கி – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கிழமை 1
கிளவி 1

கிழமை (1)

இது என் கிழமை இரண்டு எய்தும் விதிமுறையால் – நேமி-சொல்:2 19/2
மேல்

கிளவி (1)

புல்லா எழுத்தின் கிளவி பொருள்படினும் – நேமி-சொல்:9 70/1
மேல்