தூ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தூ 2
தூ_மொழியாய் 2
தூய 1

தூ (2)

தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் என தூ_மொழியாய் – நேமி-எழுத்து:1 12/3
தொக்க உயர்திணையாம் தூ_மொழியாய் மிக்க – நேமி-சொல்:1 2/2
மேல்

தூ_மொழியாய் (2)

தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் என தூ_மொழியாய்
மூன்று என்ப சந்தி முடிவு – நேமி-எழுத்து:1 12/3,4
தொக்க உயர்திணையாம் தூ_மொழியாய் மிக்க – நேமி-சொல்:1 2/2
மேல்

தூய (1)

ஆய இடைச்சொல் அடைவித்தால் தூய சீர் – நேமி-எழுத்து:1 22/2
மேல்