வை – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வைக்க 1
வைத்து 1
வைப்பாகும் 1

வைக்க (1)

அன்மை துணி பொருள் மேல் வைக்க ஒரு பேர் பொதுச்சொல் – நேமி-சொல்:1 7/3
மேல்

வைத்து (1)

மயக்கு_இலா மூன்றனையும் வைத்து கயல்_கண்ணாய் – நேமி-சொல்:5 33/2
மேல்

வைப்பாகும் (1)

நண்ணு முதல் வைப்பாகும் நன்கு – நேமி-எழுத்து:1 1/4
மேல்