ஞா – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞாலத்து 1

ஞாலத்து (1)

நல் மொழிகட்கு ஈற்றெழுத்தாம் என்று உரைப்பர் ஞாலத்து
சொல் முடிவு கண்டோர் துணிந்து – நேமி-எழுத்து:1 8/3,4
மேல்