அ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 66
அஆ 1
அஃக 1
அஃகாமை 1
அஃகி 2
அஃகினார் 1
அஃகு 1
அஃகும் 1
அஃதால் 8
அஃது 58
அஃதும் 2
அஃதே 9
அக்கண்ணும் 1
அக்காரம் 5
அக்கே 1
அக 6
அகடு 2
அகத்தது 1
அகத்தார் 1
அகத்தால் 1
அகத்தான் 2
அகத்து 24
அகத்தும் 1
அகத்தே 2
அகப்பட்ட 1
அகப்பட்டக்கண்ணும் 1
அகப்பட்டானால் 1
அகப்படுத்தல் 1
அகப்படுத்து 1
அகப்படுவர் 1
அகம் 12
அகர 1
அகல் 15
அகல 1
அகலகில்லாத 1
அகலங்கள் 1
அகலம் 9
அகலமும் 1
அகலா 1
அகலாக்கடை 1
அகலாத 1
அகலாது 1
அகலின் 1
அகலுள் 1
அகவ 2
அகவி 1
அகவும் 2
அகழ்ந்தக்கால் 1
அகழ்வாரை 1
அகழின் 1
அகற்றலே 1
அகற்றி 1
அகற்றும் 7
அகறல் 2
அகறலின் 1
அகன் 5
அகன்ற 11
அகன்றவா 1
அகன்றார் 1
அகன்றாரும் 1
அகன்றான் 1
அகன்றானும் 1
அகன்று 6
அகில் 3
அகிலும் 1
அங்கண் 2
அங்கண 1
அங்கணத்துள் 1
அங்காடி 1
அங்கு 2
அங்கை 1
அச்சத்தால் 1
அச்சத்தோடு 1
அச்சம் 17
அச்சமும் 1
அச்சமே 2
அச்சாணி 2
அச்சு 5
அசதி 1
அசனம் 2
அசாவாமை 1
அசாஅ 1
அசுணமா 1
அசைந்த 2
அசைந்து 1
அசையாத 1
அசையாது 2
அசையியற்கு 1
அசையின 1
அசைவிடத்து 1
அசைவு 2
அசைஇ 1
அஞ்சத்தக்கவை 1
அஞ்சப்படுதல் 1
அஞ்சப்படும் 4
அஞ்சல் 4
அஞ்சலராய் 1
அஞ்சற்க 1
அஞ்சற்பாற்று 1
அஞ்சன 1
அஞ்சனம் 2
அஞ்சா 7
அஞ்சாதவர் 1
அஞ்சாதாரோடு 1
அஞ்சாது 2
அஞ்சாதே 1
அஞ்சாமை 5
அஞ்சார் 2
அஞ்சாராய் 2
அஞ்சாவிடில் 1
அஞ்சான் 13
அஞ்சி 36
அஞ்சில் 1
அஞ்சிவிடும் 1
அஞ்சிற்றால் 1
அஞ்சினான் 1
அஞ்சுக 1
அஞ்சுதி 1
அஞ்சுதும் 1
அஞ்சுபவர் 2
அஞ்சுபவர்க்கு 1
அஞ்சும் 16
அஞ்சுமவன் 1
அஞ்சுமின் 1
அஞ்சுவது 4
அஞ்சுவர் 1
அஞ்சுவார் 1
அஞ்சுவார்க்கு 2
அஞ்சுவான் 3
அஞ்ஞான்று 2
அஞ்ஞானம் 1
அஞர் 2
அட்ட 36
அட்டக்கண்ணும் 1
அட்டதனை 1
அட்டது 2
அட்டமியும் 2
அட்டவர் 1
அட்டார்வாய் 1
அட்டாரை 1
அட்டான் 1
அட்டிய 2
அட்டில் 1
அட்டிலும் 1
அட்டிற்று 1
அட்டினேன் 1
அட்டு 8
அட்டூணோ 1
அட 2
அடக்க 1
அடக்கத்தால் 1
அடக்கத்தை 1
அடக்கம் 9
அடக்கல் 3
அடக்கி 6
அடக்கிக்கொளல் 1
அடக்கில் 1
அடக்குப 1
அடக்குவான்ஆகில் 1
அடகினும் 1
அடகு 2
அடகேனும் 1
அடங்க 7
அடங்கல் 2
அடங்கா 3
அடங்காதார் 2
அடங்காமை 3
அடங்கார் 1
அடங்காரை 1
அடங்காரோடு 1
அடங்கான் 1
அடங்கி 3
அடங்கியான் 1
அடங்கின 1
அடங்கினான் 1
அடங்கு 1
அடங்குதல் 3
அடங்கும் 1
அடர் 2
அடர்ந்து 1
அடரும் 1
அடல் 8
அடல்வேண்டும் 1
அடாஅ 1
அடி 22
அடிக்கு 1
அடிசில் 3
அடிசிலே 1
அடிப்படின் 1
அடிமை 1
அடியார் 1
அடியினான் 1
அடியும் 1
அடியுள் 1
அடியுளே 1
அடியோடு 1
அடினும் 2
அடு 6
அடுக்கல் 1
அடுக்களை 1
அடுக்கி 1
அடுக்கிய 4
அடுக்குபு 1
அடுக்கும் 1
அடுகிற்பார்க்கும் 1
அடுகிற்பாரை 1
அடுங்கால் 1
அடுத்த 4
அடுத்தது 1
அடுத்தர 1
அடுத்தல் 1
அடுத்து 12
அடுப்பது 1
அடுப்பின் 2
அடுப்பினவர் 1
அடுப்பினுள் 2
அடுப 1
அடுபாக்கு 1
அடும் 8
அடும்பம் 1
அடும்பு 5
அடுவது 1
அடை 1
அடைக்கலம் 4
அடைக்கலமே 1
அடைக்கும் 2
அடைகரை 2
அடைகொடாதானும் 1
அடைத்தவாம் 1
அடைத்தாள் 1
அடைத்து 2
அடைத்துவைத்து 1
அடைதர 1
அடைதல் 1
அடைந்த 4
அடைந்தக்கால் 2
அடைந்தவர்கட்கு 1
அடைந்தார் 4
அடைந்தார்க்கு 1
அடைந்தார்க்கும் 1
அடைந்தார்க்குஆயினும் 1
அடைந்தார்கட்கு 1
அடைந்தாரின் 1
அடைந்தாரை 2
அடைந்து 4
அடைய 7
அடையப்பட்டார் 1
அடையா 2
அடையாவாம் 2
அடையான் 1
அடையின் 1
அடையை 1
அடைவு 1
அண் 1
அண்டத்தான் 1
அண்டாதே 1
அண்ணலேஆயினும் 1
அண்ணாத்தல் 1
அண்ணாந்து 1
அணங்கல் 1
அணங்கா 1
அணங்கால் 1
அணங்கிற்று 1
அணங்கு 8
அணங்குகொல் 1
அணங்கொடு 1
அணர்த்து 1
அணல் 1
அணி 55
அணிகலம் 6
அணிந்த 4
அணிந்தார் 1
அணிந்து 2
அணியர்ஆயினும் 2
அணியவற்றை 1
அணியாம் 1
அணியாரே 1
அணியாளோ 1
அணியிழாய் 1
அணியிழை 1
அணியிழையாய் 1
அணியிழையோடு 1
அணியின் 1
அணியுமாம் 1
அணியுள் 1
அணில் 1
அணுகாது 1
அணுகாரே 1
அணுகான் 1
அணை 3
அணைக்கும் 1
அணைந்து 1
அணைய 3
அத்த 2
அத்தக 1
அத்தத்து 1
அத்தத்தை 1
அத்தம் 16
அத்தா 1
அத்து 1
அதர் 13
அதரிடை 1
அதளும் 1
அதற்கு 8
அதன் 15
அதன்கண் 2
அதனால் 10
அதனான் 1
அதனின் 8
அதனினும் 2
அதனை 29
அதனோடு 1
அதி 1
அதிர் 1
அதிர்க்கும் 4
அதிர்ந்துவிடும் 1
அதிர்ப்ப 1
அதிர்ப்பின் 4
அதிர்ப்பு 1
அதிர்வு 1
அதிர 3
அதிரா 1
அதிரும் 1
அது 54
அதுகாண் 1
அதுவாம் 1
அதுவால் 2
அதுவே 13
அதுஆனால் 1
அதூஉம் 3
அந்தண் 1
அந்தணர் 5
அந்தணர்க்கு 1
அந்தணர்வாய் 1
அந்தணரின் 1
அந்தணன் 1
அந்தரத்து 1
அந்தி 5
அந்தோ 1
அப்பம் 1
அப்பு 1
அபகாரம் 1
அபரான 1
அபவித்தனொடு 1
அம் 36
அம்பல் 1
அம்பலம் 2
அம்பாய் 1
அம்பி 1
அம்பின் 1
அம்பினர் 1
அம்பினால் 1
அம்பினான் 1
அம்பினில் 1
அம்பினின் 1
அம்பு 5
அம்பும் 1
அம்புலி 1
அம்ம 1
அம்மனை 1
அம்மா 1
அம்மி 1
அம்மை 1
அமணர்க்கும் 1
அமர் 17
அமர்த்த 2
அமர்த்தன 1
அமர்ந்த 4
அமர்ந்தான் 1
அமர்ந்து 12
அமர்பு 1
அமரகத்து 2
அமரர் 1
அமரருள் 1
அமரா 2
அமராது 1
அமராமை 1
அமரார் 1
அமருள் 2
அமிர்து 5
அமிழ்தம் 1
அமிழ்தின் 2
அமிழ்தினும் 1
அமிழ்து 5
அமை 6
அமைகலா 1
அமைச்சர் 2
அமைச்சன் 1
அமைச்சனும் 1
அமைச்சின் 1
அமைச்சு 6
அமைத்தார் 1
அமைத்தான் 1
அமைத்தான்தான் 1
அமைத்து 2
அமைந்த 13
அமைந்தக்கண்ணும் 1
அமைந்தது 2
அமைந்ததே 1
அமைந்தபால் 1
அமைந்தார் 5
அமைந்தான்கண் 1
அமைந்தின்றுகொல்லோ 1
அமைந்து 4
அமைந்தேம் 1
அமைப்பான் 1
அமைய 2
அமையல 1
அமையா 7
அமையாக்கடை 1
அமையாதவரை 1
அமையாது 2
அமையார் 1
அமையும் 5
அமையும்கொல் 1
அமையுமே 1
அமையொடு 1
அமைவர் 1
அமைவு 7
அமைவுடைய 1
அயர் 2
அயர்கம் 1
அயர்ந்து 1
அயர 2
அயரா 1
அயரும் 3
அயல் 9
அயல 1
அயலவர் 1
அயலார்க்கு 1
அயிர் 1
அயிராணி 1
அயிரை 1
அயில் 3
அயிலாலே 1
அரக்கர் 1
அரக்கன் 1
அரக்கு 6
அரங்கா 1
அரங்கின் 1
அரங்கினுள் 2
அரங்கு 1
அரசர் 5
அரசர்கள் 1
அரசராய் 1
அரசருள் 1
அரசன் 4
அரசனாய் 1
அரசனும் 2
அரசாய் 1
அரசு 11
அரசும் 3
அரசுஉவா 1
அரசோடு 1
அரண் 17
அரணா 1
அரணும் 2
அரத்தம் 1
அரம் 4
அரவ 1
அரவத்தின் 1
அரவம் 13
அரவர் 2
அரவு 3
அரவும் 1
அரற்றும் 2
அரா 3
அரி 6
அரிகால் 2
அரிசி 1
அரிசியான் 1
அரிசியை 1
அரித்து 1
அரிதரோ 1
அரிதா 1
அரிதாம் 2
அரிதாம்கொல்லோ 1
அரிதாய் 1
அரிதாரம் 1
அரிதால் 4
அரிது 54
அரிதே 3
அரிந்து 4
அரிநர் 1
அரிமா 3
அரிமானோடு 1
அரிய 24
அரியது 3
அரியர் 2
அரியர்மன் 1
அரியரா 1
அரியரோ 1
அரியவற்றால் 1
அரியவற்றுள் 1
அரியவை 2
அரியார் 5
அரியாரை 2
அரில் 1
அரிவாரை 1
அரிவை 1
அரு 19
அருக்குக 1
அருக்கும் 1
அருகல் 1
அருகலது 1
அருகில் 1
அருகு 1
அருகே 1
அருத்தம் 2
அருந்ததி 1
அருந்தியது 1
அருப்பு 1
அரும் 43
அரும்ப 3
அரும்பி 3
அரும்பிய 1
அரும்பு 9
அரும்பும் 1
அருமை 10
அருமையால் 1
அருமையுடைய 1
அருவி 44
அருவினையும் 1
அருவு 1
அருள் 39
அருளா 1
அருளாதான் 1
அருளாம் 1
அருளான் 2
அருளில் 1
அருளின் 1
அருளினால் 1
அருளினான் 1
அருளினை 1
அருளீயாய் 1
அருளுடைமை 1
அருளுடையீர் 1
அருளுதல் 1
அருளும் 2
அருளொடும் 1
அரை 1
அரைக்கால் 1
அரைசு 1
அல் 6
அல்கல் 1
அல்கி 1
அல்கு 3
அல்குல் 8
அல்குலாய் 3
அல்குலார் 2
அல்குவர்கொல் 2
அல்ல 41
அல்லதன்கண் 1
அல்லது 24
அல்லர் 15
அல்லராய் 1
அல்லல் 12
அல்லல்கண் 1
அல்லவர் 1
அல்லவரை 2
அல்லவற்றை 1
அல்லவாம் 1
அல்லவை 15
அல்லவையுள் 1
அல்லள் 1
அல்லற்பட்டு 1
அல்லற்படுப்பதூஉம் 1
அல்லற்படுபவோ 1
அல்லற்படுவது 1
அல்லன் 2
அல்லனேல் 2
அல்லா 5
அல்லாக்கால் 4
அல்லாத 3
அல்லாதது 1
அல்லாதவர் 1
அல்லாதவர்க்கு 1
அல்லாதவரும் 1
அல்லாதார் 3
அல்லாதான் 1
அல்லாதோன் 1
அல்லாப்பின் 1
அல்லாமை 1
அல்லார் 18
அல்லார்க்கு 3
அல்லார்கண் 1
அல்லார்கண்ணும் 1
அல்லார்தம் 1
அல்லாரும் 1
அல்லாரை 3
அல்லால் 40
அல்லாவார் 1
அல்லான் 3
அல்லானும் 1
அல்லானை 1
அல்லில் 1
அல்லேம் 1
அல்லை 3
அல்வழி 2
அல 1
அலகா 1
அலகு 3
அலகையா 1
அலங்கார 1
அலது 1
அலந்த 1
அலந்தார்க்கு 1
அலந்தாரை 1
அலம்வரும் 1
அலமருப 1
அலமரும் 2
அலர் 11
அலர்மகளை 1
அலர 2
அலரி 1
அலரும் 2
அலவ 1
அலவலை 2
அலவலைத்து 1
அலவலையும் 1
அலவன் 6
அலவனை 1
அலவனையும் 1
அலவுறினும் 1
அலற்றும் 1
அலற 4
அலறி 1
அலறினால் 1
அலாம் 1
அலார்க்கு 1
அலால் 1
அலி 1
அலை 9
அலைக்கு 1
அலைக்கும் 15
அலைத்து 1
அலைப்பான் 1
அலைப்பானும் 1
அலைப்பினும் 1
அலைபுரியான் 1
அலைய 1
அலையாமை 2
அலையும் 1
அலைவு 1
அவ்வது 1
அவ்வவ் 1
அவ்வித்து 2
அவ்விய 1
அவ்வியம் 1
அவ்வியமும் 1
அவட்கு 2
அவட்குஆயின் 1
அவத்தமே 1
அவம் 4
அவமதிப்பும் 1
அவர் 63
அவர்க்கு 9
அவர்க்குஆயினும் 1
அவர்கண்ணும் 1
அவரவர் 3
அவரவர்க்கு 2
அவரின் 4
அவரினும் 1
அவரும் 2
அவருள் 2
அவருள்ளும் 1
அவரேயாய் 1
அவரை 14
அவரொடு 4
அவரோடு 1
அவலம் 1
அவள் 5
அவளை 1
அவற்கு 4
அவற்றின் 1
அவற்றினும் 1
அவற்று 2
அவற்றுள் 2
அவற்றை 2
அவன் 8
அவன்கண் 1
அவன்ஆயின் 1
அவனின் 1
அவனே 1
அவனை 8
அவா 21
அவாம் 2
அவாய் 3
அவாவினை 3
அவாஅ 1
அவி 2
அவித்தான் 2
அவித்து 3
அவிதல் 1
அவிந்த 4
அவிந்தார் 1
அவிந்து 1
அவிப்பான் 1
அவிய 1
அவியா 1
அவியினும் 1
அவிர் 6
அவிழ் 7
அவிழ்ந்த 2
அவிழ்ந்தன 1
அவிழ்ந்து 1
அவிழ 1
அவிழின் 1
அவிழினாலே 1
அவிழும் 1
அவை 25
அவைக்கு 1
அவைப்படின் 2
அவையகத்து 2
அவையத்து 1
அவையுள் 10
அழ 4
அழகா 2
அழகு 6
அழகுடையான் 1
அழகும் 4
அழகே 1
அழகொடு 1
அழல் 12
அழலும் 1
அழி 5
அழிக்கல் 1
அழிக்கும் 3
அழித்த 1
அழித்தல் 1
அழித்தான் 2
அழித்து 5
அழித்துவிடும் 1
அழிதல் 1
அழிதற்கு 1
அழிந்த 1
அழிந்தக்கடை 1
அழிந்தக்கண்ணும் 1
அழிந்தார் 3
அழிந்தாரொடு 1
அழிந்தாளை 1
அழிந்து 10
அழிப்பது 1
அழிப்பதூஉம் 1
அழிப்பினும் 1
அழிய 4
அழியாத 1
அழியாமை 2
அழியினும் 1
அழியும் 2
அழியுமாம் 1
அழிவதூஉம் 1
அழிவந்த 1
அழிவாய் 1
அழிவிலர் 1
அழிவின்கண் 2
அழிவினவை 1
அழிவினால் 1
அழிவு 5
அழிவுகொல்லோ 1
அழீஇ 3
அழுக்கற்று 1
அழுக்கறுப்பான் 2
அழுக்காற்றின் 2
அழுக்காறு 9
அழுகி 1
அழுங்க 10
அழுங்கல் 1
அழுங்கார் 1
அழுத்தம் 1
அழுத்தி 1
அழுத 4
அழுதாள் 3
அழுது 1
அழுதேன் 1
அழுந்தும் 1
அழுவதன்கண் 1
அழையேல் 1
அள்ளி 2
அள்ளிக்கொள்வு 1
அளக்கும் 1
அளகத்தின் 1
அளந்ததூஉம் 1
அளந்தன 1
அளந்தான் 1
அளந்து 3
அளப்பது 1
அளவளாவு 2
அளவி 1
அளவில் 2
அளவின் 1
அளவின்கண் 2
அளவினால் 3
அளவு 21
அளவும் 6
அளவை 1
அளறு 5
அளாய் 1
அளாய 1
அளாவல் 1
அளாவிய 1
அளி 7
அளிக்க 1
அளிக்கண் 1
அளிக்கு 1
அளிக்கும் 1
அளிக்குமாறு 1
அளித்தரோ 1
அளித்தல் 1
அளித்தாரை 1
அளித்து 3
அளிந்தார்கணாயினும் 1
அளிய 1
அளியர் 2
அளியை 1
அளை 1
அளைஇ 1
அற்கா 1
அற்குப 1
அற்பு 2
அற்ற 14
அற்றகண்ணும் 1
அற்றகண்ணே 3
அற்றத்தால் 1
அற்றதற்கு 1
அற்றதன்பால் 1
அற்றது 3
அற்றம் 9
அற்றவர் 1
அற்றவர்க்கு 1
அற்றவரை 1
அற்றன 1
அற்றாக 1
அற்றார் 12
அற்றார்க்கு 1
அற்றார்கட்கு 1
அற்றார்கண்ணும் 1
அற்றார்தம் 1
அற்றாரை 1
அற்றால் 21
அற்றான் 2
அற்றிட 1
அற்று 47
அற்றே 19
அற்றேம் 3
அற்றை 1
அற 37
அறத்தான் 1
அறத்திற்கு 1
அறத்திற்கும் 1
அறத்திற்கே 1
அறத்தின் 3
அறத்து 5
அறத்தை 1
அறத்தொடு 3
அறத்தோடு 1
அறப்பயன் 1
அறப்புறம் 1
அறம் 66
அறம்புரிந்து 1
அறமா 1
அறமும் 5
அறமேல் 1
அறல் 3
அறவினை 3
அறவுழி 1
அறவே 2
அறவோர் 1
அறன் 23
அறனும் 4
அறனே 2
அறனை 1
அறா 6
அறாது 1
அறார் 2
அறான் 2
அறாஅ 1
அறாஅது 1
அறாஅர் 1
அறி 8
அறிக 6
அறிகல்லா 1
அறிகல்லாதவர் 1
அறிகிலர் 1
அறிகிலார் 1
அறிகிற்பார் 1
அறிகு 2
அறிஞராய் 1
அறித 1
அறிதல் 6
அறிதலின் 1
அறிதற்கு 1
அறிதி 2
அறிதிரேல் 2
அறிதும் 3
அறிதொறு 1
அறிந்த 10
அறிந்தது 1
அறிந்தவை 1
அறிந்தாங்கு 1
அறிந்தார் 13
அறிந்தார்கட்கு 1
அறிந்தார்தம்மை 1
அறிந்தார்ஆயின் 1
அறிந்தான் 1
அறிந்திலிர் 1
அறிந்திலேம் 1
அறிந்து 66
அறிந்தும் 5
அறிந்துவிடும் 1
அறிந்தேம் 1
அறிந்தேன் 2
அறிந்தோர் 1
அறிப 24
அறிபவர் 2
அறிமடம் 1
அறிமின் 1
அறிய 10
அறியப்பட்ட 1
அறியப்பட்டது 1
அறியலம் 2
அறியலாகா 1
அறியலாம் 1
அறியவும்பட்டார் 1
அறியா 13
அறியாகொல் 1
அறியாத 2
அறியாதது 1
அறியாதவனும் 2
அறியாதார் 5
அறியாதானை 1
அறியாது 2
அறியாதேன் 1
அறியாதோன் 2
அறியாமல் 1
அறியாமை 5
அறியாமையால் 1
அறியாமையான் 1
அறியாமையோடு 1
அறியாய் 1
அறியார் 18
அறியார்க்கு 1
அறியார்கொல் 2
அறியார்மாட்டு 1
அறியாராம் 1
அறியாரும் 1
அறியாள் 1
அறியான் 13
அறியும் 16
அறியுமாற்றால் 1
அறியுமேல் 1
அறியேன் 6
அறிவது 9
அறிவதூஉம் 1
அறிவர் 3
அறிவல் 1
அறிவன் 1
அறிவாண்மை 1
அறிவாம் 5
அறிவார் 18
அறிவாரின் 2
அறிவாரோ 1
அறிவாள் 1
அறிவாளர் 5
அறிவாளரை 1
அறிவாளன் 1
அறிவான் 6
அறிவானும் 2
அறிவானேல் 1
அறிவிட்டு 1
அறிவிப்ப 1
அறிவில்லார் 2
அறிவில்லான் 1
அறிவிலா 1
அறிவிலாதார் 1
அறிவிலார் 4
அறிவிலான் 2
அறிவிலியும் 1
அறிவின் 1
அறிவின்கண் 1
அறிவின்மை 1
அறிவினர் 4
அறிவினவர் 6
அறிவினவரை 1
அறிவினார் 6
அறிவினார்க்கு 1
அறிவினார்கண் 1
அறிவினார்கண்ணும் 1
அறிவினாரை 1
அறிவினால் 3
அறிவினான் 1
அறிவினுள் 1
அறிவினை 3
அறிவினோன் 1
அறிவு 57
அறிவுடைமை 2
அறிவுடையார் 17
அறிவுடையார்க்குஆயினும் 1
அறிவுடையாளர்கண் 1
அறிவுடையான் 2
அறிவும் 1
அறிவே 1
அறின் 5
அறினும் 1
அறு 12
அறுக்ககில்லாவாம் 1
அறுக்கல் 2
அறுக்கும் 7
அறுக்குமாறு 1
அறுக 1
அறுத்த 1
அறுத்தல் 3
அறுத்தான் 1
அறுத்து 4
அறுதொழிலோர் 1
அறுப்ப 2
அறுப்பான் 2
அறுப்பின் 2
அறுப்பினும் 1
அறும் 4
அறுமே 2
அறுமோ 2
அறுவ 1
அறுவர் 1
அறுவாய் 1
அறை 12
அறைந்தார் 2
அறைந்தான் 1
அறைந்து 3
அறைப்படுத்தும் 1
அறைபோக்கும் 1
அறைபோகாது 1
அறைபோய் 1
அறையா 1
அறையான் 1
அறையில் 1
அறையுங்கால் 1
அறையும் 2
அறையுள் 1
அறையோ 1
அன்பான் 1
அன்பிற்கு 1
அன்பிற்கும் 1
அன்பின் 9
அன்பினார்க்கேயும் 1
அன்பினை 1
அன்பு 22
அன்புடைய 1
அன்புடையர் 1
அன்புடையார் 1
அன்புடையார்க்கு 1
அன்பும் 3
அன்புற்று 2
அன்பொடு 1
அன்பொடும் 1
அன்மை 7
அன்மையால் 1
அன்றாம் 1
அன்றால் 8
அன்றி 20
அன்றில் 5
அன்றிலும் 1
அன்றிற்கும் 1
அன்று 56
அன்றுகொல் 2
அன்றே 5
அன்றேல் 1
அன்றை 1
அன்றோ 34
அன்ன 52
அன்னணம் 1
அன்னத்தின் 1
அன்னத்தை 1
அன்னது 6
அன்னம் 1
அன்னர் 12
அன்னரே 1
அன்னரேனும் 1
அன்னள் 2
அன்னன் 1
அன்னாட்கு 1
அன்னாய் 10
அன்னார் 16
அன்னார்கண்ணும் 2
அன்னாள் 4
அன்னாள்தான் 1
அன்னாளை 1
அன்னான் 3
அன்னானை 1
அன்னே 1
அன்னை 7
அன்னையால் 1
அன்னையும் 1
அன்னோ 5
அன 1
அனிச்ச 1
அனிச்சம் 1
அனிச்சமும் 1
அனிச்சமே 1
அனுக்கும் 1
அனுங்க 2
அனைத்தா 1
அனைத்தால் 1
அனைத்தானும் 2
அனைத்திற்கே 1
அனைத்தினும் 1
அனைத்து 10
அனைத்தும் 9
அனைத்துஅரோ 2
அனைத்தே 1
அனைத்தேஆயினும் 1
அனைய 6
அனையது 2
அனையம் 2
அனையர் 16
அனையரால் 1
அனையரேனும் 1
அனையவர் 1
அனையவும் 1
அனையார் 3
அனையார்க்கு 2
அனையார்கண் 1
அனையாரும் 1
அனையாளை 1
அனைவரையும் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


அ (66)

சேதனம் என்னும் அ சேறு அகத்து இன்மையால் – நாலடி:11 6/3
துக்க தொழுநோய் எழுபவே அ கால் – நாலடி:13 3/2
பொச்சாந்து ஒழுகுவர் பேதையார் அ சார்வு – நாலடி:19 2/2
பின் துற்று துற்றுவர் சான்றவர் அ துற்று – நாலடி:19 10/2
இன்புறூஉம் பெற்றி இகழ்ந்தார்க்கும் அ நிலையே – நாலடி:24 5/3
ஈயாய் எனக்கு என்று இரப்பானேல் அ நிலையே – நாலடி:31 8/3
நிலை அறியாது அ நீர் படிந்து ஆடிய அற்றே – நாலடி:34 1/2
எச்சிற்கு இமையாது பார்த்திருக்கும் அ சீர் – நாலடி:35 5/2
செய்குறா பாணி சிறிதே அ சில் மொழியார் – நாலடி:37 2/3
செந்நெல்லால் ஆய செழு முளை மற்றும் அ
செந்நெல்லே ஆகி விளைதலால் அ நெல் – நாலடி:37 7/1,2
செந்நெல்லே ஆகி விளைதலால் அ நெல் – நாலடி:37 7/2
இனியார் தம் நெஞ்சத்து நோய் உரைப்ப அ நோய் – நாலடி:37 9/1
பெற்றான் ஒருவன் பெரும் குதிரை அ நிலையே – நாலடி:40 8/3
மு கால் கடந்தால் முழு நிலம் அ காலத்து – நான்மணி:0/6
செய்வம் என்பார்க்கும் துயில் இல்லை அ பொருள் – நான்மணி:7/3
தத்துவம் ஆன நெறி படரும் அ நெறி – நான்மணி:27/3
நாவினான் ஆகும் அருள் மனம் அ மனத்தான் – நான்மணி:105/3
உருவ கடும் தேர் முருக்கி மற்று அ தேர் – கள40:4/1
செம் வரை சென்னி அரிமானோடு அ வரை – கள40:35/1
பாராய் மனை துறந்து அ சேரி செல்வதனை – ஐந்70:54/3
பூம் குன்ற நாடன் புணர்ந்த அ நாள் போலா – திணை50:3/3
உடைய இள நலம் உண்டாய் கடை அ
கதிர் முலை ஆகத்து கண் அன்னார் சேரி – திணை50:33/2,3
ஆடினாய் நீஆயின் அ நோய்க்கு என் நொந்து என்று – திணை150:40/3
கவ்வையால் காணாதும் ஆற்றாதும் அ ஆயம் – திணை150:73/2
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல் அ பசியை – குறள்:23 5/1
அருள் இல்லார்க்கு அ உலகம் இல்லை பொருள் இல்லார்க்கு – குறள்:25 7/1
பொருள் அல்லது அ ஊன் தினல் – குறள்:26 4/2
பற்றுக பற்று அற்றான் பற்றினை அ பற்றை – குறள்:35 10/1
எ பொருள் எ தன்மைத்துஆயினும் அ பொருள் – குறள்:36 5/1
ஆரா இயற்கை அவா நீப்பின் அ நிலையே – குறள்:37 10/1
செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அ செல்வம் – குறள்:42 1/1
எ பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அ பொருள் – குறள்:43 3/1
பீலி பெய் சாகாடும் அச்சு இறும் அ பண்டம் – குறள்:48 5/1
எய்தற்கு அரியது இயைந்தக்கால் அ நிலையே – குறள்:49 9/1
நா நலம் என்னும் நலன் உடைமை அ நலம் – குறள்:65 1/1
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – குறள்:65 5/1
சூழ்ச்சி முடிவு துணிவு எய்தல் அ துணிவு – குறள்:68 1/1
செய்வினை செய்வான் செயல் முறை அ வினை – குறள்:68 7/1
எ பொருளும் ஓரார் தொடரார் மற்று அ பொருளை – குறள்:70 5/1
ஏவவும் செய்கலான் தான் தேறான் அ உயிர் – குறள்:85 8/1
அ பால் நால் கூற்றே மருந்து – குறள்:95 10/2
ஒட்டார் பின் சென்று ஒருவன் வாழ்தலின் அ நிலையே – குறள்:97 7/1
நோய் நோக்கு ஒன்று அ நோய் மருந்து – குறள்:110 1/2
அ மா அரிவை முயக்கு – குறள்:111 7/2
புல்லி கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அ அளவில் – குறள்:119 7/1
அ பூமி காப்பார்க்கு உறுகண்ணும் மிக்க – ஆசாரக்:47/2
அ பெற்றியாக முயல்பவர்க்கு ஆசாரம் – ஆசாரக்:96/3
செம் நெறி மேல் நிற்ப செயல் வேண்டும் அ நெறி – பழ:8/2
மாலையும் மாலுள் மயக்குறுத்தாள் அஃதால் அ
சால்பினை சால்பு அறுக்குமாறு – பழ:12/3,4
துய்த்து வழங்கி இரு பாலும் அ தக – பழ:37/2
நால் திசையும் செல்லாத நாடு இல்லை அ நாடு – பழ:55/2
அ நீர் அவரவர்க்கு தக்கு ஆங்கு ஒழுகுபவே – பழ:90/3
நிரம்பி நிரையத்தை கண்டு அ நிரையும் – பழ:103/1
தோற்றம் பெரிய நசையினார் அ நசை – பழ:163/1
தக்கம் இல் செய்கை பொருள் பெற்றால் அ பொருள் – பழ:199/1
பொய் மேலேகொண்டு அ இறைவன் கொன்றார் குறைப்பர் – பழ:201/3
நினைத்தது இது என்று அ நீர்மையை பார்த்து – பழ:246/1
வற்கென்ற செய்கை அதுவால் அ வாயுறை – பழ:283/3
பைத்து அகன்ற அல்குலாய் அஃதால் அ வெண்ணெய் மேல் – பழ:325/3
அ காலத்து ஓம்பி அமிழ்து கோட்பட்டமையின் – பழ:336/3
பல் கட்டு அ பெண்டிர் மகார் – பழ:374/4
தொடி முன்கை நல்லாய் அ தொக்க பொருளை – பழ:396/1
ஆகும் அ நான்கு ஒழித்து ஐந்து அடக்குவான்ஆகில் – சிறுபஞ்:67/3
வித்தகர் கண்ட வீடு உள்ளிட்டு ஆங்கு அ தக – சிறுபஞ்:91/2
ஆய்வு இல்லா ஆர் அருளாம் அ அருள் நல் மனத்தான் – சிறுபஞ்:95/3
அவா அறுக்கல் உற்றான் தளரான் அ ஐந்தின் – ஏலாதி:11/1

TOP


அஆ (1)

வழங்கான் பொருள் காத்து இருப்பானேல் அஆ
இழந்தான் என்று எண்ணப்படும் – நாலடி:1 9/3,4

TOP


அஃக (1)

கற்ப கழி மடம் அஃகும் மடம் அஃக
புற்கம் தீர்ந்து இ உலகின் கோள் உணரும் கோள் உணர்ந்தால் – நான்மணி:27/1,2

TOP


அஃகாமை (1)

அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாது எனின் வெஃகாமை – குறள்:18 8/1

TOP


அஃகி (2)

அஃகி அகன்ற அறிவு என் ஆம் யார் மாட்டும் – குறள்:18 5/1
கானம் தமியர் இயங்கார் துளி அஃகி
நல்குரவு ஆற்ற பெருகினும் செய்யாரே – ஆசாரக்:56/3,4

TOP


அஃகினார் (1)

நட்புநார் அற்றன நல்லாரும் அஃகினார்
அற்பு தளையும் அவிழ்ந்தன உள் காணாய் – நாலடி:2 2/1,2

TOP


அஃகு (1)

அஃகு நீ செய்யல் என அறிந்து ஆராய்ந்தும் – ஏலாதி:27/1

TOP


அஃகும் (1)

கற்ப கழி மடம் அஃகும் மடம் அஃக – நான்மணி:27/1

TOP


அஃதால் (8)

மாலையும் மாலுள் மயக்குறுத்தாள் அஃதால் அ – பழ:12/3
பொரு அறு தன்மை கண்டு அஃது ஒழிந்தார் அஃதால்
உருவு திரு ஊட்டுமாறு – பழ:106/3,4
கயல் புரை உண்கண் கனங்குழாய் அஃதால்
உயவு நெய்யுள் குளிக்குமாறு – பழ:163/3,4
வைதாரா கொண்டு விடுவர்மன் அஃதால்
புனல் பொய்கை ஊர விளக்கு எலி கொண்டு – பழ:189/2,3
இகந்துழி விட்டிருப்பின் அஃதால் இகந்து – பழ:263/2
அடைய அமர்த்த கண் ஆயிழாய் அஃதால்
இடையன் எறிந்த மரம் – பழ:314/3,4
பைத்து அகன்ற அல்குலாய் அஃதால் அ வெண்ணெய் மேல் – பழ:325/3
நிறைந்து ஆர் வளையினாய் அஃதால் எருக்கு – பழ:376/3

TOP


அஃது (58)

