ஊ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஊர்ந்த 1
ஊன்றிய 1

ஊர்ந்த (1)

பகரும் முறை சினை பல்லோர் நம் ஊர்ந்த
இகர ஐகார இறுதி இகரம் இறும் – நேமி-சொல்:5 31/1,2
மேல்

ஊன்றிய (1)

ஏன்ற மெய் மூ_ஆறும் எண்ணுங்கால் ஊன்றிய
வன்மையே மென்மை இடைமை ஆம் வாள்_கண்ணாய் – நேமி-எழுத்து:1 2/2,3
மேல்