சொ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


சொல் (18)

தொல்காப்பிய கடலில் சொல் தீப சுற்று அளக்க – நேமி-பாயிரம்:1 2/1
சொல் ஒற்றி நீட்ட தொகும் – நேமி-எழுத்து:1 3/4
சொல் முடிவு கண்டோர் துணிந்து – நேமி-எழுத்து:1 8/4
மேய இரு சொல் பொருள் தோன்ற வேறு இருத்தி – நேமி-எழுத்து:1 22/1
தோன்ற உரைப்பதாம் சொல் – நேமி-சொல்:1 1/4
பெண் ஆண் ஒழிந்த பெயர் தொழில் ஆகிய சொல்
உண்மை இரு திணை மேல் உய்த்து அறிக எண்ணி – நேமி-சொல்:1 11/1,2
வண்ண சினை சொல் வரும் – நேமி-சொல்:1 14/4
இரு சொல் இறுதி இரண்டு ஏழ் அலாத – நேமி-சொல்:3 21/1
யார் எனும் சொல் முப்பாற்கும் எய்தும் ஒருவர் என்பது – நேமி-சொல்:6 40/3
சொல் முன் வகுத்தோர் துணிவு – நேமி-சொல்:6 43/4
குன்றா சில சொல் இடை வந்து கூடி உடன் – நேமி-சொல்:6 45/3
ஆய்ந்த ஒரு சொல் அடுக்கு இரண்டாம் தாம் பிரியா – நேமி-சொல்:6 49/3
மன்ற எனும் சொல் தேற்றம் தஞ்சம் எளிமையாம் – நேமி-சொல்:7 53/3
பல சொல் ஒரு பொருட்கு ஏற்றும் ஒரு சொல் தான் – நேமி-சொல்:8 55/3
பல சொல் ஒரு பொருட்கு ஏற்றும் ஒரு சொல் தான் – நேமி-சொல்:8 55/3
இரு சொல்லும் ஒன்றாம் இலக்கணத்தால் பல் சொல்
ஒரு சொல்லாய் சேறலும் உண்டு – நேமி-சொல்:9 60/3,4
பலர் சொல் நடைத்தாய் பயிலும் சிலை_நுதலாய் – நேமி-சொல்:9 64/2
வரி_வளாய் தொல் குறை சொல் வந்திடினும் உண்மை – நேமி-சொல்:9 66/3
மேல்

சொல்லா (1)

ஒழியிசையும் ஈற்றசையும் ஓகாரம் சொல்லா
ஒழி பொருளும் சார்த்தி உணர் – நேமி-சொல்:7 54/3,4
மேல்

சொல்லாய் (1)

ஒரு சொல்லாய் சேறலும் உண்டு – நேமி-சொல்:9 60/4
மேல்

சொல்லால் (2)

சொல்லால் உரைப்பன் தொகுத்து – நேமி-பாயிரம்:1 3/4
சொல்லால் தெரிதல் குறிப்பினால் தோன்றுதல் என்று – நேமி-சொல்:9 68/1
மேல்

சொல்லின் (1)

தெரித்து உரைப்பன் சொல்லின் திறம் – நேமி-சொல்:0 0/4
மேல்

சொல்லுக (1)

ஒரு வினையே சொல்லுக ஓர்ந்து – நேமி-சொல்:1 12/4
மேல்

சொல்லுதல் (1)

இன்னர் என முன்னத்தால் சொல்லுதல் என்ற சென்ற – நேமி-சொல்:9 65/1
மேல்

சொல்லுதலும் (1)

செய்யப்படும் பொருளை செய்தது என சொல்லுதலும்
எய்தப்படும் வழக்கிற்கு ஈங்கு – நேமி-சொல்:9 65/3,4
மேல்

சொல்லும் (4)

ஒப்பு இகந்த பல் பொருள் மேல் சொல்லும் ஒரு சொல்லை – நேமி-சொல்:1 13/1
ஒக்க விரி சொல்லும் உள – நேமி-சொல்:3 21/4
சொல்லும் கமமும் துவன்றும் நிறைவு ஆகும் – நேமி-சொல்:8 59/3
இரு சொல்லும் ஒன்றாம் இலக்கணத்தால் பல் சொல் – நேமி-சொல்:9 60/3
மேல்

சொல்லை (1)

ஒப்பு இகந்த பல் பொருள் மேல் சொல்லும் ஒரு சொல்லை
தப்பா வினை இனம் சார்பினால் செப்புக – நேமி-சொல்:1 13/1,2
மேல்

சொற்கள் (3)

வழக்கும் தகுதியுமாய் வந்து ஒழுகும் சொற்கள்
இழுக்கு அல்ல முன்னை இயல்பு – நேமி-சொல்:1 10/3,4
ஏந்து இரட்டை சொற்கள் இரட்டு – நேமி-சொல்:6 49/4
ஏனை தொகை சொற்கள் ஐந்தின் இறுதிக்-கண் – நேமி-சொல்:9 62/1
மேல்

சொற்பொருள் (1)

தொன்மொழியும் மந்திரமும் சொற்பொருள் தோன்றுதலின் – நேமி-சொல்:9 68/3
மேல்

சொன்ன (4)

நல்லாரை சேர்தலால் நான் சொன்ன புன்சொல்லும் – நேமி-பாயிரம்:1 4/3
தன்மை ஆம் அஃறிணையும் சொன்ன மொழி தன் இனத்தை – நேமி-சொல்:1 9/3
சொன்ன அ ஆ வ து டு றுவும் அஃறிணையின் – நேமி-சொல்:6 41/1
முன்னிலை பன்மைக்கு ஆம் மொய்_குழலாய் சொன்ன
ஒருமைக்-கண் முன்னிலையாம் இ ஐ ஆய் உண் சேர் – நேமி-சொல்:6 42/2,3
மேல்

சொன்னாலும் (1)

தேற்றல் எதிர்மறுத்து சொன்னாலும் ஏற்ற பொருள் – நேமி-சொல்:6 45/2
மேல்