ஆ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஆ 13
ஆஅங்கு 2
ஆஅதும் 1
ஆஅம் 1
ஆஅய் 1
ஆஅயக்கண்ணும் 1
ஆக்கத்தின் 2
ஆக்கத்துள் 1
ஆக்கத்தை 2
ஆக்கம் 36
ஆக்கமும் 4
ஆக்கல் 2
ஆக்கலும் 3
ஆக்கி 6
ஆக்கிக்கொளல் 1
ஆக்கிய 1
ஆக்கியக்கால் 1
ஆக்கினும் 1
ஆக்குதலால் 1
ஆக்கும் 6
ஆக்குவர் 1
ஆக 57
ஆகத்து 2
ஆகம் 3
ஆகமன் 1
ஆகல் 2
ஆகலான் 2
ஆகலும் 1
ஆகல்ஊழ் 1
ஆகலோ 1
ஆகவே 3
ஆகற்பாலார் 2
ஆகா 17
ஆகாத 3
ஆகாதது 2
ஆகாதாம் 1
ஆகாதார்க்கு 1
ஆகாதால் 1
ஆகாது 7
ஆகாதுஎனினும் 1
ஆகாதே 6
ஆகாப்பது 1
ஆகாமல் 1
ஆகாமை 1
ஆகார் 3
ஆகாவாம் 1
ஆகி 69
ஆகிய 7
ஆகியக்கண்ணும் 1
ஆகியவளும் 1
ஆகியார் 1
ஆகியாள் 1
ஆகிவிடின் 1
ஆகிவிடினும் 1
ஆகிவிடும் 10
ஆகின்று 1
ஆகின்றே 1
ஆகுதல் 5
ஆகுதிர் 1
ஆகுப 1
ஆகும் 90
ஆகுமாம் 2
ஆகுமின் 1
ஆகுமேல் 2
ஆகுமோ 2
ஆகுல 1
ஆகுவது 1
ஆகுவர் 4
ஆகுறுவார் 1
ஆகுஆறு 1
ஆகுஊழால் 1
ஆங்க 1
ஆங்கண் 3
ஆங்கு 72
ஆங்கே 22
ஆசார 1
ஆசாரக்கோவை 1
ஆசாரம் 8
ஆசாரியனது 1
ஆசான் 2
ஆசானும் 1
ஆசு 3
ஆசை 5
ஆசையின் 1
ஆசையுள் 1
ஆசோடு 1
ஆட்கொளின் 1
ஆட்சி 4
ஆட்டது 1
ஆட்டி 1
ஆட்டியக்கால் 1
ஆட்டிவிட்டு 1
ஆட்டுண்டு 1
ஆட்டும் 2
ஆட்டுவித்தல் 1
ஆட்டுவித்து 1
ஆட்டை 2
ஆட 7
ஆடல் 6
ஆடவர் 4
ஆடவர்க்கு 1
ஆடா 2
ஆடாதார் 1
ஆடாது 1
ஆடாதோ 1
ஆடாமை 1
ஆடார் 5
ஆடாரே 1
ஆடான் 1
ஆடி 7
ஆடிக்கண்ணும் 1
ஆடிய 4
ஆடினாய் 1
ஆடினான் 1
ஆடினேம் 1
ஆடினேன் 1
ஆடு 9
ஆடுக 1
ஆடுங்கால் 1
ஆடுதும் 1
ஆடுநர் 1
ஆடுபவரோடே 1
ஆடும் 15
ஆடுவாள் 2
ஆடை 5
ஆடையால் 1
ஆடையின் 1
ஆண் 5
ஆண்டவன் 1
ஆண்டு 14
ஆண்டும் 2
ஆண்டை 2
ஆண்டோர் 1
ஆண்மகற்கு 1
ஆண்மகன் 1
ஆண்மை 23
ஆண்மைக்கும் 1
ஆண்மையானும் 1
ஆண்மையின் 1
ஆண்மையுள் 1
ஆணம் 2
ஆணி 2
ஆணியா 1
ஆணியின் 1
ஆணை 2
ஆதரே 1
ஆதல் 17
ஆதலால் 2
ஆதலின் 1
ஆதலும் 2
ஆதலே 3
ஆதி 3
ஆதியாய் 1
ஆதும் 4
ஆதுலன் 1
ஆந்தை 2
ஆப்பி 2
ஆபவே 1
ஆபவேல் 2
ஆம் 115
ஆம்கால் 2
ஆம்கொல் 3
ஆம்பல் 9
ஆம்பலும் 1
ஆமா 5
ஆமால் 3
ஆமாலோ 1
ஆமாறு 2
ஆமான் 1
ஆமை 3
ஆமோ 6
ஆய் 39
ஆய்தந்தும் 1
ஆய்தொடி 1
ஆய்தொடியார் 1
ஆய்தொடியும் 1
ஆய்ந்த 7
ஆய்ந்தவர் 1
ஆய்ந்தன 1
ஆய்ந்தார் 1
ஆய்ந்து 13
ஆய்விடும் 8
ஆய்வு 2
ஆய 37
ஆயக்கண்ணும் 2
ஆயக்கால் 3
ஆயத்து 1
ஆயது 1
ஆயதூஉம் 2
ஆயம் 5
ஆயமும் 1
ஆயர் 1
ஆயல் 1
ஆயன் 3
ஆயார் 1
ஆயார்மாட்டே 1
ஆயிடை 1
ஆயிரம் 2
ஆயிரவர் 2
ஆயிரவரானும் 1
ஆயிழாய் 4
ஆயிழை 1
ஆயிழையாய் 1
ஆயிழையும் 1
ஆயின் 17
ஆயின 4
ஆயினாய் 1
ஆயினார் 2
ஆயினால் 1
ஆயினாள் 1
ஆயினேம் 2
ஆயு 1
ஆயுங்கால் 4
ஆயும் 4
ஆயுமோ 1
ஆர் 57
ஆர்க்கும் 16
ஆர்கலி 10
ஆர்த்த 5
ஆர்த்தல் 1
ஆர்த்து 3
ஆர்த்துவான் 1
ஆர்தலின் 1
ஆர்ந்த 5
ஆர்ந்து 2
ஆர்ந்தும் 1
ஆர்ப்ப 1
ஆர்ப்பது 1
ஆர்ப்பு 2
ஆர்ப்பொடு 1
ஆர்வத்தின் 2
ஆர்வத்தை 1
ஆர்வம் 2
ஆர்வமே 1
ஆர்வர் 1
ஆர்வலர் 1
ஆர்வார் 1
ஆர்வு 2
ஆர 15
ஆரம் 2
ஆரா 1
ஆராத 1
ஆராய்தல் 1
ஆராய்ந்த 3
ஆராய்ந்து 8
ஆராய்ந்தும் 1
ஆராய்வது 1
ஆராய்வான் 1
ஆராயாது 1
ஆராயான் 1
ஆராயும் 1
ஆரார் 1
ஆரி 1
ஆரிடத்து 1
ஆரிடை 1
ஆரும் 2
ஆரே 1
ஆல் 3
ஆல 3
ஆலம் 3
ஆலி 3
ஆலிக்கும் 1
ஆலித்து 1
ஆவதன்கண் 1
ஆவதாம் 1
ஆவது 8
ஆவதூஉம் 1
ஆவதே 1
ஆவர் 7
ஆவர்மன்கொல் 1
ஆவன்மன்கொல் 1
ஆவாம் 1
ஆவார் 4
ஆவார்க்கு 1
ஆவாரும் 1
ஆவாரை 1
ஆவான் 1
ஆவி 6
ஆவிற்கு 2
ஆவின் 1
ஆவுள் 1
ஆவோடு 1
ஆழ் 2
ஆழ்ச்சி 1
ஆழ்ந்த 1
ஆழ்ந்து 1
ஆழ்ந்துவிடல் 1
ஆழ்வார் 1
ஆழ்விக்கும் 1
ஆழ 2
ஆழி 7
ஆழியால் 1
ஆழியான்தன் 1
ஆழியான்ஆயினும் 1
ஆழும் 2
ஆள் 13
ஆள்க 2
ஆள்தகை 1
ஆள்பவர் 1
ஆள்பவர்க்கு 1
ஆள்பவற்கு 1
ஆள்பவனே 1
ஆள்வார் 1
ஆள்வார்க்கு 2
ஆள்வாரே 1
ஆள்வாரை 1
ஆள்வான் 1
ஆள்வினை 3
ஆள்வினையின் 1
ஆள்வினையும் 2
ஆள்வினையோடு 1
ஆளப்படும் 1
ஆளான் 1
ஆளும் 10
ஆளுமாம் 1
ஆற்ற 46
ஆற்றகில்லாதார் 1
ஆற்றல் 17
ஆற்றலதுவே 1
ஆற்றலார்க்கு 1
ஆற்றலான் 1
ஆற்றலின் 1
ஆற்றலும் 1
ஆற்றலுள்ளும் 1
ஆற்றவும் 7
ஆற்றவே 1
ஆற்றறுக்கும் 1
ஆற்றறுப்பார் 1
ஆற்றா 9
ஆற்றாக்கடை 1
ஆற்றாத 1
ஆற்றாதவரை 1
ஆற்றாதார் 6
ஆற்றாதார்க்கு 1
ஆற்றாதாரை 1
ஆற்றாதான் 2
ஆற்றாது 4
ஆற்றாதும் 1
ஆற்றாமை 5
ஆற்றார் 7
ஆற்றாரும் 1
ஆற்றார்எனினும் 1
ஆற்றால் 1
ஆற்றாள் 3
ஆற்றான் 5
ஆற்றானை 2
ஆற்றி 22
ஆற்றிய 1
ஆற்றில் 1
ஆற்றிவிடும் 1
ஆற்றின் 24
ஆற்றின்கண் 1
ஆற்றினகொல்லோ 1
ஆற்று 5
ஆற்றுகிற்பாரை 1
ஆற்றுதல் 2
ஆற்றுப்பட்டு 2
ஆற்றுபவர் 1
ஆற்றுபவர்க்கும் 1
ஆற்றுபவர்கண் 1
ஆற்றும் 17
ஆற்றும்கொல் 2
ஆற்றும்கொல்லோ 1
ஆற்றுமின் 1
ஆற்றுமோ 3
ஆற்றுவரா 1
ஆற்றுவரேனும் 1
ஆற்றுவார் 5
ஆற்றுவார்க்கு 1
ஆற்றுவாரை 1
ஆற்றுவான் 2
ஆற்றேன் 2
ஆற்றை 2
ஆறா 2
ஆறாதே 1
ஆறாய் 1
ஆறிவிடும் 1
ஆறு 31
ஆறும் 8
ஆறே 4
ஆன் 8
ஆன்ற 13
ஆன்றார் 3
ஆன்றாரொடு 1
ஆன்று 5
ஆன்றோரே 1
ஆன 1
ஆனாது 1
ஆனார் 1
ஆனால் 3
ஆனான் 1
ஆனிரையோடு 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

ஆ (13)

ஆ வேறு உருவினஆயினும் ஆ பயந்த – நாலடி:12 8/1
ஆ வேறு உருவினஆயினும் ஆ பயந்த – நாலடி:12 8/1
ஒருதன்மைத்து ஆகும் அறம் நெறி ஆ போல் – நாலடி:12 8/3
இரவலர் கன்று ஆக ஈவார் ஆ ஆக – நாலடி:28 9/1
வல்லவர் ஊன்ற வடி ஆ போல் வாய் வைத்து – நாலடி:28 9/3
ஆ உதை காளாம்பி போன்ற புனல் நாடன் – கள40:36/4
தெரி ஆ இன நிரை தீம் பால் பிலிற்ற – திணை50:30/2
ஆ பயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல் மறப்பர் – குறள்:56 10/1
ஆ அணைய நின்றதன் கன்று முலை இருப்ப – பழ:20/3
மரை ஆ கன்று ஊட்டும் மலை நாட மாயா – பழ:48/3
கன்று விட்டு ஆ கறக்கும் போழ்தில் கறவானாய் – பழ:77/3
அம்பு விட்டு ஆ கறக்குமாறு – பழ:77/4
சொல்லார் ஒருவரையும் உள் ஊன்ற பல் ஆ
நிரை புறம் காத்த நெடியோனேஆயின் – பழ:345/2,3

TOP


ஆஅங்கு (2)

இறப்ப நிழல் பயந்த ஆஅங்கு அற பயனும் – நாலடி:4 8/2
கவாஅன் மகன் கண்டு தாய் மறந்த ஆஅங்கு
அசாஅ தான் உற்ற வருத்தம் உசாஅ தன் – நாலடி:21 1/2,3

TOP


ஆஅதும் (1)

ஆஅதும் என்னுமவர் – குறள்:66 3/2

TOP


ஆஅம் (1)

ஆஅம் எனக்கு எளிது என்று உலகம் ஆண்டவன் – பழ:7/1

TOP


ஆஅய் (1)

ஆஅய் வளர்ந்த அணி நெடும் பெண்ணையை – பழ:205/1

TOP


ஆஅயக்கண்ணும் (1)

ஆஅயக்கண்ணும் அரிது – நாலடி:19 4/4

TOP


ஆக்கத்தின் (2)

மறுமை அறியாதார் ஆக்கத்தின் சான்றோர் – நாலடி:28 5/3
பழி மலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின் சான்றோர் – குறள்:66 7/1

TOP


ஆக்கத்துள் (1)

ஆக்கத்துள் தூங்கி அவத்தமே வாழ்நாளை – நாலடி:33 7/3

TOP


ஆக்கத்தை (2)

நன்றே தரினும் நடுவு இகந்து ஆம் ஆக்கத்தை
அன்றே ஒழியவிடல் – குறள்:12 3/1,2
அல்லது செய்வார் அரும் பொருள் ஆக்கத்தை
நல்லது செய்வார் நயப்பவோ ஒல் ஒலி நீர் – பழ:173/1,2

TOP


ஆக்கம் (36)

ஆவாம் நாம் ஆக்கம் நசைஇ அறம் மறந்து – நாலடி:4 2/1
ஊக்கம் அழிப்பதூஉம் மெய் ஆகும் ஆக்கம்
இருமையும் சென்று சுடுதலால் நல்ல – நாலடி:13 9/2,3
தம்மால் ஆம் ஆக்கம் இலர் என்று தம்மை – நாலடி:31 1/2
ஆக்கம் சிதைக்கும் வினை – நான்மணி:11/4
மனைக்கு ஆக்கம் மாண்ட மகளிர் ஒருவன் – நான்மணி:18/1
வினைக்கு ஆக்கம் செவ்வியன் ஆதல் சின செ வேல் – நான்மணி:18/2
நாட்டு ஆக்கம் நல்லன் இ வேந்து என்றல் கேட்டு ஆக்கம் – நான்மணி:18/3
நாட்டு ஆக்கம் நல்லன் இ வேந்து என்றல் கேட்டு ஆக்கம்
கேளிர் ஒரீஇவிடல் – நான்மணி:18/3,4
நிகழ்ச்சியான் ஆக்கம் அறிக புகழ்ச்சியான் – நான்மணி:61/3
ஆக்கம் அழியினும் அல்லவை கூறாத – இனிய40:28/3
ஆக்கம் போல் பூத்தன காடு – கார்40:22/4
ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு – குறள்:4 1/2
செப்பம் உடையவன் ஆக்கம் சிதைவு இன்றி – குறள்:12 2/1
காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்
அதனின் ஊங்கி இல்லை உயிர்க்கு – குறள்:13 2/1,2
அழுக்காறு உடையான்கண் ஆக்கம் போன்று இல்லை – குறள்:14 5/1
அறன் ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறன் ஆக்கம் – குறள்:17 3/1
அறன் ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறன் ஆக்கம்
பேணாது அழுக்கறுப்பான் – குறள்:17 3/1,2
வேண்டற்க வெஃகி ஆம் ஆக்கம் விளைவயின் – குறள்:18 7/1
அறம் கூறும் ஆக்கம் தரும் – குறள்:19 3/2
களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவு இறந்து – குறள்:29 3/1
நன்று ஆகும் ஆக்கம் பெரிது எனினும் சான்றோர்க்கு – குறள்:33 8/1
கொன்று ஆகும் ஆக்கம் கடை – குறள்:33 8/2
மன நலம் மன் உயிர்க்கு ஆக்கம் இன நலம் – குறள்:46 7/1
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை – குறள்:47 3/1
ஆக்கம் பலவும் தரும் – குறள்:50 2/2
ஆக்கம் பலவும் தரும் – குறள்:53 2/2
கடிது ஓச்சி மெல்ல எறிக நெடிது ஆக்கம்
நீங்காமை வேண்டுபவர் – குறள்:57 2/1,2
ஆக்கம் இழந்தேம் என்று அல்லாவார் ஊக்கம் – குறள்:60 3/1
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா – குறள்:60 4/1
துணை நலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினை நலம் – குறள்:66 1/1
மன்னிய ஆக்கம் தரும் – குறள்:70 2/2
அருளொடும் அன்பொடும் வாரா பொருள் ஆக்கம்
புல்லார் புரள விடல் – குறள்:76 5/1,2
இகலிற்கு எதிர் சாய்தல் ஆக்கம் அதனை – குறள்:86 8/1
இகல் காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை – குறள்:86 9/1
பேணாது பெண் விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர் – குறள்:91 2/1
ஆண் ஆக்கம் வேண்டாதான் ஆசான் அவற்கு இயைந்த – சிறுபஞ்:27/1

TOP


ஆக்கமும் (4)

அறத்தின் ஊஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை – குறள்:4 2/1
அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் – குறள்:17 9/1
காக்கை கரவா கரைந்து உண்ணும் ஆக்கமும்
அன்ன நீரார்க்கே உள – குறள்:53 7/1,2
ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால் – குறள்:65 2/1

TOP


ஆக்கல் (2)

போர் ஏற்றும் என்பார் பொது ஆக்கல் வேண்டுமோ – பழ:231/2
அழியாமை எ தவமும் சார்ந்தாரை ஆக்கல்
பழியாமை பாத்தல் யார்மாட்டும் ஒழியாமை – சிறுபஞ்:45/1,2

TOP


ஆக்கலும் (3)

அலைப்பான் பிறிது உயிரை ஆக்கலும் குற்றம் – நான்மணி:100/1
ஒன்னார் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும்
எண்ணின் தவத்தான் வரும் – குறள்:27 4/1,2
தாளின் ஒரு பொருள் ஆக்கலும் இ மூன்றும் – திரி:31/3

TOP


ஆக்கி (6)

துப்பார்க்கு துப்பு ஆய துப்பு ஆக்கி துப்பார்க்கு – குறள்:2 2/1
வினையான் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – குறள்:68 8/1
இல் ஆண்மை ஆக்கி கொளல் – குறள்:103 6/2
நட்டாரை ஆக்கி பகை தணித்து வை எயிற்று – பழ:398/1
நட்டாரை ஆக்கி பகை தணித்து வை எயிற்று – சிறுபஞ்:16/1
உளம் தொட்டு உழு வயல் ஆக்கி வளம் தொட்டு – சிறுபஞ்:64/2

TOP


ஆக்கிக்கொளல் (1)

ஊராண்மை ஆக்கிக்கொளல் – ஐந்70:54/4

TOP


ஆக்கிய (1)

நா தளிர்ப்ப ஆக்கிய உண்டியும் இ மூன்றும் – திரி:47/3

TOP


ஆக்கியக்கால் (1)

முட்டு இல் பெரும் பொருள் ஆக்கியக்கால் மற்றுஅது – இனிய40:19/3

TOP


ஆக்கினும் (1)

அழிப்பினும் ஆக்கினும் ஆகும் விழுத்தக்க – பழ:364/2

TOP


ஆக்குதலால் (1)

இல்லத்தில் ஆக்குதலால் – நாலடி:23 5/4

TOP


ஆக்கும் (6)

எரிப்ப சுட்டு எவ்வ நோய் ஆக்கும் பரப்ப – நாலடி:13 4/2
முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்று இன்மை – குறள்:62 6/1
தான் உடன்பாடு இன்றி வினை ஆக்கும் என்பானும் – திரி:36/2
வெருவாமை வீழ் விருந்து ஓம்பி திரு ஆக்கும்
தெய்வத்தை எஞ்ஞான்றும் தெற்ற வழிபாடு – சிறுபஞ்:41/2,3
தனக்கு என்றும் ஓர் பாங்கன் பொய்யான் மெய் ஆக்கும்
எனக்கு என்று இயையான் யாது ஒன்றும் புன கொன்றை – ஏலாதி:5/1,2
அலை களம் போர் யானை ஆக்கும் நிலைக்களம் – ஏலாதி:12/2

TOP


ஆக்குவர் (1)

ஆக்குவர் ஆற்ற எமக்கு என்று அமர்ந்து இருத்தல் – பழ:128/2

TOP


ஆக (57)

செறிப்பு இல் பழம் கூரை சேறு அணை ஆக
இறைத்தும் நீர் ஏற்றும் கிடப்பர் கறை குன்றம் – நாலடி:24 1/1,2
ஓதி அனையார் உணர்வு உடையார் தூய்து ஆக
நல்கூர்ந்தும் செல்வர் இரவாதார் செல்வரும் – நாலடி:27 10/2,3
தனது ஆக தான் கெட்டான் தாயத்தவரும் – நாலடி:28 8/1
தமது ஆய போழ்தே கொடாஅர் தனது ஆக
முன்னே கொடுப்பின் அவர் கடியார் தான் கடியான் – நாலடி:28 8/2,3
இரவலர் கன்று ஆக ஈவார் ஆ ஆக – நாலடி:28 9/1
இரவலர் கன்று ஆக ஈவார் ஆ ஆக
விரகின் சுரப்பதாம் வண்மை விரகு இன்றி – நாலடி:28 9/1,2
திரு மதுகை ஆக திறன் இலார் செய்யும் – நாலடி:30 1/1
பழமை கந்து ஆக பசைந்த வழியே – நாலடி:31 10/1
பொருள் ஆக கொள்வர் புலவர் பொருள் அல்லா – நாலடி:33 1/2
முன்னம் வித்து ஆக முளைக்கும் முளைத்த பின் – நான்மணி:30/3
குருந்தின் குவி இணர் உள் உறை ஆக
திருந்து இன் இளி வண்டு பாட இரும் தும்பி – கார்40:15/2,3
நல் விருந்து ஆக நமக்கு – கார்40:36/4
காவிரி நாடன் கடாஅய் கடிது ஆக
கூடாரை அட்ட களத்து – கள40:12/4,5
தினை காத்து இருந்தேம் யாம் ஆக வினை வாய்த்து – ஐந்50:14/2
பாய்ந்து அருவி ஆடினேம் ஆக பணிமொழிக்கு – ஐந்50:15/3
இருக்கை இதண் மேலேம் ஆக பரு கை – திணை150:14/2
காமர் கண் ஆக கழி துயிற்றும் காமரு சீர் – திணை150:34/2
கடல் கோடு இரு மருப்பு கால் பாகன் ஆக
அடல் கோட்டு யானை திரையா உடற்றி – திணை150:43/1,2
திமில் களிறு ஆக திரை பறையா பல் புள் – திணை150:50/1
திரை பாகன் ஆக திமில் களிறு ஆக – திணை150:52/1
திரை பாகன் ஆக திமில் களிறு ஆக
கரை சேர்ந்த கானல் படையா விரையாது – திணை150:52/1,2
அழிவிலர் ஆக அவர் – திணை150:78/4
அருள் பொருள் ஆகாமை ஆக அருளான் – திணை150:85/2
தேரோன் மலை மறைய தீம் குழல் வெய்து ஆக
வாரான் விடுவானோ வாள்கண்ணாய் கார் ஆர் – திணை150:112/1,2
கொடும் தடம் கண் கூற்று மின் ஆக நெடும் தடம் கண் – திணை150:115/2
இன் சொலன் ஆக பெறின் – குறள்:10 2/2
மனத்தது மாசு ஆக மாண்டார் நீர் ஆடி – குறள்:28 8/1
அற்று ஆக அற்றது இலர் – குறள்:37 5/2
எண் பொருள ஆக செல சொல்லி தான் பிறர்வாய் – குறள்:43 4/1
சூழ்வார் கண் ஆக ஒழுகலான் மன்னவன் – குறள்:45 5/1
அதற்கு உரியன் ஆக செயல் – குறள்:52 8/2
வினைக்கண் வினை உடையான் கேண்மை வேறு ஆக
நினைப்பானை நீங்கும் திரு – குறள்:52 9/1,2
திண்ணியர் ஆக பெறின் – குறள்:67 6/2
இளைது ஆக முள் மரம் கொல்க களையுநர் – குறள்:88 9/1
ஊரவர் கௌவை எரு ஆக அன்னை சொல் – குறள்:115 7/1
நீர் ஆக நீளும் இ நோய் – குறள்:115 7/2
காதல் அவர் இலர் ஆக நீ நோவது – குறள்:125 2/1
உள்ளத்தார் காதலவர் ஆக உள்ளி நீ – குறள்:125 9/1
வழுத்தினாள் தும்மினேன் ஆக அழித்து அழுதாள் – குறள்:132 7/1
கேள் ஆக வாழ்தல் இனிது – திரி:12/4
மெச்சும் வகையால் ஒழிந்த இடை ஆக
துய்க்க முறை வகையால் ஊண் – ஆசாரக்:25/2,3
காவலனை ஆக வழிபட்டார் மற்று அவன் – பழ:20/1
பேர் பிறிது ஆக பெறுதலால் போகாரே – பழ:146/3
நீர் குறிது ஆக புகல் – பழ:146/4
வாய் முன்னது ஆக வலிப்பினும் போகாதே – பழ:156/3
உறு மகன் ஆக ஒருவனை நாட்டி – பழ:172/1
திரியும் இடிஞ்சிலும் நெய்யும் சார்வு ஆக
எரியும் சுடர் ஓர் அனைத்தால் தெரியுங்கால் – பழ:219/1,2
தமக்கு உற்றதே ஆக தம் அடைந்தார்க்கு உற்றது – பழ:368/1
பழமை கந்து ஆக பரியார் புதுமை – பழ:386/3
எ நீரர்ஆயினும் ஆக அவரவர் – பழ:395/3
வைததனான் ஆகும் வசை வணக்கம் நன்று ஆக
செய்ததனான் ஆகும் செழும் குலம் முன் செய்த – சிறுபஞ்:33/1,2
மன்று சார்வு ஆக மனை – சிறுபஞ்:45/4
உள்ளத்த ஆக உணர் – ஏலாதி:27/4
மெய் அளவு ஆக விதி – ஏலாதி:29/4
அன்புடையார்க்கு உள்ளன ஆறு குணம் ஆக
மென் புடையார் வைத்தார் விரித்து – ஏலாதி:68/3,4
வினை வாழ்க்கை ஆக விழைப மனை வாழ்க்கை – ஏலாதி:73/2
கேசம் அணிந்த கிளர் எழிலோள் ஆக
முடியும்கொல் என்று முனிவான் ஒருவன் – கைந்:12/2,3

