வி – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

விகாரங்கள் 1
விதி 1
விதிமுறையால் 1
வியங்கோளும் 1
வியம் 1
வியல் 1
விரவுப்பேர் 5
விரவுற்று 1
விரி 1
விரித்தல் 1
விரித்து 1
விரியின் 1
விரியும் 1
விருந்து 1
விருப்பு 1
விரைசொல் 1
விரைந்து 1
விரைவு 2
விலை 1
விழி 1
விழியாய் 1
விழைவு 1
விளக்கம் 2
விளம்பும் 1
விளி 3
விளிக்குங்கால் 1
விளிக்கும் 1
விளிகள் 1
விற்பூட்டு 1
வினா 4
வினாவும் 1
வினாவே 1
வினை 7
வினைக்குறிப்பாம் 1
வினைக்குறிப்பு 1
வினைச்சொல் 1
வினைச்சொற்கள் 1
வினைச்சொற்கு 1
வினைத்தொகையாம் 1
வினைப்படுப்பின் 1
வினையால் 1
வினையிடத்து 1
வினையும் 2
வினையெச்ச 1
வினையே 1
வினையொடும் 1

விகாரங்கள் (1)

திரிந்தும் விகாரங்கள் தேர்ந்து ஆறு முன்றும் – நேமி-எழுத்து:1 19/3
மேல்

விதி (1)

மேலையோர் கண்ட விதி – நேமி-சொல்:9 63/4
மேல்

விதிமுறையால் (1)

இது என் கிழமை இரண்டு எய்தும் விதிமுறையால்
கண் என்பது ஏழாம் உருபு ஆகும் கால நிலம் – நேமி-சொல்:2 19/2,3
மேல்

வியங்கோளும் (1)

வேறு இல்லை உண்டு வியங்கோளும் தேறும் – நேமி-சொல்:6 44/2
மேல்

வியம் (1)

எண்ணி வியம் கொள்க இரு திணையும் எண்ணினால் – நேமி-சொல்:1 9/2
மேல்

வியல் (1)

வெம்மை விருப்பு ஆம் வியல் அகலம் ஆகும் அரி – நேமி-சொல்:8 58/1
மேல்

விரவுப்பேர் (5)

விரவுப்பேர் எல்லாம் விளிக்குங்கால் முன்னை – நேமி-சொல்:4 28/1
நண்ணும் விரவுப்பேர் நன்கு – நேமி-சொல்:5 33/4
ஆய்ந்த விரவுப்பேர் ஆம் – நேமி-சொல்:5 34/4
வாங்கு விரவுப்பேர் அஃறிணைப்பேர் ஓங்கிய – நேமி-சொல்:5 36/2
உயர்திணை பால் ஒருமை தோன்றும் விரவுப்பேர்
இயலும் வழக்கினிடத்து – நேமி-சொல்:5 37/3,4
மேல்

விரவுற்று (1)

உயர்திணைப்பேர் அஃறிணைப்பேர் ஒண் விரவுற்று
இயலும் என உரைப்பர் ஈங்கு – நேமி-சொல்:5 29/3,4
மேல்

விரி (1)

ஒக்க விரி சொல்லும் உள – நேமி-சொல்:3 21/4
மேல்

விரித்தல் (1)

மெலித்தல் குறுக்கல் விரித்தல் தொகுத்தல் – நேமி-சொல்:9 66/1
மேல்

விரித்து (1)

விரித்து உரைத்த நூல்களினும் வேண்டுவன கொண்டு – நேமி-சொல்:0 0/3
மேல்

விரியின் (1)

உருபு உவமை உம்மை விரியின் அடைவே – நேமி-சொல்:9 61/1
மேல்

விரியும் (1)

தொக்க இடத்துடனே தொக்கும் விரியும் இடத்து – நேமி-சொல்:3 21/3
மேல்

விருந்து (1)

குழு அடிமை வேந்து குழவி விருந்து
வழுவுறுப்பு திங்கள் மகவும் பழுது_இல் – நேமி-சொல்:1 8/1,2
மேல்

விருப்பு (1)

வெம்மை விருப்பு ஆம் வியல் அகலம் ஆகும் அரி – நேமி-சொல்:8 58/1
மேல்

விரைசொல் (1)

இசைநிறை நான்கு வரம்பாம் விரைசொல்
வசை_இலா மூன்று வரம்பாம் அசைநிலை – நேமி-சொல்:6 49/1,2
மேல்

விரைந்து (1)

மேவிய ஏவும் விரைந்து – நேமி-எழுத்து:1 11/4
மேல்

விரைவு (2)

விரைவு விளக்கம் மிகுதி சிறப்பு – நேமி-சொல்:8 57/1
விரைவு ஆம் கதழ்வும் துனைவும் குரை ஒலி ஆம் – நேமி-சொல்:8 59/2
மேல்

விலை (1)

விலை நொடை வாள் ஒளியாம் வேறு – நேமி-சொல்:8 56/4
மேல்

விழி (1)

மான்_விழி ஆய் ஆய் வரும் – நேமி-சொல்:4 25/4
மேல்

விழியாய் (1)

பயனிலையும் ஏற்கப்படுதல் கயல்_விழியாய் – நேமி-சொல்:2 16/2
மேல்

விழைவு (1)

பயன்_இன்மை தில்லை பருவம் விழைவு
நயன்_இல் ஒழியிசையும் நாட்டு – நேமி-சொல்:7 52/3,4
மேல்

விளக்கம் (2)

