தே – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


தே (1)

தேற்றம் வினா எண் எதிர்மறையும் தே_மொழியாய் – நேமி-சொல்:7 51/3
மேல்

தே_மொழியாய் (1)

தேற்றம் வினா எண் எதிர்மறையும் தே_மொழியாய்
ஈற்றசையும் ஏகாரம் என் – நேமி-சொல்:7 51/3,4
மேல்

தேம் (1)

பாங்கு உடைய முப்பால் படர்க்கையாம் தேம்_குழலாய் – நேமி-சொல்:6 40/2
மேல்

தேம்_குழலாய் (1)

பாங்கு உடைய முப்பால் படர்க்கையாம் தேம்_குழலாய்
யார் எனும் சொல் முப்பாற்கும் எய்தும் ஒருவர் என்பது – நேமி-சொல்:6 40/2,3
மேல்

தேர்ந்து (1)

திரிந்தும் விகாரங்கள் தேர்ந்து ஆறு முன்றும் – நேமி-எழுத்து:1 19/3
மேல்

தேற்றம் (2)

தேற்றம் வினா எண் எதிர்மறையும் தே_மொழியாய் – நேமி-சொல்:7 51/3
மன்ற எனும் சொல் தேற்றம் தஞ்சம் எளிமையாம் – நேமி-சொல்:7 53/3
மேல்

தேற்றல் (1)

தேற்றல் எதிர்மறுத்து சொன்னாலும் ஏற்ற பொருள் – நேமி-சொல்:6 45/2
மேல்

தேற (1)

தேற வரும் மெய்ந்நூல் தெளிவு – நேமி-சொல்:3 20/4
மேல்

தேறும் (1)

வேறு இல்லை உண்டு வியங்கோளும் தேறும்
இடம் மூன்றோடு எய்தி இரு திணையைம் பாலும் – நேமி-சொல்:6 44/2,3
மேல்