வைகலும் வைகல் வர கண்டும் அஃது உணரார் – நாலடி:4 9/1
ஈயும் தலை மேல் இருத்தலால் அஃது அறிவார் – நாலடி:7 1/3
மறு ஆற்றும் சான்றோர் அஃது ஆற்றார் தெருமந்து – நாலடி:16 1/3
முட்டு இன்றி மூன்றும் முடியுமேல் அஃது என்ப – நாலடி:25 10/3
நுண் உணர்வு இன்மை வறுமை அஃது உடைமை – நாலடி:26 1/1
உறங்குவாம் என்று எழுந்து போமாம் அஃது அன்றி – நாலடி:35 2/3
கற்றான் அஃது ஊருமாறு – நாலடி:40 8/4
வணங்கல் அணிகலம் சான்றோர்க்கு அஃது அன்றி – நான்மணி:88/3
வீழ் நாள் படாஅமை நன்று ஆற்றின் அஃது ஒருவன் – குறள்:4 8/1
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃது இலார்க்கு – குறள்:8 10/1
விழு பேற்றின் அஃது ஒப்பது இல்லை யார்மாட்டும் – குறள்:17 2/1
அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார் – குறள்:17 10/1
ஒப்புரவினால் வரும் கேடு எனின் அஃது ஒருவன் – குறள்:22 10/1
அற்றார் அழி பசி தீர்த்தல் அஃது ஒருவன் – குறள்:23 6/1
தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அஃது இலார் – குறள்:24 6/1
அஃது இலார் மேற்கொள்வது – குறள்:27 2/2
யாண்டும் அஃது ஒப்பது இல் – குறள்:37 3/2
அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல் – குறள்:37 8/1
கற்றிலன்ஆயினும் கேட்க அஃது ஒருவற்கு – குறள்:42 4/1
அஃது அறிகல்லாதவர் – குறள்:43 7/2
நுனி கொம்பர் ஏறினார் அஃது இறந்து ஊக்கின் – குறள்:48 6/1
வாயின் அஃது ஒப்பது இல் – குறள்:54 6/2
மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃது இன்றேல் – குறள்:56 6/1
கண்ணோட்டத்து உள்ளது உலகியல் அஃது இலார் – குறள்:58 2/1
கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃது இன்றேல் – குறள்:58 5/1
உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃது இலார் – குறள்:60 1/1
உரம் ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அஃது இல்லர் – குறள்:60 10/1
அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் – குறள்:63 1/2
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு – குறள்:95 3/1
அஃது இறந்து வாழ்தும் எனல் – குறள்:98 1/2
வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும் பொருள் அஃது உண்ணான் – குறள்:101 1/1
அணி அன்றோ நாண் உடைமை சான்றோர்க்கு அஃது இன்றேல் – குறள்:102 4/1
உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அஃது ஆற்றாது – குறள்:104 2/1
நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃது அவள் – குறள்:110 3/1
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால் – குறள்:117 6/1
அஃது ஆண்டு அவள் செய்தது – குறள்:128 9/2
நோதல் எவன் மற்று நொந்தார் என்று அஃது அறியும் – குறள்:131 8/1
உரைத்தற்கு உற்ற உரையும் அஃது அன்றி – ஆசாரக்:67/2
தொழுதானும் வாய் புதைத்தானும் அஃது அன்றி – ஆசாரக்:97/1
ஈனுலகத்துஆயின் இசை பெறூஉம் அஃது இறந்து – பழ:6/1
வசை அன்று வையத்து இயற்கை அஃது அன்றி – பழ:24/2
தக்குழி நோக்கி அறம் செய்க அஃது அன்றோ – பழ:37/3
ஆற்றவும் கற்றார் அறிவுடையார் அஃது உடையார் – பழ:55/1
புள் ஒலி பொய்கை புனல் ஊர அஃது அன்றோ – பழ:98/3
பொரு அறு தன்மை கண்டு அஃது ஒழிந்தார் அஃதால் – பழ:106/3
விண்டவரோடு ஒன்றி புறன் உரைப்பின் அஃது அன்றோ – பழ:133/3
வள்ளியின் ஆடும் மலை நாட அஃது அன்றோ – பழ:140/3
முதல் விட்டு அஃது ஒழிந்தார் ஓம்பா ஒழுக்கம் – பழ:141/3
மதித்து அஞ்சி மாறும் அஃது இன்மையால் கூற்றம் – பழ:183/3
தாக்கி எதிர்ப்படுவர் தக்கவர் அஃது அன்றி – பழ:296/2
பின்னை அஃது ஆராய்ந்து கொள்குறுதல் இன் இயற்கை – பழ:325/2
கூட்டு இறப்ப கொண்டு தலையளிப்பின் அஃது அன்றோ – பழ:329/3
ஏனல்வாய் வீழும் மலை நாட அஃது அன்றோ – பழ:342/3
காம்பு அனுக்கும் மென் தோளாய் அஃது அன்றோ ஓர் அறையுள் – பழ:349/3
வேலொடு நேர் ஒக்கும் கண்ணாய் அஃது அன்றோ – பழ:356/3
வில்லொடு நேர் ஒத்த புருவத்தாய் அஃது அன்றோ – பழ:382/3
தண்டான் வழி ஒழுகல் தன் கிளை அஃது அண்டாதே – சிறுபஞ்:13/2
அஃது அன்று எனினும் அறிந்தேம் யாம் செய்தி – கைந்:41/2

TOP


அஃதும் (2)

அறன் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்
பிறன் பழிப்பது இல் ஆயின் நன்று – குறள்:5 9/1,2
மன நலத்தின் ஆகும் மறுமை மற்று அஃதும்
இன நலத்தின் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:46 9/1,2

TOP


அஃதே (9)

மறத்திற்கும் அஃதே துணை – குறள்:8 6/2
தேரினும் அஃதே துணை – குறள்:14 2/2
தேரினும் அஃதே துணை – குறள்:25 2/2
வெள்ளம் வருங்காலை ஈர்ப்படுக்கும் அஃதே போல் – பழ:41/1
படை மாறு கொள்ள பகை தூண்டல் அஃதே
இடை நாய்க்கு எலும்பு இடுமாறு – பழ:73/3,4
உணர்பவர் அஃதே உணர்ப உணர்வார்க்கு – பழ:78/2
கூடகாரத்திற்கு துப்பு ஆகும் அஃதே போல் – பழ:96/2
சார்வு அற ஓடி பிறப்பு அறுக்கும் அஃதே போல் – பழ:219/3
செய்த்தலை வீழும் புனல் ஊர அஃதே நன் – பழ:339/3

TOP


அக்கண்ணும் (1)

கறுத்து இன்னா செய்த அக்கண்ணும் மறுத்து இன்னா – குறள்:32 2/1

TOP


அக்காரம் (5)

எக்காலும் குன்றல் இலராவர் அக்காரம்
யாவரே தின்னினும் கையாதாம் கைக்குமாம் – நாலடி:12 2/2,3
அக்காரம் பாலொடு அமரார் கைத்து உண்டலின் – நாலடி:21 6/2
அக்காரம் அன்னார் அவர்க்கு – நாலடி:38 4/4
அக்காரம் சேர்ந்த மணல் – பழ:18/4
அக்காரம் பால் செருக்குமாறு – பழ:199/4

TOP


அக்கே (1)

அக்கே போல் அங்கை ஒழிய விரல் அழுகி – நாலடி:13 3/1

TOP


அக (6)

அலர் மொழி சென்ற கொடி அக நாட்ட – ஐந்70:33/3
தேம் கமழ் பொய்கை அக வயல் ஊரனை – ஐந்70:47/1
புற தூய்மை நீரான் அமையும் அக தூய்மை – குறள்:30 8/1
அக பட்டி ஆவாரை காணின் அவரின் – குறள்:108 4/1
உரன் நசைஇ உள்ளம் துணை அக சென்றார் – குறள்:127 3/1
அலகு இல் அக நோய் அகற்றும் நிலை கொள் – திரி:105/2

TOP


அகடு (2)

அகடு உற யார்மாட்டும் நில்லாது செல்வம் – நாலடி:1 2/3
அகடு ஆரார் அல்லல் உழப்பர் சூது என்னும் – குறள்:94 6/1

TOP


அகத்தது (1)

ஐயப்படாஅது அகத்தது உணர்வானை – குறள்:71 2/1

TOP


அகத்தார் (1)

கொளற்கு அரிதாய் கொண்ட கூழ்த்து ஆகி அகத்தார்
நிலைக்கு எளிது ஆம் நீரது அரண் – குறள்:75 5/1,2

TOP


அகத்தால் (1)

அகத்தால் அழிவு பெரிது ஆயக்கண்ணும் – பழ:185/1

TOP


அகத்தான் (2)

முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தான் ஆம் – குறள்:10 3/1
தாம் அகத்தான் நட்டு தமர் என்று ஒழுகியக்கால் – பழ:210/1

TOP


அகத்து (24)

அகத்து ஆரே வாழ்வார் என்று அண்ணாந்து நோக்கி – நாலடி:4 1/1
சேதனம் என்னும் அ சேறு அகத்து இன்மையால் – நாலடி:11 6/3
சாந்து அகத்து உண்டு என்று செப்பு திறந்து ஒருவன் – நாலடி:13 6/3
புறத்து தன் இன்மை நலிய அகத்து தன் – நாலடி:31 8/1
ஆகாதுஎனினும் அகத்து நெய் உண்டாகின் – நாலடி:34 7/1
அன்பு அகத்து இல்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பால்கண் – குறள்:8 8/1
அகத்து உறுப்பு அன்பு இலவர்க்கு – குறள்:8 9/2
பண்பு இல் சொல் பல்லார் அகத்து – குறள்:20 4/2
புன்மை தெரிவார் அகத்து – குறள்:33 9/2
ஆன்ற பெரியார் அகத்து – குறள்:70 4/2
சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து – குறள்:72 7/2
முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்து இன்னா – குறள்:83 4/1
மென்மை பகைவர் அகத்து – குறள்:88 7/2
நாண் அகத்து இல்லார் இயக்கம் மரப்பாவை – குறள்:102 10/1
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும் – குறள்:103 7/1
நோனா உடம்பின் அகத்து – குறள்:117 3/2
அறை பறை கண்ணார் அகத்து – குறள்:118 10/2
பூ அன்ன கண்ணார் அகத்து – குறள்:131 5/2
நீர் இயைந்து அன்னார் அகத்து – குறள்:133 3/2
கொள்ளார் பெரியார் அகத்து – ஆசாரக்:75/3
கிணற்று அகத்து தேரை போல் ஆகார் கணக்கினை – பழ:61/2
நாண் அகத்து தாம் இன்றி நன்கு ஒழுகார் ஆபவேல் – பழ:210/2
புறத்து அமைச்சின் நன்று அகத்து கூன் – பழ:295/4
காப்பின் அகத்து இருந்து காய்வார் மிக உரைத்தல் – பழ:296/3

TOP


அகத்தும் (1)

அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும்
ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை – குறள்:103 7/1,2

TOP


அகத்தே (2)

ஐந்தும் அகத்தே நகும் – குறள்:28 1/2
அகத்தே வாழ்வான் தக – ஏலாதி:71/4

TOP


அகப்பட்ட (1)

அடங்கி அகப்பட்ட ஐந்தினையும் காத்து – பழ:99/1

TOP


அகப்பட்டக்கண்ணும் (1)

என் செய்து அகப்பட்டக்கண்ணும் எடுப்புபவோ – பழ:33/3

TOP


அகப்பட்டானால் (1)

போற்றாது கொண்டு அரக்கன் போருள் அகப்பட்டானால்
நோற்ற பெருமை உடையாரும் கூற்றம் – பழ:126/2,3

TOP


அகப்படுத்தல் (1)

சிறையான் அகப்படுத்தல் ஆகா அறையோ – பழ:30/2

TOP


அகப்படுத்து (1)

அறையான் அகப்படுத்து கோடல் முறையால் – பழ:387/2

TOP


அகப்படுவர் (1)

அஞ்சி அகப்படுவர் ஆற்றாதார் அஞ்சி – பழ:154/2

TOP


அகம் (12)

அகம் புகுமின் உண்ணுமின் என்பவர்மாட்டு அல்லால் – நாலடி:31 3/3
உய்த்து அகம் எல்லாம் நிறைப்பினும் மற்று அவற்றை – நாலடி:32 8/2
அகம் பொதிந்த தீமை மனம் உரைக்கும் முன்னம் – நான்மணி:45/3
நல் அகம் சேராமை நன்று – திணை150:129/4
புறம் குன்றி கண்டு அனையரேனும் அகம் குன்றி – குறள்:28 7/1
முகம் நோக்கி நிற்க அமையும் அகம் நோக்கி – குறள்:71 8/1
அகம் நக நட்பது நட்பு – குறள்:79 6/2
அகம் நட்பு ஒரீஇவிடல் – குறள்:83 10/2
அகம் புகுதும் என்று இரக்கும் ஆசை இரும் கடத்து – பழ:46/2
அகம் தூய்மை இல்லாரை ஆற்ற பெருக்கி – பழ:263/1
அகம் வறியோன் நண்ணல் நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 8/1
பாடு அகம் சாராமை பாத்திலார்தாம் விழையும் – ஏலாதி:25/1

TOP


அகர (1)

அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி – குறள்:1 1/1

TOP


அகல் (15)

நகலின் இனிதுஆயின் காண்பாம் அகல் வானத்து – நாலடி:14 7/3
அற்ற கடைத்தும் அகல் யாறு அகழ்ந்தக்கால் – நாலடி:15 10/3
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா பாரிக்கும் – நாலடி:16 1/1
கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் பெண்டிர் தம் பெண் நீர்மை – நாலடி:36 4/1
அம் கோட்டு அகல் அல்குல் ஆய் இழையாள் நம்மொடு – நாலடி:38 2/1
முகன் உரைக்கும் உள் நின்ற வேட்கை அகல் நீர் – நான்மணி:68/2
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா காண்பு இனிதே – இனிய40:9/2
யாணர் அகல் வயல் ஊரன் அருளுதல் – ஐந்50:23/1
ஐந்து அவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்பு உளார் கோமான் – குறள்:3 5/1
கண் அகல் ஞாலம் அளந்ததூஉம் காமரு சீர் – திரி:0/1
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா பாரிக்கும் – பழ:15/1
உண் ஓட்டு அகல் உடைப்பார் – பழ:28/4
நீடு அகல் வெற்ப நினைப்பு இன்றி தாம் இருந்த – பழ:81/3
பை ஆர் அகல் அல்குல் பைந்தொடி எக்காலும் – பழ:109/2
பட்டு ஆர் அகல் அல்குலார் படர்ந்து ஒட்டி – பழ:398/2

TOP


அகல (1)

இகலின் எதிர் நிற்றல் ஏதம் அகல போய் – பழ:384/2

TOP


அகலகில்லாத (1)

விட்டு அகலகில்லாத வேட்கையும் கட்டிய – திரி:65/2

TOP


அகலங்கள் (1)

குளத்து அனைய தூம்பின் அகலங்கள் தத்தம் – நான்மணி:70/3

TOP


அகலம் (9)

பொழிப்பு அகலம் நுட்பம் நூல் எச்சம் இ நான்கின் – நாலடி:32 9/1
கொழித்து அகலம் காட்டாதார் சொற்கள் பழிப்பு இல் – நாலடி:32 9/2
தாக்கி முலை பொருத தண் சாந்து அணி அகலம்
நோக்கி இருந்தேனும் யான் – நாலடி:39 9/3,4
தம் அமர் காதலர் தார் சூழ் அணி அகலம்
விம்ம முயங்கும் துணை இல்லார்க்கு இம் என – நாலடி:40 2/1,2
தாழ் கடல் தண் சேர்ப்பன் தார் அகலம் நல்குமேல் – ஐந்50:43/3
நல் வயல் ஊரன் நறும் சாந்து அணி அகலம்
புல்லி புடை பெயரா மாத்திரைக்கண் புல்லியார் – திணை150:143/1,2
உயர்வு அகலம் திண்மை அருமை இ நான்கின் – குறள்:75 3/1
அகலம் உடைய அறிவு உடையார் நாப்பண் – பழ:115/1
புரை தீர் மலை நாடன் பூண் ஏந்து அகலம்
உரையா வழங்கும் என் நெஞ்சு – கைந்:6/3,4

TOP


அகலமும் (1)

கல்வி அகலமும் கட்டுரை வாய்பாடும் – பழ:264/1

TOP


அகலா (1)

விட்டு ஆங்கு அகலா முழு மெய்யும் கொள்பவே – பழ:85/3

TOP


அகலாக்கடை (1)

போகுஆறு அகலாக்கடை – குறள்:48 8/2

TOP


அகலாத (1)

மாலை நோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத
காலை அறிந்தது இலேன் – குறள்:123 6/1,2

TOP


அகலாது (1)

அகலாது அணுகாது தீ காய்வார் போல்க – குறள்:70 1/1

TOP


அகலின் (1)

கனி கலவி காதலினும் காணேன் முனிவு அகலின்
நாணா நடுக்கும் நளி வயல் ஊரனை – திணை150:153/2,3

TOP


அகலுள் (1)

அடும்பு அலரும் சேர்ப்ப அகலுள் நீராலே – பழ:202/3

TOP


அகவ (2)

அணி நிற மஞ்ஞை அகவ இரங்கி – ஐந்50:2/1
மட நடை மஞ்ஞை அகவ கடல் முகந்து – ஐந்70:16/2

TOP


அகவி (1)

ஆலி விருப்புற்று அகவி புறவு எல்லாம் – ஐந்70:19/1

TOP


அகவும் (2)

செம் கண் குயில் அகவும் போழ்து கண்டும் – திணை50:14/2
அன்றில் அகவும் அணி நெடும் பெண்ணைத்து எம் – திணை150:56/3

TOP


அகழ்ந்தக்கால் (1)

அற்ற கடைத்தும் அகல் யாறு அகழ்ந்தக்கால்
தெற்றென தெள் நீர் படும் – நாலடி:15 10/3,4

TOP


அகழ்வாரை (1)

அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை – குறள்:16 1/1

TOP


அகழின் (1)

தாம் பெற்றதனால் உவவார் பெரிது அகழின்
பாம்பு காண்பாரும் உடைத்து – பழ:25/3,4

TOP


அகற்றலே (1)

அமராது அதனை அகற்றலே வேண்டும் – பழ:232/2

TOP


அகற்றி (1)

நிலா அகற்றும் வெண் மணல் தண் கானல் சுலா அகற்றி
கங்குல் நீ வாரல் பகல் வரின் மா கவ்வை ஆம் – திணை150:35/2,3

TOP


அகற்றும் (7)

புலால் அகற்றும் பூம் புன்னை பொங்கு நீர் சேர்ப்ப – திணை150:35/1
நிலா அகற்றும் வெண் மணல் தண் கானல் சுலா அகற்றி – திணை150:35/2
படு வாய் இருள் அகற்றும் பாத்து – திணை150:48/4
பேதை படுக்கும் இழவுஊழ் அறிவு அகற்றும்
ஆகல்ஊழ் உற்றக்கடை – குறள்:38 2/1,2
அரில் அகற்றும் கேள்வியார் நட்பும் இ மூன்றும் – திரி:1/3
தூய்மை உடைமை துணிவு ஆம் தொழில் அகற்றும்
வாய்மை உடைமை வனப்பு ஆகும் தீமை – திரி:78/1,2
அலகு இல் அக நோய் அகற்றும் நிலை கொள் – திரி:105/2

TOP


அகறல் (2)

மன மாண்பு இலாதவரை அஞ்சி அகறல்
எனை மாண்பும் தான் இனிது நன்கு – இனிய40:10/3,4
பெருமை உடையார் இனத்தின் அகறல்
உரிமை இல் பெண்டிரை காமுற்று வாழ்தல் – திரி:9/1,2

TOP


அகறலின் (1)

அகறலின் ஆங்கு ஒன்று உடைத்து – குறள்:133 5/2

TOP


அகன் (5)

அகன் பணை ஊரனை தாமம் பிணித்தது – ஐந்70:44/1
இடு மணல் எக்கர் அகன் கானல் சேர்ப்பன் – ஐந்70:59/1
முருகு இயல் கானல் அகன் கரை ஆங்கண் – திணை50:46/1
அகன் அமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகன் அமர்ந்து – குறள்:9 4/1
அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து – குறள்:10 2/1

TOP


அகன்ற (11)

கற்றனவும் கண் அகன்ற சாயலும் இல் பிறப்பும் – நாலடி:34 10/1
வடு இடை போழ்ந்து அகன்ற கண்ணாய் வருந்தல் – கார்40:6/2
நெறி நீர் இரும் கழி சேர்ப்பன் அகன்ற
நெறி அறிதி மீன் தபு நீ – ஐந்70:68/3,4
காண் அகன்ற வழி நோக்கி பொன் போர்த்து – திணை150:74/3
அஃகி அகன்ற அறிவு என் ஆம் யார் மாட்டும் – குறள்:18 5/1
செருக்கினால் வாழும் சிறியவனும் பைத்து அகன்ற
அல்குல் விலை பகரும் ஆய்தொடியும் நல்லவர்க்கு – திரி:25/1,2
ஈயாது ஒழிந்து அகன்ற காலையும் இ மூன்றும் – திரி:44/3
அகன்ற இனம் புகுவானும் இருந்து – திரி:87/2
பூவின் பொலிந்து அகன்ற கண்ணாய் அது அன்றோ – பழ:45/3
அரி தாய் பரந்து அகன்ற கண்ணாய் அறியும் – பழ:82/3
பைத்து அகன்ற அல்குலாய் அஃதால் அ வெண்ணெய் மேல் – பழ:325/3

TOP


அகன்றவா (1)

ஆள்வினையின் ஆற்ற அகன்றவா நன்று உணரா – ஐந்70:38/3

TOP


அகன்றார் (1)

உள்ளாது அகன்றார் என்று ஊடி யாம் பாராட்ட – கார்40:27/3

TOP


அகன்றாரும் (1)

அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார் – குறள்:17 10/1

TOP


அகன்றான் (1)

அணி நலம் உண்டு அகன்றான் என்கொல் எம் போல் – ஐந்70:60/2

TOP


அகன்றானும் (1)

மூப்பின்கண் நன்மைக்கு அகன்றானும் கற்புடையாள் – திரி:17/1

TOP


அகன்று (6)

அல்கு நிழல் போல் அகன்று அகன்று ஓடுமே – நாலடி:17 6/3
அல்கு நிழல் போல் அகன்று அகன்று ஓடுமே – நாலடி:17 6/3
புலம்பும் அகன்று நில்லா – ஐந்50:13/4
புடை நெடும் காது உற போழ்ந்து அகன்று நீண்ட – திணை150:76/3
நயந்து அகன்று ஆற்றாமை நன்று – திணை150:128/4
விடலைமை செய்ய வெருண்டு அகன்று நில்லாது – பழ:225/1

TOP


அகில் (3)

கள்ளி வயிற்று இன் அகில் பிறக்கும் மான் வயிற்று – நான்மணி:4/1
கொல்லை புனத்த அகில் சுமந்து கல் பாய்ந்து – ஐந்70:2/1
மேகம் தோய் சாந்தம் விசை திமிசு காழ் அகில்
நாகம் தோய் நாகம் என இவற்றை போக – திணை150:28/1,2

TOP


அகிலும் (1)

கள்ளி அகிலும் கரும் காக்கை சொல்லும் போல் – பழ:87/1

TOP


அங்கண் (2)

அங்கண் கழனி பழனம் பாய்ந்து அங்கண் – திணை150:147/2
அங்கண் கழனி பழனம் பாய்ந்து அங்கண்
குவளை அம் பூவொடு செம் கயல் மீன் சூடி – திணை150:147/2,3

TOP


அங்கண (1)

ஊர் அங்கண நீர் உரவு நீர் சேர்ந்தக்கால் – நாலடி:18 5/1

TOP


அங்கணத்துள் (1)

அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர் – குறள்:72 10/1

TOP


அங்காடி (1)

அழுங்கல் முது பதி அங்காடி மேயும் – பழ:108/3

TOP


அங்கு (2)

ஆன்று அவிந்த மூத்த விழுமியார்தம்மோடு அங்கு
ஓர் ஆறு செல்லும் இடத்து – ஆசாரக்:60/2,3
பண்டு ஒழுகி வந்த வளமைத்து அங்கு உண்டு அது – பழ:363/2

TOP


அங்கை (1)

அக்கே போல் அங்கை ஒழிய விரல் அழுகி – நாலடி:13 3/1

TOP


அச்சத்தால் (1)

அச்சத்தால் நாணுதல் நாண் அன்றாம் எச்சத்தின் – நாலடி:30 9/2

TOP


அச்சத்தோடு (1)

அச்சத்தோடு இ நால் பொருள் – நாலடி:9 2/4

TOP


அச்சம் (17)

அச்சம் பெரிதால் அதற்கு இன்பம் சிற்றளவால் – நாலடி:9 1/1
புக்க இடத்து அச்சம் போதரும் போது அச்சம் – நாலடி:9 3/1
புக்க இடத்து அச்சம் போதரும் போது அச்சம்
துய்க்கும் இடத்து அச்சம் தோன்றாமை காப்பு அச்சம் – நாலடி:9 3/1,2
துய்க்கும் இடத்து அச்சம் தோன்றாமை காப்பு அச்சம் – நாலடி:9 3/2
துய்க்கும் இடத்து அச்சம் தோன்றாமை காப்பு அச்சம்
எ காலும் அச்சம் தருமால் எவன்கொலோ – நாலடி:9 3/2,3
எ காலும் அச்சம் தருமால் எவன்கொலோ – நாலடி:9 3/3
ஆண் இன்மை செய்யுங்கால் அச்சம் ஆம் நீள் நிரய – நாலடி:9 4/2
கல்லாமை அச்சம் கயவர் தொழில் அச்சம் – நாலடி:15 5/1
கல்லாமை அச்சம் கயவர் தொழில் அச்சம்
சொல்லாமையுள்ளும் ஒரு சோர்வு அச்சம் எல்லாம் – நாலடி:15 5/1,2
சொல்லாமையுள்ளும் ஒரு சோர்வு அச்சம் எல்லாம் – நாலடி:15 5/2
இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈயாமை அச்சம் மரத்தார் இ – நாலடி:15 5/3
பகை பாவம் அச்சம் பழி என நான்கும் – குறள்:15 6/1
அறம் பொருள் இன்பம் உயிர் அச்சம் நான்கின் – குறள்:51 1/1
அச்சம் உடையார்க்கு அரண் இல்லை ஆங்கு இல்லை – குறள்:54 4/1
அச்சம் அலை கடலின் தோன்றலும் ஆர்வு உற்ற – திரி:65/1
அறிவு அச்சம் ஆற்ற பெரிது – பழ:220/4
பாவம் பழி பகை சாக்காடே கேடு அச்சம்
சாபம் போல் சாரும் சலித்து – ஏலாதி:60/3,4

TOP


அச்சமும் (1)

கைம்மாறும் அச்சமும் காணின் பயம் இன்மை – சிறுபஞ்:104/1

TOP


அச்சமே (2)

அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம் எச்சம் – குறள்:108 5/1
அச்சமே ஆயுங்கால் நன்மை அறத்தொடு – சிறுபஞ்:103/1

TOP


அச்சாணி (2)

அச்சாணி அன்னார் உடைத்து – குறள்:67 7/2
அச்சாணி தாம் கழிக்குமாறு – பழ:276/4

TOP


அச்சு (5)

முடை சாகாடு அச்சு இற்றுழி – நாலடி:5 8/4
கிளைஞர்மாட்டு அச்சு இன்மை கேட்டல் இனிதே – இனிய40:37/2
அச்சு பணி மொழி உண்டேனோ மேல் நாள் ஓர் – ஐந்70:50/3
பீலி பெய் சாகாடும் அச்சு இறும் அ பண்டம் – குறள்:48 5/1
அச்சு இடையிட்டு திரியின் அது அன்றோ – பழ:291/3

TOP


அசதி (1)

நக்காங்கு அசதி நனி ஆடி தக்க – கைந்:55/2

TOP


அசனம் (2)

கொடுப்பின் அசனம் கொடுக்க விடுப்பின் – நான்மணி:79/1
அன்புற்று அசனம் கொடுத்தான் துணையினோடு – ஏலாதி:50/3

TOP


அசாவாமை (1)

அருமை உடைத்து என்று அசாவாமை வேண்டும் – குறள்:62 1/1

TOP


அசாஅ (1)

அசாஅ தான் உற்ற வருத்தம் உசாஅ தன் – நாலடி:21 1/3

TOP


அசுணமா (1)

பறை பட வாழா அசுணமா உள்ளம் – நான்மணி:2/1

TOP


அசைந்த (2)

பசைந்த துணையும் பரிவு ஆம் அசைந்த
நகையேயும் வேண்டாத நல் அறிவினார்கண் – நாலடி:19 7/2,3
அழல் பட்டு அசைந்த பிடியை எழில் களிறு – ஐந்50:32/2

TOP


அசைந்து (1)

அசைந்து ஒழிந்த யானை பசியால் ஆள் பார்த்து – திணை150:86/3

TOP


அசையாத (1)

அசையாத உள்ளத்தவர் – ஆசாரக்:52/3

TOP


அசையாது (2)

அசையாது நிற்பதாம் ஆண்மை இசையுங்கால் – நாலடி:20 4/2
அசையாது நிற்கும் பழி – ஆசாரக்:73/3

TOP


அசையியற்கு (1)

அசையியற்கு உண்டு ஆண்டு ஓர் ஏஎர் யான் நோக்க – குறள்:110 8/1

TOP


அசையின (1)

தாம் பல் அசையின வாய் தாழ்ந்து – திணை150:137/4

TOP


அசைவிடத்து (1)

அற்று தன் சேர்ந்தார்க்கு அசைவிடத்து ஊற்று ஆவர் – நாலடி:15 10/2

TOP


அசைவு (2)

ஆகுஊழால் தோன்றும் அசைவு இன்மை கைப்பொருள் – குறள்:38 1/1
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா – குறள்:60 4/1

TOP


அசைஇ (1)

இலம் என்று அசைஇ இருப்பாரை காணின் – குறள்:104 10/1

TOP


அஞ்சத்தக்கவை (1)

நனி அஞ்சத்தக்கவை வந்தக்கால் தங்கண் – பழ:265/1

TOP


அஞ்சப்படுதல் (1)

காதலின் சிறந்தன்று கண் அஞ்சப்படுதல் – முது:1 2/1

TOP


அஞ்சப்படும் (4)

அவற்றினும் அஞ்சப்படும் – நாலடி:9 9/4
தீயினும் அஞ்சப்படும் – குறள்:21 2/2
வஞ்சரை அஞ்சப்படும் – குறள்:83 4/2
கள்வரின் அஞ்சப்படும் – திரி:18/4

TOP


அஞ்சல் (4)

அஞ்சல் என ஆற்றின் அஞ்சிற்றால் அஞ்சி – திணை150:76/2
அஞ்சல் அறிவார் தொழில் – குறள்:43 8/2
அலர் நாண ஒல்வதோ அஞ்சல் ஓம்பு என்றார் – குறள்:115 9/1
அளித்து அஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்த சொல் – குறள்:116 4/1

TOP


அஞ்சலராய் (1)

தேர்ந்து கண்ணோடாது தீ வினையும் அஞ்சலராய்
சேர்ந்தாரை எல்லாம் சிறிது உடைத்து தீர்ந்த – பழ:27/1,2

TOP


அஞ்சற்க (1)

வாள் போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக – குறள்:89 2/1

TOP


அஞ்சற்பாற்று (1)

சொல்லாடுவாரையும் அஞ்சற்பாற்று எல் அருவி – பழ:350/2

TOP


அஞ்சன (1)

அஞ்சன குன்று ஏய்க்கும் யானை அமர் உழக்கி – கள40:7/1

TOP


அஞ்சனம் (2)

கண் இயல் அஞ்சனம் தோய்ந்த போல் காயாவும் – கார்40:8/3
அஞ்சனம் காயா மலர குருகிலை – திணை50:21/1

TOP


அஞ்சா (7)

ஊக்கி எடுத்த அரவத்தின் ஆர்ப்பு அஞ்சா
குஞ்சர கும்பத்து பாய்வன குன்று இவரும் – கள40:16/2,3
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா
வேல் ஆள் முகத்த களிறு – குறள்:50 10/1,2
ஆற்றின் அளவு அறிந்து கற்க அவை அஞ்சா
மாற்றம் கொடுத்தல் பொருட்டு – குறள்:73 5/1,2
உறுப்பு அமைந்து ஊறு அஞ்சா வெல் படை வேந்தன் – குறள்:77 1/1
உலைவு இடத்து ஊறு அஞ்சா வன்கண் தொலைவு இடத்து – குறள்:77 2/1
உறின் உயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன் – குறள்:78 8/1
எ துணையும் அஞ்சா எயில் அரணும் வைத்து அமைந்த – திரி:100/2

TOP


அஞ்சாதவர் (1)

அவையகத்து அஞ்சாதவர் – குறள்:73 3/2

TOP


அஞ்சாதாரோடு (1)

நோவு அஞ்சாதாரோடு நட்பும் விருந்து அஞ்சும் – திரி:63/1

TOP


அஞ்சாது (2)

கடாஅ உருவொடு கண் அஞ்சாது யாண்டும் – குறள்:59 5/1
அஞ்சாது உடை படையுள் போந்து எறிவான் எஞ்சாதே – சிறுபஞ்:77/2

TOP


அஞ்சாதே (1)

புன் புலால் தீர்க்கும் துறைவ மற்று அஞ்சாதே
தின்பது அழுவதன்கண் – பழ:262/3,4

TOP


அஞ்சாமை (5)

அஞ்சாமை அஞ்சுதி ஒன்றின் தனக்கு ஒத்த – நான்மணி:25/1
அஞ்சாமை ஈகை அறிவு ஊக்கம் இ நான்கும் – குறள்:39 2/1
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது – குறள்:43 8/1
அஞ்சாமை அல்லால் துணை வேண்டா எஞ்சாமை – குறள்:50 7/1
பொருள் போகம் அஞ்சாமை பொன்றுங்கால் போர்த்த – சிறுபஞ்:57/1

TOP


அஞ்சார் (2)

தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் – குறள்:21 1/1
துனி அஞ்சார் செய்வது உணர்வார் பனி அஞ்சி – பழ:265/2

TOP


அஞ்சாராய் (2)

பாவமும் அஞ்சாராய் பற்றும் தொழில் மொழி – இனிய40:23/3
தீ பால் வினையினை தீரவும் அஞ்சாராய்
காப்பாரே போன்று உரைத்த பொய் குறளை ஏய்ப்பர் முன் – பழ:193/1,2

TOP


அஞ்சாவிடில் (1)

அஞ்சில் என் அஞ்சாவிடில் என் குருட்டு கண் – பழ:238/3

TOP


அஞ்சான் (13)

கழறும் அவை அஞ்சான் கல்வி இனிதே – இனிய40:12/2
மனன் அஞ்சான் ஆகல் இனிது – இனிய40:14/4
சொலல் வல்லன் சோர்வு இலன் அஞ்சான் அவனை – குறள்:65 7/1
கற்று கண் அஞ்சான் செல சொல்லி காலத்தால் – குறள்:69 6/1
பழி அஞ்சான் வாழும் பசுவும் அழிவினால் – திரி:79/1
கொல்வது தான் அஞ்சான் வேண்டலும் கல்விக்கு – திரி:87/1
பெண் பெற்றான் அஞ்சான் இழவு – பழ:318/4
வாள் அஞ்சான் வன்கண்மை அஞ்சான் வனப்பு அஞ்சான் – ஏலாதி:22/1
வாள் அஞ்சான் வன்கண்மை அஞ்சான் வனப்பு அஞ்சான் – ஏலாதி:22/1
வாள் அஞ்சான் வன்கண்மை அஞ்சான் வனப்பு அஞ்சான்
ஆள் அஞ்சான் ஆய் பொருள்தான் அஞ்சான் நாள் எஞ்சா – ஏலாதி:22/1,2
ஆள் அஞ்சான் ஆய் பொருள்தான் அஞ்சான் நாள் எஞ்சா – ஏலாதி:22/2
ஆள் அஞ்சான் ஆய் பொருள்தான் அஞ்சான் நாள் எஞ்சா – ஏலாதி:22/2
அழ போகான் அஞ்சான் அலறினால் கேளான் – ஏலாதி:37/1

TOP


அஞ்சி (36)