விரைவு விளக்கம் மிகுதி சிறப்பு – நேமி-சொல்:8 57/1
எல்லும் விளக்கம் எனல் – நேமி-சொல்:8 59/4
மேல்

விளம்பும் (1)

மின்னும் இர் ஈரும் விளம்பும் இரு திணையின் – நேமி-சொல்:6 42/1
மேல்

விளி (3)

காண்தகு பேர் ஐ ஒடு கு இன் அது கண் விளி என்று – நேமி-சொல்:2 15/1
திரண்டு விளி ஏற்கும் திறம் – நேமி-சொல்:4 23/4
இயல்பாம் விளி ஏலா எவ் ஈற்று பேரும் – நேமி-சொல்:4 26/3
மேல்

விளிக்குங்கால் (1)

விரவுப்பேர் எல்லாம் விளிக்குங்கால் முன்னை – நேமி-சொல்:4 28/1
மேல்

விளிக்கும் (1)

இயல்பாம் விளிக்கும் இடத்து – நேமி-சொல்:4 27/4
மேல்

விளிகள் (1)

உகர ஓகார உயிர்கள் பகர் விளிகள்
அண்மை இடத்தும் அளபெடைப்பேர்க்-கண்ணும் – நேமி-சொல்:4 24/2,3
மேல்

விற்பூட்டு (1)

அடிமொழி சுண்ணம் நிரனிறை விற்பூட்டு
அடிமறி ஆற்று வரவும் துடி_இடையாய் – நேமி-சொல்:9 67/1,2
மேல்

வினா (4)

சுட்டே வினா ஒப்பே பண்பே தொகு ன ள ர – நேமி-சொல்:5 30/1
சாதிப்பேர் சார்ந்த வினா உறுப்பின் பேர் தலத்தோர் – நேமி-சொல்:5 32/3
எவன் என் வினா அவ் இரு பால் பொருட்கும் – நேமி-சொல்:6 41/3
தேற்றம் வினா எண் எதிர்மறையும் தே_மொழியாய் – நேமி-சொல்:7 51/3
மேல்

வினாவும் (1)

சிறப்பும் வினாவும் தெரிநிலையும் எண்ணும் – நேமி-சொல்:7 54/1
மேல்

வினாவே (1)

பாலே திணையே வினாவே பகர் மரபே – நேமி-சொல்:1 5/1
மேல்

வினை (7)

முன்னை உயர்திணை பால் மூன்றற்கும் தன் வினை கொண்டு – நேமி-சொல்:1 4/2
தப்பா வினை இனம் சார்பினால் செப்புக – நேமி-சொல்:1 13/2
ஆனொடு மூன்றாவது தான் வினை முதலும் – நேமி-சொல்:2 17/3
பாங்கு ஆர் பெயர் வினை கொண்டு அன்றி பால் தோன்றா – நேமி-சொல்:5 36/1
சாற்றும் பெயர் வினை எச்சங்கள் தாம் அடுக்கி – நேமி-சொல்:6 45/1
வினை பெயரும் எண்ணும் இசை குறிப்பும் பண்பும் – நேமி-சொல்:7 53/1
வேற்றுமை உம்மை வினை பண்பு உவமையும் – நேமி-சொல்:9 60/1
மேல்

வினைக்குறிப்பாம் (1)

மேய வினைக்குறிப்பாம் மிக்கு – நேமி-சொல்:6 47/4
மேல்

வினைக்குறிப்பு (1)

நண்ணும் வினைக்குறிப்பு நாட்டு – நேமி-சொல்:6 46/4
மேல்

வினைச்சொல் (1)

பெயர்ச்சொல் வினைச்சொல் இடைச்சொல் உரிச்சொல் – நேமி-சொல்:5 29/1
மேல்

வினைச்சொற்கள் (1)

நிற்கும் வினைச்சொற்கள் நேர்ந்து – நேமி-சொல்:6 38/4
மேல்

வினைச்சொற்கு (1)

வினைச்சொற்கு ஈறு ஆதல் இசைநிறைத்து மேவல் – நேமி-சொல்:7 50/3
மேல்

வினைத்தொகையாம் (1)

தோன்றின் வினைத்தொகையாம் பண்பும் இருபேரொட்டும் – நேமி-சொல்:9 61/3
மேல்

வினைப்படுப்பின் (1)

வினைப்படுப்பின் உம்மை மிகும் – நேமி-சொல்:1 11/4
மேல்

வினையால் (1)

ஏய்ந்த நிகழ்காலத்து இயல் வினையால் வாய்ந்த – நேமி-சொல்:5 37/2
மேல்

வினையிடத்து (1)

நண்ணும் வினையிடத்து நன்கு – நேமி-சொல்:2 19/4
மேல்

வினையும் (2)

எய்தும் பெயர் வினையும் இவ் வகையே செய்து அமைத்தால் – நேமி-எழுத்து:1 12/2
ஐ என் உருபு இரண்டாவது அது வினையும்
எய்தும் குறிப்பும் இயல வரும் தையலாய் – நேமி-சொல்:2 17/1,2
மேல்

வினையெச்ச (1)

பின் முன் பான் பாக்கும் பிறவும் வினையெச்ச
சொல் முன் வகுத்தோர் துணிவு – நேமி-சொல்:6 43/3,4
மேல்

வினையே (1)

ஒரு வினையே சொல்லுக ஓர்ந்து – நேமி-சொல்:1 12/4
மேல்

வினையொடும் (1)

ஒண் பேர் வினையொடும் தோன்றி உரிச்சொல் இசை – நேமி-சொல்:8 55/1
மேல்