TOP


ஆகத்து (2)

குடமலை ஆகத்து கொள் அப்பு இறைக்கும் – கார்40:33/2
கதிர் முலை ஆகத்து கண் அன்னார் சேரி – திணை50:33/3

TOP


ஆகம் (3)

பூண் ஆகம் நேர்வு அளவும் போகாது பூண் ஆகம் – திணை150:16/2
பூண் ஆகம் நேர்வு அளவும் போகாது பூண் ஆகம்
என்றேன் இரண்டாவது உண்டோ மடல்மா மேல் – திணை150:16/2,3
தொடி தோள் மடவார் துணை முலை ஆகம்
மடுத்து அவர் மார்பில் மகிழ்நன் மடுப்ப – பழ:222/1,2

TOP


ஆகமன் (1)

செம் கண் மால்ஆயினும் ஆகமன் தம் கை – நாலடி:38 3/2

TOP


ஆகல் (2)

கொண்டு அடையான் ஆகல் இனிது – இனிய40:7/4
மனன் அஞ்சான் ஆகல் இனிது – இனிய40:14/4

TOP


ஆகலான் (2)

தாங்கற்கு அரிது ஆகலான் – ஆசாரக்:65/3
மூத்த உள ஆகலான் – ஆசாரக்:91/3

TOP


ஆகலும் (1)

எள்ளப்படும் மரபிற்று ஆகலும் உள் பொருளை – திரி:85/1

TOP


ஆகல்ஊழ் (1)

ஆகல்ஊழ் உற்றக்கடை – குறள்:38 2/2

TOP


ஆகலோ (1)

முது நெய் தீது ஆகலோ இல் – பழ:70/4

TOP


ஆகவே (3)

வரைவாய் நீ ஆகவே வா – திணை150:43/4
கார் தோன்ற காதலர் தேர் தோன்றாது ஆகவே
பீர் தோன்றி நீர் தோன்றும் கண் – திணை150:100/3,4
ஆகவே செய்யின் அமிர்து – சிறுபஞ்:2/4

TOP


ஆகற்பாலார் (2)

தலைமக்கள் ஆகற்பாலார் – நாலடி:21 5/4
முழுமக்கள் ஆகற்பாலார் – திரி:87/4

TOP


ஆகா (17)

பழி ஆகா ஆறே தலை – நாலடி:8 9/4
உறற்பால நீக்கல் உறுவர்க்கும் ஆகா
பெறற்பால் அனையவும் அன்ன ஆம் மாரி – நாலடி:11 4/1,2
உறு காலத்து ஊற்று ஆகா ஆம் இடத்தே ஆகும் – நாலடி:11 10/2
எ நிலத்து வித்து இடினும் காஞ்சிரம் காழ் தெங்கு ஆகா
தென் நாட்டவரும் சுவர்க்கம் புகுதலால் – நாலடி:25 3/1,2
பரியினும் ஆகா ஆம் பால் அல்ல உய்த்து – குறள்:38 6/1
உள் அழிக்கல் ஆகா அரண் – குறள்:43 1/2
இல்லை நன்று ஆகா வினை – குறள்:46 6/2
காப்பு இகழல் ஆகா பொருள் – திரி:47/4
எ பாலும் ஆகா கெடும் – ஆசாரக்:3/3
பொருந்தா மண் ஆகா சுவர் – பழ:9/4
சிறையான் அகப்படுத்தல் ஆகா அறையோ – பழ:30/2
வேற்று நாடு ஆகா தமவே ஆகும் ஆயினால் – பழ:55/3
தாய் மிதித்த ஆகா முடம் – பழ:299/4
மரத்தின் கீழ் ஆகா மரம் – பழ:311/4
இமையாது காப்பினும் ஆகா இமையாரும் – பழ:336/2
கைத்து இன்றி ஆகா கருமங்கள் காரிகையாய் – பழ:400/3
தேன் புரிந்தது யார்க்கும் செயல் ஆகா தாம் புரீஇ – சிறுபஞ்:25/2

TOP


ஆகாத (3)

ஒருவர் பங்கு ஆகாத ஊக்கம் இனிதே – இனிய40:22/2
அரிய என்று ஆகாத இல்லை பொச்சாவா – குறள்:54 7/1
மாசு அற மாண்ட மனம் உடையர் ஆகாத
கூதறைகள் ஆகார் குடி – பழ:360/3,4

TOP


ஆகாதது (2)

நீ எமக்கு ஆகாதது – குறள்:130 1/2
திறத்தின் உரைப்பார்க்கு ஒன்று ஆகாதது இல்லை – பழ:295/2

TOP


ஆகாதாம் (1)

தறுகண்மை ஆகாதாம் பேதை தறுகண் – பழ:220/2

TOP


ஆகாதார்க்கு (1)

ஆகாதார்க்கு ஆகுவது இல் – பழ:127/4

TOP


ஆகாதால் (1)

செல்பவோ சிந்தனையும் ஆகாதால் நெஞ்சு எரியும் – திணை150:83/1

TOP


ஆகாது (7)

அன்று ஒழிய நோய் மொழி சார்வு ஆகாது உரும் உடை வான் – திணை150:108/3
நன்று ஆகாது ஆகிவிடும் – குறள்:13 8/2
தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் – குறள்:62 9/1
திருத்தலும் ஆகாது தீது ஆம் அதுவே – பழ:187/3
செம் நடை சேரா சிறியார் போல் ஆகாது
நின் நடையானே நட அத்தா நின் நடை – பழ:288/2,3
நாண் இன்றி ஆகாது பெண்மை நயவிய – பழ:400/1
ஊண் இன்றி ஆகாது உயிர் வாழ்க்கை பேணுங்கால் – பழ:400/2

TOP


ஆகாதுஎனினும் (1)

ஆகாதுஎனினும் அகத்து நெய் உண்டாகின் – நாலடி:34 7/1

TOP


ஆகாதே (6)

பூம் புனல் ஊர பொது மக்கட்கு ஆகாதே
பாம்பு அறியும் பாம்பின கால் – பழ:5/3,4
அமரா குறிப்பு அவர்க்கு ஆகாதே தோன்றும் – பழ:144/2
கொண்டதே கொண்டு விடான் ஆகும் ஆகாதே
உண்டது நீலம் பிறிது – பழ:168/3,4
பேர்த்து தெருட்டல் பெரியார்க்கும் ஆகாதே
கூர்த்த நுண் கேள்வி அறிவுடையார்க்குஆயினும் – பழ:195/2,3
நற்கு அறிவு இல்லாரை நாட்டவும் ஆகாதே
சொல் குறிகொண்டு துடி பண்ணுறுத்தது போல் – பழ:270/1,2
மஞ்சு ஆடு வெற்ப மறைப்பினும் ஆகாதே
தம் சாதி மிக்குவிடும் – பழ:285/3,4

TOP


ஆகாப்பது (1)

இழுகினான் ஆகாப்பது இல்லையே முன்னம் – பழ:29/3

TOP


ஆகாமல் (1)

அரங்கின் மேல் ஆடுநர் போல் ஆகாமல் நன்று ஆம் – ஏலாதி:24/3

TOP


ஆகாமை (1)

அருள் பொருள் ஆகாமை ஆக அருளான் – திணை150:85/2

TOP


ஆகார் (3)

யாண்டு சென்று யாண்டும் உளர் ஆகார் வெம் துப்பின் – குறள்:90 5/1
கிணற்று அகத்து தேரை போல் ஆகார் கணக்கினை – பழ:61/2
கூதறைகள் ஆகார் குடி – பழ:360/4

TOP


ஆகாவாம் (1)

மன நலம் ஆகாவாம் கீழ் – பழ:11/4

TOP


ஆகி (69)

வினை உலப்ப வேறு ஆகி வீழ்வர் தாம் கொண்ட – நாலடி:1 3/3
அலி ஆகி ஆடி உண்பார் – நாலடி:9 5/4
தினை துணையர் ஆகி தம் தேசு உள் அடக்கி – நாலடி:11 5/1
பேரும் பிறிது ஆகி தீர்த்தம் ஆம் ஓரும் – நாலடி:18 5/2
ஆடு கோடு ஆகி அதரிடை நின்றதூஉம் – நாலடி:20 2/1
அருகலது ஆகி பல பழுத்தக்கண்ணும் – நாலடி:27 1/1
மெல்லியர் ஆகி தம் மேலாயர் செய்தது – நாலடி:30 9/3
மறுமை மனத்தாரே ஆகி மறுமையை – நாலடி:33 9/2
உரையின் மகிழ்ந்து தம் உள்ளம் வேறு ஆகி
மரை இலையின் மாய்ந்தார் பலர் – நாலடி:36 9/3,4
செந்நெல்லே ஆகி விளைதலால் அ நெல் – நாலடி:37 7/2
கடைக்கால் தலைக்கண்ணது ஆகி குடை கால் போல் – நாலடி:37 8/3
பங்கம் இல் செய்கையர் ஆகி பரிந்து யார்க்கும் – இனிய40:9/3
சிரல்வாய் வனப்பின ஆகி நிரல் ஒப்ப – கார்40:36/1
நொந்த ஒருத்திக்கு நோய் தீர் மருந்து ஆகி
இந்தின் கரு வண்ணம் கொண்டன்று எழில் வானம் – கார்40:40/2,3
முற்பகல் எல்லாம் குழம்பு ஆகி பிற்பகல் – கள40:1/3
யாரும் இல் நெஞ்சினேம் ஆகி உறைவேமை – ஐந்50:6/3
வலி ஆகி பின்னும் பயக்கும் மெலிவு இல் – ஐந்70:5/2
இறு மென் குரல நின் பிள்ளைகட்கே ஆகி
நெறி நீர் இரும் கழி சேர்ப்பன் அகன்ற – ஐந்70:68/2,3
அழி நீர ஆகி அரித்து எழுந்து தோன்றி – திணை50:11/3
முரி பரல ஆகி முரண் அழிந்து தோன்றி – திணை50:12/1
கழல் ஆகி பொன் வட்டு ஆய் தார் ஆய் மடல் ஆய் – திணை150:98/3
குழல் ஆகி கோல் சுரியாய் கூர்ந்து – திணை150:98/4
உளர் ஆகி உய்யும் வகை – திணை150:111/4
மனை தக்க மாண்பு உடையள் ஆகி தன் கொண்டான் – குறள்:6 1/1
மருந்து ஆகி தப்பா மரத்த அற்றால் செல்வம் – குறள்:22 7/1
அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழி பயக்கும் – குறள்:47 1/1
தமர் ஆகி தன் துறந்தார் சுற்றம் அமராமை – குறள்:53 9/1
துறந்தார் படிவத்தர் ஆகி இறந்து ஆராய்ந்து – குறள்:59 6/1
மறைந்தவை கேட்க வற்று ஆகி அறிந்தவை – குறள்:59 7/1
பெரும் பொருளான் பெட்டக்கது ஆகி அரும் கேட்டால் – குறள்:74 2/1
சிறு காப்பின் பேர் இடத்தது ஆகி உறு பகை – குறள்:75 4/1
கொளற்கு அரிதாய் கொண்ட கூழ்த்து ஆகி அகத்தார் – குறள்:75 5/1
அழிவு இன்று அறைபோகாது ஆகி வழிவந்த – குறள்:77 4/1
நண்பு ஆற்றார் ஆகி நயம் இல செய்வார்க்கும் – குறள்:100 8/1
துஞ்சுங்கால் தோள் மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால் – குறள்:122 8/1
காலை அரும்பி பகல் எல்லாம் போது ஆகி
மாலை மலரும் இ நோய் – குறள்:123 7/1,2
அழல் போலும் மாலைக்கு தூது ஆகி ஆயன் – குறள்:123 8/1
செயிர் நிற்கும் சுற்றமும் ஆகி மயிர் நரைப்ப – திரி:67/2
மிக்கு உடையர் ஆகி மிக மதிக்கப்பட்டாரை – பழ:36/1
விளிந்தாரே போல பிறர் ஆகி நிற்கும் – பழ:42/1
அளிந்தார்கணாயினும் ஆராயான் ஆகி
தெளிந்தான் விரைந்து கெடும் – பழ:42/3,4
ஏதிலர் ஆகி இடை விண்டார் ஆதலால் – பழ:52/3
பின் இன்னார் ஆகி பிரியார் ஒரு குடியார் – பழ:66/2
நடலை இலர் ஆகி நன்று உணராராய – பழ:72/1
கள்ளம் உடைத்து ஆகி சார்ந்த கழி நட்பு – பழ:98/2
செல் விருந்து ஆகி செலல் வேண்டா ஒல்வது – பழ:100/2
கையுளது ஆகி விடினும் குறும்பூழ்க்கு – பழ:121/3
தம் குற்றம் நீக்கலர் ஆகி பிறர் குற்றம் – பழ:124/1
வலியாரை கண்டக்கால் வாய் வாளார் ஆகி
மெலியாரை மீதூரும் மேன்மை உடைமை – பழ:157/1,2
செறலின் கொலை புரிந்து சேண் உவப்பர் ஆகி
அறிவின் அருள் புரிந்து செல்லார் பிறிதின் – பழ:164/1,2
உறு மனத்தான் ஆகி ஒழுகின் தெறு மனத்தார் – பழ:165/2
ஐயம் இலர் ஆகி செய்க அது அன்றோ – பழ:181/3
அடக்கம் இல் உள்ளத்தன் ஆகி நடக்கையின் – பழ:200/2
கதிப்பவர் நூலினை கையிகந்தார் ஆகி
பதிப்பட வாழ்வார் பழி ஆய செய்தல் – பழ:258/2,3
இருந்து அமையார் ஆகி இறப்ப வெகுடல் – பழ:281/2
செல்வது அறிகிலர் ஆகி சிதைத்து எழுவர் – பழ:290/2
வன்கண்ணன் ஆகி ஒறுக்க ஒறுக்க அல்லா – பழ:322/3
அவற்று அவற்று ஆம் துணைய ஆகி பயத்தான் – பழ:327/2
கொடை வேந்தன் கோல் கொடியன் ஆகி குடிகள் மேல் – பழ:329/2
விழு தொடையர் ஆகி விளங்கி தொல் வந்தார் – பழ:339/1
ஒழுக்கு உடையர் ஆகி ஒழுகல் பழ தெங்கு – பழ:339/2
வெயில் விரி போழ்தின் வெளிப்பட்டார் ஆகி
அயில் போலும் கண்ணாய் அடைந்தார் போல் காட்டி – பழ:353/2,3
மருந்து ஆகி நிற்பதாம் மாட்சி மருந்தின் – பழ:355/2
அனைத்தினும் ஆன்று அவிந்தார் ஆகி நினைத்திருந்து – பழ:359/2
பல் கிளையுள் பாத்துறான் ஆகி ஒருவனை – பழ:366/1
ஊர்ந்த பரிவும் இலர் ஆகி சேர்ந்தார் – பழ:386/2
மெய் நீரர் ஆகி விரிய புகுவார்க்கும் – பழ:395/1
பொய் நீரர் ஆகி பொருளை முடிப்பார்க்கும் – பழ:395/2
ஒல்லை உயிர்க்கு ஊற்றங்கோல் ஆகி ஒல்லுமேல் – சிறுபஞ்:55/2

TOP


ஆகிய (7)

அம்மனை கோல் ஆகிய ஞான்று – நாலடி:2 4/4
உணர்வு இலர் ஆகிய ஊதியம் இல்லார் – நாலடி:24 3/3
கல்லார்க்கு ஒன்று ஆகிய காரணம் தொல்லை – நாலடி:27 5/2
இலர் பலர் ஆகிய காரணம் நோற்பார் – குறள்:27 10/1
களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவு இறந்து – குறள்:29 3/1
கொலை வினையர் ஆகிய மாக்கள் புலை வினையர் – குறள்:33 9/1
நகை வகையர் ஆகிய நட்பின் பகைவரான் – குறள்:82 7/1

TOP


ஆகியக்கண்ணும் (1)

எனை மாட்சித்து ஆகியக்கண்ணும் வினை மாட்சி – குறள்:75 10/1

TOP


ஆகியவளும் (1)

ஆகியவளும் அதுஆனால் தாய் தாய்க்கொண்டு – நாலடி:2 5/3

TOP


ஆகியார் (1)

கடு வினையர் ஆகியார் சார்ந்து – நாலடி:13 4/4

TOP


ஆகியாள் (1)

எனக்கு தாய் ஆகியாள் என்னை ஈங்கு இட்டு – நாலடி:2 5/1

TOP


ஆகிவிடின் (1)

தான் நல்காது ஆகிவிடின் – குறள்:2 7/2

TOP


ஆகிவிடினும் (1)

நற்கு எளிது ஆகிவிடினும் நளிர் வரை மேல் – பழ:36/3

TOP


ஆகிவிடும் (10)

இன்னா வித்து ஆகிவிடும் – நான்மணி:30/4
பொய்யா வித்து ஆகிவிடும் – நான்மணி:72/4
நன்று ஆகாது ஆகிவிடும் – குறள்:13 8/2
உயிர்க்கு இறுதி ஆகிவிடும் – குறள்:48 6/2
வடு குற்றம் ஆகிவிடும் – ஆசாரக்:67/4
மணி மணி ஆகிவிடும் – பழ:78/4
யாப்புள் வேறு ஆகிவிடும் – பழ:162/4
குறு கண்ணி ஆகிவிடும் – பழ:294/4
யாதானும் ஆகிவிடும் – பழ:321/4
வானகம் ஆகிவிடும் – பழ:393/4

TOP


ஆகின்று (1)

ஆகின்று நம் ஊர் அவர்க்கு – கார்40:39/4

TOP


ஆகின்றே (1)

பெய் வளை கையாய் பெரு நகை ஆகின்றே
செய் வயல் ஊரன் வதுவை விழவு இயம்ப – ஐந்50:26/1,2

TOP


ஆகுதல் (5)

தெரிவு உடையார் தீ இனத்தர் ஆகுதல் நாகம் – நாலடி:24 10/3
செயிர் வேழம் ஆகுதல் இன்று – நாலடி:36 8/4
செய்யாமை முன் இனிது செங்கோலன் ஆகுதல்
எய்தும் திறத்தால் இனிது என்ப யார்மாட்டும் – இனிய40:5/2,3
நூலாருள் நூல் வல்லான் ஆகுதல் வேலாருள் – குறள்:69 3/1
ஆகுதல் மாணார்க்கு அரிது – குறள்:83 3/2

TOP


ஆகுதிர் (1)

இ நீரர் ஆகுதிர் என்று – குறள்:132 9/2

TOP


ஆகுப (1)

குல குல வண்ணத்தர் ஆகுப ஆங்கே – பழ:340/3

TOP


ஆகும் (90)

மம்மர் கொள் மாந்தர்க்கு அணங்கு ஆகும் தன் கை கோல் – நாலடி:2 4/3
கோல் கண்ணள் ஆகும் குனிந்து – நாலடி:2 7/4
நீருள் குளித்தும் உயல் ஆகும் நீருள் – நாலடி:9 10/2
உறு காலத்து ஊற்று ஆகா ஆம் இடத்தே ஆகும்
சிறு காலை பட்ட பொறியும் அதனால் – நாலடி:11 10/2,3
ஒருதன்மைத்து ஆகும் அறம் நெறி ஆ போல் – நாலடி:12 8/3
ஊக்கம் அழிப்பதூஉம் மெய் ஆகும் ஆக்கம் – நாலடி:13 9/2
நல்லவை செய்யின் இயல்பு ஆகும் தீயவை – நாலடி:15 4/1
பல்லவர் தூற்றும் பழி ஆகும் எல்லாம் – நாலடி:15 4/2
பெய்யா ஒரு சிறை பேர் இல் உடைத்து ஆகும்
எவ்வம் உழந்தக்கடைத்தும் குடி பிறந்தார் – நாலடி:15 7/2,3
இடித்து நீர் கொள்ளினும் இன் சுவைத்தே ஆகும்
வடுப்பட வைது இறந்தக்கண்ணும் குடி பிறந்தோர் – நாலடி:16 6/2,3
பாலொடு அளாய நீர் பால் போல் ஆகும் அல்லது – நாலடி:18 7/1
ஒல்காவே ஆகும் உழவர் உழுபடைக்கு – நாலடி:18 8/2
காழ் கொண்டகண்ணே களிறு அணைக்கும் கந்து ஆகும்
வாழ்தலும் அன்ன தகைத்தே ஒருவன்தான் – நாலடி:20 2/2,3
என்று இவற்றால் ஆகும் குலம் – நாலடி:20 5/4
வேளாண்மை வெம் கருனை வேம்பு ஆகும் கேளாய் – நாலடி:21 7/2
தன்னால்தான் ஆகும் மறுமை வட திசையும் – நாலடி:25 3/3
சென்று இசையா ஆகும் செவிக்கு – நாலடி:26 7/4
தாம் கலந்த நெஞ்சினார்க்கு என் ஆகும் தக்கார் வாய் – நாலடி:26 9/3
ஈரம் கிடையகத்து இல் ஆகும் ஓரும் – நாலடி:36 10/2
நகை ஆகும் நண்ணார் முன் சேறல் பகை ஆகும் – நான்மணி:59/3
நகை ஆகும் நண்ணார் முன் சேறல் பகை ஆகும்
பாடு அறியாதானை இரவு – நான்மணி:59/3,4
வைததனால் ஆகும் வசையே வணக்கமது – நான்மணி:103/1
செய்ததனால் ஆகும் செழும் கிளை செய்த – நான்மணி:103/2
அருளினால் ஆகும் அறம் – நான்மணி:103/4
இன் சொலான் ஆகும் கிழமை இனிப்பு இலா – நான்மணி:105/1
வன் சொலான் ஆகும் வசை மனம் மென் சொலின் – நான்மணி:105/2
நாவினான் ஆகும் அருள் மனம் அ மனத்தான் – நான்மணி:105/3
அணங்கு ஆகும் ஆற்ற எமக்கு – ஐந்50:47/4
ஆகும் அவர் காதல் அவா – ஐந்70:29/4
அன்னை முகனும் அது ஆகும் பொன் அலர் – ஐந்70:58/2
மறப்பினும் ஓத்து கொளல் ஆகும் பார்ப்பான் – குறள்:14 4/1
நன்றிக்கு வித்து ஆகும் நல் ஒழுக்கம் தீ ஒழுக்கம் – குறள்:14 8/1
இலன் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து – குறள்:21 5/2
நத்தம் போல் கேடும் உளது ஆகும் சாக்காடும் – குறள்:24 5/1
தவமும் தவம் உடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை – குறள்:27 2/1
நன்று ஆகும் ஆக்கம் பெரிது எனினும் சான்றோர்க்கு – குறள்:33 8/1
கொன்று ஆகும் ஆக்கம் கடை – குறள்:33 8/2
இயல்பு ஆகும் நோன்பிற்கு ஒன்று இன்மை உடைமை – குறள்:35 4/1
மயல் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து – குறள்:35 4/2
அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல் – குறள்:37 8/1
என் குற்றம் ஆகும் இறைக்கு – குறள்:44 6/2
நிலத்து இயல்பான் நீர் திரிந்து அற்று ஆகும் மாந்தர்க்கு – குறள்:46 2/1
இனத்து இயல்பது ஆகும் அறிவு – குறள்:46 2/2
இனத்து உளது ஆகும் அறிவு – குறள்:46 4/2
மனம் தூயார்க்கு எச்சம் நன்று ஆகும் இனம் தூயார்க்கு – குறள்:46 6/1
மன நலத்தின் ஆகும் மறுமை மற்று அஃதும் – குறள்:46 9/1
வேறு ஆகும் மாந்தர் பலர் – குறள்:52 4/2
புறப்படுத்தான் ஆகும் மறை – குறள்:59 10/2
இன்னாமை இன்பம் என கொளின் ஆகும் தன் – குறள்:63 10/1
நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள் – குறள்:105 9/1
வடு காண வற்று ஆகும் கீழ் – குறள்:108 9/2
நெஞ்சம் அடங்குதல் வீடு ஆகும் இ மூன்றும் – திரி:43/3
வாய்மை உடைமை வனப்பு ஆகும் தீமை – திரி:78/2
உப்பின் பெரும் குப்பை நீர் படின் இல் ஆகும்
நட்பின் கொழு முளை பொய் வழங்கின் இல் ஆகும் – திரி:83/1,2
நட்பின் கொழு முளை பொய் வழங்கின் இல் ஆகும்
செப்பம் உடையார் மழை அனையர் இ மூன்றும் – திரி:83/2,3
மான் சேர்ந்த நோக்கினாய் ஆங்க அணங்கு ஆகும்
தான் செய்த பாவை தனக்கு – பழ:8/3,4
ஒற்கப்பட முயறும் என்றல் இழுக்கு ஆகும்
நற்கு எளிது ஆகிவிடினும் நளிர் வரை மேல் – பழ:36/2,3
வேற்று நாடு ஆகா தமவே ஆகும் ஆயினால் – பழ:55/3
நாவாய் அடக்கல் அரிது ஆகும் நாவாய் – பழ:79/2
அது மன்னும் நல்லதே ஆகும் மது நெய்தல் – பழ:84/2
கூடகாரத்திற்கு துப்பு ஆகும் அஃதே போல் – பழ:96/2
புல் மேயாது ஆகும் புலி – பழ:119/4
செய் உளது ஆகும் மனம் – பழ:121/4
ஆகும் சமயத்தார்க்கு ஆள்வினையும் வேண்டாவாம் – பழ:127/1
கொண்டதே கொண்டு விடான் ஆகும் ஆகாதே – பழ:168/3
உடையானை காப்பதூஉம் ஆகும் அடையின் – பழ:282/2
என்று ஆங்கு இருப்பின் இழுக்கம் பெரிது ஆகும்
அன்றை பகலேயும் வாழ்கலார் நின்றது – பழ:297/2,3
ஞானம் வினாஅய் உரைக்கின் நகை ஆகும்
யானை பல் காண்பான் புகல் – பழ:298/3,4
அழிப்பினும் ஆக்கினும் ஆகும் விழுத்தக்க – பழ:364/2
அருள் உடையான்கண்ணதே ஆகும் அருள் உடையான் – சிறுபஞ்:1/2
படைதனக்கு யானை வனப்பு ஆகும் பெண்ணின் – சிறுபஞ்:5/1
முற்றினான் ஆகும் முதல்வன் நூல் பற்றினால் – சிறுபஞ்:6/2
உய்தல் ஒரு திங்கள் நாள் ஆகும் செய்தல் – சிறுபஞ்:28/2
சிந்தையான் ஆகும் சிறத்தல் உலகினுள் – சிறுபஞ்:31/3
தந்தையான் ஆகும் குலம் – சிறுபஞ்:31/4
வைததனான் ஆகும் வசை வணக்கம் நன்று ஆக – சிறுபஞ்:33/1
செய்ததனான் ஆகும் செழும் குலம் முன் செய்த – சிறுபஞ்:33/2
பொருளினான் ஆகும் ஆம் போகம் நெகிழ்ந்த – சிறுபஞ்:33/3
அருளினான் ஆகும் அறம் – சிறுபஞ்:33/4
ஞானத்தான் வீடு ஆகும் நாட்டு – சிறுபஞ்:34/4
ஆகும் அ நான்கு ஒழித்து ஐந்து அடக்குவான்ஆகில் – சிறுபஞ்:67/3
அட்டான் இட உண்டான் ஐவரினும் ஆகும் என – சிறுபஞ்:68/3
இனத்தினான் ஆகும் பழி புகழ் தத்தம் – சிறுபஞ்:79/3
மனத்தினான் ஆகும் மதி – சிறுபஞ்:79/4
இன் சொல்லான் ஆகும் கிளைமை இயல்பு இல்லா – சிறுபஞ்:95/1
வன் சொல்லான் ஆகும் பகைமைமன் மென் சொல்லான் – சிறுபஞ்:95/2
ஆகும் அவன்ஆயின் ஐம் களிற்றின் ஆட்டுண்டு – ஏலாதி:11/3
ஈத்து உண்பான் ஆகும் இரும் கடல் சூழ் மண் அரசாய் – ஏலாதி:44/3
மண்டிலமும் ஆகும் மதி – ஏலாதி:72/4
வல்லை வீடு ஆகும் வகு – ஏலாதி:77/4

