று – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

று 1
றுவும் 2

று (1)

ஆய்ந்த து று டுவும் அ ஆ வ ஈறும் ஆம் – நேமி-சொல்:1 4/3
மேல்

றுவும் (2)

புல்லும் கு டு து றுவும் என் ஏனும் பொன்_தொடியாய் – நேமி-சொல்:6 39/3
சொன்ன அ ஆ வ து டு றுவும் அஃறிணையின் – நேமி-சொல்:6 41/1
மேல்