இல்லது காமுற்று இரங்கி இடர்ப்படார்
செய்வது செய்தல் இனிது – இனிய40:24/3,4

TOP


இடர்ப்படுப்பது (2)

புன் சொல் இடர்ப்படுப்பது அல்லால் ஒருவனை – பழ:277/3
இன் சொல் இடர்ப்படுப்பது இல் – பழ:277/4

TOP


இடர்ப்பாடு (2)

இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து – குறள்:63 4/2
தெற்ற பகைவர் இடர்ப்பாடு கண்டக்கால் – பழ:313/1

TOP


இடரா (1)

இடரா இயலும் இலங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:145/3

TOP


இடரிய (1)

இடரிய ஞாட்பினுள் ஏற்று எழுந்த மைந்தர் – கள40:34/1

TOP


இடரினால் (1)

எய்த உரையான் இடரினால் எய்தி – பழ:388/2

TOP


இடல் (2)

வித்தும் இடல் வேண்டும்கொல்லோ விருந்து ஓம்பி – குறள்:9 5/1
சூட்டு அறுத்து வாயில் இடல் – பழ:329/4

TOP


இடன் (7)

இடன் அறிந்து ஊடி இனிதின் உணரும் – நாலடி:39 4/3
இடன் இல் சிறியாரோடு யாத்த நண்பு இன்னா – இன்னா40:11/2
இடன் இல் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு ஒல்கார் – குறள்:22 8/1
ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடன் அறிந்து – குறள்:50 3/1
எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடன் அறிந்து – குறள்:50 4/1
கடன் அறிந்து காலம் கருதி இடன் அறிந்து – குறள்:69 7/1
எண் சேர்ந்த நெஞ்சத்து இடன் உடையார்க்கு எஞ்ஞான்றும் – குறள்:91 10/1

TOP


இடனொடு (1)

பொருள் கருவி காலம் வினை இடனொடு ஐந்தும் – குறள்:68 5/1

TOP


இடார் (1)

கை சுட்டி கட்டுரையார் கால் மேல் எழுத்து இடார்
மெய் சுட்டி இல்லாரை உள்ளாரோடு ஒப்பு உரையார் – ஆசாரக்:94/1,2

TOP


இடாஅய் (1)

கொம்பு மறைக்கும் இடாஅய் அவிழின் மீது – சிறுபஞ்:94/3

TOP


இடி (8)

உரும் இடி வானம் இழிய எழுமே – கார்40:3/3
கடிது இடி வானம் உரறும் நெடு இடை – கார்40:6/3
போர்ப்பு இல் இடி முரசின் ஊடு போம் ஒண் குருதி – கள40:2/2
பண் ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் – கள40:8/4
பாடு ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் – கள40:22/5
பாடு ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் – கள40:41/4
கொடி மயங்கு முல்லை தளிர்ப்ப இடி மயங்கி – ஐந்70:20/2
இடி புரிந்து எள்ளும் சொல் கேட்பர் மடி புரிந்து – குறள்:61 7/1

TOP


இடிக்கும் (1)

இடிக்கும் துணையாரை ஆள்வாரை யாரே – குறள்:45 7/1

TOP


இடிஞ்சிலும் (1)

திரியும் இடிஞ்சிலும் நெய்யும் சார்வு ஆக – பழ:219/1

TOP


இடித்தல் (1)

மேற்சென்று இடித்தல் பொருட்டு – குறள்:79 4/2

TOP


இடித்து (7)

இடித்து முழங்கியது ஓர் யோசனையோர் கேட்பர் – நாலடி:10 10/2
இடித்து நீர் கொள்ளினும் இன் சுவைத்தே ஆகும் – நாலடி:16 6/2
அடுக்குபு பெற்றி கிடந்த இடித்து உரறி – கள40:6/2
வள் வார் முரசின் குரல் போல் இடித்து உரறி – ஐந்50:4/2
வெம் சின வேந்தர் முரசின் இடித்து உரறி – திணை50:23/2
வெம் சினம் பொங்கி இடித்து உரறி கார் வானம் – திணை50:24/3
அழ சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கு அறிய – குறள்:80 5/1

TOP


இடிந்தக்கால் (1)

மாடம் இடிந்தக்கால் மற்றும் எடுப்பது ஓர் – பழ:96/1

TOP


இடிப்ப (1)

பாம்பு என ஓடி உரும் இடிப்ப கண்டு இரங்கும் – திணை50:3/2

TOP


இடிப்பது (1)

இடிப்பது போலும் எழில் வானம் நோக்கி – ஐந்70:18/3

TOP


இடிப்பாரை (1)

இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன் – குறள்:45 8/1

TOP


இடியும் (1)

மின்னும் முழக்கும் இடியும் மற்று இன்ன – ஐந்50:3/1

TOP


இடினும் (1)

எ நிலத்து வித்து இடினும் காஞ்சிரம் காழ் தெங்கு ஆகா – நாலடி:25 3/1

TOP


இடு (7)

கழிந்தார் இடு தலை கண்டார் நெஞ்சு உட்க – நாலடி:5 9/1
இடு நீற்றால் பை அவிந்த நாகம் போல் தத்தம் – நாலடி:7 6/3
எக்கர் இடு மணல் மேல் ஓதம் தர வந்த – ஐந்50:48/1
ஊர் இடு கவ்வை ஒழித்து – ஐந்70:35/4
இடு மணல் எக்கர் அகன் கானல் சேர்ப்பன் – ஐந்70:59/1
வேலொடு நின்றான் இடு என்றது போலும் – குறள்:56 2/1
இடு குடை தேர் மன்னர் எமக்கு அமையும் என்று – பழ:309/1

TOP


இடுக்கண் (12)

இடுக்கண் தலைவந்தக்கண்ணும் அரிமா – நாலடி:15 1/3
இடுக்கண் பிறர்மாட்டு உவக்கும் அடுத்து அடுத்து – நாலடி:35 8/2
குட நீர் அட்டு உண்ணும் இடுக்கண் பொழுதும் – நாலடி:39 2/1
இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை – குறள்:63 1/1
இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து – குறள்:63 4/2
இடுக்கண் இடுக்கண் படும் – குறள்:63 5/2
இடுக்கண் இடுக்கண் படும் – குறள்:63 5/2
இடுக்கண் படினும் இளிவந்த செய்யார் – குறள்:66 4/1
இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு – குறள்:79 8/2
இடுக்கண் கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்து ஊன்றும் – குறள்:103 10/1
கைவாரா வந்த இடுக்கண் மனம் அழுங்கார் – ஆசாரக்:89/2
நன்றே ஒருவன் துணை கோடல் பாப்பு இடுக்கண்
ஞெண்டேயும் பார்ப்பான்கண் தீர்த்தலான் விண் தோயும் – பழ:111/1,2

TOP


இடுக்கண்கள் (1)

நட்டார் இடுக்கண்கள் காண்டல் நனி இன்னா – இன்னா40:25/1

TOP


இடுக்குடை (1)

கொடுத்தலும் துய்த்தலும் தேற்றா இடுக்குடை
உள்ளத்தால் பெற்ற பெரும் செல்வம் இல்லத்து – நாலடி:28 4/1,2

TOP


இடுகாட்டுள் (1)

இடுகாட்டுள் ஏற்றை பனை – நாலடி:10 6/4

TOP


இடுதல் (2)

ஏரினும் நன்றால் எரு இடுதல் இட்ட பின் – குறள்:104 8/1
துறந்தார்கண் துன்னி துறவார்க்கு இடுதல்
இறந்தார்க்கு இனிய இசைத்தல் இறந்தார் – ஏலாதி:16/1,2

TOP


இடும்பை (22)

இடும்பை கூர் நெஞ்சத்தார் எல்லாரும் காண – நாலடி:11 7/1
கள்ளின் இடும்பை களி அறியும் நீர் இடும்பை – நான்மணி:94/1
கள்ளின் இடும்பை களி அறியும் நீர் இடும்பை
புள்ளினுள் ஓங்கல் அறியும் நிரப்பு இடும்பை – நான்மணி:94/1,2
புள்ளினுள் ஓங்கல் அறியும் நிரப்பு இடும்பை
பல் பெண்டிராளன் அறியும் கரப்பு இடும்பை – நான்மணி:94/2,3
பல் பெண்டிராளன் அறியும் கரப்பு இடும்பை
கள்வன் அறிந்துவிடும் – நான்மணி:94/3,4
இடும்பை உடையார் கொடை இன்னா இன்னா – இன்னா40:6/3
ஒன்றிய நோயோடு இடும்பை பல கூர – கார்40:35/2
யாண்டும் இடும்பை இல – குறள்:1 4/2
என்றும் இடும்பை தரும் – குறள்:14 8/2
தீரா இடும்பை தரும் – குறள்:51 8/2
தீரா இடும்பை தரும் – குறள்:51 10/2
வெள்ளத்து அனைய இடும்பை அறிவுடையான் – குறள்:63 2/1
இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு – குறள்:63 3/1
இடும்பை படாஅதவர் – குறள்:63 3/2
இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பு என்பான் – குறள்:63 8/1
பேரா இடும்பை தரும் – குறள்:90 2/2
கரப்பு இடும்பை இல்லாரை காணின் நிரப்பு இடும்பை – குறள்:106 6/1
கரப்பு இடும்பை இல்லாரை காணின் நிரப்பு இடும்பை
எல்லாம் ஒருங்கு கெடும் – குறள்:106 6/1,2
இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்பு இடும்பை
தானேயும் சாலும் கரி – குறள்:106 10/1,2
இன்மை இடும்பை இரந்து தீர்வாம் என்னும் – குறள்:107 3/1
மக்கள் பிறப்பின் நிரப்பு இடும்பை இ மூன்றும் – திரி:60/3
நிரப்பு இடும்பை மிக்கார்க்கு உதவ ஒன்று ஈதல் – பழ:169/3

TOP


இடும்பைக்கு (3)

இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு – குறள்:63 3/1
இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு
இடும்பை படாஅதவர் – குறள்:63 3/1,2
இலக்கம் உடம்பு இடும்பைக்கு என்று கலக்கத்தை – குறள்:63 7/1

TOP


இடும்பைக்கே (1)

இடும்பைக்கே கொள்கலம்கொல்லோ குடும்பத்தை – குறள்:103 9/1

TOP


இடும்பைகள் (1)

பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினை – குறள்:35 7/1

TOP


இடும்பைத்து (1)

அறாஅ இடும்பைத்து என் நெஞ்சு – குறள்:130 5/2

TOP


இடும்பையாளன் (1)

நிரப்பு இடும்பையாளன் புகுமே புகையும் – நாலடி:29 2/3

TOP


இடும்பையுள் (1)

நல்குரவு என்னும் இடும்பையுள் பல்கு உரை – குறள்:105 5/1

TOP


இடுமாறு (4)

இடை நாய்க்கு எலும்பு இடுமாறு – பழ:73/4
நாய் மேல் தவிசு இடுமாறு – பழ:75/4
உண்ட இல் தீ இடுமாறு – பழ:133/4
பறைக்கண் கடிப்பு இடுமாறு – பழ:180/4

TOP


இடுவரேனும் (1)

அபரான போழ்தின் அடகு இடுவரேனும்
தமர் ஆயார்மாட்டே இனிது – நாலடி:21 7/3,4

TOP


இடுவார் (1)

கடிஞையுள் கல் இடுவார் இல் – பழ:246/4

TOP


இடுவாரோ (1)

வளி தோட்கு இடுவாரோ இல் – பழ:79/4

TOP


இடுவானும் (1)

நிலை கலக்கி கீழ் இடுவானும் நிலையினும் – நாலடி:25 8/2

TOP


இடை (39)

இடை தெரிந்து இன்னாமை நோக்கி மனை ஆறு – நாலடி:6 4/3
பொய்யோடு இடை மிடைந்த சொல் – நாலடி:8 10/4
இல் பிறப்பு எண்ணி இடை திரியார் என்பது ஓர் – நாலடி:22 2/1
இடை எலாம் இன்னாமை அஞ்சும் புடை உலாம் – நாலடி:30 7/2
இடை கண் அனையார்க்கு உரை – நாலடி:39 10/4
இரும்பின் இரும்பு இடை போழ்ப பெரும் சிறப்பின் – நான்மணி:33/1
வடு இடை போழ்ந்து அகன்ற கண்ணாய் வருந்தல் – கார்40:6/2
கடிது இடி வானம் உரறும் நெடு இடை
சென்றாரை நீடல்மின் என்று – கார்40:6/3,4
நெடு இடை சென்றது என் நெஞ்சு – கார்40:19/4
இடை மருப்பின் விட்டு எறிந்த எஃகம் காழ் மூழ்கி – கள40:19/1
நெய்தல் இடை இடை வாளை பிறழ்வன போல் – கள40:33/2
நெய்தல் இடை இடை வாளை பிறழ்வன போல் – கள40:33/2
குடை புறத்து துஞ்சும் இகலன் இடை பொலிந்த – கள40:42/2
யான் இடை நின்ற புணை – ஐந்70:1/4
பாழ் ஊர் பொதியில் புகா பார்க்கும் ஆர் இடை
சூழா பொருள் நசைக்கண் சென்றோர் அருள் நினைந்து – ஐந்70:31/2,3
ஆர் இடை அத்தம் இறப்பர்கொல் ஆயிழாய் – ஐந்70:32/2
அறிகு அவளை ஐய இடை மடவாய் ஆய – திணை150:17/1
இடை எலாம் ஞாழலும் தாழையும் ஆர்ந்த – திணை150:58/3
கடை கொட்க செய் தக்கது ஆண்மை இடை கொட்கின் – குறள்:67 3/1
இடை தெரிந்து நன்கு உணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின் – குறள்:72 2/1
ஏந்திய கொள்கையர் சீறின் இடை முரிந்து – குறள்:90 9/1
கொல்வது இடை நீக்கி வாழ்வானும் வல்லிதின் – திரி:26/2
மெச்சும் வகையால் ஒழிந்த இடை ஆக – ஆசாரக்:25/2
இரு தேவர் பார்ப்பார் இடை போகார் தும்மினும் – ஆசாரக்:31/1
சுடர் இடை போகார் சுவர் மேல் உமியார் – ஆசாரக்:36/1
பலர் இடை ஆடை உதிராரே என்றும் – ஆசாரக்:36/4
உச்சிஅம் போழ்தோடு இடை யாமம் ஈர்அந்தி – ஆசாரக்:43/1
இடை அறுத்து போகி பிறன் ஒருவன் சேரார் – ஆசாரக்:66/3
ஏதிலர் ஆகி இடை விண்டார் ஆதலால் – பழ:52/3
இடை நாய்க்கு எலும்பு இடுமாறு – பழ:73/4
எங்கெங்கும் நீக்கற்கு இடை புகுதல் எங்கும் – பழ:124/2
செருக்கு உடை மன்னர் இடை புக்கு அவருள் – பழ:187/1
முட்டு உடைத்தாகி இடை வீழ்ந்து ஒழிதலின் – பழ:197/3
இடை கலத்து எய்துவிடல் – பழ:249/4
ஞானம் அறிவார் இடை புக்கு தாம் இருந்து – பழ:298/2
இடை வனப்பும் தோள் வனப்பும் ஈடின் வனப்பும் – ஏலாதி:74/1
இன்னே வரும் கண்டாய் தோழி இடை யாமத்து – கைந்:10/3
நெடு இடை அத்தம் செலவு உரைப்ப கேட்டே – கைந்:13/3
நீந்தும் நெடு இடை சென்று – கைந்:21/4

TOP


இடைக்கண் (1)

இடைக்கண் முரிந்தார் பலர் – குறள்:48 3/2

TOP


இடைகள் (1)

துவ்வா கழிப்பர் இடைகள் கடைகள் – நாலடி:37 6/2

TOP


இடைதனக்கு (1)

இடைதனக்கு நுண்மை வனப்பு ஆம் நடைதனக்கு – சிறுபஞ்:5/2

TOP


இடையர் (2)

பறி ஓலை மேலொடு கீழா இடையர்
பிறியோலை பேர்த்து விளியா கதிப்ப – திணை150:113/1,2
பால் வாய் இடையர்
தெரிவிலர் தீம் குழல் ஊதும் பொழுதால் – கைந்:35/1,2

TOP


இடையறாது (1)

இன்பம் இடையறாது ஈண்டும் அவா என்னும் – குறள்:37 9/1

TOP


இடையன் (1)

இடையன் எறிந்த மரம் – பழ:314/4

TOP


இடையாக (1)

இடையாக இன்னாதது எய்தாதார் யாஅர் – நாலடி:12 9/3

TOP


இடையாய் (1)

வந்தால்தான் செல்லாமோ ஆர் இடையாய் வார் கதிரால் – திணை150:77/1

TOP


இடையாய (1)

இட்ட இ ஐந்தும் அறிவான் இடையாய
சிட்டன் என்று எண்ணப்படும் – சிறுபஞ்:92/3,4

TOP


இடையாயார் (1)

இடையாயார் தெங்கின் அனையர் தலையாயார் – நாலடி:22 6/2

TOP


இடையார் (1)

மின் நேர் இடையார் சொல் தேறான் விழைவு ஓரான் – ஏலாதி:20/1

TOP


இடையிட்ட (2)

உயிர் இடையிட்ட விடுக்க எடுப்பின் – நான்மணி:79/2
கான் யாறு இடையிட்ட ஊர் – இன்னா40:22/4

TOP


இடையிட்டு (3)

ஒன்று இடையிட்டு வருமேல் நின் வாழ் நாட்கள் – ஐந்70:56/3
அச்சு இடையிட்டு திரியின் அது அன்றோ – பழ:291/3
உறை கிடந்தார் ஒன்று இடையிட்டு உண்பார் பிறை கிடந்து – சிறுபஞ்:69/2

TOP


இடையிடையே (1)

தொடரும் நரம்பொடு தோலும் இடையிடையே
வைத்த தடியும் வழும்பும் ஆம் மற்று இவற்றுள் – நாலடி:5 6/2,3

TOP


இடையீடு (1)

இடையீடு உடையார் இவர் அவரோடு என்று – பழ:113/1

TOP


இடையுள் (1)

இடையுள் இழுது ஒப்ப தோன்றி புடை எலாம் – ஐந்50:49/2

TOP


இடையூறும் (1)

முடிவும் இடையூறும் முற்றிய ஆங்கு எய்தும் – குறள்:68 6/1

TOP


இடையே (1)

இடையே இனியார்கண் தங்கல் கடையே – நாலடி:37 5/2

TOP


இணங்கிய (1)

நுணங்கிய நூல் நோக்கி நுழையா இணங்கிய
பால் நோக்கி வாழ்வான் பழி இல்லா மன்னனாய் – ஏலாதி:59/2,3

TOP


இணர் (9)

குருந்தின் குவி இணர் உள் உறை ஆக – கார்40:15/2
பொன் இணர் வேங்கை கவினிய பூம் பொழிலுள் – ஐந்50:11/1
பொன் இணர் வேங்கை கமழும் நளிர் சோலை – ஐந்70:6/1
தாது இணர் கொன்றை எரி வளர்ப்ப பாஅய் – ஐந்70:18/2
எரி நிற நீள் பிண்டி இணர் இனம் எல்லாம் – திணை150:63/1
இணர் எரி தோய்வு அன்ன இன்னா செயினும் – குறள்:31 8/1
இணர் ஊழ்த்தும் நாறா மலர் அனையர் கற்றது – குறள்:65 10/1
இணர் ஓங்கி வந்தாரை என் உற்றக்கண்ணும் – பழ:78/1
பொன் இணர் வேங்கை புனம் சூழ் மலை நாடன் – கைந்:10/1

TOP


இணை (7)

இணை வேல் எழில் மார்வத்து இங்க புண் கூர்ந்து – கள40:21/1
எல என்று இணை பயிரும் ஏகல் சூழ் வெற்பன் – திணை50:10/2
இணை கால நீலத்து இதழ் மேல் சொரியும் – திணை50:32/2
இணை நாடில் இல்லா இரும் தடம் கண் கண்டும் – திணை150:45/3
இணை பிரிந்து வாழ்வர் இனி – திணை150:109/4
இணை மாலை ஈடு இலா இன் தமிழால் யாத்த – திணை150:154/3
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் – குறள்:110 10/1

TOP


இணைத்தான் (1)

இணைத்தான் எமக்கும் ஓர் நோய் – திணை50:32/4

TOP


இணைந்து (1)

மிண்டல் அம் தண் தாழை இணைந்து – திணை150:61/4

TOP


இணைவிழைச்சு (2)

இயக்கம் இரண்டும் இணைவிழைச்சு வாயில்விழைச்சு – ஆசாரக்:7/2
வைகு துயிலோடு இணைவிழைச்சு கீழ் மக்கள் – ஆசாரக்:10/3

TOP


இதடி (1)

இதடி கரையும் கல் மா போல தோன்றும் – திணை150:83/3

TOP


இதண் (2)

சாந்தம் எறிந்த இதண் மிசை சாந்தம் – திணை150:3/2
இருக்கை இதண் மேலேம் ஆக பரு கை – திணை150:14/2

TOP


இதணால் (1)

இதணால் கடி ஒடுங்கா ஈர்ம் கடா யானை – திணை150:2/3

TOP


இதலொடு (1)

ஊர் கெழு சேவல் இதலொடு போர் திளைக்கும் – ஐந்70:35/2

TOP


இதழ் (5)

புல் இதழ் பூவிற்கும் உண்டு – நாலடி:23 1/4
ஒள் இதழ் தாமரை போது உறழும் ஊரனை – ஐந்70:50/1
இணை கால நீலத்து இதழ் மேல் சொரியும் – திணை50:32/2
துடைப்பம் துகள் காடு புல் இதழ் செத்தல் – ஆசாரக்:45/1
பொரி பூ இதழ் உறைக்கும் பொங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:22/3

TOP


இதழகத்து (1)

கதழ் உறை வானம் சிதற இதழகத்து
தாது இணர் கொன்றை எரி வளர்ப்ப பாஅய் – ஐந்70:18/1,2

TOP


இதழான் (1)

வண்டு இனம் வெளவாத ஆம்பலும் வார் இதழான்
வண்டு இனம் வாய் வீழா மாலையும் வண்டு இனம் – திணை150:101/1,2

TOP


இதற்கு (1)

யான் இறுத்தேன் ஆவி இதற்கு – திணை150:102/4

TOP


இதற்பட்டது (1)

தாஅம் இதற்பட்டது – குறள்:118 6/2

TOP


இதன் (3)

போற்றி நெறி நின்மின் இற்று இதன் பண்பு என்று – நாலடி:5 9/3
கண்டு இற்று இதன் வண்ணம் என்பதனால் தம்மை ஓர் – நாலடி:5 10/3
பேணாய் இதன் திறத்து என்றாலும் பேணாதே – திணை150:64/1

TOP


இதனால் (1)

இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து – குறள்:52 7/1

TOP


இதனை (1)

இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து – குறள்:52 7/1

TOP


இது (10)

கெடும் இது ஓர் யாக்கை என்று எண்ணி தடுமாற்றம் – நாலடி:3 7/2
பாக்கம் இது எம் இடம் – ஐந்50:12/4
தன் குறை இது என்னான் தழை கொணரும் தண் சிலம்பன் – திணை150:31/1
என் போல துஞ்சாய் இது செய்தார் யார் உரையாய் – திணை150:38/3
இது காண் என் வண்ணம் இனி – திணை150:74/4
அறத்து ஆறு இது என வேண்டா சிவிகை – குறள்:4 7/1
இது நக தக்கது உடைத்து – குறள்:118 3/2
எமர் இது செய்க எமக்கு என்று வேந்தன் – பழ:31/1
இது மன்னும் தீது என்று இயைந்ததூஉம் ஆவார்க்கு – பழ:84/1
நினைத்தது இது என்று அ நீர்மையை பார்த்து – பழ:246/1

TOP


இதோ (1)

ஓடு புறம் கண்ட ஒண் தாரான் தேர் இதோ
கூடல் அணைய வரவு – கைந்:60/3,4

TOP


இந்திர (1)

இந்திர தானம் பெறினும் இகழாரே – ஆசாரக்:34/3

TOP


இந்திரன் (1)

இந்திரன் போல் வந்தான் இடத்து – திணை150:145/4

TOP


இந்திரனா (1)

இந்திரனா எண்ணிவிடும் – நாலடி:35 6/4

TOP


இந்திரனே (1)

இந்திரனே சாலும் கரி – குறள்:3 5/2

TOP


இந்தின் (1)

இந்தின் கரு வண்ணம் கொண்டன்று எழில் வானம் – கார்40:40/3

TOP


இந்து (1)

இந்து உருவின் மாந்தி இரும் கொண்மூ முந்து உருவின் – திணை150:104/2

TOP


இப்பால் (1)

இப்பால் உலகின் இசை நிறீஇ உப்பால் – நான்மணி:27/4

TOP


இப்பி (1)

விடுவாய் பசும் புற இப்பி கால் முத்தம் – திணை150:48/3

TOP


இம் (1)

விம்ம முயங்கும் துணை இல்லார்க்கு இம் என – நாலடி:40 2/2

TOP


இம்மி (1)

இம்மி அரிசி துணையானும் வைகலும் – நாலடி:10 4/1

TOP


இம்மை (7)

வலியால் பிறர் மனை மேல் சென்றாரே இம்மை
அலி ஆகி ஆடி உண்பார் – நாலடி:9 5/3,4
இம்மை பயக்குமால் ஈய குறைவு இன்றால் – நாலடி:14 2/1
இம்மை பிறப்பில் பிரியலம் என்றேனா – குறள்:132 5/1
இம்மை பழியும் மறுமைக்கு பாவமும் – பழ:188/1
இம்மை தவமும் அறமும் என இரண்டும் – பழ:346/1
இம்மை பழி ஏயும் அன்றி மறுமையும் – பழ:346/3
இம்மை நலன் அழிக்கும் எச்சம் குறைபடுக்கும் – சிறுபஞ்:105/1

TOP


இம்மைக்கு (1)

இம்மைக்கு உறுதி இலார் – திரி:49/4

TOP


இம்மைக்கும் (1)

இன்னர் எனல் வேண்டா இம்மைக்கும் உம்மைக்கும் – பழ:273/3

TOP


இம்மையால் (1)

இம்மையால் செய்ததை இம்மையே ஆம் போலும் – திணை150:123/1

TOP


இம்மையான் (2)

ஏற்றாரை இன்புற ஈய்ந்தார் முன் இம்மையான்
மாற்றாரை மாற்றி வாழ்வார் – ஏலாதி:58/3,4
கேட்டு எழுதி ஓதி வாழ்வார்க்கு ஈய்ந்தார் இம்மையான்
வேட்டு எழுத வாழ்வார் விரிந்து – ஏலாதி:63/3,4

TOP


இம்மையில் (1)

அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்ந்தார்களே இம்மையில்
அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்வார் – சிறுபஞ்:98/3,4

TOP


இம்மையும் (4)

மறுமையும் இம்மையும் நோக்கி ஒருவற்கு – நாலடி:10 5/1
இம்மையும் நன்று ஆம் இயல் நெறியும் கைவிடாது – நாலடி:30 4/1
இம்மையும் இன்பம் தரும் – குறள்:10 8/2
இம்மையும் இன்றி வரும் – குறள்:105 2/2

TOP


இம்மையே (1)

இம்மையால் செய்ததை இம்மையே ஆம் போலும் – திணை150:123/1

TOP


இமிர் (1)

சுரும்பு இமிர் சோலை மலை நாடன் கேண்மை – ஐந்70:12/3

TOP


இமிர்ந்து (1)

ஆர்ப்பொடு இன வண்டு இமிர்ந்து ஆட நீர்த்து அன்றி – ஐந்70:27/2

TOP


இமிர (1)

பைம் கொடி முல்லை மணம் கமழ வண்டு இமிர
காரோடு அலமரும் கார் வானம் காண்தொறும் – ஐந்70:15/2,3

TOP


இமிரும் (1)

குலை உடை காந்தள் இன வண்டு இமிரும்
வரையக நாடனும் வந்தான் மற்று அன்னை – ஐந்70:3/2,3

TOP


இமிழ் (2)

இமிழ் இசை வானம் முழங்க குமிழின் பூ – கார்40:28/1
விரியா இமிழ் திரை வீங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:244/3

TOP


இமிழ (1)

இமிழ கிளி எழா ஆர்த்து – திணை150:3/4

TOP


இமை (1)

என்னை இமை பொருமாறு – கைந்:10/4

TOP


இமைக்கும் (6)

கன மணி நின்று இமைக்கும் நாட கேள் மக்கள் – நாலடி:13 7/3
முத்தொடு இமைக்கும் முழங்கு உவரி தண் சேர்ப்ப – நாலடி:15 6/3
விழித்து இமைக்கும் மாத்திரை அன்றோ ஒருவன் – நாலடி:31 2/3
இமைக்கும் அளவில் தம் இன் உயிர் போம் ஆற்றை – நாலடி:33 3/1
நித்திலம் நின்று இமைக்கும் நீள் கழி தண் சேர்ப்ப – ஐந்50:48/2
நோக்கி இருந்தார் இமைக்கும் அளவின்கண் – பழ:259/1