TOP


ஆகுமாம் (2)

பொருளினால் ஆகுமாம் போகம் நெகிழ்ந்த – நான்மணி:103/3
சீர் வரைய ஆகுமாம் செய்கை சிறந்து அனைத்தும் – பழ:381/3

TOP


ஆகுமின் (1)

அறம் செய்து அருளுடையீர் ஆகுமின் யாரும் – நாலடி:1 7/3

TOP


ஆகுமேல் (2)

தந்தையேஆயினும் தான் அடங்கான் ஆகுமேல்
கொண்டு அடையான் ஆகல் இனிது – இனிய40:7/3,4
கள்ள நோய் காணும் அயல் ஐந்தும் ஆகுமேல்
உள்ளம் நோய் வேண்டா உயிர்க்கு – சிறுபஞ்:60/3,4

TOP


ஆகுமோ (2)

மைந்து இறைகொண்ட மலை மார்ப ஆகுமோ
நந்து உழுத எல்லாம் கணக்கு – பழ:245/3,4
தம் சார்பு இலாதாரை தேசு ஊன்றல் ஆகுமோ
மஞ்சு சூழ் சோலை மலை நாட யார்க்கானும் – பழ:254/2,3

TOP


ஆகுல (1)

ஆகுல நீர பிற – குறள்:4 4/2

TOP


ஆகுவது (1)

ஆகாதார்க்கு ஆகுவது இல் – பழ:127/4

TOP


ஆகுவர் (4)

கொடு வினையர் ஆகுவர் கோடாரும் கோடி – நாலடி:13 4/3
குல நலத்தால் ஆகுவர் சான்றோர் கல நலத்தை – நாலடி:18 9/2
ஒரு நடையர் ஆகுவர் சான்றோர் பெரு நடை – நாலடி:35 3/2
உழை இனியர் ஆகுவர் சான்றோர் விழையாதே – நாலடி:35 9/2

TOP


ஆகுறுவார் (1)

மேதைகள் ஆகுறுவார் – ஆசாரக்:8/3

TOP


ஆகுஆறு (1)

ஆகுஆறு அளவு இட்டிதுஆயினும் கேடு இல்லை – குறள்:48 8/1

TOP


ஆகுஊழால் (1)

ஆகுஊழால் தோன்றும் அசைவு இன்மை கைப்பொருள் – குறள்:38 1/1

TOP


ஆங்க (1)

மான் சேர்ந்த நோக்கினாய் ஆங்க அணங்கு ஆகும் – பழ:8/3

TOP


ஆங்கண் (3)

கரும் கயத்து ஆங்கண் கழுமிய நீலம் – திணை50:39/1
முருகு இயல் கானல் அகன் கரை ஆங்கண்
குருகு இனம் ஆர்க்கும் கொடும் கழி சேர்ப்ப – திணை50:46/1,2
ஆங்கண் அறிய உரை – திணை150:126/4

TOP


ஆங்கு (72)

விளக்கு புக இருள் மாய்ந்த ஆங்கு ஒருவன் – நாலடி:6 1/1
தேய்விடத்து சென்று இருள் பாய்ந்த ஆங்கு நல் வினை – நாலடி:6 1/3
சத்தமும் சோதிடமும் என்று ஆங்கு இவை பிதற்றும் – நாலடி:6 2/3
இன்பம் பயந்த ஆங்கு இழிவு தலைவரினும் – நாலடி:8 9/1
யாங்கணும் தேரின் பிறிது இல்லை ஆங்கு தாம் – நாலடி:12 10/2
தண்ணீர்க்கு தான் பயந்து ஆங்கு – நாலடி:14 9/4
புல் பனி பற்று விட்ட ஆங்கு – நாலடி:18 1/4
தீ வளி சென்று சிதைத்த ஆங்கு சான்றாண்மை – நாலடி:18 9/3
மதலை ஆய் மற்று அதன் வீழ் ஊன்றிய ஆங்கு
குதலைமை தந்தைகண் தோன்றின் தான் பெற்ற – நாலடி:20 7/2,3
தேம் கமழ் நாற்றம் இழந்த ஆங்கு ஓங்கும் – நாலடி:20 9/2
மெய் ஞானம் கோட்டி உறழ்வழி விட்டு ஆங்கு ஓர் – நாலடி:32 1/1
அஞ்ஞானம் தந்திட்டு அது ஆங்கு அற துழாய் – நாலடி:32 1/2
மூழை சுவை உணராத ஆங்கு – நாலடி:33 1/4
செவ்வி கொளல் தேற்றாத ஆங்கு – நாலடி:33 2/4
தேம் படு தெண் கயத்து மீன் காட்டும் ஆங்கு
மலங்கு அன்ன செய்கை மகளிர் தோள் சேர்வர் – நாலடி:38 5/2,3
சக்கரத்தானை மறப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:0/3
அந்தணர் இல் இருந்து ஊண் இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:1/3
பாத்து இல் புடைவை உடை இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:2/3
தேற்றம் இலாதான் துணிவு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:7/3
வண்மை இலாளர் வனப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:9/3
இல்லாதார் நல்ல விழைவு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:15/3
கண் இல் ஒருவன் வனப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:16/3
நோன்று அவிந்து வாழாதார் நோன்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:17/3
நலத்தகையார் நாணாமை இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:19/3
மாரி வளம் பொய்ப்பின் ஊர்க்கு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:20/3
மூத்த இடத்து பிணி இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:21/3
தேன் நெய் புளிப்பின் சுவை இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:22/3
காமம் முதிரின் உயிர்க்கு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:24/3
கட்டு இலா மூதூர் உறைவு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:25/3
இல்லாதார் வாய் சொல்லின் நயம் இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:28/3
மண் இல் முழவின் ஒலி இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:31/3
நன்மை இலாளர் தொடர்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:32/3
வெள்ளம் படு மா கொலை இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:33/3
அறியான் வினாப்படுதல் இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:37/3
அடைக்கலம் வவ்வுதல் இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:40/3
முத்து ஏர் முறுவலார் சொல் இனிது ஆங்கு இனிதே – இனிய40:1/3
ஏருடையான் வேளாண்மைதான் இனிது ஆங்கு இனிதே – இனிய40:3/3
கான் யாற்று அடைகரை ஊர் இனிது ஆங்கு இனிதே – இனிய40:4/3
மாம் தளிர் மேனி வியர்ப்ப மற்று ஆங்கு எனைத்தும் – ஐந்50:15/2
ஏக்கற்று ஆங்கு என் மகன்தான் நிற்ப என்னானும் – ஐந்50:28/3
தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று ஆங்கு
ஐம்புலத்து ஆறு ஓம்பல் தலை – குறள்:5 3/1,2
இ உலகம் இல்லாகி ஆங்கு – குறள்:25 7/2
ஆங்கு இல்லை ஊன் தின்பவர்க்கு – குறள்:26 2/2
வேண்டிய வேண்டிய ஆங்கு எய்தலான் செய் தவம் – குறள்:27 5/1
கணை கொடிது யாழ் கோடு செவ்விது ஆங்கு அன்ன – குறள்:28 9/1
அமைந்து ஆங்கு ஒழுகான் அளவு அறியான் தன்னை – குறள்:48 4/1
நிச்சம் நிரப்பு கொன்று ஆங்கு – குறள்:54 2/2
அச்சம் உடையார்க்கு அரண் இல்லை ஆங்கு இல்லை – குறள்:54 4/1
தக்க ஆங்கு நாடி தலைச்செல்லா வண்ணத்தால் – குறள்:57 1/1
ஒத்து ஆங்கு ஒறுப்பது வேந்து – குறள்:57 1/2
வினை செய்வார் தம் சுற்றம் வேண்டாதார் என்று ஆங்கு
அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று – குறள்:59 4/1,2
எண்ணிய எண்ணிய ஆங்கு எய்துப எண்ணியார் – குறள்:67 6/1
முடிவும் இடையூறும் முற்றிய ஆங்கு எய்தும் – குறள்:68 6/1
ஆங்கு அமைவு எய்தியக்கண்ணும் பயம் இன்றே – குறள்:74 10/1
செய்த ஆங்கு அமையாக்கடை – குறள்:81 3/2
பெட்டு ஆங்கு ஒழுகுபவர் – குறள்:91 8/2
பசக்கமன் பட்டு ஆங்கு என் மேனி நயப்பித்தார் – குறள்:119 9/1
பெட்டு ஆங்கு அவர் பின் செலல் – குறள்:130 3/2
ஊடலின் உண்டு ஆங்கு ஓர் இன்பம் புணர்வது – குறள்:131 7/1
அகறலின் ஆங்கு ஒன்று உடைத்து – குறள்:133 5/2
பல் அவையுள் நல்லவை கற்றலும் பாத்து உண்டு ஆங்கு
இல்லறம் முட்டாது இயற்றலும் வல்லிதின் – திரி:31/1,2
நகரமும் காடு போன்று ஆங்கு – பழ:3/4
தூங்கும் எயிலும் தொலைத்தலான் ஆங்கு
முடியும் திறத்தால் முயல்க தாம் கூர் அம்பு – பழ:49/2,3
விட்டு ஆங்கு அகலா முழு மெய்யும் கொள்பவே – பழ:85/3
அ நீர் அவரவர்க்கு தக்கு ஆங்கு ஒழுகுபவே – பழ:90/3
பட்டு உண்டு ஆங்கு ஓடும் பரியாரை வையற்க – பழ:118/2
ஏ கல் மலை நாட என் செய்து ஆங்கு என் பெறினும் – பழ:127/3
என்று ஆங்கு இருப்பின் இழுக்கம் பெரிது ஆகும் – பழ:297/2
உரையுடை மன்னருள் புக்கு ஆங்கு அவையுள் – பழ:317/2
ஓர் அவிழினாலே உணர்ந்த ஆங்கு யார்கண்ணும் – பழ:348/2
நீடு ஆங்கு செய்தலும் நஞ்சால் இளங்கிளையை – சிறுபஞ்:11/3
வித்தகர் கண்ட வீடு உள்ளிட்டு ஆங்கு அ தக – சிறுபஞ்:91/2

TOP


ஆங்கே (22)

அன்று அவர்க்கு ஆங்கே பிண பறை ஆய் பின்றை – நாலடி:3 3/2
மலை ஆடும் மஞ்சு போல் தோன்றி மற்று ஆங்கே
நிலையாது நீத்துவிடும் – நாலடி:3 8/3,4
மேல் தொழிலும் ஆங்கே மிகும் – நாலடி:20 3/4
தீம் சுவை யாதும் திரியாதாம் ஆங்கே
இனம் தீது எனினும் இயல்பு உடையார் கேண்மை – நாலடி:25 4/2,3
வியவாய் காண் வேல் கண்ணாய் இ இரண்டும் ஆங்கே
நயவாது நிற்கும் நிலை – நாலடி:27 7/3,4
காத்தலும் ஆங்கே கடும் துன்பம் காத்த – நாலடி:28 10/2
கல் பயில் கானம் கடந்தார் வர ஆங்கே
நல் இசை ஏறொடு வானம் நடு நிற்ப – கார்40:18/1,2
இடம் என ஆங்கே குறி செய்தேம் பேதை – கார்40:33/3
கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்று ஆங்கே
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை – குறள்:2 5/1,2
விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்று ஆங்கே
பசும் புல் தலை காண்பு அரிது – குறள்:2 6/1,2
குற்றமும் ஆங்கே தரும் – குறள்:18 1/2
திறன் அறிந்து ஆங்கே திரு – குறள்:18 9/2
அளவு அல்ல செய்து ஆங்கே வீவர் களவு அல்ல – குறள்:29 9/1
அற்குப ஆங்கே செயல் – குறள்:34 3/2
பொள்ளென ஆங்கே புறம் வேரார் காலம் பார்த்து – குறள்:49 7/1
நீடு இன்றி ஆங்கே கெடும் – குறள்:57 6/2
உடுக்கை இழந்தவன் கை போல ஆங்கே
இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு – குறள்:79 8/1,2
ஒளித்ததூஉம் ஆங்கே மிகும் – குறள்:93 8/2
நனவினான் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவும் தான் – குறள்:122 5/1
குல குல வண்ணத்தர் ஆகுப ஆங்கே
புல புல வண்ணத்த புள் – பழ:340/3,4
மாந்தரும் ஆங்கே மதித்து உணர்ப ஆய்ந்த – பழ:397/2
அறியாமையோடு இளமை ஆவதாம் ஆங்கே
செறிய பெறுவதாம் செல்வம் சிறிய – பழ:403/1,2

TOP


ஆசார (1)

சொல்லிய ஆசார வித்து – ஆசாரக்:1/5

TOP


ஆசாரக்கோவை (1)

ஆசாரக்கோவை என தொகுத்தான் தீரா – ஆசாரக்:101/4

TOP


ஆசாரம் (8)

ஆசாரம் என்பது கல்வி அறம் சேர்ந்த – நான்மணி:93/1
அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம் எச்சம் – குறள்:108 5/1
அன்பின் திரியாமை ஆசாரம் நீங்காமை – ஆசாரக்:26/3
ஆசாரம் என்ப குரவர்க்கு இவை இவை – ஆசாரக்:62/2
அ பெற்றியாக முயல்பவர்க்கு ஆசாரம்
எ பெற்றியானும் படும் – ஆசாரக்:96/3,4
ஆசாரம் வீடு பெற்றார் – ஆசாரக்:100/5
ஆரிடத்து தான் அறிந்த மாத்திரையான் ஆசாரம்
யாரும் அறிய அறன் ஆய மற்றவற்றை – ஆசாரக்:101/2,3
அறியாத தேசத்து ஆசாரம் பழியார் – முது:3 8/1

TOP


ஆசாரியனது (1)

ஆசாரியனது அமைவு – ஏலாதி:75/4

TOP


ஆசான் (2)

ஆண் ஆக்கம் வேண்டாதான் ஆசான் அவற்கு இயைந்த – சிறுபஞ்:27/1
உய்ப்பானே ஆசான் உயர் கதிக்கு உய்ப்பான் – சிறுபஞ்:32/2

TOP


ஆசானும் (1)

சீலம் இனிது உடைய ஆசானும் இ மூவர் – திரி:26/3

TOP


ஆசு (3)

அரிய கற்று ஆசு அற்றார்கண்ணும் தெரியுங்கால் – குறள்:51 3/1
அரிது அவித்து ஆசு இன்று உணர்ந்தவன் பாதம் – பழ:1/1
ஆசு அறுவ செய்யாராய் ஆற்ற பெருகினும் – பழ:360/2

TOP


ஆசை (5)

ஆசை ஒழிய உரைத்து – ஐந்70:52/4
ஆசை பிறன்கண் படுதலும் பாசம் – திரி:20/1
ஆசை கடலுள் ஆழ்வார் – திரி:81/4
அகம் புகுதும் என்று இரக்கும் ஆசை இரும் கடத்து – பழ:46/2
கும்பியில் உந்தி சென்று எறிதலால் தன் ஆசை
அம்பாய் உள் புக்குவிடும் – பழ:363/3,4

TOP


ஆசையின் (1)

ஆசையின் தேம்பும் என் நெஞ்சு – கைந்:3/4

TOP


ஆசையுள் (1)

அவம் செய்வார் ஆசையுள் பட்டு – குறள்:27 6/2

TOP


ஆசோடு (1)

கால் ஆசோடு அற்ற கழல் கால் இரும் கடலுள் – கள40:9/2

TOP


ஆட்கொளின் (1)

வல்லை அரசு ஆட்கொளின் – பழ:110/4

TOP


ஆட்சி (4)

வேட்டதே வேட்டது ஆம் நட்பு ஆட்சி தோட்ட – நாலடி:22 5/2
போகம் உடைமை பொருள் ஆட்சி யார்கண்ணும் – நான்மணி:93/2
பொருள் ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருள் ஆட்சி – குறள்:26 2/1
பொருள் ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருள் ஆட்சி
ஆங்கு இல்லை ஊன் தின்பவர்க்கு – குறள்:26 2/1,2

TOP


ஆட்டது (1)

மேய்ப்பு ஆட்டது என்று உண்ணாள்ஆயினாள் தீ புகை போல் – பழ:285/2

TOP


ஆட்டி (1)

கரும்பு ஆட்டி கட்டி சிறு காலை கொண்டார் – நாலடி:4 5/1

TOP


ஆட்டியக்கால் (1)

மாற்றத்தால் செற்றார் என வலியார் ஆட்டியக்கால்
ஆற்றாது அவர் அழுத கண்ணீர்அவை அவர்க்கு – பழ:166/2,3

TOP


ஆட்டிவிட்டு (1)

ஆட்டிவிட்டு ஆறு அலைக்கும் அத்தம் பல நீந்தி – ஐந்50:34/2

TOP


ஆட்டுண்டு (1)

ஆகும் அவன்ஆயின் ஐம் களிற்றின் ஆட்டுண்டு
போகும் புழையுள் புலந்து – ஏலாதி:11/3,4

TOP


ஆட்டும் (2)

ஆடும் பாம்பு ஆட்டும் அறிவிலியும் இ மூவர் – திரி:19/3
நெடும் கழை நீள் மூங்கில் என இகழ்ந்தார் ஆட்டும்
கொடும் குழை போல கொளின் – சிறுபஞ்:53/3,4

TOP


ஆட்டுவித்தல் (1)

குறி அறியான் மா நாகம் ஆட்டுவித்தல் இன்னா – இன்னா40:29/1

TOP


ஆட்டுவித்து (1)

ஆட்டுவித்து உண்ணினும் உண் – கைந்:42/4

TOP


ஆட்டை (2)

ஆட்டை இருந்து உறையும் ஊர் – திணை150:141/4
இடம்படுத்த கண்ணாய் இறக்கும் மை ஆட்டை
உடம்படுத்து வேள்வு உண்டார் இல் – பழ:39/3,4

TOP


ஆட (7)

கலந்து இழியும் நல் மலை மேல் வால் அருவி ஆட
புலம்பும் அகன்று நில்லா – ஐந்50:13/3,4
தேம் கலந்து வந்த அருவி குடைந்து ஆட
தாம் சிவப்பு உற்றன கண் – ஐந்70:7/3,4
ஆர்ப்பொடு இன வண்டு இமிர்ந்து ஆட நீர்த்து அன்றி – ஐந்70:27/2
இன் துணையோடு ஆட இயையுமோ இன் துணையோடு – திணை150:40/2
மான் எங்கும் தம் பிணையோடு ஆட மறி உகள – திணை150:102/1
வளரா மயில் ஆட வாட்கண்ணாய் சொல்லாய் – திணை150:111/3
நகுவது போல் மின் ஆட நாணா என் ஆவி – திணை150:122/3

TOP


ஆடல் (6)

நட்பு ஆடல் தேற்றாதவர் – குறள்:19 7/2
யானையொடு ஆடல் உறவு – பழ:192/4
இருவர் உடன் ஆடல் நாய் – பழ:352/4
நெடுக்கல் குறுக்கல் துறை நீர் நீடு ஆடல்
வடு தீர் பகல்வாய் உறையே வடு தீரா – சிறுபஞ்:67/1,2
பாடலொடு ஆடல் பயின்று உயர் செல்வனாய் – ஏலாதி:51/3
படுத்தலோடு ஆடல் பகரின் அடுத்து உயிர் – ஏலாதி:69/2

TOP


ஆடவர் (4)

புல் அன்னர் புல்லறிவின் ஆடவர் கல் அன்னர் – நான்மணி:31/3
இரங்கார் இசை வேண்டும் ஆடவர் அன்பிற்கு – நான்மணி:102/3
ஈட்டம் இவறி இசை வேண்டா ஆடவர்
தோற்றம் நிலக்கு பொறை – குறள்:101 3/1,2
ஆந்தை குறுங்கலி கொள்ள நம் ஆடவர்
காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் கானம் கடந்தார் பின் – கைந்:21/1,2

TOP


ஆடவர்க்கு (1)

ஆண் கடன் ஆம் ஆற்றை ஆயுங்கால் ஆடவர்க்கு
பூண் கடனா போற்றி புரிந்தமையால் பூண் கடனா – திணை150:82/1,2

TOP


ஆடா (2)

ஆடா அடகினும் காணேன் போர் வாடா – திணை150:4/2
ஆடா அரங்கினுள் ஆடுவாள் ஈடு ஆய – திணை150:129/2

TOP


ஆடாதார் (1)

வெந்நீரும் ஆடாதார் தீ – பழ:293/4

TOP


ஆடாது (1)

ஆம் ஆடார் ஆய்ந்தார் நெறி நின்று தாம் ஆடாது
ஏற்றாரை இன்புற ஈய்ந்தார் முன் இம்மையான் – ஏலாதி:58/2,3

TOP


ஆடாதோ (1)

பறை பெற்றாள் ஆடாதோ பாய்ந்து – பழ:403/4

TOP


ஆடாமை (1)

விளையாமை உண்ணாமை ஆடாமை ஆற்ற – ஏலாதி:13/1

TOP


ஆடார் (5)

உடுத்து அலால் நீர் ஆடார் ஒன்று உடுத்து உண்ணார் – ஆசாரக்:11/1
காதலரொடு ஆடார் கவறு – பழ:52/4
ஆடுபவரோடே ஆடார் உணர்வு உடையார் – பழ:147/3
திரை அவித்து ஆடார் கடல் – பழ:317/4
ஆம் ஆடார் ஆய்ந்தார் நெறி நின்று தாம் ஆடாது – ஏலாதி:58/2

TOP


ஆடாரே (1)

காய்ந்தது எனினும் தலை ஒழிந்து ஆடாரே
ஆய்ந்த அறிவினவர் – ஆசாரக்:14/3,4

TOP


ஆடான் (1)

நள்ளான் உயிர் அழுங்க நா ஆடான் எள்ளானாய் – சிறுபஞ்:19/2

TOP


ஆடி (7)

அலி ஆகி ஆடி உண்பார் – நாலடி:9 5/4
புல் ஈர போழ்தின் உழவே போல் மீது ஆடி
செல்லாவாம் நல்கூர்ந்தார் சொல் – நாலடி:12 5/3,4
விரி பெடையோடு ஆடி விட்டு அற்று – நாலடி:24 10/4
ஒழி முரசம் ஒண் குருதி ஆடி தொழில் மடிந்து – கள40:11/2
பால் ஒத்த வெள் அருவி பாய்ந்து ஆடி பல் பூ பெய்தால் – திணை150:19/1
மனத்தது மாசு ஆக மாண்டார் நீர் ஆடி
மறைந்து ஒழுகும் மாந்தர் பலர் – குறள்:28 8/1,2
நக்காங்கு அசதி நனி ஆடி தக்க – கைந்:55/2

TOP


ஆடிக்கண்ணும் (1)

அணி மலை நாட அளறு ஆடிக்கண்ணும்
மணி மணி ஆகிவிடும் – பழ:78/3,4

TOP


ஆடிய (4)

