கெ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கெட்டு 2
கெட 1
கெடுதல் 1

கெட்டு (2)

மறுவில் பதம் கெட்டு வரும் – நேமி-எழுத்து:1 16/4
எல்லாம் கெட்டு ஆறு இரண்டு ஆவியின் பின் வல்_உகரம் – நேமி-எழுத்து:1 21/3
மேல்

கெட (1)

மகரம் கெட வகரம் ஆம் – நேமி-எழுத்து:1 13/4
மேல்

கெடுதல் (1)

தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் என தூ_மொழியாய் – நேமி-எழுத்து:1 12/3
மேல்