சீ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சீர் 1

சீர் (1)

ஆய இடைச்சொல் அடைவித்தால் தூய சீர்
ஆவி போம் ஒற்று போம் ஆங்கு உயிர்மெய் போம் அன்றி – நேமி-எழுத்து:1 22/2,3
மேல்