நிலை அறியாது அ நீர் படிந்து ஆடிய அற்றே – நாலடி:34 1/2
பெரும் கடல் ஆடிய சென்றார் ஒருங்கு உடன் – நாலடி:34 2/1
அரங்கு இன்றி வட்டு ஆடிய அற்றே நிரம்பிய – குறள்:41 1/1
தீண்டா நாள் மு நாளும் நோக்கார் நீர் ஆடிய பின் – ஆசாரக்:42/1

TOP


ஆடினாய் (1)

ஆடினாய் நீஆயின் அ நோய்க்கு என் நொந்து என்று – திணை150:40/3

TOP


ஆடினான் (1)

ஆடினான் ஆய் வயல் ஊரன் மற்று எங்கையர் தோள் – திணை150:124/3

TOP


ஆடினேம் (1)

பாய்ந்து அருவி ஆடினேம் ஆக பணிமொழிக்கு – ஐந்50:15/3

TOP


ஆடினேன் (1)

அணி குரல் மேல் நல்லாரோடு ஆடினேன் என்ன – திணை150:141/1

TOP


ஆடு (9)

கால் ஆடு போழ்தில் கழி கிளைஞர் வானத்து – நாலடி:12 3/1
வாள் ஆடு கூத்தியர் கண் போல் தடுமாறும் – நாலடி:20 1/3
ஆடு கோடு ஆகி அதரிடை நின்றதூஉம் – நாலடி:20 2/1
ஆடு மகளிரின் மஞ்ஞை அணி கொள – கார்40:4/1
ஆடு இயல் யானை தட கை ஒளிறு வாள் – கள40:22/2
ஆடு மணை பொய் காலே போன்று – பழ:147/4
மூத்தானே ஆடு மகன் – பழ:186/4
மஞ்சு ஆடு வெற்ப மறைப்பினும் ஆகாதே – பழ:285/3
நாக்கு ஆடு நாட்டு அறைபோக்கும் என நா காட்ட – ஏலாதி:79/2

TOP


ஆடுக (1)

ஐயுறாது ஆடுக நீர் – ஆசாரக்:10/5

TOP


ஆடுங்கால் (1)

தோழியர் சூழ துறை முன்றில் ஆடுங்கால்
வீழ்பவள் போல தளரும் கால் தாழாது – ஐந்50:37/1,2

TOP


ஆடுதும் (1)

ஓசை அவிந்த பின் ஆடுதும் என்று அற்றால் – நாலடி:34 2/2

TOP


ஆடுநர் (1)

அரங்கின் மேல் ஆடுநர் போல் ஆகாமல் நன்று ஆம் – ஏலாதி:24/3

TOP


ஆடுபவரோடே (1)

ஆடுபவரோடே ஆடார் உணர்வு உடையார் – பழ:147/3

TOP


ஆடும் (15)

மலை ஆடும் மஞ்சு போல் தோன்றி மற்று ஆங்கே – நாலடி:3 8/3
மேல் ஆடும் மீனின் பலர் ஆவர் ஏலா – நாலடி:12 3/2
வெம் சின வேழம் பிடியோடு இயைந்து ஆடும்
தண் பதக்காலையும் வாரார் எவன்கொலோ – கார்40:38/2,3
பூம் கண் இடம் ஆடும் கனவும் திருந்தின – ஐந்70:41/1
தொடலை சேர்த்து ஆடும் துறைவ என் தோழி – திணை50:45/3
தன் துணையோடு ஆடும் அலவனையும் தான் நோக்கா – திணை150:40/1
இறந்து கண் ஆடும் இடம் – திணை150:80/4
சேறு ஆடும் கிண்கிணி கால் செம் பொன் செய் பட்டத்து – திணை150:151/1
நீறு ஆடும் ஆயது இவன் நின் முனா வேறு ஆய – திணை150:151/2
ஆடும் பாம்பு ஆட்டும் அறிவிலியும் இ மூவர் – திரி:19/3
வள்ளியின் ஆடும் மலை நாட அஃது அன்றோ – பழ:140/3
மயில் ஆடும் மா மலை வெற்ப மற்று என்றும் – பழ:337/3
பூ பிழைத்து வண்டு புடை ஆடும் கண்ணினாய் – பழ:354/3
பிறை பெற்ற வாணுதலாய் தானே ஆடும் பேய் – பழ:403/3
கொலை களம் வார் குத்து சூது ஆடும் எல்லை – ஏலாதி:12/1

TOP


ஆடுவாள் (2)

பைம் தார் புனல்வாய் பாய்ந்து ஆடுவாள் அம் தார் – திணை150:128/2
ஆடா அரங்கினுள் ஆடுவாள் ஈடு ஆய – திணை150:129/2

TOP


ஆடை (5)

துறை இருந்து ஆடை கழுவுதல் இன்னா – இன்னா40:23/2
உடுத்த ஆடை நீருள் பிழியார் விழுத்தக்கார் – ஆசாரக்:11/2
படை வரினும் ஆடை வளி உரைப்ப போகார் – ஆசாரக்:36/3
பலர் இடை ஆடை உதிராரே என்றும் – ஆசாரக்:36/4
ஐயமே பிச்சை அரும் தவர்க்கு ஊண் ஆடை
ஐயமே இன்றி அறிந்து ஈந்தான் வையமும் – ஏலாதி:70/1,2

TOP


ஆடையால் (1)

மறன் உடையான் ஆடையால் மார்பு ஆர்த்தல் இன்னா – இன்னா40:18/2

TOP


ஆடையின் (1)

அணி எல்லாம் ஆடையின் பின் – பழ:271/4

TOP


ஆண் (5)

ஆண் இன்மை செய்யுங்கால் அச்சம் ஆம் நீள் நிரய – நாலடி:9 4/2
ஆற்றாதார்க்கு ஈவது ஆம் ஆண் கடன் ஆற்றின் – நாலடி:10 8/2
பெண் அவாய் ஆண் இழந்த பேடி அணியாளோ – நாலடி:26 1/3
ஆண் கடன் ஆம் ஆற்றை ஆயுங்கால் ஆடவர்க்கு – திணை150:82/1
ஆண் ஆக்கம் வேண்டாதான் ஆசான் அவற்கு இயைந்த – சிறுபஞ்:27/1

TOP


ஆண்டவன் (1)

ஆஅம் எனக்கு எளிது என்று உலகம் ஆண்டவன்
மேஎம் துணை அறியான் மிக்கு நீர் பெய்து இழந்தான் – பழ:7/1,2

TOP


ஆண்டு (14)

துரும்பு எழுந்து வேங்கால் துயர் ஆண்டு உழவார் – நாலடி:4 5/2
ஆர்த்த அறிவினர் ஆண்டு இளையர்ஆயினும் – நாலடி:36 1/1
பருந்து கழுகொடு வம்பலர் பார்த்து ஆண்டு
இருந்து உறங்கி வீயும் இடம் – திணை150:91/3,4
அசையியற்கு உண்டு ஆண்டு ஓர் ஏஎர் யான் நோக்க – குறள்:110 8/1
அஃது ஆண்டு அவள் செய்தது – குறள்:128 9/2
ஆண்டு ஈண்டு என ஒன்றோ வேண்டா அடைந்தாரை – பழ:112/1
ஆண்டு ஒன்று வேண்டுதும் என்பது உரையற்க – பழ:178/2
அறிவு அறியா ஆள் ஆண்டு என உரைப்பர் வாயுள் – சிறுபஞ்:84/3
ஆண்டு அமைந்த கல்வியே சொல் ஆற்றல் பூண்டு அமைந்த – ஏலாதி:26/2
அடி படுப்பான் மண் ஆண்டு அரசு – ஏலாதி:42/4
செல்வான் செயிர் இல் ஊண் ஈவான் அரசு ஆண்டு
வெல்வான் விடுப்பான் விரைந்து – ஏலாதி:45/3,4
எள்ளான் ஈத்து உண்பானேல் ஏதம் இல் மண் ஆண்டு
கொள்வான் குடி வாழ்வான் கூர்ந்து – ஏலாதி:46/3,4
வாளால் மண் ஆண்டு வரும் – ஏலாதி:48/4
நிண்டாரால் எண்ணாது நீத்தவர் மண் ஆண்டு
பண்டாரம் பற்ற வாழ்வார் – ஏலாதி:54/3,4

TOP


ஆண்டும் (2)

ஒல்லை வெகுளார் உலகு ஆண்டும் என்பவர் – பழ:272/2
பல் ஆண்டும் ஈண்டி பழுதா கிடந்தது – பழ:380/1

TOP


ஆண்டை (2)

அடையாவாம் ஆண்டை கதவு – நாலடி:10 1/4
அடைத்தவாம் ஆண்டை கதவு – நாலடி:28 1/4

TOP


ஆண்டோர் (1)

முழவு ஒலி முந்நீர் முழுதுடன் ஆண்டோர்
விழவு ஊரில் கூத்தே போல் வீழ்ந்து அவிதல் கண்டும் – பழ:343/1,2

TOP


ஆண்மகற்கு (1)

நல் ஆண்மகற்கு கடன் – நாலடி:21 2/4

TOP


ஆண்மகன் (1)

ஆண்மகன் கையில் அயில் வாள் அனைத்துஅரோ – நாலடி:39 6/3

TOP


ஆண்மை (23)

அசையாது நிற்பதாம் ஆண்மை இசையுங்கால் – நாலடி:20 4/2
பேர் ஆண்மை இல்லாக்கடை – நாலடி:20 9/4
பிறந்த குலம் மாயும் பேர் ஆண்மை மாயும் – நாலடி:29 5/1
தானம் கொடுப்பான் தகை ஆண்மை முன் இனிதே – இனிய40:27/1
நட்டார் உடையான் பகை ஆண்மை முன் இனிதே – இனிய40:38/2
வள்நகைப்பட்டதனை ஆண்மை என கருதி – ஐந்70:63/3
பிறன் மனை நோக்காத பேர் ஆண்மை சான்றோர்க்கு – குறள்:15 8/1
களவு என்னும் கார் அறிவு ஆண்மை அளவு என்னும் – குறள்:29 7/1
புல்லறிவு ஆண்மை கடை – குறள்:34 1/2
உள வரை தூக்காத ஒப்புரவு ஆண்மை
வள வரை வல்லை கெடும் – குறள்:48 10/1,2
மடி ஆண்மை மாற்ற கெடும் – குறள்:61 9/2
வாள் ஆண்மை போல கெடும் – குறள்:62 4/2
கடை கொட்க செய் தக்கது ஆண்மை இடை கொட்கின் – குறள்:67 3/1
பேர் ஆண்மை என்ப தறுகண் ஒன்று உற்றக்கால் – குறள்:78 3/1
வினை ஆண்மை வீறு எய்தல் இன்று – குறள்:91 4/2
நல் ஆண்மை என்பது ஒருவற்கு தான் பிறந்த – குறள்:103 6/1
இல் ஆண்மை ஆக்கி கொளல் – குறள்:103 6/2
நாணொடு நல் ஆண்மை பண்டு உடையேன் இன்று உடையேன் – குறள்:114 3/1
நல் ஆண்மை என்னும் புணை – குறள்:114 4/2
கார் ஆண்மை போல ஒழுகலும் இ மூன்றும் – திரி:6/3
ஆண்மை உடையவர் நல்குரவும் இ மூன்றும் – திரி:71/3
யாத்த தேசு இல்லார் படை ஆண்மை நாவிதன் வாள் – பழ:284/3
சீர் உடை ஆண்மை செய்கையின் அறிப – முது:2 10/1

TOP


ஆண்மைக்கும் (1)

நிலைமைக்கும் ஆண்மைக்கும் கல்விக்கும் தத்தம் – ஆசாரக்:49/2

TOP


ஆண்மையானும் (1)

வாள் ஆண்மையானும் வலியராய் தாளாண்மை – பழ:175/2

TOP


ஆண்மையின் (1)

பெண் ஏவல் செய்து ஒழுகும் ஆண்மையின் நாண் உடை – குறள்:91 7/1

TOP


ஆண்மையுள் (1)

குடி ஆண்மையுள் வந்த குற்றம் ஒருவன் – குறள்:61 9/1

TOP


ஆணம் (2)

ஆணம் இல் நெஞ்சத்து அணி நீல கண்ணோர்க்கு – நாலடி:38 4/1
ஆணம் உடைய அறிவினார் தம் நலம் – பழ:223/1

TOP


ஆணி (2)

உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அஃது ஆற்றாது – குறள்:104 2/1
நுகத்து பகல் ஆணி போன்று – பழ:95/4

TOP


ஆணியா (1)

ஆணியா கொண்ட கருமம் பதிற்றியாண்டும் – பழ:308/1

TOP


ஆணியின் (1)

ஆணியின் குத்தே வலிது – பழ:32/4

TOP


ஆணை (2)

ஐம் குரவர் ஆணை மறுத்தலும் ஆர்வு உற்ற – திரி:97/1
மன்னவன் ஆணை கீழ் மற்றையார் மீக்கூற்றம் – பழ:311/1

TOP


ஆதரே (1)

பூதரே முன் பொருள் செய்யாதார் ஆதரே
துன்பம் இலேம் பண்டு யாமே வனப்பு உடையேம் – சிறுபஞ்:18/2,3

TOP


ஆதல் (17)

வினைக்கு ஆக்கம் செவ்வியன் ஆதல் சின செ வேல் – நான்மணி:18/2
அன்புடையர் ஆதல் இனிது – இனிய40:9/4
மனத்துக்கண் மாசு இலன் ஆதல் அனைத்து அறன் – குறள்:4 4/1
பணிவு உடையன் இன் சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு – குறள்:10 5/1
நயன் உடையான் நல்கூர்ந்தான் ஆதல் செய்யும் நீர – குறள்:22 9/1
அற்றார் மற்று ஆதல் அரிது – குறள்:25 8/2
அருள் கருதி அன்புடையார் ஆதல் பொருள் கருதி – குறள்:29 5/1
வாயினர் ஆதல் அரிது – குறள்:42 9/2
ஒளியார் முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார் முன் – குறள்:72 4/1
உப்பு ஆதல் சான்றோர் கடன் – குறள்:81 2/2
பண்பு ஆற்றார் ஆதல் கடை – குறள்:100 8/2
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே – குறள்:130 1/1
பழம் பகை நட்பு ஆதல் இல் – பழ:97/4
அறம் செய்து அருள் உடையர் ஆதல் பிறங்கல் – பழ:215/2
தம் நீரர் ஆதல் தலை – பழ:395/4
சூத்திரம் செய்தலின் கள்வன் ஆதல் அறிப – முது:2 7/1
அவம் அரிது ஆதல் எளிதால் அவம் இலா – ஏலாதி:3/2

TOP


ஆதலால் (2)

அன்று அறியும் ஆதலால் வாராது அலர் ஒழிய – திணை150:37/3
ஏதிலர் ஆகி இடை விண்டார் ஆதலால்
காதலரொடு ஆடார் கவறு – பழ:52/3,4

TOP


ஆதலின் (1)

உரை இலன் ஆதலின் சாக்காடு இல்லை – முது:6 6/1

TOP


ஆதலும் (2)

தெள்ளியர் ஆதலும் வேறு – குறள்:38 4/2
பழம் கன்று ஏறு ஆதலும் உண்டு – பழ:108/4

TOP


ஆதலே (3)

விருந்தினன் ஆதலே நன்று – நாலடி:29 6/4
மரம் மக்கள் ஆதலே வேறு – குறள்:60 10/2
நட்டு அறான் ஆதலே நன்று – பழ:197/4

TOP


ஆதி (3)

என் ஆதி என்பாரும் இல் – ஐந்70:16/4
அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு – குறள்:1 1/1,2
பூ ஆதி வண்டு தேர்ந்து உண் குழலாய் ஈத்து உண்பான் – ஏலாதி:32/3

TOP


ஆதியாய் (1)

அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்
நின்றது மன்னவன் கோல் – குறள்:55 3/1,2

TOP


ஆதும் (4)

ஆதும் நாம் என்னும் அவாவினை கைவிட்டு – நாலடி:19 1/3
இன்று ஆதும் இ நிலையே ஆதும் இனி சிறிது – நாலடி:36 9/1
இன்று ஆதும் இ நிலையே ஆதும் இனி சிறிது – நாலடி:36 9/1
நின்று ஆதும் என்று நினைத்திருந்து ஒன்றி – நாலடி:36 9/2

TOP


ஆதுலன் (1)

அறியாத தேயத்தான் ஆதுலன் மூத்தான் – ஆசாரக்:100/1

TOP


ஆந்தை (2)

மன்ற முது மரத்து ஆந்தை குரல் இயம்ப – ஐந்70:40/1
ஆந்தை குறுங்கலி கொள்ள நம் ஆடவர் – கைந்:21/1

TOP


ஆப்பி (2)

புல் பைங்கூழ் ஆப்பி சுடலை வழி தீர்த்தம் – ஆசாரக்:32/1
ஆப்பி நீர் எங்கும் தெளித்து சிறுகாலை – ஆசாரக்:46/2

TOP


ஆபவே (1)

அட்டிற்று தின்பவர் ஆயிரவர் ஆபவே
கட்டு அலர் தார் மார்ப கலி ஊழி காலத்து – பழ:59/2,3

TOP


ஆபவேல் (2)

நண்ணி நீர் சென்மின் நமர் அவர் ஆபவேல்
எண்ணிய எண்ணம் எளிதுஅரோ எண்ணிய – திணை150:89/1,2
நாண் அகத்து தாம் இன்றி நன்கு ஒழுகார் ஆபவேல்
மான் அமர் கண்ணி மறந்தும் பரியலரால் – பழ:210/2,3

TOP


ஆம் (115)

வைத்த தடியும் வழும்பும் ஆம் மற்று இவற்றுள் – நாலடி:5 6/3
காணின் குடி பழி ஆம் கையுறின் கால் குறையும் – நாலடி:9 4/1
ஆண் இன்மை செய்யுங்கால் அச்சம் ஆம் நீள் நிரய – நாலடி:9 4/2
ஆற்றாதார்க்கு ஈவது ஆம் ஆண் கடன் ஆற்றின் – நாலடி:10 8/2
வல்லது ஆம் தாய் நாடி கோடலை தொல்லை – நாலடி:11 1/2
பெறற்பால் அனையவும் அன்ன ஆம் மாரி – நாலடி:11 4/2
உறு காலத்து ஊற்று ஆகா ஆம் இடத்தே ஆகும் – நாலடி:11 10/2
படாஅ ஆம் பண்பு உடையார்கண் – நாலடி:17 9/4
பேரும் பிறிது ஆகி தீர்த்தம் ஆம் ஓரும் – நாலடி:18 5/2
நின்றுழி நின்றே நிறம் வேறு ஆம் காரணம் – நாலடி:19 3/3
பசைந்த துணையும் பரிவு ஆம் அசைந்த – நாலடி:19 7/2
சில பகல் ஆம் சிற்றினத்தார் கேண்மை நிலை திரியா – நாலடி:21 4/2
என்னும் இலர் ஆம் இயல்பினால் துன்னி – நாலடி:21 5/2
வெருக்கு கண் வெம் கருனை வேம்பு ஆம் விருப்புடை – நாலடி:21 10/2
வேட்டதே வேட்டது ஆம் நட்பு ஆட்சி தோட்ட – நாலடி:22 5/2
விழுமிதா கொள்ளின் அமிழ்து ஆம் விழுமிய – நாலடி:22 7/2
மாரி போல் மாண்ட பயத்தது ஆம் மாரி – நாலடி:24 2/2
மனம் தீது ஆம் பக்கம் அரிது – நாலடி:25 4/4
இம்மையும் நன்று ஆம் இயல் நெறியும் கைவிடாது – நாலடி:30 4/1
தம்மால் ஆம் ஆக்கம் இலர் என்று தம்மை – நாலடி:31 1/2
இரவாது வாழ்வது ஆம் வாழ்க்கை இரவினை – நாலடி:31 5/2
பொன்னும் புளி விளங்காய் ஆம் – நாலடி:33 8/4
வற்று ஆம் ஒரு நடை கீழ் – நாலடி:35 3/4
செய்தது எனினும் செருப்பு தன் காற்கே ஆம்
எய்திய செல்வந்தர்ஆயினும் கீழ்களை – நாலடி:35 7/2,3
கடுக்கென சொல்வற்று ஆம் கண்ணோட்டம் இன்றாம் – நாலடி:35 8/1
வேகம் உடைத்து ஆம் விறல் மலை நல் நாட – நாலடி:35 8/3
இழை விளக்கு நின்று இமைப்பின் என் ஆம் விழை தக்க – நாலடி:37 1/2
தாம் ஆர்ந்த போதே தகர் கோடு ஆம் மான் நோக்கின் – நாலடி:38 8/2
அவா ஆம் அடைந்தார்கட்கு உள்ளம் தவாவாம் – நான்மணி:66/3
கொலைப்பாலும் குற்றமே ஆம் – நான்மணி:100/4
கூடல் இனிது ஆம் எனக்கு – ஐந்50:30/4
கடிது ஓடும் வெண்தேரை நீர் ஆம் என்று எண்ணி – ஐந்50:36/1
பொன் ஆம் போர் வேலவர்தாம் புரிந்தது என்னே – திணை150:18/2
மருவி ஆம் மாலை மலை நாடன் கேண்மை – திணை150:18/3
கங்குல் நீ வாரல் பகல் வரின் மா கவ்வை ஆம்
மங்குல் நீர் வெண் திரையின்மாட்டு – திணை150:35/3,4
வந்தார்க்கே ஆம் என்பார் வாய் காண்பாம் வந்தார்க்கே – திணை150:39/2
படும் புலால் புள் கடிவான் புக்க தடம் புல் ஆம்
தாழை மா ஞாழல் ததைந்து உயர்ந்த தாழ் பொழில் – திணை150:44/2,3
பகல் வரின் கவ்வை பல ஆம் பரியாது – திணை150:59/1
மாழை மா வண்டிற்கு ஆம் நீழல் வருந்தாதே – திணை150:72/3
ஆண் கடன் ஆம் ஆற்றை ஆயுங்கால் ஆடவர்க்கு – திணை150:82/1
வெண் குடை ஆம் தண் கோடல் வீந்து – திணை150:119/4
இம்மையால் செய்ததை இம்மையே ஆம் போலும் – திணை150:123/1
உம்மையே ஆம் என்பார் ஓரார்காண் நம்மை – திணை150:123/2
அடல் வட்டத்தார் உளரேல் ஆம் – திணை150:150/4
இன் சொல் ஆல் ஈரம் அளைஇ படிறு இல ஆம்
செம் பொருள் கண்டார் வாய் சொல் – குறள்:10 1/1,2
முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தான் ஆம்
இன் சொலினதே அறம் – குறள்:10 3/1,2
நன்றே தரினும் நடுவு இகந்து ஆம் ஆக்கத்தை – குறள்:12 3/1
எல்லார்க்கும் நன்று ஆம் பணிதல் அவருள்ளும் – குறள்:13 5/1
இகவா ஆம் இல் இறப்பான்கண் – குறள்:15 6/2
அஃகி அகன்ற அறிவு என் ஆம் யார் மாட்டும் – குறள்:18 5/1
வேண்டற்க வெஃகி ஆம் ஆக்கம் விளைவயின் – குறள்:18 7/1
மாண்டற்கு அரிது ஆம் பயன் – குறள்:18 7/2
எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தான் ஆம்
மாணா செய்யாமை தலை – குறள்:32 7/1,2
மருளான் ஆம் மாணா பிறப்பு – குறள்:36 1/2
நல்லவை எல்லாஅம் தீய ஆம் தீயவும் – குறள்:38 5/1
நல்ல ஆம் செல்வம் செயற்கு – குறள்:38 5/2
பரியினும் ஆகா ஆம் பால் அல்ல உய்த்து – குறள்:38 6/1
உடையான் ஆம் வேந்தர்க்கு ஒளி – குறள்:39 10/2
ஒற்கத்தின் ஊற்று ஆம் துணை – குறள்:42 4/2
முதல் இலார்க்கு ஊதியம் இல்லை மதலை ஆம்
சார்பு இலார்க்கு இல்லை நிலை – குறள்:45 9/1,2
மனத்தான் ஆம் மாந்தர்க்கு உணர்ச்சி இனத்தான் ஆம் – குறள்:46 3/1
மனத்தான் ஆம் மாந்தர்க்கு உணர்ச்சி இனத்தான் ஆம்
இன்னான் எனப்படும் சொல் – குறள்:46 3/1,2
முரண் சேர்ந்த மொய்ம்பினவர்க்கும் அரண் சேர்ந்து ஆம்
ஆக்கம் பலவும் தரும் – குறள்:50 2/1,2
பண் என் ஆம் பாடற்கு இயைபு இன்றேல் கண் என் ஆம் – குறள்:58 3/1
பண் என் ஆம் பாடற்கு இயைபு இன்றேல் கண் என் ஆம்
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் – குறள்:58 3/1,2
வேட்ப மொழிவது ஆம் சொல் – குறள்:65 3/2
சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரிய ஆம்
சொல்லிய வண்ணம் செயல் – குறள்:67 4/1,2
நன்றி பயப்பது ஆம் தூது – குறள்:69 5/2
தக்கது அறிவது ஆம் தூது – குறள்:69 6/2
உறுதி பயப்பது ஆம் தூது – குறள்:69 10/2
நிலைக்கு எளிது ஆம் நீரது அரண் – குறள்:75 5/2
ஒலித்தக்கால் என் ஆம் உவரி எலி பகை – குறள்:77 3/1
நட்பு ஆம் கிழமை தரும் – குறள்:79 5/2
அல்லல் உழப்பது ஆம் நட்பு – குறள்:79 7/2
பகை நட்பு ஆம் காலம் வருங்கால் முகம் நட்டு – குறள்:83 10/1
கண்டான் ஆம் தான் கண்ட ஆறு – குறள்:85 9/2
இகலான் ஆம் இன்னாத எல்லம் நகலான் ஆம் – குறள்:86 10/1
இகலான் ஆம் இன்னாத எல்லம் நகலான் ஆம்
நன் நயம் என்னும் செருக்கு – குறள்:86 10/1,2
இனன் இலன் ஆம் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:87 8/2
இன்னா ஆம் இன்னா செயின் – குறள்:89 1/2
உள் பகை உள்ளது ஆம் கேடு – குறள்:89 9/2
வகை மாண்ட வாழ்க்கையும் வான் பொருளும் என் ஆம்
தகை மாண்ட தக்கார் செறின் – குறள்:90 7/1,2
பெண் சேர்ந்து ஆம் பேதைமை இல் – குறள்:91 10/2
இறப்பே புரிந்த தொழிற்று ஆம் சிறப்பும் தான் – குறள்:98 7/1
பண்பு ஒத்தல் ஒப்பது ஆம் ஒப்பு – குறள்:100 3/2
பொருளான் ஆம் எல்லாம் என்று ஈயாது இவறும் – குறள்:101 2/1
மருளான் ஆம் மாணா பிறப்பு – குறள்:101 2/2
பெறின் என் ஆம் பெற்றக்கால் என் ஆம் உறின் என் ஆம் – குறள்:127 10/1
பெறின் என் ஆம் பெற்றக்கால் என் ஆம் உறின் என் ஆம் – குறள்:127 10/1
பெறின் என் ஆம் பெற்றக்கால் என் ஆம் உறின் என் ஆம்
உள்ளம் உடைந்து உக்கக்கால் – குறள்:127 10/1,2
வாயின் அடங்குதல் துப்புரவு ஆம் மாசு அற்ற – திரி:43/1
செய்கை அடங்குதல் திப்பியம் ஆம் பொய் இன்றி – திரி:43/2
தூய்மை உடைமை துணிவு ஆம் தொழில் அகற்றும் – திரி:78/1
சொல்லிய நல்லவும் தீய ஆம் எல்லாம் – பழ:3/2
திறம் தெரிந்து செய்தக்கால் செல்வுழி நன்று ஆம்
புறம் செய்ய செல்வம் பெருகும் அறம் செய்ய – பழ:159/2,3
திருத்தலும் ஆகாது தீது ஆம் அதுவே – பழ:187/3
பெரிது ஆய கூழும் பெறுவர் அரிது ஆம்
இடத்துள் ஒருவன் இருப்புழி பெற்றால் – பழ:235/2,3
நன்மை இலராய்விடினும் நனி பலர் ஆம்
பன்மையின் பாடு உடையது இல் – பழ:306/3,4
இகலி பொருள் செய்ய எண்ணியக்கால் என் ஆம்
முதல் இலார்க்கு ஊதியம் இல் – பழ:312/3,4
அவற்று அவற்று ஆம் துணைய ஆகி பயத்தான் – பழ:327/2
நிலத்தின் மிகை ஆம் பெரும் செல்வம் வேண்டி – பழ:328/1
எமக்கு உற்றது என்று உணரா விட்டக்கால் என் ஆம்
இமைத்து அருவி பொன் வரன்றும் ஈர்ம் குன்ற நாட – பழ:368/2,3
இடைதனக்கு நுண்மை வனப்பு ஆம் நடைதனக்கு – சிறுபஞ்:5/2
எண் வனப்பு இ துணை ஆம் என்று உரைத்தல் பண் வனப்பு – சிறுபஞ்:7/2
மாவிற்கு கூற்றம் ஆம் ஞெண்டிற்கு தன் பார்ப்பு – சிறுபஞ்:9/3
நெய்தல் முகிழ் துணை ஆம் குடுமி நேர் மயிரும் – சிறுபஞ்:28/1
பொருளினான் ஆகும் ஆம் போகம் நெகிழ்ந்த – சிறுபஞ்:33/3
தானத்தான் போகம் தவத்தான் சுவர்க்கம் ஆம்
ஞானத்தான் வீடு ஆகும் நாட்டு – சிறுபஞ்:34/3,4
ஆம் பல் வாய் கண் மனம் வார் புருவம் என்று ஐந்தும் – சிறுபஞ்:53/1
துறவறம் பொய் இல்லறம் மெய் ஆம் – சிறுபஞ்:65/4
எவ்வம் தணிப்பான் இவை என் ஆம் பெற்றானை – சிறுபஞ்:90/3
அரங்கின் மேல் ஆடுநர் போல் ஆகாமல் நன்று ஆம்
நிரம்புமேல் வீட்டு நெறி – ஏலாதி:24/3,4
ஆம் ஆடார் ஆய்ந்தார் நெறி நின்று தாம் ஆடாது – ஏலாதி:58/2
அரும் தவம் ஆற்ற செயின் வீடு ஆம் என்றார் – ஏலாதி:64/3
உணராமையால் குற்றம் ஒத்தான் வினை ஆம்
உணரான் வினை பிறப்பு செய்யும் உணராத – ஏலாதி:72/1,2

