ஆ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஆ 7
ஆக்கம் 2
ஆகாரம் 1
ஆகி 2
ஆகிய 1
ஆகுபெயர் 1
ஆகும் 16
ஆங்கு 5
ஆங்கே 1
ஆடூஉ 1
ஆண் 1
ஆண்டு 1
ஆணே 1
ஆதல் 4
ஆதி 3
ஆதியினில் 1
ஆம் 43
ஆய் 9
ஆய்_இழாய் 1
ஆய்தம் 3
ஆய்தமும் 1
ஆய்ந்த 5
ஆய்ந்து 1
ஆய 2
ஆயின் 1
ஆர் 6
ஆர்ப்பு 1
ஆரும் 1
ஆவி 6
ஆவியின் 1
ஆவியினை 1
ஆவும் 1
ஆளும் 2
ஆற்ற 1
ஆற்று 2
ஆற்று_அரிய 1
ஆறன் 1
ஆறாம் 1
ஆறு 6
ஆறு_இரண்டாம் 1
ஆறும் 7
ஆன் 1
ஆன்ற 3
ஆன 1
ஆனது 1
ஆனும் 3
ஆனொடு 1

ஆ (7)

பெற்றிடும் நீ ஆ மாவின் பின் இறுதி ஒற்று அணையும் – நேமி-எழுத்து:1 23/2
ஆய்ந்த து று டுவும் அ ஆ வ ஈறும் ஆம் – நேமி-சொல்:1 4/3
அன் இறுதி ஆ ஆகும் அண்மைக்கு அகரம் ஆம் – நேமி-சொல்:4 25/1
என் என்னை என்று ஆகும் யா முதல் பேர் ஆ முதல் ஆம் – நேமி-சொல்:5 35/3
ஆய்ந்த உயர்திணைப்பேர் ஆ ஓ ஆம் செய்யுளிடை – நேமி-சொல்:5 37/1
சொன்ன அ ஆ வ து டு றுவும் அஃறிணையின் – நேமி-சொல்:6 41/1
அன்றி ஆ ஓ ஆகி ஆய் ஓய் ஆய் நின்றனவும் – நேமி-சொல்:6 48/2
மேல்

ஆக்கம் (2)

தெரிநிலை ஆக்கம் சிறப்பு எச்சம் முற்று எண் – நேமி-சொல்:7 51/1
காண்தகு மன் ஆக்கம் கழிவே ஒழியிசை கொன் – நேமி-சொல்:7 52/1
மேல்

ஆகாரம் (1)

உற்ற ஆகாரம் அகரம் ஆய் ஓங்கு உகரம் – நேமி-எழுத்து:1 23/1
மேல்

ஆகி (2)

ஆரும் ஆம் ஏ ஆம் இகரத்திற்கு ஓ ஆகி
சேரும் உகரத்தின் திறம் – நேமி-எழுத்து:1 10/3,4
அன்றி ஆ ஓ ஆகி ஆய் ஓய் ஆய் நின்றனவும் – நேமி-சொல்:6 48/2
மேல்

ஆகிய (1)

பெண் ஆண் ஒழிந்த பெயர் தொழில் ஆகிய சொல் – நேமி-சொல்:1 11/1
மேல்

ஆகுபெயர் (1)

ஒன்றன் பேர் ஒன்றற்கு உரைப்பதாம் ஆகுபெயர்
சென்று அவைதாம் தம் முதலில் சேர்தலோடு ஒன்றாத – நேமி-சொல்:3 22/1,2
மேல்

ஆகும் (16)

