வ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வ 7
வகரம் 3
வகுத்தோர் 1
வகுப்பின் 1
வகை 1
வகைத்தாய் 1
வகையே 1
வசை 1
வசை_இலா 1
வடிவும் 1
வண்ண 1
வந்த 2
வந்தால் 4
வந்திடினும் 1
வந்தித்து 1
வந்து 9
வம்பு 1
வயம் 1
வர்க்கத்து 2
வர்க்கம் 1
வரம்பாம் 2
வரவும் 1
வரி 1
வரி_வளாய் 1
வரியின் 1
வரியும் 1
வரில் 1
வரின் 4
வரினும் 1
வரினே 2
வருக்கம் 1
வருதல் 1
வருதலும் 1
வரும் 12
வரைவு 1
வல் 3
வல்_உகரம் 1
வல்_ஒற்று 1
வல்லெழுத்தாம் 1
வல்லெழுத்து 1
வலி 1
வலித்தலே 1
வழக்கிற்கு 1
வழக்கினிடத்து 1
வழக்கினையும் 1
வழக்கும் 1
வழக்கேல் 1
வழுவும் 1
வழுவுறுப்பு 1
வளமை 1
வளாய் 1
வன்மை 3
வன்மையே 1

வ (7)

ஈட்டிய வ வரியின் எட்டு எழுத்தும் ஈட்டு – நேமி-எழுத்து:1 7/2
ஆதி உயிர் வ இயையின் ஔ ஆம் அஃது அன்றி – நேமி-எழுத்து:1 9/1
வகரம் வந்தால் குறுகும் வ அழிந்து ம ஆம் – நேமி-எழுத்து:1 18/3
மகரம் த வ ய ஆம் வந்து – நேமி-எழுத்து:1 18/4
வந்து உறழும் ம ன வ ய ன லக்கள் சந்திகளின் – நேமி-எழுத்து:1 24/2
ஆய்ந்த து று டுவும் அ ஆ வ ஈறும் ஆம் – நேமி-சொல்:1 4/3
சொன்ன அ ஆ வ து டு றுவும் அஃறிணையின் – நேமி-சொல்:6 41/1
மேல்

வகரம் (3)

யகர வகரம் இறுதி இடத்து ஓரோர் – நேமி-எழுத்து:1 13/3
மகரம் கெட வகரம் ஆம் – நேமி-எழுத்து:1 13/4
வகரம் வந்தால் குறுகும் வ அழிந்து ம ஆம் – நேமி-எழுத்து:1 18/3
மேல்

வகுத்தோர் (1)

சொல் முன் வகுத்தோர் துணிவு – நேமி-சொல்:6 43/4
மேல்

வகுப்பின் (1)

மருவிய பால் ஐந்தும் வகுப்பின் பொருவு_இலா – நேமி-சொல்:1 3/2
மேல்

வகை (1)

இரண்டு ஈற்று மூ வகை பேர் முன் நிலைக்-கண் என்றும் – நேமி-சொல்:4 23/3
மேல்

வகைத்தாய் (1)

முற்று எச்சம் என்று இரண்டாய் மூ வகைத்தாய் மூன்று இடத்து – நேமி-சொல்:6 38/3
மேல்

வகையே (1)

எய்தும் பெயர் வினையும் இவ் வகையே செய்து அமைத்தால் – நேமி-எழுத்து:1 12/2
மேல்

வசை (1)

வசை_இலா மூன்று வரம்பாம் அசைநிலை – நேமி-சொல்:6 49/2
மேல்

வசை_இலா (1)

வசை_இலா மூன்று வரம்பாம் அசைநிலை – நேமி-சொல்:6 49/2
மேல்

வடிவும் (1)

வடிவும் புணர்ச்சியும் ஆய ஓர் ஏழும் – நேமி-பாயிரம்:1 1/3
மேல்

வண்ண (1)

