கூ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கூடா (1)

குறிப்பும் உருபு ஏற்றல் கூடா திறத்தவுமாய் – நேமி-சொல்:6 38/2
மேல்

கூடி (1)

குன்றா சில சொல் இடை வந்து கூடி உடன் – நேமி-சொல்:6 45/3
மேல்

கூடியற்பேர் (1)

கூடியற்பேர் காலம் குலம் தொழிலின் பேர் மகடூஉ – நேமி-சொல்:5 30/3
மேல்

கூடுமேல் (1)

குன்றும் உயிர் உயிர்மெய் கூடுமேல் ஒன்றிய எண் – நேமி-எழுத்து:1 20/2
மேல்

கூந்தலாய் (2)

கடி அமரும் கூந்தலாய் காண் – நேமி-பாயிரம்:1 1/4
புயல் போலும் கூந்தலாய் போற்று – நேமி-சொல்:4 26/4
மேல்

கூர்மை (1)

வரைவு புதுமையுடன் கூர்மை புரை தீர் – நேமி-சொல்:8 57/2
மேல்

கூவுங்கால் (1)

கொள வரும் ஏகாரமும் கூவுங்கால் சேய்மைக்கு – நேமி-சொல்:4 28/3
மேல்

கூற்று (1)

ஏவல் உறுவது கூற்று இ நான்கும் பேதாய் – நேமி-சொல்:1 6/2
மேல்

கூறிய (1)

குற்றுகரம் ஆவி வரில் சிதையும் கூறிய வல் – நேமி-எழுத்து:1 14/1
மேல்

கூறும் (1)

வேறு வருதலும் மெய் இயல்பும் கூறும்
இரண்டு ஈற்று மூ வகை பேர் முன் நிலைக்-கண் என்றும் – நேமி-சொல்:4 23/2,3
மேல்