பை – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பைம் 1
பைம்_தொடியாய் 1

பைம் (1)

வந்து ஒருமை பன்மை மயங்கினும் பைம்_தொடியாய் – நேமி-சொல்:9 69/2
மேல்

பைம்_தொடியாய் (1)

வந்து ஒருமை பன்மை மயங்கினும் பைம்_தொடியாய்
சான்றோர் வழக்கினையும் செய்யுளும் சார்ந்து இயலின் – நேமி-சொல்:9 69/2,3
மேல்