தா – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


தா (1)

தாப்பிசை தா_இல் மொழிமாற்று அளைமறி – நேமி-சொல்:9 67/3
மேல்

தா_இல் (1)

தாப்பிசை தா_இல் மொழிமாற்று அளைமறி – நேமி-சொல்:9 67/3
மேல்

தாது (1)

தாது ஆர் மலர் பிண்டி தத்துவனை வந்தித்து – நேமி-சொல்:0 0/1
மேல்

தாப்பிசை (1)

தாப்பிசை தா_இல் மொழிமாற்று அளைமறி – நேமி-சொல்:9 67/3
மேல்

தாம் (5)

ஈண்டு உரைப்பின் வேற்றுமை எட்டு ஆகும் மூண்டவை தாம்
தோற்றும் பெயர் முன்னர் ஏழும் தொடர்ந்து இயலும் – நேமி-சொல்:2 15/2,3
ஈற்றயல் நீடும் ல ளக்கள் தாம் ஏகாரம் – நேமி-சொல்:4 27/1
தாம் தானும் நீ நீயிர் என்பனவும் தாழ்_குழலாய் – நேமி-சொல்:5 34/3
சாற்றும் பெயர் வினை எச்சங்கள் தாம் அடுக்கி – நேமி-சொல்:6 45/1
ஆய்ந்த ஒரு சொல் அடுக்கு இரண்டாம் தாம் பிரியா – நேமி-சொல்:6 49/3
மேல்

தாய் (1)

தந்தை தாய் என்பனவும் சார்ந்த முறைமையால் – நேமி-சொல்:5 34/1
மேல்

தாழ் (1)

தாம் தானும் நீ நீயிர் என்பனவும் தாழ்_குழலாய் – நேமி-சொல்:5 34/3
மேல்

தாழ்_குழலாய் (1)

தாம் தானும் நீ நீயிர் என்பனவும் தாழ்_குழலாய்
ஆய்ந்த விரவுப்பேர் ஆம் – நேமி-சொல்:5 34/3,4
மேல்

தான் (10)

மகரம் தான் வன்மை வரின் வர்க்கத்து ஒற்று ஆகும் – நேமி-எழுத்து:1 18/1
நின்ற முதல் குற்றுயிர் தான் நீளும் முதல் நெட்டுயிர் தான் – நேமி-எழுத்து:1 20/1
நின்ற முதல் குற்றுயிர் தான் நீளும் முதல் நெட்டுயிர் தான்
குன்றும் உயிர் உயிர்மெய் கூடுமேல் ஒன்றிய எண் – நேமி-எழுத்து:1 20/1,2
பெயர் எழுவாய் வேற்றுமையாம் பின்பு அது தான் ஆறு – நேமி-சொல்:2 16/1
ஆனொடு மூன்றாவது தான் வினை முதலும் – நேமி-சொல்:2 17/3
மாறினும் தான் நிற்றல் வந்து ஒன்றின் ஒன்று ஏற்றல் – நேமி-சொல்:3 20/3
உருபு தொகாது என்று உரைப்ப உருபு தான்
தொக்க இடத்துடனே தொக்கும் விரியும் இடத்து – நேமி-சொல்:3 21/2,3
பல சொல் ஒரு பொருட்கு ஏற்றும் ஒரு சொல் தான்
பல பொருட்கு ஏற்றவும்பட்டு – நேமி-சொல்:8 55/3,4
அன்மொழியும் என்று இவற்றில் ஆம் பொருள்கள் முன்மொழி தான்
காலம் இடத்தால் கருத்தோடும் சேர்த்து அறிதல் – நேமி-சொல்:9 63/2,3
உலைவு_இல் உயர்திணை மேல் உம்மைத்தொகை தான்
பலர் சொல் நடைத்தாய் பயிலும் சிலை_நுதலாய் – நேமி-சொல்:9 64/1,2
மேல்

தானும் (1)

தாம் தானும் நீ நீயிர் என்பனவும் தாழ்_குழலாய் – நேமி-சொல்:5 34/3
மேல்