TOP


இமைத்து (1)

இமைத்து அருவி பொன் வரன்றும் ஈர்ம் குன்ற நாட – பழ:368/3

TOP


இமைப்பின் (4)

இழை விளக்கு நின்று இமைப்பின் என் ஆம் விழை தக்க – நாலடி:37 1/2
விழித்த கண் வேல் கொண்டு எறிய அழித்து இமைப்பின்
ஓட்டு அன்றோ வன்கணவர்க்கு – குறள்:78 5/1,2
கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின் பருவரார் – குறள்:113 6/1
இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல் அனைத்திற்கே – குறள்:113 9/1

TOP


இமையத்து (1)

இமையத்து அனையார்கண் இல்லை சிமைய – பழ:402/2

TOP


இமையவரால் (1)

ஆழ படும் ஊண் அமைத்தார் இமையவரால்
வீழப்படுவார் விரைந்து – ஏலாதி:36/3,4

TOP


இமையாது (2)

எச்சிற்கு இமையாது பார்த்திருக்கும் அ சீர் – நாலடி:35 5/2
இமையாது காப்பினும் ஆகா இமையாரும் – பழ:336/2

TOP


இமையாரின் (1)

இமையாரின் வாழினும் பாடு இலரே இல்லாள் – குறள்:91 6/1

TOP


இமையாரும் (1)

இமையாது காப்பினும் ஆகா இமையாரும்
அ காலத்து ஓம்பி அமிழ்து கோட்பட்டமையின் – பழ:336/2,3

TOP


இயக்கம் (2)

நாண் அகத்து இல்லார் இயக்கம் மரப்பாவை – குறள்:102 10/1
இயக்கம் இரண்டும் இணைவிழைச்சு வாயில்விழைச்சு – ஆசாரக்:7/2

TOP


இயக்குவான் (1)

தோணி இயக்குவான் தொல்லை வருணத்து – நாலடி:14 6/1

TOP


இயங்க (1)

வேல் நிறத்து இயங்க வயவரால் ஏறுண்டு – கள40:41/1

TOP


இயங்கல் (1)

பிணை செல்வம் மாண்பு இன்று இயங்கல் இவை மூன்றும் – திரி:88/3

TOP


இயங்கா (1)

முந்நீர் திரையின் எழுந்து இயங்கா மேதையும் – திரி:35/1

TOP


இயங்கார் (2)

கானம் தமியர் இயங்கார் துளி அஃகி – ஆசாரக்:56/3
மன்றத்து நின்று உஞற்றார் மாசு திமிர்ந்து இயங்கார்
என்றும் கடும் சொல் உரையார் இருவராய் – ஆசாரக்:93/1,2

TOP


இயங்கு (1)

இயங்கு எயில் எய்தவன் தார் பூப்ப ஈதோ – ஐந்50:1/3

TOP


இயங்குதல் (1)

நிற்றல் இருத்தல் கிடத்தல் இயங்குதல் என்று – நாலடி:34 4/3

TOP


இயங்கும் (2)

வேயின் திரண்ட தோள் வேல் கண்ணாய் விண் இயங்கும்
ஞாயிற்றை கை மறைப்பார் இல் – பழ:34/3,4
பூ புக்கு வண்டு ஆர்க்கும் ஊர குறும்பு இயங்கும்
கோ புக்குழி செய்வது இல் – பழ:63/3,4

TOP


இயம்ப (2)

செய் வயல் ஊரன் வதுவை விழவு இயம்ப
கை புனை தேர் ஏறி செல்வானை சென்று இவன் – ஐந்50:26/2,3
மன்ற முது மரத்து ஆந்தை குரல் இயம்ப
குன்றகம் நண்ணி குறும்பு இறந்து சென்றவர் – ஐந்70:40/1,2

TOP


இயம்பும் (2)

அற்றம் முடிப்பான் அறிவுடையான் உற்று இயம்பும்
நீத்த நீர் சேர்ப்ப இளையானேஆயினும் – பழ:186/2,3
தழங்கண் முழவு இயம்பும் தண் கடல் சேர்ப்ப – பழ:211/3

TOP


இயமரத்து (1)

குழல் இல் இயமரத்து ஓசை நற்கு இன்னா – இன்னா40:35/2

TOP


இயல் (20)

கல்யாணம் செய்து கடி புக்க மெல் இயல்
காதல் மனையாளும் இல்லாளா என் ஒருவன் – நாலடி:9 6/2,3
இம்மையும் நன்று ஆம் இயல் நெறியும் கைவிடாது – நாலடி:30 4/1
மண் இயல் ஞாலத்து மன்னும் புகழ் வேண்டி – கார்40:8/1
பெண் இயல் நல்லாய் பிரிந்தார் வரல் கூறும் – கார்40:8/2
கண் இயல் அஞ்சனம் தோய்ந்த போல் காயாவும் – கார்40:8/3
ஏந்து எழில் மார்பின் இயல் திண் தேர் செம்பியன் – கள40:6/5
ஆடு இயல் யானை தட கை ஒளிறு வாள் – கள40:22/2
மெல் இயல் கண்ணோட்டம் இன்றி பொருட்கு இவர்ந்து – ஐந்70:30/3
கரு இயல் கார் மழை கால் கலந்து ஏந்த – திணை50:25/1
முருகு இயல் கானல் அகன் கரை ஆங்கண் – திணை50:46/1
கொல் இயல் வேழம் குயவரி கோள் பிழைத்து – திணை150:25/1
நல் இயல் தம் இனம் நாடுவ போல் நல் இயல் – திணை150:25/2
நல் இயல் தம் இனம் நாடுவ போல் நல் இயல்
நாம வேல் கண்ணாள் நடுநடுப்ப வாரலோ – திணை150:25/2,3
கவள களிப்பு இயல் மால் யானை சிற்றாளி – திணை150:42/1
இயல் பகை வெல்குறுவான் ஏமாப்ப முன்னே – பழ:51/1
செல்வுழியும் ஏமாப்ப செய்வதாம் மெல் இயல்
சென்று ஒசிந்து ஒல்கு நுசுப்பினாய் பைம் கரும்பு – பழ:289/2,3
நல் இயலான் நாடி உரைக்குங்கால் நல் இயல்
தானத்தான் போகம் தவத்தான் சுவர்க்கம் ஆம் – சிறுபஞ்:34/2,3
இன் நிலையும் ஈடு இல் இயல் நிலையும் துன்னி – சிறுபஞ்:56/2
கயல் இயல் உண் கண்ணாய் கருதுங்கால் என்றும் – ஏலாதி:14/3
இழுக்கான் இயல் நெறி இன்னாத வெஃகான் – ஏலாதி:45/1

TOP


இயல்பது (1)

இனத்து இயல்பது ஆகும் அறிவு – குறள்:46 2/2

TOP


இயல்பாக (1)

இல் பிறந்தார்கண் அல்லது இல்லை இயல்பாக
செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு – குறள்:96 1/1,2

TOP


இயல்பான் (1)

நிலத்து இயல்பான் நீர் திரிந்து அற்று ஆகும் மாந்தர்க்கு – குறள்:46 2/1

TOP


இயல்பிற்று (2)

அற்கா இயல்பிற்று செல்வம் அது பெற்றால் – குறள்:34 3/1
இழுக்கல் இயல்பிற்று இளமை பழித்தவை – திரி:14/1

TOP


இயல்பின் (1)

எங்கை இயல்பின் எழுவல் யாழ் பாண்மகனே – திணை150:136/1

TOP


இயல்பினால் (1)

என்னும் இலர் ஆம் இயல்பினால் துன்னி – நாலடி:21 5/2

TOP


இயல்பினாள் (1)

உட்கு உடையாள் ஊராண் இயல்பினாள் உட்கி – நாலடி:39 4/2

TOP


இயல்பினான் (1)

இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் – குறள்:5 7/1

TOP


இயல்பு (25)

இன்புற்று வாழும் இயல்பு உடையார் எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:8 4/3
நல்லவை செய்யின் இயல்பு ஆகும் தீயவை – நாலடி:15 4/1
இசைந்த சிறுமை இயல்பு இலாதார்கண் – நாலடி:19 7/1
விடுதற்கு அரியார் இயல்பு இலரேல் நெஞ்சம் – நாலடி:23 4/3
இனம் தீது எனினும் இயல்பு உடையார் கேண்மை – நாலடி:25 4/3
என்பாய் உகினும் இயல்பு இலார் பின் சென்று – நாலடி:30 2/1
ஏதிலார் என்பார் இயல்பு இல்லார் யார் யார்க்கும் – நான்மணி:42/1
புலத்து இயல்பு புக்கான் உரைக்கும் நிலத்து இயல்பு – நான்மணி:68/3
புலத்து இயல்பு புக்கான் உரைக்கும் நிலத்து இயல்பு
வானம் உரைத்துவிடும் – நான்மணி:68/3,4
இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்பு உடைய மூவர்க்கும் – குறள்:5 1/1
அழுக்காறு இலாத இயல்பு – குறள்:17 1/2
இயல்பு ஆகும் நோன்பிற்கு ஒன்று இன்மை உடைமை – குறள்:35 4/1
எஞ்சாமை வேந்தற்கு இயல்பு – குறள்:39 2/2
இயல்பு உளி கோல் ஓச்சும் மன்னவன் நாட்ட – குறள்:55 5/1
இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பு என்பான் – குறள்:63 8/1
இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பு இன்மை எஞ்ஞான்றும் – குறள்:91 3/1
ஈதல் இயல்பு இலாதான் – குறள்:101 6/2
எதிர் நிற்கும் பெண்ணும் இயல்பு இல் தொழும்பும் – திரி:67/1
இற்பாலர் அல்லார் இயல்பு இன்மை நோவது என் – பழ:94/2
இயல்பு இன்னர் என்பது இனத்தான் அறிக – பழ:237/2
இன் சொல்லான் ஆகும் கிளைமை இயல்பு இல்லா – சிறுபஞ்:95/1
ஈகை வகையின் இயல்பு – சிறுபஞ்:103/4
யாப்பு இலோரை இயல்பு குணம் பழியார் – முது:3 1/1
இறை புரிந்து வாழ்தல் இயல்பு – ஏலாதி:0/4
இயல்பு உரையான் ஈனம் உரையான் நசையவர்க்கு – ஏலாதி:34/2

TOP


இயல்வது (1)

சேராது இயல்வது நாடு – குறள்:74 4/2

TOP


இயலார் (3)

பெண் இயலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொது உண்பர் – குறள்:132 1/1
இல் இயலார் நல் அறமும் ஏனை துறவறமும் – சிறுபஞ்:34/1
தாது அவிழ் கோதை தகை இயலார் தாம் புலப்பர் – கைந்:43/2

TOP


இயலாரை (1)

தட மென் பணை தோள் தளிர் இயலாரை
விடம் என்று உணர்தல் இனிது – இனிய40:37/3,4

TOP


இயலாள் (1)

அறன் இயலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறன் இயலாள்
பெண்மை நயவாதவன் – குறள்:15 7/1,2

TOP


இயலான் (2)

அறன் இயலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறன் இயலாள் – குறள்:15 7/1
நல் இயலான் நாடி உரைக்குங்கால் நல் இயல் – சிறுபஞ்:34/2

TOP


இயலும் (1)

இடரா இயலும் இலங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:145/3

TOP


இயற்கை (9)

வசை அன்று வையகத்து இயற்கை நசை அழுங்க – நாலடி:12 1/2
காவல் இயற்கை ஒழிந்தேம் யாம் தூ அருவி – ஐந்50:12/2
ஆரா இயற்கை அவா நீப்பின் அ நிலையே – குறள்:37 10/1
பேரா இயற்கை தரும் – குறள்:37 10/2
இரு வேறு உலகத்து இயற்கை திரு வேறு – குறள்:38 4/1
இயற்கை அறிந்து செயல் – குறள்:64 7/2
வசை அன்று வையத்து இயற்கை அஃது அன்றி – பழ:24/2
கல்லா கயவர் இயற்கை நரியிற்கு ஊண் – பழ:290/3
பின்னை அஃது ஆராய்ந்து கொள்குறுதல் இன் இயற்கை
பைத்து அகன்ற அல்குலாய் அஃதால் அ வெண்ணெய் மேல் – பழ:325/2,3

TOP


இயற்பால (1)

ஈண்டு இயற்பால பல – குறள்:35 2/2

TOP


இயற்றலும் (2)

இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த – குறள்:39 5/1
இல்லறம் முட்டாது இயற்றலும் வல்லிதின் – திரி:31/2

TOP


இயற்றி (1)

இசையாதுஎனினும் இயற்றி ஓர் ஆற்றால் – நாலடி:20 4/1

TOP


இயற்றியார்க்கு (1)

ஒண் பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு எண் பொருள் – குறள்:76 10/1

TOP


இயற்றியான் (1)

கெடுக உலகு இயற்றியான் – குறள்:107 2/2

TOP


இயன்றது (1)

இழுக்கா இயன்றது அறம் – குறள்:4 5/2

TOP


இயன்றதோ (1)

எற்றால் இயன்றதோ நா – நாலடி:36 3/4

TOP


இயன்றன (1)

அமிழ்தின் இயன்றன தோள் – குறள்:111 6/2

TOP


இயை (1)

எரி பரந்த கானம் இயை பொருட்கு போவீர் – திணை50:12/2

TOP


இயைக்குமாறு (1)

பூவொடு நார் இயைக்குமாறு – பழ:356/4

TOP


இயைக (1)

இன்னா இயைக இனிய ஒழிக என்று – நாலடி:31 6/1

TOP


இயைந்த (11)

இல்லா இடத்தும் இயைந்த அளவினால் – நாலடி:10 1/1
என்பொடு இயைந்த அமிழ்து – நாலடி:21 10/4
எத்துணையானும் இயைந்த அளவினால் – நாலடி:28 2/1
இகந்து ஆர் விரல் காந்தள் என்று என்று உகந்து இயைந்த
மாழை மா வண்டிற்கு ஆம் நீழல் வருந்தாதே – திணை150:72/2,3
அன்பொடு இயைந்த வழக்கு என்ப ஆர் உயிர்க்கு – குறள்:8 3/1
என்பொடு இயைந்த தொடர்பு – குறள்:8 3/2
மண்ணோடு இயைந்த மரத்து அனையர் கண்ணொடு – குறள்:58 6/1
ஆண் ஆக்கம் வேண்டாதான் ஆசான் அவற்கு இயைந்த
மாணாக்கன் அன்பான் வழிபடுவான் மாணாக்கன் – சிறுபஞ்:27/1,2
பல்லின் வனப்பும் வனப்பு அல்ல நூற்கு இயைந்த
சொல்லின் வனப்பே வனப்பு – சிறுபஞ்:35/3,4
நட்டார்க்கு இயையின் தமக்கு இயைந்த கூறு உடம்பு – ஏலாதி:79/3
உடன் இயைந்த – கைந்:34/4

TOP


இயைந்தக்கால் (1)

எய்தற்கு அரியது இயைந்தக்கால் அ நிலையே – குறள்:49 9/1

TOP


இயைந்ததூஉம் (1)

இது மன்னும் தீது என்று இயைந்ததூஉம் ஆவார்க்கு – பழ:84/1

TOP


இயைந்து (8)

வெம் சின வேழம் பிடியோடு இயைந்து ஆடும் – கார்40:38/2
இயைந்து கண்ணோடாதவர் – குறள்:58 6/2
நீர் இயைந்து அன்னார் அகத்து – குறள்:133 3/2
அஞ்சும் பிணி மூப்பு அரும் கூற்றுடன் இயைந்து
துஞ்ச வருமே துயக்கு – பழ:137/3,4
என் பெறினும் கொல்லார் இயைந்து – சிறுபஞ்:46/4
அருள் கூடி ஆர் அறத்தோடு ஐந்து இயைந்து ஈயின் – சிறுபஞ்:104/3
இன்புற்று வாழ்வான் இயைந்து – ஏலாதி:50/4
எண்ணி ஊண் ஆர்வார் இயைந்து – ஏலாதி:52/4

TOP


இயைந்தென (1)

யாழும் குழலும் முழவும் இயைந்தென
வீழும் அருவி விறல் மலை நல் நாட – திணை50:7/1,2

TOP


இயைபு (1)

பண் என் ஆம் பாடற்கு இயைபு இன்றேல் கண் என் ஆம் – குறள்:58 3/1

TOP


இயைய (3)

பண்டு இயைய சொல்லிய சொல் பழுதால் மா கடல் – திணை150:100/1
கண்டு இயைய மாந்தி கால்வீழ்த்து இருண்டு எண் திசையும் – திணை150:100/2
யாப்பு ஆர் பூம் கோதை அணி இழையை நற்கு இயைய
காப்பர் கருதும் இடத்து – சிறுபஞ்:52/3,4

TOP


இயையாக்கடை (1)

ஈதல் இயையாக்கடை – குறள்:23 10/2

TOP


இயையான் (2)

எனக்கு என்று இயையான் யாது ஒன்றும் புன கொன்றை – ஏலாதி:5/2
தேறான் இயையான் தெளிந்து அடிசில் ஈத்து உண்பான் – ஏலாதி:47/3

TOP


இயையின் (2)

விருப்பு அறா சுற்றம் இயையின் அருப்பு அறா – குறள்:53 2/1
நட்டார்க்கு இயையின் தமக்கு இயைந்த கூறு உடம்பு – ஏலாதி:79/3

TOP


இயையும் (2)

ஈண்டின் இயையும் திரு – சிறுபஞ்:4/4
இளமை கழியும் பிணி மூப்பு இயையும்
வளமை வலி இவை வாடும் உள நாளால் – ஏலாதி:21/1,2

TOP


இயையுமோ (1)

இன் துணையோடு ஆட இயையுமோ இன் துணையோடு – திணை150:40/2

TOP


இயைவ (4)

நும்மில் இயைவ கொடுத்து உண்மின் நும்மை – நாலடி:10 4/2
உறுமாறு இயைவ கொடுத்தல் வறுமையால் – நாலடி:10 5/2
எ திறத்தானும் இயைவ கரவாத – இனிய40:26/3
ஏற்றார்க்கு இயைவ கரப்பானும் கூற்றம் – திரி:45/2

TOP


இயைவது (1)

இயைவது கரத்தலின் கொடுமை இல்லை – முது:6 5/1

TOP


இயைவு (1)

இன்பம் பிறழின் இயைவு எளிது மற்று அதன் – ஏலாதி:3/3

TOP


இர (5)

மாழை மான் நோக்கியும் ஆற்றாள் இர வரின் – திணை50:7/3
நல் மலை நாட இர வரின் வாழாளால் – திணை150:7/3
மழை வளரும் சாரல் இர வரின் வாழாள் – திணை150:26/3
இர வரின் ஏதமும் அன்ன புக அரிய – திணை150:59/2
இசை உரைக்கும் என் செய்து இர நின்று அவரை – திணை150:130/1

TOP


இரக்க (1)

இரக்க இரத்தக்கார் காணின் கரப்பின் – குறள்:106 1/1

TOP


இரக்கப்படுதல் (1)

இன்னாது இரக்கப்படுதல் இரந்தவர் – குறள்:23 4/1

TOP


இரக்கம் (1)

கற்றார் முன் தோன்றா கழிவு இரக்கம் காதலித்து ஒன்று – நான்மணி:8/1

TOP


இரக்கும் (1)

அகம் புகுதும் என்று இரக்கும் ஆசை இரும் கடத்து – பழ:46/2

TOP


இரங்க (1)

முருகியம் போல் வானம் முழங்கி இரங்க
குருகிலை பூத்தன கானம் பிரிவு எண்ணி – கார்40:27/1,2

TOP


இரங்கார் (3)

இரங்கார் இசை வேண்டும் ஆடவர் அன்பிற்கு – நான்மணி:102/3
எய்தாத வேண்டார் இரங்கார் இழந்ததற்கு – ஆசாரக்:89/1
வரம்பு இல் பெரியானும் புக்கான் இரங்கார்
கொடி ஆர மார்ப குடி கெட வந்தால் – பழ:103/2,3

TOP


இரங்கான் (1)

கழிந்தவை தான் இரங்கான் கைவாரா நச்சான் – சிறுபஞ்:80/1

TOP


இரங்கி (4)

இல்லது காமுற்று இரங்கி இடர்ப்படார் – இனிய40:24/3
வென்றி முரசின் இரங்கி எழில் வானம் – கார்40:35/3
அணி நிற மஞ்ஞை அகவ இரங்கி
மணி நிற மா மலை மேல் தாழ்ந்து பணிமொழி – ஐந்50:2/1,2
கற்றொறும் கல்லாதேன் என்று வழி இரங்கி
உற்று ஒன்று சிந்தித்து உழந்து ஒன்று அறியுமேல் – பழ:332/2,3

TOP


இரங்கிவிடும் (1)

பின் ஊறு இரங்கிவிடும் – குறள்:54 5/2

TOP


இரங்கு (1)

கலையொடு மான் இரங்கு கல் அதர் அத்த – திணை50:19/1

TOP


இரங்கும் (2)

நின்றும் இரங்கும் இவட்கு – கார்40:35/4
பாம்பு என ஓடி உரும் இடிப்ப கண்டு இரங்கும்
பூம் குன்ற நாடன் புணர்ந்த அ நாள் போலா – திணை50:3/2,3

TOP


இரங்குவ (1)

எற்று என்று இரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல் – குறள்:66 5/1

TOP


இரசம் (1)

இரசம் கொண்டு இன் தேன் இரைக்கும் குரலை – கைந்:5/1

TOP


இரட்டி (1)

ஈதல் இரட்டி உறும் – நாலடி:10 5/4

TOP


இரட்டும் (1)

குடிஞை இரட்டும் குளிர் வரை நாட – பழ:246/3

TOP


இரண்டாம் (1)

ஒன்று இரண்டாம் வாணிகம் இல் – பழ:275/4

TOP


இரண்டால் (1)

தன் துணை இன்றால் பகை இரண்டால் தான் ஒருவன் – குறள்:88 5/1

TOP


இரண்டாவது (1)

என்றேன் இரண்டாவது உண்டோ மடல்மா மேல் – திணை150:16/3

TOP


இரண்டிற்கும் (1)

எழிலும் முலையும் இரண்டிற்கும் முந்நீர் – திணை150:15/3

TOP


இரண்டின் (3)

ஊறு ஒரால் உற்ற பின் ஒல்காமை இ இரண்டின்
ஆறு என்பர் ஆய்ந்தவர் கோள் – குறள்:67 2/1,2
வினை பகை என்று இரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால் – குறள்:68 4/1
ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் என இரண்டின்
நீள் வினையான் நீளும் குடி – குறள்:103 2/1,2

TOP


இரண்டு (5)

எண் உளவால் ஐந்து இரண்டு ஈத்தான்கொல் என் ஆம்கொல் – திணை150:8/3
கண் உடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்து இரண்டு
புண் உடையர் கல்லாதவர் – குறள்:40 3/1,2
யானோ பொறேன் இ இரண்டு – குறள்:125 7/2
நாள்வாயும் நல் அறம் செய்வாற்கு இரண்டு உலகும் – பழ:6/3
இரண்டு ஏறு ஒரு துறையில் நீர் – பழ:239/4

TOP


இரண்டும் (16)

அவமதிப்பும் ஆன்ற மதிப்பும் இரண்டும்
மிகை மக்களால் மதிக்கற்பால நயம் உணரா – நாலடி:17 3/1,2
வியவாய் காண் வேல் கண்ணாய் இ இரண்டும் ஆங்கே – நாலடி:27 7/3
புது புனலும் பூம் குழையார் நட்பும் இரண்டும்
விதுப்பு அற நாடின் வேறு அல்ல புது புனலும் – நாலடி:37 10/1,2
விளக்கு ஒளியும் வேசையர் நட்பும் இரண்டும்
துளக்கு அற நாடின் வேறு அல்ல விளக்கு ஒளியும் – நாலடி:38 1/1,2
தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியன் உலகம் – குறள்:2 9/1
எண் என்ப ஏனை எழுத்து என்ப இ இரண்டும்
கண் என்ப வாழும் உயிர்க்கு – குறள்:40 2/1,2
கல்லாதான் சொல் காமுறுதல் முலை இரண்டும்
இல்லாதாள் பெண் காமுற்று அற்று – குறள்:41 2/1,2
மன தூய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும்
இன தூய்மை தூவா வரும் – குறள்:46 5/1,2
ஒற்றும் உரை சான்ற நூலும் இவை இரண்டும்
தெற்று என்க மன்னவன் கண் – குறள்:59 1/1,2
ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு – குறள்:76 10/2
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் இ இரண்டும்
பண்பு உடைமை என்னும் வழக்கு – குறள்:100 2/1,2
இயக்கம் இரண்டும் இணைவிழைச்சு வாயில்விழைச்சு – ஆசாரக்:7/2
இம்மை தவமும் அறமும் என இரண்டும்
தம்மை உடையார் அவற்றை சலம் ஒழுகல் – பழ:346/1,2
கல்லாதான் தான் காணும் நுட்பமும் காது இரண்டும்
இல்லாதாள் ஏக்கழுத்தம் செய்தலும் இல்லாதான் – சிறுபஞ்:3/1,2
கண் கெட்டார் கால் இரண்டும் இல்லாதார் கண் கண்பட்டு – சிறுபஞ்:76/2
மனை வாழ்க்கை மா தவம் என்று இரண்டும் மாண்ட – ஏலாதி:73/1

TOP


இரத்தக்கார் (1)

இரக்க இரத்தக்கார் காணின் கரப்பின் – குறள்:106 1/1

TOP


இரத்தல் (1)

இன்பம் ஒருவற்கு இரத்தல் இரந்தவை – குறள்:106 2/1

TOP


இரத்தலின் (1)

இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய – குறள்:23 9/1

TOP


இரத்தலினூஉங்கு (1)

இரத்தலினூஉங்கு இளிவரவு இல்லை – முது:6 9/1

TOP


இரத்தலும் (1)

இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல் – குறள்:106 4/1

TOP


இரந்த (1)

எடுத்து இரந்த உப்பு இ துணையோடு அடுத்த – சிறுபஞ்:62/2

TOP


இரந்தவர் (1)

இன்னாது இரக்கப்படுதல் இரந்தவர்
இன் முகம் காணும் அளவு – குறள்:23 4/1,2

TOP


இரந்தவர்க்கு (1)

இட்டு ஆற்றுப்பட்டு ஒன்று இரந்தவர்க்கு ஆற்றாது – நாலடி:29 8/1

TOP


இரந்தவை (1)

இன்பம் ஒருவற்கு இரத்தல் இரந்தவை
துன்பம் உறாஅ வரின் – குறள்:106 2/1,2

TOP


இரந்தார் (2)

இரந்தார் பெறுவது ஒன்று இல்லை குரங்கு ஊசல் – பழ:140/2
நாவின் இரந்தார் குறை அறிந்தும் தாம் உடைய – பழ:238/1

TOP


இரந்தார்க்கு (2)

வரைந்தார்க்கு அரிய வகுத்து ஊண் இரந்தார்க்கு ஒன்று – நான்மணி:48/3
அடுத்து ஒன்று இரந்தார்க்கு ஒன்று ஈந்தானை கொண்டான் – பழ:218/1

TOP


இரந்தால் (1)

மறாஅதவனும் பலர் ஒன்று இரந்தால்
பெறாஅஅன் பேதுறுதல் எண்ணி பொறாஅன் – பழ:240/1,2

TOP


இரந்து (5)

இரந்து கோள் தக்கது உடைத்து – குறள்:78 10/2
ஈவார்கண் என் உண்டாம் தோற்றம் இரந்து கோள் – குறள்:106 9/1
இன்மை இடும்பை இரந்து தீர்வாம் என்னும் – குறள்:107 3/1
குறை எனினும் கொள்ளார் இரந்து – ஆசாரக்:12/3
இரந்து ஊட்கு பன்மையோ தீது – பழ:240/4

TOP


இரந்துகொண்டு (1)

இரந்துகொண்டு ஒண் பொருள் செய்வல் என்பானும் – திரி:73/1

TOP


இரந்தும் (1)

இரந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து – குறள்:107 2/1

TOP


இரப்ப (3)

தன்னையே தான் இரப்ப தீர்வதற்கு என்னைகொல் – நாலடி:31 6/2
கயல் உண்கண் யான் இரப்ப துஞ்சின் கலந்தார்க்கு – குறள்:122 2/1
ஊடுகமன்னோ ஒளியிழை யாம் இரப்ப
நீடுகமன்னோ இரா – குறள்:133 9/1,2

TOP


இரப்பர் (1)

