இ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இ 3
இகந்த 1
இகர 1
இகரத்திற்கு 2
இகரம் 3
இசை 2
இசைநிறை 1
இசைநிறைத்து 1
இட்டு 1
இட்டு_இடையாய் 1
இட்டுரைத்தல் 1
இடத்தால் 2
இடத்து 8
இடத்துடனே 1
இடத்தும் 1
இடம் 2
இடமும் 1
இடை 4
இடைச்சொல் 4
இடைமை 1
இடையாய் 2
இடையினங்கள் 1
இணைந்தபடியே 1
இத்தன்மைத்து 1
இதழ் 1
இதன் 1
இதனது 1
இதனின் 1
இது 2
இயல் 1
இயல்பா 1
இயல்பாம் 3
இயல்பாய் 1
இயல்பு 2
இயல்பும் 1
இயல்புமாம் 1
இயல 1
இயலாய் 1
இயலின் 1
இயலும் 5
இயற்சொல் 1
இயற்பெயரை 1
இயற்பேர் 1
இயன்றதன் 1
இயையின் 2
இர் 1
இரட்டு 1
இரட்டும் 2
இரட்டை 1
இரண்டாம் 3
இரண்டாய் 1
இரண்டாவது 1
இரண்டு 7
இரண்டும் 4
இரம் 1
இரு 12
இருத்தி 1
இருநூற்றொருபத்தாறு 1
இருபேரொட்டும் 1
இருவிற்கு 1
இல் 10
இல்லனவும் 1
இல்லா 1
இல்லை 1
இல்லையோ 1
இலக்கணத்தது 1
இலக்கணத்தால் 1
இலக்கணத்தை 1
இலா 6
இலாது 1
இலார் 1
இவ் 1
இவற்றில் 1
இவை 1
இழாய் 2
இழிவும் 1
இழுக்கு 1
இழையாய் 1
இளமை 1
இளைஞன் 1
இறப்ப 1
இறப்பு 1
இறுத்தலே 1
இறுதி 6
இறுதிக்-கண் 1
இறுதியிடை 1
இறும் 1
இன் 2
இன்மை 1
இன்மையும் 1
இன்றி 1
இன்னர் 1
இன்னு 1
இனத்தை 1
இனம் 3
இனிது 1
இனைத்து 1

இ (3)

மெய் ஆய்தம் இ உ குறுக்கம் அரை மென்_மொழியாய் – நேமி-எழுத்து:1 5/3
ஏவல் உறுவது கூற்று இ நான்கும் பேதாய் – நேமி-சொல்:1 6/2
ஒருமைக்-கண் முன்னிலையாம் இ ஐ ஆய் உண் சேர் – நேமி-சொல்:6 42/3
மேல்

இகந்த (1)

ஒப்பு இகந்த பல் பொருள் மேல் சொல்லும் ஒரு சொல்லை – நேமி-சொல்:1 13/1
மேல்

இகர (1)

இகர ஐகார இறுதி இகரம் இறும் – நேமி-சொல்:5 31/2
மேல்

இகரத்திற்கு (2)

அகரத்திற்கு ஆவும் இகரத்திற்கு ஐயும் – நேமி-எழுத்து:1 10/1
ஆரும் ஆம் ஏ ஆம் இகரத்திற்கு ஓ ஆகி – நேமி-எழுத்து:1 10/3
மேல்

இகரம் (3)

அடைய வரும் இகரம் அன்றி மட நல்லாய் – நேமி-எழுத்து:1 4/2
இகரம் ஈகாரம் ஆம் ஐ ஆய் ஆம் ஏ ஆம் – நேமி-சொல்:4 24/1
இகர ஐகார இறுதி இகரம் இறும் – நேமி-சொல்:5 31/2
மேல்

இசை (2)

வினை பெயரும் எண்ணும் இசை குறிப்பும் பண்பும் – நேமி-சொல்:7 53/1
ஒண் பேர் வினையொடும் தோன்றி உரிச்சொல் இசை
பண்பு குறிப்பால் பரந்து இயலும் எண் சேர் – நேமி-சொல்:8 55/1,2
மேல்

இசைநிறை (1)