அறிவது அறிந்து அடங்கி அஞ்சுவது அஞ்சி
உறுவது உலகு உவப்ப செய்து பெறுவதனால் – நாலடி:8 4/1,2
அம்பல் அயல் எடுப்ப அஞ்சி தமர் பரீஇ – நாலடி:9 7/1
விரவாருள் நாணுப்படல் அஞ்சி யாதும் – நாலடி:9 8/3
கற்று அறிந்த நாவினார் சொல்லார் தம் சோர்வு அஞ்சி
மற்றையர் ஆவார் பகர்வர் பனையின் மேல் – நாலடி:26 6/1,2
அஞ்சி பின் வாங்கும் அடி – நாலடி:40 6/4
மன மாண்பு இலாதவரை அஞ்சி அகறல் – இனிய40:10/3
இகழுநர் சொல் அஞ்சி சென்றார் வருதல் – கார்40:5/1
அஞ்சி ஒதுங்கும் அதர் உள்ளி ஆர் இருள் – ஐந்50:16/3
எஞ்சாது நீ வருதி என்று எண்ணி அஞ்சி
திரு ஒடுங்கும் மென் சாயல் தேம் கோதை மாதர் – ஐந்50:17/2,3
கோல சிறு குருகின் குத்து அஞ்சி ஈர் வாளை – ஐந்50:24/1
கொடுவரி பாய துணை இழந்து அஞ்சி
கடு உணங்கு பாறை கடவு தெவுட்டும் – ஐந்70:39/1,2
மேற்று சிறு தாய காய்வு அஞ்சி போற்று உருவி – ஐந்70:43/2
நிலை அஞ்சி நீள் சுரத்து அல்குவர்கொல் தோழி – திணை50:19/2
பாற்றினம் சேர படு நிழல் கண்டு அஞ்சி
கூற்று அன வல் வில் விடலையோடு என் மகள் – திணை50:20/2,3
சிறிது அவள் செல்லாள் இறும் என்று அஞ்சி சிறிது அவள் – திணை150:17/2
வெம் சுடர் நீள் வேலானும் போதர கண்டு அஞ்சி
ஒரு சுடரும் இன்றி உலகு பாழாக – திணை150:71/2,3
அஞ்சல் என ஆற்றின் அஞ்சிற்றால் அஞ்சி
புடை நெடும் காது உற போழ்ந்து அகன்று நீண்ட – திணை150:76/2,3
கரு உற்ற காயா கண மயில் என்று அஞ்சி
உரும் உற்ற பூம் கோடல் ஓடி உரும் உற்ற – திணை150:107/1,2
பழி அஞ்சி பாத்து ஊண் உடைத்து ஆயின் வாழ்க்கை – குறள்:5 4/1
நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை அஞ்சி – குறள்:33 5/1
நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை அஞ்சி
கொல்லாமை சூழ்வான் தலை – குறள்:33 5/1,2
உறை சிறியார் உள் நடுங்கல் அஞ்சி குறை பெறின் – குறள்:68 10/1
உளர் எனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர் களன் அஞ்சி
கற்ற செல சொல்லாதார் – குறள்:73 10/1,2
ஆற்றுபவர்க்கும் அரண் பொருள் அஞ்சி தன் – குறள்:75 1/1
உள் பகை அஞ்சி தன் காக்க உலைவு இடத்து – குறள்:89 3/1
கோல் அஞ்சி வாழும் குடியும் குடி தழீஇ – திரி:33/1
இல் அஞ்சி வாழும் எருதும் இவர் மூவர் – திரி:79/3
முன் ஓட்டுக்கொண்டு முரண் அஞ்சி போவாரே – பழ:28/3
ஒருத்தரை அஞ்சி உலைதலும் உண்டோ – பழ:76/2
அஞ்சி அகப்படுவர் ஆற்றாதார் அஞ்சி – பழ:154/2
அஞ்சி அகப்படுவர் ஆற்றாதார் அஞ்சி
இருள் புக்கு இருப்பினும் மெய்யே வெரூஉம் புள் – பழ:154/2,3
மதித்து அஞ்சி மாறும் அஃது இன்மையால் கூற்றம் – பழ:183/3
துனி அஞ்சார் செய்வது உணர்வார் பனி அஞ்சி
வேழம் பிடி தழூஉம் வேய் சூழ் மலை நாட – பழ:265/2,3
வரை புரை வேழத்த வன் பகை என்று அஞ்சி
உரையுடை மன்னருள் புக்கு ஆங்கு அவையுள் – பழ:317/1,2
வினை பயன் மெய் உறுதல் அஞ்சி எனைத்தும் – பழ:362/2
கழனி உழவர் கலி அஞ்சி ஓடி – கைந்:37/1

TOP


அஞ்சில் (1)

அஞ்சில் என் அஞ்சாவிடில் என் குருட்டு கண் – பழ:238/3

TOP


அஞ்சிவிடும் (1)

சொல் பழி அஞ்சிவிடும் – நாலடி:30 7/4

TOP


அஞ்சிற்றால் (1)

அஞ்சல் என ஆற்றின் அஞ்சிற்றால் அஞ்சி – திணை150:76/2

TOP


அஞ்சினான் (1)

இளையான் உயிர் இழந்தான் அஞ்சினான் உண்பான் – ஆசாரக்:100/2

TOP


அஞ்சுக (1)

வாள் போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக
கேள் போல் பகைவர் தொடர்பு – குறள்:89 2/1,2

TOP


அஞ்சுதி (1)

அஞ்சாமை அஞ்சுதி ஒன்றின் தனக்கு ஒத்த – நான்மணி:25/1

TOP


அஞ்சுதும் (1)

அஞ்சுதும் வேபாக்கு அறிந்து – குறள்:113 8/2

TOP


அஞ்சுபவர் (2)

ஏதப்பாடு அஞ்சுபவர் – குறள்:47 4/2
அமை ஆர் தோள் அஞ்சுபவர் – குறள்:91 6/2

TOP


அஞ்சுபவர்க்கு (1)

நுண் அவை அஞ்சுபவர்க்கு – குறள்:73 6/2

TOP


அஞ்சும் (16)

கடை எலாம் காய் பசி அஞ்சும் மற்று ஏனை – நாலடி:30 7/1
இடை எலாம் இன்னாமை அஞ்சும் புடை உலாம் – நாலடி:30 7/2
தன் உயிர் அஞ்சும் வினை – குறள்:25 4/2
சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான் – குறள்:46 1/1
அஞ்சும் அறியான் அமைவு இலன் ஈகலான் – குறள்:87 3/1
அஞ்சும் பகைவர் பெறின் – குறள்:87 9/2
மனையாளை அஞ்சும் மறுமை இலாளன் – குறள்:91 4/1
இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சும் மற்று எஞ்ஞான்றும் – குறள்:91 5/1
இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும்
புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு – குறள்:116 2/1,2
பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின் பிரிவு அஞ்சும் – குறள்:130 5/1
பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின் பிரிவு அஞ்சும்
அறாஅ இடும்பைத்து என் நெஞ்சு – குறள்:130 5/1,2
நோவு அஞ்சாதாரோடு நட்பும் விருந்து அஞ்சும்
ஈர்வளையை இல்லத்து இருத்தலும் சீர் பயவா – திரி:63/1,2
நிறை நெஞ்சு உடையானை நல்குரவு அஞ்சும்
அறனை நினைப்பானை அல் பொருள் அஞ்சும் – திரி:72/1,2
அறனை நினைப்பானை அல் பொருள் அஞ்சும்
மறவனை எ உயிரும் அஞ்சும் இ மூன்றும் – திரி:72/2,3
மறவனை எ உயிரும் அஞ்சும் இ மூன்றும் – திரி:72/3
அஞ்சும் பிணி மூப்பு அரும் கூற்றுடன் இயைந்து – பழ:137/3

TOP


அஞ்சுமவன் (1)

அஞ்சுமவன் கற்ற நூல் – குறள்:73 7/2

TOP


அஞ்சுமின் (1)

அறிமின் அற நெறி அஞ்சுமின் கூற்றம் – நாலடி:18 2/1

TOP


அஞ்சுவது (4)

அறிவது அறிந்து அடங்கி அஞ்சுவது அஞ்சி – நாலடி:8 4/1
அஞ்சுவது ஓரும் அறனே ஒருவனை – குறள்:37 6/1
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது – குறள்:43 8/1
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது
அஞ்சல் அறிவார் தொழில் – குறள்:43 8/1,2

TOP


அஞ்சுவர் (1)

தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர்
தீவினை என்னும் செருக்கு – குறள்:21 1/1,2

TOP


அஞ்சுவார் (1)

நல்லார் அவை அஞ்சுவார் – குறள்:73 9/2

TOP


அஞ்சுவார்க்கு (2)

அஞ்சுவார்க்கு இல்லை அரண் – பழ:254/4
மரிசாதியாய் இருந்த மன்று அஞ்சுவார்க்கு
பரிகாரம் யாது ஒன்றும் இல் – பழ:388/3,4

TOP


அஞ்சுவான் (3)

இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சும் மற்று எஞ்ஞான்றும் – குறள்:91 5/1
அஞ்சுவான் கற்ற அரு நூலும் இ மூன்றும் – திரி:7/3
புடை தறுகண் அஞ்சுவான் இல்லுள் வில் ஏற்றி – பழ:249/3

TOP


அஞ்ஞான்று (2)

அஞ்ஞான்று கண்டேம் போல் நாணுதுமால் எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:39 5/2
வாள் திறலானை வளைத்தார்கள் அஞ்ஞான்று
வீட்டிய சென்றார் விளங்கு ஒளி காட்ட – பழ:106/1,2

TOP


அஞ்ஞானம் (1)

அஞ்ஞானம் தந்திட்டு அது ஆங்கு அற துழாய் – நாலடி:32 1/2

TOP


அஞர் (2)

கொடும் புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கு அஞர்
செய்யலமன் இவள் கண் – குறள்:109 6/1,2
ஆர் அஞர் உற்றன கண் – குறள்:118 9/2

TOP


அட்ட (36)

தப்பியார் அட்ட களத்து – கள40:1/5
ஆர்த்து அமர் அட்ட களத்து – கள40:2/5
பிழைத்தாரை அட்ட களத்து – கள40:3/4
புல்லாரை அட்ட களத்து – கள40:4/4
தப்பியார் அட்ட களத்து – கள40:5/4
வேந்தரை அட்ட களத்து – கள40:6/6
பொருநரை அட்ட களத்து – கள40:7/4
நண்ணாரை அட்ட களத்து – கள40:8/5
நேராரை அட்ட களத்து – கள40:9/4
தெவ்வரை அட்ட களத்து – கள40:10/4
செம் கண் மால் அட்ட களத்து – கள40:11/5
கூடாரை அட்ட களத்து – கள40:12/5
சேய் பொருது அட்ட களத்து – கள40:13/4
கொங்கரை அட்ட களத்து – கள40:14/4
வேந்தரை அட்ட களத்து – கள40:16/5
ஆர்த்து அமர் அட்ட களத்து – கள40:17/5
உடற்றியார் அட்ட களத்து – கள40:18/4
புக்கு அமர் அட்ட களத்து – கள40:19/4
நேராரை அட்ட களத்து – கள40:20/4
கூடாரை அட்ட களத்து – கள40:22/6
செற்றாரை அட்ட களத்து – கள40:23/5
நண்ணாரை அட்ட களத்து – கள40:24/5
மேவாரை அட்ட களத்து – கள40:25/4
தெவ்வாரை அட்ட களத்து – கள40:26/5
மேவாரை அட்ட களத்து – கள40:27/4
நண்ணாரை அட்ட களத்து – கள40:28/6
அடங்காரை அட்ட களத்து – கள40:30/4
ஒன்னாரை அட்ட களத்து – கள40:31/4
காய்ந்தாரை அட்ட களத்து – கள40:32/4
தெவ்வரை அட்ட களத்து – கள40:33/5
சேய் பொருது அட்ட களத்து – கள40:34/5
மேவாரை அட்ட களத்து – கள40:36/5
தெவ்வரை அட்ட களத்து – கள40:37/4
துன்னாரை அட்ட களத்து – கள40:38/4
வஞ்சிக்கோ அட்ட களத்து – கள40:39/4
கூடாரை அட்ட களத்து – கள40:41/5

TOP


அட்டக்கண்ணும் (1)

பொருந்தாதவரை பொருது அட்டக்கண்ணும்
இருந்து அமையார் ஆகி இறப்ப வெகுடல் – பழ:281/1,2

TOP


அட்டதனை (1)

அட்டில் புகாதாள் அரும் பிணி அட்டதனை
உண்டி உதவாதாள் இல் வாழ் பேய் இ மூவர் – நாலடி:37 3/2,3

TOP


அட்டது (2)

அட்டது பாத்து உண்டல் அட்டு உண்டல் அட்டது – நாலடி:28 1/2
அட்டது பாத்து உண்டல் அட்டு உண்டல் அட்டது
அடைத்து இருந்து உண்டு ஒழுகும் ஆவது இல் மாக்கட்கு – நாலடி:28 1/2,3

TOP


அட்டமியும் (2)

அட்டமியும் ஏனை பிறந்த நாள் இ அனைத்தும் – ஆசாரக்:43/3
அட்டமியும் ஏனை உவாவும் பதினான்கும் – ஆசாரக்:47/1

TOP


அட்டவர் (1)

செம்மாந்து செல்லும் செறுநரை அட்டவர்
தம் மேல் புகழ் பிறர் பாராட்ட தம் மேல் தாம் – பழ:131/1,2

TOP


அட்டார்வாய் (1)

அட்டார்வாய் பட்டது பண்பு – ஏலாதி:79/4

TOP


அட்டாரை (1)

அட்டாரை ஒட்டா கலம் – பழ:118/4

TOP


அட்டான் (1)

அட்டான் இட உண்டான் ஐவரினும் ஆகும் என – சிறுபஞ்:68/3

TOP


அட்டிய (2)

யாப்பினுள் அட்டிய நீர் – குறள்:110 3/2
யாப்பினுள் அட்டிய நீர் – பழ:296/4

TOP


அட்டில் (1)

அட்டில் புகாதாள் அரும் பிணி அட்டதனை – நாலடி:37 3/2

TOP


அட்டிலும் (1)

உரல் களத்தும் அட்டிலும் பெண்டிர்கள் மேலும் – ஆசாரக்:99/1

TOP


அட்டிற்று (1)

அட்டிற்று தின்பவர் ஆயிரவர் ஆபவே – பழ:59/2

TOP


அட்டினேன் (1)

அட்டினேன் ஆவி அதற்கு – திணை150:103/4

TOP


அட்டு (8)

அட்டது பாத்து உண்டல் அட்டு உண்டல் அட்டது – நாலடி:28 1/2
அடகு பறித்துக்கொண்டு அட்டு குடை கலனா – நாலடி:29 9/2
குட நீர் அட்டு உண்ணும் இடுக்கண் பொழுதும் – நாலடி:39 2/1
வேந்து உவப்ப அட்டு ஆர்த்த வென்றியும் இ மூன்றும் – திரி:8/3
கான் அட்டு நாறும் கதுப்பினாய் தீற்றாதோ – பழ:14/3
எல்லாம் பொய் அட்டு ஊணே வாய் – பழ:213/4
அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்ந்தார்களே இம்மையில் – சிறுபஞ்:98/3
அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்வார் – சிறுபஞ்:98/4

TOP


அட்டூணோ (1)

அயல் அறியா அட்டூணோ இல் – பழ:237/4

TOP


அட (2)

ஒன்னார் அட நின்ற போழ்தின் ஒரு மகன் – பழ:306/1
தொழீஇ அட உண்ணார் தோழர் இல் துஞ்சார் – சிறுபஞ்:36/1

TOP


அடக்க (1)

அடக்க அடங்காதார் சொல் – இன்னா40:40/4

TOP


அடக்கத்தால் (1)

நின்றக்கால் நிற்க அடக்கத்தால் என்றும் – ஆசாரக்:74/1

TOP


அடக்கத்தை (1)

காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் – குறள்:13 2/1

TOP


அடக்கம் (9)

இளையான் அடக்கம் அடக்கம் கிளை பொருள் – நாலடி:7 5/1
இளையான் அடக்கம் அடக்கம் கிளை பொருள் – நாலடி:7 5/1
உரியார் உரிமை அடக்கம் தெரியுங்கால் – நாலடி:17 10/2
அணிகலம் ஆவது அடக்கம் பணிவு இல் சீர் – நாலடி:25 2/2
அடக்கம் உடையவன் மீளிமை இன்னா – இன்னா40:40/1
அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை – குறள்:13 1/1
அடக்கம் இல் உள்ளத்தன் ஆகி நடக்கையின் – பழ:200/2
கற்று அறிந்தார் கண்ட அடக்கம் அறியாதார் – பழ:243/1
பேண் அடக்கம் பேணா பெரும் தகைமை பீடு உடைமை – சிறுபஞ்:43/1

TOP


அடக்கல் (3)

ஐ வாய் வேட்கை அவா அடக்கல் முன் இனிதே – இனிய40:25/1
ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின் – குறள்:13 6/1
நாவாய் அடக்கல் அரிது ஆகும் நாவாய் – பழ:79/2

TOP


அடக்கி (6)

தினை துணையர் ஆகி தம் தேசு உள் அடக்கி
பனை துணையார் வைகலும் பாடு அழிந்து வாழ்வர் – நாலடி:11 5/1,2
ஆற்றும் துணையும் அறிவினை உள் அடக்கி
ஊற்றம் உடையார் உணர்வு உடையார் ஊற்றம் – நாலடி:20 6/1,2
அல்லார் எனினும் அடக்கி கொளல்வேண்டும் – நாலடி:23 1/2
ஊறு செய் நெஞ்சம் தம் உள் அடக்கி ஒண்ணுதலார் – நாலடி:38 9/1
குலைத்து அடக்கி நல் அறம் கொள்ளார் கொளுத்தல் – பழ:212/2
நன் புலத்து வை அடக்கி நாளும் நாள் ஏர் போற்றி – சிறுபஞ்:58/1

TOP


அடக்கிக்கொளல் (1)

தம்முள் அடக்கிக்கொளல் – நாலடி:23 9/4

TOP


அடக்கில் (1)

நார் தொடுத்து ஈர்க்கில் என் நன்று ஆய்ந்து அடக்கில் என் – நாலடி:3 6/1

TOP


அடக்குப (1)

காத்து ஓம்பி தம்மை அடக்குப மூத்தொறூஉம் – நாலடி:36 1/2

TOP


அடக்குவான்ஆகில் (1)

ஆகும் அ நான்கு ஒழித்து ஐந்து அடக்குவான்ஆகில்
வே கும்பம் வேண்டான் விடும் – சிறுபஞ்:67/3,4

TOP


அடகினும் (1)

ஆடா அடகினும் காணேன் போர் வாடா – திணை150:4/2

TOP


அடகு (2)

அபரான போழ்தின் அடகு இடுவரேனும் – நாலடி:21 7/3
அடகு பறித்துக்கொண்டு அட்டு குடை கலனா – நாலடி:29 9/2

TOP


அடகேனும் (1)

கழுநீருள் கார் அடகேனும் ஒருவன் – நாலடி:22 7/1

TOP


அடங்க (7)

குணன் அடங்க குற்றம் உளானும் ஒருவன் – நான்மணி:104/3
கணன் அடங்க கற்றானும் இல் – நான்மணி:104/4
ஆற்றின் அடங்க பெறின் – குறள்:13 3/2
சில் எழுத்தினானே பொருள் அடங்க காலத்தால் – ஆசாரக்:76/3
நல் அவையுள் புக்கு இருந்து நா அடங்க கல்வி – பழ:326/2
குணன் அடங்க குற்றம் இலானும் ஒருவன் – சிறுபஞ்:29/3
கணன் அடங்க கற்றானும் இல் – சிறுபஞ்:29/4

TOP


அடங்கல் (2)

கதம் காத்து கற்று அடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி – குறள்:13 10/1
அல்கு உண்டு அடங்கல் வழி – ஆசாரக்:29/3

TOP


அடங்கா (3)

ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்கு உரைத்தும் தான் அடங்கா
பேதையின் பேதையார் இல் – குறள்:84 4/1,2
அறம் நட்டான் நல்நெறிக்கண் நிற்க அடங்கா
புறம் நட்டான் புல்நெறி போகாது புறம் நட்டான் – சிறுபஞ்:26/1,2
அரம் போல் கிளை அடங்கா பெண் அவியா தொண்டு – சிறுபஞ்:60/1

TOP


அடங்காதார் (2)

அடங்காதார் என்றும் அடங்கார் தடம் கண்ணாய் – நாலடி:12 6/2
அடக்க அடங்காதார் சொல் – இன்னா40:40/4

TOP


அடங்காமை (3)

ஆர்த்த மனைவி அடங்காமை நற்கு இன்னா – இன்னா40:2/2
அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
ஆர் இருள் உய்த்துவிடும் – குறள்:13 1/1,2
கடும் கதத்து தண்டம் அடங்காமை காப்பின் – ஏலாதி:18/3

TOP


அடங்கார் (1)

அடங்காதார் என்றும் அடங்கார் தடம் கண்ணாய் – நாலடி:12 6/2

TOP


அடங்காரை (1)

அடங்காரை அட்ட களத்து – கள40:30/4

TOP


அடங்காரோடு (1)

அறியா பருவத்து அடங்காரோடு ஒன்றி – நாலடி:18 1/1

TOP


அடங்கான் (1)

தந்தையேஆயினும் தான் அடங்கான் ஆகுமேல் – இனிய40:7/3

TOP


அடங்கி (3)

அறிவது அறிந்து அடங்கி அஞ்சுவது அஞ்சி – நாலடி:8 4/1
தானம் அழியாமை தான் அடங்கி வாழ்வு இனிதே – இனிய40:13/2
அடங்கி அகப்பட்ட ஐந்தினையும் காத்து – பழ:99/1

TOP


அடங்கியான் (1)

நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம் – குறள்:13 4/1

TOP


அடங்கின (1)

புனமும் அடங்கின காப்பு – திணை50:2/4

TOP


அடங்கினான் (1)

கற்பு உடைய பெண் அமிர்து கற்று அடங்கினான் அமிர்து – சிறுபஞ்:2/1

TOP


அடங்கு (1)

ஓலை கணக்கர் ஒலி அடங்கு புன் செக்கர் – நாலடி:40 7/1

TOP


அடங்குதல் (3)

வாயின் அடங்குதல் துப்புரவு ஆம் மாசு அற்ற – திரி:43/1
செய்கை அடங்குதல் திப்பியம் ஆம் பொய் இன்றி – திரி:43/2
நெஞ்சம் அடங்குதல் வீடு ஆகும் இ மூன்றும் – திரி:43/3

TOP


அடங்கும் (1)

யாறு உள் அடங்கும் குளம் உள வீறு சால் – நான்மணி:51/1

TOP


அடர் (2)

தொடரொடு கோள் நாய் புரையும் அடர் பைம் பூண் – கள40:34/4
இலை அடர் தண் குளவி வேய்ந்த பொதும்பில் – ஐந்70:3/1

TOP


அடர்ந்து (1)

அடர்ந்து வறியராய் ஆற்றாத போழ்தும் – பழ:216/1

TOP


அடரும் (1)

அடரும் பொழுதின்கண் இட்டு குடர் ஒழிய – பழ:379/3

TOP


அடல் (8)

அடல் கோட்டு யானை திரையா உடற்றி – திணை150:43/2
அடல் கானல் புன்னை தாழ்ந்து ஆற்ற மடல் கானல் – திணை150:56/2
அடல் வட்டத்தார் உளரேல் ஆம் – திணை150:150/4
தன்னை அடல் வேண்டாதான் – குறள்:21 6/2
அடல் வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல் வேண்டும் – குறள்:35 3/1
அடல் தகையும் ஆற்றலும் இல் எனினும் தானை – குறள்:77 8/1
கெடல் வேண்டின் கேளாது செய்க அடல் வேண்டின் – குறள்:90 3/1
தயிர் சிதைத்து மற்றொன்று அடல் – பழ:164/4

TOP


அடல்வேண்டும் (1)

விடல் வேண்டும் தன்கண் வெகுளி அடல்வேண்டும்
ஆக்கம் சிதைக்கும் வினை – நான்மணி:11/3,4

TOP


அடாஅ (1)

அடாஅ அடுப்பினவர் – நாலடி:10 4/4

TOP


அடி (22)

அடி பெயராது ஆற்ற இளி வந்த போழ்தின் – நாலடி:7 2/3
அடி பைய இட்டு ஒதுங்கி சென்று துடியின் – நாலடி:39 8/2
அஞ்சி பின் வாங்கும் அடி – நாலடி:40 6/4
முக்கண் பகவன் அடி தொழாதார்க்கு இன்னா – இன்னா40:0/1
மடி செவி வேழம் இரீஇ அடி ஓசை – ஐந்50:16/2
அடி வெந்து கண் சுடும் ஆறு – திணை150:92/4
அடி நாயேன் பெற்ற அருள் – திணை150:134/4
மலர் மிசை ஏகினான் மாண் அடி சேர்ந்தார் – குறள்:1 3/1
வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார்க்கு – குறள்:1 4/1
இறைவன் அடி சேராதார் – குறள்:1 10/2
வீயாது அடி உறைந்த அற்று – குறள்:21 8/2
அடி தழீஇ நிற்கும் உலகு – குறள்:55 4/2
மடி இலா மன்னவன் எய்தும் அடி அளந்தான் – குறள்:61 10/1
தொடி நோக்கி மென் தோளும் நோக்கி அடி நோக்கி – குறள்:128 9/1
பூவை பூ வண்ணன் அடி – திரி:0/4
ஆர் எயில் மூன்றும் அழித்தான் அடி ஏத்தி – ஆசாரக்:101/1
அடி இழுப்பின் இல்லை அரண் – பழ:49/4
அடி கெட மன்றிவிடல் – பழ:103/4
உரிஞ்சி நடப்பாரை உள் அடி நோவ – பழ:170/1
அருத்தம் அடி நிழலாரை வருத்தாது – பழ:242/2
பிண்டியின் நீழல் பெருமான் அடி வணங்கி – பழ:404/1
அடி படுப்பான் மண் ஆண்டு அரசு – ஏலாதி:42/4

TOP


அடிக்கு (1)

அடிக்கு நெருஞ்சி பழம் – குறள்:112 10/2

TOP


அடிசில் (3)

ஏர் குற்றம் பாரா உழவனும் இன் அடிசில்
பாத்திட்டு ஊட்டாத பைந்தொடியும் ஊர்க்கு – திரி:104/1,2
வையான் வழி சீத்து வால் அடிசில் நையாதே – ஏலாதி:44/2
தேறான் இயையான் தெளிந்து அடிசில் ஈத்து உண்பான் – ஏலாதி:47/3

TOP


அடிசிலே (1)

உண்டு ஆர் அடிசிலே தோழரின் கண்டாரா – சிறுபஞ்:38/2

TOP


அடிப்படின் (1)

நல் வரை நாட சில நாள் அடிப்படின்
கல் வரையும் உண்டாம் நெறி – நாலடி:16 4/3,4

TOP


அடிமை (1)

அடிமை புகுத்திவிடும் – குறள்:61 8/2

TOP


அடியார் (1)

பரியா அடியார் பறியான் கரியார் சொல் – ஏலாதி:47/2

TOP


அடியினான் (1)

படியை மடியகத்து இட்டான் அடியினான்
மு கால் கடந்தால் முழு நிலம் அ காலத்து – நான்மணி:0/5,6

TOP


அடியும் (1)

முன்றுறை மன்னவன் நான்கு அடியும் செய்து அமைத்தான் – பழ:404/3

TOP


அடியுள் (1)

கன்று அடியுள் ஆழ்ந்துவிடல் – பழ:26/4

TOP


அடியுளே (1)

கொடியது கூறினாய் மன்ற அடியுளே
முற்பகல் கண்டான் பிறன் கேடு தன் கேடு – பழ:130/2,3

TOP


அடியோடு (1)

அடியோடு நன்கு துடைத்து வடிவு உடைத்தா – ஆசாரக்:27/2

TOP


அடினும் (2)

உப்பொடு நெய் பால் தயிர் காயம் பெய்து அடினும்
கைப்பு அறா பேய் சுரையின் காய் – நாலடி:12 6/3,4
நல்ல விறகின் அடினும் நனி வெந்நீர் – பழ:370/3

TOP


அடு (6)

வேம்பு அடு நெய் பெய்து அனைத்துஅரோ தேம் படு – நாலடி:24 9/2
அடு திறலான் பின் சென்ற ஆறு – திணை150:75/4
அடு முரண் தேய்க்கும் அரம் – குறள்:57 7/2
தெள் நீர் அடு புற்கைஆயினும் தாள் தந்தது – குறள்:107 5/1
உண்டார்கண் அல்லது அடு நறா காமம் போல் – குறள்:109 10/1
செல்வ திருத்துளார் செம்மல் செரு அடு தோள் – திரி:106/1

TOP


அடுக்கல் (1)

அடுக்கல் மலை நாட தன் சேர்ந்தவரை – நாலடி:21 3/1

TOP


அடுக்களை (1)

அடுக்களை எச்சில் படாஅர் மனை பலி – ஆசாரக்:39/2

TOP


அடுக்கி (1)

அடுக்கி வரினும் அழிவு இலான் உற்ற – குறள்:63 5/1

TOP


அடுக்கிய (4)

அடுக்கிய மூ உலகும் கேட்குமே சான்றோர் – நாலடி:10 10/3
கொடுத்தலும் இன் சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய
சுற்றத்தால் சுற்றப்படும் – குறள்:53 5/1,2
அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடி பிறந்தார் – குறள்:96 4/1
கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய
கோடி உண்டாயினும் இல் – குறள்:101 5/1,2

TOP


அடுக்குபு (1)

அடுக்குபு பெற்றி கிடந்த இடித்து உரறி – கள40:6/2

TOP


அடுக்கும் (1)

புகழ கொணர்ந்து புறவு அடுக்கும் முன்றில் – திணை50:50/2

TOP


அடுகிற்பார்க்கும் (1)

சொல்லால் வணக்கி வெகுண்டு அடுகிற்பார்க்கும்
சொல்லாக்கால் சொல்லுவது இல் – பழ:367/3,4

TOP


அடுகிற்பாரை (1)

வென்று அடுகிற்பாரை வேர்ப்பித்து அவர் காய்வது – பழ:65/1

TOP


அடுங்கால் (1)

இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால்
துன்பம் அதனின் பெரிது – குறள்:117 6/1,2

TOP


அடுத்த (4)

பல்லார் பகை கொளலின் பத்து அடுத்த தீமைத்தே – குறள்:45 10/1
பத்து அடுத்த கோடி உறும் – குறள்:82 7/2
காக்கையை காப்பு அடுத்த சோறு – சிறுபஞ்:38/4
எடுத்து இரந்த உப்பு இ துணையோடு அடுத்த
சிறு பயம் என்னார் சிதவலிப்பு ஈவார் – சிறுபஞ்:62/2,3

TOP


அடுத்தது (1)

அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம் – குறள்:71 6/1

TOP


அடுத்தர (1)

அடுத்தர என்றாற்கு வாழியரோ என்றான் – பழ:316/2

TOP


அடுத்தல் (1)

ஏவல் வினை செய்திருந்தார்க்கு உதவு அடுத்தல்
ஆ அணைய நின்றதன் கன்று முலை இருப்ப – பழ:20/2,3

TOP


அடுத்து (12)

எடுக்கலம் என்னார் பெரியோர் அடுத்து அடுத்து – நாலடி:21 3/2
எடுக்கலம் என்னார் பெரியோர் அடுத்து அடுத்து
வன் காய் பலபல காய்ப்பினும் இல்லையே – நாலடி:21 3/2,3
இடுக்கண் பிறர்மாட்டு உவக்கும் அடுத்து அடுத்து – நாலடி:35 8/2
இடுக்கண் பிறர்மாட்டு உவக்கும் அடுத்து அடுத்து
வேகம் உடைத்து ஆம் விறல் மலை நல் நாட – நாலடி:35 8/2,3
உள்ளிய தன்மையர்போலும் அடுத்து அடுத்து – ஐந்70:40/3
உள்ளிய தன்மையர்போலும் அடுத்து அடுத்து
ஒள்ளிய தும்மல் வரும் – ஐந்70:40/3,4
அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் – குறள்:63 1/2
கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும்மன்ற அடுத்து இருந்து – குறள்:87 7/1
இடுக்கண் கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்து ஊன்றும் – குறள்:103 10/1
அடுத்து ஒன்று இரந்தார்க்கு ஒன்று ஈந்தானை கொண்டான் – பழ:218/1
அடுத்து ஏறு அல் ஐம்பாலாய் யாவர்க்கேயானும் – பழ:218/3
படுத்தலோடு ஆடல் பகரின் அடுத்து உயிர் – ஏலாதி:69/2

TOP


அடுப்பது (1)

குன்று வழி அடுப்பது இல் – பழ:303/4

TOP


அடுப்பின் (2)

நோய் இன்று எனினும் அடுப்பின் கடை முடங்கும் – பழ:117/3
யாக்கைக்கு தக்க அறிவு இல்லார் காப்பு அடுப்பின்
காக்கையை காப்பு அடுத்த சோறு – சிறுபஞ்:38/3,4

TOP


அடுப்பினவர் (1)

அடாஅ அடுப்பினவர் – நாலடி:10 4/4

TOP


அடுப்பினுள் (2)

இல்லம் பொலிய அடுப்பினுள் தீ பெய்க – ஆசாரக்:46/4
அடுப்பினுள் தீ நந்த கொள்ளார் அதனை – ஆசாரக்:59/2

TOP


அடுப (1)

ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடன் அறிந்து – குறள்:50 3/1

TOP


அடுபாக்கு (1)

நலிந்து ஒருவன் நாளும் அடுபாக்கு புக்கால் – பழ:354/1

TOP


அடும் (8)

கெடும் காலம் இன்றி பரக்கும் அடும் காலை – நாலடி:7 8/2
வீயாது பின் சென்று அடும் – குறள்:21 7/2
நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலின் – குறள்:50 5/1
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா – குறள்:50 10/1
கெடும் காலை கைவிடுவார் கேண்மை அடும் காலை – குறள்:80 9/1
அறிவினை ஊழே அடும் – பழ:203/4
அடும் கதம் இல் ஏனை அரசு – ஏலாதி:18/4
கலப்பு அடும் கூடும்கொல் மற்று – கைந்:40/4

TOP


அடும்பம் (1)

நெடும் கடை நின்று உழல்வது எல்லாம் அடும்பம் பூ – நாலடி:11 7/2

TOP


அடும்பு (5)

அடும்பு இவர் எக்கர் அலவன் வழங்கும் – ஐந்70:62/1
படும் புலால் பார்த்தும் பகர்தும் அடும்பு எலாம் – திணை150:51/2
அடும்பு ஆர் அணி கானல் சேர்ப்ப கெடுமே – பழ:194/3
அடும்பு அலரும் சேர்ப்ப அகலுள் நீராலே – பழ:202/3
அலவன் வழங்கும் அடும்பு இவர் எக்கர் – கைந்:53/1

TOP


அடுவது (1)

அடுவது போலும் துயர் – நாலடி:12 4/4

TOP


அடை (1)

தாமரைதான் முகமா தண் அடை ஈர் மா நீலம் – திணை150:34/1

TOP


அடைக்கலம் (4)

அடைக்கலம் வவ்வுதல் இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:40/3
அன்று அறிவார் யார் என்று அடைக்கலம் வெளவாத – இனிய40:30/3
வைத்த அடைக்கலம் கொள்வானும் இ மூவர் – திரி:62/3
தன் உடம்பு தாரம் அடைக்கலம் தன் உயிர்க்கு என்று – ஆசாரக்:95/1

TOP


அடைக்கலமே (1)

தால அடைக்கலமே போன்று – பழ:198/4

TOP


அடைக்கும் (2)

வாழ் நாள் வழி அடைக்கும் கல் – குறள்:4 8/2
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர் – குறள்:8 1/1

TOP


அடைகரை (2)

கான் யாற்று அடைகரை ஊர் இனிது ஆங்கு இனிதே – இனிய40:4/3
முட்ட முது நீர் அடைகரை மேய்ந்து எழுந்து – கைந்:39/1

TOP


அடைகொடாதானும் (1)

அருளினை நெஞ்சத்து அடைகொடாதானும்
பொருளினை துவ்வான் புதைத்து வைப்பானும் – திரி:89/1,2

TOP


அடைத்தவாம் (1)

அடைத்தவாம் ஆண்டை கதவு – நாலடி:28 1/4

TOP


அடைத்தாள் (1)

புழையும் அடைத்தாள் கதவு – கைந்:59/4

TOP


அடைத்து (2)

அடைத்து இருந்து உண்டு ஒழுகும் ஆவது இல் மாக்கட்கு – நாலடி:28 1/3
கடை அடைத்து வைத்து புடைத்தக்கால் நாயும் – பழ:252/3

TOP


அடைத்துவைத்து (1)

இஞ்சி அடைத்துவைத்து ஏமாந்து இருப்பினும் – பழ:154/1

TOP


அடைதர (1)

ஆயர் இனம் பெயர்த்து ஆம்பல் அடைதர
பாய முழங்கி படு கடலுள் நீர் முகந்து – திணை50:27/1,2

TOP


அடைதல் (1)