சென்று இரப்பர் ஓர் இடத்து கூழ் எனின் செல்வம் ஒன்று – நாலடி:1 1/3

TOP


இரப்பவர் (2)

இரப்பவர் மேற்கொள்வது – குறள்:106 5/2
கரப்பவர்க்கு யாங்கு ஒளிக்கும்கொல்லோ இரப்பவர்
சொல்லாட போஒம் உயிர் – குறள்:107 10/1,2

TOP


இரப்பவர்க்கு (3)

இரப்பவர்க்கு செல்சார் ஒன்று ஈவோர் பரப்பு அமைந்த – நான்மணி:37/2
இரப்பவர்கண் தேய்வே போல் தோன்றல் இரப்பவர்க்கு ஒன்று – திரி:101/2
இரப்பவர்க்கு ஈய குறைபடும் என்று எண்ணி – பழ:344/1

TOP


இரப்பவர்கண் (1)

இரப்பவர்கண் தேய்வே போல் தோன்றல் இரப்பவர்க்கு ஒன்று – திரி:101/2

TOP


இரப்பன் (1)

இரப்பன் இரப்பாரை எல்லாம் இரப்பின் – குறள்:107 7/1

TOP


இரப்பார்க்கு (3)

இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈயாமை அச்சம் மரத்தார் இ – நாலடி:15 5/3
உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கு ஒன்று – குறள்:24 2/1
இரவார் இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈவர் கரவாது – குறள்:104 5/1

TOP


இரப்பாரை (3)

இரப்பாரை எள்ளா மகன் – நாலடி:31 7/4
இரப்பாரை இல் ஆயின் ஈர் கண் மா ஞாலம் – குறள்:106 8/1
இரப்பன் இரப்பாரை எல்லாம் இரப்பின் – குறள்:107 7/1

TOP


இரப்பான் (1)

இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்பு இடும்பை – குறள்:106 10/1

TOP


இரப்பானேல் (1)

ஈயாய் எனக்கு என்று இரப்பானேல் அ நிலையே – நாலடி:31 8/3

TOP


இரப்பின் (1)

இரப்பன் இரப்பாரை எல்லாம் இரப்பின்
கரப்பார் இரவன்மின் என்று – குறள்:107 7/1,2

TOP


இரப்பினும் (1)

ஆவிற்கு நீர் என்று இரப்பினும் நாவிற்கு – குறள்:107 6/1

TOP


இரப்பும் (1)

இரப்பும் ஓர் ஏஎர் உடைத்து – குறள்:106 3/2

TOP


இரப்பேம் (1)

கொடும் தாள் அலவ குறை யாம் இரப்பேம்
ஒடுங்கா ஒலி கடல் சேர்ப்பன் நெடும் தேர் – ஐந்50:42/1,2

TOP


இரப்போர்க்கு (1)

இரப்போர்க்கு ஈதலின் எய்தும் சிறப்பு இல்லை – முது:6 10/1

TOP


இரலை (1)

பீடு ஆர் இரலை பிணை தழுவ காடு ஆர – கைந்:29/2

TOP


இரவலர் (2)

இரவலர் கன்று ஆக ஈவார் ஆ ஆக – நாலடி:28 9/1
இரவலர் தம் வரிசை என்பார் மடவார் – பழ:381/1

TOP


இரவன்மின் (1)

கரப்பார் இரவன்மின் என்று – குறள்:107 7/2

TOP


இரவாதார் (2)

நல்கூர்ந்தும் செல்வர் இரவாதார் செல்வரும் – நாலடி:27 10/3
செல்வரை சென்று இரவாதார் – நாலடி:30 6/4

TOP


இரவாது (2)

இரவாது வாழ்வது ஆம் வாழ்க்கை இரவினை – நாலடி:31 5/2
எள் துணையானும் இரவாது தான் ஈதல் – இனிய40:16/3

TOP


இரவாமை (2)

ஈதல் இசையாதுஎனினும் இரவாமை
ஈதல் இரட்டி உறும் – நாலடி:10 5/3,4
இரவாமை கோடி உறும் – குறள்:107 1/2

TOP


இரவார் (1)

இரவார் இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈவர் கரவாது – குறள்:104 5/1

TOP


இரவி (1)

எரிந்து சுடும் இரவி ஈடு இல் கதிரான் – திணை150:75/1

TOP


இரவின் (3)

வான் உயர் வெற்ப இரவின் வரல் வேண்டா – திணை50:1/3
உர வில் வலியாய் ஒரு நீ இரவின்
வழிகள்தாம் சால வர அரிய வாரல் – திணை150:11/2,3
இரவின் இளிவந்தது இல் – குறள்:107 6/2

TOP


இரவினுள் (1)

மின்னின் அனைய வேல் ஏந்தி இரவினுள்
இன்னே வரும் கண்டாய் தோழி இடை யாமத்து – கைந்:10/2,3

TOP


இரவினை (1)

இரவாது வாழ்வது ஆம் வாழ்க்கை இரவினை
உள்ளுங்கால் உள்ளம் உருகுமால் என்கொலோ – நாலடி:31 5/2,3

TOP


இரவு (12)

மான அரும் கலம் நீக்கி இரவு என்னும் – நாலடி:4 10/1
இல்லாமை கந்தா இரவு துணிந்து ஒருவர் – நாலடி:31 3/1
ஏதிலவரை இரவு – நாலடி:31 6/4
கரவு எழூஉம் கண் இல் குழியுள் இரவு எழூஉம் – நான்மணி:14/3
இன்னாமை வேண்டின் இரவு எழுக இ நிலத்து – நான்மணி:15/1
பாடு அறியாதானை இரவு – நான்மணி:59/4
கோலொடு நின்றான் இரவு – குறள்:56 2/2
காலும் இரவு ஒல்லா சால்பு – குறள்:107 4/2
இரவு என்னும் ஏமாப்பு இல் தோணி கரவு என்னும் – குறள்:107 8/1
இரவு உள்ள உள்ளம் உருகும் கரவு உள்ள – குறள்:107 9/1
காம நோய் சொல்லி இரவு – குறள்:128 10/2
ஏஎய் இரவு எல்லாம் காத்தாலும் வாஅய் – பழ:205/2

TOP


இரா (10)

தானே மடிந்து இரா தாளாண்மை முன் இனிதே – இனிய40:33/2
இரா வாரல் என்பது உரை – ஐந்70:14/4
ஏம வேல் ஏந்தி இரா – திணை150:25/4
எறி மகரம் கொட்கும் இரா – திணை150:46/4
மன் உயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்து இரா
என் அல்லது இல்லை துணை – குறள்:117 8/1,2
நெடிய கழியும் இரா – குறள்:117 9/2
நீடுகமன்னோ இரா – குறள்:133 9/2
நீருள் நிழல் புரிந்து நோக்கார் நிலம் இரா
கீறார் இரா மரமும் சேரார் இடர் எனினும் – ஆசாரக்:13/1,2
கீறார் இரா மரமும் சேரார் இடர் எனினும் – ஆசாரக்:13/2
பகல் தெற்கு நோக்கார் இரா வடக்கு நோக்கார் – ஆசாரக்:33/1

TOP


இராது (1)

கோ பரியான் கொள்ளின் கொடுத்து இராது என் செய்வர் – பழ:320/2

TOP


இராமன் (1)

பொலம் தார் இராமன் துணையாக போதந்து – பழ:92/1

TOP


இரார் (3)

பின் ஆவது என்று பிடித்து இரார் முன்னே – நாலடி:1 5/2
என் பெறினும் ஆற்ற வலம் இரார் தம்மின் – ஆசாரக்:24/2
உயர்ந்ததின் மேல் இரார் உள் அழிவு செய்யார் – ஆசாரக்:40/1

TOP


இராஅ (1)

புல்லாது இராஅ புலத்தை அவர் உறும் – குறள்:131 1/1

TOP


இராஅது (1)

இருப்பினும் நாய் இருந்து அற்றே இராஅது
உரைப்பினும் நாய் குரைத்து அற்று – நாலடி:26 4/3,4

TOP


இராஅர் (2)

உறுமி நெடிதும் இராஅர் பெரியாரை – ஆசாரக்:80/2
இடம் கண்டு அறிவாம் என்று எண்ணி இராஅர்
மடம் கொண்ட சாயல் மயில் அன்னாய் சான்றோர் – பழ:216/2,3

TOP


இராஇருக்கை (1)

இராஇருக்கை ஏலாத வைகல் பனி மூழ்கல் – சிறுபஞ்:90/1

TOP


இரிந்து (2)

கள்ளிஅம் காட்ட கடமா இரிந்து ஓட – திணை150:84/1
ஏ மாண் சிலையார்க்கு இன மா இரிந்து ஓடும் – கைந்:18/2

TOP


இரிந்தோடும் (1)

கடமா இரிந்தோடும் கல் அதர் அத்தம் – கைந்:17/1

TOP


இரிய (1)

தென்னவன் கொற்கை குருகு இரிய மன்னரை – கைந்:60/2

TOP


இரியார் (1)

நாழி மணை மேல் இரியார் மணை கவிழார் – ஆசாரக்:44/1

TOP


இரியும் (3)

புனல் ஒழுக புள் இரியும் பூம் குன்ற நாட – நாலடி:22 2/3
உண் துறை பொய்கை வராஅல் இனம் இரியும்
தண் துறை ஊர தகுவதோ ஒண்டொடியை – ஐந்70:54/1,2
தாரா இரியும் தகை வயல் ஊரனை – கைந்:40/1

TOP


இரீஇ (2)

மடி செவி வேழம் இரீஇ அடி ஓசை – ஐந்50:16/2
தூங்கான் துளங்காமை நன்கு இரீஇ யாண்டும் – ஆசாரக்:20/2

TOP


இரீஇய (1)

கலத்துள் நீர் பெய்து இரீஇய அற்று – குறள்:66 10/2

TOP


இரு (42)

இரு சிகையும் உண்டீரோ என்று வரிசையால் – நாலடி:2 8/2
நடுவணது எய்த இரு தலையும் எய்தும் – நாலடி:12 4/2
புறத்து இரு போகு என்னும் இன்னா சொல் இல்லுள் – நாலடி:33 6/3
என்றும் உளவாகும் நாளும் இரு சுடரும் – நான்மணி:57/1
எஞ்சா விழு சீர் இரு முது மக்களை – இனிய40:18/3
இரு நிலம் தீம் பெயல் தாழ விரை நாற – கார்40:30/2
பருதி சுமந்து எழுந்த யானை இரு விசும்பில் – கள40:4/2
இரு சிறகர் ஈர்க்கும் பரப்பி எருவை – கள40:20/1
இரு நிலம் சேர்ந்த குடை கீழ் வரி நுதல் – கள40:22/1
கண் திரள் முத்தம் பயக்கும் இரு முந்நீர் – ஐந்70:61/1
மா இரு ஞாலம் இருள் கூர் மருள் மாலை – திணை50:27/3
கடல் கோடு இரு மருப்பு கால் பாகன் ஆக – திணை150:43/1
ஒரு திரை ஓடா அளவை இரு திரை – திணை150:57/2
இரு சுடரும் போந்தன என்றார் – திணை150:71/4
ஒரு கை இரு மருப்பின் மு மத மால் யானை – திணை150:78/1
என் கேட்டி ஏழாய் இரு நிலத்தும் வானத்தும் – திணை150:135/1
இருள் சேர் இரு வினையும் சேரா இறைவன் – குறள்:1 5/1
இரு வேறு உலகத்து இயற்கை திரு வேறு – குறள்:38 4/1
இரு புனலும் வாய்ந்த மலையும் வரு புனலும் – குறள்:74 7/1
இரு மன பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும் – குறள்:92 10/1
சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின் இரு நிலம் தான் – குறள்:99 10/1
நகல் வல்லர் அல்லார்க்கு மா இரு ஞாலம் – குறள்:100 9/1
இரு நோக்கு இவள் உண்கண் உள்ளது ஒரு நோக்கு – குறள்:110 1/1
இரு தலையும் இன்னா பிரிவும் உருவினை – திரி:18/2
எண்ணின் உலவா இரு நிதியும் இ மூன்றும் – திரி:100/3
இரு கையால் தண்ணீர் பருகார் ஒரு கையால் – ஆசாரக்:28/1
கொள்ளார் கொடாஅர் குரவர்க்கு இரு கை – ஆசாரக்:28/2
இரு தேவர் பார்ப்பார் இடை போகார் தும்மினும் – ஆசாரக்:31/1
ஈர்ஐந்தின்கண்ணும் உமிழ்வோடு இரு புலனும் – ஆசாரக்:32/3
அந்தரத்து அல்லால் உமிழ்வோடு இரு புலனும் – ஆசாரக்:34/2
மிக்க இரு தேவர் நாளோடு உவாத்திதி நாள் – ஆசாரக்:43/2
எதிர் முகமா நின்றும் உரையார் இரு சார்வும் – ஆசாரக்:58/3
இரு தலை கொள்ளி என்பார் – பழ:10/4
தமன் என்று இரு நாழி ஈத்தவன் அல்லால் – பழ:35/1
துய்த்து வழங்கி இரு பாலும் அ தக – பழ:37/2
மா இரு ஞாலத்து மண்பு ஒருவன் போல்கலார் – பழ:47/2
இரு தலையும் கா கழிப்பார் – பழ:208/4
வாழை இரு கால் குலை – பழ:221/4
இன்றி அமையா இரு முது மக்களும் – பழ:303/1
இரு கயல் உண்கண் இளையவளை வேந்தன் – பழ:338/1
என்பர் இரு கால் எருது – சிறுபஞ்:18/4
இரு கையும் நில்லா வளை – கைந்:55/4

TOP


இருக்க (6)

பாண இருக்க அது களை நாண் உடையான் – ஐந்70:49/2
தன் உற்ற எல்லாம் இருக்க இரும் பாண – ஐந்70:49/3
சொல்லாது இருக்க பெறின் – குறள்:41 3/2
வேளாளன் என்பான் விருந்து இருக்க உண்ணாதான் – திரி:12/2
பரியாதார் போல இருக்க பரிவு இல்லா – பழ:135/2
இருக்க எம் இல்லுள் வரல் – கைந்:47/4

TOP


இருக்கும் (3)

எனது எனது என்று இருக்கும் ஏழை பொருளை – நாலடி:28 6/1
பின் அறிவாம் என்று இருக்கும் பேதையார் கை காட்டும் – நாலடி:33 8/3
விழைந்திலேம் என்று இருக்கும் கேண்மை தழங்குரல் – நாலடி:34 9/2

TOP


இருக்கை (2)

இருக்கை எழலும் எதிர் செலவும் ஏனை – நாலடி:15 3/1
இருக்கை இதண் மேலேம் ஆக பரு கை – திணை150:14/2

TOP


இருட்டு (1)

பொருள்பெண்டிர் பொய்மை முயக்கம் இருட்டு அறையில் – குறள்:92 3/1

TOP


இருண்ட (1)

மான்று இருண்ட போழ்தின் வழங்கல் பெரிது இன்னா – இன்னா40:17/2

TOP


இருண்டு (2)

மல்லர் கடந்தான் நிறம் போன்று இருண்டு எழுந்து – ஐந்50:1/1
கண்டு இயைய மாந்தி கால்வீழ்த்து இருண்டு எண் திசையும் – திணை150:100/2

TOP


இருத்தல் (7)

நிற்றல் இருத்தல் கிடத்தல் இயங்குதல் என்று – நாலடி:34 4/3
ஏமல் இல் மூதூர் இருத்தல் மிக இன்னா – இன்னா40:24/1
தீமை உடையார் அயல் இருத்தல் நற்கு இன்னா – இன்னா40:24/2
ஆக்குவர் ஆற்ற எமக்கு என்று அமர்ந்து இருத்தல்
மா புரை நோக்கின் மயில் அன்னாய் பூசையை – பழ:128/2,3
பின்னை ஒருவரால் செய்வித்தும் என்று இருத்தல்
செல் நீர் அருவி மலை நாட பாய்பவோ – பழ:293/2,3
இழைத்த தீங்கு எண்ணி இருத்தல் பிழைத்த – சிறுபஞ்:14/2
கொன்னே இருத்தல் குறை – ஏலாதி:37/4

TOP


இருத்தலால் (1)

ஈயும் தலை மேல் இருத்தலால் அஃது அறிவார் – நாலடி:7 1/3

TOP


இருத்தலும் (1)

ஈர்வளையை இல்லத்து இருத்தலும் சீர் பயவா – திரி:63/2

TOP


இருதலையானும் (1)

இருதலையானும் இனிது – குறள்:120 6/2

TOP


இருந்த (10)

முற்றி இருந்த கனி ஒழிய தீ வளியால் – நாலடி:2 9/3
எய்தி இருந்த அவை முன்னர் சென்று எள்ளி – நாலடி:33 5/1
திசைக்கு பாழ் நட்டோரை இன்மை இருந்த
அவைக்கு பாழ் மூத்தோரை இன்மை தனக்கு பாழ் – நான்மணி:20/2,3
முடம் முதிர் புன்னை படுகோட்டு இருந்த
மடம் உடை நாரைக்கு உரைத்தேன் கடன் அறிந்து – ஐந்70:71/1,2
துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு – குறள்:34 10/2
தொல் அவையுள் தோன்றும் குடிமையும் தொக்கு இருந்த
நல் அவையுள் மேம்பட்ட கல்வியும் வெல் சமத்து – திரி:8/1,2
மெய் நிறைந்து நீடு இருந்த கன்னியும் நொந்து – திரி:69/2
யானும் மற்று இ இருந்த எம் முன்னும் ஆயக்கால் – பழ:73/1
நீடு அகல் வெற்ப நினைப்பு இன்றி தாம் இருந்த
கோடு குறைத்துவிடல் – பழ:81/3,4
மரிசாதியாய் இருந்த மன்று அஞ்சுவார்க்கு – பழ:388/3

TOP


இருந்தக்கண்ணே (1)

தொழுது இருந்தக்கண்ணே ஒழியுமோ அல்லல் – பழ:29/2

TOP


இருந்தக்கால் (2)

பெரியார் தம்பால் இருந்தக்கால் – ஆசாரக்:24/3
இருந்தக்கால் ஏவாமை ஏகார் பெருந்தக்கார் – ஆசாரக்:74/2

TOP


இருந்தது (1)

தினிய இருந்தது என் நெஞ்சு – குறள்:130 6/2

TOP


இருந்தவாறு (1)

புரை இருந்தவாறு அறியான் புக்கான் விளிதல் – பழ:86/2

TOP


இருந்தார் (2)

ஏமாந்து எமது என்று இருந்தார் பெறுபவே – நாலடி:38 7/3
நோக்கி இருந்தார் இமைக்கும் அளவின்கண் – பழ:259/1

TOP


இருந்தார்க்கு (1)

கரை இருந்தார்க்கு எளிய போர் – பழ:86/4

TOP


இருந்தான் (2)

நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் தன் கேள் அலற – நாலடி:3 9/3
உழை இருந்தான் கூறல் கடன் – குறள்:64 8/2

TOP


இருந்திட்டு (1)

இருந்திட்டு என் போய் என் இவர் – திரி:104/4

TOP


இருந்து (36)

ஈனமாய் இல் இருந்து இன்றி விளியினும் – நாலடி:20 8/1
விருப்பு இலார் இல்லத்து வேறு இருந்து உண்ணும் – நாலடி:21 10/1
இருப்பினும் நாய் இருந்து அற்றே இராஅது – நாலடி:26 4/3
வாலி தாம் பக்கம் இருந்தைக்கு இருந்து அன்று – நாலடி:26 8/2
அடைத்து இருந்து உண்டு ஒழுகும் ஆவது இல் மாக்கட்கு – நாலடி:28 1/3
இருந்து உயிர் கொன்னே கழியாது தான் போய் – நாலடி:29 6/3
கண்ணினான் காண்ப அணியவற்றை தொக்கு இருந்து
எண்ணினான் எண்ணப்படும் – நான்மணி:75/3,4
இல் இருந்து தீங்கு ஒழுகுவாள் – நான்மணி:82/4
அந்தணர் இல் இருந்து ஊண் இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:1/3
துறை இருந்து ஆடை கழுவுதல் இன்னா – இன்னா40:23/2
துச்சில் இருந்து துயர் கூரா மாண்பு இனிதே – இனிய40:39/2
பத்து கொடுத்தும் பதி இருந்து வாழ்வு இனிதே – இனிய40:40/1
கரு இருந்து ஆலிக்கும் போழ்து – கார்40:1/4
இருந்து உறங்கி வீயும் இடம் – திணை150:91/4
பாட்டை இருந்து அயரும் பாய் நீர் கழனித்தே – திணை150:141/3
ஆட்டை இருந்து உறையும் ஊர் – திணை150:141/4
இருந்து ஓம்பி இல் வாழ்வது எல்லாம் விருந்து ஓம்பி – குறள்:9 1/1
இழைத்து இருந்து எண்ணி கொளல் – குறள்:53 10/2
கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும்மன்ற அடுத்து இருந்து
மாணாத செய்வான் பகை – குறள்:87 7/1,2
தம் இல் இருந்து தமது பார்த்து உண்டு அற்றால் – குறள்:111 7/1
பின் இருந்து வாழ்வார் பலர் – குறள்:116 10/2
இருந்து உள்ளி என் பரிதல் நெஞ்சே பரிந்து உள்ளல் – குறள்:125 3/1
தனியே இருந்து நினைத்தக்கால் என்னை – குறள்:130 6/1
இல் இருந்து எல்லை கடப்பாளும் இ மூவர் – திரி:50/3
அகன்ற இனம் புகுவானும் இருந்து
விழு நிதி குன்றுவிப்பானும் இ மூவர் – திரி:87/2,3
கையில் குரவர் கொடுப்ப இருந்து ஏலார் – ஆசாரக்:94/3
உழை இருந்து நுண்ணிய கூறி கருமம் – பழ:86/1
நிரை இருந்து மாண்ட அரங்கினுள் வட்டு – பழ:86/3
இல் இருந்து ஆற்ற முனிவித்தல் உள் இருந்து – பழ:276/3
இல் இருந்து ஆற்ற முனிவித்தல் உள் இருந்து
அச்சாணி தாம் கழிக்குமாறு – பழ:276/3,4
இருந்து அமையார் ஆகி இறப்ப வெகுடல் – பழ:281/2
காப்பின் அகத்து இருந்து காய்வார் மிக உரைத்தல் – பழ:296/3
ஞானம் அறிவார் இடை புக்கு தாம் இருந்து
ஞானம் வினாஅய் உரைக்கின் நகை ஆகும் – பழ:298/2,3
முன்னை உடையது காவாது இகழ்ந்து இருந்து
பின்னை அஃது ஆராய்ந்து கொள்குறுதல் இன் இயற்கை – பழ:325/1,2
நல் அவையுள் புக்கு இருந்து நா அடங்க கல்வி – பழ:326/2
முறை இல் அரசர் நாட்டு இருந்து பழியார் – முது:3 6/1

TOP


இருந்தும் (7)

எறி நீர் பெரும் கடல் எய்தி இருந்தும்
அறு நீர் சிறு கிணற்று ஊறல் பார்த்து உண்பர் – நாலடி:28 5/1,2
உள்ளூர் இருந்தும் ஒன்று ஆற்றாதான் உள்ளூர் – நாலடி:29 6/2
எனைத்தானும் தாம் கண்டு இருந்தும் தினை துணையும் – நாலடி:33 3/2
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும் – குறள்:98 3/1
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும்
கீழ் அல்லார் கீழ் அல்லவர் – குறள்:98 3/1,2
இருளின் இருந்தும் வெளி – பழ:154/4
புன்னைஅxம் கானலுள் புக்கு இருந்தும் நின்னை – கைந்:52/2

TOP


இருந்துழி (1)

மூத்தார் இருந்துழி வேண்டார் முது நூலுள் – சிறுபஞ்:83/3

TOP


இருந்தேம் (1)

தினை காத்து இருந்தேம் யாம் ஆக வினை வாய்த்து – ஐந்50:14/2

TOP


இருந்தேமா (2)

ஊடி இருந்தேமா தும்மினார் யாம் தம்மை – குறள்:132 2/1
புன்னையம் கானல் இருந்தேமா பொய்த்து எம்மை – கைந்:54/2

TOP


இருந்தேனும் (1)

நோக்கி இருந்தேனும் யான் – நாலடி:39 9/4

TOP


இருந்தைக்க (1)

இன்பத்தின் பக்கம் இருந்தைக்க இன்பம் – நாலடி:8 9/2

TOP


இருந்தைக்கு (1)

வாலி தாம் பக்கம் இருந்தைக்கு இருந்து அன்று – நாலடி:26 8/2

TOP


இருப்ப (8)

உணர்வது உடையார் இருப்ப உணர்வு இலா – நாலடி:27 4/2
நல்லார் நயவர் இருப்ப நயம் இலா – நாலடி:27 5/1
முந்தி இருப்ப செயல் – குறள்:7 7/2
கனி இருப்ப காய் கவர்ந்து அற்று – குறள்:10 10/2
ஆ அணைய நின்றதன் கன்று முலை இருப்ப
தாய் அணல் தான் சுவைத்து அற்று – பழ:20/3,4
வெள்ள மாண்பு எல்லாம் உடைய தமர் இருப்ப
உள்ள மாண்பு இல்லா ஒருவரை தெள்ளி – பழ:180/1,2
மாற்றார் கொடுத்து இருப்ப வள்ளன்மை மாற்றாரை – பழ:318/2
புகர் இல்லேம் யாம் இருப்ப பூம் கழி சேர்ப்பன் – கைந்:56/3

TOP


இருப்பது (1)

சொல்லாது இருப்பது நாண் – நாலடி:30 9/4

TOP


இருப்பர் (2)

காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது – குறள்:49 5/1
ஏதின்மை சொல்லி இருப்பர் பிறர் மகளிர் – கைந்:43/3

TOP


இருப்பரே (1)

மிக தாம் வருந்தி இருப்பரே மேலை – நாலடி:4 1/3

TOP


இருப்பல் (1)

இகன்மை கருதி இருப்பல் முகன் அமரா – ஐந்70:44/2

TOP


இருப்பவோ (2)

ஒல்லோம் என்று ஏங்கி உயங்கி இருப்பவோ
கல் இவர் அத்தம் அரி பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப – ஐந்70:42/1,2
வாய் மூடி இட்டும் இருப்பவோ மாணிழாய் – ஐந்70:51/3

TOP


இருப்பன் (1)

எனது எனது என்று இருப்பன் யானும் தனதுஆயின் – நாலடி:28 6/2

TOP


இருப்பார் (2)

மற்று அறிவாம் என்று இருப்பார் மாண்பு – நாலடி:34 2/4
கடம் கொண்ட ஒண் பொருளை கைவிட்டு இருப்பார்
இடம் கொண்டு தம்மினே என்றால் தொடங்கி – பழ:304/1,2

TOP


இருப்பாரை (1)

இலம் என்று அசைஇ இருப்பாரை காணின் – குறள்:104 10/1

TOP


இருப்பானும் (1)

இல்லது காமுற்று இருப்பானும் கல்வி – திரி:28/2

TOP


இருப்பானேல் (2)

வழங்கான் பொருள் காத்து இருப்பானேல் அஆ – நாலடி:1 9/3
வயப்பட்டான் வாளா இருப்பானேல் வைதான் – நாலடி:33 5/3

TOP


இருப்பின் (3)

செல்லான் கிழவன் இருப்பின் நிலம் புலந்து – குறள்:104 9/1
என்று ஆங்கு இருப்பின் இழுக்கம் பெரிது ஆகும் – பழ:297/2
உறாஅ நீர் சேர்ப்பனை உள்ளி இருப்பின்
பொறாஅ என் முன்கை வளை – கைந்:58/3,4

TOP


இருப்பினும் (5)

இருப்பினும் நாய் இருந்து அற்றே இராஅது – நாலடி:26 4/3
மல்கு திரைய கடல் கோட்டு இருப்பினும்
வல் ஊற்று உவர் இல் கிணற்றின்கண் சென்று உண்பர் – நாலடி:27 3/1,2
ஊடி இருப்பினும் ஊரன் நறு மேனி – ஐந்50:30/3
இஞ்சி அடைத்துவைத்து ஏமாந்து இருப்பினும்
அஞ்சி அகப்படுவர் ஆற்றாதார் அஞ்சி – பழ:154/1,2
இருள் புக்கு இருப்பினும் மெய்யே வெரூஉம் புள் – பழ:154/3

TOP


இருப்பும் (2)

தன்மையிலாளர் அயல் இருப்பும் இ மூன்றும் – திரி:10/3
தன்மையிலாளர் அயல் இருப்பும் இ மூன்றும் – திரி:63/3

TOP


இருப்புழி (1)

இடத்துள் ஒருவன் இருப்புழி பெற்றால் – பழ:235/3

TOP


இரும் (46)

