மெ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


மெய் (7)

ஏன்ற மெய் மூ_ஆறும் எண்ணுங்கால் ஊன்றிய – நேமி-எழுத்து:1 2/2
மெய் ஆய்தம் இ உ குறுக்கம் அரை மென்_மொழியாய் – நேமி-எழுத்து:1 5/3
எ ஒ மெய் புள்ளி பெறும் என்ப ச ஞ ய முன் – நேமி-எழுத்து:1 9/3
மெய் ஈறு உயிர் ஈறு உயிர் முதல் மெய் முதலா – நேமி-எழுத்து:1 12/1
மெய் ஈறு உயிர் ஈறு உயிர் முதல் மெய் முதலா – நேமி-எழுத்து:1 12/1
எய்தும் பொதுமொழியால் ஈண்டு உரைக்க மெய் தெரிந்தால் – நேமி-சொல்:1 7/2
வேறு வருதலும் மெய் இயல்பும் கூறும் – நேமி-சொல்:4 23/2
மேல்

மெய்களாம் (1)

மேவும் ககர முதல் மெய்களாம் மூ_ஆறும் – நேமி-எழுத்து:1 1/2
மேல்

மெய்ந்நூல் (2)

தேற வரும் மெய்ந்நூல் தெளிவு – நேமி-சொல்:3 20/4
நின்று ஆதல் மெய்ந்நூல் நெறி – நேமி-சொல்:6 45/4
மேல்

மெய்யும் (1)

உயர்திணை பண்போடு உயிர் உறுப்பு மெய்யும்
அயர்வு_இல் அஃறிணையே ஆம் – நேமி-சொல்:1 8/3,4
மேல்

மெய்யொடும் (1)

மெய்யொடும் போம் ஒற்றொடும் போம் வேறு – நேமி-சொல்:9 62/4
மேல்

மெல் (2)

வல்_ஒற்று மெல்_ஒற்று வர்க்கம் அளபெடைகள் – நேமி-எழுத்து:1 3/3
எல்லா பொருளும் இரண்டு ஆகும் மெல்_இயலாய் – நேமி-சொல்:9 68/2
மேல்

மெல்_இயலாய் (1)

எல்லா பொருளும் இரண்டு ஆகும் மெல்_இயலாய்
தொன்மொழியும் மந்திரமும் சொற்பொருள் தோன்றுதலின் – நேமி-சொல்:9 68/2,3
மேல்

மெல்_ஒற்று (1)

வல்_ஒற்று மெல்_ஒற்று வர்க்கம் அளபெடைகள் – நேமி-எழுத்து:1 3/3
மேல்

மெலித்தல் (1)

மெலித்தல் குறுக்கல் விரித்தல் தொகுத்தல் – நேமி-சொல்:9 66/1
மேல்

மென் (1)

மெய் ஆய்தம் இ உ குறுக்கம் அரை மென்_மொழியாய் – நேமி-எழுத்து:1 5/3
மேல்

மென்_மொழியாய் (1)

மெய் ஆய்தம் இ உ குறுக்கம் அரை மென்_மொழியாய்
ஐ ஔ அளவு ஒன்றரை – நேமி-எழுத்து:1 5/3,4
மேல்

மென்மை (3)

வன்மையே மென்மை இடைமை ஆம் வாள்_கண்ணாய் – நேமி-எழுத்து:1 2/3
மென்மை வரினே ள ல ண ன ஆம் த நக்கள் – நேமி-எழுத்து:1 17/2
புகர் இலா மென்மை வரின் பொன்றும் நிகர்_இல் – நேமி-எழுத்து:1 18/2
மேல்

மென்மையதன் (1)

மென்மையதன் வல்லெழுத்தாம் வேல்_கண்ணாய் முற்றுகர – நேமி-எழுத்து:1 14/3
மேல்

மென்மையின் (1)

உயிரின்-கண் ஒன்பான் உடன் மென்மையின் மூன்று – நேமி-எழுத்து:1 8/1
மேல்