கோ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கோ 1
கோட்டு 1
கோது 1
கோது_இலாது 1

கோ (1)

கோ மிகாமல் புலனை வெல்லும் குணவீர – நேமி-பாயிரம்:1 2/3
மேல்

கோட்டு (1)

பல்கால் கொண்டு ஓடும் படகு என்ப பல் கோட்டு
கோ மிகாமல் புலனை வெல்லும் குணவீர – நேமி-பாயிரம்:1 2/2,3
மேல்

கோது (1)

யாதிடத்தும் ஈ பொருளை ஏற்குமாம் கோது_இலாது – நேமி-சொல்:2 18/2
மேல்

கோது_இலாது (1)

யாதிடத்தும் ஈ பொருளை ஏற்குமாம் கோது_இலாது
இன் உருபு ஐந்தாவது இதனின் இத்தன்மைத்து இது – நேமி-சொல்:2 18/2,3
மேல்