உலவா இரும் கழி சேர்ப்ப யார்மாட்டும் – நாலடி:17 8/3
கொல்லை இரும் புனத்து குற்றி அடைந்த புல் – நாலடி:18 8/1
நெய் அணி குஞ்சரம் போல இரும் கொண்மூ – கார்40:12/3
திருந்து இன் இளி வண்டு பாட இரும் தும்பி – கார்40:15/3
பல் இரும் கூந்தல் பனி நோனாள் கார் வானம் – கார்40:24/3
இரும் கல் இறுவரை ஏறி உயிர்க்கும் – கார்40:37/2
இரும் புனம் ஏர் கடிகொண்டார் பெரும் கெளவை – கார்40:39/3
கால் ஆசோடு அற்ற கழல் கால் இரும் கடலுள் – கள40:9/2
வேங்கை இரும் புலி போன்ற புனல் நாடன் – கள40:16/4
கோடு உயர் தோற்ற மலை மேல் இரும் கொண்மூ – ஐந்50:5/1
முல்லை நறு மலர் ஊதி இரும் தும்பி – ஐந்50:6/1
ஈர்ம் தண் பொழிலுள் இரும் கழி தண் சேர்ப்பன் – ஐந்50:45/1
பெரும் கை இரும் களிறு ஐவனம் மாந்தி – ஐந்70:12/1
பேழ் வாய் இரும் புலி குஞ்சரம் கோள் பிழைத்து – ஐந்70:31/1
கூர் உகிர் எண்கின் இரும் கிளை கண்படுக்கும் – ஐந்70:34/2
தன் உற்ற எல்லாம் இருக்க இரும் பாண – ஐந்70:49/3
மணி நிற நெய்தல் இரும் கழி சேர்ப்பன் – ஐந்70:60/1
தெண் நீர் இரும் கழி வேண்டும் இரை மாந்தி – ஐந்70:64/1
தவழும் இரும் கழி சேர்ப்ப என் தோழி – ஐந்70:67/3
நெறி நீர் இரும் கழி சேர்ப்பன் அகன்ற – ஐந்70:68/3
இரும் சிறை வண்டு இனம் பாலை முரல – திணை50:16/2
இரும் கடல் மாந்திய ஏர் கொள் எழிலி – திணை50:26/1
எல்லு நல் முல்லை தார் சேர்ந்த இரும் கூந்தல் – திணை50:38/3
இன மீன் இரும் கழி ஓதம் உலாவ – திணை50:44/1
இரும் கால் வய வேங்கை ஏய்க்கும் மருங்கால் – திணை150:26/2
எறிந்து உழுவார் தங்கை இரும் தடம் கண் கண்டும் – திணை150:28/3
இரும் கடல் மூழ்குவார் தங்கை இரும் கடலுள் – திணை150:33/2
இரும் கடல் மூழ்குவார் தங்கை இரும் கடலுள் – திணை150:33/2
இணை நாடில் இல்லா இரும் தடம் கண் கண்டும் – திணை150:45/3
எங்கு வருதி இரும் கழி தண் சேர்ப்ப – திணை150:49/1
ஈன்றாய் நீ பாவை இரும் குரவே ஈன்றாள் – திணை150:65/2
சென்றக்கால் செல்லும் வாய் என்னோ இரும் சுரத்து – திணை150:68/1
இரும் கடல் மா கொன்றான் வேல் மின்னி பெரும் கடல் – திணை150:93/2
இந்து உருவின் மாந்தி இரும் கொண்மூ முந்து உருவின் – திணை150:104/2
என் போல் இகுளை இரும் கடல் மாந்திய கார் – திணை150:109/1
இரும் கோட்டு மென் கரும்பு சாடி வரும் கோட்டால் – திணை150:137/2
இருள் நடந்து அன்ன இரும் கோட்டு எருமை – திணை150:148/1
நெரித்த சினை போலும் நீள் இரும் புன்னை – பழ:22/2
அகம் புகுதும் என்று இரக்கும் ஆசை இரும் கடத்து – பழ:46/2
இரும் கழி தாழும் எறி கடல் தண் சேர்ப்ப – பழ:170/3
பெரும் பழி ஏறுவ பேணார் இரும் புன்னை – பழ:262/2
இரும் பணை வில் வென்ற புருவத்தாய் ஆற்ற – பழ:286/3
ஈத்து உண்பான் ஆகும் இரும் கடல் சூழ் மண் அரசாய் – ஏலாதி:44/3
தொண்டு இரும் துன்பம் தொடரும் பிறப்பினான் – ஏலாதி:72/3
பிரசை இரும் பிடி பேணி வரூஉம் – கைந்:5/2
மட மா இரும் பிடி வேழ – கைந்:17/2

TOP


இரும்பின் (2)

இரும்பின் பிணிப்பர் கயத்தை சான்றோரை – நான்மணி:10/3
இரும்பின் இரும்பு இடை போழ்ப பெரும் சிறப்பின் – நான்மணி:33/1

TOP


இரும்பின்கண் (1)

பூசி கொளினும் இரும்பின்கண் மாசு ஒட்டும் – நான்மணி:97/2

TOP


இரும்பு (2)

இரும்பு ஆர்க்கும் காலர் ஆய் ஏதிலார்க்கு ஆள் ஆய் – நாலடி:13 2/1
இரும்பின் இரும்பு இடை போழ்ப பெரும் சிறப்பின் – நான்மணி:33/1

TOP


இருமை (1)

இருமை வகை தெரிந்து ஈண்டு அறம் பூண்டார் – குறள்:3 3/1

TOP


இருமைக்கும் (1)

அருமை நூல் சால்பு இல்லார் சாரின் இருமைக்கும்
பாவம் பழி பகை சாக்காடே கேடு அச்சம் – ஏலாதி:60/2,3

TOP


இருமையும் (1)

இருமையும் சென்று சுடுதலால் நல்ல – நாலடி:13 9/3

TOP


இருவர் (7)

வேற்றுமை இன்றி கலந்து இருவர் நட்டக்கால் – நாலடி:8 5/1
ஒருவர் பொறை இருவர் நட்பு – நாலடி:23 3/4
ஒருவர் பொறை இருவர் நட்பு – பழ:247/4
பண்டம் இருவர் கொளல் – பழ:269/4
துன்னி இருவர் தொடங்கிய மாற்றத்தில் – பழ:347/1
இருவர் ஆவாரும் எதிர் மொழியற்பாலா – பழ:352/2
இருவர் உடன் ஆடல் நாய் – பழ:352/4

TOP


இருவர்க்கு (1)

வீழும் இருவர்க்கு இனிதே வளியிடை – குறள்:111 8/1

TOP


இருவராய் (1)

என்றும் கடும் சொல் உரையார் இருவராய்
நின்றுழியும் செல்லார் விடல் – ஆசாரக்:93/2,3

TOP


இருவரிடை (1)

இருவரிடை நட்பான் புக்கால் பெரிய – பழ:294/2

TOP


இருவியாம் (1)

இருவியாம் ஏனல் இனி – திணை150:18/4

TOP


இருள் (32)

விளக்கு புக இருள் மாய்ந்த ஆங்கு ஒருவன் – நாலடி:6 1/1
தேய்விடத்து சென்று இருள் பாய்ந்த ஆங்கு நல் வினை – நாலடி:6 1/3
குருடரா செய்வது மம்மர் இருள் தீர்ந்த – நான்மணி:22/3
மையால் தளிர்க்கும் மலர் கண்கள் மால் இருள்
நெய்யால் தளிர்க்கும் நிமிர் சுடர் பெய்யல் – நான்மணி:35/1,2
இருள் கூர் சிறு நெறி தாம் தனிப்போக்கு இன்னா – இன்னா40:10/2
உறைத்து இருள் கூர்ந்தன்று வானம் பிறை தகை – கார்40:17/3
ஈரும் இருள் மாலை வந்து – ஐந்50:6/4
அஞ்சி ஒதுங்கும் அதர் உள்ளி ஆர் இருள்
துஞ்சா சுடர்த்தொடி கண் – ஐந்50:16/3,4
கடு விசை வால் அருவி நீந்தி நடு இருள்
இன்னா அதர் வர ஈர்ம் கோதை மாதராள் – ஐந்50:19/2,3
மா இரு ஞாலம் இருள் கூர் மருள் மாலை – திணை50:27/3
தண் பரப்ப பாய் இருள் நீ வரின் தாழ் கோதையாள் – திணை150:34/3
கரை பாய் நீள் சேர்ப்ப கனை இருள் வாரல் – திணை150:43/3
படு வாய் இருள் அகற்றும் பாத்து – திணை150:48/4
நரன்று உயிர்த்த நித்திலம் நள் இருள் கால் சீக்கும் – திணை150:49/3
மண் பரக்கும் மா இருள் மேற்கொண்டு மண் பரக்கு – திணை150:55/2
இருள் பரந்து ஆழியான்தன் நிறம் போல் தம்முன் – திணை150:96/1
இருள் நடந்து அன்ன இரும் கோட்டு எருமை – திணை150:148/1
இருள் சேர் இரு வினையும் சேரா இறைவன் – குறள்:1 5/1
ஆர் இருள் உய்த்துவிடும் – குறள்:13 1/2
அருள் சேர்ந்த நெஞ்சினார்க்கு இல்லை இருள் சேர்ந்த – குறள்:25 3/1
இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி – குறள்:36 2/1
இருள் தீர எண்ணி செயல் – குறள்:68 5/2
பொருள் என்னும் பொய்யா விளக்கம் இருள் அறுக்கும் – குறள்:76 3/1
பகலும் பால் பட்டன்று இருள் – குறள்:100 9/2
குருடன் மனையாள் அழகும் இருள் தீர – திரி:53/1
இருள் உலகம் சேராத ஆறு – திரி:90/4
பாய் இருள் நீக்கும் மதியம் போல் பல் மீனும் – பழ:47/3
இருள் புக்கு இருப்பினும் மெய்யே வெரூஉம் புள் – பழ:154/3
பொருள் கொடுத்து கொள்ளார் இருள் – பழ:334/4
இருள் அடையா கல்வியொடு ஈகை புரை இல்லா – பழ:401/2
அருள் போகா ஆர் அறம் என்று ஐந்தும் இருள் தீர – சிறுபஞ்:57/2
ஈரும் புகை இருளோடு இருள் நூல் ஆராய்ந்து – ஏலாதி:67/2

TOP


இருளாய் (1)

இருளாய் கழியும் உலகமும் யாதும் – திரி:93/1

TOP


இருளில் (1)

காயும் வேல்கண்ணாள் கனை இருளில் நீ வர – திணை150:6/3

TOP


இருளின் (1)

இருளின் இருந்தும் வெளி – பழ:154/4

TOP


இருளும் (2)

பொய்த்துரை என்னும் புகை இருளும் இ மூன்றும் – திரி:22/3
நள் இருளும் கைவிடா நட்டு ஒழுகல் தெள்ளி – திரி:77/2

TOP


இருளே (1)

விளக்கு அற்றம் பார்க்கும் இருளே போல் கொண்கன் – குறள்:119 6/1

TOP


இருளை (1)

இகல் கருதி திங்கள் இருளை பகல் வர – திணை150:94/2

TOP


இருளோடு (1)

ஈரும் புகை இருளோடு இருள் நூல் ஆராய்ந்து – ஏலாதி:67/2

TOP


இரூஉம் (1)

இல் கொண்டு இனிது இரூஉம் ஏமுறுதல் என்பவே – நாலடி:37 4/3

TOP


இரை (5)

உறு புலி ஊன் இரை இன்றி ஒரு நாள் – நாலடி:20 3/1
இரை சுடும் இன்புறா யாக்கையுள் பட்டால் – நான்மணி:49/1
புள்ளி வெருகு தன் குட்டிக்கு இரை பார்க்கும் – ஐந்70:36/2
தெண் நீர் இரும் கழி வேண்டும் இரை மாந்தி – ஐந்70:64/1
குருகு வாய் பெய்து இரை கொள்ளாது உருகி மிக – திணை150:36/2

TOP


இரைக்கும் (2)

இரசம் கொண்டு இன் தேன் இரைக்கும் குரலை – கைந்:5/1
இறா எறி ஓதம் அலற இரைக்கும்
உறாஅ நீர் சேர்ப்பனை உள்ளி இருப்பின் – கைந்:58/2,3

TOP


இரையான்கண் (1)

கழி பேர் இரையான்கண் நோய் – குறள்:95 6/2

TOP


இல் (350)

கொடுத்தார் உய போவர் கோடு இல் தீ கூற்றம் – நாலடி:1 5/3
பிறந்தும் பிறவாதார் இல் – நாலடி:1 7/4
அறிவுடையாளர்கண் இல் – நாலடி:2 6/4
ஆள் பார்த்து உழலும் அருள் இல் கூற்று உண்மையால் – நாலடி:2 10/1
எஞ்சினார் இ உலகத்து இல் – நாலடி:3 1/4
கேளாது வந்து கிளைகளாய் இல் தோன்றி – நாலடி:3 10/1
கண் இல் புன்மாக்கள் கவற்ற விடுவெனோ – நாலடி:5 4/2
பித்தரின் பேதையார் இல் – நாலடி:6 2/4
மாண்ட குணத்தொடு மக்கள் பேறு இல் எனினும் – நாலடி:6 6/1
வான் தோய் குடி பிறந்தார்க்கு இல் – நாலடி:7 9/4
உட்கான் பிறன் இல் புகல் – நாலடி:9 3/4
நிலைமை இல் நெஞ்சத்தான் துப்புரவு பாம்பின் – நாலடி:9 7/3
இறப்ப சிறிது என்னாது இல் எனாது என்றும் – நாலடி:10 9/1
கார் என செய்தாரும் இல் – நாலடி:11 3/4
சிறப்பின் தணிப்பாரும் இல் – நாலடி:11 4/4
இசையா ஒரு பொருள் இல் என்றல் யார்க்கும் – நாலடி:12 1/1
போஒம் துணை அறிவார் இல் – நாலடி:14 10/4
இல் பிறந்தோர்கண்ணே உள – நாலடி:15 6/4
பெய்யா ஒரு சிறை பேர் இல் உடைத்து ஆகும் – நாலடி:15 7/2
புல்லா எழுத்தின் பொருள் இல் வறும் கோட்டி – நாலடி:16 5/1
பயன் இல் பொழுதா கழிப்பரே நல்ல – நாலடி:17 2/3
நயம் இல் அறிவினவர் – நாலடி:17 2/4
எம்மை அறிந்திலிர் எம் போல்வார் இல் என்று – நாலடி:17 5/1
ஈனமாய் இல் இருந்து இன்றி விளியினும் – நாலடி:20 8/1
இல் பிறப்பு எண்ணி இடை திரியார் என்பது ஓர் – நாலடி:22 2/1
நயப்பாரும் நட்பாரும் இல் – நாலடி:22 5/4
நல் இல் சிதைத்த தீ நாள்தொறும் நாடி தம் – நாலடி:23 5/3
செறிப்பு இல் பழம் கூரை சேறு அணை ஆக – நாலடி:24 1/1
அணிகலம் ஆவது அடக்கம் பணிவு இல் சீர் – நாலடி:25 2/2
வல் ஊற்று உவர் இல் கிணற்றின்கண் சென்று உண்பர் – நாலடி:27 3/2
நினைப்ப வருவது ஒன்று இல் – நாலடி:27 5/4
அடைத்து இருந்து உண்டு ஒழுகும் ஆவது இல் மாக்கட்கு – நாலடி:28 1/3
ஒருவரும் இ உலகத்து இல் – நாலடி:29 4/4
கொழித்து அகலம் காட்டாதார் சொற்கள் பழிப்பு இல்
நிரை ஆமா சேக்கும் நெடும் குன்ற நாட – நாலடி:32 9/2,3
இல் பிறப்பு இல்லார் எனைத்து நூல் கற்பினும் – நாலடி:32 10/1
சொல் பிறரை காக்கும் கருவியரோ இல் பிறந்த – நாலடி:32 10/2
புல்லறிவு தாம் அறிவது இல் – நாலடி:32 10/4
நன்றி புரிகல்லா நாண் இல் மட மாக்கள் – நாலடி:33 3/3
இல் செய் குறைவினை நீக்கி அற வினை – நாலடி:34 2/3
கற்றனவும் கண் அகன்ற சாயலும் இல் பிறப்பும் – நாலடி:34 10/1
வழும்பு அறுக்ககில்லாவாம் தேரை வழும்பு இல் சீர் – நாலடி:36 2/2
ஏட்டை பருவத்தும் இல் பிறந்தார் செய்வன – நாலடி:36 8/1
ஈரம் கிடையகத்து இல் ஆகும் ஓரும் – நாலடி:36 10/2
உண்டி உதவாதாள் இல் வாழ் பேய் இ மூவர் – நாலடி:37 3/3
இல் கொண்டு இனிது இரூஉம் ஏமுறுதல் என்பவே – நாலடி:37 4/3
ஆணம் இல் நெஞ்சத்து அணி நீல கண்ணோர்க்கு – நாலடி:38 4/1
இல்லாள் அமைந்ததே இல் – நாலடி:39 3/4
திரு ஒக்கும் தீது இல் ஒழுக்கம் பெரிய – நான்மணி:6/1
கரவு எழூஉம் கண் இல் குழியுள் இரவு எழூஉம் – நான்மணி:14/3
பாய்மா உடையான் உடைக்கிற்கும் தோம் இல்
தவ குட்டம் தன்னுடையான் நீந்தும் அவை குட்டம் – நான்மணி:16/2,3
மூத்தல் இறுவாய்த்து இள நலம் தூக்கு இல்
மிகுதி இறுவாய செல்வங்கள் தத்தம் – நான்மணி:17/2,3
உடன் உறையும் காலமும் இல் – நான்மணி:23/4
வன்மையின் வன்பாட்டது இல் – நான்மணி:29/4
இளமையோடு ஒப்பதூஉம் இல் – நான்மணி:32/4
முகம் போல முன் உரைப்பது இல் – நான்மணி:45/4
இல்வாழ்வார் இல்வழி இல் – நான்மணி:46/4
தாதினான் நந்தும் சுரும்பு எல்லாம் தீது இல்
வினையினான் நந்துவர் மக்களும் தத்தம் – நான்மணி:47/2,3
இல் என்றல் யார்க்கும் அரிது – நான்மணி:48/4
என்ன கடவுளும் இல் – நான்மணி:54/4
கேடு இன்றி சென்றாரும் இல் – நான்மணி:76/4
நா அன்றோ நட்பு அறுக்கும் தேற்றம் இல் பேதை – நான்மணி:78/1
வளம் இல் குளத்தின் கீழ் நெல் சாம் பரம் அல்லா – நான்மணி:80/3
இல் இருந்து தீங்கு ஒழுகுவாள் – நான்மணி:82/4
கிளைஞர் இல் போழ்தில் சினம் குற்றம் குற்றம் – நான்மணி:91/3
உள் நாட்டம் இன்மையும் இல் – நான்மணி:93/4
கணன் அடங்க கற்றானும் இல் – நான்மணி:104/4
அந்தணர் இல் இருந்து ஊண் இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:1/3
பார்ப்பார் இல் கோழியும் நாயும் புகல் இன்னா – இன்னா40:2/1
பாத்து இல் புடைவை உடை இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:2/3
எருது இல் உழவர்க்கு போகு ஈரம் இன்னா – இன்னா40:4/1
சிறை இல் கரும்பினை காத்து ஓம்பல் இன்னா – இன்னா40:5/1
நயம் இல் மனத்தவர் நட்பு – இன்னா40:8/4
பண் இல் புரவி பரிப்பு – இன்னா40:9/4
இடன் இல் சிறியாரோடு யாத்த நண்பு இன்னா – இன்னா40:11/2
கண் இல் ஒருவன் வனப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:16/3
கலத்தல் குலம் இல் வழி – இன்னா40:19/4
யானை இல் மன்னரை காண்டல் நனி இன்னா – இன்னா40:22/1
ஏமல் இல் மூதூர் இருத்தல் மிக இன்னா – இன்னா40:24/1
ஒடுங்கி அரவு உறையும் இல் இன்னா இன்னா – இன்னா40:30/3
மண் இல் முழவின் ஒலி இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:31/3
குழல் இல் இயமரத்து ஓசை நற்கு இன்னா – இன்னா40:35/2
பங்கம் இல் செய்கையர் ஆகி பரிந்து யார்க்கும் – இனிய40:9/3
நிறை மாண்பு இல் பெண்டிரை நீக்கல் இனிதே – இனிய40:10/2
பெருமை போல் பீடு உடையது இல் – இனிய40:11/4
முட்டு இல் பெரும் பொருள் ஆக்கியக்கால் மற்றுஅது – இனிய40:19/3
நில்லாத காட்சி நிறை இல் மனிதரை – இனிய40:25/3
பற்றினில் பாங்கு இனியது இல் – இனிய40:26/4
தேர்ச்சியில் தேர்வு இனியது இல் – இனிய40:28/4
நன்றியின் நன்கு இனியது இல் – இனிய40:30/4
பத்திமையின் பாங்கு இனியது இல் – இனிய40:32/4
கற்றலின் காழ் இனியது இல் – இனிய40:40/4
போர்ப்பு இல் இடி முரசின் ஊடு போம் ஒண் குருதி – கள40:2/2
மை இல் மா மேனி நிலம் என்னும் நல்லவள் – கள40:32/1
யாரும் இல் நெஞ்சினேம் ஆகி உறைவேமை – ஐந்50:6/3
வலி ஆகி பின்னும் பயக்கும் மெலிவு இல்
கயம் திகழ் சோலை மலை நாடன் கேண்மை – ஐந்70:5/2,3
அரா வழங்கு நீள் சோலை நாடனை நம் இல்
இரா வாரல் என்பது உரை – ஐந்70:14/3,4
என் ஆதி என்பாரும் இல் – ஐந்70:16/4
மடம் பட்டு வாழ்கிற்பார் இல் – ஐந்70:21/4
நீர் இல் அரும் சுரத்து ஆமான் இனம் வழங்கும் – ஐந்70:32/1
நீர் இல் அரும் சுரம் முன்னி அறியார்கொல் – ஐந்70:34/3
ஈரம் இல் நெஞ்சினவர் – ஐந்70:34/4
போத்து இல் கழுத்தின் புதல்வன் உண சான்றான் – ஐந்70:45/1
மறு இல் பொலம் தொடி வீசும் அலற்றும் – ஐந்70:55/3
நின் அல்லது இல் என்று உரை – ஐந்70:58/4
போந்தது இல் ஐய களிறு – திணை50:8/4
அறிவு அறா இன் சொல் அணியிழையாய் நின் இல்
செறிவு அறா செய்த குறி – திணை50:43/3,4
கரவு இல் வள மலை கல் அருவி நாட – திணை150:11/1
என் ஆம்கொல் ஈடு இல் இள வேங்கை நாள் உரைப்ப – திணை150:18/1
என் அணிந்த ஈடு இல் பசப்பு – திணை150:63/4
எரி சிதறி விட்டு அன்ன ஈர் முருக்கு ஈடு இல்
பொரி சிதறி விட்டு அன்ன புன்கு – திணை150:64/3,4
இழைக்கு அமர்ந்த ஏய் ஏர் இள முலையாள் ஈடு இல்
குழைக்கு அமர்ந்த நோக்கின் குறிப்பு – திணை150:68/3,4
எரிந்து சுடும் இரவி ஈடு இல் கதிரான் – திணை150:75/1
அருள் இல் மறவர் அதர் – திணை150:84/4
கள்ளி சார் கார் ஓமை நார் இல் பூ நீள் முருங்கை – திணை150:91/1
பொன் வாளால் காடு இல் கரு வரை போர்த்தாலும் – திணை150:99/1
எங்கையர் இல் உள்ளானே பாண நீ பிறர் – திணை150:132/1
மங்கையர் இல் என்று மயங்கினாய் மங்கையர் இல் – திணை150:132/2
மங்கையர் இல் என்று மயங்கினாய் மங்கையர் இல்
என்னாது இறவாது இவண் நின் இகந்தேகல் – திணை150:132/2,3
பின்னார் இல் அந்தி முடிவு – திணை150:132/4
மங்கையர் இல் நாடுமோ மா கோல் யாழ் பாண்மகனே – திணை150:151/3
எங்கையர் இல் நாடலாம் இன்று – திணை150:151/4
வழி எஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல் – குறள்:5 4/2
பிறன் பழிப்பது இல் ஆயின் நன்று – குறள்:5 9/2
மணை மாட்சி இல்லாள்கண் இல் ஆயின் வாழ்க்கை – குறள்:6 2/1
எனை மாட்சித்துஆயினும் இல் – குறள்:6 2/2
புகழ் புரிந்த இல் இலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் – குறள்:6 9/1
இருந்து ஓம்பி இல் வாழ்வது எல்லாம் விருந்து ஓம்பி – குறள்:9 1/1
நல் விருந்து ஓம்புவான் இல் – குறள்:9 4/2
கேடும் பெருக்கமும் இல் அல்ல நெஞ்சத்து – குறள்:12 5/1
அறம் பொருள் கண்டார்க்கண் இல் – குறள்:15 1/2
நின்றாரின் பேதையார் இல் – குறள்:15 2/2
விளிந்தாரின் வேறு அல்லர் மன்ற தெளிந்தார் இல்
தீமை புரிந்து ஒழுகுவார் – குறள்:15 3/1,2
தேரான் பிறன் இல் புகல் – குறள்:15 4/2
எளிது என இல் இறப்பான் எய்தும் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:15 5/1
இகவா ஆம் இல் இறப்பான்கண் – குறள்:15 6/2
பெருக்கத்தின் தீர்ந்தாரும் இல் – குறள்:17 10/2
புன்மை இல் காட்சியவர் – குறள்:18 4/2
பண்பு இல் சொல் பல்லார் அகத்து – குறள்:20 4/2
பயன் இல் சொல் பாராட்டுவானை மகன் எனல் – குறள்:20 6/1
இடன் இல் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு ஒல்கார் – குறள்:22 8/1
இல் எனினும் ஈதலே நன்று – குறள்:23 2/2
பொன்றாது நிற்பது ஒன்று இல் – குறள்:24 3/2
மன் உயிர் ஓம்பி அருள் ஆள்வார்க்கு இல் என்ப – குறள்:25 4/1
விலை பொருட்டால் ஊன் தருவார் இல் – குறள்:26 6/2
வலி இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம் – குறள்:28 3/1
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல் – குறள்:28 6/2
பொச்சாப்பு பார்ப்பார்கண் இல் – குறள்:29 5/2
ஆற்றல் புரிந்தார்கண் இல் – குறள்:29 7/2
இல் அதனின் தீய பிற – குறள்:31 2/2
யாண்டும் அஃது ஒப்பது இல் – குறள்:37 3/2
அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல் – குறள்:37 8/1
கேடு இல் விழு செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு – குறள்:40 10/1
செற்றார் செயக்கிடந்தது இல் – குறள்:45 6/2
அல்லற்படுப்பதூஉம் இல் – குறள்:46 10/2
அரும் பொருள் யாது ஒன்றும் இல் – குறள்:47 2/2
செல்வார்க்கு செல்லாதது இல் – குறள்:48 2/2
மருங்கு உடையார் மா நிலத்து இல் – குறள்:53 6/2
வாயின் அஃது ஒப்பது இல் – குறள்:54 6/2
இகழ்ந்தார்க்கு எழுமையும் இல் – குறள்:54 8/2
கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல் – குறள்:58 7/2
கொற்றம் கொள கிடந்தது இல் – குறள்:59 3/2
அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் – குறள்:63 1/2
பொருளும் அதனின் ஊங்கு இல் – குறள்:65 4/2
வகை அறியார் வல்லதூஉம் இல் – குறள்:72 3/2
எஃகு அதனின் கூரியது இல் – குறள்:76 9/2
அடல் தகையும் ஆற்றலும் இல் எனினும் தானை – குறள்:77 8/1
இல் ஆயின் வெல்லும் படை – குறள்:77 9/2
தலைமக்கள் இல்வழி இல் – குறள்:77 10/2
பேதையின் பேதையார் இல் – குறள்:84 4/2
பீழை தருவது ஒன்று இல் – குறள்:84 9/2
உலகத்தார் உண்டு என்பது இல் என்பான் வையத்து – குறள்:85 10/1
தா இல் விளக்கம் தரும் – குறள்:86 3/2
பெண் ஏவல் செய்வார்கண் இல் – குறள்:91 9/2
பெண் சேர்ந்து ஆம் பேதைமை இல் – குறள்:91 10/2
பயன் தூக்கி பண்பு உரைக்கும் பண்பு இல் மகளிர் – குறள்:92 2/1
வறுமை தருவது ஒன்று இல் – குறள்:94 4/2
இல் பிறந்தார்கண் அல்லது இல்லை இயல்பாக – குறள்:96 1/1
செத்தான் செயக்கிடந்தது இல் – குறள்:101 1/2
கோடி உண்டாயினும் இல் – குறள்:101 5/2
பெருமையின் பீடு உடையது இல் – குறள்:103 1/2
இல் ஆண்மை ஆக்கி கொளல் – குறள்:103 6/2
இரப்பாரை இல் ஆயின் ஈர் கண் மா ஞாலம் – குறள்:106 8/1
வன்மையின் வன்பாட்டது இல் – குறள்:107 3/2
உண்ணலின் ஊங்கு இனியது இல் – குறள்:107 5/2
இரவின் இளிவந்தது இல் – குறள்:107 6/2
இரவு என்னும் ஏமாப்பு இல் தோணி கரவு என்னும் – குறள்:107 8/1
ஒப்பாரி யாம் கண்டது இல் – குறள்:108 1/2
தம் இல் இருந்து தமது பார்த்து உண்டு அற்றால் – குறள்:111 7/1
பெண்ணின் பெரும் தக்கது இல் – குறள்:114 7/2
இன்னாது இனன் இல் ஊர் வாழ்தல் அதனினும் – குறள்:116 8/1
ஏம புணைமன்னும் இல் – குறள்:117 4/2
உய்வு இல் நோய் என் கண் நிறுத்து – குறள்:118 4/2
துறந்தார் அவர் என்பார் இல் – குறள்:119 8/2
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல் – குறள்:120 8/2
நினைப்ப வருவது ஒன்று இல் – குறள்:121 2/2
காதலர் இல் வழி மாலை கொலைக்களத்து – குறள்:123 4/1
பைதல் நோய் செய்தார்கண் இல் – குறள்:125 3/2
கள்ளுக்கு இல் காமத்திற்கு உண்டு – குறள்:129 1/2
கெட்டார்க்கு நட்டார் இல் என்பதோ நெஞ்சே நீ – குறள்:130 3/1
தன் குணம் குன்றா தகைகையும் தா இல் சீர் – திரி:2/1
உரிமை இல் பெண்டிரை காமுற்று வாழ்தல் – திரி:9/2
மண்ணின் மேல் வான் புகழ் நட்டானும் மாசு இல் சீர் – திரி:16/1
இல் இருந்து எல்லை கடப்பாளும் இ மூவர் – திரி:50/3
இல் புறஞ்செய்தலின் ஈன்ற தாய் தொல் குடியின் – திரி:64/2
எதிர் நிற்கும் பெண்ணும் இயல்பு இல் தொழும்பும் – திரி:67/1
நொந்தார் செய கிடந்தது இல் – திரி:67/4
புல்லுங்கால் தான் புல்லும் பேதையும் இல் எனக்கு ஒன்று – திரி:74/2
இல் அஞ்சி வாழும் எருதும் இவர் மூவர் – திரி:79/3
உப்பின் பெரும் குப்பை நீர் படின் இல் ஆகும் – திரி:83/1
நட்பின் கொழு முளை பொய் வழங்கின் இல் ஆகும் – திரி:83/2
தணிவு இல் பெரும் கூற்று உயிர் உண்ணுமாறும் – திரி:88/2
புணை இல் நிலை கலக்குமாறு – திரி:88/4
பெண்பாலை காப்பு இகழும் பேதையும் பண்பு இல்
இழுக்கு ஆய சொல்லாடுவானும் இ மூவர் – திரி:94/2,3
பொருள் இல் ஒருவற்கு இளமையும் போற்றும் – திரி:102/1
அருள் இல் ஒருவற்கு அறனும் தெருளான் – திரி:102/2
அலகு இல் அக நோய் அகற்றும் நிலை கொள் – திரி:105/2
நிகர் இல் குரவர் இ ஐவர் இவர் இவரை – ஆசாரக்:16/2
நிகர் இல் அறிவினார் வேண்டார் பலர் தொகு – ஆசாரக்:55/4
ஊர் இல் வழி எழுந்த ஒற்றை முது மரனும் – ஆசாரக்:57/2
வகை இல் உரையும் வளர்ச்சியும் ஐந்தும் – ஆசாரக்:70/2
ஐயம் இல் காட்சியவர் – ஆசாரக்:94/4
தேரை வழி சென்றார் இல் – பழ:23/4
இசைவ கொடுப்பதூஉம் இல் என்பதூஉம் – பழ:24/1
நசை கொன்றான் செல் உலகம் இல் – பழ:24/4
திருந்துதல் என்றுமோ இல் – பழ:30/4
ஞாயிற்றை கை மறைப்பார் இல் – பழ:34/4
கல் கிள்ளி கை உய்ந்தார் இல் – பழ:36/4
உடம்படுத்து வேள்வு உண்டார் இல் – பழ:39/4
இறந்தது பேர்த்து அறிவார் இல் – பழ:43/4
துன்னூசி விற்பவர் இல் – பழ:50/4
ஆற்று உணா வேண்டுவது இல் – பழ:55/4
கைவிட்ட ஒண் பொருள் கைவரவு இல் என்பார் – பழ:57/1
குரங்கினுள் நல் முகத்த இல் – பழ:58/4
கெட்டார்க்கு நட்டாரோ இல் – பழ:59/4
உணற்கு இனிய இன் நீர் பிறிதுழி இல் என்னும் – பழ:61/1
கோ புக்குழி செய்வது இல் – பழ:63/4
சீர்ந்தது செய்யாதார் இல் – பழ:67/4
முது நெய் தீது ஆகலோ இல் – பழ:70/4
ஈனம் செய கிடந்தது இல் என்று கூனல் – பழ:73/2
கண் இல் கயவர் கருத்து உணர்ந்து கைம்மிக – பழ:74/1
வளி தோட்கு இடுவாரோ இல் – பழ:79/4
தீ நாள் திரு உடையார்க்கு இல் – பழ:84/4
சார்ந்து கெழீஇயலார் இல் – பழ:92/4
முறைமைக்கு மூப்பு இளமை இல் – பழ:93/4
சொல் சோர்விலாதாரோ இல் – பழ:94/4
பழம் பகை நட்பு ஆதல் இல் – பழ:97/4
வரம்பு இல் பெரியானும் புக்கான் இரங்கார் – பழ:103/2
பறை அறையா போயினார் இல் – பழ:112/4
புறம் கொம்மை கொட்டினார் இல் – பழ:126/4
ஆகாதார்க்கு ஆகுவது இல் – பழ:127/4
உண்ட இல் தீ இடுமாறு – பழ:133/4
தெரியாதவர் தம் திறன் இல் சொல் கேட்டால் – பழ:135/1
வரம்பு இல் பெருமை தருமே பிரம்பூரி – பழ:143/3
பாம்பு பல் கொள்வாரோ இல் – பழ:148/4
நாவிற்கு நல்குரவு இல் – பழ:152/4
முன்னியது எய்தாமை இல் – பழ:161/4
கூஉய் கொடுப்பது ஒன்று இல் எனினும் சார்ந்தார்க்கு – பழ:162/1
பெரும் பழியும் பேணாதார்க்கு இல் – பழ:170/4
ஒன்று உறா முன்றிலோ இல் – பழ:171/4
மண இல் கமழும் மலி திரை சேர்ப்ப – பழ:174/3
குதித்து உய்ந்து அறிவாரோ இல் – பழ:183/4
உண்டி வினவுவார் இல் – பழ:185/4
தக்கம் இல் செய்கை பொருள் பெற்றால் அ பொருள் – பழ:199/1
அடக்கம் இல் உள்ளத்தன் ஆகி நடக்கையின் – பழ:200/2
உலப்பு இல் உலகத்து உறுதியே நோக்கி – பழ:212/1
நீறு ஆர்ந்தும் ஒட்டா நிகர் இல் மணியே போல் – பழ:214/1
ஈட்டிய ஒண் பொருள் இல் எனினும் ஒப்புரவு – பழ:217/1
கொடுத்து ஏழை ஆயினார் இல் – பழ:218/4
ஒவ்வாத பாவையோ இல் – பழ:226/4
இனம் கழு ஏற்றினார் இல் – பழ:230/4
புலி முன்னர் புல்வாய்க்கு போக்கு இல் அதுவே – பழ:234/3
வலி முன்னர் வை பாரம் இல் – பழ:234/4
பனியால் குளம் நிறைதல் இல் – பழ:236/4
அயல் அறியா அட்டூணோ இல் – பழ:237/4
நிறை குடம் நீர் தளும்பல் இல் – பழ:243/4
கடிஞையுள் கல் இடுவார் இல் – பழ:246/4
மூக்கு அற்றதற்கு இல் பழி – பழ:250/4
ஊண் ஆர்ந்து உதவுவது ஒன்று இல் எனினும் கள்ளினை – பழ:256/3
புல்வாய் வழிப்படுவார் இல் – பழ:257/4
பசு குத்தின் குத்துவார் இல் – பழ:268/4
ஒன்று இரண்டாம் வாணிகம் இல் – பழ:275/4
இல் இருந்து ஆற்ற முனிவித்தல் உள் இருந்து – பழ:276/3
இன் சொல் இடர்ப்படுப்பது இல் – பழ:277/4
புலி தலை நாய் மோத்தல் இல் – பழ:278/4
புரைத்து எழுந்து போகினும் போவர் அரக்கு இல் உள் – பழ:280/2
எளியாரை எள்ளாதார் இல் – பழ:287/4
நின்இன்று அறிகிற்பார் இல் – பழ:288/4
நல் யாண்டும் தீ யாண்டும் இல் – பழ:290/4
இழந்தது இல் செல்வம் பெறுதல் அதுவே – பழ:292/3
குன்று வழி அடுப்பது இல் – பழ:303/4
பன்மையின் பாடு உடையது இல் – பழ:306/4
உயவாமை சேறலோ இல் – பழ:308/4
முதல் இலார்க்கு ஊதியம் இல் – பழ:312/4
போக்கு இல் நீர் தூஉம் பொரு கழி தண் சேர்ப்ப – பழ:315/3
மேவின் பரிகாரம் இல் – பழ:320/4
குடித்து குழைவாரோ இல் – பழ:331/4
பால் தலை பால் ஊறல் இல் – பழ:333/4
நோவ செயின் நோன்மை இல் – பழ:335/4
வாழைக்காய் உப்பு உறைத்தல் இல் – பழ:338/4
ஊர் அறியா மூரியோ இல் – பழ:351/4
ஒன்றும் பரியலராய் ஓம்புவார் இல் எனின் – பழ:359/3
சொல்லாக்கால் சொல்லுவது இல் – பழ:367/4
கடலொடு காட்டு ஒட்டல் இல் – பழ:372/4
இல் சுட்டி நீயும் இனிது உரைத்து சாவாதே – பழ:374/3
பேர்த்து நாய் கவ்வினார் இல் – பழ:375/4
இளைது என்று பாம்பு இகழ்வார் இல் – பழ:383/4
பரிகாரம் யாது ஒன்றும் இல் – பழ:388/4
தனி மரம் காடு ஆவது இல் – பழ:390/4
வித்து இன்றி சம்பிரதம் இல் – பழ:400/4
வெள்கிலளாய் பிறர் இல் சேறல் உள்ளி – சிறுபஞ்:23/2
கணன் அடங்க கற்றானும் இல் – சிறுபஞ்:29/4
கேட்பவன் கேடு இல் பெரும் புலவன் பாட்டு அவன் – சிறுபஞ்:31/2
இல் இயலார் நல் அறமும் ஏனை துறவறமும் – சிறுபஞ்:34/1
தொழீஇ அட உண்ணார் தோழர் இல் துஞ்சார் – சிறுபஞ்:36/1
அரியர் ஆவார் பிறர் இல் செல்லாரே உண்ணார் – சிறுபஞ்:50/3
இன் நிலையும் ஈடு இல் இயல் நிலையும் துன்னி – சிறுபஞ்:56/2
தான் பிறந்த இல் நினைந்து தன்னை கடைப்பிடித்து – சிறுபஞ்:66/1
அழிந்தாளை இல் வைத்தல் பேர் அறமா ஆற்ற – சிறுபஞ்:70/3
பேண் இலன் நாய் பிறர் சேவகன் நாய் ஏண் இல்
பொருந்திய பூண் முலையார் சேரி கைத்து இல்லான் – சிறுபஞ்:93/2,3
மை ஆர் மடந்தையர் இல் வாழ்வு இனிது மெய் அன்றால் – சிறுபஞ்:97/2
கேட்டு தலைநிற்க கேடு இல் உயர் கதிக்கே – சிறுபஞ்:99/3
பத்தினி சேவகன் பாத்து இல் கடும் தவசி – சிறுபஞ்:101/1
பொத்து இல் பொருள்திறத்து செவ்வியான் பொத்து இன்றி – சிறுபஞ்:101/2
கச்சம் இல் கைம்மாறு அருள் ஐந்தால் மெச்சிய – சிறுபஞ்:103/2
பேர் இல் பிறந்தமை ஈரத்தின் அறிப – முது:2 1/1
முறை இல் அரசர் நாட்டு இருந்து பழியார் – முது:3 6/1
நாண் இல் வாழ்க்கை பசித்தலின் துவ்வாது – முது:4 3/1
பேண் இல் ஈகை மாற்றலின் துவ்வாது – முது:4 4/1
முறை இல் அரசன் நாடு நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 1/1
இறுதல் இல் வாழ்வே இனிது – ஏலாதி:16/4
அடும் கதம் இல் ஏனை அரசு – ஏலாதி:18/4
வெறுப்பு அறுத்தான் விண்ணகத்தும் இல் – ஏலாதி:20/4
தணிவு இல் நிரப்பு இவை தாழா அணியின் – ஏலாதி:24/2
குறளை கடும் சொல் பயன் இல் சொல் நான்கும் – ஏலாதி:28/3
புத்ரன் அபவித்தனொடு பொய் இல் உபகிருதன் – ஏலாதி:31/3
பண் ஆளும் சொல்லாய் பழி இல் ஊண் பாற்படுத்தான் – ஏலாதி:35/3
செல்வான் செயிர் இல் ஊண் ஈவான் அரசு ஆண்டு – ஏலாதி:45/3
எள்ளான் ஈத்து உண்பானேல் ஏதம் இல் மண் ஆண்டு – ஏலாதி:46/3
கேளான் கிளை ஓம்பின் கேடு இல் அரசனாய் – ஏலாதி:48/3
இல் இழந்தார் கண் இழந்தார் ஈண்டிய செல்வம் இழந்தார் – ஏலாதி:52/1
பற்றுதல் பாத்து இல் தவம் – ஏலாதி:73/4
புலையாளர் புண்பட்டார் கண் கெட்டார் போக்கு இல்
நிலையாளர் நீர்மை இழந்தார் தலையாளர்க்கு – ஏலாதி:80/1,2
நிகர் இல் மட மான் நெரியும் அமர் சாரல் – கைந்:1/2
தாம் மாண்பு இல் வெம் சுரம் சென்றார் வர கண்டு – கைந்:18/3
செருக்கு இல் கடும் களிறு சென்று உறங்கி நிற்கும் – கைந்:19/2
பண்பு இல் அரும் சுரம் என்பவால் ஆய்தொடி – கைந்:24/3
கட்டு அலர் கண்ணி புதல்வனை கொண்டு எம் இல்
சுட்டி அலைய வரும் – கைந்:39/3,4
பாத்து இல் பய மொழி பண்பு பல கூறி – கைந்:45/3
பயம் இல் யாழ்ப்பாண பழுது ஆய கூறாது – கைந்:46/3
அன்னையும் இல் கடிந்தாள் யாங்கு இனி யாம் என் செய்கம் – கைந்:52/1