மெலிந்து அவன் வீழாமை கண்டு மலிந்து அடைதல்
பூ பிழைத்து வண்டு புடை ஆடும் கண்ணினாய் – பழ:354/2,3

TOP


அடைந்த (4)

கொல்லை இரும் புனத்து குற்றி அடைந்த புல் – நாலடி:18 8/1
தன் அடைந்த சேனை சுடும் – நான்மணி:49/4
ஒண் தடம் கண் துஞ்சற்க ஒள்ளிழாய் நண்பு அடைந்த
சேவலும் தன் அருகில் சேக்குமால் என்கொலோ – ஐந்50:41/2,3
ஆற்றார் இவர் என்று அடைந்த தமரையும் – பழ:252/1

TOP


அடைந்தக்கால் (2)

பழவினை வந்து அடைந்தக்கால் – நாலடி:13 3/4
அல்லல் ஒருவர்க்கு அடைந்தக்கால் மற்று அவர்க்கு – பழ:53/1

TOP


அடைந்தவர்கட்கு (1)

அழல் மண்டு போழ்தின் அடைந்தவர்கட்கு எல்லாம் – நாலடி:21 2/1

TOP


அடைந்தார் (4)

அடைந்தார் பிரிவும் அரும் பிணியும் கேடும் – நாலடி:18 3/1
அடைந்தார் துயர் கூரா ஆற்றல் இனிதே – இனிய40:31/1
செல்பவோ தம் அடைந்தார் சீர் அழிய சிள் துவன்றி – திணை150:92/1
அயில் போலும் கண்ணாய் அடைந்தார் போல் காட்டி – பழ:353/3

TOP


அடைந்தார்க்கு (1)

தமக்கு உற்றதே ஆக தம் அடைந்தார்க்கு உற்றது – பழ:368/1

TOP


அடைந்தார்க்கும் (1)

விரும்பி அடைந்தார்க்கும் சுற்றத்தவர்க்கும் – பழ:286/1

TOP


அடைந்தார்க்குஆயினும் (1)

ஆற்றும் தகைய அரசு அடைந்தார்க்குஆயினும்
வீற்று வழி அல்லால் வேண்டினும் கைகூடா – பழ:150/1,2

TOP


அடைந்தார்கட்கு (1)

அவா ஆம் அடைந்தார்கட்கு உள்ளம் தவாவாம் – நான்மணி:66/3

TOP


அடைந்தாரின் (1)

தம்மை பிரியார் தமர் போல் அடைந்தாரின்
செம்மை பகை கொண்டு சேராதார் தீயரோ – பழ:188/2,3

TOP


அடைந்தாரை (2)

ஆண்டு ஈண்டு என ஒன்றோ வேண்டா அடைந்தாரை
மாண்டிலர் என்றே மறுப்ப கிடந்ததோ – பழ:112/1,2
அடைய அடைந்தாரை அல்லவை செய்து – பழ:329/1

TOP


அடைந்து (4)

வினையுடையான் வந்து அடைந்து வெய்து உறும் போழ்து – இனிய40:14/3
தெண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிய புலம்பு அடைந்து
ஒண் தடம் கண் துஞ்சற்க ஒள்ளிழாய் நண்பு அடைந்த – ஐந்50:41/1,2
ஆற்றாதவரை அடைந்து ஒழுகல் ஆற்றின் – பழ:163/2
சாலவும் மிக்கவர் சார்ந்து அடைந்து வாழ்பவே – பழ:198/3

TOP


அடைய (7)

நிற்கும் பெரியோர் நெறி அடைய நின்று அனைத்து ஆல் – நாலடி:21 4/3
காப்பு அடைய கோடல் இனிது – இனிய40:6/4
கத நாகம் புற்று அடைய கார் ஏறு சீற – திணை150:117/1
ஐஅறிவும் தம்மை அடைய ஒழுகுதல் – திரி:61/1
அடைய பயின்றவர் சொல் ஆற்றுவரா கேட்டல் – பழ:314/1
அடைய அமர்த்த கண் ஆயிழாய் அஃதால் – பழ:314/3
அடைய அடைந்தாரை அல்லவை செய்து – பழ:329/1

TOP


அடையப்பட்டார் (1)

அல்லல் அடையப்பட்டார் – நாலடி:29 7/4

TOP


அடையா (2)

இருள் அடையா கல்வியொடு ஈகை புரை இல்லா – பழ:401/2
அடையா தவத்தினால் வீடு – ஏலாதி:76/4

TOP


அடையாவாம் (2)

அடையாவாம் ஆண்டை கதவு – நாலடி:10 1/4
அடையாவாம் ஆயம் கொளின் – குறள்:94 9/2

TOP


அடையான் (1)

கொண்டு அடையான் ஆகல் இனிது – இனிய40:7/4

TOP


அடையின் (1)

உடையானை காப்பதூஉம் ஆகும் அடையின்
புதற்கு புலியும் வலியே புலிக்கு – பழ:282/2,3

TOP


அடையை (1)

கட்டி அடையை களைவித்து கண் செரீஇ – பழ:158/3

TOP


அடைவு (1)

அடைவு ஒழிந்தார் ஆன்று அமைந்தார் – நாலடி:6 4/4

TOP


அண் (1)

அண் கண்ணி வாடாமை யான் நல்ல என்றால் தான் – திணை150:21/3

TOP


அண்டத்தான் (1)

முண்டத்தான் அண்டத்தான் மூலத்தான் ஆலம் சேர் – ஐந்70:0/3

TOP


அண்டாதே (1)

தண்டான் வழி ஒழுகல் தன் கிளை அஃது அண்டாதே
வேல் வழி வெம் முனை வீழாது மன் நாடு – சிறுபஞ்:13/2,3

TOP


அண்ணலேஆயினும் (1)

ஊர்ந்து உலகம் தாவிய அண்ணலேஆயினும்
சீர்ந்தது செய்யாதார் இல் – பழ:67/3,4

TOP


அண்ணாத்தல் (1)

அண்ணாத்தல் செய்யாது அளறு – குறள்:26 5/2

TOP


அண்ணாந்து (1)

அகத்து ஆரே வாழ்வார் என்று அண்ணாந்து நோக்கி – நாலடி:4 1/1

TOP


அணங்கல் (1)

அணங்கல் வணங்கின்று பெண் – நான்மணி:88/4

TOP


அணங்கா (1)

மா கடல் சேர் தண் பரப்பன் மார்பு அணங்கா மா கடலே – திணை150:38/2

TOP


அணங்கால் (1)

எண்ணாது கண்டார்க்கே ஏர் அணங்கால் எண்ணாது – திணை150:47/2

TOP


அணங்கிற்று (1)

அறியாள் மற்று அன்னோ அணங்கு அணங்கிற்று என்று – ஐந்50:20/2

TOP


அணங்கு (8)

மம்மர் கொள் மாந்தர்க்கு அணங்கு ஆகும் தன் கை கோல் – நாலடி:2 4/3
அணங்கு அரும் துப்பின் அரா – நாலடி:25 1/4
அறியாள் மற்று அன்னோ அணங்கு அணங்கிற்று என்று – ஐந்50:20/2
அணங்கு ஆகும் ஆற்ற எமக்கு – ஐந்50:47/4
அணி இகவா நிற்க அவன் அணங்கு மாதர் – திணை150:135/3
ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கு என்ப – குறள்:92 8/1
ஓக்கினாள் நோக்கு எதிர் நோக்குதல் தாக்கு அணங்கு
தானை கொண்ட அன்னது உடைத்து – குறள்:109 2/1,2
மான் சேர்ந்த நோக்கினாய் ஆங்க அணங்கு ஆகும் – பழ:8/3

TOP


அணங்குகொல் (1)

அணங்குகொல் ஆய் மயில்கொல்லோ கனம் குழை – குறள்:109 1/1

TOP


அணங்கொடு (1)

வணங்கார் குரவரையும் கண்டால் அணங்கொடு
நேர் பெரியார் செல்லும் இடத்து – ஆசாரக்:72/2,3

TOP


அணர்த்து (1)

அணர்த்து எழு பாம்பின் தலை போல் புணர் கோடல் – கார்40:11/3

TOP


அணல் (1)

தாய் அணல் தான் சுவைத்து அற்று – பழ:20/4

TOP


அணி (55)

ஆர்க்கும் அருவு அணி மலை நாட – நாலடி:17 1/3
ஆர்த்த பொறிய அணி கிளர் வண்டு இனம் – நாலடி:29 10/1
ஆணம் இல் நெஞ்சத்து அணி நீல கண்ணோர்க்கு – நாலடி:38 4/1
தாக்கி முலை பொருத தண் சாந்து அணி அகலம் – நாலடி:39 9/3
தம் அமர் காதலர் தார் சூழ் அணி அகலம் – நாலடி:40 2/1
நிலத்துக்கு அணி என்ப நெல்லும் கரும்பும் – நான்மணி:9/1
குளத்துக்கு அணி என்ப தாமரை பெண்மை – நான்மணி:9/2
நலத்துக்கு அணி என்ப நாணம் தனக்கு அணியாம் – நான்மணி:9/3
அணி அன்னர் அன்புடைய மாக்கள் பிணி பயிலும் – நான்மணி:31/2
ஆடு மகளிரின் மஞ்ஞை அணி கொள – கார்40:4/1
நெய் அணி குஞ்சரம் போல இரும் கொண்மூ – கார்40:12/3
கரு அணி காலம் குறித்தார் திரு அணிந்த – கார்40:34/3
அணி நிற மஞ்ஞை அகவ இரங்கி – ஐந்50:2/1
அணி கடல் தண் சேர்ப்பன் தேர் பரிமா பூண்ட – ஐந்50:50/1
ஆமா சுரக்கும் அணி மலை நாடனை – ஐந்70:4/3
அணி நலம் உண்டு அகன்றான் என்கொல் எம் போல் – ஐந்70:60/2
யானை உழலும் அணி கிளர் நீள் வரை – திணை50:6/1
ஆம்பல் அணி தழை ஆரம் துயல்வரும் – திணை50:40/1
படம் அணி அல்குல் பரதர் மகளிர் – திணை50:45/2
அணி பூம் கழி கானல் அற்றை நாள் போலான் – திணை50:47/1
அன்றில் அகவும் அணி நெடும் பெண்ணைத்து எம் – திணை150:56/3
கொண்ட சுணங்கு அணி மென் முலை கொம்பு அன்னாய் – திணை150:70/3
ஆராத பூம் தார் அணி தேரான்தான் போத – திணை150:101/3
ஐம் தலை நாகம் புரையும் அணி கார்தான் – திணை150:107/3
அரும்பு ஈர் முலையாள் அணி குழல் தாழ் வேய்த்தோள் – திணை150:116/3
அணி இகவா நிற்க அவன் அணங்கு மாதர் – திணை150:135/3
ஆம்பல் மயக்கி அணி வளை ஆர்ந்து அழகா – திணை150:137/3
அணி குரல் மேல் நல்லாரோடு ஆடினேன் என்ன – திணை150:141/1
நல் வயல் ஊரன் நறும் சாந்து அணி அகலம் – திணை150:143/1
அரத்தம் உடீஇ அணி பழுப்ப பூசி – திணை150:144/1
அணி அல்ல மற்று பிற – குறள்:10 5/2
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி – குறள்:12 5/2
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி – குறள்:12 8/2
மாறா நீர் வையக்கு அணி – குறள்:71 1/2
அணி என்ப நாட்டிற்கு இ ஐந்து – குறள்:74 8/2
மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிழல் – குறள்:75 2/1
அணி அன்றோ நாண் உடைமை சான்றோர்க்கு அஃது இன்றேல் – குறள்:102 4/1
அணி எவனோ ஏதில தந்து – குறள்:109 9/2
அறை பாய் அருவி அணி மலை நாட – பழ:15/3
தினை துணையேயானும் அணி கொண்டல் நன்றே – பழ:68/2
அணி மலை நாட அளறு ஆடிக்கண்ணும் – பழ:78/3
அறை ஆர் அணி வளையாய் தீர்தல் உறுவார் – பழ:88/3
அடும்பு ஆர் அணி கானல் சேர்ப்ப கெடுமே – பழ:194/3
ஆஅய் வளர்ந்த அணி நெடும் பெண்ணையை – பழ:205/1
மடல் அணி பெண்ணை மலி திரை சேர்ப்ப – பழ:225/3
அறை கல் அருவி அணி மலை நாட – பழ:243/3
அணி எல்லாம் ஆடையின் பின் – பழ:271/4
ஆமா உகளும் அணி வரை வெற்ப கேள் – பழ:341/3
அறி மடமும் சான்றோர்க்கு அணி – பழ:361/4
பட்டு ஆர் அணி அல்குலார் படிந்து ஒட்டி – சிறுபஞ்:16/2
யாப்பு ஆர் பூம் கோதை அணி இழையை நற்கு இயைய – சிறுபஞ்:52/3
முதிர்வு உடையோன் மேனி அணி நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 6/1
அணி மேதைஆய் நல்ல வீட்டு நெறியும் – ஏலாதி:81/3
ஆமா சிலைக்கும் அணி வரை ஆரிடை – கைந்:18/1
அணி நலம் உண்டு இறந்து நம் அருளா விட்ட – கைந்:51/2

TOP


அணிகலம் (6)

அணிகலம் ஆவது அடக்கம் பணிவு இல் சீர் – நாலடி:25 2/2
வணங்கல் அணிகலம் சான்றோர்க்கு அஃது அன்றி – நான்மணி:88/3
கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃது இன்றேல் – குறள்:58 5/1
கண்ணுக்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் காமுற்ற – திரி:52/1
பெண்ணுக்கு அணிகலம் நாணுடைமை நண்ணும் – திரி:52/2
மறுமைக்கு அணிகலம் கல்வி இ மூன்றும் – திரி:52/3

TOP


அணிந்த (4)

கரு அணி காலம் குறித்தார் திரு அணிந்த
ஒள் நுதல் மாதர் திறத்து – கார்40:34/3,4
பொன் அணிந்த கோங்கம் புணர் முலையாய் பூந்தொடி தோள் – திணை150:63/3
என் அணிந்த ஈடு இல் பசப்பு – திணை150:63/4
கேசம் அணிந்த கிளர் எழிலோள் ஆக – கைந்:12/2

TOP


அணிந்தார் (1)

கனிந்தார் களவியல் கொள்கைக்கு அணிந்தார்
இணை மாலை ஈடு இலா இன் தமிழால் யாத்த – திணை150:154/2,3

TOP


அணிந்து (2)

இளையரும் ஈர்ம் கட்டு அயர உளை அணிந்து
புல் உண் கலி மாவும் பூட்டிய நல்லார் – கார்40:22/1,2
நீர் சால் கரகம் நிறைய மலர் அணிந்து
இல்லம் பொலிய அடுப்பினுள் தீ பெய்க – ஆசாரக்:46/3,4

TOP


அணியர்ஆயினும் (2)

நாய் கால் சிறு விரல் போல் நன்கு அணியர்ஆயினும்
ஈ கால் துணையும் உதவாதார் நட்பு என்னாம் – நாலடி:22 8/1,2
பெரிது அணியர்ஆயினும் பீடு இலார் செல்வம் – நாலடி:27 1/3

TOP


அணியவற்றை (1)

கண்ணினான் காண்ப அணியவற்றை தொக்கு இருந்து – நான்மணி:75/3

TOP


அணியாம் (1)

நலத்துக்கு அணி என்ப நாணம் தனக்கு அணியாம்
தான் செல் உலகத்து அறம் – நான்மணி:9/3,4

TOP


அணியாரே (1)

அமை ஆரும் வெற்ப அணியாரே தம்மை – பழ:232/3

TOP


அணியாளோ (1)

பெண் அவாய் ஆண் இழந்த பேடி அணியாளோ
கண் அவா தக்க கலம் – நாலடி:26 1/3,4

TOP


அணியிழாய் (1)

ஆறு எலாம் நுண் அறல் வார அணியிழாய்
போதராய் காண்பாம் புறவு – திணை50:29/3,4

TOP


அணியிழை (1)

பிணிக்கு மருந்து பிறமன் அணியிழை
தன் நோய்க்கு தானே மருந்து – குறள்:111 2/1,2

TOP


அணியிழையாய் (1)

அறிவு அறா இன் சொல் அணியிழையாய் நின் இல் – திணை50:43/3

TOP


அணியிழையோடு (1)

அத்தம் மறைந்தான் இ அணியிழையோடு ஒத்த – திணை150:69/2

TOP


அணியின் (1)

தணிவு இல் நிரப்பு இவை தாழா அணியின்
அரங்கின் மேல் ஆடுநர் போல் ஆகாமல் நன்று ஆம் – ஏலாதி:24/2,3

TOP


அணியுமாம் (1)

அணியுமாம் தன்னை வியந்து – குறள்:98 8/2

TOP


அணியுள் (1)

அணியுள் திகழ்வது ஒன்று உண்டு – குறள்:128 3/2

TOP


அணில் (1)

சூரல் புறவின் அணில் பிளிற்றும் சூழ் படப்பை – ஐந்70:35/1

TOP


அணுகாது (1)

அகலாது அணுகாது தீ காய்வார் போல்க – குறள்:70 1/1

TOP


அணுகாரே (1)

இ வகை ஐவரையும் என்றும் அணுகாரே
செம் வகை சேவகர் சென்று – சிறுபஞ்:39/3,4

TOP


அணுகான் (1)

குலம் காரம் என்று அணுகான் கூடும் கூத்து என்றே – திணை150:127/3

TOP


அணை (3)

செறிப்பு இல் பழம் கூரை சேறு அணை ஆக – நாலடி:24 1/1
தோள் வைத்து அணை மேல் கிடந்து – நாலடி:40 4/4
அரிநர் அணை திறக்கும் ஊர அறுமோ – பழ:177/3

TOP


அணைக்கும் (1)

காழ் கொண்டகண்ணே களிறு அணைக்கும் கந்து ஆகும் – நாலடி:20 2/2

TOP


அணைந்து (1)

யாக்குமவர் யாக்கும் அணைந்து – ஏலாதி:8/4

TOP


அணைய (3)

தன் போல் முழங்கி தளவம் குருந்து அணைய
என்கொல் யான் ஆற்றும் வகை – திணை150:93/3,4
ஆ அணைய நின்றதன் கன்று முலை இருப்ப – பழ:20/3
கூடல் அணைய வரவு – கைந்:60/4

TOP


அத்த (2)

கலையொடு மான் இரங்கு கல் அதர் அத்த
நிலை அஞ்சி நீள் சுரத்து அல்குவர்கொல் தோழி – திணை50:19/1,2
வெம் சுரம் தேர் ஓட வெஃகி நின்று அத்த மா – கைந்:24/1

TOP


அத்தக (1)

அத்தக வீழ்மீனோடு இ ஐந்தும் தெற்றென – ஆசாரக்:6/2

TOP


அத்தத்து (1)

கல் சூழ் பதுக்கை ஆர் அத்தத்து இறப்பார்கொல் – ஐந்70:30/2

TOP


அத்தத்தை (1)

கல் அதர் அத்தத்தை காதலன் பின் போதல் – ஐந்50:37/3

TOP


அத்தம் (16)

ஆட்டிவிட்டு ஆறு அலைக்கும் அத்தம் பல நீந்தி – ஐந்50:34/2
குன்று அதர் அத்தம் இறந்து தமியமாய் – ஐந்50:40/3
ஆர் இடை அத்தம் இறப்பர்கொல் ஆயிழாய் – ஐந்70:32/2
நெடு வரை அத்தம் இறப்பர்கொல் கோள் மா – ஐந்70:39/3
கல் இவர் அத்தம் அரி பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப – ஐந்70:42/2
அத்தம் நெடிய அழல் கதிரோன் செம்பாகம் – திணை150:69/1
அத்தம் மறைந்தான் இ அணியிழையோடு ஒத்த – திணை150:69/2
விடு கயிற்றின் மாசுணம் வீயும் நீள் அத்தம்
அடு திறலான் பின் சென்ற ஆறு – திணை150:75/3,4
நெஞ்சம் நினைப்பினும் நெல் பொரியும் நீள் அத்தம்
அஞ்சல் என ஆற்றின் அஞ்சிற்றால் அஞ்சி – திணை150:76/1,2
வெந்தால் போல் தோன்றும் நீள் வேய் அத்தம் தந்து ஆர் – திணை150:77/2
வழி விலங்கி வீழும் வரை அத்தம் சென்றார் – திணை150:78/3
வெருவ வீந்து உக்க நீள் அத்தம் வருவர் – திணை150:80/2
மிசைந்து ஒழியும் அத்தம் விரைந்து – திணை150:86/4
அத்தம் கதிரோன் மறைவதன் முன் வண்டொடு தேன் – திணை150:120/3
நெடு இடை அத்தம் செலவு உரைப்ப கேட்டே – கைந்:13/3
கடமா இரிந்தோடும் கல் அதர் அத்தம்
மட மா இரும் பிடி வேழ – கைந்:17/1,2

TOP


அத்தா (1)

நின் நடையானே நட அத்தா நின் நடை – பழ:288/3

TOP


அத்து (1)

அத்து இட்ட கூறை அரை சுற்றி வாழினும் – நாலடி:29 1/1

TOP


அதர் (13)

கடும் புலி வாழும் அதர் – இன்னா40:30/4
அதர் சென்று வாழாமை ஆற்ற இனிதே – இனிய40:11/1
அஞ்சி ஒதுங்கும் அதர் உள்ளி ஆர் இருள் – ஐந்50:16/3
இன்னா அதர் வர ஈர்ம் கோதை மாதராள் – ஐந்50:19/3
கல் அதர் அத்தத்தை காதலன் பின் போதல் – ஐந்50:37/3
குன்று அதர் அத்தம் இறந்து தமியமாய் – ஐந்50:40/3
வில் உழுது உண்பார் கடுகி அதர் அலைக்கும் – ஐந்70:30/1
கல் அதர் வாயில் கடும் துடிகள் பம்பும் – திணை50:17/1
கலையொடு மான் இரங்கு கல் அதர் அத்த – திணை50:19/1
அருள் இல் மறவர் அதர் – திணை150:84/4
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா – குறள்:60 4/1
கடுகி அதர் அலைக்கும் கல் சூழ் பதுக்கை – கைந்:13/1
கடமா இரிந்தோடும் கல் அதர் அத்தம் – கைந்:17/1

TOP


அதரிடை (1)

ஆடு கோடு ஆகி அதரிடை நின்றதூஉம் – நாலடி:20 2/1

TOP


அதளும் (1)

கொல் யானை வெண் மருப்பும் கொல் வல் புலி அதளும்
நல் யானை நின் ஐயர் கூட்டுண்டு செல்வார்தாம் – திணை150:22/1,2

TOP


அதற்கு (8)

அச்சம் பெரிதால் அதற்கு இன்பம் சிற்றளவால் – நாலடி:9 1/1
அட்டினேன் ஆவி அதற்கு – திணை150:103/4
நிற்க அதற்கு தக – குறள்:40 1/2
அதற்கு உரியன் ஆக செயல் – குறள்:52 8/2
நட்பிற்கு உறுப்பு கெழுதகைமை மற்று அதற்கு
உப்பு ஆதல் சான்றோர் கடன் – குறள்:81 2/1,2
அதற்கு அன்னள் நீங்கும் இடத்து – குறள்:113 4/2
ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கு இன்பம் – குறள்:133 10/1
மிக்க பழி பெரிதும் செய்தக்கால் மீட்டு அதற்கு
தக்கது அறியார் தலைசிறத்தல் எக்கர் – பழ:202/1,2

TOP


அதன் (15)

பிள்ளையை தாய் அலற கோடலால் மற்று அதன்
கள்ளம் கடைப்பிடித்தல் நன்று – நாலடி:2 10/3,4
சாறு போல் சாலவும் பின் உதவி மற்று அதன்
கோது போல் போகும் உடம்பு – நாலடி:4 4/3,4
இசைதொறும் மற்று அதன் இன்னாமை நோக்கி – நாலடி:6 10/3
மதலை ஆய் மற்று அதன் வீழ் ஊன்றிய ஆங்கு – நாலடி:20 7/2
போதினான் நந்தும் புனை தண் தார் மற்று அதன்
தாதினான் நந்தும் சுரும்பு எல்லாம் தீது இல் – நான்மணி:47/1,2
பலா எழுந்தபால் வருக்கை பாத்தி அதன் நேர் – திணை150:29/1
மங்கலம் என்ப மனை மாட்சி மற்று அதன்
நன் கலம் நன் மக்கள் பேறு – குறள்:6 10/1,2
ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்று அதன்
பின் சார பொய்யாமை நன்று – குறள்:33 3/1,2
கொக்கு ஒக்க கூம்பும் பருவத்து மற்று அதன்
குத்து ஒக்க சீர்த்த இடத்து – குறள்:49 10/1,2
ஊராண்மை மற்று அதன் எஃகு – குறள்:78 3/2
நீரினும் நன்று அதன் காப்பு – குறள்:104 8/2
மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர் அதன்
செவ்வி தலைப்படுவார் – குறள்:129 9/1,2
செய்த கொடுமை உடையான் அதன் பயம் – பழ:388/1
தொடங்கினார் இல்லத்து அதன் பின் துறவா – பழ:398/3
இன்பம் பிறழின் இயைவு எளிது மற்று அதன்
துன்பம் துடைத்தல் அரிது – ஏலாதி:3/3,4

TOP


அதன்கண் (2)

ஊக்கி அதன்கண் முயலாதான் நூக்கி – நாலடி:33 6/2
ஒல்வது அறிவது அறிந்து அதன்கண் தங்கி – குறள்:48 2/1

TOP


அதனால் (10)

சிறு காலை பட்ட பொறியும் அதனால்
இறு காலத்து என்னை பரிவு – நாலடி:11 10/3,4
புறம் கடை வைத்து ஈவர் சோறும் அதனால்
மறந்திடுக செல்வர் தொடர்பு – நாலடி:30 3/3,4
இட கண் அனையம் யாம் ஊரற்கு அதனால்
வல கண் அனையார்க்கு உரை – நாலடி:39 8/3,4
கடை கண் அனையம் யாம் ஊரற்கு அதனால்
இடை கண் அனையார்க்கு உரை – நாலடி:39 10/3,4
ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால் – குறள்:65 2/1
சுழன்றும் ஏர் பின்னது உலகம் அதனால்
உழந்தும் உழவே தலை – குறள்:104 1/1,2
பெரு வரை நாட பிரிவு இன்று அதனால்
திருவினும் திட்பமே நன்று – பழ:136/3,4
பொறியின் வகைய கருமம் அதனால்
அறிவினை ஊழே அடும் – பழ:203/3,4
கரந்து உள்ளதூஉம் மறைக்கும் அதனால்
இரந்து ஊட்கு பன்மையோ தீது – பழ:240/3,4
யார்க்கு உரைத்தி பாண அதனால் யாம் என் செய்தும் – கைந்:42/2

TOP


அதனான் (1)

பிறத்தல் அதனான் வரும் – குறள்:31 3/2

TOP


அதனின் (8)

ஒட்டாரை ஒட்டி கொளல் அதனின் முன் இனிதே – இனிய40:17/2
அதனின் ஊங்கி இல்லை உயிர்க்கு – குறள்:13 2/2
இல் அதனின் தீய பிற – குறள்:31 2/2
அதனின் அதனின் இலன் – குறள்:35 1/2
அதனின் அதனின் இலன் – குறள்:35 1/2
பொருளும் அதனின் ஊங்கு இல் – குறள்:65 4/2
எஃகு அதனின் கூரியது இல் – குறள்:76 9/2
துன்பம் அதனின் பெரிது – குறள்:117 6/2

TOP


அதனினும் (2)

மறத்தல் அதனினும் நன்று – குறள்:16 2/2
இன்னாது இனன் இல் ஊர் வாழ்தல் அதனினும்
இன்னாது இனியார் பிரிவு – குறள்:116 8/1,2

TOP


அதனை (29)

மனத்தின் அழியுமாம் பேதை நினைத்து அதனை
தொல்லையது என்று உணர்வாரே தடுமாற்றத்து – நாலடி:4 3/2,3
பொய்ம் மறையா காமம் புகலாது மற்று அதனை
பைம் மறியா பார்க்கப்படும் – நாலடி:5 2/3,4
வேர்த்து வெகுளார் விழுமியோர் ஓர்த்து அதனை
உள்ளத்தான் உள்ளி உரைத்து உராய் ஊர் கேட்ப – நாலடி:7 4/2,3
உபகாரம் செய்து அதனை ஓராதே தங்கண் – நாலடி:7 9/1
வறப்பின் தருவாரும் இல்லை அதனை
சிறப்பின் தணிப்பாரும் இல் – நாலடி:11 4/3,4
கல் என்று தந்தை கழற அதனை ஓர் – நாலடி:26 3/1
தானும் அதனை வழங்கான் பயன் துவ்வான் – நாலடி:28 6/3
யானும் அதனை அது – நாலடி:28 6/4
இழந்தார் எனப்படுதல் உய்ந்தார் உழந்து அதனை
காப்பு உய்ந்தார் கல்லுதலும் உய்ந்தார் தம் கை நோவ – நாலடி:28 7/2,3
பெற்றதாம் பேதை ஓர் சூத்திரம் மற்று அதனை
நல்லாரிடை புக்கு நாணாது சொல்லி தன் – நாலடி:32 4/2,3
ஏழை அதனை இகழ்ந்து உரைக்கும் பால் கூழை – நாலடி:33 1/3
உகவும் கார் அன்று என்பார் ஊரார் அதனை
தகவும் தகவு அன்று என்று ஓரேன் தகவேகொல் – திணை150:119/1,2
அறத்தின் ஊஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை
மறத்தலின் ஊங்கு இல்லை கேடு – குறள்:4 2/1,2
பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை
மறத்தல் அதனினும் நன்று – குறள்:16 2/1,2
தவமும் தவம் உடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை
அஃது இலார் மேற்கொள்வது – குறள்:27 2/1,2
நீங்கின் அதனை பிற – குறள்:50 5/2
அதனை அவன்கண் விடல் – குறள்:52 7/2
இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை
அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் – குறள்:63 1/1,2
இகலிற்கு எதிர் சாய்தல் ஆக்கம் அதனை
மிகல் ஊக்கின் ஊக்குமாம் கேடு – குறள்:86 8/1,2
இகல் காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை
மிகல் காணும் கேடு தரற்கு – குறள்:86 9/1,2
அலர் எழ ஆர் உயிர் நிற்கும் அதனை
பலர் அறியார் பாக்கியத்தால் – குறள்:115 1/1,2
உறாஅதோ ஊர் அறிந்த கௌவை அதனை
பெறாஅது பெற்று அன்ன நீர்த்து – குறள்:115 3/1,2
அடுப்பினுள் தீ நந்த கொள்ளார் அதனை
பட காயார் தம்மேல் குறித்து – ஆசாரக்:59/2,3
நிலை பொருள் என்று அதனை நீட்டித்தல் வேண்டா – பழ:17/3
வைத்ததனை வைப்பு என்று உணரற்க தாம் அதனை
துய்த்து வழங்கி இரு பாலும் அ தக – பழ:37/1,2
வினை மரபின் மற்று அதனை நீக்குமதுவே – பழ:53/3
கொண்டு அதனை நாணி மறைத்தலால் தன் கண்ணின் – பழ:153/3
பெற்றிலேம் என்பது பேதைமையே மற்று அதனை
ஐயம் இலர் ஆகி செய்க அது அன்றோ – பழ:181/2,3
அமராது அதனை அகற்றலே வேண்டும் – பழ:232/2

TOP


அதனோடு (1)

ஆன் ஏற்று ஒருத்தல் அதனோடு எதிர் செறுப்ப – கார்40:10/2

TOP


அதி (1)

மதிநுட்பம் நூலொடு உடையார்க்கு அதி நுட்பம் – குறள்:64 6/1

TOP


அதிர் (1)

அதிர் குரல் ஏறோடு அலை கடல் மாந்தி – திணை50:28/1

TOP


அதிர்க்கும் (4)

பெற்றான் அதிர்ப்பின் பிணை அன்னாள்தான் அதிர்க்கும்
கற்றான் அதிர்ப்பின் பொருள் அதிர்க்கும் பற்றிய – நான்மணி:19/1,2
கற்றான் அதிர்ப்பின் பொருள் அதிர்க்கும் பற்றிய – நான்மணி:19/2
மண் அதிர்ப்பின் மன்னவன் கோல் அதிர்க்கும் பண் அதிர்ப்பின் – நான்மணி:19/3
பின்னவாம் பின் அதிர்க்கும் செய்வினை என் பெறினும் – நான்மணி:66/1

TOP


அதிர்ந்துவிடும் (1)

பாடல் அதிர்ந்துவிடும் – நான்மணி:19/4

TOP


அதிர்ப்ப (1)

தேரை தழங்குரல் தார் மணி வாய் அதிர்ப்ப
ஆர் கலி வானம் பெயல் தொடங்கி கார் கொள – ஐந்70:23/1,2

TOP


அதிர்ப்பின் (4)

பெற்றான் அதிர்ப்பின் பிணை அன்னாள்தான் அதிர்க்கும் – நான்மணி:19/1
கற்றான் அதிர்ப்பின் பொருள் அதிர்க்கும் பற்றிய – நான்மணி:19/2
மண் அதிர்ப்பின் மன்னவன் கோல் அதிர்க்கும் பண் அதிர்ப்பின் – நான்மணி:19/3
மண் அதிர்ப்பின் மன்னவன் கோல் அதிர்க்கும் பண் அதிர்ப்பின்
பாடல் அதிர்ந்துவிடும் – நான்மணி:19/3,4

TOP


அதிர்ப்பு (1)

நில துளக்கு விண் அதிர்ப்பு வாலாமை பார்ப்பார் – ஆசாரக்:47/3

TOP


அதிர்வு (1)

குருதி பிணம் கவரும் தோற்றம் அதிர்வு இலா – கள40:20/2

TOP


அதிர (3)

விரிகுவது போலும் இ கார் அதிர ஆவி – ஐந்70:19/3
அருவி அதிர குருகிலை பூப்ப – திணை50:30/1
அதிர வருவதோர் நோய் – குறள்:43 9/2

TOP


அதிரா (1)

மங்குல் மழையின் அதிரும் அதிரா போர் – கள40:11/4

TOP


அதிரும் (1)

மங்குல் மழையின் அதிரும் அதிரா போர் – கள40:11/4

TOP


அது (54)

