சா – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


சாதி (2)

சாதி முதலாம் சிறப்புப்பேர் தன் முன்னர் – நேமி-சொல்:1 13/3
சாதி பெண் பேர் மாந்தர் மக்களும் தன்மையுடன் – நேமி-சொல்:5 31/3
மேல்

சாதிப்பேர் (1)

சாதிப்பேர் சார்ந்த வினா உறுப்பின் பேர் தலத்தோர் – நேமி-சொல்:5 32/3
மேல்

சார்த்தி (2)

ஒழி பொருளும் சார்த்தி உணர் – நேமி-சொல்:7 54/4
ஒழிந்தனவும் சார்த்தி உரை – நேமி-சொல்:9 70/4
மேல்

சார்ந்த (3)

சாவ அகம் என்புழி சார்ந்த இறுதியிடை – நேமி-எழுத்து:1 23/3
சாதிப்பேர் சார்ந்த வினா உறுப்பின் பேர் தலத்தோர் – நேமி-சொல்:5 32/3
தந்தை தாய் என்பனவும் சார்ந்த முறைமையால் – நேமி-சொல்:5 34/1
மேல்

சார்ந்தது (1)

சார்ந்தது உடல் ஆயின் தன் உடல் போம் சார்ந்ததுதான் – நேமி-எழுத்து:1 11/2
மேல்

சார்ந்ததுதான் (1)

சார்ந்தது உடல் ஆயின் தன் உடல் போம் சார்ந்ததுதான்
ஆவி ஏற்று அன் ஆவி முன் ஆகும் ஐ ஔவாம் – நேமி-எழுத்து:1 11/2,3
மேல்

சார்ந்து (2)

தன்மையும் போம் ஆவியினை சார்ந்து – நேமி-எழுத்து:1 14/4
சான்றோர் வழக்கினையும் செய்யுளும் சார்ந்து இயலின் – நேமி-சொல்:9 69/3
மேல்

சார்பினால் (1)

தப்பா வினை இனம் சார்பினால் செப்புக – நேமி-சொல்:1 13/2
மேல்

சாரியையாய் (1)

சாரியையாய் ஒன்றல் உருபு ஆதல் தம் குறிப்பில் – நேமி-சொல்:7 50/1
மேல்

சாவ (1)

சாவ அகம் என்புழி சார்ந்த இறுதியிடை – நேமி-எழுத்து:1 23/3
மேல்

சாற்றும் (1)

சாற்றும் பெயர் வினை எச்சங்கள் தாம் அடுக்கி – நேமி-சொல்:6 45/1
மேல்

சான்றோர் (1)

சான்றோர் வழக்கினையும் செய்யுளும் சார்ந்து இயலின் – நேமி-சொல்:9 69/3
மேல்