வண்ண சினை சொல் வரும் – நேமி-சொல்:1 14/4
மேல்

வந்த (2)

கந்தம் மலி நெஞ்சு தலை கண்டத்து வந்த பின் – நேமி-எழுத்து:1 6/2
வந்த மகன் மகளோடு ஆங்கு அவையும் முந்திய – நேமி-சொல்:5 34/2
மேல்

வந்தால் (4)

குற்றொற்று இரட்டும் உயிர் வந்தால் ய ர ழக்-கண் – நேமி-எழுத்து:1 15/1
வகரம் வந்தால் குறுகும் வ அழிந்து ம ஆம் – நேமி-எழுத்து:1 18/3
மரபிற்றாம் அஃறிணைப்பேர் வந்தால் மரபில் – நேமி-சொல்:4 28/2
கள்ளொடு வந்தால் இரு திணைக்கும் பன்மை பால் – நேமி-சொல்:5 36/3
மேல்

வந்திடினும் (1)

வரி_வளாய் தொல் குறை சொல் வந்திடினும் உண்மை – நேமி-சொல்:9 66/3
மேல்

வந்தித்து (1)

தாது ஆர் மலர் பிண்டி தத்துவனை வந்தித்து
போது ஆர் நறும் தெரியல் போர் வேல் கண் பேதாய் – நேமி-சொல்:0 0/1,2
மேல்

வந்து (9)

பூவின் மேல் வந்து அருளும் புங்கவன்-தன் பொன்_பாதம் – நேமி-பாயிரம்:1 3/1
மகரம் த வ ய ஆம் வந்து – நேமி-எழுத்து:1 18/4
வந்து உறழும் ம ன வ ய ன லக்கள் சந்திகளின் – நேமி-எழுத்து:1 24/2
வழக்கும் தகுதியுமாய் வந்து ஒழுகும் சொற்கள் – நேமி-சொல்:1 10/3
இனம் உண்டாய் பண்பு வந்து எய்தும் புனை_இழாய் – நேமி-சொல்:1 14/2
மாறினும் தான் நிற்றல் வந்து ஒன்றின் ஒன்று ஏற்றல் – நேமி-சொல்:3 20/3
குன்றா சில சொல் இடை வந்து கூடி உடன் – நேமி-சொல்:6 45/3
வளமை வயம் வலி ஆம் வந்து – நேமி-சொல்:8 58/4
வந்து ஒருமை பன்மை மயங்கினும் பைம்_தொடியாய் – நேமி-சொல்:9 69/2
மேல்

வம்பு (1)

நம்பொடு மேவு நசை ஆகும் வம்பு
நிலையின்மை பொன்மை நிறம் பசலை என்ப – நேமி-சொல்:8 56/2,3
மேல்

வயம் (1)

வளமை வயம் வலி ஆம் வந்து – நேமி-சொல்:8 58/4
மேல்

வர்க்கத்து (2)

வாய்ந்த உயிர் பின் வரும் எழுத்தின் வர்க்கத்து ஒற்று – நேமி-எழுத்து:1 16/1
மகரம் தான் வன்மை வரின் வர்க்கத்து ஒற்று ஆகும் – நேமி-எழுத்து:1 18/1
மேல்

வர்க்கம் (1)

வல்_ஒற்று மெல்_ஒற்று வர்க்கம் அளபெடைகள் – நேமி-எழுத்து:1 3/3
மேல்

வரம்பாம் (2)

இசைநிறை நான்கு வரம்பாம் விரைசொல் – நேமி-சொல்:6 49/1
வசை_இலா மூன்று வரம்பாம் அசைநிலை – நேமி-சொல்:6 49/2
மேல்

வரவும் (1)

அடிமறி ஆற்று வரவும் துடி_இடையாய் – நேமி-சொல்:9 67/2
மேல்

வரி (1)

வரி_வளாய் தொல் குறை சொல் வந்திடினும் உண்மை – நேமி-சொல்:9 66/3
மேல்

வரி_வளாய் (1)