இசைநிறை நான்கு வரம்பாம் விரைசொல் – நேமி-சொல்:6 49/1
மேல்

இசைநிறைத்து (1)

வினைச்சொற்கு ஈறு ஆதல் இசைநிறைத்து மேவல் – நேமி-சொல்:7 50/3
மேல்

இட்டு (1)

ஒட்டுப்பேர் எண்ணியற்பேர் ஒண் நிலப்பேர் இட்டு_இடையாய் – நேமி-சொல்:5 30/2
மேல்

இட்டு_இடையாய் (1)

ஒட்டுப்பேர் எண்ணியற்பேர் ஒண் நிலப்பேர் இட்டு_இடையாய்
கூடியற்பேர் காலம் குலம் தொழிலின் பேர் மகடூஉ – நேமி-சொல்:5 30/2,3
மேல்

இட்டுரைத்தல் (1)

என்னும் அவை அன்றி இட்டுரைத்தல் தன்வினையால் – நேமி-சொல்:9 65/2
மேல்

இடத்தால் (2)

மூன்று இடமும் காலங்கள் மூன்றும் இரண்டு இடத்தால்
தோன்ற உரைப்பதாம் சொல் – நேமி-சொல்:1 1/3,4
காலம் இடத்தால் கருத்தோடும் சேர்த்து அறிதல் – நேமி-சொல்:9 63/3
மேல்

இடத்து (8)

மும்மை இடத்து ஐ ஔவும் குன்றும் முன் ஒற்று உண்டேல் – நேமி-எழுத்து:1 4/3
யகர வகரம் இறுதி இடத்து ஓரோர் – நேமி-எழுத்து:1 13/3
ஏற்ற பொருள் செய் இடத்து – நேமி-சொல்:2 15/4
தொக்க இடத்துடனே தொக்கும் விரியும் இடத்து
ஒக்க விரி சொல்லும் உள – நேமி-சொல்:3 21/3,4
ஒரோ இடத்து உளதாம் ஓங்கு அளபாம் பேர்கள் – நேமி-சொல்:4 26/2
இயல்பாம் விளிக்கும் இடத்து – நேமி-சொல்:4 27/4
முற்று எச்சம் என்று இரண்டாய் மூ வகைத்தாய் மூன்று இடத்து
நிற்கும் வினைச்சொற்கள் நேர்ந்து – நேமி-சொல்:6 38/3,4
தோற்றிய அன்மொழியும் தொக்க இடத்து ஏற்ற – நேமி-சொல்:9 60/2
மேல்

இடத்துடனே (1)

தொக்க இடத்துடனே தொக்கும் விரியும் இடத்து – நேமி-சொல்:3 21/3
மேல்

இடத்தும் (1)

அண்மை இடத்தும் அளபெடைப்பேர்க்-கண்ணும் – நேமி-சொல்:4 24/3
மேல்

இடம் (2)

பொருந்தும் இடம் கண்டு புகல் – நேமி-எழுத்து:1 19/4
இடம் மூன்றோடு எய்தி இரு திணையைம் பாலும் – நேமி-சொல்:6 44/3
மேல்

இடமும் (1)

மூன்று இடமும் காலங்கள் மூன்றும் இரண்டு இடத்தால் – நேமி-சொல்:1 1/3
மேல்

இடை (4)

ஆவி அகரம் முதல் ஆறு_இரண்டாம் ஆய்தம் இடை
மேவும் ககர முதல் மெய்களாம் மூ_ஆறும் – நேமி-எழுத்து:1 1/1,2
அ ஐ ஆம் ஆதி இடை – நேமி-எழுத்து:1 9/4
பத்தின் இடை ஆய்தமும் ஆம் ப நீண்டும் நீளாதும் – நேமி-எழுத்து:1 20/3
குன்றா சில சொல் இடை வந்து கூடி உடன் – நேமி-சொல்:6 45/3
மேல்

இடைச்சொல் (4)