TOP


இல்ல (1)

இகழ்தலின் கோறல் இனிதே மற்று இல்ல
புகழ்தலின் வைதலே நன்று – நாலடி:22 9/3,4

TOP


இல்லகத்து (1)

துடங்கினார் இல்லகத்து அன்பின் துறவாது – சிறுபஞ்:16/3

TOP


இல்லகம் (1)

மாண்ட மனையாளை இல்லாதான் இல்லகம்
காண்டற்கு அரியது ஓர் காடு – நாலடி:37 1/3,4

TOP


இல்லத்தில் (1)

இல்லத்தில் ஆக்குதலால் – நாலடி:23 5/4

TOP


இல்லத்து (8)

நாள் வாய் பெறினும் தம் நள்ளாதார் இல்லத்து
வேளாண்மை வெம் கருனை வேம்பு ஆகும் கேளாய் – நாலடி:21 7/1,2
விருப்பு இலார் இல்லத்து வேறு இருந்து உண்ணும் – நாலடி:21 10/1
உள்ளத்தால் பெற்ற பெரும் செல்வம் இல்லத்து
உரு உடை கன்னியரை போல பருவத்தால் – நாலடி:28 4/2,3
ஏரி சிறிதுஆயின் நீர் ஊரும் இல்லத்து
வாரி சிறிதுஆயின் பெண் ஊரும் மேலை – நான்மணி:99/1,2
ஈர்வளையை இல்லத்து இருத்தலும் சீர் பயவா – திரி:63/2
தெறுவந்தும் தம் குரவர் பேர் உரையார் இல்லத்து
உறுமி நெடிதும் இராஅர் பெரியாரை – ஆசாரக்:80/1,2
உள் இல்லத்து உண்ட தனிசு – பழ:98/4
தொடங்கினார் இல்லத்து அதன் பின் துறவா – பழ:398/3

TOP


இல்லத்தை (1)

காட்டு களைந்து கலம் கழீஇ இல்லத்தை
ஆப்பி நீர் எங்கும் தெளித்து சிறுகாலை – ஆசாரக்:46/1,2

TOP


இல்லதற்கு (2)

ஈடு இல்லதற்கு இல்லை பாடு – பழ:96/4
இல்லதற்கு இல்லை பெயர் – பழ:319/4

TOP


இல்லது (7)

இல்லது காமுற்று இரங்கி இடர்ப்படார் – இனிய40:24/3
இல்லது என் இல்லவள் மாண்பு ஆனால் உள்ளது என் – குறள்:6 3/1
சொல் கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா – குறள்:12 9/1
கூம்பலும் இல்லது அறிவு – குறள்:43 5/2
கொல் குறும்பும் இல்லது நாடு – குறள்:74 5/2
இல்லார்கண் இல்லது அரண் – குறள்:75 10/2
இல்லது காமுற்று இருப்பானும் கல்வி – திரி:28/2

TOP


இல்லதே (1)

ஐயப்பாடு இல்லதே ஒற்று – குறள்:59 7/2

TOP


இல்லம் (9)

இல்லம் இளமை எழில் வனப்பு மீக்கூற்றம் – நாலடி:6 3/1
யாம்ஆயின் எம் இல்லம் காட்டுதும் தாம்ஆயின் – நாலடி:30 3/1
இல்லாளை கோலால் புடைத்தலும் இல்லம்
சிறியாரை கொண்டு புகலும் இ மூன்றும் – திரி:3/2,3
இல்லம் பொலிய அடுப்பினுள் தீ பெய்க – ஆசாரக்:46/4
பெரியார் உவப்பன தாம் உவவார் இல்லம்
சிறியாரை கொண்டு புகாஅர் அறிவு அறியா – ஆசாரக்:68/1,2
செறப்பட்டார் இல்லம் புகாமை இ மூன்றும் – ஆசாரக்:79/3
இல்லம் புகாஅர் விடல் – ஆசாரக்:99/3
இல்லம் சுடுகலாவாறு – பழ:370/4
காடு போல் கட்கு இனிய இல்லம் பிறர் பொருள் – சிறுபஞ்:81/1

TOP


இல்லர் (1)

உரம் ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அஃது இல்லர்
மரம் மக்கள் ஆதலே வேறு – குறள்:60 10/1,2

TOP


இல்லவர் (3)

கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண் இலர் கண் உடையார் – குறள்:58 7/1
நிறை நெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வர் பிற நெஞ்சில் – குறள்:92 7/1
தம் தீமை இல்லவர் நட்டவர் தீமையையும் – பழ:247/1

TOP


இல்லவள் (2)

இல்லது என் இல்லவள் மாண்பு ஆனால் உள்ளது என் – குறள்:6 3/1
இல்லவள் மாணாக்கடை – குறள்:6 3/2

TOP


இல்லற (1)

இல்லற நூல் ஏற்ற துறவற நூல் ஏயுங்கால் – ஏலாதி:81/1

TOP


இல்லறம் (2)

இல்லறம் முட்டாது இயற்றலும் வல்லிதின் – திரி:31/2
துறவறம் பொய் இல்லறம் மெய் ஆம் – சிறுபஞ்:65/4

TOP


இல்லா (31)

தலையாயர் தம் கருமம் செய்வார் தொலைவு இல்லா
சத்தமும் சோதிடமும் என்று ஆங்கு இவை பிதற்றும் – நாலடி:6 2/2,3
இல்லா இடத்தும் இயைந்த அளவினால் – நாலடி:10 1/1
எற்று ஒன்றும் இல்லா இடத்தும் குடி பிறந்தார் – நாலடி:15 10/1
கற்று அறிவு இல்லா உடம்பு – நான்மணி:20/4
பண்பு உடையாள் இல்லா மனை – நான்மணி:98/4
கள் இல்லா மூதூர் களிகட்கு நற்கு இன்னா – இன்னா40:9/1
சிறை இல்லா மூதூரின் வாயில் காப்பு இன்னா – இன்னா40:23/1
குறை ஒன்று உடையேன்மன் தோழி நிறை இல்லா
மன்னுயிர்க்கு ஏமம் செயல் வேண்டும் இன்னே – ஐந்70:14/1,2
நினை நீர்மை இல்லா ஒழிவு – திணை50:44/4
இணை நாடில் இல்லா இரும் தடம் கண் கண்டும் – திணை150:45/3
அன்பு அகத்து இல்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பால்கண் – குறள்:8 8/1
இகல் என்னும் எவ்வ நோய் நீக்கின் தவல் இல்லா
தா இல் விளக்கம் தரும் – குறள்:86 3/1,2
இடம் எல்லாம் கொள்ளா தகைத்தே இடம் இல்லா
காலும் இரவு ஒல்லா சால்பு – குறள்:107 4/1,2
காதலர் இல்லா வழி – குறள்:131 8/2
மூத்தோரை இல்லா அவை களனும் பாத்து உண்ணா – திரி:10/2
அலவலை இல்லா குடியும் இ மூவர் – திரி:34/3
கால் தூய்மை இல்லா கலி மாவும் காழ் கடிந்து – திரி:46/1
மானம் ஒன்று இல்லா மனையாளும் சேனை – திரி:103/2
அளவளாவு இல்லா இடத்து – ஆசாரக்:68/4
புலையர்வாய் நாள் கேட்டு செய்யார் தொலைவு இல்லா
அந்தணர்வாய் நாள் கேட்டு செய்க அவர் வாய்ச்சொல் – ஆசாரக்:92/2,3
பரியாதார் போல இருக்க பரிவு இல்லா
வம்பலர் வாயை அவிப்பான் புகுவாரே – பழ:135/2,3
உள்ள மாண்பு இல்லா ஒருவரை தெள்ளி – பழ:180/2
அறிவினால் மாட்சி ஒன்று இல்லா ஒருவன் – பழ:271/1
தெற்ற அறிவு உடையார்க்கு அல்லால் திறன் இல்லா
முற்றலை நாடி கருமம் செய வையார் – பழ:373/1,2
இருள் அடையா கல்வியொடு ஈகை புரை இல்லா
உள்ளத்தில் தீர்த்தம் இவை உளவாக பெற்றால் – பழ:401/2,3
வரைவு இல்லா பெண் வையார் மண்ணை புற்று ஏறார் – சிறுபஞ்:78/1
இன் சொல்லான் ஆகும் கிளைமை இயல்பு இல்லா
வன் சொல்லான் ஆகும் பகைமைமன் மென் சொல்லான் – சிறுபஞ்:95/1,2
ஆய்வு இல்லா ஆர் அருளாம் அ அருள் நல் மனத்தான் – சிறுபஞ்:95/3
வீவு இல்லா வீடு ஆய் விடும் – சிறுபஞ்:95/4
பால் நோக்கி வாழ்வான் பழி இல்லா மன்னனாய் – ஏலாதி:59/3
ஊறுபாடு இல்லா உயர் தவம் தான் புரியின் – ஏலாதி:65/3

TOP


இல்லாக்கடை (1)

பேர் ஆண்மை இல்லாக்கடை – நாலடி:20 9/4

TOP


இல்லாகி (2)

இ உலகம் இல்லாகி ஆங்கு – குறள்:25 7/2
இல்லாகி தோன்றா கெடும் – குறள்:48 9/2

TOP


இல்லாகியார் (1)

இவறியார் இல்லாகியார் – குறள்:94 5/2

TOP


இல்லாகும் (1)

துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்மாட்டும் – குறள்:10 4/1

TOP


இல்லாத (14)

வழுக்கு எனைத்தும் இல்லாத வாள்வாய் கிடந்தும் – நாலடி:37 2/1
பந்தம் இல்லாத மனையின் வனப்பு இன்னா – இன்னா40:1/1
தந்தை இல்லாத புதல்வன் அழகு இன்னா – இன்னா40:1/2
உடம்பாடு இல்லாத மனைவி தோள் இன்னா – இன்னா40:11/1
பெரும் பயன் இல்லாத சொல் – குறள்:20 8/2
செவிக்கு உணவு இல்லாத போழ்து சிறிது – குறள்:42 2/1
இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன் – குறள்:45 8/1
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் – குறள்:58 3/2
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் – குறள்:58 4/2
வேந்து அமைவு இல்லாத நாடு – குறள்:74 10/2
மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்து உண்ணின் – குறள்:95 5/1
கணக்காயர் இல்லாத ஊரும் பிணக்கு அறுக்கும் – திரி:10/1
மேல் தூய்மை இல்லாத வெம் களிறும் சீறி – திரி:46/2
கல்வி மாண்பு இல்லாத மாந்தரும் இ மூவர் – திரி:84/3

TOP


இல்லாதவர் (1)

மக்கள் பண்பு இல்லாதவர் – குறள்:100 7/2

TOP


இல்லாதவர்க்கு (1)

மெய் உணர்வு இல்லாதவர்க்கு – குறள்:36 4/2

TOP


இல்லாதார் (11)

தீமை எடுத்து உரைக்கும் திண் அறிவு இல்லாதார்
தாமும் அவரின் கடை – நாலடி:23 7/3,4
ஒத்த குடி பிறந்தக்கண்ணும் ஒன்று இல்லாதார்
செத்த பிணத்தின் கடை – நாலடி:29 1/3,4
நூல் கற்றக்கண்ணும் நுணுக்கம் ஒன்று இல்லாதார்
தேர்கிற்கும் பெற்றி அரிது – நாலடி:36 2/3,4
காணம் இல்லாதார் கடு அனையர் காணவே – நாலடி:38 4/2
இல்லாதார் நல்ல விழைவு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:15/3
இல்லாதார் வாய் சொல்லின் நயம் இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:28/3
உடுத்தாடை இல்லாதார் நீராட்டும் பெண்டிர் – திரி:71/1
தொன்மையின் மாண்ட துணிவு ஒன்றும் இல்லாதார்
நன்மையின் மாண்ட பொருள் பெறுதல் இன் ஒலி நீர் – பழ:129/1,2
இனி யாரும் இல்லாதார் எம்மின் பிறர் யார் – பழ:161/1
புண் பட்டார் போற்றுவார் இல்லாதார் போகு உயிரார் – சிறுபஞ்:76/1
கண் கெட்டார் கால் இரண்டும் இல்லாதார் கண் கண்பட்டு – சிறுபஞ்:76/2

TOP


இல்லாதார்க்கு (2)

இல்லாதார்க்கு யாது ஒன்றும் ஈகலார் எல்லாம் – நாலடி:34 8/2
அற களி இல்லாதார்க்கு ஈயும் முன் தோன்றும் – நான்மணி:34/2

TOP


இல்லாதார்மாட்டு (1)

ஆய் நலம் இல்லாதார்மாட்டு – நாலடி:34 9/4

TOP


இல்லாதாள் (2)

இல்லாதாள் பெண் காமுற்று அற்று – குறள்:41 2/2
இல்லாதாள் ஏக்கழுத்தம் செய்தலும் இல்லாதான் – சிறுபஞ்:3/2

TOP


இல்லாதான் (8)

ஒன்றேயும் இல்லாதான் வாழ்க்கை உடம்பு இட்டு – நாலடி:11 2/3
மாண்ட மனையாளை இல்லாதான் இல்லகம் – நாலடி:37 1/3
தனக்கு உவமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் – குறள்:1 7/1
அளவளாவு இல்லாதான் வாழ்க்கை குள வளா – குறள்:53 3/1
தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடி கை – குறள்:62 4/1
சிற்றாள் இல்லாதான் கைம் மோதிரமும் பற்றிய – திரி:66/2
கற்றார் பலரை தன் கண்ணாக இல்லாதான்
உற்று இடர்ப்பட்ட பொழுதின்கண் தேற்றம் – பழ:228/1,2
இல்லாதாள் ஏக்கழுத்தம் செய்தலும் இல்லாதான்
ஒல்லா பொருள் இலார்க்கு ஈத்து அறியான் என்றலும் – சிறுபஞ்:3/2,3