ஆங்கு இருநூற்றொருபத்தாறு ஆகும் பாங்குடைய – நேமி-எழுத்து:1 3/2
நீதியினால் ய இயையின் ஐ ஆகும் ஏதம்_இலா – நேமி-எழுத்து:1 9/2
ஆவி ஏற்று அன் ஆவி முன் ஆகும் ஐ ஔவாம் – நேமி-எழுத்து:1 11/3
மகரம் தான் வன்மை வரின் வர்க்கத்து ஒற்று ஆகும்
புகர் இலா மென்மை வரின் பொன்றும் நிகர்_இல் – நேமி-எழுத்து:1 18/1,2
ஈண்டு உரைப்பின் வேற்றுமை எட்டு ஆகும் மூண்டவை தாம் – நேமி-சொல்:2 15/2
கண் என்பது ஏழாம் உருபு ஆகும் கால நிலம் – நேமி-சொல்:2 19/3
அன் இறுதி ஆ ஆகும் அண்மைக்கு அகரம் ஆம் – நேமி-சொல்:4 25/1
இன்னு முறைப்பெயரேல் ஏ ஆகும் முன் இயல்பாம் – நேமி-சொல்:4 25/2
ஈர் ஆகும் அர் ஆர் இதன் மேலும் ஏகாரம் – நேமி-சொல்:4 26/1
நீர் ஆகும் நீயிர் எவன் என்பது ஓருங்கால் – நேமி-சொல்:5 35/2
என் என்னை என்று ஆகும் யா முதல் பேர் ஆ முதல் ஆம் – நேமி-சொல்:5 35/3
நம்பொடு மேவு நசை ஆகும் வம்பு – நேமி-சொல்:8 56/2
வெம்மை விருப்பு ஆம் வியல் அகலம் ஆகும் அரி – நேமி-சொல்:8 58/1
புரை உயர்பு ஆகும் புனிறு ஈன்றணிமை – நேமி-சொல்:8 59/1
சொல்லும் கமமும் துவன்றும் நிறைவு ஆகும்
எல்லும் விளக்கம் எனல் – நேமி-சொல்:8 59/3,4
எல்லா பொருளும் இரண்டு ஆகும் மெல்_இயலாய் – நேமி-சொல்:9 68/2
மேல்

ஆங்கு (5)

ஆங்கு இருநூற்றொருபத்தாறு ஆகும் பாங்குடைய – நேமி-எழுத்து:1 3/2
ஆவி போம் ஒற்று போம் ஆங்கு உயிர்மெய் போம் அன்றி – நேமி-எழுத்து:1 22/3
வந்த மகன் மகளோடு ஆங்கு அவையும் முந்திய – நேமி-சொல்:5 34/2
அம் ஆம் எம் ஏமும் க ட த ற மேல் ஆங்கு அணைந்த – நேமி-சொல்:6 39/1
ஆங்கு உரைத்த அன் ஆனும் அள் ஆளும் அர் ஆர் ப – நேமி-சொல்:6 40/1
மேல்

ஆங்கே (1)

மேவிய சுட்டு ஆங்கே மிகும் – நேமி-எழுத்து:1 22/4
மேல்

ஆடூஉ (1)

ஆடூஉ உயர்திணைப்பேராம் – நேமி-சொல்:5 30/4
மேல்

ஆண் (1)

பெண் ஆண் ஒழிந்த பெயர் தொழில் ஆகிய சொல் – நேமி-சொல்:1 11/1
மேல்

ஆண்டு (1)

ஆண்டு அறி காலம் பெருமை அச்சமே நீண்ட – நேமி-சொல்:7 52/2
மேல்

ஆணே (1)

பெண் ஆணே பன்மை ஒருமையொடு பேர்த்து உறழ – நேமி-சொல்:5 33/3
மேல்

ஆதல் (4)

நின்று ஆதல் மெய்ந்நூல் நெறி – நேமி-சொல்:6 45/4
சாரியையாய் ஒன்றல் உருபு ஆதல் தம் குறிப்பில் – நேமி-சொல்:7 50/1
நேரும் பொருள் ஆதல் நின்று அசையாய் போதல் – நேமி-சொல்:7 50/2
வினைச்சொற்கு ஈறு ஆதல் இசைநிறைத்து மேவல் – நேமி-சொல்:7 50/3
மேல்

ஆதி (3)

ஆதி உயிர் வ இயையின் ஔ ஆம் அஃது அன்றி – நேமி-எழுத்து:1 9/1
அ ஐ ஆம் ஆதி இடை – நேமி-எழுத்து:1 9/4
ஆதி உயர்திணைப்பேர் ஆம் – நேமி-சொல்:5 31/4
மேல்

ஆதியினில் (1)

ஆதியினில் சுட்டாம் உகர ஐகாரப்பேர் – நேமி-சொல்:5 32/1
மேல்

ஆம் (43)