நேர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால் மற்று அது
தாரித்திருத்தல் தகுதி மற்று ஓரும் – நாலடி:8 2/1,2
மெல்லிய நல்லாருள் மென்மை அது இறந்து – நாலடி:19 8/1
ஆன் படு நெய் பெய் கலனுள் அது களைந்து – நாலடி:24 9/1
பேதைமை அன்று அது அறிவு – நாலடி:25 9/4
யானும் அதனை அது – நாலடி:28 6/4
அஞ்ஞானம் தந்திட்டு அது ஆங்கு அற துழாய் – நாலடி:32 1/2
ஆர்ப்பது கேட்டும் அது தெளியான் பேர்த்தும் ஓர் – நாலடி:37 4/2
பாண இருக்க அது களை நாண் உடையான் – ஐந்70:49/2
அன்னை முகனும் அது ஆகும் பொன் அலர் – ஐந்70:58/2
அன்று அறிவாம் என்னாது அறம் செய்க மற்று அது
பொன்றுங்கால் பொன்றா துணை – குறள்:4 6/1,2
பண்பும் பயனும் அது – குறள்:5 5/2
அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும் – குறள்:8 4/1
அழுக்காறு உடையார்க்கு அது சாலும் ஒன்னார் – குறள்:17 5/1
ஈதல் இசை பட வாழ்தல் அது அல்லது – குறள்:24 1/1
புண் அது உணர்வார் பெறின் – குறள்:26 7/2
போக்கும் அது விளிந்து அற்று – குறள்:34 2/2
அற்கா இயல்பிற்று செல்வம் அது பெற்றால் – குறள்:34 3/1
வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்று அது
வேண்டாமை வேண்ட வரும் – குறள்:37 2/1,2
தூஉய்மை என்பது அவா இன்மை மற்று அது
வாஅய்மை வேண்ட வரும் – குறள்:37 4/1,2
ஆற்றின் அளவு அறிந்து ஈக அது பொருள் – குறள்:48 7/1
அது நோக்கி வாழ்வார் பலர் – குறள்:53 8/2
பொச்சாப்பார்க்கு இல்லை புகழ்மை அது உலகத்து – குறள்:54 3/1
கல்லார் பிணிக்கும் கடும் கோல் அது அல்லது – குறள்:57 10/1
உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வு உள்ளல் மற்று அது
தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து – குறள்:60 6/1,2
செயற்கு அரிய யா உள நட்பின் அது போல் – குறள்:79 1/1
வேண்டா பொருளும் அது – குறள்:91 1/2
நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் – குறள்:95 8/1
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அது சான்றோர் – குறள்:99 5/1
பண்பு உடையார் பட்டு உண்டு உலகம் அது இன்றேல் – குறள்:100 6/1
கவ்வையான் கவ்விது காமம் அது இன்றேல் – குறள்:115 4/1
காம கடல்மன்னும் உண்டே அது நீந்தும் – குறள்:117 4/1
ஊடல்கண் சென்றேன்மன் தோழி அது மறந்து – குறள்:129 4/1
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது – குறள்:131 2/1
ஊடலின் தோற்றவர் வென்றார் அது மன்னும் – குறள்:133 7/1
உண்டார் போல் வாய்பூசி செல்வர் அது எடுத்து – ஆசாரக்:18/3
பூவின் பொலிந்து அகன்ற கண்ணாய் அது அன்றோ – பழ:45/3
கள்ளினால் கள் அறுத்தல் காண்டும் அது அன்றோ – பழ:54/3
குன்றொடு தேன் கலாம் வெற்ப அது பெரிதும் – பழ:65/3
பூ மேல் இசை முரலும் ஊர அது அன்றோ – பழ:75/3
அது மன்னும் நல்லதே ஆகும் மது நெய்தல் – பழ:84/2
வீண் சேர்ந்த புன் சொல் விளம்பல் அது அன்றோ – பழ:115/3
வேய் முற்றி முத்து உதிரும் வெற்ப அது அன்றோ – பழ:151/3
துரப்பு உடைய மன்னர்க்கே துப்புரவு அது அல்லால் – பழ:169/2
ஐயம் இலர் ஆகி செய்க அது அன்றோ – பழ:181/3
தொக்க வகையும் முதலும் அது ஆனால் – பழ:199/2
கொண்டாரும் போலாதே கோடல் அது அன்றோ – பழ:242/3
விண்டு ஒரீஇ மாற்றிவிடுதல் அது அன்றோ – பழ:251/3
சென்று உலாம் சேர்ப்ப அது போல நீர் போயும் – பழ:275/3
அச்சு இடையிட்டு திரியின் அது அன்றோ – பழ:291/3
மேன்மேலும் செய்து விடுதல் அது அன்றோ – பழ:305/3
மற்று அது கொள்வ மதி வல்லார் அற்று அன்றி – பழ:321/2
ஒருவர் உரைப்ப உரைத்தால் அது கொண்டு – பழ:352/1
பண்டு ஒழுகி வந்த வளமைத்து அங்கு உண்டு அது
கும்பியில் உந்தி சென்று எறிதலால் தன் ஆசை – பழ:363/2,3
மிக்கு ஓடி விட்டு திரியின் அது பெரிது – பழ:377/3

TOP


அதுகாண் (1)

நெறி அதுகாண் எங்கையர் இற்கு – ஐந்50:22/4

TOP


அதுவாம் (1)

நேர் ஒழுகான்ஆயின் அதுவாம் ஒரு பக்கம் – பழ:206/3

TOP


அதுவால் (2)

பொரு படை கண்ணாய் அதுவால் திரு உடையார் – பழ:269/3
வற்கென்ற செய்கை அதுவால் அ வாயுறை – பழ:283/3

TOP


அதுவே (13)

கறு வழங்கி கைக்கு எளிதா செய்க அதுவே
சிறு குரங்கின் கையால் துழா – பழ:51/3,4
வரை தாழ் இலங்கு அருவி வெற்ப அதுவே
சுரை ஆழ அம்மி மிதப்பு – பழ:125/3,4
சிறுமைக்கு அமைந்தது ஓர் செய்கை அதுவே
குறுமக்கள் காவு நடல் – பழ:172/3,4
திருத்தலும் ஆகாது தீது ஆம் அதுவே
எருத்திடை வைக்கோல் தினல் – பழ:187/3,4
அமையொடு வேய் கலாம் வெற்ப அதுவே
சுமையொடு மேல் வைப்பு ஆமாறு – பழ:215/3,4
புலி முன்னர் புல்வாய்க்கு போக்கு இல் அதுவே
வலி முன்னர் வை பாரம் இல் – பழ:234/3,4
விரிந்து அருவி வீழ்தரும் வெற்ப அதுவே
அரிந்து அரிகால் நீர் படுக்குமாறு – பழ:281/3,4
உடையதனை காப்பான் உடையான் அதுவே
உடையானை காப்பதூஉம் ஆகும் அடையின் – பழ:282/1,2
இழந்தது இல் செல்வம் பெறுதல் அதுவே
பழம் செய் போர்பு ஈன்றுவிடல் – பழ:292/3,4
நோக்கி அறிப அதுவே போல் நோக்கி – பழ:301/2
முகன் அறிவார் முன்னம் அறிப அதுவே
மகன் அறிவு தந்தை அறிவு – பழ:301/3,4
கழிப்புழி ஆற்றாமை காண்டும் அதுவே
குழி புழி ஆற்றா குழிக்கு – பழ:362/3,4
கோடா மொழி வனப்பு கோற்கு அதுவே சேவகற்கு – சிறுபஞ்:5/3

TOP


அதுஆனால் (1)

ஆகியவளும் அதுஆனால் தாய் தாய்க்கொண்டு – நாலடி:2 5/3

TOP


அதூஉம் (3)

சாதலின் இன்னாதது இல்லை இனிது அதூஉம்
ஈதல் இயையாக்கடை – குறள்:23 10/1,2
கோல் அதூஉம் கோடாது எனின் – குறள்:55 6/2
ஏனுலகத்துஆயின் இனிது அதூஉம் தான் ஒருவன் – பழ:6/2

TOP


அந்தண் (1)

மறை அறிப அந்தண் புலவர் முறையொடு – நான்மணி:88/1

TOP


அந்தணர் (5)

நன்று ஊக்கல் அந்தணர் உள்ளம் பிறன் ஆளும் – நான்மணி:84/2
அந்தணர் இல் இருந்து ஊண் இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:1/3
அந்தணர் ஓத்துடைமை ஆற்ற மிக இனிதே – இனிய40:7/1
அந்தணர் என்போர் அறவோர் மற்று எ உயிர்க்கும் – குறள்:3 10/1
அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் – குறள்:55 3/1

TOP


அந்தணர்க்கு (1)

ஆவோடு பொன் ஈதல் அந்தணர்க்கு முன் இனிதே – இனிய40:23/2

TOP


அந்தணர்வாய் (1)

அந்தணர்வாய் நாள் கேட்டு செய்க அவர் வாய்ச்சொல் – ஆசாரக்:92/3

TOP


அந்தணரின் (1)

அந்தணரின் நல்ல பிறப்பு இல்லை என் செயினும் – நான்மணி:32/1

TOP


அந்தணன் (1)

அற ஆழி அந்தணன் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் – குறள்:1 8/1

TOP


அந்தரத்து (1)

அந்தரத்து அல்லால் உமிழ்வோடு இரு புலனும் – ஆசாரக்:34/2

TOP


அந்தி (5)

பின்னார் இல் அந்தி முடிவு – திணை150:132/4
நாள் அந்தி கோல் தின்று கண் கழீஇ தெய்வத்தை – ஆசாரக்:9/1
தான் அறியுமாற்றால் தொழுது எழுக அல்கு அந்தி
நின்று தொழுதல் பழி – ஆசாரக்:9/2,3
அந்தி பொழுது கிடவார் நடவாரே – ஆசாரக்:29/1
உண்ணார் வெகுளார் விளக்கு இகழார் முன் அந்தி
அல்கு உண்டு அடங்கல் வழி – ஆசாரக்:29/2,3

TOP


அந்தோ (1)

நாள் வைத்து நம் குற்றம் எண்ணுங்கொல் அந்தோ தன் – நாலடி:40 4/3

TOP


அப்பம் (1)

தொளை எண்ணார் அப்பம் தின்பார் – பழ:253/4

TOP


அப்பு (1)

குடமலை ஆகத்து கொள் அப்பு இறைக்கும் – கார்40:33/2

TOP


அபகாரம் (1)

அபகாரம் ஆற்ற செயினும் உபகாரம் – நாலடி:7 9/2

TOP


அபரான (1)

அபரான போழ்தின் அடகு இடுவரேனும் – நாலடி:21 7/3

TOP


அபவித்தனொடு (1)

புத்ரன் அபவித்தனொடு பொய் இல் உபகிருதன் – ஏலாதி:31/3

TOP


அம் (36)

அம் கண் மா ஞாலம் விளக்குறூஉம் திங்கள் போல் – நாலடி:15 8/2
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா பாரிக்கும் – நாலடி:16 1/1
அம் கண் விசும்பின் முயலும் தொழப்படூஉம் – நாலடி:18 6/2
கண்டல் திரை அலைக்கும் கானல் அம் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:20 4/3
கற்பவற்கு எல்லாம் எளிய நூல் மற்று அம்
முறி புரை மேனியர் உள்ளம் போன்று யார்க்கும் – நாலடி:32 7/2,3
அம் கோட்டு அகல் அல்குல் ஆய் இழையாள் நம்மொடு – நாலடி:38 2/1
அம் கண் விசும்பின் அமரர் தொழப்படும் – நாலடி:38 3/1
அரக்கு ஆம்பல் நாறும் வாய் அம் மருங்கிற்கு அன்னோ – நாலடி:40 6/1
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா காண்பு இனிதே – இனிய40:9/2
அம் கண் விசும்பின் உரும் எறிந்து எங்கும் – கள40:6/3
கானல் அம் சேர்ப்ப தகுவதோ என் தோழி – ஐந்50:46/3
அம் மாறு அலைக்கும் சுரம் நிரைத்து அம் மா – ஐந்70:29/2
அம் மாறு அலைக்கும் சுரம் நிரைத்து அம் மா – ஐந்70:29/2
புன்னை அம் பூம் கானல் சேர்ப்பனை தக்க தேர் – ஐந்70:58/3
அரும்பிய முள் எயிற்று அம் சொல் மடவாய் – திணை50:16/3
தத்தும் திரை தயங்கும் தண் அம் கடல் சேர்ப்ப – திணை50:42/2
அம் சாயற்கே நோவல் யான் – திணை150:19/4
கான் யாறு கால் சீத்த காந்தள் அம் பூம் தண் பொதும்பர் – திணை150:29/3
பானல் அம் தண் கழி பாடு அறிந்து தன்னைமார் – திணை150:32/1
கண்டல் அம் தண் தில்லை கலந்து கழி சூழ்ந்த – திணை150:61/3
மிண்டல் அம் தண் தாழை இணைந்து – திணை150:61/4
அம் சுடர் நீள் வாள் முகத்து ஆயிழையும் மாறு இலா – திணை150:71/1
பைம் தார் புனல்வாய் பாய்ந்து ஆடுவாள் அம் தார் – திணை150:128/2
தாரா தோறு ஆய்ந்து எடுப்பும் தண் அம் கழனித்தே – திணை150:139/3
குவளை அம் பூவொடு செம் கயல் மீன் சூடி – திணை150:147/3
அம் மனை தேய்க்கும் மனையாளும் இ மூவர் – திரி:49/3
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா பாரிக்கும் – பழ:15/1
கறங்கு நீர் கல் அலைக்கும் கானல் அம் சேர்ப்ப – பழ:43/3
அம் தண் அருவி மலை நாட சேண் நோக்கி – பழ:69/3
கண் பாட்ட பூ காவி கானல் அம் தண் சேர்ப்ப – பழ:71/3
எம் தீமை என்றே உணர்ப தாம் அம் தண் – பழ:247/2
அம் கோல் அவிர் தொடி ஆழியான்ஆயினும் – பழ:248/1
அம் தண் மகன் சார்ந்த தந்தை என்று ஐந்தினுள் – சிறுபஞ்:63/2
அரக்கு ஆம்பல் தாமரை அம் செங்கழுநீர் – கைந்:47/1
பா ஆர் அம் சேர்ப்பற்கு உரையாய் பரியாது – கைந்:49/3
பொன் அம் பசலையும் தீர்ந்தது பூங்கொடி – கைந்:60/1

TOP


அம்பல் (1)

அம்பல் அயல் எடுப்ப அஞ்சி தமர் பரீஇ – நாலடி:9 7/1

TOP


அம்பலம் (2)

அம்பலம் தாழ் கூட்டுவார் – பழ:135/4
தண்ணீரே அம்பலம் தான் பாற்படுத்தான் பண் நீர – ஏலாதி:51/2

TOP


அம்பாய் (1)

அம்பாய் உள் புக்குவிடும் – பழ:363/4

TOP


அம்பி (1)

பெளவம் புணர் அம்பி போன்ற புனல் நாடன் – கள40:37/3

TOP


அம்பின் (1)

சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதை அம்பின்
பட்டு பாடு ஊன்றும் களிறு – குறள்:60 7/1,2

TOP


அம்பினர் (1)

வில்லினர் வேலர் விரைந்து செல் அம்பினர்
கல்லிடை வாழ்நர் எமர் – திணை50:5/3,4

TOP


அம்பினால் (1)

ஈர் அம்பினால் எய்தாய் இன்று – திணை150:22/4

TOP


அம்பினான் (1)

ஓர் அம்பினான் எய்து போக்குவர் யான் போகாமல் – திணை150:22/3

TOP


அம்பினில் (1)

கான முயல் எய்த அம்பினில் யானை – குறள்:78 2/1

TOP


அம்பினின் (1)

நரிமா உளம் கிழித்த அம்பினின் தீதோ – நாலடி:16 2/3

TOP


அம்பு (5)

முடியும் திறத்தால் முயல்க தாம் கூர் அம்பு
அடி இழுப்பின் இல்லை அரண் – பழ:49/3,4
அம்பு விட்டு ஆ கறக்குமாறு – பழ:77/4
ஊழ் அம்பு வீழா நிலத்து – பழ:265/4
அம்பு பறத்தல் அரிது – சிறுபஞ்:94/4
கூர் அம்பு வெம் மணல் ஈர் மணி தூங்கலும் – ஏலாதி:67/1

TOP


அம்பும் (1)

அம்பும் அழலும் அவிர் கதிர் ஞாயிறும் – நாலடி:9 9/1

TOP


அம்புலி (1)

பிள்ளைகளை மருட்டும் தாயர் போல் அம்புலி மேல் – பழ:323/3

TOP


அம்ம (1)

பின் சென்றது அம்ம சிறு சிரல் பின் சென்றும் – நாலடி:40 5/2

TOP


அம்மனை (1)

அம்மனை கோல் ஆகிய ஞான்று – நாலடி:2 4/4

TOP


அம்மா (1)

உற புணர்க அம்மா என் நெஞ்சு – நாலடி:18 3/4

TOP


அம்மி (1)

சுரை ஆழ அம்மி மிதப்பு – பழ:125/4

TOP


அம்மை (1)

அம்மை அரு நரகத்து ஆழ்விக்கும் மெய்ம்மை – சிறுபஞ்:105/2

TOP


அமணர்க்கும் (1)

ஊர் மேற்று அமணர்க்கும் ஓடு – பழ:231/4

TOP


அமர் (17)

தம் அமர் காதலர் தார் சூழ் அணி அகலம் – நாலடி:40 2/1
ஆர்த்து அமர் அட்ட களத்து – கள40:2/5
அஞ்சன குன்று ஏய்க்கும் யானை அமர் உழக்கி – கள40:7/1
ஆர்த்து அமர் அட்ட களத்து – கள40:17/5
புக்கு அமர் அட்ட களத்து – கள40:19/4
மான் அமர் கண்ணாய் மயங்கல் நீ நானம் – ஐந்50:13/2
கன்று அமர் ஆயம் புகுதர இன்று – ஐந்70:22/2
திகழும் திரு அமர் மார்பு – திணை50:50/4
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும் – குறள்:103 7/1
பெண் தகையான் பேர் அமர் கட்டு – குறள்:109 3/2
ஒள் அமர் கண்ணாள் குணம் – குறள்:113 5/2
ஒள் அமர் கண்ணாய் ஒளிப்பினும் உள்ளம் – பழ:41/3
அமர் விலங்கி அற்ற அறியவும்பட்டார் – பழ:116/1
மான் அமர் கண்ணி மறந்தும் பரியலரால் – பழ:210/3
மான் அமர் கண்ணாய் மறம் கெழு மா மன்னர் – பழ:223/3
அமர் நின்ற போழ்தின்கண் ஆற்றுவரேனும் – பழ:382/1
நிகர் இல் மட மான் நெரியும் அமர் சாரல் – கைந்:1/2

TOP


அமர்த்த (2)

மை உண்டு அமர்த்த கண் மாணிழாய் சான்றவர் – பழ:241/3
அடைய அமர்த்த கண் ஆயிழாய் அஃதால் – பழ:314/3

TOP


அமர்த்தன (1)

பேதைக்கு அமர்த்தன கண் – குறள்:109 4/2

TOP


அமர்ந்த (4)

இழைக்கு அமர்ந்த ஏய் ஏர் இள முலையாள் ஈடு இல் – திணை150:68/3
குழைக்கு அமர்ந்த நோக்கின் குறிப்பு – திணை150:68/4
அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கு என்ப வையகத்து – குறள்:8 5/1
எஞ்சாத நட்பினுள் பொய் வழக்கும் நெஞ்சு அமர்ந்த
கற்பு உடையாளை துறத்தலும் இ மூன்றும் – திரி:97/2,3

TOP


அமர்ந்தான் (1)

செல்வ கடம்பு அமர்ந்தான் வேல் மின்னி நல்லாய் – ஐந்50:1/2

TOP


அமர்ந்து (12)

அறு சுவை உண்டி அமர்ந்து இல்லாள் ஊட்ட – நாலடி:1 1/1
சென்று அமர்ந்து ஏத்தல் இனிது – இனிய40:0/4
உண்டு உவந்து மந்தி முலை வருட கன்று அமர்ந்து
ஆமா சுரக்கும் அணி மலை நாடனை – ஐந்70:4/2,3
மருதோடு காஞ்சி அமர்ந்து உயர்ந்த நீழல் – திணை150:139/1
அகன் அமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகன் அமர்ந்து – குறள்:9 4/1
அகன் அமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகன் அமர்ந்து
நல் விருந்து ஓம்புவான் இல் – குறள்:9 4/1,2
அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து – குறள்:10 2/1
அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து
இன் சொலன் ஆக பெறின் – குறள்:10 2/1,2
முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தான் ஆம் – குறள்:10 3/1
உண்ணுங்கால் நோக்கும் திசை கிழக்குக்கண் அமர்ந்து
தூங்கான் துளங்காமை நன்கு இரீஇ யாண்டும் – ஆசாரக்:20/1,2
ஆக்குவர் ஆற்ற எமக்கு என்று அமர்ந்து இருத்தல் – பழ:128/2
பாலனார் நூல் அமர்ந்து பாராது வாலிதா – ஏலாதி:65/2

TOP


அமர்பு (1)

தங்கண் அமர்பு உடையார் தாம் வாழ்தல் முன் இனிதே – இனிய40:9/1

TOP


அமரகத்து (2)

அமரகத்து ஆற்றறுக்கும் கல்லா மா அன்னார் – குறள்:82 4/1
மொய் கொண்டு எழுந்த அமரகத்து மாற்றார் வாய் – பழ:241/1

TOP


அமரர் (1)

அம் கண் விசும்பின் அமரர் தொழப்படும் – நாலடி:38 3/1

TOP


அமரருள் (1)

அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை – குறள்:13 1/1

TOP


அமரா (2)

இகன்மை கருதி இருப்பல் முகன் அமரா
ஏதில் மகளிரை நோவது எவன்கொலோ – ஐந்70:44/2,3
அமரா குறிப்பு அவர்க்கு ஆகாதே தோன்றும் – பழ:144/2

TOP


அமராது (1)

அமராது அதனை அகற்றலே வேண்டும் – பழ:232/2

TOP


அமராமை (1)

தமர் ஆகி தன் துறந்தார் சுற்றம் அமராமை
காரணம் இன்றி வரும் – குறள்:53 9/1,2

TOP


அமரார் (1)

அக்காரம் பாலொடு அமரார் கைத்து உண்டலின் – நாலடி:21 6/2

TOP


அமருள் (2)

வாள் மயங்கு மண்டு அமருள் மாறாத மா மன்னர் – இனிய40:33/3
தாக்கி அமருள் தலைப்பெய்யார் போக்கி – பழ:13/2

TOP


அமிர்து (5)

கற்பு உடைய பெண் அமிர்து கற்று அடங்கினான் அமிர்து – சிறுபஞ்:2/1
கற்பு உடைய பெண் அமிர்து கற்று அடங்கினான் அமிர்து
நற்பு உடைய நாடு அமிர்து நாட்டுக்கு நற்பு உடைய – சிறுபஞ்:2/1,2
நற்பு உடைய நாடு அமிர்து நாட்டுக்கு நற்பு உடைய – சிறுபஞ்:2/2
மேகமே சேர் கொடி வேந்து அமிர்து சேவகனும் – சிறுபஞ்:2/3
ஆகவே செய்யின் அமிர்து – சிறுபஞ்:2/4

TOP


அமிழ்தம் (1)

தான் அமிழ்தம் என்று உணர்தல் பாற்று – குறள்:2 1/2

TOP


அமிழ்தின் (2)

அவர் மழலை கேட்டல் அமிழ்தின் இனிதே – இனிய40:14/2
அமிழ்தின் இயன்றன தோள் – குறள்:111 6/2

TOP


அமிழ்தினும் (1)

அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள் – குறள்:7 4/1

TOP


அமிழ்து (5)

நீரும் அமிழ்து ஆய்விடும் – நாலடி:20 10/4
என்பொடு இயைந்த அமிழ்து – நாலடி:21 10/4
விழுமிதா கொள்ளின் அமிழ்து ஆம் விழுமிய – நாலடி:22 7/2
அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர் – குறள்:72 10/1
அ காலத்து ஓம்பி அமிழ்து கோட்பட்டமையின் – பழ:336/3

TOP


அமை (6)

கோட்டு அமை வல் வில் கொலை பிரியா வன்கண்ணர் – ஐந்50:34/1
பண் அமை தேர் மேல் வரும் – ஐந்70:63/4
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மகளிரேம் – திணை50:8/2
அமை ஆர் தோள் அஞ்சுபவர் – குறள்:91 6/2
புயல் அமை கூந்தல் பொலந்தொடீஇ சான்றோர் – பழ:229/3
அமை ஆரும் வெற்ப அணியாரே தம்மை – பழ:232/3

TOP


அமைகலா (1)

செய்யாது அமைகலா ஆறு – குறள்:22 9/2

TOP


அமைச்சர் (2)

வீறு சால் பேர் அமைச்சர் கோள் – திரி:61/4
அமைச்சர் தொழிலும் அறியலம் ஒன்று ஆற்ற – ஏலாதி:10/3

TOP


அமைச்சன் (1)

அளந்து அறிந்து செய்வான் அரைசு அமைச்சன் யாதும் – சிறுபஞ்:56/3

TOP


அமைச்சனும் (1)

ஆலம் வீழ் போலும் அமைச்சனும் வேலின் – திரி:33/2

TOP


அமைச்சின் (1)

புறத்து அமைச்சின் நன்று அகத்து கூன் – பழ:295/4

TOP


அமைச்சு (6)

படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும் – குறள்:39 1/1
அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு – குறள்:64 1/2
ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு – குறள்:64 2/2
பொருத்தலும் வல்லது அமைச்சு – குறள்:64 3/2
சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு – குறள்:64 4/2
தேற்றானேல் தேறும் அமைச்சு – ஏலாதி:17/4

TOP


அமைத்தார் (1)

ஆழ படும் ஊண் அமைத்தார் இமையவரால் – ஏலாதி:36/3

TOP


அமைத்தான் (1)

முன்றுறை மன்னவன் நான்கு அடியும் செய்து அமைத்தான்
இன் துறை வெண்பா இவை – பழ:404/3,4

TOP


அமைத்தான்தான் (1)

வானகத்தார்க்கு ஊணே மறுதலையார்க்கு ஊண் அமைத்தான்தான்
அகத்தே வாழ்வான் தக – ஏலாதி:71/3,4

TOP


அமைத்து (2)

மண்ணி அறிப மணி நலம் பண் அமைத்து
ஏறிய பின் அறிப மா நலம் மாசு அற – நான்மணி:3/1,2
கவர் நிலம் செய்து அமைத்து கட்டியக்கண்ணும் – பழ:144/3

TOP


அமைந்த (13)

ஆய்ந்து அமைந்த கேள்வி அறிவுடையார் எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:7 3/3
காய்ந்து அமைந்த சொல்லார் கறுத்து – நாலடி:7 3/4
மழை திளைக்கும் மாடம் ஆய் மாண்பு அமைந்த காப்பு ஆய் – நாலடி:37 1/1
இரப்பவர்க்கு செல்சார் ஒன்று ஈவோர் பரப்பு அமைந்த
தானைக்கு செல்சார் தறுகண்மை ஊன் உண்டல் – நான்மணி:37/2,3
நாணின் வரை நிற்பர் நல் பெண்டிர் நட்டு அமைந்த
தூணின்கண் நிற்கும் களிறு – நான்மணி:87/3,4
கடித்து அமைந்த பாக்கினுள் கல் படுதல் இன்னா – இன்னா40:39/2
சிறந்து அமைந்த கேள்வியர்ஆயினும் ஆராய்ந்து – இனிய40:31/3
அறன் அறிந்து ஆன்று அமைந்த சொல்லான் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:64 5/1
இறந்து அமைந்த சார்பு உடையர்ஆயினும் உய்யார் – குறள்:90 10/1
சிறந்து அமைந்த சீரார் செறின் – குறள்:90 10/2
எ துணையும் அஞ்சா எயில் அரணும் வைத்து அமைந்த
எண்ணின் உலவா இரு நிதியும் இ மூன்றும் – திரி:100/2,3
ஆண்டு அமைந்த கல்வியே சொல் ஆற்றல் பூண்டு அமைந்த – ஏலாதி:26/2
ஆண்டு அமைந்த கல்வியே சொல் ஆற்றல் பூண்டு அமைந்த
காலம் அறிதல் கருதுங்கால் தூதுவர்க்கு – ஏலாதி:26/2,3

TOP


அமைந்தக்கண்ணும் (1)

படி உடையார் பற்று அமைந்தக்கண்ணும் மடி உடையார் – குறள்:61 6/1

TOP


அமைந்தது (2)

அவட்குஆயின் ஐவனம் காவல் அமைந்தது
இவட்குஆயின் செம் தினை கார் ஏனல் இவட்குஆயின் – திணை150:8/1,2
சிறுமைக்கு அமைந்தது ஓர் செய்கை அதுவே – பழ:172/3

TOP


அமைந்ததே (1)

இல்லாள் அமைந்ததே இல் – நாலடி:39 3/4

TOP


அமைந்தபால் (1)

பருகற்கு அமைந்தபால் நீர் அளாய் அற்றே – நாலடி:24 10/2

TOP


அமைந்தார் (5)

அடைவு ஒழிந்தார் ஆன்று அமைந்தார் – நாலடி:6 4/4
இனியவே செய்ப அமைந்தார் முனியாதார் – நான்மணி:38/3
ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவு ஓம்பல் மற்று அவர் – குறள்:116 5/1
மாண்டு அமைந்தார் ஆய்ந்த மதி வனப்பே வன்கண்மை – ஏலாதி:26/1
தக்க யாழ்ப்பாண தளர் முலையாய் மூத்து அமைந்தார்
உத்தரம் வேண்டா வரல் – கைந்:48/3,4

TOP


அமைந்தான்கண் (1)

உருவிற்கு அமைந்தான்கண் ஊராண்மை இன்மை – நாலடி:24 10/1

TOP


அமைந்தின்றுகொல்லோ (1)

புக்கில் அமைந்தின்றுகொல்லோ உடம்பினுள் – குறள்:34 10/1

TOP


அமைந்து (4)

சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒருபால் – குறள்:12 8/1
அமைந்து ஆங்கு ஒழுகான் அளவு அறியான் தன்னை – குறள்:48 4/1
உறுப்பு அமைந்து ஊறு அஞ்சா வெல் படை வேந்தன் – குறள்:77 1/1
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது – குறள்:131 2/1

TOP


அமைந்தேம் (1)

இ சார்வின் ஏமாந்தோம் ஈங்கு அமைந்தேம் என்று எண்ணி – நாலடி:19 2/1

TOP


அமைப்பான் (1)

சீர் முழா பண் அமைப்பான் போன்ற புனல் நாடன் – கள40:20/3

TOP


அமைய (2)

அரிந்து அரிகால் பெய்து அமைய கூட்டியக்கண்ணும் – பழ:9/3
அமைய பொருள் இல்லார் ஆற்றாதார் என்பது – பழ:402/1

TOP


அமையல (1)

காணாது அமையல கண் – குறள்:129 3/2

TOP


அமையா (7)

பறை நன்று பண் அமையா யாழின் நிறை நின்ற – நான்மணி:13/1
பண் அமையா யாழின் கீழ் பாடல் பெரிது இன்னா – இன்னா40:31/1
பற்று அமையா வேந்தன்கீழ் வாழாமை முன் இனிதே – இனிய40:32/2
கொட்டி அளந்து அமையா பாடலும் தட்டித்து – திரி:57/1
வாய் நன்கு அமையா குளனும் வயிறு ஆர – திரி:84/1
இன்றி அமையா இரு முது மக்களும் – பழ:303/1
அமையா இடத்து ஓர் அரும் பொருள் வைத்தால் – பழ:336/1

TOP


அமையாக்கடை (1)

செய்த ஆங்கு அமையாக்கடை – குறள்:81 3/2

TOP


அமையாதவரை (1)

மனத்தின் அமையாதவரை எனைத்து ஒன்றும் – குறள்:83 5/1

TOP


அமையாது (2)

நீர் இன்று அமையாது உலகு எனின் யார் யார்க்கும் – குறள்:2 10/1
வான் இன்று அமையாது ஒழுக்கு – குறள்:2 10/2

TOP


அமையார் (1)

இருந்து அமையார் ஆகி இறப்ப வெகுடல் – பழ:281/2

TOP


அமையும் (5)

புற தூய்மை நீரான் அமையும் அக தூய்மை – குறள்:30 8/1
முகம் நோக்கி நிற்க அமையும் அகம் நோக்கி – குறள்:71 8/1
கற்று அறிந்தார்தம்மை வெகுளாமை காப்பு அமையும்
நெல் செய்ய புல் தேய்ந்தால் போல நெடும் பகை – பழ:83/2,3
இடு குடை தேர் மன்னர் எமக்கு அமையும் என்று – பழ:309/1
அவா அறுப்பின் ஆற்ற அமையும் அவா அறான் – ஏலாதி:11/2

TOP


அமையும்கொல் (1)

கண்ணினால் காண அமையும்கொல் என் தோழி – ஐந்70:66/3

TOP


அமையுமே (1)

வீழுநர் வீழப்படுவர்க்கு அமையுமே
வாழுநம் என்னும் செருக்கு – குறள்:120 3/1,2

TOP


அமையொடு (1)

அமையொடு வேய் கலாம் வெற்ப அதுவே – பழ:215/3

TOP


அமைவர் (1)

பெய கண்டும் நஞ்சு உண்டு அமைவர் நயத்தக்க – குறள்:58 10/1

TOP


அமைவு (7)

ஆங்கு அமைவு எய்தியக்கண்ணும் பயம் இன்றே – குறள்:74 10/1
வேந்து அமைவு இல்லாத நாடு – குறள்:74 10/2
அமைவு அரண் என்று உரைக்கும் நூல் – குறள்:75 3/2
அஞ்சும் அறியான் அமைவு இலன் ஈகலான் – குறள்:87 3/1
காணாது அமைவு இல கண் – குறள்:118 8/2
ஒக்க உடன் உறைதல் ஊண் அமைவு தொக்க – சிறுபஞ்:51/2
ஆசாரியனது அமைவு – ஏலாதி:75/4

TOP


அமைவுடைய (1)

ஆராய்ந்து அமைவுடைய கற்பவே நீர் ஒழிய – நாலடி:14 5/3

TOP


அயர் (2)

வெறி அயர் வெம் களத்து வேல்மகன் பாணி – நாலடி:2 6/1
வண்டல் அயர் மணல் மேல் வந்து – திணை150:70/4

TOP


அயர்கம் (1)

மாலை அயர்கம் விருந்து – குறள்:127 8/2

TOP


அயர்ந்து (1)

அறிவு அயர்ந்து எம் இல்லுள் என் செய்ய வந்தாய் – ஐந்50:22/3

TOP


அயர (2)

இளையரும் ஈர்ம் கட்டு அயர உளை அணிந்து – கார்40:22/1
கூற்று அயர செய்யார் கொணர்ந்து – சிறுபஞ்:82/4

TOP


அயரா (1)

ஏற்று அயரா இன்புற்று வாழ்வன ஈடு அழிய – சிறுபஞ்:82/3

TOP


அயரும் (3)

பேதை மடவார் தம் வண்டல் விளக்கு அயரும்
கானல் அம் சேர்ப்ப தகுவதோ என் தோழி – ஐந்50:46/2,3
வாழை முது காய் கடுவன் புதைத்து அயரும்
தாழ் அருவி நாடன் தெளி கொடுத்தான் என் தோழி – ஐந்70:11/2,3
பாட்டை இருந்து அயரும் பாய் நீர் கழனித்தே – திணை150:141/3

TOP


அயல் (9)

அம்பல் அயல் எடுப்ப அஞ்சி தமர் பரீஇ – நாலடி:9 7/1
தீமை உடையார் அயல் இருத்தல் நற்கு இன்னா – இன்னா40:24/2
கள்ள மனத்தான் அயல் நெறி செல்லும்கொல் – ஐந்70:62/3
தன்மையிலாளர் அயல் இருப்பும் இ மூன்றும் – திரி:10/3
தன்மையிலாளர் அயல் இருப்பும் இ மூன்றும் – திரி:63/3
அயல் பகை தூண்டி விடுத்து ஓர் நயத்தால் – பழ:51/2
அயல் வளி தீர்த்துவிடல் – பழ:124/4
அயல் அறியா அட்டூணோ இல் – பழ:237/4
கள்ள நோய் காணும் அயல் ஐந்தும் ஆகுமேல் – சிறுபஞ்:60/3

TOP


அயல (1)

அயல அயலவர் நூல் – ஏலாதி:14/4

TOP


அயலவர் (1)

அயல அயலவர் நூல் – ஏலாதி:14/4

TOP


அயலார்க்கு (1)

இகலன் வாய் துற்றிய தோற்றம் அயலார்க்கு
கண்ணாடி காண்பாரின் தோன்றும் புனல் நாடன் – கள40:28/4,5

TOP


அயிர் (1)

அயிர் மணல் தண் புறவின் ஆலி புரள – கார்40:3/2

TOP


அயிராணி (1)

அரும் பெறல் கற்பின் அயிராணி அன்ன – நாலடி:39 1/1

TOP


அயிரை (1)

விராஅம் புனல் ஊர வேண்டு அயிரை இட்டு – பழ:302/3

TOP


அயில் (3)

ஆண்மகன் கையில் அயில் வாள் அனைத்துஅரோ – நாலடி:39 6/3
அயிலாலே போழ்ப அயில் – பழ:337/4
அயில் போலும் கண்ணாய் அடைந்தார் போல் காட்டி – பழ:353/3

TOP


அயிலாலே (1)

அயிலாலே போழ்ப அயில் – பழ:337/4

TOP


அரக்கர் (1)

கொண்டார் அரக்கர் குறித்து – ஆசாரக்:18/4

TOP


அரக்கன் (1)

போற்றாது கொண்டு அரக்கன் போருள் அகப்பட்டானால் – பழ:126/2

TOP


அரக்கு (6)

அரக்கு ஆம்பல் நாறும் வாய் அம் மருங்கிற்கு அன்னோ – நாலடி:40 6/1
பரல் கானம் ஆற்றினகொல்லோ அரக்கு ஆர்ந்த – நாலடி:40 6/2
புரைத்து எழுந்து போகினும் போவர் அரக்கு இல் உள் – பழ:280/2
வான் குரீஇ கூடு அரக்கு வால் உலண்டு நூல் புழுக்கோல் – சிறுபஞ்:25/1
அரக்கு ஆர்ந்த ஓமை அரி படு நீழல் – கைந்:19/1
அரக்கு ஆம்பல் தாமரை அம் செங்கழுநீர் – கைந்:47/1

TOP


அரங்கா (1)

கானம் கடி அரங்கா கைம்மறிப்ப கோடலார் – திணை150:111/1

TOP


அரங்கின் (1)