TOP


இல்லாமை (2)

இல்லாமை கந்தா இரவு துணிந்து ஒருவர் – நாலடி:31 3/1
உடையது ஒன்று இல்லாமை ஒட்டின் படை வென்று – பழ:314/2

TOP


இல்லாயின் (1)

துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம் – குறள்:131 6/1

TOP


இல்லார் (38)

யாஅர் உலகத்து ஓர் சொல் இல்லார் தேருங்கால் – நாலடி:12 9/1
உணர்வு இலர் ஆகிய ஊதியம் இல்லார்
புணர்தல் நிரயத்துள் ஒன்று – நாலடி:24 3/3,4
இல் பிறப்பு இல்லார் எனைத்து நூல் கற்பினும் – நாலடி:32 10/1
அவ்வியம் இல்லார் அறத்து ஆறு உரைக்குங்கால் – நாலடி:33 2/1
தம்கண் மரபு இல்லார் பின் சென்று தாம் அவரை – நாலடி:34 6/1
ஏதிலார் என்பார் இயல்பு இல்லார் யார் யார்க்கும் – நான்மணி:42/1
கைத்து இல்லார் நல்லவர் கைத்து உண்டாய் காப்பாரின் – நான்மணி:67/1
வடு சொல் நயம் இல்லார் வாய் தோன்றும் கற்றார் வாய் – நான்மணி:95/1
பொருள் இல்லார் வண்மை புரிவு – இன்னா40:10/4
துணிவு இல்லார் சொல்லும் தறுகண்மை இன்னா – இன்னா40:13/2
புல்லுநர் இல்லார் நடுங்க சிறு மாலை – ஐந்70:17/3
அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார்
பெருக்கத்தின் தீர்ந்தாரும் இல் – குறள்:17 10/1,2
துறப்பார்மன் துப்புரவு இல்லார் உறற்பால – குறள்:38 8/1
உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏக்கற்றும் கற்றார் – குறள்:40 5/1
செருக்கும் சினமும் சிறுமையும் இல்லார்
பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து – குறள்:44 1/1,2
நாண் அகத்து இல்லார் இயக்கம் மரப்பாவை – குறள்:102 10/1
துப்புரவு இல்லார் துவர துறவாமை – குறள்:105 10/1
தெற்றெனவு இல்லார் தொழில் – திரி:54/4
நிறுத்த மனம் இல்லார் சேரியகத்தும் – ஆசாரக்:55/2
விதி பட்ட நூல் உணர்ந்து வேற்றுமை இல்லார்
கதிப்பவர் நூலினை கையிகந்தார் ஆகி – பழ:258/1,2
யாத்த தேசு இல்லார் படை ஆண்மை நாவிதன் வாள் – பழ:284/3
உழந்து ஒருவர்க்கு உற்றால் உதவலும் இல்லார்
இழந்தது இல் செல்வம் பெறுதல் அதுவே – பழ:292/2,3
நீர் தகவு இல்லார் நிரம்பாமை தம் நலியின் – பழ:375/1
கடைப்பிடி இல்லார் பால் வைத்து கடைப்பிடி – பழ:377/2
அமைய பொருள் இல்லார் ஆற்றாதார் என்பது – பழ:402/1
பண்டாரம் பல் கணக்கு கண்காணி பாத்து இல்லார்
உண்டு ஆர் அடிசிலே தோழரின் கண்டாரா – சிறுபஞ்:38/1,2
யாக்கைக்கு தக்க அறிவு இல்லார் காப்பு அடுப்பின் – சிறுபஞ்:38/3
புரைவு இல்லார் நள்ளார் போர் வேந்தன் வரை போல் – சிறுபஞ்:78/2
இகழ்ந்தவை இன்புறான் இல்லார் மொழிந்தவை – சிறுபஞ்:80/2
கால் இல்லார் கண் இல்லார் நா இல்லார் யாரையும் – ஏலாதி:36/1
கால் இல்லார் கண் இல்லார் நா இல்லார் யாரையும் – ஏலாதி:36/1
கால் இல்லார் கண் இல்லார் நா இல்லார் யாரையும் – ஏலாதி:36/1
பால் இல்லார் பற்றிய நூல் இல்லார் சாலவும் – ஏலாதி:36/2
பால் இல்லார் பற்றிய நூல் இல்லார் சாலவும் – ஏலாதி:36/2
கடம் பட்டார் காப்பு இல்லார் கைத்து இல்லார் தம் கால் – ஏலாதி:53/1
கடம் பட்டார் காப்பு இல்லார் கைத்து இல்லார் தம் கால் – ஏலாதி:53/1
உளையாளர் ஊண் ஒன்றும் இல்லார் கிளைஞராய் – ஏலாதி:56/2
அருமை நூல் சால்பு இல்லார் சாரின் இருமைக்கும் – ஏலாதி:60/2

TOP


இல்லார்க்கு (13)

விம்ம முயங்கும் துணை இல்லார்க்கு இம் என – நாலடி:40 2/2
கை மாலை இட்டு கலுழ்ந்தாள் துணை இல்லார்க்கு
இ மாலை என் செய்வது என்று – நாலடி:40 3/3,4
அருள் இல்லார்க்கு அ உலகம் இல்லை பொருள் இல்லார்க்கு – குறள்:25 7/1
அருள் இல்லார்க்கு அ உலகம் இல்லை பொருள் இல்லார்க்கு
இ உலகம் இல்லாகி ஆங்கு – குறள்:25 7/1,2
அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல் – குறள்:37 8/1
கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய – குறள்:101 5/1
புல்ல புடை பெயரா கங்குலும் இல்லார்க்கு ஒன்று – திரி:44/2
இல்லார்க்கு ஒன்று ஈயும் உடைமையும் இ உலகின் – திரி:68/1
இவர் வரை நாட தமரை இல்லார்க்கு
நகரமும் காடு போன்று ஆங்கு – பழ:3/3,4
நல்லவாய் நாடி நடக்குமாம் இல்லார்க்கு
இடரா இயலும் இலங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:145/2,3
ஏலாமை நன்று ஈதல் தீது பண்பு இல்லார்க்கு
சாலாமை நன்று நூல் சாயினும் சாலாமை – சிறுபஞ்:59/1,2
இல்லார்க்கு இடர் தீர்த்தல் நன்று – ஏலாதி:15/4
முடம் பட்டார் மூத்தார் மூப்பு இல்லார்க்கு உடம்பட்டு – ஏலாதி:53/2

TOP


இல்லார்கண் (1)

இல்லார்கண் இல்லது அரண் – குறள்:75 10/2

TOP


இல்லார்தம்கண் (1)

அருள் இல்லார்தம்கண் செலவு இன்னா இன்னா – இன்னா40:10/3

TOP


இல்லாரும் (1)

குல மாட்சி இல்லாரும் குன்று போல் நிற்பர் – நாலடி:18 5/3

TOP


இல்லாருழை (1)

பாத்து உணல் இல்லாருழை சென்று உணல் இன்னா – இன்னா40:21/2

TOP


இல்லாரை (7)

கொடுப்பது ஒன்று இல்லாரை கொய் தளிர் அன்னார் – நாலடி:38 3/3
இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர் செல்வரை – குறள்:76 2/1
கரப்பு இடும்பை இல்லாரை காணின் நிரப்பு இடும்பை – குறள்:106 6/1
இல்லாரை எள்ளி இகந்து உரையார் தள்ளியும் – ஆசாரக்:50/3
மெய் சுட்டி இல்லாரை உள்ளாரோடு ஒப்பு உரையார் – ஆசாரக்:94/2
அகம் தூய்மை இல்லாரை ஆற்ற பெருக்கி – பழ:263/1
நற்கு அறிவு இல்லாரை நாட்டவும் ஆகாதே – பழ:270/1

TOP


இல்லாரொடு (1)

உளர் எனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர் களன் அஞ்சி – குறள்:73 10/1

TOP


இல்லாள் (5)

அறு சுவை உண்டி அமர்ந்து இல்லாள் ஊட்ட – நாலடி:1 1/1
இல்லாள் அமைந்ததே இல் – நாலடி:39 3/4
முலை இல்லாள் பெண்மை விழைவு – இன்னா40:12/4
இமையாரின் வாழினும் பாடு இலரே இல்லாள்
அமை ஆர் தோள் அஞ்சுபவர் – குறள்:91 6/1,2
கொழுநனை இல்லாள் கறையும் வழி நிற்கும் – திரி:66/1

TOP


இல்லாள்கண் (2)

மணை மாட்சி இல்லாள்கண் இல் ஆயின் வாழ்க்கை – குறள்:6 2/1
இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பு இன்மை எஞ்ஞான்றும் – குறள்:91 3/1

TOP


இல்லாளா (1)

காதல் மனையாளும் இல்லாளா என் ஒருவன் – நாலடி:9 6/3

TOP


இல்லாளின் (1)

இல்லாளின் ஊடிவிடும் – குறள்:104 9/2

TOP


இல்லாளே (1)

இல்லாளே வந்த விருந்து ஓம்பி செல்வத்து – பழ:255/2

TOP


இல்லாளை (2)

இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சும் மற்று எஞ்ஞான்றும் – குறள்:91 5/1
இல்லாளை கோலால் புடைத்தலும் இல்லம் – திரி:3/2

TOP


இல்லான் (6)

இல்லான் கொடையே கொடை பயன் எல்லாம் – நாலடி:7 5/2
தனியன் எனப்படுவான் செய்த நன்று இல்லான்
இனியன் எனப்படுவான் யார் யார்க்கேயானும் – நான்மணி:58/3,4
கொடுக்கும் பொருள் இல்லான் வள்ளன்மை இன்னா – இன்னா40:39/1
நுண் மாண் நுழை புலம் இல்லான் எழில் நலம் – குறள்:41 7/1
பொருந்திய பூண் முலையார் சேரி கைத்து இல்லான்
பருத்தி பகர்வுழி நாய் – சிறுபஞ்:93/3,4
சிதை உரையான் செற்றம் உரையான் சீறு இல்லான்
இயல்பு உரையான் ஈனம் உரையான் நசையவர்க்கு – ஏலாதி:34/1,2

TOP


இல்லுள் (8)

தன் போல்வார் இல்லுள் தயங்கு நீர் தண் புற்கை – நாலடி:21 10/3
புறத்து இரு போகு என்னும் இன்னா சொல் இல்லுள்
தொழுத்தையால் கூறப்படும் – நாலடி:33 6/3,4
அறிவு அயர்ந்து எம் இல்லுள் என் செய்ய வந்தாய் – ஐந்50:22/3
புடை தறுகண் அஞ்சுவான் இல்லுள் வில் ஏற்றி – பழ:249/3
நீர் அறம் நன்று நிழல் நன்று தன் இல்லுள்
பார் அறம் நன்று பாத்து உண்பானேல் பேர் அறம் – சிறுபஞ்:61/1,2
வேற்று அரவம் சேரான் விருந்து ஒளியான் தன் இல்லுள்
சோற்று அரவம் சொல்லி உண்பான்ஆயின் மாற்று அரவம் – ஏலாதி:48/1,2
உடையராய் இல்லுள் ஊண் ஈத்து உண்பார் மண் மேல் – ஏலாதி:53/3
இருக்க எம் இல்லுள் வரல் – கைந்:47/4

TOP


இல்லேம் (1)

புகர் இல்லேம் யாம் இருப்ப பூம் கழி சேர்ப்பன் – கைந்:56/3

TOP


இல்லை (123)

கூற்றம் குதித்து உய்ந்தார் ஈங்கு இல்லை ஆற்ற – நாலடி:1 6/2
பேர்த்து நாய் கௌவினார் ஈங்கு இல்லை நீர்த்து அன்றி – நாலடி:7 10/2
வளம் பட வேண்டாதார் யார் யாரும் இல்லை
அளந்தன போகம் அவர் அவர் ஆற்றான் – நாலடி:11 3/1,2
விளங்காய் திரட்டினார் இல்லை களம் கனியை – நாலடி:11 3/3
வறப்பின் தருவாரும் இல்லை அதனை – நாலடி:11 4/3
யாங்கணும் தேரின் பிறிது இல்லை ஆங்கு தாம் – நாலடி:12 10/2
உறு பயனோ இல்லை உயிர்க்கு – நாலடி:13 10/4
வைப்புழி கோள்படா வாய்த்து ஈயின் கேடு இல்லை
மிக்க சிறப்பின் அரசர் செறின் வவ்வார் – நாலடி:14 4/1,2
சொல் அளவு அல்லால் பொருள் இல்லை தொல் சிறப்பின் – நாலடி:20 5/2
பச்சை ஓலைக்கு இல்லை ஒலி – நாலடி:26 6/4
இலாஅர்க்கு இல்லை தமர் – நாலடி:29 3/4
வாழாதார்க்கு இல்லை தமர் – நாலடி:29 10/4
கள்வம் என்பார்க்கும் துயில் இல்லை காதலிமாட்டு – நான்மணி:7/1
உள்ளம் வைப்பார்க்கும் துயில் இல்லை ஒண் பொருள் – நான்மணி:7/2
செய்வம் என்பார்க்கும் துயில் இல்லை அ பொருள் – நான்மணி:7/3
காப்பார்க்கும் இல்லை துயில் – நான்மணி:7/4
திருவின் திறல் உடையது இல்லை ஒருவற்கு – நான்மணி:29/1
கற்றலின் வாய்த்த பிற இல்லை எற்றுள்ளும் – நான்மணி:29/2
இன்மையின் இன்னாதது இல்லை இலம் என்னும் – நான்மணி:29/3
அந்தணரின் நல்ல பிறப்பு இல்லை என் செயினும் – நான்மணி:32/1
தாயின் சிறந்த தமர் இல்லை யாதும் – நான்மணி:32/2
வளமையோடு ஒக்கும் வனப்பு இல்லை எண்ணின் – நான்மணி:32/3
மழை இன்றி மாநிலத்தார்க்கு இல்லை மழையும் – நான்மணி:46/1
தவம் இலார் இல்வழி இல்லை தவமும் – நான்மணி:46/2
அரசு இலார் இல்வழி இல்லை அரசனும் – நான்மணி:46/3
கண்ணின் சிறந்த உறுப்பு இல்லை கொண்டானின் – நான்மணி:54/1
துன்னிய கேளிர் பிறர் இல்லை மக்களின் – நான்மணி:54/2
ஒண்மைய வாய் சான்ற பொருள் இல்லை ஈன்றாளின் – நான்மணி:54/3
சாவாத இல்லை பிறந்த உயிர் எல்லாம் – நான்மணி:76/1
தாவாத இல்லை வலிகளும் மூவா – நான்மணி:76/2
இளமை இசைந்தாரும் இல்லை வளமையில் – நான்மணி:76/3
நல்லார்க்கு தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை நன்னெறி – நான்மணி:81/1
செல்வார்க்கும் தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை அல்லா – நான்மணி:81/2
கடைகட்கும் தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை தம் கைத்து – நான்மணி:81/3
என்னைகொல் தோழி அவர்கண்ணும் நன்கு இல்லை
அன்னை முகனும் அது ஆகும் பொன் அலர் – ஐந்70:58/1,2
நெறி திரிவார் இன்மையால் இல்லை முறி திரிந்த – திணை150:61/2
அறத்தின் ஊஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை – குறள்:4 2/1
மறத்தலின் ஊங்கு இல்லை கேடு – குறள்:4 2/2
புகழ் புரிந்த இல் இலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் – குறள்:6 9/1
பெறுமவற்றுள் யாம் அறிவது இல்லை அறிவு அறிந்த – குறள்:7 1/1
இனை துணைத்து என்பது ஒன்று இல்லை விருந்தின் – குறள்:9 7/1
எ நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வு உண்டாம் உய்வு இல்லை
செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு – குறள்:11 10/1,2
அதனின் ஊங்கி இல்லை உயிர்க்கு – குறள்:13 2/2
அழுக்காறு உடையான்கண் ஆக்கம் போன்று இல்லை
ஒழுக்கம் இலான்கண் உயர்வு – குறள்:14 5/1,2
விழு பேற்றின் அஃது ஒப்பது இல்லை யார்மாட்டும் – குறள்:17 2/1
அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார் – குறள்:17 10/1
சாதலின் இன்னாதது இல்லை இனிது அதூஉம் – குறள்:23 10/1
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு – குறள்:24 1/2
அருள் சேர்ந்த நெஞ்சினார்க்கு இல்லை இருள் சேர்ந்த – குறள்:25 3/1
அல்லல் அருள் ஆள்வார்க்கு இல்லை வளி வழங்கும் – குறள்:25 5/1
அருள் இல்லார்க்கு அ உலகம் இல்லை பொருள் இல்லார்க்கு – குறள்:25 7/1
பொருள் ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருள் ஆட்சி – குறள்:26 2/1
ஆங்கு இல்லை ஊன் தின்பவர்க்கு – குறள்:26 2/2
பொய்யாமை அன்ன புகழ் இல்லை எய்யாமை – குறள்:30 6/1
யாம் மெய்யா கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்து ஒன்றும் – குறள்:30 10/1
நெருநல் உளன் ஒருவன் இன்று இல்லை என்னும் – குறள்:34 6/1
வேண்டாமை அன்ன விழு செல்வம் ஈண்டு இல்லை
யாண்டும் அஃது ஒப்பது இல் – குறள்:37 3/1,2
எதிரதா காக்கும் அறிவினார்க்கு இல்லை
அதிர வருவதோர் நோய் – குறள்:43 9/1,2
முதல் இலார்க்கு ஊதியம் இல்லை மதலை ஆம் – குறள்:45 9/1
சார்பு இலார்க்கு இல்லை நிலை – குறள்:45 9/2
இல்லை நன்று ஆகா வினை – குறள்:46 6/2
நல் இனத்தின் ஊங்கும் துணை இல்லை தீ இனத்தின் – குறள்:46 10/1
ஆகுஆறு அளவு இட்டிதுஆயினும் கேடு இல்லை
போகுஆறு அகலாக்கடை – குறள்:48 8/1,2
பொச்சாப்பார்க்கு இல்லை புகழ்மை அது உலகத்து – குறள்:54 3/1
அச்சம் உடையார்க்கு அரண் இல்லை ஆங்கு இல்லை – குறள்:54 4/1
அச்சம் உடையார்க்கு அரண் இல்லை ஆங்கு இல்லை
பொச்சாப்பு உடையார்க்கு நன்கு – குறள்:54 4/1,2
அரிய என்று ஆகாத இல்லை பொச்சாவா – குறள்:54 7/1
இல்லை நிலக்கு பொறை – குறள்:57 10/2
கண் அல்லது இல்லை பிற – குறள்:71 10/2
பொருள் அல்லது இல்லை பொருள் – குறள்:76 1/2
நாடாது நட்டலின் கேடு இல்லை நட்ட பின் – குறள்:80 1/1
வீடு இல்லை நட்பு ஆள்பவர்க்கு – குறள்:80 1/2
இல்லை பெறுவான் தவம் – குறள்:85 2/2
ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு – குறள்:95 5/2
இல் பிறந்தார்கண் அல்லது இல்லை இயல்பாக – குறள்:96 1/1
சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரை – குறள்:98 6/1
குடி செய்வார்க்கு இல்லை பருவம் மடி செய்து – குறள்:103 8/1
உழவினார் கைம்மடங்கின் இல்லை விழைவதூஉம் – குறள்:104 6/1
திருநுதற்கு இல்லை இடம் – குறள்:113 3/2
மடல் அல்லது இல்லை வலி – குறள்:114 1/2
என் அல்லது இல்லை துணை – குறள்:117 8/2
நனவு என ஒன்று இல்லை ஆயின் கனவினான் – குறள்:122 6/1
இல்லை தவறு அவர்க்குஆயினும் ஊடுதல் – குறள்:133 1/1
வினா முந்துறாத உரை இல்லை இல்லை – பழ:2/3
வினா முந்துறாத உரை இல்லை இல்லை
கனா முந்துறாத வினை – பழ:2/3,4
தீ இல்லை ஊட்டும் திறம் – பழ:45/4
அடி இழுப்பின் இல்லை அரண் – பழ:49/4
நால் திசையும் செல்லாத நாடு இல்லை அ நாடு – பழ:55/2
பிறர்க்கு பிறர் செய்வது ஒன்று உண்டோ இல்லை
தமக்கு மருத்துவர் தாம் – பழ:56/3,4
சுரம் போக்கி உல்கு கொண்டார் இல்லை மற்று இல்லை – பழ:60/3
சுரம் போக்கி உல்கு கொண்டார் இல்லை மற்று இல்லை
மரம் போக்கி கூலி கொண்டார் – பழ:60/3,4
பொல்லாதது இல்லை ஒருவற்கு நல்லாய் – பழ:64/2
இழுக்கத்தின் மிக்க இழிவு இல்லை இல்லை – பழ:64/3
இழுக்கத்தின் மிக்க இழிவு இல்லை இல்லை
ஒழுக்கத்தின் மிக்க உயர்வு – பழ:64/3,4
ஈடு இல்லதற்கு இல்லை பாடு – பழ:96/4
செயிர் அறு செங்கோல் செலீஇயினான் இல்லை
உயிர் உடையார் எய்தா வினை – பழ:105/3,4
தொட்டாரை ஒட்டா பொருள் இல்லை இல்லையே – பழ:118/3
அறிவு இலான் மெய் தலைப்பாடு பிறிது இல்லை
நாவல் கீழ் பெற்ற கனி – பழ:138/3,4
இரந்தார் பெறுவது ஒன்று இல்லை குரங்கு ஊசல் – பழ:140/2
நெருஞ்சியும் செய்வது ஒன்று இல்லை செருந்தி – பழ:170/2
ஊர் மிகின் இல்லை கரியே ஒலித்து உடன் – பழ:190/3
நீர் மிகின் இல்லை சிறை – பழ:190/4
உயவாது ஒழிவார் ஒருவரும் இல்லை
புயல் அமை கூந்தல் பொலந்தொடீஇ சான்றோர் – பழ:229/2,3
அஞ்சுவார்க்கு இல்லை அரண் – பழ:254/4
எங்கண் ஒன்று இல்லை எமர் இல்லை என்று ஒருவர் – பழ:267/1
எங்கண் ஒன்று இல்லை எமர் இல்லை என்று ஒருவர் – பழ:267/1
பொருள் உடையாரை புகழாதார் இல்லை
பொரு படை கண்ணாய் அதுவால் திரு உடையார் – பழ:269/2,3
திறத்தின் உரைப்பார்க்கு ஒன்று ஆகாதது இல்லை
விறல் புகழ் மன்னர்க்கு உயிர் அன்னரேனும் – பழ:295/2,3
முடிந்ததற்கு இல்லை முயற்சி முடியாது – பழ:319/1
ஒடிந்ததற்கு இல்லை பெருக்கம் வடிந்து அற – பழ:319/2
வல்லதற்கு இல்லை வருத்தம் உலகினுள் – பழ:319/3
இல்லதற்கு இல்லை பெயர் – பழ:319/4
இமையத்து அனையார்கண் இல்லை சிமைய – பழ:402/2
மக்கள்பேற்றின் பெறும் பேறு இல்லை – முது:6 1/1
ஒப்புரவு அறிதலின் தகு வரவு இல்லை – முது:6 2/1
வாய்ப்பு உடை வழக்கின் நல் வழக்கு இல்லை – முது:6 3/1
வாயா வழக்கின் தீ வழக்கு இல்லை – முது:6 4/1
இயைவது கரத்தலின் கொடுமை இல்லை – முது:6 5/1
உரை இலன் ஆதலின் சாக்காடு இல்லை – முது:6 6/1
நசையின் பெரியது ஓர் நல்குரவு இல்லை – முது:6 7/1
இசையின் பெரியது ஓர் எச்சம் இல்லை – முது:6 8/1
இரத்தலினூஉங்கு இளிவரவு இல்லை – முது:6 9/1
இரப்போர்க்கு ஈதலின் எய்தும் சிறப்பு இல்லை – முது:6 10/1

TOP


இல்லையால் (3)

நின் அலது இல்லையால் ஈயாயோ கண்ணோட்டத்து – ஐந்70:6/3
கடல் வட்டத்து இல்லையால் கல் பெயர் சேராள் – திணை150:150/3
ஒன்றால் சிறிதால் உதவுவது ஒன்று இல்லையால்
என்று ஆங்கு இருப்பின் இழுக்கம் பெரிது ஆகும் – பழ:297/1,2

TOP


இல்லையே (8)

காம நெறி படரும் கண்ணினார்க்கு இல்லையே
ஏம நெறி படரும் ஆறு – நாலடி:2 3/3,4
வன் காய் பலபல காய்ப்பினும் இல்லையே
தன் காய் பொறுக்கலா கொம்பு – நாலடி:21 3/3,4
தோஒம் உடைய தொடங்குவார்க்கு இல்லையே
தாஅம் தர வாரா நோய் – பழ:7/3,4
இழுகினான் ஆகாப்பது இல்லையே முன்னம் – பழ:29/3
குன்றக நல் நாட கூறுங்கால் இல்லையே
ஒன்றுக்கு உதவாத ஒன்று – பழ:111/3,4
தொட்டாரை ஒட்டா பொருள் இல்லை இல்லையே
அட்டாரை ஒட்டா கலம் – பழ:118/3,4
பொய் அற்ற ஐவரும் போயினார் இல்லையே
உய்வதற்கு உய்யா இடம் – பழ:280/3,4
படு திரை சேர்ப்ப மற்று இல்லையே யானை – பழ:391/3

TOP


இல்லையோ (2)

முகை வென்ற பல்லினாய் இல்லையோ மற்று – ஐந்50:3/3
நரகர்கட்கு இல்லையோ நஞ்சு – பழ:27/4

TOP


இல்வழி (9)

தவம் இலார் இல்வழி இல்லை தவமும் – நான்மணி:46/2
அரசு இலார் இல்வழி இல்லை அரசனும் – நான்மணி:46/3
இல்வாழ்வார் இல்வழி இல் – நான்மணி:46/4
பொருள் உணர்வார் இல்வழி பாட்டு உரைத்தல் இன்னா – இன்னா40:10/1

உட்கு இல்வழி வாழா ஊக்கம் மிக இனிதே – இனிய40:26/2
தலைமக்கள் இல்வழி இல் – குறள்:77 10/2
எலி இல்வழி பெறா பால் – பழ:330/4
உட்கு இல்வழி சினம் நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 9/1
நட்பு இல்வழி சேறல் நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 10/1

TOP


இல்வாழ்க்கை (6)

அறிவு உடையாள் இல்வாழ்க்கை பெண் என்ப சேனை – நான்மணி:52/3
அன்பும் அறனும் உடைத்து ஆயின் இல்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனும் அது – குறள்:5 5/1,2
அறத்து ஆற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்து ஆற்றில் – குறள்:5 6/1
இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் – குறள்:5 7/1
ஆற்றின் ஒழுக்கி அறன் இழுக்கா இல்வாழ்க்கை
நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து – குறள்:5 8/1,2
அறன் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும் – குறள்:5 9/1

TOP


இல்வாழ்க்கையானும் (1)

இல்வாழ்க்கையானும் இலிங்கானும் மேற்கொள்ளார் – பழ:208/1

TOP


இல்வாழ்வார் (1)

இல்வாழ்வார் இல்வழி இல் – நான்மணி:46/4

TOP


இல்வாழ்வான் (3)

இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்பு உடைய மூவர்க்கும் – குறள்:5 1/1
இல்வாழ்வான் என்பான் துணை – குறள்:5 2/2
அறன் இயலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறன் இயலாள் – குறள்:15 7/1

TOP


இல (25)

கல்வி கரை இல கற்பவர் நாள் சில – நாலடி:14 5/1
நன்று இல நன்று அறியார்மாட்டு – நாலடி:35 4/4
யாண்டும் இடும்பை இல – குறள்:1 4/2
புறத்த புகழும் இல – குறள்:4 9/2
இன் சொல் ஆல் ஈரம் அளைஇ படிறு இல ஆம் – குறள்:10 1/1
பல்லார் முனிய பயன் இல சொல்லுவான் – குறள்:20 1/1
பயன் இல பல்லார் முன் சொல்லல் நயன் இல – குறள்:20 2/1
பயன் இல பல்லார் முன் சொல்லல் நயன் இல
நட்டார்கண் செய்தலின் தீது – குறள்:20 2/1,2
நயன் இலன் என்பது சொல்லும் பயன் இல
பாரித்து உரைக்கும் உரை – குறள்:20 3/1,2
சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயன் இல
நீர்மை உடையார் சொலின் – குறள்:20 5/1,2
நயன் இல சொல்லினும் சொல்லுக சான்றோர் – குறள்:20 7/1
பயன் இல சொல்லாமை நன்று – குறள்:20 7/2
குறிப்பு அறிந்து காலம் கருதி வெறுப்பு இல
வேண்டுப வேட்ப சொலல் – குறள்:70 6/1,2
வேட்பன சொல்லி வினை இல எஞ்ஞான்றும் – குறள்:70 7/1
சலம் பற்றி சால்பு இல செய்யார் மாசு அற்ற – குறள்:96 6/1
நண்பு ஆற்றார் ஆகி நயம் இல செய்வார்க்கும் – குறள்:100 8/1
என்ன பயனும் இல – குறள்:110 10/2
காணாது அமைவு இல கண் – குறள்:118 8/2
நன்மை பயத்தல் இல – திரி:10/4
நன்மை பயத்தல் இல – திரி:63/4
சால்போடு பட்டது இல – திரி:66/4
என்றும் பிழைப்பது இல – ஆசாரக்:92/4
நாணார் பரியார் நயன் இல செய்து ஒழுகும் – பழ:142/1
மனம் கொண்டக்கண்ணும் மருவு இல செய்யார் – பழ:230/1
தம்கண்ணேயானும் தகவு இல கண்டக்கால் – பழ:322/2