TOP


ஆம்கால் (2)

நன்று ஆம்கால் நல்லவா காண்பவர் அன்று ஆம்கால் – குறள்:38 9/1
நன்று ஆம்கால் நல்லவா காண்பவர் அன்று ஆம்கால்
அல்லற்படுவது எவன் – குறள்:38 9/1,2

TOP


ஆம்கொல் (3)

மென் முலை மேல் ஊர்ந்த பசலை மற்று என் ஆம்கொல்
நல் நுதல் மாதராய் ஈதோ நமர் வருவர் – திணை50:22/1,2
எண் உளவால் ஐந்து இரண்டு ஈத்தான்கொல் என் ஆம்கொல்
கண் உளவால் காமன் கணை – திணை150:8/3,4
என் ஆம்கொல் ஈடு இல் இள வேங்கை நாள் உரைப்ப – திணை150:18/1

TOP


ஆம்பல் (9)

விரி நீர் குவளையை ஆம்பல் ஒக்கல்லா – நாலடி:24 6/2
அரக்கு ஆம்பல் நாறும் வாய் அம் மருங்கிற்கு அன்னோ – நாலடி:40 6/1
ஆயர் இனம் பெயர்த்து ஆம்பல் அடைதர – திணை50:27/1
ஆம்பல் அணி தழை ஆரம் துயல்வரும் – திணை50:40/1
முகம் தாமரை முறுவல் ஆம்பல் கண் நீலம் – திணை150:72/1
மடல் அன்றில் மாலை படு வசி ஆம்பல்
கடல் அன்றி கார் ஊர் கறுத்து – திணை150:121/3,4
ஆம்பல் மயக்கி அணி வளை ஆர்ந்து அழகா – திணை150:137/3
தாம் தீயார் தம் தீமை தேற்றாரால் ஆம்பல்
மண இல் கமழும் மலி திரை சேர்ப்ப – பழ:174/2,3
அரக்கு ஆம்பல் தாமரை அம் செங்கழுநீர் – கைந்:47/1

TOP


ஆம்பலும் (1)

வண்டு இனம் வெளவாத ஆம்பலும் வார் இதழான் – திணை150:101/1

TOP


ஆமா (5)

நிரை ஆமா சேக்கும் நெடும் குன்ற நாட – நாலடி:32 9/3
ஆமா போல் நக்கி அவர் கை பொருள் கொண்டு – நாலடி:38 7/1
ஆமா சுரக்கும் அணி மலை நாடனை – ஐந்70:4/3
ஆமா உகளும் அணி வரை வெற்ப கேள் – பழ:341/3
ஆமா சிலைக்கும் அணி வரை ஆரிடை – கைந்:18/1

TOP


ஆமால் (3)

தந்தார்க்கே ஆமால் தட மென் தோள் இன்ன நாள் – திணை150:39/1
யாதானும் நாடு ஆமால் ஊர் ஆமால் என் ஒருவன் – குறள்:40 7/1
யாதானும் நாடு ஆமால் ஊர் ஆமால் என் ஒருவன் – குறள்:40 7/1

TOP


ஆமாலோ (1)

ஆமாலோ என்று பெரியாரை முன் நின்று – பழ:233/1

TOP


ஆமாறு (2)

சுமையொடு மேல் வைப்பு ஆமாறு – பழ:215/4
கண்டது காரணம் ஆமாறு – பழ:348/4

TOP


ஆமான் (1)

நீர் இல் அரும் சுரத்து ஆமான் இனம் வழங்கும் – ஐந்70:32/1

TOP


ஆமை (3)

கொலைஞர் உலை ஏற்றி தீ மடுப்ப ஆமை
நிலை அறியாது அ நீர் படிந்து ஆடிய அற்றே – நாலடி:34 1/1,2
ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின் – குறள்:13 6/1
நினைந்து தெரியானாய் நீள் கயத்துள் ஆமை
நனைந்து வா என்றுவிடல் – பழ:263/3,4

TOP


ஆமோ (6)

ஏதிலார் இன் சொலின் தீது ஆமோ போது எலாம் – நாலடி:8 3/2
உரை ஆமோ நூலிற்கு நன்கு – நாலடி:32 9/4
பொழிலும் விலை ஆமோ போந்து – திணை150:15/4
கொக்கு ஆர் வள வயல் ஊர தினல் ஆமோ
அக்காரம் சேர்ந்த மணல் – பழ:18/3,4
கரந்து மறைக்கலும் ஆமோ நிரந்து எழுந்த – பழ:34/2
பின் பெரிய செல்வம் பெறல் ஆமோ வைப்போடு – பழ:312/2

TOP


ஆய் (39)

சொல் தளர்ந்து கோல் ஊன்றி சோர்ந்த நடையினர் ஆய்
பல் கழன்று பண்டம் பழிகாறும் இற்செறிந்து – நாலடி:2 3/1,2
அன்று அவர்க்கு ஆங்கே பிண பறை ஆய் பின்றை – நாலடி:3 3/2
செம்மை ஒன்று இன்றி சிறியார் இனத்தர் ஆய்
கொம்மை வரி முலையாள் தோள் மரீஇ உம்மை – நாலடி:9 5/1,2
இரும்பு ஆர்க்கும் காலர் ஆய் ஏதிலார்க்கு ஆள் ஆய் – நாலடி:13 2/1
இரும்பு ஆர்க்கும் காலர் ஆய் ஏதிலார்க்கு ஆள் ஆய்
கரும்பு ஆர் கழனியுள் சேர்வர் சுரும்பு ஆர்க்கும் – நாலடி:13 2/1,2
காட்டுள் ஆய் வாழும் சிவலும் குறும்பூழும் – நாலடி:13 2/3
கூட்டுள் ஆய் கொண்டு வைப்பார் – நாலடி:13 2/4
உள்ளத்தால் நள்ளாது உறுதி தொழிலர் ஆய்
கள்ளத்தால் நட்டார் கழி கேண்மை தெள்ளி – நாலடி:13 8/1,2
பிறர் மறையின்கண் செவிடு ஆய் திறன் அறிந்து – நாலடி:16 8/1
ஏதிலார் இற்கண் குருடன் ஆய் தீய – நாலடி:16 8/2
புறங்கூற்றின் மூங்கை ஆய் நிற்பானேல் யாதும் – நாலடி:16 8/3
மதலை ஆய் மற்று அதன் வீழ் ஊன்றிய ஆங்கு – நாலடி:20 7/2
சீரியார் கேண்மை சிறந்த சிறப்பிற்று ஆய்
மாரி போல் மாண்ட பயத்தது ஆம் மாரி – நாலடி:24 2/1,2
ஆய் நலம் இல்லாதார்மாட்டு – நாலடி:34 9/4
மழை திளைக்கும் மாடம் ஆய் மாண்பு அமைந்த காப்பு ஆய் – நாலடி:37 1/1
மழை திளைக்கும் மாடம் ஆய் மாண்பு அமைந்த காப்பு ஆய்
இழை விளக்கு நின்று இமைப்பின் என் ஆம் விழை தக்க – நாலடி:37 1/1,2
அம் கோட்டு அகல் அல்குல் ஆய் இழையாள் நம்மொடு – நாலடி:38 2/1
அழல் அவிழ் தாமரை ஆய் வயல் ஊரன் – ஐந்50:25/1
உள் உருகு நெஞ்சினேன் ஆய் – ஐந்50:50/4
வாரிக்கு புக்கு நின்று ஆய் – திணை50:34/4
ஆயுமோ மன்ற நீ ஆய் – திணை150:6/4
அருள் பரந்த ஆய் நிறம் போன்று மருள் பரந்த – திணை150:96/2
கழல் ஆகி பொன் வட்டு ஆய் தார் ஆய் மடல் ஆய் – திணை150:98/3
கழல் ஆகி பொன் வட்டு ஆய் தார் ஆய் மடல் ஆய் – திணை150:98/3
கழல் ஆகி பொன் வட்டு ஆய் தார் ஆய் மடல் ஆய்
குழல் ஆகி கோல் சுரியாய் கூர்ந்து – திணை150:98/3,4
வண் துடுப்பு ஆய் பாம்பு ஆய் விரல் ஆய் வளை முரி ஆய் – திணை150:119/3
வண் துடுப்பு ஆய் பாம்பு ஆய் விரல் ஆய் வளை முரி ஆய் – திணை150:119/3
வண் துடுப்பு ஆய் பாம்பு ஆய் விரல் ஆய் வளை முரி ஆய் – திணை150:119/3
வண் துடுப்பு ஆய் பாம்பு ஆய் விரல் ஆய் வளை முரி ஆய்
வெண் குடை ஆம் தண் கோடல் வீந்து – திணை150:119/3,4
கோடு எலாம் பொன் ஆய் கொழும் கடுக்கை காடு எலாம் – திணை150:120/2
ஆடினான் ஆய் வயல் ஊரன் மற்று எங்கையர் தோள் – திணை150:124/3
அணங்குகொல் ஆய் மயில்கொல்லோ கனம் குழை – குறள்:109 1/1
மரம் போல் மகன் மாறு ஆய் நின்று கரம் போல – சிறுபஞ்:60/2
வீவு இல்லா வீடு ஆய் விடும் – சிறுபஞ்:95/4
அறு நால்வர் ஆய் புகழ் சேவடி ஆற்ற – ஏலாதி:0/1
ஆள் அஞ்சான் ஆய் பொருள்தான் அஞ்சான் நாள் எஞ்சா – ஏலாதி:22/2
சேறல் எளிது நிலை அரிது தெள்ளியர் ஆய்
வேறல் எளிது அரிது சொல் – ஏலாதி:39/3,4
எண்ணன் ஆய் மா தவர்க்கு ஊண் ஈந்தான் வைசிரவண்ணன் – ஏலாதி:49/3
ஆய் வாழ்வான் வகுத்து – ஏலாதி:49/4

TOP


ஆய்தந்தும் (1)

தலையாயர் ஆய்தந்தும் காணார் கடையாயார் – பழ:113/2

TOP


ஆய்தொடி (1)

பண்பு இல் அரும் சுரம் என்பவால் ஆய்தொடி
நண்பு இலார் சென்ற நெறி – கைந்:24/3,4

TOP


ஆய்தொடியார் (1)

அன்பின் விழையார் பொருள் விழையும் ஆய்தொடியார்
இன் சொல் இழுக்கு தரும் – குறள்:92 1/1,2

TOP


ஆய்தொடியும் (1)

அல்குல் விலை பகரும் ஆய்தொடியும் நல்லவர்க்கு – திரி:25/2

TOP


ஆய்ந்த (7)

சொல் ஆய்ந்த கூத்தர் கார் சூழ்ந்து – கார்40:41/4
ஆய்ந்த மொழியினாள் செல்லும்கொல் காதலன் பின் – ஐந்50:33/3
தீம் புனல் ஊரன் மகள் இவள் ஆய்ந்த நறும் – திணை50:40/2
ஆய்ந்த அறிவினவர் – ஆசாரக்:14/4
ஆய்ந்த அறிவினர் அல்லாதார் புல் உரைக்கு – பழ:268/1
மாந்தரும் ஆங்கே மதித்து உணர்ப ஆய்ந்த
நல மென் கதுப்பினாய் நாடின் நெய் பெய்த – பழ:397/2,3
மாண்டு அமைந்தார் ஆய்ந்த மதி வனப்பே வன்கண்மை – ஏலாதி:26/1

TOP


ஆய்ந்தவர் (1)

ஆறு என்பர் ஆய்ந்தவர் கோள் – குறள்:67 2/2

TOP


ஆய்ந்தன (1)

ஆய்ந்தன ஐந்தும் அரணா உடையானை – சிறுபஞ்:47/3

TOP


ஆய்ந்தார் (1)

ஆம் ஆடார் ஆய்ந்தார் நெறி நின்று தாம் ஆடாது – ஏலாதி:58/2

TOP


ஆய்ந்து (13)

நார் தொடுத்து ஈர்க்கில் என் நன்று ஆய்ந்து அடக்கில் என் – நாலடி:3 6/1
ஆய்ந்து அமைந்த கேள்வி அறிவுடையார் எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:7 3/3
மம்மர் கொள் மாலை மலர் ஆய்ந்து பூ தொடுப்பாள் – நாலடி:40 3/2
அள்ளி அளகத்தின் மேல் ஆய்ந்து தெள்ளி – திணை150:2/2
ஆய்ந்து வரைதல் அறம் – திணை150:52/4
தாரா தோறு ஆய்ந்து எடுப்பும் தண் அம் கழனித்தே – திணை150:139/3
இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து
அதனை அவன்கண் விடல் – குறள்:52 7/1,2
ஆய்ந்து ஆய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை – குறள்:80 2/1
ஆய்ந்து ஆய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை – குறள்:80 2/1
வல்லார் நட்பு ஆய்ந்து கொளல் – குறள்:80 5/2
உரையிடை ஆய்ந்து உரையார் ஊர் முனிவ செய்யார் – ஆசாரக்:83/2
யாத்தார் அறிவினர் ஆய்ந்து – சிறுபஞ்:83/4
ஆய்ந்து விடுதல் அறம் – சிறுபஞ்:102/4

TOP


ஆய்விடும் (8)

முன்னை வினை ஆய்விடும் – நாலடி:11 7/4
மனத்துக்கண் மாசு ஆய்விடும் – நாலடி:13 8/4
நீரும் அமிழ்து ஆய்விடும் – நாலடி:20 10/4
வீவு இலா வீடு ஆய்விடும் – நான்மணி:105/4
இழிந்த பிறப்பு ஆய்விடும் – குறள்:14 3/2
ஏற்று கன்று ஏறு ஆய்விடும் – பழ:217/4
சிதையும் இடர் ஆய்விடும் – பழ:227/4
நிழற்கண் முயிறு ஆய்விடும் – சிறுபஞ்:96/4

TOP


ஆய்வு (2)

ஆய்வு இன்றி செய்யாதார் பின்னை வழி நினைந்து – பழ:261/2
ஆய்வு இல்லா ஆர் அருளாம் அ அருள் நல் மனத்தான் – சிறுபஞ்:95/3

TOP


ஆய (37)

யாக்கையால் ஆய பயன் கொள்க யாக்கை – நாலடி:3 8/2
மக்களால் ஆய பெரும் பயனும் ஆயுங்கால் – நாலடி:4 7/1
கீழ்மக்கள் கீழ் ஆய சொல்லியக்கால் சொல்பவோ – நாலடி:7 10/3
நீறாய் நிலத்து விளிஅரோ வேறு ஆய
புன்மக்கள் பக்கம் புகுவாய் நீ பொன் போலும் – நாலடி:27 6/2,3
தமது ஆய போழ்தே கொடாஅர் தனது ஆக – நாலடி:28 8/2
கல் நனி நல்ல கடை ஆய மாக்களின் – நாலடி:34 4/1
காழ் ஆய கொண்டு கசடு அற்றார்தம் சாரல் – நாலடி:35 2/1
செந்நெல்லால் ஆய செழு முளை மற்றும் அ – நாலடி:37 7/1
கேளிரான் ஆய பயன் – நான்மணி:3/4
நகை ஆய நண்பினார் நார் இன்மை இன்னா – இன்னா40:8/2
அறிகு அவளை ஐய இடை மடவாய் ஆய
சிறிது அவள் செல்லாள் இறும் என்று அஞ்சி சிறிது அவள் – திணை150:17/1,2
நாண் ஆய நல் வளையாய் நாண் இன்மை காணாய் – திணை150:64/2
ஆடா அரங்கினுள் ஆடுவாள் ஈடு ஆய
புல்லகம் ஏய்க்கும் புகழ் வயல் ஊரன்தன் – திணை150:129/2,3
நீறு ஆடும் ஆயது இவன் நின் முனா வேறு ஆய
மங்கையர் இல் நாடுமோ மா கோல் யாழ் பாண்மகனே – திணை150:151/2,3
கற்றதனால் ஆய பயன் என்கொல் வால்அறிவன் – குறள்:1 2/1
துப்பார்க்கு துப்பு ஆய துப்பு ஆக்கி துப்பார்க்கு – குறள்:2 2/1
காணுங்கால் காணேன் தவறு ஆய காணாக்கால் – குறள்:129 6/1
இழுக்கு ஆய சொல்லாடுவானும் இ மூவர் – திரி:94/3
புண்ணியம் ஆய தலையோடு உறுப்பு உறுத்த – ஆசாரக்:41/2
விரைந்து உரையார் மேன்மேல் உரையார் பொய் ஆய
பரந்து உரையார் பாரித்து உரையார் ஒருங்கு எனைத்தும் – ஆசாரக்:76/1,2
யாரும் அறிய அறன் ஆய மற்றவற்றை – ஆசாரக்:101/3
திரு வாயில் ஆய திறல் வண் கயத்தூர் – ஆசாரக்:101/5
கல்வியான் ஆய கழி நுட்பம் கல்லார் முன் – பழ:3/1
மனை மரம் ஆய மருந்து – பழ:53/4
தோற்றம் அரிது ஆய மக்கள் பிறப்பினால் – பழ:137/1
முதுமக்கள் அன்றி முனி தக்கார் ஆய
பொதுமக்கள் பொல்லா ஒழுக்கம்அது மன்னும் – பழ:209/1,2
சிறிது ஆய கூழ் பெற்று செல்வரை சேர்ந்தார் – பழ:235/1
பெரிது ஆய கூழும் பெறுவர் அரிது ஆம் – பழ:235/2
முரண் கொண்டு மாறு ஆய உண்ணுமோ உண்ணா – பழ:239/3
வெம் தொழிலர் ஆய வெகுளிகட்கு கூடுமோ – பழ:245/2
பதிப்பட வாழ்வார் பழி ஆய செய்தல் – பழ:258/3
கரும் தொழிலர் ஆய கடையாயார் தம் மேல் – பழ:262/1
எதிர்த்த பகையை இளைது ஆய போழ்தே – பழ:390/1
உடம்பினான் ஆய பயன் – சிறுபஞ்:16/4
நாள் கூட்டம் மூழ்த்தம் இவற்றொடு நன்று ஆய
கோள் கூட்டம் யோகம் குணன் உணர்ந்து தோள் கூட்டல் – சிறுபஞ்:42/1,2
மறு வரவு மாறு ஆய நீக்கி மறு வரவின் – ஏலாதி:75/2
பயம் இல் யாழ்ப்பாண பழுது ஆய கூறாது – கைந்:46/3

TOP


ஆயக்கண்ணும் (2)

அகத்தால் அழிவு பெரிது ஆயக்கண்ணும்
புறத்தால் பொலிவுறல் வேண்டும் எனைத்தும் – பழ:185/1,2
கிளை இன்றி போஒய் தனித்து ஆயக்கண்ணும்
இளைது என்று பாம்பு இகழ்வார் இல் – பழ:383/3,4

TOP


ஆயக்கால் (3)

இளம் பிறை ஆயக்கால் திங்களை சேராது – நாலடி:25 1/3
கொண்டாயும் நீ ஆயக்கால் – திணை50:36/4
யானும் மற்று இ இருந்த எம் முன்னும் ஆயக்கால்
ஈனம் செய கிடந்தது இல் என்று கூனல் – பழ:73/1,2

TOP


ஆயத்து (1)

நலம் கொண்டு ஆர் பூம் குழலாள் நன்று ஆயத்து அன்று என் – திணை150:9/3

TOP


ஆயது (1)

நீறு ஆடும் ஆயது இவன் நின் முனா வேறு ஆய – திணை150:151/2

TOP


ஆயதூஉம் (2)

துப்பு ஆயதூஉம் மழை – குறள்:2 2/2
பேர்ந்து இறை ஆயதூஉம் பெற்றான் பெரியாரை – பழ:92/3

TOP


ஆயம் (5)

கன்று அமர் ஆயம் புகுதர இன்று – ஐந்70:22/2
கவ்வையால் காணாதும் ஆற்றாதும் அ ஆயம்
தார் தத்தை வாய் மொழியும் தண் கயத்து நீலமும் – திணை150:73/2,3
உருள் ஆயம் ஓவாது கூறின் பொருள் ஆயம் – குறள்:94 3/1
உருள் ஆயம் ஓவாது கூறின் பொருள் ஆயம்
போஒய் புறமே படும் – குறள்:94 3/1,2
அடையாவாம் ஆயம் கொளின் – குறள்:94 9/2

TOP


ஆயமும் (1)

ஆயமும் ஒன்றும் இவை நினையாள் பால் போலும் – ஐந்50:33/2

TOP


ஆயர் (1)

ஆயர் இனம் பெயர்த்து ஆம்பல் அடைதர – திணை50:27/1

TOP


ஆயல் (1)

தந்து ஆயல் வேண்டா ஓர் நாள் கேட்டு தாழாது – திணை150:46/1

TOP


ஆயன் (3)

ஊர் ஆன் பின் ஆயன் உவந்து ஊதும் சீர்சால் – ஐந்50:7/2
ஆயன் புகுதரும் போழ்தினான் ஆயிழாய் – ஐந்70:28/2
அழல் போலும் மாலைக்கு தூது ஆகி ஆயன்
குழல் போலும் கொல்லும் படை – குறள்:123 8/1,2

TOP


ஆயார் (1)

துன்பத்துள் துப்பு ஆயார் நட்பு – குறள்:11 6/2

TOP


ஆயார்மாட்டே (1)

தமர் ஆயார்மாட்டே இனிது – நாலடி:21 7/4

TOP


ஆயிடை (1)

வாராக்கால் துஞ்சா வரின் துஞ்சா ஆயிடை
ஆர் அஞர் உற்றன கண் – குறள்:118 9/1,2

TOP


ஆயிரம் (2)