ஆய இடைச்சொல் அடைவித்தால் தூய சீர் – நேமி-எழுத்து:1 22/2
பெயர்ச்சொல் வினைச்சொல் இடைச்சொல் உரிச்சொல் – நேமி-சொல்:5 29/1
அனைத்தே இடைச்சொல் அளவு – நேமி-சொல்:7 50/4
முற்றும்மை எச்சப்படுதலும் உண்டாம் இடைச்சொல்
நிற்றலும் உண்டு ஈறு திரிந்து – நேமி-சொல்:9 64/3,4
மேல்

இடைமை (1)

வன்மையே மென்மை இடைமை ஆம் வாள்_கண்ணாய் – நேமி-எழுத்து:1 2/3
மேல்

இடையாய் (2)

ஒட்டுப்பேர் எண்ணியற்பேர் ஒண் நிலப்பேர் இட்டு_இடையாய் – நேமி-சொல்:5 30/2
அடிமறி ஆற்று வரவும் துடி_இடையாய் – நேமி-சொல்:9 67/2
மேல்

இடையினங்கள் (1)

அயர்வு_இல் இடையினங்கள் ஆறும் நயன் உணர்ந்து – நேமி-எழுத்து:1 8/2
மேல்

இணைந்தபடியே (1)

இணைந்தபடியே முடியும் ஏய்ந்து – நேமி-எழுத்து:1 15/4
மேல்

இத்தன்மைத்து (1)

இன் உருபு ஐந்தாவது இதனின் இத்தன்மைத்து இது – நேமி-சொல்:2 18/3
மேல்

இதழ் (1)

நாசி நா அண்ணம் இதழ் எயிறு மூக்கு என – நேமி-எழுத்து:1 6/3
மேல்

இதன் (1)

ஈர் ஆகும் அர் ஆர் இதன் மேலும் ஏகாரம் – நேமி-சொல்:4 26/1
மேல்

இதனது (1)

அது என்பது ஆறாம் உருபாம் இதனது
இது என் கிழமை இரண்டு எய்தும் விதிமுறையால் – நேமி-சொல்:2 19/1,2
மேல்

இதனின் (1)

இன் உருபு ஐந்தாவது இதனின் இத்தன்மைத்து இது – நேமி-சொல்:2 18/3
மேல்

இது (2)

இன் உருபு ஐந்தாவது இதனின் இத்தன்மைத்து இது
என்னும் ஒரு நான்கிடத்து – நேமி-சொல்:2 18/3,4
இது என் கிழமை இரண்டு எய்தும் விதிமுறையால் – நேமி-சொல்:2 19/2
மேல்

இயல் (1)

ஏய்ந்த நிகழ்காலத்து இயல் வினையால் வாய்ந்த – நேமி-சொல்:5 37/2
மேல்

இயல்பா (1)

முன்பின் ஆம் தப்பி ன ண இயல்பா த ட ற ஆம் – நேமி-எழுத்து:1 17/3
மேல்

இயல்பாம் (3)

இன்னு முறைப்பெயரேல் ஏ ஆகும் முன் இயல்பாம்
ஆனும் அளபெடையும் ஆன் ஈற்று பண்பு தொழில் – நேமி-சொல்:4 25/2,3
இயல்பாம் விளி ஏலா எவ் ஈற்று பேரும் – நேமி-சொல்:4 26/3
இயல்பாம் விளிக்கும் இடத்து – நேமி-சொல்:4 27/4
மேல்

இயல்பாய் (1)

உண்மை இயல்பாய் உறும் – நேமி-சொல்:4 24/4
மேல்

இயல்பு (2)

பிணைந்த வருக்கம் பெயர்த்து இயல்பு சந்தி – நேமி-எழுத்து:1 15/3
இழுக்கு அல்ல முன்னை இயல்பு – நேமி-சொல்:1 10/4
மேல்

இயல்பும் (1)

வேறு வருதலும் மெய் இயல்பும் கூறும் – நேமி-சொல்:4 23/2
மேல்

இயல்புமாம் (1)

ஏய்ந்து புகுதும் இயல்புமாம் ஆய்ந்த – நேமி-எழுத்து:1 16/2
மேல்

இயல (1)

எய்தும் குறிப்பும் இயல வரும் தையலாய் – நேமி-சொல்:2 17/2
மேல்

இயலாய் (1)

