த – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


த (5)

காட்டும் உயிரும் க ச த ந ப ம வரியும் – நேமி-எழுத்து:1 7/1
மென்மை வரினே ள ல ண ன ஆம் த நக்கள் – நேமி-எழுத்து:1 17/2
முன்பின் ஆம் தப்பி ன ண இயல்பா த ட ற ஆம் – நேமி-எழுத்து:1 17/3
மகரம் த வ ய ஆம் வந்து – நேமி-எழுத்து:1 18/4
அம் ஆம் எம் ஏமும் க ட த ற மேல் ஆங்கு அணைந்த – நேமி-சொல்:6 39/1
மேல்

தகரம் (1)

முன்பாம் தகரம் ண ள முன்பு இரட்டும் பின்பான – நேமி-எழுத்து:1 21/2
மேல்

தகுதியுமாய் (1)

வழக்கும் தகுதியுமாய் வந்து ஒழுகும் சொற்கள் – நேமி-சொல்:1 10/3
மேல்

தஞ்சம் (1)

மன்ற எனும் சொல் தேற்றம் தஞ்சம் எளிமையாம் – நேமி-சொல்:7 53/3
மேல்

தத்துவனை (1)

தாது ஆர் மலர் பிண்டி தத்துவனை வந்தித்து – நேமி-சொல்:0 0/1
மேல்

தந்தை (1)

தந்தை தாய் என்பனவும் சார்ந்த முறைமையால் – நேமி-சொல்:5 34/1
மேல்

தப்பா (1)

தப்பா வினை இனம் சார்பினால் செப்புக – நேமி-சொல்:1 13/2
மேல்

தப்பி (1)

முன்பின் ஆம் தப்பி ன ண இயல்பா த ட ற ஆம் – நேமி-எழுத்து:1 17/3
மேல்

தம் (2)

சென்று அவைதாம் தம் முதலில் சேர்தலோடு ஒன்றாத – நேமி-சொல்:3 22/2
சாரியையாய் ஒன்றல் உருபு ஆதல் தம் குறிப்பில் – நேமி-சொல்:7 50/1
மேல்

தம்மொடு (1)

உம்மும் உளப்பாட்டு தன்மையாம் தம்மொடு
புல்லும் கு டு து றுவும் என் ஏனும் பொன்_தொடியாய் – நேமி-சொல்:6 39/2,3
மேல்

தரும் (1)

அரிதாம் எதிர்மறையே ஐயம் தரும் உம்மை – நேமி-சொல்:7 51/2
மேல்

தலத்தோர் (1)

சாதிப்பேர் சார்ந்த வினா உறுப்பின் பேர் தலத்தோர்
ஓதிய அஃறிணைக்காம் உற்று – நேமி-சொல்:5 32/3,4
மேல்

தலை (1)

கந்தம் மலி நெஞ்சு தலை கண்டத்து வந்த பின் – நேமி-எழுத்து:1 6/2
மேல்

தன் (4)

சார்ந்தது உடல் ஆயின் தன் உடல் போம் சார்ந்ததுதான் – நேமி-எழுத்து:1 11/2
முன்னை உயர்திணை பால் மூன்றற்கும் தன் வினை கொண்டு – நேமி-சொல்:1 4/2
தன்மை ஆம் அஃறிணையும் சொன்ன மொழி தன் இனத்தை – நேமி-சொல்:1 9/3
சாதி முதலாம் சிறப்புப்பேர் தன் முன்னர் – நேமி-சொல்:1 13/3
மேல்

தன்மை (1)

தன்மை ஆம் அஃறிணையும் சொன்ன மொழி தன் இனத்தை – நேமி-சொல்:1 9/3
மேல்

தன்மையாம் (2)

உம்மும் உளப்பாட்டு தன்மையாம் தம்மொடு – நேமி-சொல்:6 39/2
அல்லும் தனி தன்மையாம் – நேமி-சொல்:6 39/4
மேல்

தன்மையுடன் (1)

சாதி பெண் பேர் மாந்தர் மக்களும் தன்மையுடன்
ஆதி உயர்திணைப்பேர் ஆம் – நேமி-சொல்:5 31/3,4
மேல்

தன்மையும் (1)

தன்மையும் போம் ஆவியினை சார்ந்து – நேமி-எழுத்து:1 14/4
மேல்

தன்வினையால் (1)

என்னும் அவை அன்றி இட்டுரைத்தல் தன்வினையால்
செய்யப்படும் பொருளை செய்தது என சொல்லுதலும் – நேமி-சொல்:9 65/2,3
மேல்

தனி (1)

அல்லும் தனி தன்மையாம் – நேமி-சொல்:6 39/4
மேல்