அவி சொரிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் – குறள்:26 9/1
ஆயிரம் காக்கைக்கு ஓர் கல் – பழ:165/4

TOP


ஆயிரவர் (2)

தொண்டு ஆயிரவர் தொகுபவே வண்டாய் – நாலடி:29 4/2
அட்டிற்று தின்பவர் ஆயிரவர் ஆபவே – பழ:59/2

TOP


ஆயிரவரானும் (1)

ஆயிரவரானும் அறிவில்லார் தொக்கக்கால் – பழ:47/1

TOP


ஆயிழாய் (4)

ஆயன் புகுதரும் போழ்தினான் ஆயிழாய்
பின்னொடு நின்று படு மழை – ஐந்70:28/2,3
ஆர் இடை அத்தம் இறப்பர்கொல் ஆயிழாய்
நாணினை நீக்கி உயிரோடு உடன் சென்று – ஐந்70:32/2,3
தண்ணம் துறைவனோ தன் இலன் ஆயிழாய்
வள்நகைப்பட்டதனை ஆண்மை என கருதி – ஐந்70:63/2,3
அடைய அமர்த்த கண் ஆயிழாய் அஃதால் – பழ:314/3

TOP


ஆயிழை (1)

வாழ்தல் உயிர்க்கு அன்னள் ஆயிழை சாதல் – குறள்:113 4/1

TOP


ஆயிழையாய் (1)

செய்த குறியும் பொய் ஆயின ஆயிழையாய்
ஐதுகொல் ஆன்றார் தொடர்பு – திணை50:41/3,4

TOP


ஆயிழையும் (1)

அம் சுடர் நீள் வாள் முகத்து ஆயிழையும் மாறு இலா – திணை150:71/1

TOP


ஆயின் (17)

பழி அஞ்சி பாத்து ஊண் உடைத்து ஆயின் வாழ்க்கை – குறள்:5 4/1
அன்பும் அறனும் உடைத்து ஆயின் இல்வாழ்க்கை – குறள்:5 5/1
பிறன் பழிப்பது இல் ஆயின் நன்று – குறள்:5 9/2
மணை மாட்சி இல்லாள்கண் இல் ஆயின் வாழ்க்கை – குறள்:6 2/1
தன்னை தான் காதலன் ஆயின் எனைத்து ஒன்றும் – குறள்:21 9/1
வெருவந்த செய்து ஒழுகும் வெம் கோலன் ஆயின்
ஒருவந்தம் ஒல்லை கெடும் – குறள்:57 3/1,2
கடும் சொல்லன் கண் இலன் ஆயின் நெடும் செல்வம் – குறள்:57 6/1
குறிப்பின் குறிப்பு உணரா ஆயின் உறுப்பினுள் – குறள்:71 5/1
இல் ஆயின் வெல்லும் படை – குறள்:77 9/2
குணம் இலனாய் குற்றம் பல் ஆயின் மாற்றார்க்கு – குறள்:87 8/1
பிறர் நாண தக்கது தான் நாணான் ஆயின்
அறம் நாண தக்கது உடைத்து – குறள்:102 8/1,2
இரப்பாரை இல் ஆயின் ஈர் கண் மா ஞாலம் – குறள்:106 8/1
மலர் அன்ன கண்ணாள் முகம் ஒத்தி ஆயின்
பலர் காண தோன்றல் மதி – குறள்:112 9/1,2
பிரிவு உரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிது அவர் – குறள்:116 6/1
நனவு என ஒன்று இல்லை ஆயின் கனவினான் – குறள்:122 6/1
ஆயின் அழிதல் அறிவு – சிறுபஞ்:55/4
அழல் தண்ணென் தோளாள் அறிவு இலள் ஆயின்
நிழற்கண் முயிறு ஆய்விடும் – சிறுபஞ்:96/3,4

TOP


ஆயின (4)

மன்றம் கறங்க மண பறை ஆயின
அன்று அவர்க்கு ஆங்கே பிண பறை ஆய் பின்றை – நாலடி:3 3/1,2
ஆறும் பதம் இனிய ஆயின ஏறொடு – கார்40:20/2
செய்த குறியும் பொய் ஆயின ஆயிழையாய் – திணை50:41/3
பேர் அறியார் ஆயின பேதைகள் யார் உளரோ – பழ:351/3

TOP


ஆயினாய் (1)

என் நெஞ்சே இன்று அழிவாய் ஆயினாய் செல் நெஞ்சே – பழ:374/2

TOP


ஆயினார் (2)

நல்கூர்ந்தவர்க்கு நனி பெரியர் ஆயினார்
செல் விருந்து ஆகி செலல் வேண்டா ஒல்வது – பழ:100/1,2
கொடுத்து ஏழை ஆயினார் இல் – பழ:218/4

TOP


ஆயினால் (1)

வேற்று நாடு ஆகா தமவே ஆகும் ஆயினால்
ஆற்று உணா வேண்டுவது இல் – பழ:55/3,4

TOP


ஆயினாள் (1)

பொற்றொடியும் போர் தகர் கோடு ஆயினாள் நல் நெஞ்சே – நாலடி:38 6/3

TOP


ஆயினேம் (2)

சார்தற்கு சந்தன சாந்து ஆயினேம் இ பருவம் – ஐந்50:24/3
கரும்பின் கோது ஆயினேம் யாம் – திணை50:39/4

TOP


ஆயு (1)

உரையான் பொருளொடு வாழ்வு ஆயு உரையானாய் – ஏலாதி:32/2

TOP


ஆயுங்கால் (4)

மக்களால் ஆய பெரும் பயனும் ஆயுங்கால்
எ துணையும் ஆற்ற பலவானால் தொக்க – நாலடி:4 7/1,2
ஐ வாய நாகம் புறம் எல்லாம் ஆயுங்கால்
கை வாய நாகம் சேர் காடு – திணை150:13/3,4
ஆண் கடன் ஆம் ஆற்றை ஆயுங்கால் ஆடவர்க்கு – திணை150:82/1
அச்சமே ஆயுங்கால் நன்மை அறத்தொடு – சிறுபஞ்:103/1

TOP


ஆயும் (4)

நீயும் பிறரொடும் காண் நீடாதே ஆயும்
கழல் ஆகி பொன் வட்டு ஆய் தார் ஆய் மடல் ஆய் – திணை150:98/2,3
அரும் பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார் – குறள்:20 8/1
ஆயும் அறிவினவர் – குறள்:92 4/2
ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கு என்ப – குறள்:92 8/1

TOP


ஆயுமோ (1)

ஆயுமோ மன்ற நீ ஆய் – திணை150:6/4

TOP


ஆர் (57)

முறி ஆர் நறும் கண்ணி முன்னர் தயங்க – நாலடி:2 6/2
கரும்பு ஆர் கழனியுள் சேர்வர் சுரும்பு ஆர்க்கும் – நாலடி:13 2/2
குய் துவை ஆர் வெண் சோறேஆயினும் மேவாதார் – நாலடி:22 7/3
முட்டு உற்ற போழ்தில் முடுகி என் ஆர் உயிரை – நாலடி:24 8/1
அளவு இறந்த காதல் தம் ஆர் உயிர் அன்னார் – நாலடி:33 10/3
புல் ஆர் புரவி மணி இன்றி ஊர்வு இன்னா – இன்னா40:15/1
பண் ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் – கள40:8/4
பாடு ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் – கள40:22/5
கண் ஆர் கமழ் தெரியல் காவிரி நீர் நாடன் – கள40:24/4
பாடு ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் – கள40:41/4
அஞ்சி ஒதுங்கும் அதர் உள்ளி ஆர் இருள் – ஐந்50:16/3
போது ஆர் வண்டு ஊதும் புனல் வயல் ஊரற்கு – ஐந்50:22/1
ஆர் கலி வானம் பெயல் தொடங்கி கார் கொள – ஐந்70:23/2
கல் சூழ் பதுக்கை ஆர் அத்தத்து இறப்பார்கொல் – ஐந்70:30/2
பாழ் ஊர் பொதியில் புகா பார்க்கும் ஆர் இடை – ஐந்70:31/2
ஆர் இடை அத்தம் இறப்பர்கொல் ஆயிழாய் – ஐந்70:32/2
பூ ஆர் குழல் கூந்தல் பொன் அன்னார் சேரியுள் – ஐந்70:48/3
ஆர் பொருள் வேட்கையவர் – திணை50:15/4
மை ஆர் தடம் கண் மயில் அன்னாய் தீ தீண்டு – திணை150:5/3
நலம் கொண்டு ஆர் பூம் குழலாள் நன்று ஆயத்து அன்று என் – திணை150:9/3
இகந்து ஆர் விரல் காந்தள் என்று என்று உகந்து இயைந்த – திணை150:72/2
வந்தால்தான் செல்லாமோ ஆர் இடையாய் வார் கதிரால் – திணை150:77/1
வெந்தால் போல் தோன்றும் நீள் வேய் அத்தம் தந்து ஆர்
தகர குழல் புரள தாழ் துகில் கை ஏந்தி – திணை150:77/2,3
வாரான் விடுவானோ வாள்கண்ணாய் கார் ஆர்
குருந்தோடு முல்லை குலைத்தனகாண் நாமும் – திணை150:112/2,3
செவ்வழி யாழ் பாண்மகனே சீர் ஆர் தேர் கையினால் – திணை150:124/1
மண் ஆர் குலை வாழையுள் தொடுத்த தேன் நமது என்று – திணை150:140/1
உண்ணா பூம் தாமரை பூ உள்ளும் கண் ஆர்
வயல் ஊரன் வண்ணம் அறிந்து தொடுப்பாள் – திணை150:140/2,3
அன்பொடு இயைந்த வழக்கு என்ப ஆர் உயிர்க்கு – குறள்:8 3/1
ஆர் இருள் உய்த்துவிடும் – குறள்:13 1/2
அமை ஆர் தோள் அஞ்சுபவர் – குறள்:91 6/2
அலர் எழ ஆர் உயிர் நிற்கும் அதனை – குறள்:115 1/1
ஆர் அஞர் உற்றன கண் – குறள்:118 9/2
ஒல்வது அறியும் விருந்தினனும் ஆர் உயிரை – திரி:26/1
ஆர் எயில் மூன்றும் அழித்தான் அடி ஏத்தி – ஆசாரக்:101/1
கொக்கு ஆர் வள வயல் ஊர தினல் ஆமோ – பழ:18/3
அறை ஆர் அணி வளையாய் தீர்தல் உறுவார் – பழ:88/3
பை ஆர் அகல் அல்குல் பைந்தொடி எக்காலும் – பழ:109/2
அடும்பு ஆர் அணி கானல் சேர்ப்ப கெடுமே – பழ:194/3
பயவாமை செய்வார் ஆர் தம் சாகாடேயும் – பழ:308/3
நிறைந்து ஆர் வளையினாய் அஃதால் எருக்கு – பழ:376/3
பட்டு ஆர் அகல் அல்குலார் படர்ந்து ஒட்டி – பழ:398/2
பட்டு ஆர் அணி அல்குலார் படிந்து ஒட்டி – சிறுபஞ்:16/2
உடம்பின் ஆர் வேலி ஒருப்படுத்து ஊன் ஆர – சிறுபஞ்:32/3
உண்டு ஆர் அடிசிலே தோழரின் கண்டாரா – சிறுபஞ்:38/2
வண்டு ஆர் பூம் தொங்கல் மகன் தந்தை வண்தாராய் – சிறுபஞ்:52/2
யாப்பு ஆர் பூம் கோதை அணி இழையை நற்கு இயைய – சிறுபஞ்:52/3
அருள் போகா ஆர் அறம் என்று ஐந்தும் இருள் தீர – சிறுபஞ்:57/2
ஆய்வு இல்லா ஆர் அருளாம் அ அருள் நல் மனத்தான் – சிறுபஞ்:95/3
மை ஆர் மடந்தையர் இல் வாழ்வு இனிது மெய் அன்றால் – சிறுபஞ்:97/2
அருள் கூடி ஆர் அறத்தோடு ஐந்து இயைந்து ஈயின் – சிறுபஞ்:104/3
அளி வந்து ஆர் பூம் கோதாய் ஆறும் மறையின் – ஏலாதி:1/3
நூல் பட்டு ஆர் பூங்கோதாய் நோக்கின் இவை ஆறும் – ஏலாதி:13/3
பீடு ஆர் இரலை பிணை தழுவ காடு ஆர – கைந்:29/2
செருக்கு ஆர் வள வயல் ஊரன் பொய் பாண – கைந்:47/3
கொக்கு ஆர் வள வயல் ஊரன் குளிர் சாந்தம் – கைந்:48/1
பா ஆர் அம் சேர்ப்பற்கு உரையாய் பரியாது – கைந்:49/3
கொக்கு ஆர் கொடும் கழி கூடு நீர் தண் சேர்ப்பன் – கைந்:55/1

TOP


ஆர்க்கும் (16)

மாதர் வண்டு ஆர்க்கும் மலி கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:8 3/3
இரும்பு ஆர்க்கும் காலர் ஆய் ஏதிலார்க்கு ஆள் ஆய் – நாலடி:13 2/1
கரும்பு ஆர் கழனியுள் சேர்வர் சுரும்பு ஆர்க்கும்
காட்டுள் ஆய் வாழும் சிவலும் குறும்பூழும் – நாலடி:13 2/2,3
ஆர்க்கும் அருவு அணி மலை நாட – நாலடி:17 1/3
உருவ வண்டு ஆர்க்கும் உயர் வரை நாட – நாலடி:23 3/3
கணி நிற வேங்கை மலர்ந்து வண்டு ஆர்க்கும்
மணி நிற மாலை பொழுது – திணை50:9/3,4
குருகு இனம் ஆர்க்கும் கொடும் கழி சேர்ப்ப – திணை50:46/2
தீராமை ஆர்க்கும் கயிறு – குறள்:49 2/2
நல் வினை ஆர்க்கும் கயிறு – திரி:23/4
பூ புக்கு வண்டு ஆர்க்கும் ஊர குறும்பு இயங்கும் – பழ:63/3
ஆர்க்கும் அருவி மலை நாட நாய் கொண்டால் – பழ:87/3
யாழின் வண்டு ஆர்க்கும் புனல் ஊர ஈனுமோ – பழ:221/3
ஆர்க்கும் எடுப்பல் அரிது – பழ:222/4
தம்மை தாம் ஆர்க்கும் கயிறு – பழ:346/4
முரசு அருவி ஆர்க்கும் மலை நாடற்கு என் தோள் – கைந்:5/3
ஓவா கலந்து ஆர்க்கும் ஒல்லென் இறா குப்பை – கைந்:49/2

TOP


ஆர்கலி (10)

ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:1 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:2 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:3 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:4 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:5 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:6 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:7 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:8 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:9 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் – முது:10 0/1

TOP


ஆர்த்த (5)

ஆர்த்த பொறிய அணி கிளர் வண்டு இனம் – நாலடி:29 10/1
ஆர்த்த அறிவினர் ஆண்டு இளையர்ஆயினும் – நாலடி:36 1/1
ஆர்த்த மனைவி அடங்காமை நற்கு இன்னா – இன்னா40:2/2
வேந்து உவப்ப அட்டு ஆர்த்த வென்றியும் இ மூன்றும் – திரி:8/3
ஆர்த்த முனையுள்ளும் வேறு இடத்தும் ஓத்தும் – ஏலாதி:62/2

TOP


ஆர்த்தல் (1)

மறன் உடையான் ஆடையால் மார்பு ஆர்த்தல் இன்னா – இன்னா40:18/2

TOP


ஆர்த்து (3)

ஆர்த்து அமர் அட்ட களத்து – கள40:2/5
ஆர்த்து அமர் அட்ட களத்து – கள40:17/5
இமிழ கிளி எழா ஆர்த்து – திணை150:3/4

TOP


ஆர்த்துவான் (1)

அன்று உள்ளி அன்னத்தை ஆர்த்துவான் சென்று உள்ளி – திணை150:138/2

TOP


ஆர்தலின் (1)

ஆர்தலின் நன்று பசித்தல் பசைந்தாரின் – நான்மணி:13/3

TOP


ஆர்ந்த (5)

தாம் ஆர்ந்த போதே தகர் கோடு ஆம் மான் நோக்கின் – நாலடி:38 8/2
பரல் கானம் ஆற்றினகொல்லோ அரக்கு ஆர்ந்த
பஞ்சி கொண்டு ஊட்டினும் பையென பையென என்று – நாலடி:40 6/2,3
இடை எலாம் ஞாழலும் தாழையும் ஆர்ந்த
புடை எலாம் புன்னை புகன்று – திணை150:58/3,4
அரக்கு ஆர்ந்த ஓமை அரி படு நீழல் – கைந்:19/1
ஒருக்கு ஆர்ந்த வல்லி ஒலித்து ஆர குத்தும் – கைந்:47/2

TOP


ஆர்ந்து (2)

ஆம்பல் மயக்கி அணி வளை ஆர்ந்து அழகா – திணை150:137/3
ஊண் ஆர்ந்து உதவுவது ஒன்று இல் எனினும் கள்ளினை – பழ:256/3

TOP


ஆர்ந்தும் (1)

நீறு ஆர்ந்தும் ஒட்டா நிகர் இல் மணியே போல் – பழ:214/1

TOP


ஆர்ப்ப (1)

குருந்து அலை வான் படலை சூடி சுரும்பு ஆர்ப்ப
ஆயன் புகுதரும் போழ்தினான் ஆயிழாய் – ஐந்70:28/1,2

TOP


ஆர்ப்பது (1)

ஆர்ப்பது கேட்டும் அது தெளியான் பேர்த்தும் ஓர் – நாலடி:37 4/2

TOP


ஆர்ப்பு (2)

ஊக்கி எடுத்த அரவத்தின் ஆர்ப்பு அஞ்சா – கள40:16/2
ஆர்ப்பு எழுந்த ஞாட்பினுள் ஆள் ஆள் எதிர்த்து ஓடி – கள40:17/1

TOP


ஆர்ப்பொடு (1)

ஆர்ப்பொடு இன வண்டு இமிர்ந்து ஆட நீர்த்து அன்றி – ஐந்70:27/2

TOP


ஆர்வத்தின் (2)

ஐந்திணை ஐம்பதும் ஆர்வத்தின் ஓதாதார் – ஐந்50:51/3
ஆர்வத்தின் ஆர முயங்கினேன் வேலனும் – ஐந்70:13/3

TOP


ஆர்வத்தை (1)

திருந்தாய் நீ ஆர்வத்தை தீமை உடையார் – பழ:9/1

TOP


ஆர்வம் (2)

ஆர்வம் உடையார் ஆற்றவும் நல்லவை – இனிய40:8/4
அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும் – குறள்:8 4/1

TOP


ஆர்வமே (1)

ஆர்வமே செற்றம் கதமே அறையுங்கால் – ஏலாதி:61/1

TOP


ஆர்வர் (1)

கருனை சோறு ஆர்வர் கயவர் கருனையை – நாலடி:20 10/2

TOP


ஆர்வலர் (1)

அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர்
புன் கணீர் பூசல் தரும் – குறள்:8 1/1,2

TOP


ஆர்வார் (1)

எண்ணி ஊண் ஆர்வார் இயைந்து – ஏலாதி:52/4

TOP


ஆர்வு (2)

அச்சம் அலை கடலின் தோன்றலும் ஆர்வு உற்ற – திரி:65/1
ஐம் குரவர் ஆணை மறுத்தலும் ஆர்வு உற்ற – திரி:97/1

TOP


ஆர (15)

இழி தக்க செய்து ஒருவன் ஆர உணலின் – நாலடி:31 2/1
இனிது உண்ணேம் ஆர பெறேம் யாம் என்னும் – நாலடி:37 6/3
பொன் ஆர மார்பின் புனை கழல் கால் செம்பியன் – கள40:38/3
கடந்த வழியை எம் கண் ஆர காண – ஐந்50:42/3
ஆர்வத்தின் ஆர முயங்கினேன் வேலனும் – ஐந்70:13/3
ஏதிலார் ஆர தமர் பசிப்பர் பேதை – குறள்:84 7/1
காண்கமன் கொண்கனை கண் ஆர கண்ட பின் – குறள்:127 5/1
வாய் நன்கு அமையா குளனும் வயிறு ஆர
தாய் முலை உண்ணா குழவியும் சேய் மரபின் – திரி:84/1,2
கை ஆர உண்டமையால் காய்வார் பொருட்டாக – பழ:44/1
மை ஆர உண்ட கண் மாண் இழாய் என் பரிப – பழ:44/3
காழ் ஆர மார்ப கசடு அற கை காவா – பழ:80/1
கொடி ஆர மார்ப குடி கெட வந்தால் – பழ:103/3
உடம்பின் ஆர் வேலி ஒருப்படுத்து ஊன் ஆர
தொடங்கானேல் சேறல் துணிவு – சிறுபஞ்:32/3,4
பீடு ஆர் இரலை பிணை தழுவ காடு ஆர
கார் வானம் வந்து – கைந்:29/2,3
ஒருக்கு ஆர்ந்த வல்லி ஒலித்து ஆர குத்தும் – கைந்:47/2

TOP


ஆரம் (2)

ஆம்பல் அணி தழை ஆரம் துயல்வரும் – திணை50:40/1
வந்து ஆரம் தேம் கா வரு முல்லை சேர் தீம் தேன் – திணை150:106/3

TOP


ஆரா (1)

ஆரா இயற்கை அவா நீப்பின் அ நிலையே – குறள்:37 10/1

TOP


ஆராத (1)

ஆராத பூம் தார் அணி தேரான்தான் போத – திணை150:101/3

TOP


ஆராய்தல் (1)

பிறர் கருமம் ஆராய்தல் தீ பெண் கிளைமை – சிறுபஞ்:23/3

TOP


ஆராய்ந்த (3)

அன்பு அறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூது உரைப்பார்க்கு – குறள்:69 2/1
அறிவு உரு ஆராய்ந்த கல்வி இ மூன்றன் – குறள்:69 4/1
பொய் தீர் புலவர் பொருள் புரிந்து ஆராய்ந்த
மை தீர் உயர் கதியின் மாண்பு உரைப்பின் மை தீர் – ஏலாதி:66/1,2

TOP


ஆராய்ந்து (8)

ஆராய்ந்து அமைவுடைய கற்பவே நீர் ஒழிய – நாலடி:14 5/3
சிறந்து அமைந்த கேள்வியர்ஆயினும் ஆராய்ந்து
அறிந்து உரைத்தல் ஆற்ற இனிது – இனிய40:31/3,4
துறந்தார் படிவத்தர் ஆகி இறந்து ஆராய்ந்து
என் செயினும் சோர்வு இலது ஒற்று – குறள்:59 6/1,2
அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் – குறள்:72 1/1
பரிவோடு நோய் அவிய பன்னி ஆராய்ந்து
திரிகடுகம் செய்த மகன் – திரி:106/3,4
பின்னை அஃது ஆராய்ந்து கொள்குறுதல் இன் இயற்கை – பழ:325/2
ஈரும் புகை இருளோடு இருள் நூல் ஆராய்ந்து
அழி கதி இ முறையான் ஆன்றார் அறைந்தார் – ஏலாதி:67/2,3
பாற்கதியின் பாற்பட ஆராய்ந்து நூல் கதியின் – ஏலாதி:77/2

TOP


ஆராய்ந்தும் (1)

அஃகு நீ செய்யல் என அறிந்து ஆராய்ந்தும்
வெஃகல் வெகுடலே தீ காட்சி வெஃகுமான் – ஏலாதி:27/1,2

TOP


ஆராய்வது (1)

அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று – குறள்:59 4/2

TOP


ஆராய்வான் (1)

ஆராய்வான் செய்க வினை – குறள்:52 2/2

TOP


ஆராயாது (1)

மாற்றம் உடையாரை ஆராயாது ஆற்றவும் – பழ:110/2

TOP


ஆராயான் (1)

அளிந்தார்கணாயினும் ஆராயான் ஆகி – பழ:42/3

TOP


ஆராயும் (1)

உறுப்பினால் ஆராயும் ஒண்மை உடையார் – நாலடி:20 6/3

TOP


ஆரார் (1)

அகடு ஆரார் அல்லல் உழப்பர் சூது என்னும் – குறள்:94 6/1

TOP


ஆரி (1)

போது ஆரி வண்டு எலாம் நெட்டெழுத்தின் மேல் புரிய – திணை150:95/3

TOP


ஆரிடத்து (1)

ஆரிடத்து தான் அறிந்த மாத்திரையான் ஆசாரம் – ஆசாரக்:101/2

TOP


ஆரிடை (1)

ஆமா சிலைக்கும் அணி வரை ஆரிடை
ஏ மாண் சிலையார்க்கு இன மா இரிந்து ஓடும் – கைந்:18/1,2

TOP


ஆரும் (2)

அமை ஆரும் வெற்ப அணியாரே தம்மை – பழ:232/3
தேரும் திறம் அரிதால் தேமொழீஇ ஆரும்
குல குல வண்ணத்தர் ஆகுப ஆங்கே – பழ:340/2,3

TOP


ஆரே (1)

அகத்து ஆரே வாழ்வார் என்று அண்ணாந்து நோக்கி – நாலடி:4 1/1

TOP


ஆல் (3)

நிற்கும் பெரியோர் நெறி அடைய நின்று அனைத்து ஆல்
ஒற்கம் இலாளர் தொடர்பு – நாலடி:21 4/3,4
இன் சொல் ஆல் ஈரம் அளைஇ படிறு இல ஆம் – குறள்:10 1/1
ஆல் என்னின் பூல் என்னுமாறு – பழ:31/4

TOP


ஆல (3)

சிதலை தினப்பட்ட ஆல மரத்தை – நாலடி:20 7/1
கரும் குயில் கையற மா மயில் ஆல
பெரும் கலி வானம் உரறும் பெருந்தோள் – கார்40:16/1,2
பீலி பரப்பி மயில் ஆல சூலி – ஐந்70:19/2

TOP


ஆலம் (3)

உறக்கும் துணையது ஓர் ஆலம் வித்து ஈண்டி – நாலடி:4 8/1
முண்டத்தான் அண்டத்தான் மூலத்தான் ஆலம் சேர் – ஐந்70:0/3
ஆலம் வீழ் போலும் அமைச்சனும் வேலின் – திரி:33/2