வன்மையே மென்மை இடைமை ஆம் வாள்_கண்ணாய் – நேமி-எழுத்து:1 2/3
ஆதி உயிர் வ இயையின் ஔ ஆம் அஃது அன்றி – நேமி-எழுத்து:1 9/1
அ ஐ ஆம் ஆதி இடை – நேமி-எழுத்து:1 9/4
ஆரும் ஆம் ஏ ஆம் இகரத்திற்கு ஓ ஆகி – நேமி-எழுத்து:1 10/3
ஆரும் ஆம் ஏ ஆம் இகரத்திற்கு ஓ ஆகி – நேமி-எழுத்து:1 10/3
மகரம் கெட வகரம் ஆம் – நேமி-எழுத்து:1 13/4
இறுதி வரும் எழுத்தாம் ஈறு அர் ஆம் ஓரோர் – நேமி-எழுத்து:1 16/3
வன்மை வரினே ள ண ல ன மாண் ட ற ஆம்
மென்மை வரினே ள ல ண ன ஆம் த நக்கள் – நேமி-எழுத்து:1 17/1,2
மென்மை வரினே ள ல ண ன ஆம் த நக்கள் – நேமி-எழுத்து:1 17/2
முன்பின் ஆம் தப்பி ன ண இயல்பா த ட ற ஆம் – நேமி-எழுத்து:1 17/3
முன்பின் ஆம் தப்பி ன ண இயல்பா த ட ற ஆம்
ஒன்று அழிந்து போதலும் உண்டு – நேமி-எழுத்து:1 17/3,4
வகரம் வந்தால் குறுகும் வ அழிந்து ம ஆம்
மகரம் த வ ய ஆம் வந்து – நேமி-எழுத்து:1 18/3,4
மகரம் த வ ய ஆம் வந்து – நேமி-எழுத்து:1 18/4
பத்தின் இடை ஆய்தமும் ஆம் ப நீண்டும் நீளாதும் – நேமி-எழுத்து:1 20/3
ஐந்து ஆறு ஆம் ஆறு பதினாறு ஆம் ஒற்றும் மிகும் – நேமி-எழுத்து:1 24/1
ஐந்து ஆறு ஆம் ஆறு பதினாறு ஆம் ஒற்றும் மிகும் – நேமி-எழுத்து:1 24/1
பாங்கில் அஃறிணை பால் ஆம் – நேமி-சொல்:1 3/4
அன் ஆனும் அள் ஆளும் அர் ஆர் ப ஈறும் ஆம்
முன்னை உயர்திணை பால் மூன்றற்கும் தன் வினை கொண்டு – நேமி-சொல்:1 4/1,2
ஆய்ந்த து று டுவும் அ ஆ வ ஈறும் ஆம்
ஏய்ந்த அஃறிணை பாற்கு ஈங்கு – நேமி-சொல்:1 4/3,4
அயர்வு_இல் அஃறிணையே ஆம் – நேமி-சொல்:1 8/4
தன்மை ஆம் அஃறிணையும் சொன்ன மொழி தன் இனத்தை – நேமி-சொல்:1 9/3
இகரம் ஈகாரம் ஆம் ஐ ஆய் ஆம் ஏ ஆம் – நேமி-சொல்:4 24/1
இகரம் ஈகாரம் ஆம் ஐ ஆய் ஆம் ஏ ஆம் – நேமி-சொல்:4 24/1
இகரம் ஈகாரம் ஆம் ஐ ஆய் ஆம் ஏ ஆம்
உகர ஓகார உயிர்கள் பகர் விளிகள் – நேமி-சொல்:4 24/1,2
அன் இறுதி ஆ ஆகும் அண்மைக்கு அகரம் ஆம்
இன்னு முறைப்பெயரேல் ஏ ஆகும் முன் இயல்பாம் – நேமி-சொல்:4 25/1,2
ஆதி உயர்திணைப்பேர் ஆம் – நேமி-சொல்:5 31/4
ஆய்ந்த விரவுப்பேர் ஆம் – நேமி-சொல்:5 34/4
பேர் ஆம் பெயர் பெயர்த்து பேர்த்து ஆம் ஒடு ஓடு ஆம் – நேமி-சொல்:5 35/1
பேர் ஆம் பெயர் பெயர்த்து பேர்த்து ஆம் ஒடு ஓடு ஆம் – நேமி-சொல்:5 35/1
பேர் ஆம் பெயர் பெயர்த்து பேர்த்து ஆம் ஒடு ஓடு ஆம்
நீர் ஆகும் நீயிர் எவன் என்பது ஓருங்கால் – நேமி-சொல்:5 35/1,2
என் என்னை என்று ஆகும் யா முதல் பேர் ஆ முதல் ஆம்
அன்ன பொழுது போது ஆம் – நேமி-சொல்:5 35/3,4
அன்ன பொழுது போது ஆம் – நேமி-சொல்:5 35/4
ஆய்ந்த உயர்திணைப்பேர் ஆ ஓ ஆம் செய்யுளிடை – நேமி-சொல்:5 37/1
அம் ஆம் எம் ஏமும் க ட த ற மேல் ஆங்கு அணைந்த – நேமி-சொல்:6 39/1
முன்னிலை பன்மைக்கு ஆம் மொய்_குழலாய் சொன்ன – நேமி-சொல்:6 42/2
வெம்மை விருப்பு ஆம் வியல் அகலம் ஆகும் அரி – நேமி-சொல்:8 58/1
இளமை நளி செறிவு ஆம் ஏ ஏற்றம் மல்லல் – நேமி-சொல்:8 58/3
வளமை வயம் வலி ஆம் வந்து – நேமி-சொல்:8 58/4
விரைவு ஆம் கதழ்வும் துனைவும் குரை ஒலி ஆம் – நேமி-சொல்:8 59/2
விரைவு ஆம் கதழ்வும் துனைவும் குரை ஒலி ஆம்
சொல்லும் கமமும் துவன்றும் நிறைவு ஆகும் – நேமி-சொல்:8 59/2,3
உருபு உவமை உம்மைத்தொகை ஆம் ஒரு காலம் – நேமி-சொல்:9 61/2
அன்மொழியும் என்று இவற்றில் ஆம் பொருள்கள் முன்மொழி தான் – நேமி-சொல்:9 63/2
இன்மையும் உண்மையும் ஆம் ஈங்கு – நேமி-சொல்:9 68/4
மேல்

