ள – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ள 4
ளக்கள் 1

ள (4)

வன்மை வரினே ள ண ல ன மாண் ட ற ஆம் – நேமி-எழுத்து:1 17/1
மென்மை வரினே ள ல ண ன ஆம் த நக்கள் – நேமி-எழுத்து:1 17/2
முன்பாம் தகரம் ண ள முன்பு இரட்டும் பின்பான – நேமி-எழுத்து:1 21/2
சுட்டே வினா ஒப்பே பண்பே தொகு ன ள ர – நேமி-சொல்:5 30/1
மேல்

ளக்கள் (1)

ஈற்றயல் நீடும் ல ளக்கள் தாம் ஏகாரம் – நேமி-சொல்:4 27/1
மேல்