நெ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


நெஞ்சு (1)

கந்தம் மலி நெஞ்சு தலை கண்டத்து வந்த பின் – நேமி-எழுத்து:1 6/2
மேல்

நெட்டுயிர் (1)

நின்ற முதல் குற்றுயிர் தான் நீளும் முதல் நெட்டுயிர் தான் – நேமி-எழுத்து:1 20/1
மேல்

நெடிதாம் (1)

அயல் நெடிதாம் பேரும் அளபெடையாம் பேரும் – நேமி-சொல்:4 27/3
மேல்

நெடிது (1)

கரிது அரிது தீது கடிது நெடிது
பெரிது உடைத்து வெய்து பிறிது பரிது என்ப – நேமி-சொல்:6 47/1,2
மேல்

நெடியன் (1)

நெடியன் உடையன் நிலத்தன் இளைஞன் – நேமி-சொல்:6 46/1
மேல்

நெடில் (1)

தொடர் நெடில் கீழ் வன்மை மேல் உகரம் ய பின்பு – நேமி-எழுத்து:1 4/1
மேல்

நெடில்கள் (1)

குறில் நெடில்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று அளவு காலாம் – நேமி-எழுத்து:1 5/1
மேல்

நெடிலாம் (1)

ஆன்ற உயிர் ஈர்_ஆறும் ஐம் குறில் ஏழ் நெடிலாம்
ஏன்ற மெய் மூ_ஆறும் எண்ணுங்கால் ஊன்றிய – நேமி-எழுத்து:1 2/1,2
மேல்

நெறி (2)

நேமிநாதத்தின் நெறி – நேமி-பாயிரம்:1 2/4
நின்று ஆதல் மெய்ந்நூல் நெறி – நேமி-சொல்:6 45/4
மேல்