எல்லா பொருளும் இரண்டு ஆகும் மெல்_இயலாய் – நேமி-சொல்:9 68/2
மேல்

இயலின் (1)

சான்றோர் வழக்கினையும் செய்யுளும் சார்ந்து இயலின்
ஆன்ற மரபாம் அது – நேமி-சொல்:9 69/3,4
மேல்

இயலும் (5)

தோற்றும் பெயர் முன்னர் ஏழும் தொடர்ந்து இயலும்
ஏற்ற பொருள் செய் இடத்து – நேமி-சொல்:2 15/3,4
இயலும் என உரைப்பர் ஈங்கு – நேமி-சொல்:5 29/4
இயலும் வழக்கினிடத்து – நேமி-சொல்:5 37/4
என என்று இரண்டும் இயலும் நினையுங்கால் – நேமி-சொல்:7 53/2
பண்பு குறிப்பால் பரந்து இயலும் எண் சேர் – நேமி-சொல்:8 55/2
மேல்

இயற்சொல் (1)

இயற்சொல் முதல் நான்கும் எய்தும் பெயர்ச்சொல் – நேமி-சொல்:5 29/2
மேல்

இயற்பெயரை (1)

ஓதார் இயற்பெயரை உய்த்து – நேமி-சொல்:1 13/4
மேல்

இயற்பேர் (1)

இயற்பேர் சினைப்பேர் சினைமுதற்பேர் என்று – நேமி-சொல்:5 33/1
மேல்

இயன்றதன் (1)

எண்ணும் பெயரும் முறையும் இயன்றதன் பின் – நேமி-பாயிரம்:1 1/1
மேல்

இயையின் (2)

ஆதி உயிர் வ இயையின் ஔ ஆம் அஃது அன்றி – நேமி-எழுத்து:1 9/1
நீதியினால் ய இயையின் ஐ ஆகும் ஏதம்_இலா – நேமி-எழுத்து:1 9/2
மேல்

இர் (1)

மின்னும் இர் ஈரும் விளம்பும் இரு திணையின் – நேமி-சொல்:6 42/1
மேல்

இரட்டு (1)

ஏந்து இரட்டை சொற்கள் இரட்டு – நேமி-சொல்:6 49/4
மேல்

இரட்டும் (2)

குற்றொற்று இரட்டும் உயிர் வந்தால் ய ர ழக்-கண் – நேமி-எழுத்து:1 15/1
முன்பாம் தகரம் ண ள முன்பு இரட்டும் பின்பான – நேமி-எழுத்து:1 21/2
மேல்

இரட்டை (1)

ஏந்து இரட்டை சொற்கள் இரட்டு – நேமி-சொல்:6 49/4
மேல்

இரண்டாம் (3)

ஆவி அகரம் முதல் ஆறு_இரண்டாம் ஆய்தம் இடை – நேமி-எழுத்து:1 1/1
வேறொன்றில் சேர்தல் என இரண்டாம் வேல்_கண்ணாய் – நேமி-சொல்:3 22/3
ஆய்ந்த ஒரு சொல் அடுக்கு இரண்டாம் தாம் பிரியா – நேமி-சொல்:6 49/3
மேல்

இரண்டாய் (1)

முற்று எச்சம் என்று இரண்டாய் மூ வகைத்தாய் மூன்று இடத்து – நேமி-சொல்:6 38/3
மேல்

இரண்டாவது (1)

ஐ என் உருபு இரண்டாவது அது வினையும் – நேமி-சொல்:2 17/1
மேல்

இரண்டு (7)

குறில் நெடில்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று அளவு காலாம் – நேமி-எழுத்து:1 5/1
எல்லாம் கெட்டு ஆறு இரண்டு ஆவியின் பின் வல்_உகரம் – நேமி-எழுத்து:1 21/3
மூன்று இடமும் காலங்கள் மூன்றும் இரண்டு இடத்தால் – நேமி-சொல்:1 1/3
இது என் கிழமை இரண்டு எய்தும் விதிமுறையால் – நேமி-சொல்:2 19/2
இரு சொல் இறுதி இரண்டு ஏழ் அலாத – நேமி-சொல்:3 21/1
இரண்டு ஈற்று மூ வகை பேர் முன் நிலைக்-கண் என்றும் – நேமி-சொல்:4 23/3
எல்லா பொருளும் இரண்டு ஆகும் மெல்_இயலாய் – நேமி-சொல்:9 68/2
மேல்