TOP


ஆலி (3)

அயிர் மணல் தண் புறவின் ஆலி புரள – கார்40:3/2
தண் துளி ஆலி புரள புயல் கான்று – கார்40:23/2
ஆலி விருப்புற்று அகவி புறவு எல்லாம் – ஐந்70:19/1

TOP


ஆலிக்கும் (1)

கரு இருந்து ஆலிக்கும் போழ்து – கார்40:1/4

TOP


ஆலித்து (1)

ஆலித்து பாயும் அலை கடல் தண் சேர்ப்ப – பழ:40/3

TOP


ஆவதன்கண் (1)

மேவல் எளிது அரிது மெய் போற்றல் ஆவதன்கண்
சேறல் எளிது நிலை அரிது தெள்ளியர் ஆய் – ஏலாதி:39/2,3

TOP


ஆவதாம் (1)

அறியாமையோடு இளமை ஆவதாம் ஆங்கே – பழ:403/1

TOP


ஆவது (8)

பின் ஆவது என்று பிடித்து இரார் முன்னே – நாலடி:1 5/2
ஆவது அறிவார் பெறின் – நாலடி:8 3/4
அணிகலம் ஆவது அடக்கம் பணிவு இல் சீர் – நாலடி:25 2/2
அடைத்து இருந்து உண்டு ஒழுகும் ஆவது இல் மாக்கட்கு – நாலடி:28 1/3
ஆவது போல கெடும் – குறள்:29 3/2
அறிவினான் ஆவது உண்டோ பிறிதின் நோய் – குறள்:32 5/1
அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார் – குறள்:43 7/1
தனி மரம் காடு ஆவது இல் – பழ:390/4

TOP


ஆவதூஉம் (1)

அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழி பயக்கும் – குறள்:47 1/1

TOP


ஆவதே (1)

ஆவதே போன்று கெடும் – பழ:173/4

TOP


ஆவர் (7)

மேல் ஆடும் மீனின் பலர் ஆவர் ஏலா – நாலடி:12 3/2
அற்று தன் சேர்ந்தார்க்கு அசைவிடத்து ஊற்று ஆவர்
அற்ற கடைத்தும் அகல் யாறு அகழ்ந்தக்கால் – நாலடி:15 10/2,3
நம்மாலே ஆவர் இ நல்கூர்ந்தார் எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:31 1/1
அன்னரே ஆவர் அவரவர்க்கு முன்னரே – திணை150:106/2
நன் நிலையர் ஆவர் எனின் – குறள்:119 9/2
நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து – குறள்:122 8/2
உண்ணும் துணையும் உளரா பிறர் ஆவர்
எண்ணி உயிர் கொள்வான் ஏன்று திரியினும் – பழ:89/2,3

TOP


ஆவர்மன்கொல் (1)

துப்பின் எவன் ஆவர்மன்கொல் துயர் வரவு – குறள்:117 5/1

TOP


ஆவன்மன்கொல் (1)

மறப்பின் எவன் ஆவன்மன்கொல் மறப்பு அறியேன் – குறள்:121 7/1

TOP


ஆவாம் (1)

ஆவாம் நாம் ஆக்கம் நசைஇ அறம் மறந்து – நாலடி:4 2/1

TOP


ஆவார் (4)

மற்றையர் ஆவார் பகர்வர் பனையின் மேல் – நாலடி:26 6/2
துன்பத்திற்கு யாரே துணை ஆவார் தாம் உடைய – குறள்:130 9/1
அரியர் ஆவார் பிறர் இல் செல்லாரே உண்ணார் – சிறுபஞ்:50/3
பெரியர் ஆவார் பிறர் கைத்து – சிறுபஞ்:50/4

TOP


ஆவார்க்கு (1)

இது மன்னும் தீது என்று இயைந்ததூஉம் ஆவார்க்கு
அது மன்னும் நல்லதே ஆகும் மது நெய்தல் – பழ:84/1,2

TOP


ஆவாரும் (1)

இருவர் ஆவாரும் எதிர் மொழியற்பாலா – பழ:352/2

TOP


ஆவாரை (1)

அக பட்டி ஆவாரை காணின் அவரின் – குறள்:108 4/1

TOP


ஆவான் (1)

தனக்கு கரி ஆவான் தானாய் தவற்றை – பழ:102/2

TOP


ஆவி (6)

விரிகுவது போலும் இ கார் அதிர ஆவி
உருகுவது போலும் எனக்கு – ஐந்70:19/3,4
உள் நிலாது என் ஆவி ஊர்ந்து – திணை150:94/4
யான் இறுத்தேன் ஆவி இதற்கு – திணை150:102/4
அட்டினேன் ஆவி அதற்கு – திணை150:103/4
நகுவது போல் மின் ஆட நாணா என் ஆவி
உகுவது போலும் உடைந்து – திணை150:122/3,4
பெரியதன் ஆவி பெரிது – பழ:1/4

TOP


ஆவிற்கு (2)

ஆவிற்கு நீர் என்று இரப்பினும் நாவிற்கு – குறள்:107 6/1
ஆவிற்கு அரும் பனி தாங்கிய மாலையும் – பழ:152/1

TOP


ஆவின் (1)

நல் ஆவின் கன்றுஆயின் நாகும் விலை பெறூஉம் – நாலடி:12 5/1

TOP


ஆவுள் (1)

பல் ஆவுள் உய்த்துவிடினும் குழ கன்று – நாலடி:11 1/1

TOP


ஆவோடு (1)

ஆவோடு பொன் ஈதல் அந்தணர்க்கு முன் இனிதே – இனிய40:23/2

TOP


ஆழ் (2)

ஆழ் கலத்து அன்ன கலுழ் – நாலடி:2 2/4
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா – குறள்:50 10/1

TOP


ஆழ்ச்சி (1)

ஆழ்ச்சி படுக்கும் அளறு – திரி:24/4

TOP


ஆழ்ந்த (1)

குழிந்து ஆழ்ந்த கண்ணவாய் தோன்றி ஒழிந்தாரை – நாலடி:5 9/2

TOP


ஆழ்ந்து (1)

ஆழ்ந்து நெகிழ்ந்து அவர்க்கு ஈந்தார் கடைபோக – சிறுபஞ்:76/3

TOP


ஆழ்ந்துவிடல் (1)

கன்று அடியுள் ஆழ்ந்துவிடல் – பழ:26/4

TOP


ஆழ்வார் (1)

ஆசை கடலுள் ஆழ்வார் – திரி:81/4

TOP


ஆழ்விக்கும் (1)

அம்மை அரு நரகத்து ஆழ்விக்கும் மெய்ம்மை – சிறுபஞ்:105/2

TOP


ஆழ (2)

சுரை ஆழ அம்மி மிதப்பு – பழ:125/4
ஆழ படும் ஊண் அமைத்தார் இமையவரால் – ஏலாதி:36/3

TOP


ஆழி (7)

வளைஇய சக்கரத்து ஆழி கொளை பிழையாது – ஐந்70:56/2
வில்லார் விழவினும் வேல் ஆழி சூழ் உலகில் – திணை150:62/1
ஆழி போல் ஞாயிறு கல் சேர தோழியோ – திணை150:97/2
அற ஆழி அந்தணன் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் – குறள்:1 8/1
பிற ஆழி நீந்தல் அரிது – குறள்:1 8/2
ஆழி எனப்படுவார் – குறள்:99 9/2
முற்று நீர் ஆழி வரையகத்து ஈண்டிய – பழ:394/3

TOP


ஆழியால் (1)

ஆழியால் காணாமோ யாம் – ஐந்50:43/4

TOP


ஆழியான்தன் (1)

இருள் பரந்து ஆழியான்தன் நிறம் போல் தம்முன் – திணை150:96/1

TOP


ஆழியான்ஆயினும் (1)

அம் கோல் அவிர் தொடி ஆழியான்ஆயினும்
செங்கோலன் அல்லாக்கால் சேர்ந்தாரும் எள்ளுவர் – பழ:248/1,2

TOP


ஆழும் (2)

தேரின் மா கால் ஆழும் தீமைத்தே ஓர் இலோர் – திணை150:54/2
பூரியர்கள் ஆழும் அளறு – குறள்:92 9/2

TOP


ஆள் (13)

ஆள் பார்த்து உழலும் அருள் இல் கூற்று உண்மையால் – நாலடி:2 10/1
இரும்பு ஆர்க்கும் காலர் ஆய் ஏதிலார்க்கு ஆள் ஆய் – நாலடி:13 2/1
நல் ஆள் பிறக்கும் குடி – நான்மணி:4/4
ஆர்ப்பு எழுந்த ஞாட்பினுள் ஆள் ஆள் எதிர்த்து ஓடி – கள40:17/1
ஆர்ப்பு எழுந்த ஞாட்பினுள் ஆள் ஆள் எதிர்த்து ஓடி – கள40:17/1
அசைந்து ஒழிந்த யானை பசியால் ஆள் பார்த்து – திணை150:86/3
வேல் ஆள் முகத்த களிறு – குறள்:50 10/2
நல் ஆள் உடையது அரண் – குறள்:75 6/2
நல் ஆள் இலாத குடி – குறள்:103 10/2
வாளை மீன் உள்ளல் தலைப்படலும் ஆள் அல்லான் – திரி:7/1
நல் ஆள் வழங்கும் நெறி – திரி:82/4
அறிவு அறியா ஆள் ஆண்டு என உரைப்பர் வாயுள் – சிறுபஞ்:84/3
ஆள் அஞ்சான் ஆய் பொருள்தான் அஞ்சான் நாள் எஞ்சா – ஏலாதி:22/2

TOP


ஆள்க (2)

நல் ஆற்றான் நாடி அருள் ஆள்க பல் ஆற்றான் – குறள்:25 2/1
ஒற்று ஒற்று உணராமை ஆள்க உடன் மூவர் – குறள்:59 9/1

TOP


ஆள்தகை (1)

ஆள்தகை மன்னரை சேர்ந்தார் தாம் அலவுறினும் – பழ:178/1

TOP


ஆள்பவர் (1)

நாண் துறவார் நாண் ஆள்பவர் – குறள்:102 7/2

TOP


ஆள்பவர்க்கு (1)

வீடு இல்லை நட்பு ஆள்பவர்க்கு – குறள்:80 1/2

TOP


ஆள்பவற்கு (1)

நீங்கா நிலன் ஆள்பவற்கு – குறள்:39 3/2

TOP


ஆள்பவனே (1)

பெரிது ஆள்பவனே பெரிது – பழ:82/4

TOP


ஆள்வார் (1)

கேட்டதே செய்ப புலன் ஆள்வார் வேட்ட – நான்மணி:38/2

TOP


ஆள்வார்க்கு (2)

மன் உயிர் ஓம்பி அருள் ஆள்வார்க்கு இல் என்ப – குறள்:25 4/1
அல்லல் அருள் ஆள்வார்க்கு இல்லை வளி வழங்கும் – குறள்:25 5/1

TOP


ஆள்வாரே (1)

நாவலம்தீவு ஆள்வாரே நன்கு – ஏலாதி:56/4

TOP


ஆள்வாரை (1)

இடிக்கும் துணையாரை ஆள்வாரை யாரே – குறள்:45 7/1

TOP


ஆள்வான் (1)

கண்ணோட்டம் இன்மை முறைமை தெரிந்து ஆள்வான்
உள் நாட்டம் இன்மையும் இல் – நான்மணி:93/3,4

TOP


ஆள்வினை (3)

ஒண் பொருள் ஒன்றோ தவம் கல்வி ஆள்வினை
என்று இவற்றால் ஆகும் குலம் – நாலடி:20 5/3,4
ஆள்வினை இன்மை பழி – குறள்:62 8/2
அறத்தொடு கல்யாணம் ஆள்வினை கூரை – ஆசாரக்:85/1

TOP


ஆள்வினையின் (1)

ஆள்வினையின் ஆற்ற அகன்றவா நன்று உணரா – ஐந்70:38/3

TOP


ஆள்வினையும் (2)

ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் என இரண்டின் – குறள்:103 2/1
ஆகும் சமயத்தார்க்கு ஆள்வினையும் வேண்டாவாம் – பழ:127/1

TOP


ஆள்வினையோடு (1)

வன்கண் குடிகாத்தல் கற்று அறிதல் ஆள்வினையோடு
ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு – குறள்:64 2/1,2

TOP


ஆளப்படும் (1)

தன்மையான் ஆளப்படும் – குறள்:52 1/2

TOP


ஆளான் (1)

மென்கண்ணன் ஆளான் அரசு – பழ:322/4

TOP


ஆளும் (10)

பண்டத்தால் பாடு எய்தும் பட்டினம் கொண்டு ஆளும்
நாட்டான் வீறு எய்துவர் மன்னவர் கூத்து ஒருவன் – நான்மணி:83/2,3
நன்று ஊக்கல் அந்தணர் உள்ளம் பிறன் ஆளும்
நாடு ஊக்கல் மன்னர் தொழில் நலம் கேடு ஊக்கல் – நான்மணி:84/2,3
முறை இன்றி ஆளும் அரசு இன்னா இன்னா – இன்னா40:5/3
எங்ஙனம் ஆளும் அருள் – குறள்:26 1/2
யாமத்தும் ஆளும் தொழில் – குறள்:126 2/2
மண் ஆளும் வேந்தர்க்கு உறுப்பு – திரி:100/4
திரிந்து ஆளும் நெஞ்சினான் கல்வியும் மூன்றும் – திரி:102/3
பண் ஆளும் சொல்லாய் பழி இல் ஊண் பாற்படுத்தான் – ஏலாதி:35/3
மண் ஆளும் மன்னாய் மற்று – ஏலாதி:35/4
வானும் வரிசையால்தான் ஆளும் நாளுமே – ஏலாதி:70/3

TOP


ஆளுமாம் (1)

மாறான் மண் ஆளுமாம் மற்று – ஏலாதி:47/4

TOP


ஆற்ற (46)

கூற்றம் குதித்து உய்ந்தார் ஈங்கு இல்லை ஆற்ற
பெரும் பொருள் வைத்தீர் வழங்குமின் நாளை – நாலடி:1 6/2,3
கூற்றம் அளந்து நும் நாள் உண்ணும் ஆற்ற
அறம் செய்து அருளுடையீர் ஆகுமின் யாரும் – நாலடி:1 7/2,3
எ துணையும் ஆற்ற பலவானால் தொக்க – நாலடி:4 7/2
அடி பெயராது ஆற்ற இளி வந்த போழ்தின் – நாலடி:7 2/3
அபகாரம் ஆற்ற செயினும் உபகாரம் – நாலடி:7 9/2
வற்றி மற்று ஆற்ற பசிப்பினும் பண்பு இலார்க்கு – நாலடி:8 8/1
கோள் ஆற்ற கொள்ளா குளத்தின் கீழ் பைம் கூழ் போல் – நாலடி:20 1/1
கூற்றமும் கூறுவ செய்து உண்ணாது ஆற்ற
மறைக்க மறையாதாம் காமம் முறையும் – நான்மணி:39/2,3
அந்தணர் ஓத்துடைமை ஆற்ற மிக இனிதே – இனிய40:7/1
அதர் சென்று வாழாமை ஆற்ற இனிதே – இனிய40:11/1
பிறன் மனை பின் நோக்கா பீடு இனிது ஆற்ற
வறன் உழக்கும் பைம் கூழ்க்கு வான் சோர்வு இனிதே – இனிய40:15/1,2
எத்துணையும் ஆற்ற இனிது – இனிய40:16/4
அறிந்து உரைத்தல் ஆற்ற இனிது – இனிய40:31/4
எ துணையும் ஆற்ற இனிது என்ப பால் படும் – இனிய40:38/3
அணங்கு ஆகும் ஆற்ற எமக்கு – ஐந்50:47/4
இன்று ஆற்ற வாரா விடுவார்கொல் காதலர் – ஐந்70:23/3
ஆள்வினையின் ஆற்ற அகன்றவா நன்று உணரா – ஐந்70:38/3
அடல் கானல் புன்னை தாழ்ந்து ஆற்ற மடல் கானல் – திணை150:56/2
அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள் – குறள்:7 4/1
அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவா வினை – குறள்:37 7/1
ஆற்ற விளைவது நாடு – குறள்:74 2/2
அளி இன்மை ஆற்ற நினைந்து – குறள்:121 9/2
ஒப்புரவு ஆற்ற அறிதல் அறிவுடைமை – ஆசாரக்:1/3
என் பெறினும் ஆற்ற வலம் இரார் தம்மின் – ஆசாரக்:24/2
நல்குரவு ஆற்ற பெருகினும் செய்யாரே – ஆசாரக்:56/4
ஆற்ற வழி விலங்கினாரே பிறப்பினுள் – ஆசாரக்:64/3
போற்றும் எனவும் புணருமே ஆற்ற
சுரம் போக்கி உல்கு கொண்டார் இல்லை மற்று இல்லை – பழ:60/2,3
ஆற்ற பெரியார் பகை வேண்டி கொள்ளற்க – பழ:126/1
ஆக்குவர் ஆற்ற எமக்கு என்று அமர்ந்து இருத்தல் – பழ:128/2
முன் நலிந்து ஆற்ற முரண் கொண்டு எழுந்தாரை – பழ:148/1
ஆற்ற வினை செய்தார் நிற்ப பல உரைத்து – பழ:155/1
அறிவு அச்சம் ஆற்ற பெரிது – பழ:220/4
அகம் தூய்மை இல்லாரை ஆற்ற பெருக்கி – பழ:263/1
இல் இருந்து ஆற்ற முனிவித்தல் உள் இருந்து – பழ:276/3
இரும் பணை வில் வென்ற புருவத்தாய் ஆற்ற
கரும் பனை அன்னது உடைத்து – பழ:286/3,4
நிரை உரைத்து போகாது ஒன்று ஆற்ற துணிக – பழ:317/3
ஆசு அறுவ செய்யாராய் ஆற்ற பெருகினும் – பழ:360/2
பழுது இன்றி ஆற்ற பணிந்து முழுது ஏத்தி – சிறுபஞ்:0/2
அழிந்தாளை இல் வைத்தல் பேர் அறமா ஆற்ற
மொழிந்தார் முது நூலார் முன்பு – சிறுபஞ்:70/3,4
அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்ந்தார்களே இம்மையில் – சிறுபஞ்:98/3
அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்வார் – சிறுபஞ்:98/4
அறு நால்வர் ஆய் புகழ் சேவடி ஆற்ற
பெறு நால்வர் பேணி வழங்கி பெறும் நான்மறை – ஏலாதி:0/1,2
அமைச்சர் தொழிலும் அறியலம் ஒன்று ஆற்ற
எனைத்தும் அறியாமையான் – ஏலாதி:10/3,4
அவா அறுப்பின் ஆற்ற அமையும் அவா அறான் – ஏலாதி:11/2
விளையாமை உண்ணாமை ஆடாமை ஆற்ற
உளையாமை உட்குடைத்தா வேறல் களையாமை – ஏலாதி:13/1,2
அரும் தவம் ஆற்ற செயின் வீடு ஆம் என்றார் – ஏலாதி:64/3

TOP


ஆற்றகில்லாதார் (1)

தாம் ஆற்றகில்லாதார் தாம் சாரப்பட்டாரை – பழ:28/1

TOP


ஆற்றல் (17)

கலங்காமல் காத்து உய்க்கும் ஆற்றல் உடையான் – நாலடி:6 9/3
கற்ற ஆற்றல் வன்மையும் தாம் தேறார் சுற்ற – நாலடி:32 3/2
ஆற்றல் வகைய அறம் செயல் தோட்ட – நான்மணி:70/2
ஆற்றல் இலாதான் பிடித்த படை இன்னா – இன்னா40:7/1
அடைந்தார் துயர் கூரா ஆற்றல் இனிதே – இனிய40:31/1
ஆற்றல் உடையன் அரும் பொறி நல் ஊரன் – ஐந்70:43/1
ஐந்து அவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்பு உளார் கோமான் – குறள்:3 5/1
வானகமும் ஆற்றல் அரிது – குறள்:11 1/2
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல் அ பசியை – குறள்:23 5/1
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல் அ பசியை – குறள்:23 5/1
ஆற்றல் தலைப்பட்டவர்க்கு – குறள்:27 9/2
ஆற்றல் புரிந்தார்கண் இல் – குறள்:29 7/2
ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார் – குறள்:90 1/1
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அது சான்றோர் – குறள்:99 5/1
பக்கம் படாமை ஒருவற்கு பாடு ஆற்றல்
தக்கம் படாமை தவம் அல்லா தக்கார் – சிறுபஞ்:75/1,2
மடி ஓம்பும் ஆற்றல் உடைமை முடி ஓம்பி – ஏலாதி:17/2
ஆண்டு அமைந்த கல்வியே சொல் ஆற்றல் பூண்டு அமைந்த – ஏலாதி:26/2

TOP


ஆற்றலதுவே (1)

ஆற்றலதுவே படை – குறள்:77 5/2

TOP


ஆற்றலார்க்கு (1)

மண் பற்றி கொள்கிற்கும் ஆற்றலார்க்கு என் அரிதாம் – பழ:318/3

TOP


ஆற்றலான் (1)

பிளந்து அறியும் பேர் ஆற்றலான் – சிறுபஞ்:56/4

TOP


ஆற்றலின் (1)

மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின் – குறள்:23 5/2

TOP


ஆற்றலும் (1)

அடல் தகையும் ஆற்றலும் இல் எனினும் தானை – குறள்:77 8/1

TOP


ஆற்றலுள்ளும் (1)

நன்று ஆற்றலுள்ளும் தவறு உண்டு அவரவர் – குறள்:47 9/1

TOP


ஆற்றவும் (7)

ஆர்வம் உடையார் ஆற்றவும் நல்லவை – இனிய40:8/4
பயன் நோக்காது ஆற்றவும் பாத்து அறிவு ஒன்று இன்றி – பழ:40/1
ஆற்றவும் கற்றார் அறிவுடையார் அஃது உடையார் – பழ:55/1
மாற்றம் உடையாரை ஆராயாது ஆற்றவும்
முல்லை புரையும் முறுவலாய் செய்வது என் – பழ:110/2,3
ஆற்றும் குடி பிறந்த சான்றவன் ஆற்றவும்
போற்ற படாதாகி புல் இன்றி மேயினும் – பழ:217/2,3
முன்னும் ஒரு கால் பிழைப்பு ஆன்றார் ஆற்றவும்
பின்னும் பிழைப்ப பொறுப்பவோ இன் இசை – பழ:221/1,2
நன்கு திரண்டு பெரியவாம் ஆற்றவும்
முன் கை நெடியார்க்கு தோள் – பழ:267/3,4

TOP


ஆற்றவே (1)

பெரும் பயனும் ஆற்றவே கொள்க கரும்பு ஊர்ந்த – நாலடி:4 4/2

TOP


ஆற்றறுக்கும் (1)

அமரகத்து ஆற்றறுக்கும் கல்லா மா அன்னார் – குறள்:82 4/1

TOP


ஆற்றறுப்பார் (1)

அல்லல்கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு – குறள்:80 8/2

TOP


ஆற்றா (9)

காப்பு ஆற்றா வேந்தன் உலகு – இன்னா40:2/4
தொடி இட ஆற்றா தொலைந்த தோள் நோக்கி – கார்40:6/1
அரியார் எளியர் என்று ஆற்றா பரிவாய் – திணை150:110/2
தலை அழுங்க தண் தளவம் தாம் நக கண்டு ஆற்றா
மலை அழுத சால மருண்டு – திணை150:110/3,4
பெயல் ஆற்றா நீர் உலந்த உண்கண் உயல் ஆற்றா – குறள்:118 4/1
பெயல் ஆற்றா நீர் உலந்த உண்கண் உயல் ஆற்றா
உய்வு இல் நோய் என் கண் நிறுத்து – குறள்:118 4/1,2
படல் ஆற்றா பைதல் உழக்கும் கடல் ஆற்றா – குறள்:118 5/1
படல் ஆற்றா பைதல் உழக்கும் கடல் ஆற்றா
காம நோய் செய்த என் கண் – குறள்:118 5/1,2
குழி புழி ஆற்றா குழிக்கு – பழ:362/4

TOP


ஆற்றாக்கடை (1)

பண்பு அறிந்து ஆற்றாக்கடை – குறள்:47 9/2

TOP


ஆற்றாத (1)

அடர்ந்து வறியராய் ஆற்றாத போழ்தும் – பழ:216/1

TOP


ஆற்றாதவரை (1)

ஆற்றாதவரை அடைந்து ஒழுகல் ஆற்றின் – பழ:163/2

TOP


ஆற்றாதார் (6)

ஆற்றாதார் இன்னா செயல் – குறள்:90 4/2
நோவ உரைத்தாரை தாம் பொறுக்கல் ஆற்றாதார்
நாவின் ஒருவரை வைதால் வயவு உரை – பழ:45/1,2
அஞ்சி அகப்படுவர் ஆற்றாதார் அஞ்சி – பழ:154/2
ஆற்றாதார் வேந்தனை நோவது சேற்றுள் – பழ:155/2
தாமேயும் தம்மை புறந்தர ஆற்றாதார்
வாம் மான் தேர் மன்னரை காய்வது எவன்கொலோ – பழ:341/1,2
அமைய பொருள் இல்லார் ஆற்றாதார் என்பது – பழ:402/1

TOP


ஆற்றாதார்க்கு (1)

ஆற்றாதார்க்கு ஈவது ஆம் ஆண் கடன் ஆற்றின் – நாலடி:10 8/2

TOP


ஆற்றாதாரை (1)

பார்த்து ஆற்றாதாரை பரியாது மீதூர்தல் – பழ:284/2

TOP


ஆற்றாதான் (2)

உள்ளூர் இருந்தும் ஒன்று ஆற்றாதான் உள்ளூர் – நாலடி:29 6/2
அற்றார்க்கு ஒன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிகு நலம் – குறள்:101 7/1

TOP


ஆற்றாது (4)