ஆய் (9)

ஓங்கு உயிர்கள் ஒற்றின் மேல் ஏறி உயிர்மெய் ஆய்
ஆங்கு இருநூற்றொருபத்தாறு ஆகும் பாங்குடைய – நேமி-எழுத்து:1 3/1,2
உற்ற ஆகாரம் அகரம் ஆய் ஓங்கு உகரம் – நேமி-எழுத்து:1 23/1
இகரம் ஈகாரம் ஆம் ஐ ஆய் ஆம் ஏ ஆம் – நேமி-சொல்:4 24/1
மான்_விழி ஆய் ஆய் வரும் – நேமி-சொல்:4 25/4
மான்_விழி ஆய் ஆய் வரும் – நேமி-சொல்:4 25/4
ஒருமைக்-கண் முன்னிலையாம் இ ஐ ஆய் உண் சேர் – நேமி-சொல்:6 42/3
ஆய்_இழாய் பன்மையினும் செல்ல அஃறிணையின் – நேமி-சொல்:6 47/3
அன்றி ஆ ஓ ஆகி ஆய் ஓய் ஆய் நின்றனவும் – நேமி-சொல்:6 48/2
அன்றி ஆ ஓ ஆகி ஆய் ஓய் ஆய் நின்றனவும் – நேமி-சொல்:6 48/2
மேல்

ஆய்_இழாய் (1)

ஆய்_இழாய் பன்மையினும் செல்ல அஃறிணையின் – நேமி-சொல்:6 47/3
மேல்

ஆய்தம் (3)

ஆவி அகரம் முதல் ஆறு_இரண்டாம் ஆய்தம் இடை – நேமி-எழுத்து:1 1/1
குறுகு ம ஆய்தம் உயிர்மெய் பெறும் உயிரே – நேமி-எழுத்து:1 5/2
மெய் ஆய்தம் இ உ குறுக்கம் அரை மென்_மொழியாய் – நேமி-எழுத்து:1 5/3
மேல்

ஆய்தமும் (1)

பத்தின் இடை ஆய்தமும் ஆம் ப நீண்டும் நீளாதும் – நேமி-எழுத்து:1 20/3
மேல்

ஆய்ந்த (5)

ஏய்ந்து புகுதும் இயல்புமாம் ஆய்ந்த
இறுதி வரும் எழுத்தாம் ஈறு அர் ஆம் ஓரோர் – நேமி-எழுத்து:1 16/2,3
ஆய்ந்த து று டுவும் அ ஆ வ ஈறும் ஆம் – நேமி-சொல்:1 4/3
ஆய்ந்த விரவுப்பேர் ஆம் – நேமி-சொல்:5 34/4
ஆய்ந்த உயர்திணைப்பேர் ஆ ஓ ஆம் செய்யுளிடை – நேமி-சொல்:5 37/1
ஆய்ந்த ஒரு சொல் அடுக்கு இரண்டாம் தாம் பிரியா – நேமி-சொல்:6 49/3
மேல்

