நொ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நொடை 1

நொடை (1)

விலை நொடை வாள் ஒளியாம் வேறு – நேமி-சொல்:8 56/4
மேல்