வரி_வளாய் தொல் குறை சொல் வந்திடினும் உண்மை – நேமி-சொல்:9 66/3
மேல்

வரியின் (1)

ஈட்டிய வ வரியின் எட்டு எழுத்தும் ஈட்டு – நேமி-எழுத்து:1 7/2
மேல்

வரியும் (1)

காட்டும் உயிரும் க ச த ந ப ம வரியும்
ஈட்டிய வ வரியின் எட்டு எழுத்தும் ஈட்டு – நேமி-எழுத்து:1 7/1,2
மேல்

வரில் (1)

குற்றுகரம் ஆவி வரில் சிதையும் கூறிய வல் – நேமி-எழுத்து:1 14/1
மேல்

வரின் (4)

ஆன்ற உயிர் பின்னும் ஆவி வரின் தோன்றும் – நேமி-எழுத்து:1 13/2
மகரம் தான் வன்மை வரின் வர்க்கத்து ஒற்று ஆகும் – நேமி-எழுத்து:1 18/1
புகர் இலா மென்மை வரின் பொன்றும் நிகர்_இல் – நேமி-எழுத்து:1 18/2
உரி வரின் நாழியின் ஈற்று உயிர்மெய் ஐந்தாம் – நேமி-எழுத்து:1 19/1
மேல்

வரினும் (1)

வலித்தலே நீட்டல் வரினும் ஒலிக்கும் – நேமி-சொல்:9 66/2
மேல்

வரினே (2)

வன்மை வரினே ள ண ல ன மாண் ட ற ஆம் – நேமி-எழுத்து:1 17/1
மென்மை வரினே ள ல ண ன ஆம் த நக்கள் – நேமி-எழுத்து:1 17/2
மேல்

வருக்கம் (1)

பிணைந்த வருக்கம் பெயர்த்து இயல்பு சந்தி – நேமி-எழுத்து:1 15/3
மேல்

வருதல் (1)

தோற்றல் உருபு தொக வருதல் ஏற்ற பொருள் – நேமி-சொல்:3 20/2
மேல்

வருதலும் (1)

வேறு வருதலும் மெய் இயல்பும் கூறும் – நேமி-சொல்:4 23/2
மேல்

வரும் (12)

அடைய வரும் இகரம் அன்றி மட நல்லாய் – நேமி-எழுத்து:1 4/2
நேர்ந்த மொழி பொருளை நீக்க வரும் நகரம் – நேமி-எழுத்து:1 11/1
வாய்ந்த உயிர் பின் வரும் எழுத்தின் வர்க்கத்து ஒற்று – நேமி-எழுத்து:1 16/1
இறுதி வரும் எழுத்தாம் ஈறு அர் ஆம் ஓரோர் – நேமி-எழுத்து:1 16/3
மறுவில் பதம் கெட்டு வரும் – நேமி-எழுத்து:1 16/4
வரும் உயிர் ஒன்று ஒன்பான் மயங்கும் தெரிய – நேமி-எழுத்து:1 19/2
மற்றவை போய் ஈறு வரும் – நேமி-எழுத்து:1 20/4
வண்ண சினை சொல் வரும் – நேமி-சொல்:1 14/4
எய்தும் குறிப்பும் இயல வரும் தையலாய் – நேமி-சொல்:2 17/2
தேற வரும் மெய்ந்நூல் தெளிவு – நேமி-சொல்:3 20/4
மான்_விழி ஆய் ஆய் வரும் – நேமி-சொல்:4 25/4
கொள வரும் ஏகாரமும் கூவுங்கால் சேய்மைக்கு – நேமி-சொல்:4 28/3
மேல்

வரைவு (1)

வரைவு புதுமையுடன் கூர்மை புரை தீர் – நேமி-சொல்:8 57/2
மேல்

வல் (3)

