தை – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தையலாய் 1

தையலாய் (1)

எய்தும் குறிப்பும் இயல வரும் தையலாய்
ஆனொடு மூன்றாவது தான் வினை முதலும் – நேமி-சொல்:2 17/2,3
மேல்