TOP


இலக்கணத்தால் (1)

இலக்கணத்தால் இ எட்டும் எய்துப என்றும் – ஆசாரக்:2/3

TOP


இலக்கணம் (1)

இலக்கணம் யாதும் அறியேன் கலை கணம் – நாலடி:40 9/2

TOP


இலக்கம் (1)

இலக்கம் உடம்பு இடும்பைக்கு என்று கலக்கத்தை – குறள்:63 7/1

TOP


இலங்காமை (1)

இலங்காமை பேர்த்தரல் ஈற்றம் விலங்காமை – சிறுபஞ்:72/2

TOP


இலங்கிழாய் (2)

இலங்கிழாய் இன்று மறப்பின் என் தோள் மேல் – குறள்:127 2/1
எள்ளாமை வேண்டும் இலங்கிழாய் தள்ளாது – பழ:108/2

TOP


இலங்கு (16)

இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப இன்னா செயினும் – நாலடி:23 7/1
என்றும் செயினும் இலங்கு அருவி நல் நாட – நாலடி:35 4/3
முல்லை இலங்கு எயிறு ஈன நறும் தண் கார் – கார்40:14/3
தடற்று இலங்கு ஒள் வாள் தளை அவிழ் தார் சேஎய் – கள40:18/3
ஐது இலங்கு எஃகின் அவிர் ஒளி வாள் தாயினவே – கள40:33/3
சுடர் இலங்கு எஃகம் எறிய சோர்ந்து உக்க – கள40:34/2
எடுத்த கொடியின் இலங்கு அருவி தோன்றும் – திணை150:79/3
என் வாளா என்றி இலங்கு எயிற்றாய் என் வாள் போல் – திணை150:99/2
விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்கு நூல் – குறள்:41 10/1
இலங்கு நூல் ஓதாத நாள் – ஆசாரக்:47/4
கற்பால் இலங்கு அருவி நாட மற்று யாரானும் – பழ:94/3
கலந்தாரை கைவிடுதல் ஒல்லா இலங்கு அருவி – பழ:122/2
வரை தாழ் இலங்கு அருவி வெற்ப அதுவே – பழ:125/3
கல் மேல் இலங்கு மலை நாட மா காய்த்து – பழ:129/3
இடரா இயலும் இலங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:145/3
தகை ஏர் இலங்கு அருவி நல் வரை நாட – பழ:402/3

TOP


இலங்கை (1)

இலங்கை கிழவற்கு இளையான் இலங்கைக்கே – பழ:92/2

TOP


இலங்கைக்கே (1)

இலங்கை கிழவற்கு இளையான் இலங்கைக்கே
பேர்ந்து இறை ஆயதூஉம் பெற்றான் பெரியாரை – பழ:92/2,3

TOP


இலதனை (4)

என்பு இலதனை வெயில் போல காயுமே – குறள்:8 7/1
அன்பு இலதனை அறம் – குறள்:8 7/2
தெளிவு இலதனை தொடங்கார் இளிவு என்னும் – குறள்:47 4/1
பகை என்னும் பண்பு இலதனை ஒருவன் – குறள்:88 1/1

TOP


இலது (1)

என் செயினும் சோர்வு இலது ஒற்று – குறள்:59 6/2

TOP


இலம் (4)

இன்மையின் இன்னாதது இல்லை இலம் என்னும் – நான்மணி:29/3
யாமா பிரிவது இலம் – ஐந்70:4/4
இலம் என்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம் வென்ற – குறள்:18 4/1
இலம் என்று அசைஇ இருப்பாரை காணின் – குறள்:104 10/1

TOP


இலர் (27)

வருங்கால் பரிவது இலர் – நாலடி:4 5/4
பண்டத்துள் வைப்பது இலர் – நாலடி:5 10/4
இகல் இலர் எஃகு உடையார் தம்முள் குழீஇ – நாலடி:14 7/2
சாயின் பரிவது இலர் – நாலடி:16 7/4
என்றும் பரிவது இலர் – நாலடி:19 2/4
என்னும் இலர் ஆம் இயல்பினால் துன்னி – நாலடி:21 5/2
உணர்வு இலர் ஆகிய ஊதியம் இல்லார் – நாலடி:24 3/3
தம்மால் ஆம் ஆக்கம் இலர் என்று தம்மை – நாலடி:31 1/2
முனிவினால் கண்பாடு இலர் – நாலடி:37 6/4
தக்கார் தகவு இலர் என்பது அவரவர் – குறள்:12 4/1
இலர் பலர் ஆகிய காரணம் நோற்பார் – குறள்:27 10/1
அற்று ஆக அற்றது இலர் – குறள்:37 5/2
கற்றார் அனைத்து இலர் பாடு – குறள்:41 9/2
என் உடையரேனும் இலர் – குறள்:43 10/2
சிறை நலனும் சீரும் இலர் எனினும் மாந்தர் – குறள்:50 9/1
பற்று இலர் நாணார் பழி – குறள்:51 6/2
கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண் இலர் கண் உடையார் – குறள்:58 7/1
மாண்ட உஞற்று இலர் – குறள்:61 7/2
செறினும் சீர் குன்றல் இலர் – குறள்:78 8/2
குன்றுவ செய்தல் இலர் – குறள்:96 4/2
நெஞ்சத்து அவலம் இலர் – குறள்:108 2/2
காதல் அவர் இலர் ஆக நீ நோவது – குறள்:125 2/1
அறன் அறிந்தார் இ ஐந்தும் நோக்கார் திறன் இலர் என்று – ஆசாரக்:37/2
நடலை இலர் ஆகி நன்று உணராராய – பழ:72/1
ஐயம் இலர் ஆகி செய்க அது அன்றோ – பழ:181/3
தேவரும் மாற்றல் இலர் – பழ:350/4
ஊர்ந்த பரிவும் இலர் ஆகி சேர்ந்தார் – பழ:386/2

TOP


இலர்கொல் (1)

தொலைவு இலர்கொல் தோழி நமர் – கைந்:23/4

TOP


இலராகி (1)

முனிவு இலராகி முயல்க முனியாதார் – பழ:161/3

TOP


இலராய் (1)

தாழ்க்கும் மடி கோள் இலராய் வருந்தாதார் – பழ:175/3

TOP


இலராய்விடினும் (1)

நன்மை இலராய்விடினும் நனி பலர் ஆம் – பழ:306/3

TOP


இலராயக்கண்ணும் (1)

படுக்கை இலராயக்கண்ணும் உடுத்தாரை – பழ:185/3

TOP


இலர்ஆயின் (1)

நாட்டி கொளப்பட்டார் நன்மை இலர்ஆயின்
காட்டி களைதும் என வேண்டா ஓட்டி – பழ:39/1,2

TOP


இலர்ஆயினும் (2)

பொருள் இலர்ஆயினும் பொங்கென போந்து எய்யும் – திணை150:84/3
தவறு இலர்ஆயினும் தாம் வீழ்வார் மென் தோள் – குறள்:133 5/1

TOP


இலராவர் (1)

எக்காலும் குன்றல் இலராவர் அக்காரம் – நாலடி:12 2/2

TOP


இலரே (2)

பல்லவை கற்றும் பயம் இலரே நல் அவையுள் – குறள்:73 8/1
இமையாரின் வாழினும் பாடு இலரே இல்லாள் – குறள்:91 6/1

TOP


இலரேல் (1)

விடுதற்கு அரியார் இயல்பு இலரேல் நெஞ்சம் – நாலடி:23 4/3

TOP


இலரேனும் (2)

மனத்தால் மறு இலரேனும் தாம் சேர்ந்த – நாலடி:18 10/1
பரிய படுமவர் பண்பு இலரேனும்
திரிய பெறுபவோ சான்றோர் விரி திரை – பழ:101/1,2

TOP


இலவர்க்கு (2)

அகத்து உறுப்பு அன்பு இலவர்க்கு – குறள்:8 9/2
மாண்ட உஞற்று இலவர்க்கு – குறள்:61 4/2

TOP


இலவாய் (1)

கணை அலைக்கு ஒல்கிய யானை துணை இலவாய்
தொல் வலியின் தீரா துளங்கினவாய் மெல்ல – கள40:21/2,3

TOP


இலவே (2)

கோள்இல் பொறியின் குணம் இலவே எண்குணத்தான் – குறள்:1 9/1
முறைப்பட சூழ்ந்தும் முடிவு இலவே செய்வர் – குறள்:64 10/1

TOP


இலள் (3)

காய்ந்தீயல் அன்னை இவளோ தவறு இலள்
ஓங்கிய செம் நீர் இழிதரும் கான் யாற்றுள் – ஐந்70:7/1,2
நிரைதொடி வாழ்தல் இலள் – ஐந்70:10/4
அழல் தண்ணென் தோளாள் அறிவு இலள் ஆயின் – சிறுபஞ்:96/3

TOP


இலன் (25)

வாலிழையார் முன்னர் வனப்பு இலான் பாடு இலன்
சாலும் அவைப்படின் கல்லாதான் பாடு இலன் – நான்மணி:96/1,2
சாலும் அவைப்படின் கல்லாதான் பாடு இலன்
கற்றான் ஒருவனும் பாடு இலனே கல்லாதார் – நான்மணி:96/2,3
தண்ணம் துறைவனோ தன் இலன் ஆயிழாய் – ஐந்70:63/2
துணை நாடினன் தோம் இலன் – திணை150:45/4
மனத்துக்கண் மாசு இலன் ஆதல் அனைத்து அறன் – குறள்:4 4/1
நயன் இலன் என்பது சொல்லும் பயன் இல – குறள்:20 3/1
இலன் என்று தீயவை செய்யற்க செய்யின் – குறள்:21 5/1
இலன் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து – குறள்:21 5/2
இலன் என்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல் – குறள்:23 3/1
அதனின் அதனின் இலன் – குறள்:35 1/2
கடும் சொல்லன் கண் இலன் ஆயின் நெடும் செல்வம் – குறள்:57 6/1
துன்பம் உறுதல் இலன் – குறள்:63 8/2
துன்பம் உறுதல் இலன் – குறள்:63 9/2
சொலல் வல்லன் சோர்வு இலன் அஞ்சான் அவனை – குறள்:65 7/1
அன்பு இலன் ஆன்ற துணை இலன் தான் துவ்வான் – குறள்:87 2/1
அன்பு இலன் ஆன்ற துணை இலன் தான் துவ்வான் – குறள்:87 2/1
அஞ்சும் அறியான் அமைவு இலன் ஈகலான் – குறள்:87 3/1
நீங்கான் வெகுளி நிறை இலன் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:87 4/1
பண்பு இலன் பற்றார்க்கு இனிது – குறள்:87 5/2
இனன் இலன் ஆம் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:87 8/2
ஆறா சினத்தன் அறிவு இலன் மற்று அவனை – பழ:385/1
நாண் இலன் நாய் நன்கு நள்ளாதான் நாய் பெரியார் – சிறுபஞ்:93/1
பேண் இலன் நாய் பிறர் சேவகன் நாய் ஏண் இல் – சிறுபஞ்:93/2
உரை இலன் ஆதலின் சாக்காடு இல்லை – முது:6 6/1
மறையில் செவி இலன் தீ சொற்கண் மூங்கை – ஏலாதி:19/3

TOP


இலனாய் (3)

பற்று இலனாய் பல்லுயிர்க்கும் பார்த்து உற்று பாங்கு அறிதல் – இனிய40:35/3
குணம் இலனாய் குற்றம் பல் ஆயின் மாற்றார்க்கு – குறள்:87 8/1
குற்றம் இலனாய் குடி செய்து வாழ்வானை – குறள்:103 5/1

TOP


இலனே (1)

கற்றான் ஒருவனும் பாடு இலனே கல்லாதார் – நான்மணி:96/3

TOP


இலா (35)

வீழா விறக்கும் இவள்மாட்டும் காழ் இலா
மம்மர் கொள் மாந்தர்க்கு அணங்கு ஆகும் தன் கை கோல் – நாலடி:2 4/2,3
வடு இலா வையத்து மன்னிய மூன்றில் – நாலடி:12 4/1
தூரின் தின்று அன்ன தகத்துஅரோ பண்பு இலா
ஈரம் இலாளர் தொடர்பு – நாலடி:14 8/3,4
உணர்வது உடையார் இருப்ப உணர்வு இலா
வட்டும் வழுதுணையும் போல்வாரும் வாழ்பவே – நாலடி:27 4/2,3
நல்லார் நயவர் இருப்ப நயம் இலா
கல்லார்க்கு ஒன்று ஆகிய காரணம் தொல்லை – நாலடி:27 5/1,2
நெய் இலா பால் சோற்றின் நேர் – நாலடி:34 3/4
பெண் நன்று பீடு இலா மாந்தரின் பண் அழிந்து – நான்மணி:13/2
வளம் இலா போழ்தத்து வள்ளன்மை குற்றம் – நான்மணி:91/2
இன் சொலான் ஆகும் கிழமை இனிப்பு இலா
வன் சொலான் ஆகும் வசை மனம் மென் சொலின் – நான்மணி:105/1,2
வீவு இலா வீடு ஆய்விடும் – நான்மணி:105/4
மணி இலா குஞ்சரம் வேந்து ஊர்தல் இன்னா – இன்னா40:13/1
ஓத்து இலா பார்ப்பான் உரை – இன்னா40:21/4
கட்டு இலா மூதூர் உறைவு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:25/3
மறம் இலா மன்னர் செரு புகுதல் இன்னா – இன்னா40:38/2
குருதி பிணம் கவரும் தோற்றம் அதிர்வு இலா
சீர் முழா பண் அமைப்பான் போன்ற புனல் நாடன் – கள40:20/2,3
பேதை பட்டு ஏங்கன்மின் நீயிரும் எண் இலா
ஆசை ஒழிய உரைத்து – ஐந்70:52/3,4
அம் சுடர் நீள் வாள் முகத்து ஆயிழையும் மாறு இலா
வெம் சுடர் நீள் வேலானும் போதர கண்டு அஞ்சி – திணை150:71/1,2
மடங்கு இறவு போலும் யாழ் பண்பு இலா பாண – திணை150:131/1
இணை மாலை ஈடு இலா இன் தமிழால் யாத்த – திணை150:154/3
சொல்லில் பயன் இலா சொல் – குறள்:20 10/2
வசை இலா வண் பயன் குன்றும் இசை இலா – குறள்:24 9/1
வசை இலா வண் பயன் குன்றும் இசை இலா
யாக்கை பொறுத்த நிலம் – குறள்:24 9/1,2
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா
ஊக்கம் உடையான் உழை – குறள்:60 4/1,2
மடி இலா மன்னவன் எய்தும் அடி அளந்தான் – குறள்:61 10/1
தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்வு இலா
செல்வரும் சேர்வது நாடு – குறள்:74 1/1,2
வரைவு இலா மாண் இழையார் மென் தோள் புரை இலா – குறள்:92 9/1
வரைவு இலா மாண் இழையார் மென் தோள் புரை இலா
பூரியர்கள் ஆழும் அளறு – குறள்:92 9/1,2
கரப்பு இலா நெஞ்சின் கடன் அறிவார் முன் நின்று – குறள்:106 3/1
விழைவு இலா பெண்டிர் தோள் சேர்வும் உழந்து – திரி:5/2
நாள் கழகம் பார்க்கும் நயம் இலா சூதனும் – திரி:81/2
துளி விழ கால் பரப்பி ஓடார் தெளிவு இலா
கானம் தமியர் இயங்கார் துளி அஃகி – ஆசாரக்:56/2,3
கோவாத சொல்லும் குணன் இலா மாக்களை – பழ:79/1
பேணா அறிவு இலா மாக்களை பேணி – பழ:142/2
அவம் அரிது ஆதல் எளிதால் அவம் இலா
இன்பம் பிறழின் இயைவு எளிது மற்று அதன் – ஏலாதி:3/2,3
செங்கோலான் கீழ் குடிகள் செல்வமும் சீர் இலா
வெம் கோலான் கீழ் குடிகள் வீந்து உகவும் வெம் கோல் – ஏலாதி:10/1,2

TOP


இலாக்கண்ணும் (1)

பீடு இலாக்கண்ணும் பெரியார் பெரும் தகையர் – பழ:96/3

TOP


இலாத (5)

நாற்றம் இலாத மலரின் அழகு இன்னா – இன்னா40:7/2
பொச்சாப்பு இலாத புகழ் வேள்வி தீ போல – கார்40:7/3
அழுக்காறு இலாத இயல்பு – குறள்:17 1/2
தீமை இலாத சொலல் – குறள்:30 1/2
நல் ஆள் இலாத குடி – குறள்:103 10/2

TOP


இலாதவர் (3)

துளக்கம் இலாதவர் தூய மனத்தார் – நாலடி:19 9/3
உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து – குறள்:60 8/1
உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள் – குறள்:89 10/1

TOP


இலாதவரை (1)

மன மாண்பு இலாதவரை அஞ்சி அகறல் – இனிய40:10/3

TOP


இலாதவன் (1)

தொடக்கம் இலாதவன் தற்செருக்கு இன்னா – இன்னா40:40/2

TOP


இலாதார் (2)

துறக்கும் துணிவு இலாதார் – நாலடி:8 8/4
உடைய மேற்செல்கிற்கும் ஊற்றம் இலாதார்
படையின் படை தகைமை நன்று – பழ:324/3,4

TOP


இலாதார்கண் (1)

இசைந்த சிறுமை இயல்பு இலாதார்கண்
பசைந்த துணையும் பரிவு ஆம் அசைந்த – நாலடி:19 7/1,2

TOP


இலாதாரை (3)

தெரிய தெரியும் தெரிவு இலாதாரை
பிரிய பிரியுமாம் நோய் – நாலடி:25 7/3,4
தெருளாது ஒழுகும் திறன் இலாதாரை
பொருளால் அறுத்தல் பொருளே பொருள் கொடுப்ப – பழ:32/1,2
தம் சார்பு இலாதாரை தேசு ஊன்றல் ஆகுமோ – பழ:254/2

TOP


இலாதான் (3)

ஆற்றல் இலாதான் பிடித்த படை இன்னா – இன்னா40:7/1
தேற்றம் இலாதான் துணிவு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:7/3
ஈதல் இயல்பு இலாதான் – குறள்:101 6/2

TOP


இலாதேன் (1)

நின்ற உணர்வு இலாதேன் – ஐந்70:61/4

TOP


இலாமை (1)

ஒற்கம் இலாமை இனிது – இனிய40:39/4

TOP


இல்ஆயின் (1)

சான்றாண்மை சார்ந்தார்கண் இல்ஆயின் சார்ந்தோய் கேள் – நாலடி:13 6/2

TOP


இலார் (31)

பல் நாளும் சென்றக்கால் பண்பு இலார் தம்முழை – நாலடி:16 9/1
விருப்பு இலார் இல்லத்து வேறு இருந்து உண்ணும் – நாலடி:21 10/1
தெளிவு இலார் நட்பின் பகை நன்று சாதல் – நாலடி:22 9/1
சிறந்தக்கால் சீர் இலார் நட்பு – நாலடி:24 2/4
பெரிது அணியர்ஆயினும் பீடு இலார் செல்வம் – நாலடி:27 1/3
ஓதியும் ஓதார் உணர்வு இலார் ஓதாதும் – நாலடி:27 10/1
திரு மதுகை ஆக திறன் இலார் செய்யும் – நாலடி:30 1/1
என்பாய் உகினும் இயல்பு இலார் பின் சென்று – நாலடி:30 2/1
விருந்தும் விருப்பு இலார் முன் சாம் அரும் புணர்ப்பின் – நான்மணி:44/2
தவம் இலார் இல்வழி இல்லை தவமும் – நான்மணி:46/2
அரசு இலார் இல்வழி இல்லை அரசனும் – நான்மணி:46/3
அவா இலார் செய்யும் வினை – நான்மணி:66/4
தேரொடு கானம் தெருள் இலார் செல்வார்கொல் – ஐந்70:35/3
பீடு இலார் என்பார்கள் காணார்கொல் வெம் கதிரால் – திணை150:120/1
அன்பு இலார் எல்லாம் தமக்கு உரியர் அன்பு உடையார் – குறள்:8 2/1
தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அஃது இலார்
தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று – குறள்:24 6/1,2
அஃது இலார் மேற்கொள்வது – குறள்:27 2/2
கண்ணோட்டத்து உள்ளது உலகியல் அஃது இலார்
உண்மை நிலைக்கு பொறை – குறள்:58 2/1,2
உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃது இலார்
உடையது உடையரோ மற்று – குறள்:60 1/1,2
ஒருவுக ஒப்பு இலார் நட்பு – குறள்:80 10/2
பருகுவார் போலினும் பண்பு இலார் கேண்மை – குறள்:82 1/1
உறின் நட்டு அறின் ஒரூஉம் ஒப்பு இலார் கேண்மை – குறள்:82 2/1
கரப்பு இலார் வையகத்து உண்மையான் கண் நின்று – குறள்:106 5/1
இம்மைக்கு உறுதி இலார் – திரி:49/4
தோற்றத்தால் பொல்லார் துணை இலார் நல்கூர்ந்தார் – பழ:166/1
நிலைஇய பண்பு இலார் நேர் அல்லர் என்று ஒன்று – பழ:253/1
வழங்கார் வலி இலார் வாய் சொல்லும் பொல்லார் – பழ:292/1
மதம் நன்று மாண்பு இலார் முன்னர் விதம் நன்றால் – சிறுபஞ்:15/2
துறந்தார் துறவாதார் துப்பு இலார் தோன்றாது – ஏலாதி:35/1
கார்ப்பார் தமை யாதும் காப்பு இலார் தூ பால – ஏலாதி:54/2
நண்பு இலார் சென்ற நெறி – கைந்:24/4

TOP


இலார்க்கு (7)

வற்றி மற்று ஆற்ற பசிப்பினும் பண்பு இலார்க்கு
அற்றம் அறிய உரையற்க அற்றம் – நாலடி:8 8/1,2
வேல் போலும் வீழ் துணை இலார்க்கு – திணை150:96/4
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃது இலார்க்கு
என்பு தோல் போர்த்த உடம்பு – குறள்:8 10/1,2
முதல் இலார்க்கு ஊதியம் இல்லை மதலை ஆம் – குறள்:45 9/1
சார்பு இலார்க்கு இல்லை நிலை – குறள்:45 9/2
முதல் இலார்க்கு ஊதியம் இல் – பழ:312/4
ஒல்லா பொருள் இலார்க்கு ஈத்து அறியான் என்றலும் – சிறுபஞ்:3/3

TOP


இலார்க்கே (1)

குடி மாசு இலார்க்கே உள – திரி:77/4

TOP


இலார்மாட்டு (1)

நண்பு இலார்மாட்டு நசை கிழமை செய்வானும் – திரி:94/1

TOP


இலாரை (1)

உரை சுடும் ஒண்மை இலாரை வரை கொள்ளா – நான்மணி:49/2

TOP


இலாள் (1)

சொல் காத்து சோர்வு இலாள் பெண் – குறள்:6 6/2

TOP


இலாளர் (11)

ஈரம் இலாளர் தொடர்பு – நாலடி:14 8/4
ஒற்கம் இலாளர் தொடர்பு – நாலடி:21 4/4
மதுரம் இலாளர் தொடர்பு – நாலடி:22 1/4
பந்தம் இலாளர் தொடர்பு – நாலடி:24 4/4
வண்மை இலாளர் வனப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:9/3
வீரம் இலாளர் கடுமொழி கூற்று இன்னா – இன்னா40:20/2
வளமை இலாளர் வனப்பு இன்னா இன்னா – இன்னா40:27/3
தண்மை இலாளர் பகை – இன்னா40:31/4
நன்மை இலாளர் தொடர்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:32/3
நன்மை இலாளர் தொழில் – திரி:39/4
நல் புடை இலாளர் தொழில் – திரி:97/4

TOP


இலாளர்க்கு (1)

ஒழுக்கம் இலாளர்க்கு உறவு உரைத்தல் இன்னா – இன்னா40:34/1

TOP


இலாளன் (1)

மனையாளை அஞ்சும் மறுமை இலாளன்
வினை ஆண்மை வீறு எய்தல் இன்று – குறள்:91 4/1,2

TOP


இலான் (16)

வாலிழையார் முன்னர் வனப்பு இலான் பாடு இலன் – நான்மணி:96/1
எண் இலான் செய்யும் கணக்கு – இன்னா40:16/4
நிறை இலான் கொண்ட தவம் – இன்னா40:23/4
செறிவு இலான் கேட்ட மறை – இன்னா40:29/4
பொருள் இலான் வேளாண்மை காமுறுதல் இன்னா – இன்னா40:36/1
திறன் இலான் செய்யும் வினை – இன்னா40:38/4
வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார்க்கு – குறள்:1 4/1
மடி உளான் மா முகடி என்ப மடி இலான்
தாள் உளான் தாமரையினாள் – குறள்:62 7/1,2
அடுக்கி வரினும் அழிவு இலான் உற்ற – குறள்:63 5/1
பண்பு இலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் நன் பால் – குறள்:100 10/1
நிறை இலான் கொண்ட தவமும் நிறை ஒழுக்கம் – திரி:80/2
அறிவு இலான் மெய் தலைப்பாடு பிறிது இல்லை – பழ:138/3
நாண் இலான் சால்பும் நடை இலான் நல் நோன்பும் – சிறுபஞ்:10/1
நாண் இலான் சால்பும் நடை இலான் நல் நோன்பும் – சிறுபஞ்:10/1
ஊண் இலான் செய்யும் உதாரமும் ஏண் இலான் – சிறுபஞ்:10/2
ஊண் இலான் செய்யும் உதாரமும் ஏண் இலான்
சேவகமும் செந்தமிழ் தேற்றான் கவி செயலும் – சிறுபஞ்:10/2,3

TOP


இலான்கண் (1)

ஒழுக்கம் இலான்கண் உயர்வு – குறள்:14 5/2

TOP


இலானும் (2)

கெடுப்பார் இலானும் கெடும் – குறள்:45 8/2
குணன் அடங்க குற்றம் இலானும் ஒருவன் – சிறுபஞ்:29/3

TOP


இலாஅக்கடை (1)

மேவார் இலாஅக்கடை – குறள்:106 9/2

TOP


இலாஅதவர் (1)

திறப்படு இலாஅதவர் – குறள்:64 10/2

TOP


இலாஅர்க்கு (1)

இலாஅர்க்கு இல்லை தமர் – நாலடி:29 3/4

TOP


இலி (3)

உப்பு இலி புற்கை உயிர் போல் கிளைஞர்மாட்டு – நாலடி:21 6/3
உப்பு இலி வெந்தை தின்று உள் அற்று வாழ்பவே – நாலடி:29 9/3
அறிவு இலி துணைப்பாடு தனிமையின் துவ்வாது – முது:4 8/1

TOP


இலிங்கானும் (1)

இல்வாழ்க்கையானும் இலிங்கானும் மேற்கொள்ளார் – பழ:208/1

TOP


இலிங்கி (1)

பூவாதாள் பூப்பு புறக்கொடுத்தாள் இலிங்கி
ஓவாதாள் கோலம் ஒரு பொழுதும் காவாதாள் – சிறுபஞ்:40/1,2

TOP


இலிங்கியும் (1)

சொல் வென்றி வேண்டும் இலிங்கியும் இ மூவர் – திரி:17/3

TOP


இலியும் (1)

நன்றி பயன் தூக்கா நாண் இலியும் சான்றோர் முன் – திரி:62/1

TOP


இலிரோ (1)

திரிதரும் காலத்து தீது இலிரோ என்பர் – நாலடி:29 4/3

TOP


இலேம் (3)

நல்லவருள் நாட்டம் இலேம் – திணை50:37/4
துன்பம் இலேம் பண்டு யாமே வனப்பு உடையேம் – சிறுபஞ்:18/3
நயம் இலேம் எம் மனை இன்றொடு வாரல் – கைந்:38/2