இரண்டும் (4)

ஏற்ற திணை இரண்டும் பால் ஐந்தும் ஏழ் வழுவும் – நேமி-சொல்:1 1/1
ஐயம் திணை பாலில் தோன்றுமேல் அவ் இரண்டும்
எய்தும் பொதுமொழியால் ஈண்டு உரைக்க மெய் தெரிந்தால் – நேமி-சொல்:1 7/1,2
என என்று இரண்டும் இயலும் நினையுங்கால் – நேமி-சொல்:7 53/2
என்றா எனா இரண்டும் எண் – நேமி-சொல்:7 53/4
மேல்

இரம் (1)

நல்லாய் இரம் ஈறாய் நாட்டு – நேமி-எழுத்து:1 21/4
மேல்

இரு (12)

மேய இரு சொல் பொருள் தோன்ற வேறு இருத்தி – நேமி-எழுத்து:1 22/1
எண்ணும் இரு திணையும் எய்தும் அஃறிணையா – நேமி-சொல்:1 9/1
எண்ணி வியம் கொள்க இரு திணையும் எண்ணினால் – நேமி-சொல்:1 9/2
உண்மை இரு திணை மேல் உய்த்து அறிக எண்ணி – நேமி-சொல்:1 11/2
இரு சொல் இறுதி இரண்டு ஏழ் அலாத – நேமி-சொல்:3 21/1
கள்ளொடு வந்தால் இரு திணைக்கும் பன்மை பால் – நேமி-சொல்:5 36/3
ஓரும் இரு பாற்கு உரித்து – நேமி-சொல்:6 40/4
எவன் என் வினா அவ் இரு பால் பொருட்கும் – நேமி-சொல்:6 41/3
மின்னும் இர் ஈரும் விளம்பும் இரு திணையின் – நேமி-சொல்:6 42/1
இடம் மூன்றோடு எய்தி இரு திணையைம் பாலும் – நேமி-சொல்:6 44/3
இரு சொல்லும் ஒன்றாம் இலக்கணத்தால் பல் சொல் – நேமி-சொல்:9 60/3
முன்மொழியும் பின்மொழியும் மூண்ட இரு மொழியும் – நேமி-சொல்:9 63/1
மேல்

இருத்தி (1)

மேய இரு சொல் பொருள் தோன்ற வேறு இருத்தி
ஆய இடைச்சொல் அடைவித்தால் தூய சீர் – நேமி-எழுத்து:1 22/1,2
மேல்

இருநூற்றொருபத்தாறு (1)

ஆங்கு இருநூற்றொருபத்தாறு ஆகும் பாங்குடைய – நேமி-எழுத்து:1 3/2
மேல்

இருபேரொட்டும் (1)

தோன்றின் வினைத்தொகையாம் பண்பும் இருபேரொட்டும்
தோன்றுமேல் பண்புத்தொகை – நேமி-சொல்:9 61/3,4
மேல்

இருவிற்கு (1)

உகரத்திற்கு ஔவும் இருவிற்கு அகல்வு_அரிய – நேமி-எழுத்து:1 10/2
மேல்

இல் (10)

அயர்வு_இல் இடையினங்கள் ஆறும் நயன் உணர்ந்து – நேமி-எழுத்து:1 8/2
புகர் இலா மென்மை வரின் பொன்றும் நிகர்_இல் – நேமி-எழுத்து:1 18/2
செயிர்_இல் அஃறிணையாம் சென்று – நேமி-சொல்:1 2/4
வழுவுறுப்பு திங்கள் மகவும் பழுது_இல் – நேமி-சொல்:1 8/2
அயர்வு_இல் அஃறிணையே ஆம் – நேமி-சொல்:1 8/4
அயர்வு_இல் திணை பால் மயங்கும் செயிர்_இல் – நேமி-சொல்:1 10/2
அயர்வு_இல் திணை பால் மயங்கும் செயிர்_இல் – நேமி-சொல்:1 10/2
நயன்_இல் ஒழியிசையும் நாட்டு – நேமி-சொல்:7 52/4
உலைவு_இல் உயர்திணை மேல் உம்மைத்தொகை தான் – நேமி-சொல்:9 64/1
தாப்பிசை தா_இல் மொழிமாற்று அளைமறி – நேமி-சொல்:9 67/3
மேல்

