கா – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


காட்டிய (1)

கண்ணு முறைமையால் காட்டிய முப்பத்தொன்று – நேமி-எழுத்து:1 1/3
மேல்

காட்டும் (1)

காட்டும் உயிரும் க ச த ந ப ம வரியும் – நேமி-எழுத்து:1 7/1
மேல்

காண் (1)

கடி அமரும் கூந்தலாய் காண் – நேமி-பாயிரம்:1 1/4
மேல்

காண்தகு (2)

காண்தகு பேர் ஐ ஒடு கு இன் அது கண் விளி என்று – நேமி-சொல்:2 15/1
காண்தகு மன் ஆக்கம் கழிவே ஒழியிசை கொன் – நேமி-சொல்:7 52/1
மேல்

காப்பு (1)

கரிப்பு ஐயம் காப்பு அச்சம் தோற்றம் ஈர்_ஆறும் – நேமி-சொல்:8 57/3
மேல்

கால (1)

கண் என்பது ஏழாம் உருபு ஆகும் கால நிலம் – நேமி-சொல்:2 19/3
மேல்

காலங்கள் (3)

மூன்று இடமும் காலங்கள் மூன்றும் இரண்டு இடத்தால் – நேமி-சொல்:1 1/3
இறப்பு நிகழ்வு எதிர்வாம் காலங்கள் ஏற்றும் – நேமி-சொல்:6 38/1
முந்து உரைத்த காலங்கள் மூன்றும் மயங்கிடினும் – நேமி-சொல்:9 69/1
மேல்

காலம் (4)

கூடியற்பேர் காலம் குலம் தொழிலின் பேர் மகடூஉ – நேமி-சொல்:5 30/3
ஆண்டு அறி காலம் பெருமை அச்சமே நீண்ட – நேமி-சொல்:7 52/2
உருபு உவமை உம்மைத்தொகை ஆம் ஒரு காலம்
தோன்றின் வினைத்தொகையாம் பண்பும் இருபேரொட்டும் – நேமி-சொல்:9 61/2,3
காலம் இடத்தால் கருத்தோடும் சேர்த்து அறிதல் – நேமி-சொல்:9 63/3
மேல்

காலமே (1)

காலமே செப்பே கருதிடமே போலும் – நேமி-சொல்:1 5/2
மேல்

காலாம் (1)

குறில் நெடில்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று அளவு காலாம்
குறுகு ம ஆய்தம் உயிர்மெய் பெறும் உயிரே – நேமி-எழுத்து:1 5/1,2
மேல்