மொ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


மொய் (3)

முன்னிலை பன்மைக்கு ஆம் மொய்_குழலாய் சொன்ன – நேமி-சொல்:6 42/2
செய்பு செயின் செயற்கு என்பனவும் மொய்_குழலாய் – நேமி-சொல்:6 43/2
மொய்_குழலாய் முன்னிலை முன் ஈ ஏயும் எண் தொகையும் – நேமி-சொல்:6 48/3
மேல்

மொய்_குழலாய் (3)

முன்னிலை பன்மைக்கு ஆம் மொய்_குழலாய் சொன்ன – நேமி-சொல்:6 42/2
செய்பு செயின் செயற்கு என்பனவும் மொய்_குழலாய்
பின் முன் பான் பாக்கும் பிறவும் வினையெச்ச – நேமி-சொல்:6 43/2,3
மொய்_குழலாய் முன்னிலை முன் ஈ ஏயும் எண் தொகையும் – நேமி-சொல்:6 48/3
மேல்

மொழி (3)

நேர்ந்த மொழி பொருளை நீக்க வரும் நகரம் – நேமி-எழுத்து:1 11/1
தன்மை ஆம் அஃறிணையும் சொன்ன மொழி தன் இனத்தை – நேமி-சொல்:1 9/3
மொழிந்த மொழி பகுதிக்-கண்ணே மொழியாது – நேமி-சொல்:9 70/3
மேல்

மொழிக்கு (1)

ஞ யவின்-கண் மும்மூன்றும் நல் மொழிக்கு முன் என்று – நேமி-எழுத்து:1 7/3
மேல்

மொழிகட்கு (1)

நல் மொழிகட்கு ஈற்றெழுத்தாம் என்று உரைப்பர் ஞாலத்து – நேமி-எழுத்து:1 8/3
மேல்

மொழிந்த (1)

மொழிந்த மொழி பகுதிக்-கண்ணே மொழியாது – நேமி-சொல்:9 70/3
மேல்

மொழிமாற்று (1)

தாப்பிசை தா_இல் மொழிமாற்று அளைமறி – நேமி-சொல்:9 67/3
மேல்

மொழியாது (1)

மொழிந்த மொழி பகுதிக்-கண்ணே மொழியாது
ஒழிந்தனவும் சார்த்தி உரை – நேமி-சொல்:9 70/3,4
மேல்

மொழியாய் (4)

மெய் ஆய்தம் இ உ குறுக்கம் அரை மென்_மொழியாய் – நேமி-எழுத்து:1 5/3
தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் என தூ_மொழியாய் – நேமி-எழுத்து:1 12/3
தொக்க உயர்திணையாம் தூ_மொழியாய் மிக்க – நேமி-சொல்:1 2/2
தேற்றம் வினா எண் எதிர்மறையும் தே_மொழியாய் – நேமி-சொல்:7 51/3
மேல்

மொழியும் (1)

முன்மொழியும் பின்மொழியும் மூண்ட இரு மொழியும்
அன்மொழியும் என்று இவற்றில் ஆம் பொருள்கள் முன்மொழி தான் – நேமி-சொல்:9 63/1,2
மேல்