தொ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


தொக்க (3)

தொக்க உயர்திணையாம் தூ_மொழியாய் மிக்க – நேமி-சொல்:1 2/2
தொக்க இடத்துடனே தொக்கும் விரியும் இடத்து – நேமி-சொல்:3 21/3
தோற்றிய அன்மொழியும் தொக்க இடத்து ஏற்ற – நேமி-சொல்:9 60/2
மேல்

தொக்கு (1)

தொன்மை முயற்சியால் தொக்கு – நேமி-எழுத்து:1 2/4
மேல்

தொக்கும் (1)

தொக்க இடத்துடனே தொக்கும் விரியும் இடத்து – நேமி-சொல்:3 21/3
மேல்

தொக (1)

தோற்றல் உருபு தொக வருதல் ஏற்ற பொருள் – நேமி-சொல்:3 20/2
மேல்

தொகாது (1)

உருபு தொகாது என்று உரைப்ப உருபு தான் – நேமி-சொல்:3 21/2
மேல்

தொகு (1)

சுட்டே வினா ஒப்பே பண்பே தொகு ன ள ர – நேமி-சொல்:5 30/1
மேல்

தொகுத்தல் (1)

மெலித்தல் குறுக்கல் விரித்தல் தொகுத்தல்
வலித்தலே நீட்டல் வரினும் ஒலிக்கும் – நேமி-சொல்:9 66/1,2
மேல்

தொகுத்து (1)

சொல்லால் உரைப்பன் தொகுத்து – நேமி-பாயிரம்:1 3/4
மேல்

தொகும் (1)

சொல் ஒற்றி நீட்ட தொகும் – நேமி-எழுத்து:1 3/4
மேல்

தொகை (2)

வேற்றுமை எட்டும் தொகை ஆறும் ஆற்று_அரிய – நேமி-சொல்:1 1/2
ஏனை தொகை சொற்கள் ஐந்தின் இறுதிக்-கண் – நேமி-சொல்:9 62/1
மேல்

தொகையும் (1)

மொய்_குழலாய் முன்னிலை முன் ஈ ஏயும் எண் தொகையும்
எய்தும் கடப்பாட்டின – நேமி-சொல்:6 48/3,4
மேல்

தொடர் (1)

தொடர் நெடில் கீழ் வன்மை மேல் உகரம் ய பின்பு – நேமி-எழுத்து:1 4/1
மேல்

தொடர்ந்து (1)

தோற்றும் பெயர் முன்னர் ஏழும் தொடர்ந்து இயலும் – நேமி-சொல்:2 15/3
மேல்

தொடியன் (1)

கடியன் மகத்தன் கரியன் தொடியன் என – நேமி-சொல்:6 46/2
மேல்

தொடியாய் (2)

புல்லும் கு டு து றுவும் என் ஏனும் பொன்_தொடியாய் – நேமி-சொல்:6 39/3
வந்து ஒருமை பன்மை மயங்கினும் பைம்_தொடியாய் – நேமி-சொல்:9 69/2
மேல்

தொல் (1)

வரி_வளாய் தொல் குறை சொல் வந்திடினும் உண்மை – நேமி-சொல்:9 66/3
மேல்

தொல்காப்பிய (1)

தொல்காப்பிய கடலில் சொல் தீப சுற்று அளக்க – நேமி-பாயிரம்:1 2/1
மேல்

தொழில் (2)

பெண் ஆண் ஒழிந்த பெயர் தொழில் ஆகிய சொல் – நேமி-சொல்:1 11/1
ஆனும் அளபெடையும் ஆன் ஈற்று பண்பு தொழில்
மான்_விழி ஆய் ஆய் வரும் – நேமி-சொல்:4 25/3,4
மேல்

தொழிலின் (1)

கூடியற்பேர் காலம் குலம் தொழிலின் பேர் மகடூஉ – நேமி-சொல்:5 30/3
மேல்

தொழிலை (1)

பொது தொழிலை ஒன்றால் புகலார் மதித்த – நேமி-சொல்:1 12/2
மேல்

தொன்மை (1)

தொன்மை முயற்சியால் தொக்கு – நேமி-எழுத்து:1 2/4
மேல்

தொன்மொழியும் (1)

தொன்மொழியும் மந்திரமும் சொற்பொருள் தோன்றுதலின் – நேமி-சொல்:9 68/3
மேல்

தொன்னூல் (1)

சிவணுதலாம் தொன்னூல் தெளிவு – நேமி-சொல்:6 41/4
மேல்