நா – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


நா (1)

நாசி நா அண்ணம் இதழ் எயிறு மூக்கு என – நேமி-எழுத்து:1 6/3
மேல்

நாசி (1)

நாசி நா அண்ணம் இதழ் எயிறு மூக்கு என – நேமி-எழுத்து:1 6/3
மேல்

நாட்டு (3)

நல்லாய் இரம் ஈறாய் நாட்டு – நேமி-எழுத்து:1 21/4
நண்ணும் வினைக்குறிப்பு நாட்டு – நேமி-சொல்:6 46/4
நயன்_இல் ஒழியிசையும் நாட்டு – நேமி-சொல்:7 52/4
மேல்

நாவினால் (1)

நாவினால் நாளும் நவின்று ஏத்தி மேவும் முடிபு – நேமி-பாயிரம்:1 3/2
மேல்

நாழியின் (1)

உரி வரின் நாழியின் ஈற்று உயிர்மெய் ஐந்தாம் – நேமி-எழுத்து:1 19/1
மேல்

நாளும் (1)

நாவினால் நாளும் நவின்று ஏத்தி மேவும் முடிபு – நேமி-பாயிரம்:1 3/2
மேல்

நான் (1)

நல்லாரை சேர்தலால் நான் சொன்ன புன்சொல்லும் – நேமி-பாயிரம்:1 4/3
மேல்

நான்காவது (1)

ஓதும் குகர உருபு நான்காவது அஃது – நேமி-சொல்:2 18/1
மேல்

நான்கிடத்து (1)

என்னும் ஒரு நான்கிடத்து – நேமி-சொல்:2 18/4
மேல்

நான்கு (2)

மூன்றும் நான்கு ஒன்பான் உயிர் பின்னும் அல்லாத – நேமி-எழுத்து:1 13/1
இசைநிறை நான்கு வரம்பாம் விரைசொல் – நேமி-சொல்:6 49/1
மேல்

நான்கும் (2)

ஏவல் உறுவது கூற்று இ நான்கும் பேதாய் – நேமி-சொல்:1 6/2
இயற்சொல் முதல் நான்கும் எய்தும் பெயர்ச்சொல் – நேமி-சொல்:5 29/2
மேல்