நீ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


நீ (2)

பெற்றிடும் நீ ஆ மாவின் பின் இறுதி ஒற்று அணையும் – நேமி-எழுத்து:1 23/2
தாம் தானும் நீ நீயிர் என்பனவும் தாழ்_குழலாய் – நேமி-சொல்:5 34/3
மேல்

நீக்க (1)

நேர்ந்த மொழி பொருளை நீக்க வரும் நகரம் – நேமி-எழுத்து:1 11/1
மேல்

நீட்ட (1)

சொல் ஒற்றி நீட்ட தொகும் – நேமி-எழுத்து:1 3/4
மேல்

நீட்டல் (1)

வலித்தலே நீட்டல் வரினும் ஒலிக்கும் – நேமி-சொல்:9 66/2
மேல்

நீடலும் (1)

ஈறு திரிதலும் ஈற்றயல் நீடலும்
வேறு வருதலும் மெய் இயல்பும் கூறும் – நேமி-சொல்:4 23/1,2
மேல்

நீடும் (1)

ஈற்றயல் நீடும் ல ளக்கள் தாம் ஏகாரம் – நேமி-சொல்:4 27/1
மேல்

நீண்ட (1)

ஆண்டு அறி காலம் பெருமை அச்சமே நீண்ட
பயன்_இன்மை தில்லை பருவம் விழைவு – நேமி-சொல்:7 52/2,3
மேல்

நீண்டும் (1)

பத்தின் இடை ஆய்தமும் ஆம் ப நீண்டும் நீளாதும் – நேமி-எழுத்து:1 20/3
மேல்

நீதியினால் (1)

நீதியினால் ய இயையின் ஐ ஆகும் ஏதம்_இலா – நேமி-எழுத்து:1 9/2
மேல்

நீயிர் (2)

தாம் தானும் நீ நீயிர் என்பனவும் தாழ்_குழலாய் – நேமி-சொல்:5 34/3
நீர் ஆகும் நீயிர் எவன் என்பது ஓருங்கால் – நேமி-சொல்:5 35/2
மேல்

நீர் (2)

உண்ண முடியாத ஓத நீர் வான் வாய்ப்பட்டு – நேமி-பாயிரம்:1 4/1
நீர் ஆகும் நீயிர் எவன் என்பது ஓருங்கால் – நேமி-சொல்:5 35/2
மேல்

நீளாதும் (1)

பத்தின் இடை ஆய்தமும் ஆம் ப நீண்டும் நீளாதும்
மற்றவை போய் ஈறு வரும் – நேமி-எழுத்து:1 20/3,4
மேல்

நீளும் (2)

நின்ற முதல் குற்றுயிர் தான் நீளும் முதல் நெட்டுயிர் தான் – நேமி-எழுத்து:1 20/1
அளவு இறப்ப நீளும் அவை – நேமி-சொல்:4 28/4
மேல்