அரங்கின் மேல் ஆடுநர் போல் ஆகாமல் நன்று ஆம் – ஏலாதி:24/3

TOP


அரங்கினுள் (2)

ஆடா அரங்கினுள் ஆடுவாள் ஈடு ஆய – திணை150:129/2
நிரை இருந்து மாண்ட அரங்கினுள் வட்டு – பழ:86/3

TOP


அரங்கு (1)

அரங்கு இன்றி வட்டு ஆடிய அற்றே நிரம்பிய – குறள்:41 1/1

TOP


அரசர் (5)

மிக்க சிறப்பின் அரசர் செறின் வவ்வார் – நாலடி:14 4/2
அரசர் பிணம் கான்ற நெய்த்தோர் முரசொடு – கள40:37/1
அரசர் படை அளவும் சொல்லாரே என்றும் – ஆசாரக்:83/3
அரசர் தொழில் தலைவைத்தான் மணாளன் என்று – ஆசாரக்:100/3
முறை இல் அரசர் நாட்டு இருந்து பழியார் – முது:3 6/1

TOP


அரசர்கள் (1)

வென்றி அறிப அரசர்கள் என்றும் – நான்மணி:88/2

TOP


அரசராய் (1)

ஆற்றி ஊண் ஈத்து அவை தீர்த்தார் அரசராய்
போற்றி ஊண் உண்பார் புரந்து – ஏலாதி:57/3,4

TOP


அரசருள் (1)

உடையான் அரசருள் ஏறு – குறள்:39 1/2

TOP


அரசன் (4)

குடி ஓம்பல் வல்லான் அரசன் வடு இன்றி – திரி:13/2
நல்லவை செய்வான் அரசன் இவர் மூவர் – திரி:96/3
அரசன் உவாத்தியான் தாய் தந்தை தம்முன் – ஆசாரக்:16/1
முறை இல் அரசன் நாடு நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 1/1

TOP


அரசனாய் (1)

கேளான் கிளை ஓம்பின் கேடு இல் அரசனாய்
வாளால் மண் ஆண்டு வரும் – ஏலாதி:48/3,4

TOP


அரசனும் (2)

அரசு இலார் இல்வழி இல்லை அரசனும்
இல்வாழ்வார் இல்வழி இல் – நான்மணி:46/3,4
கோல் கோடி வாழும் அரசனும் இ மூன்றும் – திரி:66/3

TOP


அரசாய் (1)

ஈத்து உண்பான் ஆகும் இரும் கடல் சூழ் மண் அரசாய்
பாத்து உண்பான் ஏத்து உண்பான் பாடு – ஏலாதி:44/3,4

TOP


அரசு (11)

அரசு இலார் இல்வழி இல்லை அரசனும் – நான்மணி:46/3
முறை இன்றி ஆளும் அரசு இன்னா இன்னா – இன்னா40:5/3
மானம் உடையது அரசு – குறள்:39 4/2
வகுத்தலும் வல்லது அரசு – குறள்:39 5/2
சூழாது செய்யும் அரசு – குறள்:56 4/2
வல்லை அரசு ஆட்கொளின் – பழ:110/4
ஆற்றும் தகைய அரசு அடைந்தார்க்குஆயினும் – பழ:150/1
மென்கண்ணன் ஆளான் அரசு – பழ:322/4
அடும் கதம் இல் ஏனை அரசு – ஏலாதி:18/4
அடி படுப்பான் மண் ஆண்டு அரசு – ஏலாதி:42/4
செல்வான் செயிர் இல் ஊண் ஈவான் அரசு ஆண்டு – ஏலாதி:45/3

TOP


அரசும் (3)

முறை நிலை கோடா அரசும் சிறைநின்று – திரி:34/2
உடன் கொண்டு மீளா அரசும் இ மூன்றும் – திரி:103/3
அளை உறை பாம்பும் அரசும் நெருப்பும் – ஆசாரக்:84/1

TOP


அரசுஉவா (1)

அரசுஉவா வீழ்ந்த களத்து – கள40:35/5

TOP


அரசோடு (1)

உரை சால் உடம்பிடி மூழ்க அரசோடு
அரசுஉவா வீழ்ந்த களத்து – கள40:35/4,5

TOP


அரண் (17)

அருமை உடைய அரண் சேர்ந்தும் உய்யார் – நாலடி:17 4/3
படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும் – குறள்:39 1/1
உள் அழிக்கல் ஆகா அரண் – குறள்:43 1/2
முரண் சேர்ந்த மொய்ம்பினவர்க்கும் அரண் சேர்ந்து ஆம் – குறள்:50 2/1
அச்சம் உடையார்க்கு அரண் இல்லை ஆங்கு இல்லை – குறள்:54 4/1
ஆற்றுபவர்க்கும் அரண் பொருள் அஞ்சி தன் – குறள்:75 1/1
காடும் உடையது அரண் – குறள்:75 2/2
அமைவு அரண் என்று உரைக்கும் நூல் – குறள்:75 3/2
ஊக்கம் அழிப்பது அரண் – குறள்:75 4/2
நிலைக்கு எளிது ஆம் நீரது அரண் – குறள்:75 5/2
நல் ஆள் உடையது அரண் – குறள்:75 6/2
பற்றற்கு அரியது அரண் – குறள்:75 7/2
பற்றியார் வெல்வது அரண் – குறள்:75 8/2
வீறு எய்தி மாண்டது அரண் – குறள்:75 9/2
இல்லார்கண் இல்லது அரண் – குறள்:75 10/2
அடி இழுப்பின் இல்லை அரண் – பழ:49/4
அஞ்சுவார்க்கு இல்லை அரண் – பழ:254/4

TOP


அரணா (1)

ஆய்ந்தன ஐந்தும் அரணா உடையானை – சிறுபஞ்:47/3

TOP


அரணும் (2)

வல் அரணும் நாட்டிற்கு உறுப்பு – குறள்:74 7/2
எ துணையும் அஞ்சா எயில் அரணும் வைத்து அமைந்த – திரி:100/2

TOP


அரத்தம் (1)

அரத்தம் உடீஇ அணி பழுப்ப பூசி – திணை150:144/1

TOP


அரம் (4)

அடு முரண் தேய்க்கும் அரம் – குறள்:57 7/2
அரம் பொருத பொன் போல தேயும் உரம் பொருது – குறள்:89 8/1
அரம் போலும் கூர்மையரேனும் மரம் போல்வர் – குறள்:100 7/1
அரம் போல் கிளை அடங்கா பெண் அவியா தொண்டு – சிறுபஞ்:60/1

TOP


அரவ (1)

அறிகு அரிது யார்க்கும் அரவ நீர் சேர்ப்ப – திணை150:61/1

TOP


அரவத்தின் (1)

ஊக்கி எடுத்த அரவத்தின் ஆர்ப்பு அஞ்சா – கள40:16/2

TOP


அரவம் (13)

களிறு எறி வாள் அரவம் போல கண் வெளவி – கார்40:13/3
மணி அரவம் என்று எழுந்து போந்தேன் கனி விரும்பும் – ஐந்50:50/2
புள் அரவம் கேட்டு பெயர்ந்தேன் ஒளியிழாய் – ஐந்50:50/3
கடு மான் மணி அரவம் என்று கொடுங்குழை – ஐந்70:59/2
புள் அரவம் கேட்டு பெயர்ந்தாள் சிறு குடியர் – ஐந்70:59/3
உள் அரவம் நாணுவர் என்று – ஐந்70:59/4
பாட்டு அரவம் பண் அரவம் பணியாத – திணை150:145/1
பாட்டு அரவம் பண் அரவம் பணியாத – திணை150:145/1
கோட்டு அரவம் இன்னிவை தாம் குழும கோட்டு அரவம் – திணை150:145/2
கோட்டு அரவம் இன்னிவை தாம் குழும கோட்டு அரவம்
மந்திரம் கொண்டு ஓங்கல் என்ன மக சுமந்து – திணை150:145/2,3
வேற்று அரவம் சேரான் விருந்து ஒளியான் தன் இல்லுள் – ஏலாதி:48/1
சோற்று அரவம் சொல்லி உண்பான்ஆயின் மாற்று அரவம் – ஏலாதி:48/2
சோற்று அரவம் சொல்லி உண்பான்ஆயின் மாற்று அரவம்
கேளான் கிளை ஓம்பின் கேடு இல் அரசனாய் – ஏலாதி:48/2,3

TOP


அரவர் (2)

மயல் ஊர் அரவர் மகள் – திணை150:140/4
சூதர் கழகம் அரவர் அறா களம் – ஆசாரக்:98/1

TOP


அரவு (3)

ஒடுங்கி அரவு உறையும் இல் இன்னா இன்னா – இன்னா40:30/3
பால் போலும் வெண் நிலவும் பை அரவு அல்குலாய் – திணை150:96/3
பை அரவு அல்குல் பணை தோளாய் பாத்து அறிவு என் – பழ:364/3

TOP


அரவும் (1)

கண் மூன்று உடையானும் காக்கையும் பை அரவும்
என் ஈன்ற யாயும் பிழைத்தது என் பொன் ஈன்ற – நாலடி:40 10/1,2

TOP


அரற்றும் (2)

மா கேழ் மட நல்லாய் என்று அரற்றும் சான்றவர் – நாலடி:5 1/1
ஓதம் அரற்றும் ஒலி கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:25 9/3

TOP


அரா (3)

அணங்கு அரும் துப்பின் அரா – நாலடி:25 1/4
அரா வழங்கு நீள் சோலை நாடனை நம் இல் – ஐந்70:14/3
கோடல்அம் கூர் முகை கோள் அரா நேர் கருத – திணை50:29/1

TOP


அரி (6)

செல் சுடர் நோக்கி சிதர் அரி கண் கொண்ட நீர் – நாலடி:40 4/1
அரி மயங்கு உண்கண்ணுள் நீர் – ஐந்70:37/4
கல் இவர் அத்தம் அரி பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப – ஐந்70:42/2
அரி பரந்த உண்கண்ணாள் ஆற்றாமை நும்மின் – திணை50:12/3
அரி தாய் பரந்து அகன்ற கண்ணாய் அறியும் – பழ:82/3
அரக்கு ஆர்ந்த ஓமை அரி படு நீழல் – கைந்:19/1

TOP


அரிகால் (2)

அரிந்து அரிகால் பெய்து அமைய கூட்டியக்கண்ணும் – பழ:9/3
அரிந்து அரிகால் நீர் படுக்குமாறு – பழ:281/4

TOP


அரிசி (1)

இம்மி அரிசி துணையானும் வைகலும் – நாலடி:10 4/1

TOP


அரிசியான் (1)

அரிசியான் இன்புறூஉம் கீழ் எல்லாம் தத்தம் – நான்மணி:65/3

TOP


அரிசியை (1)

பேர் உலையுள் பெய்த அரிசியை வெந்தமை – பழ:348/1

TOP


அரித்து (1)

அழி நீர ஆகி அரித்து எழுந்து தோன்றி – திணை50:11/3

TOP


அரிதரோ (1)

அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும் – குறள்:116 3/1

TOP


அரிதா (1)

செலற்கு அரிதா சேய சுரம் – திணை150:87/4

TOP


அரிதாம் (2)

வெலற்கு அரிதாம் வில் வலான் வேல் விடலை பாங்கா – திணை150:87/3
மண் பற்றி கொள்கிற்கும் ஆற்றலார்க்கு என் அரிதாம்
பெண் பெற்றான் அஞ்சான் இழவு – பழ:318/3,4

TOP


அரிதாம்கொல்லோ (1)

விறல் மலை நாட வரவு அரிதாம்கொல்லோ
புனமும் அடங்கின காப்பு – திணை50:2/3,4

TOP


அரிதாய் (1)

கொளற்கு அரிதாய் கொண்ட கூழ்த்து ஆகி அகத்தார் – குறள்:75 5/1

TOP


அரிதாரம் (1)

ஒள் அரிதாரம் பிறக்கும் பெரும் கடலுள் – நான்மணி:4/2

TOP


அரிதால் (4)

குணனேயும் கூறற்கு அரிதால் குணன் அழுங்க – நாலடி:36 3/2
நீங்கின் அரிதால் புணர்வு – குறள்:116 5/2
தேரும் திறம் அரிதால் தேமொழீஇ ஆரும் – பழ:340/2
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் காட்டு அரிதால்
நல்லேம் யாம் என்று ஒருவன் நன்கு மதித்தல் என் – பழ:367/1,2

TOP


அரிது (54)

துன்புற்று வாழ்தல் அரிது – நாலடி:8 4/4
விலங்கிற்கும் விள்ளல் அரிது – நாலடி:8 6/4
தீண்டாவிடுதல் அரிது – நாலடி:11 9/4
பேர்க்குதல் யார்க்கும் அரிது – நாலடி:17 1/4
ஆஅயக்கண்ணும் அரிது – நாலடி:19 4/4
மனம் தீது ஆம் பக்கம் அரிது – நாலடி:25 4/4
தேர்கிற்கும் பெற்றி அரிது – நாலடி:36 2/4
இல் என்றல் யார்க்கும் அரிது – நான்மணி:48/4
அறிகு அரிது யார்க்கும் அரவ நீர் சேர்ப்ப – திணை150:61/1
மன கவலை மாற்றல் அரிது – குறள்:1 7/2
பிற ஆழி நீந்தல் அரிது – குறள்:1 8/2
பசும் புல் தலை காண்பு அரிது – குறள்:2 6/2
கணம் ஏயும் காத்தல் அரிது – குறள்:3 9/2
வானகமும் ஆற்றல் அரிது – குறள்:11 1/2
மாண்டற்கு அரிது ஆம் பயன் – குறள்:18 7/2
தீ பிணி தீண்டல் அரிது – குறள்:23 7/2
வித்தகர்க்கு அல்லால் அரிது – குறள்:24 5/2
அற்றார் மற்று ஆதல் அரிது – குறள்:25 8/2
தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அரிது – குறள்:38 7/2
வாயினர் ஆதல் அரிது – குறள்:42 9/2
உறை நிலத்தொடு ஒட்டல் அரிது – குறள்:50 9/2
மாண் பயன் எய்தல் அரிது – குறள்:61 6/2
இகல் வெல்லல் யார்க்கும் அரிது – குறள்:65 7/2
தேற்றுதல் யார்க்கும் அரிது – குறள்:70 3/2
தொல் படைக்கு அல்லால் அரிது – குறள்:77 2/2
ஆகுதல் மாணார்க்கு அரிது – குறள்:83 3/2
செறுவார்க்கும் செய்தல் அரிது – குறள்:85 3/2
பொன்றாமை ஒன்றல் அரிது – குறள்:89 6/2
யாது ஒன்றும் கண்பாடு அரிது – குறள்:105 9/2
பிரிவு உரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிது அவர் – குறள்:116 6/1
அரிது ஆற்றி அல்லல் நோய் நீக்கி பிரிவு ஆற்றி – குறள்:116 10/1
மறை பெறல் ஊரார்க்கு அரிது அன்றால் எம் போல் – குறள்:118 10/1
பெரிது ஆற்றி பெட்ப கலத்தல் அரிது ஆற்றி – குறள்:128 6/1
தாங்கற்கு அரிது ஆகலான் – ஆசாரக்:65/3
அரிது அவித்து ஆசு இன்று உணர்ந்தவன் பாதம் – பழ:1/1
தீண்டா விடுதல் அரிது – பழ:62/4
நாவாய் அடக்கல் அரிது ஆகும் நாவாய் – பழ:79/2
தோற்றம் அரிது ஆய மக்கள் பிறப்பினால் – பழ:137/1
ஆர்க்கும் எடுப்பல் அரிது – பழ:222/4
பெரிது ஆய கூழும் பெறுவர் அரிது ஆம் – பழ:235/2
ஒள்ளிய காட்டாளர்க்கு அரிது – பழ:323/4
தெளியானை தேறல் அரிது – பழ:385/4
பேர்த்து உடம்பு கோடல் அரிது – சிறுபஞ்:17/4
தன் வரை தாழ்த்தல் அரிது – சிறுபஞ்:43/4
அம்பு பறத்தல் அரிது – சிறுபஞ்:94/4
தவம் எளிது தானம் அரிது தக்கார்க்கேல் – ஏலாதி:3/1
அவம் அரிது ஆதல் எளிதால் அவம் இலா – ஏலாதி:3/2
துன்பம் துடைத்தல் அரிது – ஏலாதி:3/4
சாவது எளிது அரிது சான்றாண்மை நல்லது – ஏலாதி:39/1
மேவல் எளிது அரிது மெய் போற்றல் ஆவதன்கண் – ஏலாதி:39/2
சேறல் எளிது நிலை அரிது தெள்ளியர் ஆய் – ஏலாதி:39/3
வேறல் எளிது அரிது சொல் – ஏலாதி:39/4
அரிது அவர் வாராவிடல் – கைந்:26/4
அரிது – கைந்:35/3

TOP


அரிதே (3)

புத்தேள் உலகத்தும் ஈண்டும் பெறல் அரிதே
ஒப்புரவின் நல்ல பிற – குறள்:22 3/1,2
அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை – குறள்:45 3/1
இன்மை அரிதே வெளிறு – குறள்:51 3/2

TOP


அரிந்து (4)

இனனும் அரிந்து யாக்க நட்பு – குறள்:80 3/2
வள்ளி முதல் அரிந்து அற்று – குறள்:131 4/2
அரிந்து அரிகால் பெய்து அமைய கூட்டியக்கண்ணும் – பழ:9/3
அரிந்து அரிகால் நீர் படுக்குமாறு – பழ:281/4

TOP


அரிநர் (1)

அரிநர் அணை திறக்கும் ஊர அறுமோ – பழ:177/3

TOP


அரிமா (3)

இடுக்கண் தலைவந்தக்கண்ணும் அரிமா
கொடி புல் கடிக்குமோ மற்று – நாலடி:15 1/3,4
அரிமா பிழைப்ப எய்த கோல் – நாலடி:16 2/4
அரிமா மதுகையவர் – நாலடி:20 8/4

TOP


அரிமானோடு (1)

செம் வரை சென்னி அரிமானோடு அ வரை – கள40:35/1

TOP


அரிய (24)

அரிய பொறுப்ப என்று அன்றோ அரியரோ – நாலடி:8 7/2
புகற்கு அரிய பூழை நுழைந்து – நாலடி:29 2/4
அறிதற்கு அரிய பொருள் – நாலடி:32 7/4
அரிய அரியவற்றால் கொள்ப பெரிய – நான்மணி:33/3
சிறந்தார்க்கு அரிய செறுதல் எஞ்ஞான்றும் – நான்மணி:48/1
பிறந்தார்க்கு அரிய துணை துறந்து வாழ்தல் – நான்மணி:48/2
வரைந்தார்க்கு அரிய வகுத்து ஊண் இரந்தார்க்கு ஒன்று – நான்மணி:48/3
முனியார் அரிய முயல்வார் அவரின் – நான்மணி:102/1
சுரம் அரிய கானம் செலவு இன்னா இன்னா – இன்னா40:18/3
வழிகள்தாம் சால வர அரிய வாரல் – திணை150:11/3
இர வரின் ஏதமும் அன்ன புக அரிய
தாழை துவளும் தரங்க நீர் சேர்ப்பிற்றே – திணை150:59/2,3
செயற்கு அரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் – குறள்:3 6/1
செயற்கு அரிய செய்கலாதார் – குறள்:3 6/2
செய்தற்கு அரிய செயல் – குறள்:49 9/2
அரிய கற்று ஆசு அற்றார்கண்ணும் தெரியுங்கால் – குறள்:51 3/1
அரிய என்று ஆகாத இல்லை பொச்சாவா – குறள்:54 7/1
சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரிய ஆம் – குறள்:67 4/1
செயற்கு அரிய யா உள நட்பின் அது போல் – குறள்:79 1/1
வினைக்கு அரிய யா உள காப்பு – குறள்:79 1/2
பெறுமாறு அரிய பொருள் – திரி:69/4
காண அரிய என் கண் – திரி:71/4
அரிய துணிந்து ஒழுகுவார் – திரி:73/4
விடல் அரிய துப்பு உடைய வேட்கையை நீக்கி – பழ:26/1
படர்வு அரிய நல் நெறிக்கண் நின்றார் இடர் உடைத்தாய் – பழ:26/2

TOP


அரியது (3)

காண்டற்கு அரியது ஓர் காடு – நாலடி:37 1/4
எய்தற்கு அரியது இயைந்தக்கால் அ நிலையே – குறள்:49 9/1
பற்றற்கு அரியது அரண் – குறள்:75 7/2

TOP


அரியர் (2)

பகையகத்து சாவார் எளியர் அரியர்
அவையகத்து அஞ்சாதவர் – குறள்:73 3/1,2
அரியர் ஆவார் பிறர் இல் செல்லாரே உண்ணார் – சிறுபஞ்:50/3

TOP


அரியர்மன் (1)

நிறை அரியர்மன் அளியர் என்னாது காமம் – குறள்:114 8/1

TOP


அரியரா (1)

அரியரா நோக்கி அறன் அறியும் சான்றோர் – நாலடி:17 5/3

TOP


அரியரோ (1)

அரிய பொறுப்ப என்று அன்றோ அரியரோ
ஒல்லென் அருவி உயர் வரை நல் நாட – நாலடி:8 7/2,3

TOP


அரியவற்றால் (1)

அரிய அரியவற்றால் கொள்ப பெரிய – நான்மணி:33/3

TOP


அரியவற்றுள் (1)

அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை – குறள்:45 3/1

TOP


அரியவை (2)

அரியவை செய்தும் என உரைத்தல் இன்னா – இன்னா40:26/2
போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்த பின் – குறள்:70 3/1

TOP


அரியார் (5)

விடுதற்கு அரியார் இயல்பு இலரேல் நெஞ்சம் – நாலடி:23 4/3
அரியார் எளியர் என்று ஆற்றா பரிவாய் – திணை150:110/2
யாண்டும் பெறற்கு அரியார் – திரி:13/4
போற்றற்கு அரியார் புரிந்து – திரி:76/4
புகல் அரியார் புக்கு அவர் தாமே இகலினால் – பழ:115/2

TOP


அரியாரை (2)

பொன்னே கொடுத்தும் புணர்தற்கு அரியாரை
கொன்னே தலைக்கூட பெற்றிருந்தும் அன்னோ – நாலடி:17 2/1,2
இன்னா செயினும் விடுதற்கு அரியாரை
துன்னா துறத்தல் தகுவதோ துன்ன அரும் சீர் – நாலடி:23 6/1,2

TOP


அரில் (1)

அரில் அகற்றும் கேள்வியார் நட்பும் இ மூன்றும் – திரி:1/3

TOP


அரிவாரை (1)

அரிவாரை காட்டார் நரி – பழ:244/4

TOP


அரிவை (1)

அ மா அரிவை முயக்கு – குறள்:111 7/2

TOP


அரு (19)

விளியா அரு நோயின் நன்றால் அளிய – நாலடி:22 9/2
பெருமை உடையாரும் சேறல் அரு மரபின் – நாலடி:25 9/2
அரு நவை ஆற்றுதல் இன்று – நாலடி:30 5/4
அரு மணி நாகம் அனுங்க செரு மன்னர் – கார்40:20/3
பெரு மலை தூவ எறிந்து அற்றே அரு மணி பூண் – கள40:6/4
நெறி அரு நீள் சுரத்து அல்குவர்கொல் தோழி – திணை50:15/2
அரு வரை உள்ளதாம் சீறூர் வரு வரையுள் – திணை150:13/2
அரு மலை மாய்க்குமவர் தங்கை திரு முலைக்கு – திணை150:23/2
அரு வினை என்ப உளவோ கருவியான் – குறள்:49 3/1
அரு மறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும் – குறள்:85 7/1
அஞ்சுவான் கற்ற அரு நூலும் இ மூன்றும் – திரி:7/3
அரு மறை காவாத நட்பும் பெருமையை – திரி:55/1
ஐயம் புகுவித்து அரு நிரயத்து உய்த்திடும் – ஆசாரக்:38/3
அரு மறையை ஆன்றோரே காப்பர் அரு மறையை – பழ:91/2
அரு மறையை ஆன்றோரே காப்பர் அரு மறையை – பழ:91/2
அரு விலை மாண் கலனும் ஆன்ற பொருளும் – பழ:136/1
உடல் அரு மன்னர் உவப்ப ஒழுகின் – பழ:225/2
அம்மை அரு நரகத்து ஆழ்விக்கும் மெய்ம்மை – சிறுபஞ்:105/2
சொல்லார்க்கு அரு மறை சோராமை சிறிது எனினும் – ஏலாதி:15/3

TOP


அருக்குக (1)

அருக்குக யார்மாட்டும் உண்டி சுருக்குக – நான்மணி:86/3

TOP


அருக்கும் (1)

வல்லே மழை அருக்கும் கோள் – திரி:50/4

TOP


அருகல் (1)

பருகு நீர் பைம் சுனையில் காணாது அருகல்
வழி விலங்கி வீழும் வரை அத்தம் சென்றார் – திணை150:78/2,3

TOP


அருகலது (1)

அருகலது ஆகி பல பழுத்தக்கண்ணும் – நாலடி:27 1/1

TOP


அருகில் (1)

சேவலும் தன் அருகில் சேக்குமால் என்கொலோ – ஐந்50:41/3

TOP


அருகு (1)

ஒருபொழுதும் செல்லாதே நந்தும் அருகு எல்லாம் – நாலடி:24 4/2

TOP


அருகே (1)

கரை அலவன் காலினால் காணா கரை அருகே
நெய்தல் மலர் கொய்யும் நீள் நெடும் கண்ணினாள் – திணை150:60/2,3

TOP


அருத்தம் (2)

அருத்தம் செறிக்கும் அறிவிலார் பின் சென்று – நாலடி:31 4/3
அருத்தம் அடி நிழலாரை வருத்தாது – பழ:242/2

TOP


அருந்ததி (1)

அருந்ததி கற்பினார் தோளும் திருந்திய – திரி:1/1

TOP


அருந்தியது (1)

மருந்து என வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது
அற்றது போற்றி உணின் – குறள்:95 2/1,2

TOP


அருப்பு (1)

விருப்பு அறா சுற்றம் இயையின் அருப்பு அறா – குறள்:53 2/1

TOP


அரும் (43)

துன்ன அரும் கேளிர் துயர் களையான் கொன்னே – நாலடி:1 9/2
அரும் பெறல் யாக்கையை பெற்ற பயத்தால் – நாலடி:4 4/1
மான அரும் கலம் நீக்கி இரவு என்னும் – நாலடி:4 10/1
தாக்க அரும் துன்பங்கள்தாம் தலைவந்தக்கால் – நாலடி:6 7/2
தவல் அரும் தொல் கேள்வி தன்மை உடையார் – நாலடி:14 7/1
அடைந்தார் பிரிவும் அரும் பிணியும் கேடும் – நாலடி:18 3/1
உறைப்பு அரும் காலத்தும் ஊற்று நீர் கேணி – நாலடி:19 4/1
எண்ண அரும் பெண்ணை போன்று இட்ட ஞான்று இட்டதே – நாலடி:22 6/3
துன்னா துறத்தல் தகுவதோ துன்ன அரும் சீர் – நாலடி:23 6/2
அணங்கு அரும் துப்பின் அரா – நாலடி:25 1/4
மூடர் முனி தக்க சொல்லுங்கால் கேடு அரும் சீர் – நாலடி:32 6/2
அட்டில் புகாதாள் அரும் பிணி அட்டதனை – நாலடி:37 3/2
அரும் பெறல் கற்பின் அயிராணி அன்ன – நாலடி:39 1/1
கடக்க அரும் கானத்து காளை பின் நாளை – நாலடி:40 8/1
விருந்தும் விருப்பு இலார் முன் சாம் அரும் புணர்ப்பின் – நான்மணி:44/2
அரும் தொழில் வாய்த்த நமர் – கார்40:37/4
எண்ண அரும் குன்றில் குரீஇ இனம் போன்றவே – கள40:8/3
இனத்த அரும் கலை பொங்க புனத்த – ஐந்70:20/1
பெரும் தகு தாளாண்மைக்கு ஏற்க அரும் பொருள் – ஐந்70:29/3
நீர் இல் அரும் சுரத்து ஆமான் இனம் வழங்கும் – ஐந்70:32/1
நெறி தூர் அரும் சுரம் நாம் உன்னி அறிவிட்டு – ஐந்70:33/2
நீர் இல் அரும் சுரம் முன்னி அறியார்கொல் – ஐந்70:34/3
ஆற்றல் உடையன் அரும் பொறி நல் ஊரன் – ஐந்70:43/1
அன்னையால் நீயும் அரும் தழை யாம் ஏலாமைக்கு – திணை150:20/3
அரும் பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார் – குறள்:20 8/1
அரும் கேடன் என்பது அறிக மருங்கு ஓடி – குறள்:21 10/1
அரும் பொருள் யாது ஒன்றும் இல் – குறள்:47 2/2
அரும் செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெரும் செல்வம் – குறள்:57 5/1
பெரும் பொருளான் பெட்டக்கது ஆகி அரும் கேட்டால் – குறள்:74 2/1
அரும் துயரம் காட்டும் நெறி – திரி:5/4
அரும் தொழில் ஆற்றும் பகடும் திருந்திய – திரி:69/1
கொண்ட அரும் தவம் விட்டானும் கொண்டிருந்து – திரி:79/2
தாங்க அரும் கேள்வியவர் – ஆசாரக்:50/4
அஞ்சும் பிணி மூப்பு அரும் கூற்றுடன் இயைந்து – பழ:137/3
ஆவிற்கு அரும் பனி தாங்கிய மாலையும் – பழ:152/1
அல்லது செய்வார் அரும் பொருள் ஆக்கத்தை – பழ:173/1
அமையா இடத்து ஓர் அரும் பொருள் வைத்தால் – பழ:336/1
தாவா குடி உயர தாங்கு அரும் சீர் கோ உயர்தல் – சிறுபஞ்:44/3
பெரும் சிரங்கு பேர் வயிற்று தீயார்க்கு அரும் சிரமம் – ஏலாதி:57/2
அரும் தவம் ஆற்ற செயின் வீடு ஆம் என்றார் – ஏலாதி:64/3
ஐயமே பிச்சை அரும் தவர்க்கு ஊண் ஆடை – ஏலாதி:70/1
காந்தள் அரும் பகை என்று கத வேழம் – கைந்:9/1
பண்பு இல் அரும் சுரம் என்பவால் ஆய்தொடி – கைந்:24/3

TOP


அரும்ப (3)

எதிரி முருக்கு அரும்ப ஈர்ம் தண் கார் நீங்க எதிருநர்க்கு – ஐந்50:31/2
பல் நிற முல்லை அரும்ப பருவம் செய்து – திணை50:22/3
கூர் எயிறு ஈன குருந்து அரும்ப ஓரும் – கைந்:25/2

TOP


அரும்பி (3)

பனி அரும்பி பைதல் கொள் மாலை துனி அரும்பி – குறள்:123 3/1
பனி அரும்பி பைதல் கொள் மாலை துனி அரும்பி
துன்பம் வளர வரும் – குறள்:123 3/1,2
காலை அரும்பி பகல் எல்லாம் போது ஆகி – குறள்:123 7/1

TOP


அரும்பிய (1)

அரும்பிய முள் எயிற்று அம் சொல் மடவாய் – திணை50:16/3

TOP


அரும்பு (9)

அரும்பு அவிழ் தாரினாள் எம் அருளும் என்று – நாலடி:39 10/1
கோங்கு அரும்பு அன்ன முலையாய் பொருள் வயின் – நாலடி:40 10/3
நுண் அரும்பு ஊழ்த்த புறவு – கார்40:8/4
கரும் கால் வரகின் பொரி போல் அரும்பு அவிழ்ந்து – கார்40:25/1
அலவன் கண் ஏய்ப்ப அரும்பு ஈன்று அவிழ்ந்த – கார்40:39/1
பைம் கொடி முல்லை அவிழ் அரும்பு ஈன்றன – ஐந்50:9/3
ஓங்கு குருந்தோடு அரும்பு ஈன்று பாங்கர் – திணை50:13/1
காடு எலாம் கார் செய்து முல்லை அரும்பு ஈன – திணை50:29/2
அரும்பு ஈர் முலையாள் அணி குழல் தாழ் வேய்த்தோள் – திணை150:116/3

TOP


அரும்பும் (1)

முத்தம் அரும்பும் முட தாள் முது புன்னை – திணை50:42/1

TOP


அருமை (10)

அருமை உடைய அரண் சேர்ந்தும் உய்யார் – நாலடி:17 4/3
அருமை அழித்த மகன் – நான்மணி:0/8
அருமை உடைத்து என்று அசாவாமை வேண்டும் – குறள்:62 1/1
உயர்வு அகலம் திண்மை அருமை இ நான்கின் – குறள்:75 3/1
அருமை உடைய செயல் – குறள்:98 5/2
மலர் அன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது – குறள்:115 2/1
ஏலாமை ஏற்ப வளர்ப்பு அருமை சால்பவை – சிறுபஞ்:73/2
பெருமை உடையதன் அருமை பழியார் – முது:3 3/1
அருமை உடையதன் பெருமை பழியார் – முது:3 4/1
அருமை நூல் சால்பு இல்லார் சாரின் இருமைக்கும் – ஏலாதி:60/2

TOP


அருமையால் (1)

பூண்டான் கழித்தற்கு அருமையால் பூண்ட – நாலடி:6 6/2

TOP


அருமையுடைய (1)

அருமையுடைய பொருள் உடையார் தங்கண் – பழ:23/1

TOP


அருவி (44)

கோதை அருவி குளிர் வரை நல் நாட – நாலடி:8 1/1
ஒல்லென் அருவி உயர் வரை நல் நாட – நாலடி:8 7/3
ஒழியாமை கண்டாலும் ஓங்கு அருவி நாட – நாலடி:8 9/3
கழுமியார் செய்த கறங்கு அருவி நாட – நாலடி:23 8/3
பொங்கு அருவி தாழும் புனல் வரை நல் நாட – நாலடி:24 1/3
வறந்தக்கால் போலுமே வால் அருவி நாட – நாலடி:24 2/3
சிறந்த தம் கல்வியும் மாயும் கறங்கு அருவி
கல் மேல் கழூஉம் கண மலை நல் நாட – நாலடி:29 5/2,3
பூத்து ஒழி கொம்பின் மேல் செல்லாவாம் நீர்த்து அருவி
தாழா உயர் சிறப்பின் தண் குன்ற நல் நாட – நாலடி:29 10/2,3
பரப்பு எலாம் பொன் ஒழுகும் பாய் அருவி நாட – நாலடி:31 7/3
பெற்றக்கடைத்தும் பிறங்கு அருவி நல் நாட – நாலடி:35 3/3
என்றும் செயினும் இலங்கு அருவி நல் நாட – நாலடி:35 4/3
வீழும் அருவி விறல் மலை நல் நாட – நாலடி:37 9/3
காவல் இயற்கை ஒழிந்தேம் யாம் தூ அருவி
பூ கண் கழூஉம் புறவிற்றாய் பொன் விளையும் – ஐந்50:12/2,3
கலந்து இழியும் நல் மலை மேல் வால் அருவி ஆட – ஐந்50:13/3
பாய்ந்து அருவி ஆடினேம் ஆக பணிமொழிக்கு – ஐந்50:15/3
மறந்தும் கிளி இனமும் வாரா கறங்கு அருவி
மா மலை நாட மட மொழிதன் கேண்மை – ஐந்50:18/2,3
கடு விசை வால் அருவி நீந்தி நடு இருள் – ஐந்50:19/2
வானின் அருவி ததும்ப கவினிய – ஐந்70:2/2
தேம் கலந்து வந்த அருவி குடைந்து ஆட – ஐந்70:7/3
தாழ் அருவி நாடன் தெளி கொடுத்தான் என் தோழி – ஐந்70:11/3
வீழும் அருவி விறல் மலை நல் நாட – திணை50:7/2
அருவி அதிர குருகிலை பூப்ப – திணை50:30/1
மால் நீலம் மாண்ட துகில் உமிழ்வது ஒத்து அருவி
மால் நீல மால் வரை நாட கேள் மா நீலம் – திணை150:6/1,2
கரவு இல் வள மலை கல் அருவி நாட – திணை150:11/1
பால் ஒத்த வெள் அருவி பாய்ந்து ஆடி பல் பூ பெய்தால் – திணை150:19/1
எடுத்த கொடியின் இலங்கு அருவி தோன்றும் – திணை150:79/3
அறை பாய் அருவி அணி மலை நாட – பழ:15/3
அம் தண் அருவி மலை நாட சேண் நோக்கி – பழ:69/3
ஆர்க்கும் அருவி மலை நாட நாய் கொண்டால் – பழ:87/3
கற்பால் இலங்கு அருவி நாட மற்று யாரானும் – பழ:94/3
கலந்தாரை கைவிடுதல் ஒல்லா இலங்கு அருவி
தாஅய் இழியும் மலை நாட இன்னாதே – பழ:122/2,3
வரை தாழ் இலங்கு அருவி வெற்ப அதுவே – பழ:125/3
முழங்கு முரசு உடை செல்வம் தழங்கு அருவி
வேய் முற்றி முத்து உதிரும் வெற்ப அது அன்றோ – பழ:151/2,3
குன்றத்து வீழும் கொடி அருவி நல் நாட – பழ:209/3
அறை கல் அருவி அணி மலை நாட – பழ:243/3
வெற்பு அறை மேல் தாழும் விலங்கு அருவி நல் நாட – பழ:270/3
விரிந்து அருவி வீழ்தரும் வெற்ப அதுவே – பழ:281/3
செல் நீர் அருவி மலை நாட பாய்பவோ – பழ:293/3
துறந்தார் தொடர்ப்பாடு கோடல் கறங்கு அருவி
ஏனல்வாய் வீழும் மலை நாட அஃது அன்றோ – பழ:342/2,3
சொல்லாடுவாரையும் அஞ்சற்பாற்று எல் அருவி
பாய் வரை நாட பரிசு அழிந்தாரொடு – பழ:350/2,3
இமைத்து அருவி பொன் வரன்றும் ஈர்ம் குன்ற நாட – பழ:368/3
தகை ஏர் இலங்கு அருவி நல் வரை நாட – பழ:402/3
சந்தனம் ஏந்தி அருவி கொணர்ந்திடூஉம் – கைந்:2/2
முரசு அருவி ஆர்க்கும் மலை நாடற்கு என் தோள் – கைந்:5/3

