சு – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சுட்டாம் 1
சுட்டு 1
சுட்டே 1
சுண்ணம் 1
சும்மை 1
சுற்று 1

சுட்டாம் (1)

ஆதியினில் சுட்டாம் உகர ஐகாரப்பேர் – நேமி-சொல்:5 32/1
மேல்

சுட்டு (1)

மேவிய சுட்டு ஆங்கே மிகும் – நேமி-எழுத்து:1 22/4
மேல்

சுட்டே (1)

சுட்டே வினா ஒப்பே பண்பே தொகு ன ள ர – நேமி-சொல்:5 30/1
மேல்

சுண்ணம் (1)

அடிமொழி சுண்ணம் நிரனிறை விற்பூட்டு – நேமி-சொல்:9 67/1
மேல்

சும்மை (1)

கம்பலை சும்மை கலி அழுங்கல் ஆர்ப்பு அரவம் – நேமி-சொல்:8 56/1
மேல்

சுற்று (1)

தொல்காப்பிய கடலில் சொல் தீப சுற்று அளக்க – நேமி-பாயிரம்:1 2/1
மேல்