வெ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வெம்மை 1
வெய்து 1
வெல்லும் 1
வெறுத்த 1

வெம்மை (1)

வெம்மை விருப்பு ஆம் வியல் அகலம் ஆகும் அரி – நேமி-சொல்:8 58/1
மேல்

வெய்து (1)

பெரிது உடைத்து வெய்து பிறிது பரிது என்ப – நேமி-சொல்:6 47/2
மேல்

வெல்லும் (1)

கோ மிகாமல் புலனை வெல்லும் குணவீர – நேமி-பாயிரம்:1 2/3
மேல்

வெறுத்த (1)

உறப்பின் எதிர்மறையினோடும் வெறுத்த
ஒழியிசையும் ஈற்றசையும் ஓகாரம் சொல்லா – நேமி-சொல்:7 54/2,3
மேல்