TOP


அருவினையும் (1)

அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு – குறள்:64 1/2

TOP


அருவு (1)

ஆர்க்கும் அருவு அணி மலை நாட – நாலடி:17 1/3

TOP


அருள் (39)

ஆள் பார்த்து உழலும் அருள் இல் கூற்று உண்மையால் – நாலடி:2 10/1
நாவினான் ஆகும் அருள் மனம் அ மனத்தான் – நான்மணி:105/3
அருள் இல்லார்தம்கண் செலவு இன்னா இன்னா – இன்னா40:10/3
சூழா பொருள் நசைக்கண் சென்றோர் அருள் நினைந்து – ஐந்70:31/3
கானகம் நண்ணி அருள் அற்றிட கண்டும் – ஐந்70:65/3
முறி எழில் மேனி பசப்ப அருள் ஒழிந்து – திணை50:15/3
அருள் இல் மறவர் அதர் – திணை150:84/4
அருள் பொருள் ஆகாமை ஆக அருளான் – திணை150:85/2
அருள் பரந்த ஆய் நிறம் போன்று மருள் பரந்த – திணை150:96/2
அடி நாயேன் பெற்ற அருள் – திணை150:134/4
அருள் வெஃகி ஆற்றின்கண் நின்றான் பொருள் வெஃகி – குறள்:18 6/1
அருள் செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருள் செல்வம் – குறள்:25 1/1
நல் ஆற்றான் நாடி அருள் ஆள்க பல் ஆற்றான் – குறள்:25 2/1
அருள் சேர்ந்த நெஞ்சினார்க்கு இல்லை இருள் சேர்ந்த – குறள்:25 3/1
மன் உயிர் ஓம்பி அருள் ஆள்வார்க்கு இல் என்ப – குறள்:25 4/1
அல்லல் அருள் ஆள்வார்க்கு இல்லை வளி வழங்கும் – குறள்:25 5/1
பொருள் நீங்கி பொச்சாந்தார் என்பர் அருள் நீங்கி – குறள்:25 6/1
அருள் இல்லார்க்கு அ உலகம் இல்லை பொருள் இல்லார்க்கு – குறள்:25 7/1
பொருள் அற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருள் அற்றார் – குறள்:25 8/1
எங்ஙனம் ஆளும் அருள் – குறள்:26 1/2
பொருள் ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருள் ஆட்சி – குறள்:26 2/1
அருள் அல்லது யாது எனின் கொல்லாமை கோறல் – குறள்:26 4/1
அருள் கருதி அன்புடையார் ஆதல் பொருள் கருதி – குறள்:29 5/1
அருள் என்னும் அன்பு ஈன் குழவி பொருள் என்னும் – குறள்:76 7/1
பொருள்பொருளார் புன் நலம் தோயார் அருள் பொருள் – குறள்:92 4/1
பொருள் கெடுத்து பொய் மேற்கொளீஇ அருள் கெடுத்து – குறள்:94 8/1
ஊன் உண்டு உயிர்கட்கு அருள் உடையெம் என்பானும் – திரி:36/1
அருள் புரிந்து சொல்லுக சொல்லை இ மூன்றும் – திரி:90/3
அருள் இல் ஒருவற்கு அறனும் தெருளான் – திரி:102/2
அற்றாக நோக்கி அறத்திற்கு அருள் உடைமை – பழ:141/1
அறிவின் அருள் புரிந்து செல்லார் பிறிதின் – பழ:164/2
அறம் செய்து அருள் உடையர் ஆதல் பிறங்கல் – பழ:215/2
அருள் உடையாரும் மற்று அல்லாதவரும் – பழ:269/1
அருள் உடையான்கண்ணதே ஆகும் அருள் உடையான் – சிறுபஞ்:1/2
அருள் உடையான்கண்ணதே ஆகும் அருள் உடையான் – சிறுபஞ்:1/2
அருள் போகா ஆர் அறம் என்று ஐந்தும் இருள் தீர – சிறுபஞ்:57/2
ஆய்வு இல்லா ஆர் அருளாம் அ அருள் நல் மனத்தான் – சிறுபஞ்:95/3
கச்சம் இல் கைம்மாறு அருள் ஐந்தால் மெச்சிய – சிறுபஞ்:103/2
அருள் கூடி ஆர் அறத்தோடு ஐந்து இயைந்து ஈயின் – சிறுபஞ்:104/3

TOP


அருளா (1)

அணி நலம் உண்டு இறந்து நம் அருளா விட்ட – கைந்:51/2

TOP


அருளாதான் (1)

அருளாதான் செய்யும் அறம் – குறள்:25 9/2

TOP


அருளாம் (1)

ஆய்வு இல்லா ஆர் அருளாம் அ அருள் நல் மனத்தான் – சிறுபஞ்:95/3

TOP


அருளான் (2)

கொடும் கழி சேர்ப்பன் அருளான் என தெளிந்து – ஐந்70:62/2
அருள் பொருள் ஆகாமை ஆக அருளான்
வளமை கொணரும் வகையினான் மற்று ஓர் – திணை150:85/2,3

TOP


அருளில் (1)

அருளில் பிறக்கும் அற நெறி எல்லாம் – நான்மணி:5/3

TOP


அருளின் (1)

அருளின் அறம் உரைக்கும் அன்பு உடையார் வாய் சொல் – நாலடி:33 1/1

TOP


அருளினால் (1)

அருளினால் ஆகும் அறம் – நான்மணி:103/4

TOP


அருளினான் (1)

அருளினான் ஆகும் அறம் – சிறுபஞ்:33/4

TOP


அருளினை (1)

அருளினை நெஞ்சத்து அடைகொடாதானும் – திரி:89/1

TOP


அருளீயாய் (1)

சித்திர பூம் கொடி அன்னாட்கு அருளீயாய்
வித்தக பைம் பூண் நின் மார்பு – திணை50:42/3,4

TOP


அருளுடைமை (1)

அருளுடைமை கொல்லாமை ஐந்தடக்கல் வாய்மை – பழ:401/1

TOP


அருளுடையீர் (1)

அறம் செய்து அருளுடையீர் ஆகுமின் யாரும் – நாலடி:1 7/3

TOP


அருளுதல் (1)

யாணர் அகல் வயல் ஊரன் அருளுதல்
பாண பரிந்து உரைக்க வேண்டுமோ மாண – ஐந்50:23/1,2

TOP


அருளும் (2)

அருளும் அவனை நகும் – நாலடி:28 3/4
அரும்பு அவிழ் தாரினாள் எம் அருளும் என்று – நாலடி:39 10/1

TOP


அருளொடும் (1)

அருளொடும் அன்பொடும் வாரா பொருள் ஆக்கம் – குறள்:76 5/1

TOP


அரை (1)

அத்து இட்ட கூறை அரை சுற்றி வாழினும் – நாலடி:29 1/1

TOP


அரைக்கால் (1)

புள் அரைக்கால் விற்பேம் எனல் – பழ:132/4

TOP


அரைசு (1)

அளந்து அறிந்து செய்வான் அரைசு அமைச்சன் யாதும் – சிறுபஞ்:56/3

TOP


அல் (6)

செல் இடத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல் இடத்து – குறள்:31 1/1
அறனை நினைப்பானை அல் பொருள் அஞ்சும் – திரி:72/2
அடுத்து ஏறு அல் ஐம்பாலாய் யாவர்க்கேயானும் – பழ:218/3
நாவிற்கு நன்று அல் வசை – சிறுபஞ்:9/4
வழி படர் வாய்ப்ப வருந்தாமை வாய் அல்
குழி படல் தீ சொற்களோடு மொழிப்பட்ட – சிறுபஞ்:102/1,2
ஒத்த இவை அல் ஒரு நால் இட்டு ஒத்த – சிறுபஞ்:107/2

TOP


அல்கல் (1)

இன்று அல்கல் ஈர்ம் படையுள் ஈர்ங்கோதை தோள் துணையா – ஐந்50:40/1

TOP


அல்கி (1)

பீர் இவர் கூரை மறு மனை சேர்ந்து அல்கி
கூர் உகிர் எண்கின் இரும் கிளை கண்படுக்கும் – ஐந்70:34/1,2

TOP


அல்கு (3)

அல்கு நிழல் போல் அகன்று அகன்று ஓடுமே – நாலடி:17 6/3
தான் அறியுமாற்றால் தொழுது எழுக அல்கு அந்தி – ஆசாரக்:9/2
அல்கு உண்டு அடங்கல் வழி – ஆசாரக்:29/3

TOP


அல்குல் (8)

கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் பெண்டிர் தம் பெண் நீர்மை – நாலடி:36 4/1
அம் கோட்டு அகல் அல்குல் ஆய் இழையாள் நம்மொடு – நாலடி:38 2/1
புனை பூம் தழை அல்குல் பொன் அன்னாய் சாரல் – ஐந்50:14/1
பாரித்த அல்குல் பணைத்தோளார் சேரியுள் – திணை50:34/3
படம் அணி அல்குல் பரதர் மகளிர் – திணை50:45/2
அல்குல் விலை பகரும் ஆய்தொடியும் நல்லவர்க்கு – திரி:25/2
பை ஆர் அகல் அல்குல் பைந்தொடி எக்காலும் – பழ:109/2
பை அரவு அல்குல் பணை தோளாய் பாத்து அறிவு என் – பழ:364/3

TOP


அல்குலாய் (3)

ஏந்து எழில் அல்குலாய் ஏமார்ந்த காதலர் – கார்40:13/1
பால் போலும் வெண் நிலவும் பை அரவு அல்குலாய்
வேல் போலும் வீழ் துணை இலார்க்கு – திணை150:96/3,4
பைத்து அகன்ற அல்குலாய் அஃதால் அ வெண்ணெய் மேல் – பழ:325/3

TOP


அல்குலார் (2)

பட்டு ஆர் அகல் அல்குலார் படர்ந்து ஒட்டி – பழ:398/2
பட்டு ஆர் அணி அல்குலார் படிந்து ஒட்டி – சிறுபஞ்:16/2

TOP


அல்குவர்கொல் (2)

நெறி அரு நீள் சுரத்து அல்குவர்கொல் தோழி – திணை50:15/2
நிலை அஞ்சி நீள் சுரத்து அல்குவர்கொல் தோழி – திணை50:19/2

TOP


அல்ல (41)

நேர்த்து நிகர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால் – நாலடி:7 4/1
நேர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால் மற்று அது – நாலடி:8 2/1
மஞ்சள் அழகும் அழகு அல்ல நெஞ்சத்து – நாலடி:14 1/2
விச்சை மற்று அல்ல பிற – நாலடி:14 4/4
நெறி அல்ல செய்து ஒழுகியவ்வும் நெறி அறிந்த – நாலடி:18 1/2
விதுப்பு அற நாடின் வேறு அல்ல புது புனலும் – நாலடி:37 10/2
துளக்கு அற நாடின் வேறு அல்ல விளக்கு ஒளியும் – நாலடி:38 1/2
அல்ல புரிந்தார்க்கு அறம் தோன்றா எல்லாம் – நான்மணி:8/3
மக்கள் பேறு அல்ல பிற – குறள்:7 1/2
அணி அல்ல மற்று பிற – குறள்:10 5/2
கேடும் பெருக்கமும் இல் அல்ல நெஞ்சத்து – குறள்:12 5/1
நடுவு ஒரீஇ அல்ல செயின் – குறள்:12 6/2
அறன் வரையான் அல்ல செயினும் பிறன் வரையாள் – குறள்:15 10/1
திறன் அல்ல தன் பிறர் செய்யினும் நோ நொந்து – குறள்:16 7/1
அறன் அல்ல செய்யாமை நன்று – குறள்:16 7/2
சிற்றின்பம் வெஃகி அறன் அல்ல செய்யாரே – குறள்:18 3/1
அறம் கூறான் அல்ல செயினும் ஒருவன் – குறள்:19 1/1
அளவு அல்ல செய்து ஆங்கே வீவர் களவு அல்ல – குறள்:29 9/1
அளவு அல்ல செய்து ஆங்கே வீவர் களவு அல்ல
மற்றைய தேற்றாதவர் – குறள்:29 9/1,2
எல்லா விளக்கும் விளக்கு அல்ல சான்றோர்க்கு – குறள்:30 9/1
கோடியும் அல்ல பல – குறள்:34 7/2
பரியினும் ஆகா ஆம் பால் அல்ல உய்த்து – குறள்:38 6/1
மாடு அல்ல மற்றையவை – குறள்:40 10/2
செய் தக்க அல்ல செய கெடும் செய் தக்க – குறள்:47 6/1
பழையம் என கருதி பண்பு அல்ல செய்யும் – குறள்:70 10/1
நாடு என்ப நாடா வளத்தன நாடு அல்ல
நாட வளம் தரும் நாடு – குறள்:74 9/1,2
அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறு அல்ல
துய்க்க துவர பசித்து – குறள்:95 4/1,2
சீரினும் சீர் அல்ல செய்யாரே சீரொடு – குறள்:97 2/1
ஊண் உடை எச்சம் உயிர்க்கு எல்லாம் வேறு அல்ல
நாண் உடைமை மாந்தர் சிறப்பு – குறள்:102 2/1,2
விழுமிய அல்ல துணிதல் இ மூன்றும் – திரி:9/3
தெரியாது உரைக்கும் வெகுள்வும் பொருள் அல்ல
காதற்படுக்கும் விழைவும் இவை மூன்றும் – திரி:93/2,3
பொய்யாக தம்மை பொருள் அல்ல கூறுபவேல் – பழ:44/2
தத்தமக்கு கொண்ட குறியோ தவம் அல்ல
செத்துக சாந்து படுக்க மனம் ஒத்து – பழ:95/1,2
தங்கள் நேர் வைத்து தகவு அல்ல கூறுதல் – பழ:149/3
நெறி அல்ல சொல்லல் நீ பாண அறி துயில் – பழ:222/3
தருக்கி ஒழுகி தகவு அல்ல செய்தும் – பழ:224/1
தீயன அல்ல செயினும் திறல் வேந்தன் – பழ:234/1
வடு அல்ல செய்தலே வேண்டும் நெடு வரை – பழ:394/2
பல்லின் வனப்பும் வனப்பு அல்ல நூற்கு இயைந்த – சிறுபஞ்:35/3
கள்ளத்த அல்ல கருதின் இவை மூன்றும் – ஏலாதி:27/3
கழுத்தின் வனப்பும் வனப்பு அல்ல எண்ணோடு – ஏலாதி:74/3

TOP


அல்லதன்கண் (1)

கை அல்லதன்கண் செயல் – குறள்:84 2/2

TOP


அல்லது (24)

தன்னையா தான் நோவின் அல்லது துன்னி – நாலடி:8 6/2
வான் தோய் குடி பிறந்தார்க்கு அல்லது வான் தோயும் – நாலடி:15 2/2
பாலொடு அளாய நீர் பால் போல் ஆகும் அல்லது
நீராய் நிறம் தெரிந்து தோன்றாதாம் தேரின் – நாலடி:18 7/1,2
நல் புடை கொண்டமை அல்லது பொன் கேழ் – நாலடி:22 2/2
வினை பயன் அல்லது வேல் நெடும் கண்ணாய் – நாலடி:27 5/3
நின் அல்லது இல் என்று உரை – ஐந்70:58/4
கோடாது நீர் கொடுப்பின் அல்லது கோடா – திணை150:15/2
நன்றி மறப்பது நன்று அன்று நன்று அல்லது
அன்றே மறப்பது நன்று – குறள்:11 8/1,2
ஈதல் இசை பட வாழ்தல் அது அல்லது
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு – குறள்:24 1/1,2
அருள் அல்லது யாது எனின் கொல்லாமை கோறல் – குறள்:26 4/1
பொருள் அல்லது அ ஊன் தினல் – குறள்:26 4/2
இடம் கண்ட பின் அல்லது – குறள்:50 1/2
கல்லார் பிணிக்கும் கடும் கோல் அது அல்லது
இல்லை நிலக்கு பொறை – குறள்:57 10/1,2
கண் அல்லது இல்லை பிற – குறள்:71 10/2
பொருள் அல்லது இல்லை பொருள் – குறள்:76 1/2
அழ சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கு அறிய – குறள்:80 5/1
இல் பிறந்தார்கண் அல்லது இல்லை இயல்பாக – குறள்:96 1/1
உண்டார்கண் அல்லது அடு நறா காமம் போல் – குறள்:109 10/1
மடல் அல்லது இல்லை வலி – குறள்:114 1/2
தொடின் சுடின் அல்லது காம நோய் போல – குறள்:116 9/1
என் அல்லது இல்லை துணை – குறள்:117 8/2
வரைந்து கொண்டு அல்லது பூசார் கலத்தினால் – ஆசாரக்:35/3
அல்லது செய்வார் அரும் பொருள் ஆக்கத்தை – பழ:173/1
கொல்வாங்கு கொன்ற பின் அல்லது உய கொண்டு – பழ:257/3

TOP


அல்லர் (15)

அறியாரும் அல்லர் அறிவது அறிந்தும் – நாலடி:11 8/1
காதலவரும் கருத்து அல்லர் காதலித்து – நாலடி:19 1/2
இனத்து அனையர் அல்லர் எறி கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:25 5/3
செல்லாரும் அல்லர் சிறு நெறி புல்லா – நாலடி:31 3/2
தமர் அல்லர் தம் உடம்பினார் – நாலடி:38 9/4
திருந்திழாய் காதலர் தீர்குவர் அல்லர்
குருந்தின் குவி இணர் உள் உறை ஆக – கார்40:15/1,2
விலங்கல் விளங்கிழாய் செல்வாரோ அல்லர்
அழல் பட்டு அசைந்த பிடியை எழில் களிறு – ஐந்50:32/1,2
விளிந்தாரின் வேறு அல்லர் மன்ற தெளிந்தார் இல் – குறள்:15 3/1
உயிர்ப்ப உளர் அல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர் – குறள்:88 10/1
துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறு அல்லர் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:93 6/1
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும் – குறள்:98 3/1
தஞ்சம் தமர் அல்லர் ஏதிலார் தாம் உடைய – குறள்:130 10/1
துன்னினார் அல்லர் பிறர் – பழ:66/4
நிலைஇய பண்பு இலார் நேர் அல்லர் என்று ஒன்று – பழ:253/1
நிகராக சென்றாரும் அல்லர் இவர் திரை – பழ:307/2

TOP


அல்லராய் (1)

மயரிகள் அல்லராய் மாண்புடையார் சேரும் – இனிய40:12/3

TOP


அல்லல் (12)

அல்லல் களைப எனின் – நாலடி:17 10/4
அல்லல் உழப்பது அறிதிரேல் தொல் சிறப்பின் – நாலடி:26 2/2
அல்லல் அடையப்பட்டார் – நாலடி:29 7/4
அல்லல் அருள் ஆள்வார்க்கு இல்லை வளி வழங்கும் – குறள்:25 5/1
அல்லல் உழப்பது ஆம் நட்பு – குறள்:79 7/2
அகடு ஆரார் அல்லல் உழப்பர் சூது என்னும் – குறள்:94 6/1
அல்லல் உழப்பிக்கும் சூது – குறள்:94 8/2
அரிது ஆற்றி அல்லல் நோய் நீக்கி பிரிவு ஆற்றி – குறள்:116 10/1
அல்லல் நோய் காண்கம் சிறிது – குறள்:131 1/2
அலந்தாரை அல்லல் நோய் செய்து அற்றால் தம்மை – குறள்:131 3/1
தொழுது இருந்தக்கண்ணே ஒழியுமோ அல்லல்
இழுகினான் ஆகாப்பது இல்லையே முன்னம் – பழ:29/2,3
அல்லல் ஒருவர்க்கு அடைந்தக்கால் மற்று அவர்க்கு – பழ:53/1

TOP


அல்லல்கண் (1)

அல்லல்கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு – குறள்:80 8/2

TOP


அல்லவர் (1)

கீழ் அல்லார் கீழ் அல்லவர் – குறள்:98 3/2

TOP


அல்லவரை (2)

பொருள் அல்லவரை பொருளாக செய்யும் – குறள்:76 1/1
தமர் அல்லவரை தலையளித்தக்கண்ணும் – பழ:144/1

TOP


அல்லவற்றை (1)

பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்று உணரும் – குறள்:36 1/1

TOP


அல்லவாம் (1)

பால் வேறு உருவின அல்லவாம் பால் போல் – நாலடி:12 8/2

TOP


அல்லவை (15)

அல்லவை செய்வார்க்கு அறம் கூற்றம் கூற்றாமே – நான்மணி:82/3
அறம்புரிந்து அல்லவை நீக்கல் இனிதே – இனிய40:21/2
ஆக்கம் அழியினும் அல்லவை கூறாத – இனிய40:28/3
அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை – குறள்:10 6/1
அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்கு ஆற்றின் – குறள்:17 4/1
அறன் அழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே – குறள்:19 2/1
அல்லவை செய்து ஒழுகுவார் – குறள்:25 6/2
தவம் மறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல் மறைந்து – குறள்:28 4/1
அறன் இழுக்காது அல்லவை நீக்கி மறன் இழுக்கா – குறள்:39 4/1
அல்லவை செய்து ஒழுகும் வேந்து – குறள்:56 1/2
காணேன் தவறு அல்லவை – குறள்:129 6/2
அல்லவை செய்யும் அலவலையும் இ மூவர் – திரி:99/3
அல்லவை நீங்கிவிடும் – பழ:159/4
அல்லவை செய்குப அல்லாப்பின் அல்லாக்கால் – பழ:290/1
அடைய அடைந்தாரை அல்லவை செய்து – பழ:329/1

TOP


அல்லவையுள் (1)

அல்லவையுள் தோன்றி அலவலைத்து வாழ்பவர் – பழ:326/1

TOP


அல்லள் (1)

நீர் அறிந்து ஒழுகாதாள் தாரம் அல்லள் – முது:5 1/1

TOP


அல்லற்பட்டு (1)

அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே – குறள்:56 5/1

TOP


அல்லற்படுப்பதூஉம் (1)

அல்லற்படுப்பதூஉம் இல் – குறள்:46 10/2

TOP


அல்லற்படுபவோ (1)

அற்றேம் என்று அல்லற்படுபவோ பெற்றேம் என்று – குறள்:63 6/1

TOP


அல்லற்படுவது (1)

அல்லற்படுவது எவன் – குறள்:38 9/2

TOP


அல்லன் (2)

சோர கையன் சொல்மலை அல்லன் – முது:5 4/1
நேரா நெஞ்சத்தோன் நட்டோன் அல்லன் – முது:5 5/1

TOP


அல்லனேல் (2)

காட்சிக்கு எளியன் கடும் சொல்லன் அல்லனேல்
மீக்கூறும் மன்னன் நிலம் – குறள்:39 6/1,2
செங்கோலன் அல்லனேல் செய்வது என் பொங்கு – பழ:391/2

TOP


அல்லா (5)

பொருள் ஆக கொள்வர் புலவர் பொருள் அல்லா
ஏழை அதனை இகழ்ந்து உரைக்கும் பால் கூழை – நாலடி:33 1/2,3
வளம் இல் குளத்தின் கீழ் நெல் சாம் பரம் அல்லா
பண்டத்தின் கீழ் சாம் பகடு – நான்மணி:80/3,4
செல்வார்க்கும் தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை அல்லா
கடைகட்கும் தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை தம் கைத்து – நான்மணி:81/2,3
வன்கண்ணன் ஆகி ஒறுக்க ஒறுக்க அல்லா
மென்கண்ணன் ஆளான் அரசு – பழ:322/3,4
தக்கம் படாமை தவம் அல்லா தக்கார் – சிறுபஞ்:75/2

TOP


அல்லாக்கால் (4)

கோட்டியுள் குன்ற குடி பழிக்கும் அல்லாக்கால்
தோள் புடைக்கொள்ளா எழும் – நாலடி:32 2/3,4
செங்கோலன் அல்லாக்கால் சேர்ந்தாரும் எள்ளுவர் – பழ:248/2
அல்லவை செய்குப அல்லாப்பின் அல்லாக்கால்
செல்வது அறிகிலர் ஆகி சிதைத்து எழுவர் – பழ:290/1,2
தன்னின் வலியானை தான் உடையன் அல்லாக்கால்
என்ன குறையன் இளையரால் மன்னும் – பழ:330/1,2

TOP


அல்லாத (3)

சொலற்பால அல்லாத சொல்லுதலும் குற்றம் – நான்மணி:100/3
அல்லாத என்னையும் தீர மற்று ஐயன்மார் – திணை150:88/1
மறு மனத்தான் அல்லாத மா நலத்த வேந்தன் – பழ:165/1

TOP


அல்லாதது (1)

ஈரம் அல்லாதது கிளை நட்பு அன்று – முது:5 3/1

TOP


அல்லாதவர் (1)

தொழிற்கு உரியர் அல்லாதவர் – ஆசாரக்:81/3

TOP


அல்லாதவர்க்கு (1)

கூன் கையர் அல்லாதவர்க்கு – குறள்:108 7/2

TOP


அல்லாதவரும் (1)

அருள் உடையாரும் மற்று அல்லாதவரும்
பொருள் உடையாரை புகழாதார் இல்லை – பழ:269/1,2

TOP


அல்லாதார் (3)

வலவைகள் அல்லாதார் கால் ஆறு சென்று – நாலடி:27 8/1
உண்டாரே உண்டார் எனப்படுவார் அல்லாதார்
உண்டார் போல் வாய்பூசி செல்வர் அது எடுத்து – ஆசாரக்:18/2,3
ஆய்ந்த அறிவினர் அல்லாதார் புல் உரைக்கு – பழ:268/1

TOP


அல்லாதான் (1)

கற்றானும் கற்றார் வாய் கேட்டானும் அல்லாதான்
தெற்ற உணரான் பொருள்களை எற்றே – பழ:138/1,2

TOP


அல்லாதோன் (1)

வாலியன் அல்லாதோன் தவம் செய்தல் பொய் – முது:7 10/1

TOP


அல்லாப்பின் (1)

அல்லவை செய்குப அல்லாப்பின் அல்லாக்கால் – பழ:290/1

TOP


அல்லாமை (1)

அலவலை அல்லாமை பெண் மகளிர்க்கு ஐந்தும் – சிறுபஞ்:51/3

TOP


அல்லார் (18)

நேர்த்து நிகர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால் – நாலடி:7 4/1
நேர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால் மற்று அது – நாலடி:8 2/1
அல்லார் எனினும் அடக்கி கொளல்வேண்டும் – நாலடி:23 1/2
பெரு நீரார் கேண்மை கொளினும் நீர் அல்லார்
கருமங்கள் வேறுபடும் – நாலடி:24 6/3,4
செவ்வியர் அல்லார் செவி கொடுத்தும் கேட்கலார் – நாலடி:33 2/2
அல்லார் உவப்பது கேடு – நான்மணி:53/4
தமர் அல்லார் கையகத்து ஊண் – நான்மணி:91/4
தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்று அல்லார்
அவம் செய்வார் ஆசையுள் பட்டு – குறள்:27 6/1,2
நுணங்கிய கேள்வியர் அல்லார் வணங்கிய – குறள்:42 9/1
அல்லார் முன் கோட்டி கொளல் – குறள்:72 10/2
இனம் போன்று இனம் அல்லார் கேண்மை மகளிர் – குறள்:83 2/1
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும் – குறள்:98 3/1
கீழ் அல்லார் கீழ் அல்லவர் – குறள்:98 3/2
பேதைகள் அல்லார் புகாஅர் புகுபவேல் – ஆசாரக்:98/2
இற்பாலர் அல்லார் இயல்பு இன்மை நோவது என் – பழ:94/2
நிறை உள்ளர் அல்லார் நிமிர்ந்து பெருகல் – பழ:125/2
பொருள் அல்லார் கூறிய பொய் குறளை வேந்தன் – பழ:147/1
கல்லார் கற்றார் இனத்தர் அல்லார் பெறுபவே – சிறுபஞ்:54/3

TOP


அல்லார்க்கு (3)

வாளொடு என் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூலொடு என் – குறள்:73 6/1
ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கு என்ப – குறள்:92 8/1
நகல் வல்லர் அல்லார்க்கு மா இரு ஞாலம் – குறள்:100 9/1

TOP


அல்லார்கண் (1)

சிற்றினம் அல்லார்கண் சொல்லலும் இ மூன்றும் – திரி:32/3

TOP


அல்லார்கண்ணும் (1)

துலை அல்லார்கண்ணும் கொளல் – குறள்:99 6/2

TOP


அல்லார்தம் (1)

புல்லி கொளினும் பொருள் அல்லார்தம் கேண்மை – இனிய40:34/3

TOP


அல்லாரும் (1)

தக்காரும் தக்கவர் அல்லாரும் தம் நீர்மை – நாலடி:12 2/1

TOP


அல்லாரை (3)

இன்னா செயினும் விடற்பாலர் அல்லாரை
பொன்னாக போற்றி கொளல்வேண்டும் பொன்னோடு – நாலடி:23 5/1,2
நல்லாரை நல்லவர் நாண் உவப்பர் அல்லாரை
அல்லார் உவப்பது கேடு – நான்மணி:53/3,4
வாய்ப்பு உடையாராகி வலவைகள் அல்லாரை
காப்பு அடைய கோடல் இனிது – இனிய40:6/3,4

TOP


அல்லால் (40)

துஞ்சினார் என்று எடுத்து தூற்றப்பட்டார் அல்லால்
எஞ்சினார் இ உலகத்து இல் – நாலடி:3 1/3,4
தாம் செய்வது அல்லால் தவற்றினால் தீங்கு ஊக்கல் – நாலடி:7 9/3
வினைப்பயன் அல்லால் பிற – நாலடி:11 5/4
தாம் செய் வினை அல்லால் தம்மொடு செல்வது மற்று – நாலடி:12 10/1
சிறு வரையேஆயினும் செய்த நன்று அல்லால்
உறு பயனோ இல்லை உயிர்க்கு – நாலடி:13 10/3,4
கூஉம் துணை அல்லால் கொண்டு தடுமாற்றம் – நாலடி:14 10/3
சொல் அளவு அல்லால் பொருள் இல்லை தொல் சிறப்பின் – நாலடி:20 5/2
அகம் புகுமின் உண்ணுமின் என்பவர்மாட்டு அல்லால்
முகம்புகுதல் ஆற்றுமோ மேல் – நாலடி:31 3/3,4
உருத்த மனத்தோடு உயர்வு உள்ளின் அல்லால்
அருத்தம் செறிக்கும் அறிவிலார் பின் சென்று – நாலடி:31 4/2,3
வழிபடுதல் வல்லுதல் அல்லால் பரிசு அழிந்து – நாலடி:31 9/2
கடும் புனலின் நீந்தி கரை வைத்தாற்கு அல்லால்
நெடும் பணை போல் தோள் நேராள் நின்று – திணை150:12/3,4
கடாஅம் மால் யானை கடிந்தானை அல்லால்
தொடாஅவால் என் தோழி தோள் – திணை150:14/3,4
தனக்கு உவமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால்
மன கவலை மாற்றல் அரிது – குறள்:1 7/1,2
அற ஆழி அந்தணன் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால்
பிற ஆழி நீந்தல் அரிது – குறள்:1 8/1,2
விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்று ஆங்கே – குறள்:2 6/1
ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழ் அல்லால்
பொன்றாது நிற்பது ஒன்று இல் – குறள்:24 3/1,2
வித்தகர்க்கு அல்லால் அரிது – குறள்:24 5/2
வகுத்தான் வகுத்த வகை அல்லால் கோடி – குறள்:38 7/1
உளர் என்னும் மாத்திரையர் அல்லால் பயவா – குறள்:41 6/1
அஞ்சாமை அல்லால் துணை வேண்டா எஞ்சாமை – குறள்:50 7/1
அறிந்து ஆற்றி செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினை தான் – குறள்:52 5/1
தொல் படைக்கு அல்லால் அரிது – குறள்:77 2/2
குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒரு கண் – குறள்:110 5/1
பசந்தாள் இவள் என்பது அல்லால் இவளை – குறள்:119 8/1
இவர்க்கு ஊண் கொடுத்து அல்லால் உண்ணாரே என்றும் – ஆசாரக்:21/2
அந்தரத்து அல்லால் உமிழ்வோடு இரு புலனும் – ஆசாரக்:34/2
மேனி அல்லால் பிற – ஆசாரக்:77/3
தமன் என்று இரு நாழி ஈத்தவன் அல்லால்
நமன் என்று காயினும் தான் காயான் மன்னே – பழ:35/1,2
மறந்தானும் தாம் உடைய தாம் போற்றின் அல்லால்
சிறந்தார் தமர் என்று தேற்றார் கை வையார் – பழ:43/1,2
தெருளும் திறம் தெரிதல் அல்லால் வெருள எழுந்து – பழ:147/2
வீற்று வழி அல்லால் வேண்டினும் கைகூடா – பழ:150/2
துரப்பு உடைய மன்னர்க்கே துப்புரவு அது அல்லால்
நிரப்பு இடும்பை மிக்கார்க்கு உதவ ஒன்று ஈதல் – பழ:169/2,3
பொறி பட்டவாறு அல்லால் பூணாது என்று எண்ணி – பழ:220/3
அன்பு அறிந்த பின் அல்லால் யார் யார்க்கும் தம் மறையை – பழ:257/1
புன் சொல் இடர்ப்படுப்பது அல்லால் ஒருவனை – பழ:277/3
ஒளியாரை மீதூர்ந்து ஒழுகுவது அல்லால்
களி யானை மன்னர்க்கோ கைகடத்தல் ஏதம் – பழ:287/1,2
பாழி தோள் வட்டித்தார் காண்பாம் இனிது அல்லால்
வாழைக்காய் உப்பு உறைத்தல் இல் – பழ:338/3,4
தெற்ற அறிவு உடையார்க்கு அல்லால் திறன் இல்லா – பழ:373/1
நடுவணா சென்று அவரை நன்கு எறிதல் அல்லால்
ஒடி எறிய தீரா பகை – பழ:387/3,4
காதலர் என்பது அறிந்து அல்லால் யாது ஒன்றும் – பழ:393/2

TOP


அல்லாவார் (1)

ஆக்கம் இழந்தேம் என்று அல்லாவார் ஊக்கம் – குறள்:60 3/1

TOP


அல்லான் (3)

வாளை மீன் உள்ளல் தலைப்படலும் ஆள் அல்லான்
செல்வ குடியுள் பிறத்தலும் பல் சவையின் – திரி:7/1,2
ஒள்ளியன் அல்லான் மேல் வைத்தல் குரங்கின் கை – பழ:200/3
குடிமகன் அல்லான் கை வைத்தல் கடி நெய்தல் – பழ:396/2

TOP


அல்லானும் (1)

உற்றானும் அல்லானும் ஐந்தும் உணர்வான் நாள் – சிறுபஞ்:42/3

TOP


அல்லானை (1)

