ஔ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஔ 2
ஔவாம் 1
ஔவும் 2

ஔ (2)

ஐ ஔ அளவு ஒன்றரை – நேமி-எழுத்து:1 5/4
ஆதி உயிர் வ இயையின் ஔ ஆம் அஃது அன்றி – நேமி-எழுத்து:1 9/1
மேல்

ஔவாம் (1)

ஆவி ஏற்று அன் ஆவி முன் ஆகும் ஐ ஔவாம்
மேவிய ஏவும் விரைந்து – நேமி-எழுத்து:1 11/3,4
மேல்

ஔவும் (2)

மும்மை இடத்து ஐ ஔவும் குன்றும் முன் ஒற்று உண்டேல் – நேமி-எழுத்து:1 4/3
உகரத்திற்கு ஔவும் இருவிற்கு அகல்வு_அரிய – நேமி-எழுத்து:1 10/2
மேல்