நூ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நூல்களினும் 1
நூறு 1

நூல்களினும் (1)

விரித்து உரைத்த நூல்களினும் வேண்டுவன கொண்டு – நேமி-சொல்:0 0/3
மேல்

நூறு (1)

ஒன்பானொடு பத்து நூறு அதனை ஓதுங்கால் – நேமி-எழுத்து:1 21/1
மேல்