வேறலும் நஞ்சு மாறு அல்லானை தேறினால் – சிறுபஞ்:11/2

TOP


அல்லில் (1)

அறி துறைத்து இ அல்லில் நமக்கு – கைந்:11/4

TOP


அல்லேம் (1)

விளியும் என் இன் உயிர் வேறு அல்லேம் என்பார் – குறள்:121 9/1

TOP


அல்லை (3)

வேறு அல்லை பாண வியல் ஊரன் வாய்மொழியை – ஐந்50:21/3
கண் உளவாயின் முலை அல்லை காணலாம் – திணை150:108/1
மாலையோ அல்லை மணந்தார் உயிர் உண்ணும் – குறள்:123 1/1

TOP


அல்வழி (2)

நெஞ்சம் துணை அல்வழி – குறள்:130 9/2
நெஞ்சம் தமர் அல்வழி – குறள்:130 10/2

TOP


அல (1)

ஒருத்தி யான் ஒன்று அல பல் பகை என்னை – திணை150:121/1

TOP


அலகா (1)

வாழ்நாட்கு அலகா வயங்கு ஒளி மண்டிலம் – நாலடி:3 2/1

TOP


அலகு (3)

அலகு சால் கற்பின் அறிவன் நூல் கல்லாது – நாலடி:14 10/1
அலகு உடை நீழலவர் – குறள்:104 4/2
அலகு இல் அக நோய் அகற்றும் நிலை கொள் – திரி:105/2

TOP


அலகையா (1)

அலகையா வைக்கப்படும் – குறள்:85 10/2

TOP


அலங்கார (1)

அலங்கார நல்லார்க்கு அறை – திணை150:127/4

TOP


அலது (1)

நின் அலது இல்லையால் ஈயாயோ கண்ணோட்டத்து – ஐந்70:6/3

TOP


அலந்த (1)

மா அலந்த நோக்கினாய் ஊண் ஈய்ந்தார் மா கடல் சூழ் – ஏலாதி:56/3

TOP


அலந்தார்க்கு (1)

அலந்தார்க்கு ஒன்று ஈந்த புகழும் துளங்கினும் – திரி:41/1

TOP


அலந்தாரை (1)

அலந்தாரை அல்லல் நோய் செய்து அற்றால் தம்மை – குறள்:131 3/1

TOP


அலம்வரும் (1)

வெறியோடு அலம்வரும் யாய் – ஐந்50:20/4

TOP


அலமருப (1)

கேளிர் இழந்தார் அலமருப செம் கண் – கள40:29/3

TOP


அலமரும் (2)

காரோடு அலமரும் கார் வானம் காண்தொறும் – ஐந்70:15/3
நீரோடு அலமரும் கண் – ஐந்70:15/4

TOP


அலர் (11)

அலர் மொழி சென்ற கொடி அக நாட்ட – ஐந்70:33/3
அன்னை முகனும் அது ஆகும் பொன் அலர்
புன்னை அம் பூம் கானல் சேர்ப்பனை தக்க தேர் – ஐந்70:58/2,3
அன்று அறியும் ஆதலால் வாராது அலர் ஒழிய – திணை150:37/3
பெருகுமால் நம் அலர் பேண பெருகா – திணை150:41/2
அலர் எழ ஆர் உயிர் நிற்கும் அதனை – குறள்:115 1/1
அலர் எமக்கு ஈந்தது இ ஊர் – குறள்:115 2/2
கண்டது மன்னும் ஒரு நாள் அலர் மன்னும் – குறள்:115 6/1
அலர் நாண ஒல்வதோ அஞ்சல் ஓம்பு என்றார் – குறள்:115 9/1
கட்டு அலர் தார் மார்ப கலி ஊழி காலத்து – பழ:59/3
கட்டு அலர் கண்ணி புதல்வனை கொண்டு எம் இல் – கைந்:39/3
சாலவும் தூற்றும் அலர் – கைந்:44/4

TOP


அலர்மகளை (1)

அறம் தேயும் பின்னும் அலர்மகளை நீக்கும் – சிறுபஞ்:105/3

TOP


அலர (2)

கரும் கால் மராஅ நுணாவோடு அலர
இரும் சிறை வண்டு இனம் பாலை முரல – திணை50:16/1,2
குருந்து அலர
பீடு ஆர் இரலை பிணை தழுவ காடு ஆர – கைந்:29/1,2

TOP


அலரி (1)

தீம் கரும்பு ஈன்ற திரள் கால் உளை அலரி
தேம் கமழ் நாற்றம் இழந்த ஆங்கு ஓங்கும் – நாலடி:20 9/1,2

TOP


அலரும் (2)

விழித்து அலரும் நெய்தல் துறைவ உரையார் – பழ:182/3
அடும்பு அலரும் சேர்ப்ப அகலுள் நீராலே – பழ:202/3

TOP


அலவ (1)

கொடும் தாள் அலவ குறை யாம் இரப்பேம் – ஐந்50:42/1

TOP


அலவலை (2)

அலவலை இல்லா குடியும் இ மூவர் – திரி:34/3
அலவலை அல்லாமை பெண் மகளிர்க்கு ஐந்தும் – சிறுபஞ்:51/3

TOP


அலவலைத்து (1)

அல்லவையுள் தோன்றி அலவலைத்து வாழ்பவர் – பழ:326/1

TOP


அலவலையும் (1)

அல்லவை செய்யும் அலவலையும் இ மூவர் – திரி:99/3

TOP


அலவன் (6)

அலவன் கண் ஏய்ப்ப அரும்பு ஈன்று அவிழ்ந்த – கார்40:39/1
அடும்பு இவர் எக்கர் அலவன் வழங்கும் – ஐந்70:62/1
கவர் கால் அலவன் தன பெடையோடு – ஐந்70:67/2
பிறங்கு மணல் மேல் அலவன் பரப்ப – திணை50:48/2
கரை அலவன் காலினால் காணா கரை அருகே – திணை150:60/2
அலவன் வழங்கும் அடும்பு இவர் எக்கர் – கைந்:53/1

TOP


அலவனை (1)

அலவனை காதலித்து கால் முரித்து தின்ற – நாலடி:13 3/3

TOP


அலவனையும் (1)

தன் துணையோடு ஆடும் அலவனையும் தான் நோக்கா – திணை150:40/1

TOP


அலவுறினும் (1)

ஆள்தகை மன்னரை சேர்ந்தார் தாம் அலவுறினும்
ஆண்டு ஒன்று வேண்டுதும் என்பது உரையற்க – பழ:178/1,2

TOP


அலற்றும் (1)

மறு இல் பொலம் தொடி வீசும் அலற்றும்
சிறுவன் உடையேன் துணை – ஐந்70:55/3,4

TOP


அலற (4)

பிள்ளையை தாய் அலற கோடலால் மற்று அதன் – நாலடி:2 10/3
கணம் கொண்டு சுற்றத்தார் கல்லென்று அலற
பிணம் கொண்டு காட்டு உய்ப்பார் கண்டும் மணம் கொண்டு ஈண்டு – நாலடி:3 5/1,2
நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் தன் கேள் அலற
சென்றான் எனப்படுதலால் – நாலடி:3 9/3,4
இறா எறி ஓதம் அலற இரைக்கும் – கைந்:58/2

TOP


அலறி (1)

திரை அலறி பேர தெழியா திரியா – திணை150:60/1

TOP


அலறினால் (1)

அழ போகான் அஞ்சான் அலறினால் கேளான் – ஏலாதி:37/1

TOP


அலாம் (1)

வலி அலாம் தாக்கு வலிது – பழ:157/4

TOP


அலார்க்கு (1)

தன் நலம் என் அலார்க்கு ஈயான் எழு பாண – திணை50:34/2

TOP


அலால் (1)

உடுத்து அலால் நீர் ஆடார் ஒன்று உடுத்து உண்ணார் – ஆசாரக்:11/1

TOP


அலி (1)

அலி ஆகி ஆடி உண்பார் – நாலடி:9 5/4

TOP


அலை (9)

அன்னம் கிழிக்கும் அலை கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:11 7/3
அலையும் அலை போயிற்று இன்று – ஐந்70:3/4
குருந்து அலை வான் படலை சூடி சுரும்பு ஆர்ப்ப – ஐந்70:28/1
அதிர் குரல் ஏறோடு அலை கடல் மாந்தி – திணை50:28/1
கொலை மேற்கொண்டாரின் கொடிதே அலை மேற்கொண்டு – குறள்:56 1/1
அச்சம் அலை கடலின் தோன்றலும் ஆர்வு உற்ற – திரி:65/1
ஆலித்து பாயும் அலை கடல் தண் சேர்ப்ப – பழ:40/3
அலை களம் போர் யானை ஆக்கும் நிலைக்களம் – ஏலாதி:12/2
கொலை களவு காம தீ வாழ்க்கை அலை அளவி – ஏலாதி:29/2

TOP


அலைக்கு (1)

கணை அலைக்கு ஒல்கிய யானை துணை இலவாய் – கள40:21/2

TOP


அலைக்கும் (15)

கோதி குழம்பு அலைக்கும் கும்பத்தை பேதை – நாலடி:5 7/2
புனல் செதும்பு நின்று அலைக்கும் பூம் குன்ற நாட – நாலடி:13 8/3
கண்டல் திரை அலைக்கும் கானல் அம் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:20 4/3
கடு விசை நாவாய் கரை அலைக்கும் சேர்ப்ப – நாலடி:23 4/2
முல்லை அலைக்கும் எயிற்றாய் நிரப்பு என்னும் – நாலடி:29 7/3
நில்லா திரை அலைக்கும் நீள் கழி தண் சேர்ப்ப – நாலடி:40 1/3
ஆட்டிவிட்டு ஆறு அலைக்கும் அத்தம் பல நீந்தி – ஐந்50:34/2
உடன்பட்டு வந்து அலைக்கும் மாலைக்கோ எம்மின் – ஐந்70:21/3
ஒன்றாது அலைக்கும் சிறு மாலை மால் உழந்து – ஐந்70:27/3
அம் மாறு அலைக்கும் சுரம் நிரைத்து அம் மா – ஐந்70:29/2
வில் உழுது உண்பார் கடுகி அதர் அலைக்கும்
கல் சூழ் பதுக்கை ஆர் அத்தத்து இறப்பார்கொல் – ஐந்70:30/1,2
பல் குழுவும் பாழ் செய்யும் உட்பகையும் வேந்து அலைக்கும்
கொல் குறும்பும் இல்லது நாடு – குறள்:74 5/1,2
கொள் பொருள் வெஃகி குடி அலைக்கும் வேந்தனும் – திரி:50/1
கறங்கு நீர் கல் அலைக்கும் கானல் அம் சேர்ப்ப – பழ:43/3
கடுகி அதர் அலைக்கும் கல் சூழ் பதுக்கை – கைந்:13/1

TOP


அலைத்து (1)

அலைத்து பால் பெய்துவிடல் – பழ:212/4

TOP


அலைப்பான் (1)

அலைப்பான் பிறிது உயிரை ஆக்கலும் குற்றம் – நான்மணி:100/1

TOP


அலைப்பானும் (1)

ஆற்றானை ஆற்று என்று அலைப்பானும் அன்பு இன்றி – திரி:45/1

TOP


அலைப்பினும் (1)

அலைப்பினும் அன்னே என்று ஓடும் சிலைப்பினும் – நான்மணி:23/2

TOP


அலைபுரியான் (1)

அலைபுரியான் வஞ்சியான் யாதும் நிலை திரியான் – ஏலாதி:2/2

TOP


அலைய (1)

சுட்டி அலைய வரும் – கைந்:39/4

TOP


அலையாமை (2)

ஆற்றானை ஆற்று என்று அலையாமை முன் இனிதே – இனிய40:28/1
அலையாமை ஐயப்படாமை நிலையாமை – ஏலாதி:40/2

TOP


அலையும் (1)

அலையும் அலை போயிற்று இன்று – ஐந்70:3/4

TOP


அலைவு (1)

அலைவு அற்று விட்டன்று வானமும் உண்கண் – ஐந்70:24/3

TOP


அவ்வது (1)

அவ்வது உறைவது அறிவு – குறள்:43 6/2

TOP


அவ்வவ் (1)

இவற்றுக்கண் செவ்வியார் நோக்காரே அவ்வவ்
தொழிற்கு உரியர் அல்லாதவர் – ஆசாரக்:81/2,3

TOP


அவ்வித்து (2)

அவ்வித்து அழுக்காறு உரையாமை முன் இனிதே – இனிய40:36/1
அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானை செய்யவள் – குறள்:17 7/1

TOP


அவ்விய (1)

அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் – குறள்:17 9/1

TOP


அவ்வியம் (1)

அவ்வியம் இல்லார் அறத்து ஆறு உரைக்குங்கால் – நாலடி:33 2/1

TOP


அவ்வியமும் (1)

அறிவு உடையார் அவ்வியமும் செய்ப வறிது உரைத்து – பழ:323/2

TOP


அவட்கு (2)

கூர்ந்த பசலை அவட்கு – கார்40:25/4
வேல் உண்கண் வேத்தோள் அவட்கு – குறள்:112 3/2

TOP


அவட்குஆயின் (1)

அவட்குஆயின் ஐவனம் காவல் அமைந்தது – திணை150:8/1

TOP


அவத்தமே (1)

ஆக்கத்துள் தூங்கி அவத்தமே வாழ்நாளை – நாலடி:33 7/3

TOP


அவம் (4)

தவமும் தவம் உடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை – குறள்:27 2/1
அவம் செய்வார் ஆசையுள் பட்டு – குறள்:27 6/2
அவம் அரிது ஆதல் எளிதால் அவம் இலா – ஏலாதி:3/2
அவம் அரிது ஆதல் எளிதால் அவம் இலா – ஏலாதி:3/2

TOP


அவமதிப்பும் (1)

அவமதிப்பும் ஆன்ற மதிப்பும் இரண்டும் – நாலடி:17 3/1

TOP


அவர் (63)

நேர்த்து இன்னா மற்று அவர் செய்தக்கால் தாம் அவரை – நாலடி:7 7/3
அளந்தன போகம் அவர் அவர் ஆற்றான் – நாலடி:11 3/2
அளந்தன போகம் அவர் அவர் ஆற்றான் – நாலடி:11 3/2
முன்னே கொடுப்பின் அவர் கடியார் தான் கடியான் – நாலடி:28 8/3
பின்னை அவர் கொடுக்கும் போழ்து – நாலடி:28 8/4
பொறாஅர் அவர் என்னின் பொத்தி தம் நெஞ்சத்து – நாலடி:31 10/3
மாரி அறவே அறுமே அவர் அன்பும் – நாலடி:37 10/3
நெய் அற்றகண்ணே அறுமே அவர் அன்பும் – நாலடி:38 1/3
ஆமா போல் நக்கி அவர் கை பொருள் கொண்டு – நாலடி:38 7/1
அவர் மழலை கேட்டல் அமிழ்தின் இனிதே – இனிய40:14/2
மின்னும் அவர் தூது உரைத்து – கார்40:2/4
ஐயம் தீர் காட்சி அவர் வருதல் திண்ணிதாம் – கார்40:12/2
சேர்ந்தன செய் குறி வாரார் அவர் என்று – கார்40:25/3
வந்தன செய் குறி வாரார் அவர் என்று – கார்40:40/1
ஆகும் அவர் காதல் அவா – ஐந்70:29/4
மாண் இழை நல்லார் இள நலம் உண்டு அவர்
மேனி ஒழியவிடும் – திணை50:35/3,4
சொல்லும் அவர் வண்ணம் சோர்வு – திணை50:38/4
அழிவிலர் ஆக அவர் – திணை150:78/4
நண்ணி நீர் சென்மின் நமர் அவர் ஆபவேல் – திணை150:89/1
தம் பொருள் என்ப தம் மக்கள் அவர் பொருள் – குறள்:7 3/1
மக்கள் மெய் தீண்டல் உடற்கு இன்பம் மற்று அவர்
சொல் கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு – குறள்:7 5/1,2
கொன்று அன்ன இன்னா செயினும் அவர் செய்த – குறள்:11 9/1
இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல் அவர் நாண – குறள்:32 4/1
அற்றாரை தேறுதல் ஓம்புக மற்று அவர்
பற்று இலர் நாணார் பழி – குறள்:51 6/1,2
அவர் பழி தம் பழி அன்று – குறள்:106 1/2
மக்களே போல்வர் கயவர் அவர் அன்ன – குறள்:108 1/1
இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும் – குறள்:116 2/1
ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவு ஓம்பல் மற்று அவர்
நீங்கின் அரிதால் புணர்வு – குறள்:116 5/1,2
பிரிவு உரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிது அவர்
நல்குவர் என்னும் நசை – குறள்:116 6/1,2
வேண்டி அவர் கண்ட கண் – குறள்:118 7/2
பேணாது பெட்டார் உளர்மன்னோ மற்று அவர்
காணாது அமைவு இல கண் – குறள்:118 8/1,2
அவர் தந்தார் என்னும் தகையால் இவர்தந்து என் – குறள்:119 2/1
சாயலும் நாணும் அவர் கொண்டார் கைம்மாறா – குறள்:119 3/1
உள்ளுவன்மன் யான் உரைப்பது அவர் திறமால் – குறள்:119 4/1
துறந்தார் அவர் என்பார் இல் – குறள்:119 8/2
நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர் மாட்டு – குறள்:120 9/1
யாமும் உளேம்கொல் அவர் நெஞ்சத்து எம் நெஞ்சத்து – குறள்:121 4/1
ஓஒ உளரே அவர் – குறள்:121 4/2
காதல் அவர் இலர் ஆக நீ நோவது – குறள்:125 2/1
தின்னும் அவர் காணல் உற்று – குறள்:125 4/2
பரிந்து அவர் நல்கார் என்று ஏங்கி பிரிந்தவர் – குறள்:125 8/1
வாள் அற்று புற்கென்ற கண்ணும் அவர் சென்ற – குறள்:127 1/1
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே – குறள்:130 1/1
பெட்டு ஆங்கு அவர் பின் செலல் – குறள்:130 3/2
நாணும் மறந்தேன் அவர் மறக்கல்லா என் – குறள்:130 7/1
எள்ளின் இளிவாம் என்று எண்ணி அவர் திறம் – குறள்:130 8/1
புல்லாது இராஅ புலத்தை அவர் உறும் – குறள்:131 1/1
வல்லது அவர் அளிக்குமாறு – குறள்:133 1/2
அந்தணர்வாய் நாள் கேட்டு செய்க அவர் வாய்ச்சொல் – ஆசாரக்:92/3
பெரியார் முன் யாதும் உரையார் பழி அவர்
கண்ணுளே நோக்கி உரை – ஆசாரக்:97/2,3
வென்று அடுகிற்பாரை வேர்ப்பித்து அவர் காய்வது – பழ:65/1
இறந்து அவர் செய்யும் வருத்தம் குருவி – பழ:100/3
புகல் அரியார் புக்கு அவர் தாமே இகலினால் – பழ:115/2
காட்டி கருமம் கயவர் மேல் வைத்து அவர்
ஆக்குவர் ஆற்ற எமக்கு என்று அமர்ந்து இருத்தல் – பழ:128/1,2
ஆற்றாது அவர் அழுத கண்ணீர்அவை அவர்க்கு – பழ:166/3
மடுத்து அவர் மார்பில் மகிழ்நன் மடுப்ப – பழ:222/2
நூக்கி அவர் வெலினும் தாம் வெலினும் வெம் சமத்து – பழ:296/1
கடிது அவர் காதலிப்ப தாம் காதல் கொண்டு – பழ:309/2
என்ன படினும் அவர் செய்வ செய்வதே – பழ:358/2
ஆற்றும் வகையான் அவர் களைய வேண்டுமே – பழ:369/2
பூண்டு அவர் போற்றி புரக்குங்கால் பூண்ட – ஏலாதி:30/2
தொல்லை விடரகம் நீந்தி பெயர்ந்து அவர்
வல்லை நாம் காணும் வரவு – கைந்:22/3,4
அரிது அவர் வாராவிடல் – கைந்:26/4

TOP


அவர்க்கு (9)

அன்று அவர்க்கு ஆங்கே பிண பறை ஆய் பின்றை – நாலடி:3 3/2
அக்காரம் அன்னார் அவர்க்கு – நாலடி:38 4/4
ஆகின்று நம் ஊர் அவர்க்கு – கார்40:39/4
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே – குறள்:130 1/1
அல்லல் ஒருவர்க்கு அடைந்தக்கால் மற்று அவர்க்கு
நல்ல கிளைகள் எனப்படுவார் நல்ல – பழ:53/1,2
நண்ணி அவர்க்கு நலன் உடைய செய்பவேல் – பழ:74/2
அமரா குறிப்பு அவர்க்கு ஆகாதே தோன்றும் – பழ:144/2
ஆற்றாது அவர் அழுத கண்ணீர்அவை அவர்க்கு
கூற்றமாய் வீழ்ந்துவிடும் – பழ:166/3,4
ஆழ்ந்து நெகிழ்ந்து அவர்க்கு ஈந்தார் கடைபோக – சிறுபஞ்:76/3

TOP


அவர்க்குஆயினும் (1)

இல்லை தவறு அவர்க்குஆயினும் ஊடுதல் – குறள்:133 1/1

TOP


அவர்கண்ணும் (1)

என்னைகொல் தோழி அவர்கண்ணும் நன்கு இல்லை – ஐந்70:58/1

TOP


அவரவர் (3)

தக்கார் தகவு இலர் என்பது அவரவர்
எச்சத்தால் காணப்படும் – குறள்:12 4/1,2
நன்று ஆற்றலுள்ளும் தவறு உண்டு அவரவர்
பண்பு அறிந்து ஆற்றாக்கடை – குறள்:47 9/1,2
எ நீரர்ஆயினும் ஆக அவரவர்
தம் நீரர் ஆதல் தலை – பழ:395/3,4

TOP


அவரவர்க்கு (2)

அன்னரே ஆவர் அவரவர்க்கு முன்னரே – திணை150:106/2
அ நீர் அவரவர்க்கு தக்கு ஆங்கு ஒழுகுபவே – பழ:90/3

TOP


அவரின் (4)

தம்மை இகழ்வாரை தாம் அவரின் முன் இகழ்க – நாலடி:12 7/1
தாமும் அவரின் கடை – நாலடி:23 7/4
முனியார் அரிய முயல்வார் அவரின்
முனியார் அறம் காமுறுவர் இனிய – நான்மணி:102/1,2
அக பட்டி ஆவாரை காணின் அவரின்
மிகப்பட்டு செம்மாக்கும் கீழ் – குறள்:108 4/1,2

TOP


அவரினும் (1)

நல்லார் நலத்தை உணரின் அவரினும்
நல்லார் உணர்ப பிறர் உணரார் நல்ல – பழ:337/1,2

TOP


அவரும் (2)

யானும் அவரும் வருந்த சிறு மாலை – ஐந்70:20/3
தேவர் அனையர் கயவர் அவரும் தாம் – குறள்:108 3/1

TOP


அவருள் (2)

திரிவு இன்றி தீர்ந்தார் போல் சொல்லி அவருள்
ஒருவரோடு ஒன்றி ஒருப்படாதாரே – பழ:10/2,3
செருக்கு உடை மன்னர் இடை புக்கு அவருள்
ஒருத்தற்கு உதவாத சொல்லின் தனக்கு – பழ:187/1,2

TOP


அவருள்ளும் (1)

எல்லார்க்கும் நன்று ஆம் பணிதல் அவருள்ளும்
செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து – குறள்:13 5/1,2

TOP


அவரேயாய் (1)

பண்டு அறிவார் போலாது தாமும் அவரேயாய்
விண்டு ஒரீஇ மாற்றிவிடுதல் அது அன்றோ – பழ:251/2,3

TOP


அவரை (14)

நேர்த்து இன்னா மற்று அவர் செய்தக்கால் தாம் அவரை
பேர்த்து இன்னா செய்யாமை நன்று – நாலடி:7 7/3,4
தமர் அன்மை தாம் அறிந்தார்ஆயின் அவரை
தமரினும் நன்கு மதித்து தமர் அன்மை – நாலடி:23 9/2,3
சான்றோர் சமழ்த்தனர் நிற்பவே மற்று அவரை
ஈன்றாட்கு இறப்ப பரிந்து – நாலடி:32 6/3,4
தம்கண் மரபு இல்லார் பின் சென்று தாம் அவரை
எம்கண் வணக்குதும் என்பவர் புன் கேண்மை – நாலடி:34 6/1,2
அவரை பொருந்திய பைம் குரல் ஏனல் – ஐந்70:1/1
இசை உரைக்கும் என் செய்து இர நின்று அவரை
வசை உரைப்ப சால வழுத்தீர் பசை பொறை – திணை150:130/1,2
தொடியொடு தோள் நெகிழ நோவல் அவரை
கொடியர் என கூறல் நொந்து – குறள்:124 6/1,2
உறாஅதவர் கண்ட கண்ணும் அவரை
செறாஅர் என சேறி என் நெஞ்சு – குறள்:130 2/1,2
இற்றே அவரை தெளியற்க மற்றவர் – பழ:114/2
மறைக்கண் பிரித்து அவரை மாற்றாது ஒழிதல் – பழ:180/3
கொழித்து கொளப்பட்ட நண்பின் அவரை
பழித்து பலர் நடுவண் சொல்லாடார் என்கொல் – பழ:182/1,2
முட்டாது அவரை வியங்கொளவேண்டுமால் – பழ:279/2
கூர்த்து அவரை தாம் நலிதல் கோள் அன்றால் சான்றவர்க்கு – பழ:375/2
நடுவணா சென்று அவரை நன்கு எறிதல் அல்லால் – பழ:387/3

TOP


அவரொடு (4)

என்னை அவரொடு பட்டது புன்னை – நாலடி:12 7/2
இன்புறுவ இன்புற்று எழீஇ அவரொடு
துன்புறுவ துன்புறாக்கால் – நாலடி:21 9/3,4
மற்று யான் என் உளேன் மன்னோ அவரொடு யான் – குறள்:121 6/1
ஒழுக்கி அவரொடு உடனுறைசெய்தல் – பழ:142/3

TOP


அவரோடு (1)

இடையீடு உடையார் இவர் அவரோடு என்று – பழ:113/1

TOP


அவலம் (1)

நெஞ்சத்து அவலம் இலர் – குறள்:108 2/2

TOP


அவள் (5)

ஒண் செய்யாள் பார்த்துறின் உண்டாகும் மற்று அவள்
துன்புறுவாள்ஆகின் கெடும் – நான்மணி:64/3,4
சிறிது அவள் செல்லாள் இறும் என்று அஞ்சி சிறிது அவள் – திணை150:17/2
சிறிது அவள் செல்லாள் இறும் என்று அஞ்சி சிறிது அவள்
நல்கும்வாய் காணாது நைந்து உருகி என் நெஞ்சம் – திணை150:17/2,3
நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃது அவள்
யாப்பினுள் அட்டிய நீர் – குறள்:110 3/1,2
அஃது ஆண்டு அவள் செய்தது – குறள்:128 9/2

TOP


அவளை (1)

அறிகு அவளை ஐய இடை மடவாய் ஆய – திணை150:17/1

TOP


அவற்கு (4)

அறம் கூற வேண்டா அவற்கு – நாலடி:16 8/4
தமரை தலைவைத்த காலை தமர் அவற்கு
வேலின்வாய்ஆயினும் வீழ்வார் மறுத்து உரைப்பின் – பழ:31/2,3
தன் நலிகிற்பான் தலை வரின் தான் அவற்கு
பின் நலிவானை பெறல் வேண்டும் என்னதூஉம் – பழ:156/1,2
ஆண் ஆக்கம் வேண்டாதான் ஆசான் அவற்கு இயைந்த – சிறுபஞ்:27/1

TOP


அவற்றின் (1)

இன் துணையா கொள்க அவற்றின் ஒன்று – குறள்:88 5/2

TOP


அவற்றினும் (1)

அவற்றினும் அஞ்சப்படும் – நாலடி:9 9/4

TOP


அவற்று (2)

அவற்று அவற்று ஆம் துணைய ஆகி பயத்தான் – பழ:327/2
அவற்று அவற்று ஆம் துணைய ஆகி பயத்தான் – பழ:327/2

TOP


அவற்றுள் (2)

குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள்
மிகை நாடி மிக்க கொளல் – குறள்:51 4/1,2
எச்சில் பலவும் உள மற்று அவற்றுள்
இயக்கம் இரண்டும் இணைவிழைச்சு வாயில்விழைச்சு – ஆசாரக்:7/1,2

TOP


அவற்றை (2)

உய்த்து அகம் எல்லாம் நிறைப்பினும் மற்று அவற்றை
போற்றும் புலவரும் வேறே பொருள் தெரிந்து – நாலடி:32 8/2,3
தம்மை உடையார் அவற்றை சலம் ஒழுகல் – பழ:346/2

TOP


அவன் (8)

அவன் துணையா ஆறு போய் அற்றே நூல் கற்ற – நாலடி:14 6/3
நல்லார் வருந்தியும் கேட்பரே மற்று அவன்
பல்லாருள் நாணல் பரிந்து – நாலடி:16 5/3,4
ஈத்து உண்பான் என்பான் இசை நடுவான் மற்று அவன்
கைத்து உண்பான் காங்கி எனப்படுவான் தெற்ற – நான்மணி:59/1,2
அணி இகவா நிற்க அவன் அணங்கு மாதர் – திணை150:135/3
காவலனை ஆக வழிபட்டார் மற்று அவன்
ஏவல் வினை செய்திருந்தார்க்கு உதவு அடுத்தல் – பழ:20/1,2
அவன் இவன் என்று உரைத்து எள்ளி மற்று யாரோ – பழ:35/3
மெலிந்து அவன் வீழாமை கண்டு மலிந்து அடைதல் – பழ:354/2
கேட்பவன் கேடு இல் பெரும் புலவன் பாட்டு அவன்
சிந்தையான் ஆகும் சிறத்தல் உலகினுள் – சிறுபஞ்:31/2,3

TOP


அவன்கண் (1)

அதனை அவன்கண் விடல் – குறள்:52 7/2

TOP


அவன்ஆயின் (1)

ஆகும் அவன்ஆயின் ஐம் களிற்றின் ஆட்டுண்டு – ஏலாதி:11/3

TOP


அவனின் (1)

பெரும் கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின்
மருங்கு உடையார் மா நிலத்து இல் – குறள்:53 6/1,2

TOP


அவனே (1)

என்றும் அவனே பிறக்கலான் குன்றின் – நாலடி:31 7/2

TOP


அவனை (8)

பொருளும் அவனை நகுமே உலகத்து – நாலடி:28 3/3
அருளும் அவனை நகும் – நாலடி:28 3/4
வினைக்கு உரிமை நாடிய பின்றை அவனை
அதற்கு உரியன் ஆக செயல் – குறள்:52 8/1,2
இறை காக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை
முறை காக்கும் முட்டா செயின் – குறள்:55 7/1,2
சொலல் வல்லன் சோர்வு இலன் அஞ்சான் அவனை
இகல் வெல்லல் யார்க்கும் அரிது – குறள்:65 7/1,2
நலத்தின்கண் நார் இன்மை தோன்றின் அவனை
குலத்தின்கண் ஐயப்படும் – குறள்:96 8/1,2
ஆறா சினத்தன் அறிவு இலன் மற்று அவனை
மாறி ஒழுகல் தலை என்ப ஏறி – பழ:385/1,2
நோக்கும் வாய் நோக்கி நுழைவானேல் மற்று அவனை
யாக்குமவர் யாக்கும் அணைந்து – ஏலாதி:8/3,4

TOP


அவா (21)

கண் அவா தக்க கலம் – நாலடி:26 1/4
அவா ஆம் அடைந்தார்கட்கு உள்ளம் தவாவாம் – நான்மணி:66/3
அவா இலார் செய்யும் வினை – நான்மணி:66/4
ஐ வாய் வேட்கை அவா அடக்கல் முன் இனிதே – இனிய40:25/1
ஆகும் அவர் காதல் அவா – ஐந்70:29/4
அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னா சொல் நான்கும் – குறள்:4 5/1
அவா என்ப எல்லா உயிர்க்கும் எஞ்ஞான்றும் – குறள்:37 1/1
தூஉய்மை என்பது அவா இன்மை மற்று அது – குறள்:37 4/1
அற்றவர் என்பார் அவா அற்றார் மற்றையார் – குறள்:37 5/1
வஞ்சிப்பது ஓரும் அவா – குறள்:37 6/2
அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல் – குறள்:37 8/1
இன்பம் இடையறாது ஈண்டும் அவா என்னும் – குறள்:37 9/1
ஆரா இயற்கை அவா நீப்பின் அ நிலையே – குறள்:37 10/1
அன்பு அறிவு தேற்றம் அவா இன்மை இ நான்கும் – குறள்:52 3/1
அவா உண்டேல் உண்டாம் சிறிது – குறள்:108 5/2
கூடுவேம் என்பது அவா – குறள்:131 10/2
பற்று அறாது ஓடும் அவா தேரும் தெற்றென – திரி:22/2
உண்ணாமை நன்று அவா நீக்கி விருந்து கண்மாறு – சிறுபஞ்:50/1
அவா அறுக்கல் உற்றான் தளரான் அ ஐந்தின் – ஏலாதி:11/1
அவா அறுப்பின் ஆற்ற அமையும் அவா அறான் – ஏலாதி:11/2
அவா அறுப்பின் ஆற்ற அமையும் அவா அறான் – ஏலாதி:11/2

TOP


அவாம் (2)

ஊருணி நீர் நிறைந்து அற்றே உலகு அவாம்
பேர் அறிவாளன் திரு – குறள்:22 5/1,2
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் வேந்து அவாம்
பண்பு உடைமை தூது உரைப்பான் பண்பு – குறள்:69 1/1,2

TOP


அவாய் (3)

பெண் அவாய் ஆண் இழந்த பேடி அணியாளோ – நாலடி:26 1/3
கேட்டார் பிணிக்கும் தகை அவாய் கேளாரும் – குறள்:65 3/1
ஓர்த்து உடம்பு பேரும் என்று ஊன் அவாய் உண்ணானேல் – சிறுபஞ்:17/3

TOP


அவாவினை (3)

ஐ வாய வேட்கை அவாவினை கைவாய் – நாலடி:6 9/2
ஆதும் நாம் என்னும் அவாவினை கைவிட்டு – நாலடி:19 1/3
அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவா வினை – குறள்:37 7/1

TOP


அவாஅ (1)

விடும் அன்றோ வீங்க பிணிப்பின் அவாஅ
படும் அன்றோ பல் நூல் வலையில் கெடும் அன்றோ – நான்மணி:78/2,3

TOP


அவி (2)

அவி சொரிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் – குறள்:26 9/1
செவி உணவின் கேள்வி உடையார் அவி உணவின் – குறள்:42 3/1

TOP


அவித்தான் (2)

பொறி வாயில் ஐந்து அவித்தான் பொய் தீர் ஒழுக்க – குறள்:1 6/1
ஐந்து அவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்பு உளார் கோமான் – குறள்:3 5/1

TOP


அவித்து (3)

செவி சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்து ஒழுகல் – குறள்:70 4/1
அரிது அவித்து ஆசு இன்று உணர்ந்தவன் பாதம் – பழ:1/1
திரை அவித்து ஆடார் கடல் – பழ:317/4

TOP


அவிதல் (1)

விழவு ஊரில் கூத்தே போல் வீழ்ந்து அவிதல் கண்டும் – பழ:343/2

TOP


அவிந்த (4)

இடு நீற்றால் பை அவிந்த நாகம் போல் தத்தம் – நாலடி:7 6/3
ஓசை அவிந்த பின் ஆடுதும் என்று அற்றால் – நாலடி:34 2/2
ஆன்று அவிந்த சான்றோருள் பேதை புகல் இன்னா – இன்னா40:17/1
ஆன்று அவிந்த மூத்த விழுமியார்தம்மோடு அங்கு – ஆசாரக்:60/2

TOP


அவிந்தார் (1)

அனைத்தினும் ஆன்று அவிந்தார் ஆகி நினைத்திருந்து – பழ:359/2

TOP


அவிந்து (1)

நோன்று அவிந்து வாழாதார் நோன்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:17/3

TOP


அவிப்பான் (1)

வம்பலர் வாயை அவிப்பான் புகுவாரே – பழ:135/3

TOP


அவிய (1)

பரிவோடு நோய் அவிய பன்னி ஆராய்ந்து – திரி:106/3

TOP


அவியா (1)

அரம் போல் கிளை அடங்கா பெண் அவியா தொண்டு – சிறுபஞ்:60/1

TOP


அவியினும் (1)

அவியினும் வாழினும் என் – குறள்:42 10/2

<