இட்டு ஆற்றுப்பட்டு ஒன்று இரந்தவர்க்கு ஆற்றாது
முட்டு ஆற்றுப்பட்டு முயன்று உள்ளூர் வாழ்தலின் – நாலடி:29 8/1,2
அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே – குறள்:56 5/1
உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அஃது ஆற்றாது
எழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து – குறள்:104 2/1,2
ஆற்றாது அவர் அழுத கண்ணீர்அவை அவர்க்கு – பழ:166/3

TOP


ஆற்றாதும் (1)

கவ்வையால் காணாதும் ஆற்றாதும் அ ஆயம் – திணை150:73/2

TOP


ஆற்றாமை (5)

ஆற்றாமை என்னார் அறிவுடையார் ஆற்றாமை – நாலடி:7 7/2
ஆற்றாமை என்னார் அறிவுடையார் ஆற்றாமை
நேர்த்து இன்னா மற்று அவர் செய்தக்கால் தாம் அவரை – நாலடி:7 7/2,3
அரி பரந்த உண்கண்ணாள் ஆற்றாமை நும்மின் – திணை50:12/3
நயந்து அகன்று ஆற்றாமை நன்று – திணை150:128/4
கழிப்புழி ஆற்றாமை காண்டும் அதுவே – பழ:362/3

TOP


ஆற்றார் (7)

மறு ஆற்றும் சான்றோர் அஃது ஆற்றார் தெருமந்து – நாலடி:16 1/3
தாமேயும் இன்புறார் தக்கார்க்கும் நன்று ஆற்றார்
ஏமம் சார் நல் நெறியும் சேர்கலார் தாம் மயங்கி – நாலடி:33 7/1,2
நட்டார் குறை முடியார் நன்று ஆற்றார் நன் நுதலாள் – குறள்:91 8/1
நண்பு ஆற்றார் ஆகி நயம் இல செய்வார்க்கும் – குறள்:100 8/1
பண்பு ஆற்றார் ஆதல் கடை – குறள்:100 8/2
ஆற்றார் இவர் என்று அடைந்த தமரையும் – பழ:252/1
ஒற்கப்பட்டு ஆற்றார் உணர உரைத்த பின் – பழ:283/1

TOP


ஆற்றாரும் (1)

ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடன் அறிந்து – குறள்:50 3/1

TOP


ஆற்றார்எனினும் (1)

பல நாளும் ஆற்றார்எனினும் அறத்தை – பழ:134/1

TOP


ஆற்றால் (1)

இசையாதுஎனினும் இயற்றி ஓர் ஆற்றால்
அசையாது நிற்பதாம் ஆண்மை இசையுங்கால் – நாலடி:20 4/1,2

TOP


ஆற்றாள் (3)

புடைபெயர் போழ்தத்தும் ஆற்றாள் படர் கூர்ந்து – ஐந்50:39/2
மாழை மான் நோக்கியும் ஆற்றாள் இர வரின் – திணை50:7/3
மாறு நீர் வேலை நீ வாரல் வரின் ஆற்றாள்
ஏறு நீர் வேலை எதிர் – திணை150:55/3,4

TOP


ஆற்றான் (5)

அளந்தன போகம் அவர் அவர் ஆற்றான்
விளங்காய் திரட்டினார் இல்லை களம் கனியை – நாலடி:11 3/2,3
நல் ஆற்றான் நாடி அருள் ஆள்க பல் ஆற்றான் – குறள்:25 2/1
நல் ஆற்றான் நாடி அருள் ஆள்க பல் ஆற்றான்
தேரினும் அஃதே துணை – குறள்:25 2/1,2
தான் வேண்டும் ஆற்றான் வரும் – குறள்:37 7/2
கிழங்கு உடைய எல்லாம் முளைக்கும் ஓர் ஆற்றான்
விழைந்தவரை வேறு அன்றி கொண்டு ஒழுகல் வேண்டா – பழ:97/2,3

TOP


ஆற்றானை (2)

ஆற்றானை ஆற்று என்று அலையாமை முன் இனிதே – இனிய40:28/1
ஆற்றானை ஆற்று என்று அலைப்பானும் அன்பு இன்றி – திரி:45/1

TOP


ஆற்றி (22)

நண்பு ஆற்றி நட்க பெறின் – நாலடி:18 4/4
பலர்க்கு ஆற்றி கெட்டு உலந்தக்கண்ணும் சிலர்க்கு ஆற்றி – நாலடி:19 5/3
பலர்க்கு ஆற்றி கெட்டு உலந்தக்கண்ணும் சிலர்க்கு ஆற்றி
செய்வர் செயற்பாலவை – நாலடி:19 5/3,4
ஒருவர் ஒருவரை சார்ந்து ஒழுகல் ஆற்றி
வழிபடுதல் வல்லுதல் அல்லால் பரிசு அழிந்து – நாலடி:31 9/1,2
தாள் ஆற்றி தந்த பொருள் எல்லாம் தக்கார்க்கு – குறள்:22 2/1
ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடன் அறிந்து – குறள்:50 3/1
அறிந்து ஆற்றி செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினை தான் – குறள்:52 5/1
இனத்து ஆற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்து ஆற்றி – குறள்:57 8/1
இனத்து ஆற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்து ஆற்றி
சீறின் சிறுகும் திரு – குறள்:57 8/1,2
துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவு ஆற்றி
இன்பம் பயக்கும் வினை – குறள்:67 9/1,2
முற்று ஆற்றி முற்றியவரையும் பற்று ஆற்றி – குறள்:75 8/1
முற்று ஆற்றி முற்றியவரையும் பற்று ஆற்றி
பற்றியார் வெல்வது அரண் – குறள்:75 8/1,2
அரிது ஆற்றி அல்லல் நோய் நீக்கி பிரிவு ஆற்றி – குறள்:116 10/1
அரிது ஆற்றி அல்லல் நோய் நீக்கி பிரிவு ஆற்றி
பின் இருந்து வாழ்வார் பலர் – குறள்:116 10/1,2
பெரிது ஆற்றி பெட்ப கலத்தல் அரிது ஆற்றி – குறள்:128 6/1
பெரிது ஆற்றி பெட்ப கலத்தல் அரிது ஆற்றி
அன்பு இன்மை சூழ்வது உடைத்து – குறள்:128 6/1,2
கறுத்து ஆற்றி தம்மை கடிய செய்தாரை – பழ:19/1
பொறுத்து ஆற்றி சேறல் புகழால் ஒறுத்து ஆற்றின் – பழ:19/2
கொடுத்து குறை தீர்த்தல் ஆற்றி விடுத்து இன் சொல் – பழ:167/2
தம்மால் முடிவதனை தாம் ஆற்றி செய்கலார் – பழ:293/1
தமராலும் தம்மாலும் உற்றால் ஒன்று ஆற்றி
நிகராக சென்றாரும் அல்லர் இவர் திரை – பழ:307/1,2
ஆற்றி ஊண் ஈத்து அவை தீர்த்தார் அரசராய் – ஏலாதி:57/3

TOP


ஆற்றிய (1)

ஐந்தை அனைத்தானும் ஆற்றிய காலத்து – நாலடி:33 9/3

TOP


ஆற்றில் (1)

அறத்து ஆற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்து ஆற்றில்
போஒய் பெறுவது எவன் – குறள்:5 6/1,2

TOP


ஆற்றிவிடும் (1)

நகையேதான் ஆற்றிவிடும் – பழ:402/4

TOP


ஆற்றின் (24)

ஆற்றாதார்க்கு ஈவது ஆம் ஆண் கடன் ஆற்றின்
மலி கடல் தண் சேர்ப்ப மாறு ஈவார்க்கு ஈதல் – நாலடி:10 8/2,3
அறன் ஒக்கும் ஆற்றின் ஒழுகல் பிறனை – நான்மணி:6/2
அஞ்சல் என ஆற்றின் அஞ்சிற்றால் அஞ்சி – திணை150:76/2
வீழ் நாள் படாஅமை நன்று ஆற்றின் அஃது ஒருவன் – குறள்:4 8/1
நல் ஆற்றின் நின்ற துணை – குறள்:5 1/2
அறத்து ஆற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்து ஆற்றில் – குறள்:5 6/1
அறத்து ஆற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்து ஆற்றில் – குறள்:5 6/1
ஆற்றின் ஒழுக்கி அறன் இழுக்கா இல்வாழ்க்கை – குறள்:5 8/1
ஆற்றின் அடங்க பெறின் – குறள்:13 3/2
ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின்
எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:13 6/1,2
அறம் பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து – குறள்:13 10/2
அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்கு ஆற்றின்
ஏதம் படு பாக்கு அறிந்து – குறள்:17 4/1,2
நில வரை நீள் புகழ் ஆற்றின் புலவரை – குறள்:24 4/1
பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம் பிற – குறள்:30 7/1
ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர் நின்று – குறள்:47 8/1
ஆற்றின் அளவு அறிந்து ஈக அது பொருள் – குறள்:48 7/1
கொடுத்தலும் இன் சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய – குறள்:53 5/1
ஆற்றின் நிலை தளர்ந்து அற்றே வியன் புலம் – குறள்:72 6/1
ஆற்றின் அளவு அறிந்து கற்க அவை அஞ்சா – குறள்:73 5/1
பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்
அருமை உடைய செயல் – குறள்:98 5/1,2
பொறுத்து ஆற்றி சேறல் புகழால் ஒறுத்து ஆற்றின்
வான் ஓங்கு உயர் வரை வெற்ப பயம் இன்றே – பழ:19/2,3
ஆற்றாதவரை அடைந்து ஒழுகல் ஆற்றின்
கயல் புரை உண்கண் கனங்குழாய் அஃதால் – பழ:163/2,3
அறத்து ஆற்றின் ஈயாதது ஈகை அன்று – முது:5 8/1
திறத்து ஆற்றின் நோலாதது நோன்பு அன்று – முது:5 9/1

TOP


ஆற்றின்கண் (1)

அருள் வெஃகி ஆற்றின்கண் நின்றான் பொருள் வெஃகி – குறள்:18 6/1

TOP


ஆற்றினகொல்லோ (1)

பரல் கானம் ஆற்றினகொல்லோ அரக்கு ஆர்ந்த – நாலடி:40 6/2

TOP


ஆற்று (5)

கெட்ட ஆற்று வாழ்க்கையே நன்று – நாலடி:29 8/4
ஆற்றானை ஆற்று என்று அலையாமை முன் இனிதே – இனிய40:28/1
என்னரே ஏற்ற துணை பிரிந்தார் ஆற்று என்பார் – திணை150:106/1
ஆற்றானை ஆற்று என்று அலைப்பானும் அன்பு இன்றி – திரி:45/1
ஆற்று உணா வேண்டுவது இல் – பழ:55/4

TOP


ஆற்றுகிற்பாரை (1)

காத்து ஆற்றுகிற்பாரை கண்டால் எதிர் உரையார் – பழ:284/1

TOP


ஆற்றுதல் (2)

பொரு முரண் ஆற்றுதல் இன்று – நாலடி:15 9/4
அரு நவை ஆற்றுதல் இன்று – நாலடி:30 5/4

TOP


ஆற்றுப்பட்டு (2)

இட்டு ஆற்றுப்பட்டு ஒன்று இரந்தவர்க்கு ஆற்றாது – நாலடி:29 8/1
முட்டு ஆற்றுப்பட்டு முயன்று உள்ளூர் வாழ்தலின் – நாலடி:29 8/2

TOP


ஆற்றுபவர் (1)

நட்பினுள் ஆற்றுபவர் – குறள்:117 5/2

TOP


ஆற்றுபவர்க்கும் (1)

ஆற்றுபவர்க்கும் அரண் பொருள் அஞ்சி தன் – குறள்:75 1/1

TOP


ஆற்றுபவர்கண் (1)

ஆற்றுபவர்கண் இழுக்கு – குறள்:90 3/2

TOP


ஆற்றும் (17)

ஆற்றும் துணையும் பொறுக்க பொறான்ஆயின் – நாலடி:8 5/3
மறு ஆற்றும் சான்றோர் அஃது ஆற்றார் தெருமந்து – நாலடி:16 1/3
பண்பு ஆற்றும் நெஞ்சத்தவர்களோடு எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:18 4/3
இறைத்து உணினும் ஊர் ஆற்றும் என்பர் கொடைக்கடனும் – நாலடி:19 4/2
ஆற்றும் துணையும் அறிவினை உள் அடக்கி – நாலடி:20 6/1
ஆற்றும் துணையால் அறம் செய்கை முன் இனிதே – இனிய40:6/1
என்கொல் யான் ஆற்றும் வகை – திணை150:93/4
தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அவையத்து – குறள்:7 7/1
மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை – குறள்:7 10/1
ஒருமை செயல் ஆற்றும் பேதை எழுமையும் – குறள்:84 5/1
அரும் தொழில் ஆற்றும் பகடும் திருந்திய – திரி:69/1
ஆற்றும் இளமைக்கண் கல்லாதான் மூப்பின்கண் – பழ:60/1
ஆற்றும் துணையும் அறம் செய்க மாற்று இன்றி – பழ:137/2
ஆற்றும் தகைய அரசு அடைந்தார்க்குஆயினும் – பழ:150/1
ஆற்றும் குடி பிறந்த சான்றவன் ஆற்றவும் – பழ:217/2
தம் தொழில் ஆற்றும் தகைமையார் செய்வன – பழ:245/1
ஆற்றும் வகையான் அவர் களைய வேண்டுமே – பழ:369/2

TOP


ஆற்றும்கொல் (2)

ஆற்றும்கொல் ஐய நடந்து – திணை50:20/4
அறன் நோக்கி ஆற்றும்கொல் வையம் புறன் நோக்கி – குறள்:19 9/1

TOP


ஆற்றும்கொல்லோ (1)

என் ஆற்றும்கொல்லோ உலகு – குறள்:22 1/2

TOP


ஆற்றுமின் (1)

உலவா முன் ஒப்புரவு ஆற்றுமின் யாரும் – நாலடி:3 2/3

TOP


ஆற்றுமோ (3)

முகம்புகுதல் ஆற்றுமோ மேல் – நாலடி:31 3/4
விம்மி உயிர்க்கும் விளங்கிழையாள் ஆற்றுமோ
நம்மின் பிரிந்த இடத்து – ஐந்50:39/3,4
விடின் சுடல் ஆற்றுமோ தீ – குறள்:116 9/2

TOP


ஆற்றுவரா (1)

அடைய பயின்றவர் சொல் ஆற்றுவரா கேட்டல் – பழ:314/1

TOP


ஆற்றுவரேனும் (1)

அமர் நின்ற போழ்தின்கண் ஆற்றுவரேனும்
நிகர் ஒன்றின் மேல் விடுதல் ஏதம் நிகர் இன்றி – பழ:382/1,2

TOP


ஆற்றுவார் (5)

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல் அ பசியை – குறள்:23 5/1
ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார் – குறள்:90 1/1
பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின் – குறள்:98 5/1
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அது சான்றோர் – குறள்:99 5/1
ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை – குறள்:103 7/2

TOP


ஆற்றுவார்க்கு (1)

கூற்றத்தை கையால் விளித்து அற்றால் ஆற்றுவார்க்கு
ஆற்றாதார் இன்னா செயல் – குறள்:90 4/1,2

TOP


ஆற்றுவாரை (1)

கற்று ஆற்றுவாரை கறுப்பித்து கல்லாதார் – பழ:192/1

TOP


ஆற்றுவான் (2)

கதம் காத்து கற்று அடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி – குறள்:13 10/1
வேற்றுமை யார்க்கும் உண்டுஆதலான் ஆற்றுவான்
நூற்றுவரை கொண்டுவிடும் – பழ:369/3,4

TOP


ஆற்றேன் (2)

யான் மாலை ஆற்றேன் இனைந்து – திணை150:97/4
கரத்தலும் ஆற்றேன் இ நோயை நோய் செய்தார்க்கு – குறள்:117 2/1

TOP


ஆற்றை (2)

இமைக்கும் அளவில் தம் இன் உயிர் போம் ஆற்றை
எனைத்தானும் தாம் கண்டு இருந்தும் தினை துணையும் – நாலடி:33 3/1,2
ஆண் கடன் ஆம் ஆற்றை ஆயுங்கால் ஆடவர்க்கு – திணை150:82/1

TOP


ஆறா (2)

ஒழுக்கு ஆறா கொள்க ஒருவன் தன் நெஞ்சத்து – குறள்:17 1/1
ஆறா சினத்தன் அறிவு இலன் மற்று அவனை – பழ:385/1

TOP


ஆறாதே (1)

தீயினால் சுட்ட புண் உள் ஆறும் ஆறாதே
நாவினால் சுட்ட வடு – குறள்:13 9/1,2

TOP


ஆறாய் (1)

நால் ஆறும் ஆறாய் நனி சிறிதாய் எ புறனும் – நாலடி:39 3/1

TOP


ஆறிவிடும் (1)

உரையாது உள் ஆறிவிடும் – நாலடி:9 8/4

TOP


ஆறு (31)

தொடுத்து ஆறு செல்லும் சுரம் – நாலடி:1 5/4
ஏம நெறி படரும் ஆறு – நாலடி:2 3/4
இடை தெரிந்து இன்னாமை நோக்கி மனை ஆறு
அடைவு ஒழிந்தார் ஆன்று அமைந்தார் – நாலடி:6 4/3,4
என்னை உலகு உய்யும் ஆறு – நாலடி:10 7/4
அவன் துணையா ஆறு போய் அற்றே நூல் கற்ற – நாலடி:14 6/3
நன்று அறியா மாந்தர்க்கு அறத்து ஆறு உரைக்குங்கால் – நாலடி:26 7/2
வலவைகள் அல்லாதார் கால் ஆறு சென்று – நாலடி:27 8/1
மேல் ஆறு பாய விருந்து – நாலடி:27 8/4
செல உரைக்கும் ஆறு அறியார் தோற்பது அறியார் – நாலடி:32 3/3
அவ்வியம் இல்லார் அறத்து ஆறு உரைக்குங்கால் – நாலடி:33 2/1
மேல் ஆறு மேல் உறை சோரினும் மேலாய – நாலடி:39 3/2
புல்லா புலப்பது ஓர் ஆறு – நாலடி:40 1/4
ஆட்டிவிட்டு ஆறு அலைக்கும் அத்தம் பல நீந்தி – ஐந்50:34/2
ஆறு எலாம் நுண் அறல் வார அணியிழாய் – திணை50:29/3
அடு திறலான் பின் சென்ற ஆறு – திணை150:75/4
அடி வெந்து கண் சுடும் ஆறு – திணை150:92/4
அறத்து ஆறு இது என வேண்டா சிவிகை – குறள்:4 7/1
ஐம்புலத்து ஆறு ஓம்பல் தலை – குறள்:5 3/2
செய்யாது அமைகலா ஆறு – குறள்:22 9/2
நல் ஆறு எனப்படுவது யாது எனின் யாது ஒன்றும் – குறள்:33 4/1
பாத்தி படுப்பது ஓர் ஆறு – குறள்:47 5/2
ஆறு என்பர் ஆய்ந்தவர் கோள் – குறள்:67 2/2
அழிவினவை நீக்கி ஆறு உய்த்து அழிவின்கண் – குறள்:79 7/1
கண்டான் ஆம் தான் கண்ட ஆறு – குறள்:85 9/2
நன்று எய்தி வாழ்வதோர் ஆறு – குறள்:94 2/2
பெற்றான் நெடிது உய்க்கும் ஆறு – குறள்:95 3/2
இருள் உலகம் சேராத ஆறு – திரி:90/4
ஓர் ஆறு செல்லும் இடத்து – ஆசாரக்:60/3
போம் ஆறு அறியா புலன் மயங்கி ஊர் புக்கு – பழ:233/3
அன்புடையார்க்கு உள்ளன ஆறு குணம் ஆக – ஏலாதி:68/3
ஆறு தொழில் என்று அறைந்தார் உயர்ந்தவர் – ஏலாதி:69/3

TOP


ஆறும் (8)

கால் ஆறும் செல்லார் கருனையால் துய்ப்பவே – நாலடி:27 8/3
நால் ஆறும் ஆறாய் நனி சிறிதாய் எ புறனும் – நாலடி:39 3/1
ஆறும் பதம் இனிய ஆயின ஏறொடு – கார்40:20/2
தீயினால் சுட்ட புண் உள் ஆறும் ஆறாதே – குறள்:13 9/1
படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும்
உடையான் அரசருள் ஏறு – குறள்:39 1/1,2
பரந்தவர் கொள்கை மேல் பால் ஆறும் ஓடார் – பழ:143/1
அளி வந்து ஆர் பூம் கோதாய் ஆறும் மறையின் – ஏலாதி:1/3
நூல் பட்டு ஆர் பூங்கோதாய் நோக்கின் இவை ஆறும்
பாற்பட்டார் கொண்டு ஒழுகும் பண்பு – ஏலாதி:13/3,4

TOP


ஆறே (4)

ஒலித்தலும் உண்டாம் என்று உய்ந்துபோம் ஆறே
வலிக்குமாம் மாண்டார் மனம் – நாலடி:3 3/3,4
பழி ஆகா ஆறே தலை – நாலடி:8 9/4
கல்லுற்றுழி ஊறும் ஆறே போல் செல்வம் – நாலடி:19 5/2
மெய்ப்பட்ட ஆறே உணர்ந்தாரால் மெய்யா – பழ:57/2

TOP


ஆன் (8)

ஆன் படு நெய் பெய் கலனுள் அது களைந்து – நாலடி:24 9/1
ஆன் நிரை தாங்கிய குன்று எடுத்தான் சோவின் – நான்மணி:0/7
ஆன் ஏற்று ஒருத்தல் அதனோடு எதிர் செறுப்ப – கார்40:10/2
ஊர் ஆன் பின் ஆயன் உவந்து ஊதும் சீர்சால் – ஐந்50:7/2
தேவகுலம் நிழல் ஆன் நிலை வெண்பலி என்று – ஆசாரக்:32/2
நரை ஆன் புறத்து இட்ட சூடு – பழ:48/4
ஏனை ஒழிந்த இவை எல்லாம் ஆன் நெய்யால் – ஏலாதி:49/2
நெல் இழந்தார் ஆன் நிரைதான் இழந்தார்க்கு எல் உழந்து – ஏலாதி:52/2

TOP


ஆன்ற (13)

பல் ஆன்ற கேள்வி பயன் உணர்வார் வீயவும் – நாலடி:11 6/1
அவமதிப்பும் ஆன்ற மதிப்பும் இரண்டும் – நாலடி:17 3/1
பல் ஆன்ற கேள்வி பயன் உணர்வார் பாடு அழிந்து – நாலடி:26 2/1
அறன் அன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு – குறள்:15 8/2
ஆன்ற பெருமை தரும் – குறள்:42 6/2
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் வேந்து அவாம் – குறள்:69 1/1
ஆன்ற பெரியார் அகத்து – குறள்:70 4/2
அன்பு இலன் ஆன்ற துணை இலன் தான் துவ்வான் – குறள்:87 2/1
அற வினையும் ஆன்ற பொருளும் பிற வினையும் – குறள்:91 9/1
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் இ இரண்டும் – குறள்:100 2/1
ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் என இரண்டின் – குறள்:103 2/1
அரு விலை மாண் கலனும் ஆன்ற பொருளும் – பழ:136/1
ஏன்று எடுத்தல் சூல் ஏற்ற கன்னியை ஆன்ற
அழிந்தாளை இல் வைத்தல் பேர் அறமா ஆற்ற – சிறுபஞ்:70/2,3

TOP


ஆன்றார் (3)

ஐதுகொல் ஆன்றார் தொடர்பு – திணை50:41/4
முன்னும் ஒரு கால் பிழைப்பு ஆன்றார் ஆற்றவும் – பழ:221/1
அழி கதி இ முறையான் ஆன்றார் அறைந்தார் – ஏலாதி:67/3

TOP


ஆன்றாரொடு (1)

ஆன்றாரொடு ஒப்பர் நிலத்து – குறள்:42 3/2

TOP


ஆன்று (5)

அடைவு ஒழிந்தார் ஆன்று அமைந்தார் – நாலடி:6 4/4
ஆன்று அவிந்த சான்றோருள் பேதை புகல் இன்னா – இன்னா40:17/1
அறன் அறிந்து ஆன்று அமைந்த சொல்லான் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:64 5/1
ஆன்று அவிந்த மூத்த விழுமியார்தம்மோடு அங்கு – ஆசாரக்:60/2
அனைத்தினும் ஆன்று அவிந்தார் ஆகி நினைத்திருந்து – பழ:359/2

TOP


ஆன்றோரே (1)

அரு மறையை ஆன்றோரே காப்பர் அரு மறையை – பழ:91/2

TOP


ஆன (1)

தத்துவம் ஆன நெறி படரும் அ நெறி – நான்மணி:27/3

TOP


ஆனாது (1)

யானை மேல் யானை நெரிதர ஆனாது
கண் நேர் கடும் கணை மெய்ம் மாய்ப்ப எவ்வாயும் – கள40:8/1,2

TOP


ஆனார் (1)

மான்றார் வளியான் மயங்கினார்க்கு ஆனார் என்று – ஏலாதி:55/2

TOP


ஆனால் (3)

மீ போர்வை மாட்சித்து உடம்பு ஆனால் மீ போர்வை – நாலடி:5 2/2
இல்லது என் இல்லவள் மாண்பு ஆனால் உள்ளது என் – குறள்:6 3/1
தொக்க வகையும் முதலும் அது ஆனால்
மிக்க வகையால் அறம் செய் என வெகுடல் – பழ:199/2,3

TOP


ஆனான் (1)

கைதை சூழ் கானலுள் கண்ட நாள் போல் ஆனான்
செய்த குறியும் பொய் ஆயின ஆயிழையாய் – திணை50:41/2,3

TOP


ஆனிரையோடு (1)

யானை குதிரை பொன் கன்னியே ஆனிரையோடு
ஏனை ஒழிந்த இவை எல்லாம் ஆன் நெய்யால் – ஏலாதி:49/1,2

TOP