இல்லனவும் (1)

உயிர்_உள்ளனவும் உயிர்_இல்லனவும் – நேமி-சொல்:1 2/3
மேல்

இல்லா (1)

இல்லா இலக்கணத்தது என்று ஒழிக நல்லாய் – நேமி-சொல்:9 70/2
மேல்

இல்லை (1)

வேறு இல்லை உண்டு வியங்கோளும் தேறும் – நேமி-சொல்:6 44/2
மேல்

இல்லையோ (1)

எண்ண அமுது ஆனது இல்லையோ மண்ணின் மேல் – நேமி-பாயிரம்:1 4/2
மேல்

இலக்கணத்தது (1)

இல்லா இலக்கணத்தது என்று ஒழிக நல்லாய் – நேமி-சொல்:9 70/2
மேல்

இலக்கணத்தால் (1)

இரு சொல்லும் ஒன்றாம் இலக்கணத்தால் பல் சொல் – நேமி-சொல்:9 60/3
மேல்

இலக்கணத்தை (1)

எல்லாம் உணர எழுத்தின் இலக்கணத்தை
சொல்லால் உரைப்பன் தொகுத்து – நேமி-பாயிரம்:1 3/3,4
மேல்

இலா (6)

நீதியினால் ய இயையின் ஐ ஆகும் ஏதம்_இலா – நேமி-எழுத்து:1 9/2
புகர் இலா மென்மை வரின் பொன்றும் நிகர்_இல் – நேமி-எழுத்து:1 18/2
மருவிய பால் ஐந்தும் வகுப்பின் பொருவு_இலா – நேமி-சொல்:1 3/2
ஓதிய எண்ணின்பேர் உவமைப்பேர் தீது_இலா – நேமி-சொல்:5 32/2
மயக்கு_இலா மூன்றனையும் வைத்து கயல்_கண்ணாய் – நேமி-சொல்:5 33/2
வசை_இலா மூன்று வரம்பாம் அசைநிலை – நேமி-சொல்:6 49/2
மேல்

இலாது (1)

யாதிடத்தும் ஈ பொருளை ஏற்குமாம் கோது_இலாது – நேமி-சொல்:2 18/2
மேல்

இலார் (1)

அயர்வு_இலார் கட்டுரைத்தார் ஆய்ந்து – நேமி-எழுத்து:1 7/4
மேல்

இவ் (1)

எய்தும் பெயர் வினையும் இவ் வகையே செய்து அமைத்தால் – நேமி-எழுத்து:1 12/2
மேல்

இவற்றில் (1)

அன்மொழியும் என்று இவற்றில் ஆம் பொருள்கள் முன்மொழி தான் – நேமி-சொல்:9 63/2
மேல்

இவை (1)

இறுத்தலே போலும் இவை – நேமி-சொல்:1 6/4
மேல்

இழாய் (2)

இனம் உண்டாய் பண்பு வந்து எய்தும் புனை_இழாய் – நேமி-சொல்:1 14/2
ஆய்_இழாய் பன்மையினும் செல்ல அஃறிணையின் – நேமி-சொல்:6 47/3
மேல்

இழிவும் (1)

உயர்வும் இழிவும் உவப்பும் சிறப்பும் – நேமி-சொல்:1 10/1
மேல்

இழுக்கு (1)

இழுக்கு அல்ல முன்னை இயல்பு – நேமி-சொல்:1 10/4
மேல்

இழையாய் (1)

ஒள்_இழையாய் தோன்றலும் உண்டு – நேமி-சொல்:5 36/4
மேல்

இளமை (1)

இளமை நளி செறிவு ஆம் ஏ ஏற்றம் மல்லல் – நேமி-சொல்:8 58/3
மேல்

இளைஞன் (1)

