தீ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தீது 2
தீது_இலா 1
தீப 1
தீர் 1

தீது (2)

ஓதிய எண்ணின்பேர் உவமைப்பேர் தீது_இலா – நேமி-சொல்:5 32/2
கரிது அரிது தீது கடிது நெடிது – நேமி-சொல்:6 47/1
மேல்

தீது_இலா (1)

ஓதிய எண்ணின்பேர் உவமைப்பேர் தீது_இலா
சாதிப்பேர் சார்ந்த வினா உறுப்பின் பேர் தலத்தோர் – நேமி-சொல்:5 32/2,3
மேல்

தீப (1)

தொல்காப்பிய கடலில் சொல் தீப சுற்று அளக்க – நேமி-பாயிரம்:1 2/1
மேல்

தீர் (1)

வரைவு புதுமையுடன் கூர்மை புரை தீர்
கரிப்பு ஐயம் காப்பு அச்சம் தோற்றம் ஈர்_ஆறும் – நேமி-சொல்:8 57/2,3
மேல்