நே – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நேமிநாதத்தின் 1
நேர்ந்த 1
நேர்ந்து 1
நேரும் 1
நேருமேல் 1

நேமிநாதத்தின் (1)

நேமிநாதத்தின் நெறி – நேமி-பாயிரம்:1 2/4
மேல்

நேர்ந்த (1)

நேர்ந்த மொழி பொருளை நீக்க வரும் நகரம் – நேமி-எழுத்து:1 11/1
மேல்

நேர்ந்து (1)

நிற்கும் வினைச்சொற்கள் நேர்ந்து – நேமி-சொல்:6 38/4
மேல்

நேரும் (1)

நேரும் பொருள் ஆதல் நின்று அசையாய் போதல் – நேமி-சொல்:7 50/2
மேல்

நேருமேல் (1)

நிற்க பின் வல்லெழுத்து நேருமேல் ஒற்றாம் – நேமி-எழுத்து:1 15/2
மேல்