நெடியன் உடையன் நிலத்தன் இளைஞன்
கடியன் மகத்தன் கரியன் தொடியன் என – நேமி-சொல்:6 46/1,2
மேல்

இறப்ப (1)

அளவு இறப்ப நீளும் அவை – நேமி-சொல்:4 28/4
மேல்

இறப்பு (1)

இறப்பு நிகழ்வு எதிர்வாம் காலங்கள் ஏற்றும் – நேமி-சொல்:6 38/1
மேல்

இறுத்தலே (1)

இறுத்தலே போலும் இவை – நேமி-சொல்:1 6/4
மேல்

இறுதி (6)

யகர வகரம் இறுதி இடத்து ஓரோர் – நேமி-எழுத்து:1 13/3
இறுதி வரும் எழுத்தாம் ஈறு அர் ஆம் ஓரோர் – நேமி-எழுத்து:1 16/3
பெற்றிடும் நீ ஆ மாவின் பின் இறுதி ஒற்று அணையும் – நேமி-எழுத்து:1 23/2
இரு சொல் இறுதி இரண்டு ஏழ் அலாத – நேமி-சொல்:3 21/1
அன் இறுதி ஆ ஆகும் அண்மைக்கு அகரம் ஆம் – நேமி-சொல்:4 25/1
இகர ஐகார இறுதி இகரம் இறும் – நேமி-சொல்:5 31/2
மேல்

இறுதிக்-கண் (1)

ஏனை தொகை சொற்கள் ஐந்தின் இறுதிக்-கண்
ஆன பெயர் தோன்றின் அன்மொழியாம் மான்_அனையாய் – நேமி-சொல்:9 62/1,2
மேல்

இறுதியிடை (1)

சாவ அகம் என்புழி சார்ந்த இறுதியிடை
போவது உயிர்மெய் என்றே போற்று – நேமி-எழுத்து:1 23/3,4
மேல்

இறும் (1)

இகர ஐகார இறுதி இகரம் இறும்
சாதி பெண் பேர் மாந்தர் மக்களும் தன்மையுடன் – நேமி-சொல்:5 31/2,3
மேல்

இன் (2)

காண்தகு பேர் ஐ ஒடு கு இன் அது கண் விளி என்று – நேமி-சொல்:2 15/1
இன் உருபு ஐந்தாவது இதனின் இத்தன்மைத்து இது – நேமி-சொல்:2 18/3
மேல்

இன்மை (1)

பயன்_இன்மை தில்லை பருவம் விழைவு – நேமி-சொல்:7 52/3
மேல்

இன்மையும் (1)

இன்மையும் உண்மையும் ஆம் ஈங்கு – நேமி-சொல்:9 68/4
மேல்

இன்றி (1)

இனம் இன்றி பண்பு உண்டாம் செய்யும் வழக்கேல் – நேமி-சொல்:1 14/1
மேல்

இன்னர் (1)

இன்னர் என முன்னத்தால் சொல்லுதல் என்ற சென்ற – நேமி-சொல்:9 65/1
மேல்

இன்னு (1)

இன்னு முறைப்பெயரேல் ஏ ஆகும் முன் இயல்பாம் – நேமி-சொல்:4 25/2
மேல்

இனத்தை (1)

தன்மை ஆம் அஃறிணையும் சொன்ன மொழி தன் இனத்தை
உன்னி முடித்தலும் உண்டு – நேமி-சொல்:1 9/3,4
மேல்

இனம் (3)

தப்பா வினை இனம் சார்பினால் செப்புக – நேமி-சொல்:1 13/2
இனம் இன்றி பண்பு உண்டாம் செய்யும் வழக்கேல் – நேமி-சொல்:1 14/1
இனம் உண்டாய் பண்பு வந்து எய்தும் புனை_இழாய் – நேமி-சொல்:1 14/2
மேல்

இனிது (1)

எல்லாம் முடியும் இனிது
&2 சொல்லதிகாரம் – நேமி-சொல்:1 24/4,5
மேல்

இனைத்து (1)

இனைத்து என்று அறிந்த சினை முதல் பேர்க்கு எல்லாம் – நேமி-சொல்:1 11/3
மேல்