வே – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


வேண்டுவன (1)

விரித்து உரைத்த நூல்களினும் வேண்டுவன கொண்டு – நேமி-சொல்:0 0/3
மேல்

வேந்து (1)

குழு அடிமை வேந்து குழவி விருந்து – நேமி-சொல்:1 8/1
மேல்

வேல் (3)

மென்மையதன் வல்லெழுத்தாம் வேல்_கண்ணாய் முற்றுகர – நேமி-எழுத்து:1 14/3
போது ஆர் நறும் தெரியல் போர் வேல் கண் பேதாய் – நேமி-சொல்:0 0/2
வேறொன்றில் சேர்தல் என இரண்டாம் வேல்_கண்ணாய் – நேமி-சொல்:3 22/3
மேல்

வேல்_கண்ணாய் (2)

மென்மையதன் வல்லெழுத்தாம் வேல்_கண்ணாய் முற்றுகர – நேமி-எழுத்து:1 14/3
வேறொன்றில் சேர்தல் என இரண்டாம் வேல்_கண்ணாய்
ஈறு திரிதலும் உண்டு ஈண்டு – நேமி-சொல்:3 22/3,4
மேல்

வேற்றுமை (4)

வேற்றுமை எட்டும் தொகை ஆறும் ஆற்று_அரிய – நேமி-சொல்:1 1/2
ஈண்டு உரைப்பின் வேற்றுமை எட்டு ஆகும் மூண்டவை தாம் – நேமி-சொல்:2 15/2
வேற்றுமை ஒன்றன் உரிமைக்-கண் வேறொன்று – நேமி-சொல்:3 20/1
வேற்றுமை உம்மை வினை பண்பு உவமையும் – நேமி-சொல்:9 60/1
மேல்

வேற்றுமையாம் (1)

பெயர் எழுவாய் வேற்றுமையாம் பின்பு அது தான் ஆறு – நேமி-சொல்:2 16/1
மேல்

வேறு (5)

மேய இரு சொல் பொருள் தோன்ற வேறு இருத்தி – நேமி-எழுத்து:1 22/1
வேறு வருதலும் மெய் இயல்பும் கூறும் – நேமி-சொல்:4 23/2
வேறு இல்லை உண்டு வியங்கோளும் தேறும் – நேமி-சொல்:6 44/2
விலை நொடை வாள் ஒளியாம் வேறு – நேமி-சொல்:8 56/4
மெய்யொடும் போம் ஒற்றொடும் போம் வேறு – நேமி-சொல்:9 62/4
மேல்

வேறொன்றில் (1)

வேறொன்றில் சேர்தல் என இரண்டாம் வேல்_கண்ணாய் – நேமி-சொல்:3 22/3
மேல்

வேறொன்று (1)

வேற்றுமை ஒன்றன் உரிமைக்-கண் வேறொன்று
தோற்றல் உருபு தொக வருதல் ஏற்ற பொருள் – நேமி-சொல்:3 20/1,2
மேல்