நு – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நுதலாய் 2

நுதலாய் (2)

ஒள்_நுதலாய் மற்றையவும் எண்ணி உயர்திணையின் – நேமி-சொல்:6 46/3
பலர் சொல் நடைத்தாய் பயிலும் சிலை_நுதலாய் – நேமி-சொல்:9 64/2
மேல்