வல்_ஒற்று மெல்_ஒற்று வர்க்கம் அளபெடைகள் – நேமி-எழுத்து:1 3/3
குற்றுகரம் ஆவி வரில் சிதையும் கூறிய வல்
ஒற்று முன் தோன்றுதலும் உண்டாகும் முன் தோன்றும் – நேமி-எழுத்து:1 14/1,2
எல்லாம் கெட்டு ஆறு இரண்டு ஆவியின் பின் வல்_உகரம் – நேமி-எழுத்து:1 21/3
மேல்

வல்_உகரம் (1)

எல்லாம் கெட்டு ஆறு இரண்டு ஆவியின் பின் வல்_உகரம்
நல்லாய் இரம் ஈறாய் நாட்டு – நேமி-எழுத்து:1 21/3,4
மேல்

வல்_ஒற்று (1)

வல்_ஒற்று மெல்_ஒற்று வர்க்கம் அளபெடைகள் – நேமி-எழுத்து:1 3/3
மேல்

வல்லெழுத்தாம் (1)

மென்மையதன் வல்லெழுத்தாம் வேல்_கண்ணாய் முற்றுகர – நேமி-எழுத்து:1 14/3
மேல்

வல்லெழுத்து (1)

நிற்க பின் வல்லெழுத்து நேருமேல் ஒற்றாம் – நேமி-எழுத்து:1 15/2
மேல்

வலி (1)

வளமை வயம் வலி ஆம் வந்து – நேமி-சொல்:8 58/4
மேல்

வலித்தலே (1)

வலித்தலே நீட்டல் வரினும் ஒலிக்கும் – நேமி-சொல்:9 66/2
மேல்

வழக்கிற்கு (1)

எய்தப்படும் வழக்கிற்கு ஈங்கு – நேமி-சொல்:9 65/4
மேல்

வழக்கினிடத்து (1)

இயலும் வழக்கினிடத்து – நேமி-சொல்:5 37/4
மேல்

வழக்கினையும் (1)

சான்றோர் வழக்கினையும் செய்யுளும் சார்ந்து இயலின் – நேமி-சொல்:9 69/3
மேல்

வழக்கும் (1)

வழக்கும் தகுதியுமாய் வந்து ஒழுகும் சொற்கள் – நேமி-சொல்:1 10/3
மேல்

வழக்கேல் (1)

இனம் இன்றி பண்பு உண்டாம் செய்யும் வழக்கேல்
இனம் உண்டாய் பண்பு வந்து எய்தும் புனை_இழாய் – நேமி-சொல்:1 14/1,2
மேல்

வழுவும் (1)

ஏற்ற திணை இரண்டும் பால் ஐந்தும் ஏழ் வழுவும்
வேற்றுமை எட்டும் தொகை ஆறும் ஆற்று_அரிய – நேமி-சொல்:1 1/1,2
மேல்

வழுவுறுப்பு (1)

வழுவுறுப்பு திங்கள் மகவும் பழுது_இல் – நேமி-சொல்:1 8/2
மேல்

வளமை (1)

வளமை வயம் வலி ஆம் வந்து – நேமி-சொல்:8 58/4
மேல்

வளாய் (1)

வரி_வளாய் தொல் குறை சொல் வந்திடினும் உண்மை – நேமி-சொல்:9 66/3
மேல்

வன்மை (3)

தொடர் நெடில் கீழ் வன்மை மேல் உகரம் ய பின்பு – நேமி-எழுத்து:1 4/1
வன்மை வரினே ள ண ல ன மாண் ட ற ஆம் – நேமி-எழுத்து:1 17/1
மகரம் தான் வன்மை வரின் வர்க்கத்து ஒற்று ஆகும் – நேமி-எழுத்து:1 18/1
மேல்

வன்மையே (1)

வன்மையே மென்மை இடைமை ஆம் வாள்_கண்ணாய் – நேமி-எழுத்து:1 2/3
மேல்