TOP


இலேன் (1)

காலை அறிந்தது இலேன் – குறள்:123 6/2

TOP


இலை (6)

முழங்க தளிர்க்கும் குருகு இலை நட்டார் – நான்மணி:35/3
மெல் இலை வாழைக்கு தான் ஈன்ற காய் கூற்றம் – நான்மணி:82/2
இலை அடர் தண் குளவி வேய்ந்த பொதும்பில் – ஐந்70:3/1
சிறியார் இனமா ஒழுகல் வெறி இலை
வேலொடு நேர் ஒக்கும் கண்ணாய் அஃது அன்றோ – பழ:356/2,3
எண்ணுங்கால் சாந்தே எழுதல் இலை நறுக்கு – சிறுபஞ்:92/2
இலை ஒலி வெம் கானத்து இ பருவம் சென்றார் – கைந்:23/3

TOP


இலையின் (1)

மரை இலையின் மாய்ந்தார் பலர் – நாலடி:36 9/4

TOP


இலையுள் (1)

வேம்பின் இலையுள் கனியினும் வாழை தன் – நாலடி:25 4/1

TOP


இலோர் (1)

தேரின் மா கால் ஆழும் தீமைத்தே ஓர் இலோர்
கோள் நாடல் வேண்டா குறி அறிவார் கூஉய் கொண்டு ஓர் – திணை150:54/2,3

TOP


இலோர்க்கு (2)

புகழ் புரிந்த இல் இலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் – குறள்:6 9/1
சார்பு இலோர்க்கு உறு கொலை எளிது – முது:8 10/1

TOP


இலோரை (2)

யாப்பு இலோரை இயல்பு குணம் பழியார் – முது:3 1/1
மீப்பு இலோரை மீ குணம் பழியார் – முது:3 2/1

TOP


இவக்காண் (1)

உவக்காண் எம் காதலர் செல்வார் இவக்காண் என் – குறள்:119 5/1

TOP


இவட்கு (1)

நின்றும் இரங்கும் இவட்கு – கார்40:35/4

TOP


இவட்குஆயின் (2)

இவட்குஆயின் செம் தினை கார் ஏனல் இவட்குஆயின் – திணை150:8/2
இவட்குஆயின் செம் தினை கார் ஏனல் இவட்குஆயின்
எண் உளவால் ஐந்து இரண்டு ஈத்தான்கொல் என் ஆம்கொல் – திணை150:8/2,3

TOP


இவண் (1)

என்னாது இறவாது இவண் நின் இகந்தேகல் – திணை150:132/3

TOP


இவர் (22)

உடையார் இவர் என்று ஒருதலையா பற்றி – நாலடி:16 10/1
பழையர் இவர் என்று பல் நாள் பின் நிற்பின் – நாலடி:35 9/1
எளியர் இவர் என்று இகழ்ந்து உரையாராகி – இனிய40:29/3
மஞ்சு இவர் சோலை வள மலை நல் நாட – ஐந்50:17/1
பீர் இவர் கூரை மறு மனை சேர்ந்து அல்கி – ஐந்70:34/1
கல் இவர் அத்தம் அரி பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப – ஐந்70:42/2
அடும்பு இவர் எக்கர் அலவன் வழங்கும் – ஐந்70:62/1
இவர் திரை நீக்கியிட்டு எக்கர் மணல் மேல் – ஐந்70:67/1
இனையர் இவர் எமக்கு இன்னம் யாம் என்று – குறள்:79 10/1
ஈர்ந்த கல் இன்னார் கயவர் இவர் மூவர் – திரி:51/3
இல் அஞ்சி வாழும் எருதும் இவர் மூவர் – திரி:79/3
நல்லவை செய்வான் அரசன் இவர் மூவர் – திரி:96/3
இருந்திட்டு என் போய் என் இவர் – திரி:104/4
நிகர் இல் குரவர் இ ஐவர் இவர் இவரை – ஆசாரக்:16/2
இவர் வரை நாட தமரை இல்லார்க்கு – பழ:3/3
இடையீடு உடையார் இவர் அவரோடு என்று – பழ:113/1
ஆற்றார் இவர் என்று அடைந்த தமரையும் – பழ:252/1
நிகராக சென்றாரும் அல்லர் இவர் திரை – பழ:307/2
வைத்தால் வழக்கு உரைக்கும் சான்றான் இவர் செம்மை – சிறுபஞ்:101/3
மல் இவர் தோள் மாக்காயன் மாணாக்கன் மா நிலத்து – சிறுபஞ்:106/1
ஒல்லை கடாவார் இவர் காணின் காதலர் – கைந்:28/2
அலவன் வழங்கும் அடும்பு இவர் எக்கர் – கைந்:53/1

TOP


இவர்க்கு (1)

இவர்க்கு ஊண் கொடுத்து அல்லால் உண்ணாரே என்றும் – ஆசாரக்:21/2

TOP


இவர்கட்கு (1)

மூத்தார் இளையார் பசு பெண்டிர் என்று இவர்கட்கு
ஆற்ற வழி விலங்கினாரே பிறப்பினுள் – ஆசாரக்:64/2,3

TOP


இவர்தந்து (1)

அவர் தந்தார் என்னும் தகையால் இவர்தந்து என் – குறள்:119 2/1

TOP


இவர்ந்து (2)

மெல் இயல் கண்ணோட்டம் இன்றி பொருட்கு இவர்ந்து
நில்லாத உள்ளத்தவர் – ஐந்70:30/3,4
நுதற்கு இவர்ந்து ஏறும் ஒளி – கைந்:19/4

TOP


இவரும் (3)

குஞ்சர கும்பத்து பாய்வன குன்று இவரும்
வேங்கை இரும் புலி போன்ற புனல் நாடன் – கள40:16/3,4
ஐ வாய் வய நாகம் கவ்வி விசும்பு இவரும்
செம் வாய் உவணத்தின் தோன்றும் புனல் நாடன் – கள40:26/3,4
நுகர்தல் இவரும் கிளி கடி ஏனல் – கைந்:1/1

TOP


இவரை (1)

நிகர் இல் குரவர் இ ஐவர் இவர் இவரை
தேவரை போல தொழுது எழுக என்பதே – ஆசாரக்:16/2,3

TOP


இவள் (8)

தீம் புனல் ஊரன் மகள் இவள் ஆய்ந்த நறும் – திணை50:40/2
போலும் நின் மார்பு புளி வேட்கைத்து ஒன்று இவள்
மாலும் மாறா நோய் மருந்து – திணை150:142/3,4
செய்யலமன் இவள் கண் – குறள்:109 6/2
இரு நோக்கு இவள் உண்கண் உள்ளது ஒரு நோக்கு – குறள்:110 1/1
தீ யாண்டு பெற்றாள் இவள் – குறள்:111 4/2
மலர் காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள் கண் – குறள்:112 2/1
பசந்தாள் இவள் என்பது அல்லால் இவளை – குறள்:119 8/1
சுருங்கும் இவள் உற்ற நோய் – கைந்:8/4

TOP


இவள்மாட்டும் (1)

வீழா விறக்கும் இவள்மாட்டும் காழ் இலா – நாலடி:2 4/2

TOP


இவளும் (1)

வேல் கண்ணள் என்று இவளை வெஃகன்மின் மற்று இவளும்
கோல் கண்ணள் ஆகும் குனிந்து – நாலடி:2 7/3,4

TOP


இவளை (4)

வேல் கண்ணள் என்று இவளை வெஃகன்மின் மற்று இவளும் – நாலடி:2 7/3
சாவார் சான்றாண்மை சலித்திலா மற்று இவளை
காவார் கயிறுரீஇவிட்டார் – திணை150:47/3,4
குருந்தே பருவம் குறித்து இவளை நைந்து – திணை150:114/3
பசந்தாள் இவள் என்பது அல்லால் இவளை
துறந்தார் அவர் என்பார் இல் – குறள்:119 8/1,2

TOP


இவளொடு (1)

எண்ணுங்கால் மற்று இன்று இவளொடு நேர் எண்ணின் – திணை150:150/2

TOP


இவளோ (1)

காய்ந்தீயல் அன்னை இவளோ தவறு இலள் – ஐந்70:7/1

TOP


இவற்றால் (1)

என்று இவற்றால் ஆகும் குலம் – நாலடி:20 5/4

TOP


இவற்றுக்கண் (1)

இவற்றுக்கண் செவ்வியார் நோக்காரே அவ்வவ் – ஆசாரக்:81/2

TOP


இவற்றுள் (1)

வைத்த தடியும் வழும்பும் ஆம் மற்று இவற்றுள்
எ திறத்தாள் ஈர்ம் கோதையாள் – நாலடி:5 6/3,4

TOP


இவற்றை (2)

நறும் தண் தகரம் வகுளம் இவற்றை
வெறும் புதல் போல் வேண்டாது வேண்டி எறிந்து உழுது – திணை150:24/1,2
நாகம் தோய் நாகம் என இவற்றை போக – திணை150:28/2

TOP


இவற்றொடு (2)

நாள் கூட்டம் மூழ்த்தம் இவற்றொடு நன்று ஆய – சிறுபஞ்:42/1
வள்ளே துணியே இவற்றொடு கொள் என – ஏலாதி:50/2

TOP


இவறலும் (1)

இவறலும் மாண்பு இறந்த மானமும் மாணா – குறள்:44 2/1

TOP


இவறன்மை (1)

பற்று உள்ளம் என்னும் இவறன்மை எற்றுள்ளும் – குறள்:44 8/1

TOP


இவறி (1)

ஈட்டம் இவறி இசை வேண்டா ஆடவர் – குறள்:101 3/1

TOP


இவறியார் (1)

இவறியார் இல்லாகியார் – குறள்:94 5/2

TOP


இவறியான் (1)

செயற்பால செய்யாது இவறியான் செல்வம் – குறள்:44 7/1

TOP


இவறும் (1)

பொருளான் ஆம் எல்லாம் என்று ஈயாது இவறும்
மருளான் ஆம் மாணா பிறப்பு – குறள்:101 2/1,2

TOP


இவன் (6)

கை புனை தேர் ஏறி செல்வானை சென்று இவன்
எய்தி இடர் உற்றவாறு – ஐந்50:26/3,4
வந்தையா என்னும் வகையிற்றே மற்று இவன்
தந்தையார் தம் ஊர் தகை – திணை150:138/3,4
நீறு ஆடும் ஆயது இவன் நின் முனா வேறு ஆய – திணை150:151/2
மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை – குறள்:7 10/1
இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து – குறள்:52 7/1
அவன் இவன் என்று உரைத்து எள்ளி மற்று யாரோ – பழ:35/3

TOP


இவை (40)

முல்லை முகை முறுவல் முத்து என்று இவை பிதற்றும் – நாலடி:5 5/1
சத்தமும் சோதிடமும் என்று ஆங்கு இவை பிதற்றும் – நாலடி:6 2/3
செல்வம் வலி என்று இவை எல்லாம் மெல்ல – நாலடி:6 3/2
சான்றாண்மை சாயல் ஒழுக்கம் இவை மூன்றும் – நாலடி:15 2/1
மன நன்மை என்று இவை எல்லாம் கன மணி – நாலடி:15 6/2
ஆயமும் ஒன்றும் இவை நினையாள் பால் போலும் – ஐந்50:33/2
காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றன் – குறள்:36 10/1
ஒற்றும் உரை சான்ற நூலும் இவை இரண்டும் – குறள்:59 1/1
ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவை காமம் – குறள்:111 9/1
கண்ணும் கொள சேறி நெஞ்சே இவை என்னை – குறள்:125 4/1
முந்தை பழ வினையாய் தின்னும் இவை மூன்றும் – திரி:67/3
தேற்றாதான் பெற்ற வனப்பும் இவை மூன்றும் – திரி:80/3
நட்பின் நய நீர்மை நீங்கல் இவை மூன்றும் – திரி:86/3
பிணை செல்வம் மாண்பு இன்று இயங்கல் இவை மூன்றும் – திரி:88/3
காதற்படுக்கும் விழைவும் இவை மூன்றும் – திரி:93/3
வெவ் உரை நோனா வெகுள்வும் இவை மூன்றும் – திரி:95/3
நல் இனத்தாரோடு நட்டல் இவை எட்டும் – ஆசாரக்:1/4
உச்சம் தலையோடு இவை என்ப யாவரும் – ஆசாரக்:5/2
இவை எச்சில் இ நான்கு – ஆசாரக்:7/3
பொய் குறளை வெளவல் அழுக்காறு இவை நான்கும் – ஆசாரக்:38/1
ஆசாரம் என்ப குரவர்க்கு இவை இவை – ஆசாரக்:62/2
ஆசாரம் என்ப குரவர்க்கு இவை இவை
சாரத்தால் சொல்லிய மூன்று – ஆசாரக்:62/2,3
முழை உறை சீயமும் என்று இவை நான்கும் – ஆசாரக்:84/2
உன்னித்து வைத்த பொருளோடு இவை நான்கும் – ஆசாரக்:95/2
நந்து எறும்பு தூக்கணம்புள் காக்கை என்று இவை போல் – ஆசாரக்:96/1
உள்ளத்தில் தீர்த்தம் இவை உளவாக பெற்றால் – பழ:401/3
இன் துறை வெண்பா இவை – பழ:404/4
விழைவு வெகுளி இவை விடுவான்ஆயின் – சிறுபஞ்:30/3
பாகுபடும் கிணற்றோடு என்று இவை பாற்படுத்தான் – சிறுபஞ்:64/3
எவ்வம் தணிப்பான் இவை என் ஆம் பெற்றானை – சிறுபஞ்:90/3
ஒத்த இவை அல் ஒரு நால் இட்டு ஒத்த – சிறுபஞ்:107/2
வேய் அன்ன தோளாய் இவை உடையான் பல் உயிர்க்கும் – ஏலாதி:6/3
உண்டி உறையுள் உடுக்கை இவை ஈந்தார் – ஏலாதி:9/3
நூல் பட்டு ஆர் பூங்கோதாய் நோக்கின் இவை ஆறும் – ஏலாதி:13/3
இறையில் பெரியாற்கு இவை – ஏலாதி:19/4
வளமை வலி இவை வாடும் உள நாளால் – ஏலாதி:21/2
தணிவு இல் நிரப்பு இவை தாழா அணியின் – ஏலாதி:24/2
கள்ளத்த அல்ல கருதின் இவை மூன்றும் – ஏலாதி:27/3
ஏனை ஒழிந்த இவை எல்லாம் ஆன் நெய்யால் – ஏலாதி:49/2
பேணொடும் எண்ணும் எழுத்து இவை மாணொடு – ஏலாதி:63/2

TOP


இவையும் (1)

இவையும் பெரியார் முன் செய்யாரே செய்யின் – ஆசாரக்:73/2

TOP


இழக்கும் (4)

வைத்து இழக்கும் வன்கணவர் – குறள்:23 8/2
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை – குறள்:47 3/1
கூழும் குடியும் ஒருங்கு இழக்கும் கோல் கோடி – குறள்:56 4/1
ஒன்று எய்தி நூறு இழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாம்கொல் – குறள்:94 2/1

TOP


இழத்தும் (1)

இன்னும் இழத்தும் கவின் – குறள்:125 10/2

TOP


இழத்தொறூஉம் (1)

இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதே போல் துன்பம் – குறள்:94 10/1

TOP


இழந்த (9)

தேம் கமழ் நாற்றம் இழந்த ஆங்கு ஓங்கும் – நாலடி:20 9/2
பெண் அவாய் ஆண் இழந்த பேடி அணியாளோ – நாலடி:26 1/3
வாள் இழந்த கண் தோள் வனப்பு இழந்த மெல் விரலும் – திணை150:99/3
வாள் இழந்த கண் தோள் வனப்பு இழந்த மெல் விரலும் – திணை150:99/3
நாள் இழந்த எண் மிக்கு நைந்து – திணை150:99/4
யாவரேயானும் இழந்த பொருள் உடையார் – பழ:179/1
தாய் இழந்த பிள்ளை தலை இழந்த பெண்டாட்டி – ஏலாதி:78/1
தாய் இழந்த பிள்ளை தலை இழந்த பெண்டாட்டி – ஏலாதி:78/1
வாய் இழந்த வாழ்வினார் வாணிகம் போய் இழந்தார் – ஏலாதி:78/2

TOP


இழந்ததற்கு (1)

எய்தாத வேண்டார் இரங்கார் இழந்ததற்கு
கைவாரா வந்த இடுக்கண் மனம் அழுங்கார் – ஆசாரக்:89/1,2

TOP


இழந்தது (1)

இழந்தது இல் செல்வம் பெறுதல் அதுவே – பழ:292/3

TOP


இழந்தவன் (1)

உடுக்கை இழந்தவன் கை போல ஆங்கே – குறள்:79 8/1

TOP


இழந்தார் (9)

இழந்தார் எனப்படுதல் உய்ந்தார் உழந்து அதனை – நாலடி:28 7/2
கேளிர் இழந்தார் அலமருப செம் கண் – கள40:29/3
இல் இழந்தார் கண் இழந்தார் ஈண்டிய செல்வம் இழந்தார் – ஏலாதி:52/1
இல் இழந்தார் கண் இழந்தார் ஈண்டிய செல்வம் இழந்தார் – ஏலாதி:52/1
இல் இழந்தார் கண் இழந்தார் ஈண்டிய செல்வம் இழந்தார்
நெல் இழந்தார் ஆன் நிரைதான் இழந்தார்க்கு எல் உழந்து – ஏலாதி:52/1,2
நெல் இழந்தார் ஆன் நிரைதான் இழந்தார்க்கு எல் உழந்து – ஏலாதி:52/2
வாய் இழந்த வாழ்வினார் வாணிகம் போய் இழந்தார்
கைத்து ஊண் பொருள் இழந்தார் கண்ணிலவர்க்கு ஈய்ந்தார் – ஏலாதி:78/2,3
கைத்து ஊண் பொருள் இழந்தார் கண்ணிலவர்க்கு ஈய்ந்தார் – ஏலாதி:78/3
நிலையாளர் நீர்மை இழந்தார் தலையாளர்க்கு – ஏலாதி:80/2

TOP


இழந்தார்க்கு (1)

நெல் இழந்தார் ஆன் நிரைதான் இழந்தார்க்கு எல் உழந்து – ஏலாதி:52/2

TOP


இழந்தான் (3)

இழந்தான் என்று எண்ணப்படும் – நாலடி:1 9/4
இளையான் உயிர் இழந்தான் அஞ்சினான் உண்பான் – ஆசாரக்:100/2
மேஎம் துணை அறியான் மிக்கு நீர் பெய்து இழந்தான்
தோஒம் உடைய தொடங்குவார்க்கு இல்லையே – பழ:7/2,3

TOP


இழந்து (6)

கல் கிள்ளி கை இழந்து அற்று – நாலடி:34 6/4
குருதி படிந்து உண்ட காகம் உரு இழந்து
குக்கில் புறத்த சிரல் வாய செம் கண் மால் – கள40:5/2,3
கொடுவரி பாய துணை இழந்து அஞ்சி – ஐந்70:39/1
தவ்வென்னும் தன்மை இழந்து – குறள்:115 4/2
எச்சம் இழந்து வாழ்வார் – திரி:62/4
கடுப்ப தலை கீறி காலும் இழந்து
நடை தாரா என்பதூஉம் பட்டு முடத்தொடு – பழ:146/1,2

TOP


இழந்தேம் (2)

ஆக்கம் இழந்தேம் என்று அல்லாவார் ஊக்கம் – குறள்:60 3/1
இறுதிக்கண் யாம் இழந்தேம் என்றல் மறுவந்து – திரி:91/2

TOP


இழப்பர் (4)

வைத்து ஈட்டினார் இழப்பர் வான் தோய் மலை நாட – நாலடி:1 10/3
கூர்மையும் எல்லாம் ஒருங்கு இழப்பர் கூர்மையின் – நாலடி:29 7/2
எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடன் அறிந்து – குறள்:50 4/1
உட்க படாஅர் ஒளி இழப்பர் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:93 1/1

TOP


இழப்பினும் (2)

அழ கொண்ட எல்லாம் அழ போம் இழப்பினும்
பின் பயக்கும் நற்பாலவை – குறள்:66 9/1,2
பெறினும் இழப்பினும் என் – குறள்:82 2/2

TOP


இழவு (6)

இழவு அன்று எருது உண்ட உப்பு – பழ:38/4
ஈத்ததை எல்லாம் இழவு – பழ:307/4
பெண் பெற்றான் அஞ்சான் இழவு – பழ:318/4
இழவு என்று ஒரு பொருள் ஈயாதான் செல்வம் – பழ:343/3
அழகொடு கண்ணின் இழவு – பழ:343/4
இழவு அன்று இனிது தவம் – சிறுபஞ்:30/4

TOP


இழவும் (1)

இழுக்கம் இழவும் தரும் – ஏலாதி:62/4

TOP


இழவுஊழ் (1)

பேதை படுக்கும் இழவுஊழ் அறிவு அகற்றும் – குறள்:38 2/1

TOP


இழாய் (2)

மை ஆர உண்ட கண் மாண் இழாய் என் பரிப – பழ:44/3
மடித்து ஒழிதல் என் உண்டாம் மாண் இழாய் கள்ளை – பழ:331/3

TOP


இழி (3)

இழி தக்க செய்து ஒருவன் ஆர உணலின் – நாலடி:31 2/1
இழி கடா யானை எதிர் – திணை150:11/4
இழி கதி இ முறையான் ஏழு – ஏலாதி:67/4

TOP


இழிசினர்க்கேயானும் (1)

இழிசினர்க்கேயானும் பசித்தார்க்கு ஊண் ஈத்தல் – சிறுபஞ்:75/3

TOP


இழித்த (1)

இழித்த தொழிலவர் நட்பு இன்னா இன்னா – இன்னா40:34/3

TOP


இழித்தக்க (1)

இழித்தக்க காணின் கனா – பழ:182/4

TOP


இழித்து (1)

பிள்ளையேயானும் இழித்து உரையார் தம்மோடு – ஆசாரக்:68/3

TOP


இழிதரும் (2)

கரை கொன்று இழிதரும் காவிரி நாடன் – கள40:35/3
ஓங்கிய செம் நீர் இழிதரும் கான் யாற்றுள் – ஐந்70:7/2

TOP


இழிதரூஉம் (1)

தலைப்பெய்து இழிதரூஉம் தண் புனல் நீத்தம் – பழ:264/3

TOP


இழிதலால் (1)

தீவாய் குருதி இழிதலால் செம் தலை – கள40:12/2

TOP


இழிந்த (2)

இழிந்த பிறப்பு ஆய்விடும் – குறள்:14 3/2
தலையின் இழிந்த மயிர் அனையர் மாந்தர் – குறள்:97 4/1

TOP


இழிந்தக்கடை (1)

நிலையின் இழிந்தக்கடை – குறள்:97 4/2

TOP


இழிந்தவை (2)

இழிந்தவை காமுறூஉம் ஈ போல் இழிந்தவை – நாலடி:26 9/2
இழிந்தவை காமுறூஉம் ஈ போல் இழிந்தவை
தாம் கலந்த நெஞ்சினார்க்கு என் ஆகும் தக்கார் வாய் – நாலடி:26 9/2,3

TOP


இழிந்து (2)

துறை அறியான் நீர் இழிந்து போகுதல் இன்னா – இன்னா40:37/2
வழங்கா துறை இழிந்து நீர் போக்கும் ஒப்ப – திரி:5/1

TOP


இழிப்பும் (1)

கை அறியா மாக்கள் இழிப்பும் எடுத்து ஏத்தும் – நாலடி:17 3/3

TOP


இழிய (1)

உரும் இடி வானம் இழிய எழுமே – கார்40:3/3

TOP


இழியாமை (1)

இழியாமை நன்கு உமிழ்ந்து எச்சில் அற வாய் – ஆசாரக்:27/1

TOP


இழியார் (1)

பழியார் இழியார் பலருள் உறங்கார் – ஆசாரக்:50/1

TOP


இழியும் (2)

கலந்து இழியும் நல் மலை மேல் வால் அருவி ஆட – ஐந்50:13/3
தாஅய் இழியும் மலை நாட இன்னாதே – பழ:122/3

TOP


இழிவு (4)

இன்பம் பயந்த ஆங்கு இழிவு தலைவரினும் – நாலடி:8 9/1
இழிவு அறிந்து உண்பான்கண் இன்பம் போல் நிற்கும் – குறள்:95 6/1
இழுக்கத்தின் மிக்க இழிவு இல்லை இல்லை – பழ:64/3
இழிவு உடை மூப்பு கதத்தின் துவ்வாது – முது:4 9/1

TOP


இழுக்கத்தின் (3)

ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின்
ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து – குறள்:14 6/1,2
ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின்
எய்துவர் எய்தா பழி – குறள்:14 7/1,2
இழுக்கத்தின் மிக்க இழிவு இல்லை இல்லை – பழ:64/3

TOP


இழுக்கம் (7)

ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம்
இழிந்த பிறப்பு ஆய்விடும் – குறள்:14 3/1,2
கேள் இழுக்கம் கேளா கெழுதகைமை வல்லார்க்கு – குறள்:81 8/1
நாள் இழுக்கம் நட்டார் செயின் – குறள்:81 8/2
இகழின் இழுக்கம் தரும் – ஆசாரக்:84/4
பட்ட இழுக்கம் பலவானால் பட்ட – பழ:203/2
என்று ஆங்கு இருப்பின் இழுக்கம் பெரிது ஆகும் – பழ:297/2
இழுக்கம் இழவும் தரும் – ஏலாதி:62/4

TOP


இழுக்கல் (2)

இழுக்கல் உடை உழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே – குறள்:42 5/1
இழுக்கல் இயல்பிற்று இளமை பழித்தவை – திரி:14/1

TOP


இழுக்கா (3)

இழுக்கா இயன்றது அறம் – குறள்:4 5/2
ஆற்றின் ஒழுக்கி அறன் இழுக்கா இல்வாழ்க்கை – குறள்:5 8/1
அறன் இழுக்காது அல்லவை நீக்கி மறன் இழுக்கா
மானம் உடையது அரசு – குறள்:39 4/1,2

TOP


இழுக்காது (1)

அறன் இழுக்காது அல்லவை நீக்கி மறன் இழுக்கா – குறள்:39 4/1

TOP


இழுக்காமை (1)

இழுக்காமை யார் மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை – குறள்:54 6/1

TOP


இழுக்கார் (1)

இழுக்கார் குடி பிறந்தார் – குறள்:96 2/2

TOP


இழுக்கான் (1)

இழுக்கான் இயல் நெறி இன்னாத வெஃகான் – ஏலாதி:45/1

TOP


இழுக்கியான் (1)

முன்னுற காவாது இழுக்கியான் தன் பிழை – குறள்:54 5/1

TOP


இழுக்கினை (1)

இழுக்கினை தாம் பெறுவர்ஆயின் இழுக்கு எனைத்தும் – நாலடி:37 2/2

TOP


இழுக்கு (9)

இழுக்கினை தாம் பெறுவர்ஆயின் இழுக்கு எனைத்தும் – நாலடி:37 2/2
சோகாப்பர் சொல் இழுக்கு பட்டு – குறள்:13 7/2
அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்கு ஆற்றின் – குறள்:17 4/1
எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு – குறள்:47 7/2
ஏற்று உணர்வார் முன்னர் இழுக்கு – குறள்:72 6/2
ஆற்றுபவர்கண் இழுக்கு – குறள்:90 3/2
இன் சொல் இழுக்கு தரும் – குறள்:92 1/2
இழுக்கு ஆய சொல்லாடுவானும் இ மூவர் – திரி:94/3
ஒற்கப்பட முயறும் என்றல் இழுக்கு ஆகும் – பழ:36/2

TOP


இழுக்குப்பட்டு (1)

குரைத்து கொளப்பட்டார் கோள் இழுக்குப்பட்டு
புரைத்து எழுந்து போகினும் போவர் அரக்கு இல் உள் – பழ:280/1,2

TOP


இழுக்கும் (1)

இழுக்கும் களிற்று கோடு ஊன்றி எழுவர் – கள40:3/2

TOP


இழுகினான் (1)

இழுகினான் ஆகாப்பது இல்லையே முன்னம் – பழ:29/3

TOP


இழுது (1)

இடையுள் இழுது ஒப்ப தோன்றி புடை எலாம் – ஐந்50:49/2

TOP


இழுப்பின் (1)

அடி இழுப்பின் இல்லை அரண் – பழ:49/4

TOP


இழுமென (1)

கண் காணா யானை உதைப்ப இழுமென
மங்குல் மழையின் அதிரும் அதிரா போர் – கள40:11/3,4

TOP


இழை (6)

இழை விளக்கு நின்று இமைப்பின் என் ஆம் விழை தக்க – நாலடி:37 1/2
உணங்கல் புள் ஓப்பும் ஒளி இழை மாதர் – ஐந்50:47/3
மாண் இழ