ழ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ழக்-கண் 1

ழக்-கண் (1)

குற்றொற்று இரட்டும் உயிர் வந்தால் ய ர ழக்-கண்
நிற்க பின் வல்லெழுத்து நேருமேல் ஒற்றாம் – நேமி-எழுத்து:1 15/1,2
மேல்