ஆய்ந்து (1)

அயர்வு_இலார் கட்டுரைத்தார் ஆய்ந்து – நேமி-எழுத்து:1 7/4
மேல்

ஆய (2)

வடிவும் புணர்ச்சியும் ஆய ஓர் ஏழும் – நேமி-பாயிரம்:1 1/3
ஆய இடைச்சொல் அடைவித்தால் தூய சீர் – நேமி-எழுத்து:1 22/2
மேல்

ஆயின் (1)

சார்ந்தது உடல் ஆயின் தன் உடல் போம் சார்ந்ததுதான் – நேமி-எழுத்து:1 11/2
மேல்

ஆர் (6)

தாது ஆர் மலர் பிண்டி தத்துவனை வந்தித்து – நேமி-சொல்:0 0/1
போது ஆர் நறும் தெரியல் போர் வேல் கண் பேதாய் – நேமி-சொல்:0 0/2
அன் ஆனும் அள் ஆளும் அர் ஆர் ப ஈறும் ஆம் – நேமி-சொல்:1 4/1
ஈர் ஆகும் அர் ஆர் இதன் மேலும் ஏகாரம் – நேமி-சொல்:4 26/1
பாங்கு ஆர் பெயர் வினை கொண்டு அன்றி பால் தோன்றா – நேமி-சொல்:5 36/1
ஆங்கு உரைத்த அன் ஆனும் அள் ஆளும் அர் ஆர் ப – நேமி-சொல்:6 40/1
மேல்

ஆர்ப்பு (1)

கம்பலை சும்மை கலி அழுங்கல் ஆர்ப்பு அரவம் – நேமி-சொல்:8 56/1
மேல்

ஆரும் (1)

ஆரும் ஆம் ஏ ஆம் இகரத்திற்கு ஓ ஆகி – நேமி-எழுத்து:1 10/3
மேல்

ஆவி (6)

ஆவி அகரம் முதல் ஆறு_இரண்டாம் ஆய்தம் இடை – நேமி-எழுத்து:1 1/1
ஆவி ஏற்று அன் ஆவி முன் ஆகும் ஐ ஔவாம் – நேமி-எழுத்து:1 11/3
ஆவி ஏற்று அன் ஆவி முன் ஆகும் ஐ ஔவாம் – நேமி-எழுத்து:1 11/3
ஆன்ற உயிர் பின்னும் ஆவி வரின் தோன்றும் – நேமி-எழுத்து:1 13/2
குற்றுகரம் ஆவி வரில் சிதையும் கூறிய வல் – நேமி-எழுத்து:1 14/1
ஆவி போம் ஒற்று போம் ஆங்கு உயிர்மெய் போம் அன்றி – நேமி-எழுத்து:1 22/3
மேல்

ஆவியின் (1)

எல்லாம் கெட்டு ஆறு இரண்டு ஆவியின் பின் வல்_உகரம் – நேமி-எழுத்து:1 21/3
மேல்

ஆவியினை (1)

தன்மையும் போம் ஆவியினை சார்ந்து – நேமி-எழுத்து:1 14/4
மேல்

ஆவும் (1)

அகரத்திற்கு ஆவும் இகரத்திற்கு ஐயும் – நேமி-எழுத்து:1 10/1
மேல்

ஆளும் (2)

அன் ஆனும் அள் ஆளும் அர் ஆர் ப ஈறும் ஆம் – நேமி-சொல்:1 4/1
ஆங்கு உரைத்த அன் ஆனும் அள் ஆளும் அர் ஆர் ப – நேமி-சொல்:6 40/1
மேல்

ஆற்ற (1)

தோற்றும் முறைப்பெயர்கள் துன்னுங்கால் ஆற்ற
அயல் நெடிதாம் பேரும் அளபெடையாம் பேரும் – நேமி-சொல்:4 27/2,3
மேல்

ஆற்று (2)

வேற்றுமை எட்டும் தொகை ஆறும் ஆற்று_அரிய – நேமி-சொல்:1 1/2
அடிமறி ஆற்று வரவும் துடி_இடையாய் – நேமி-சொல்:9 67/2
மேல்

ஆற்று_அரிய (1)

வேற்றுமை எட்டும் தொகை ஆறும் ஆற்று_அரிய
மூன்று இடமும் காலங்கள் மூன்றும் இரண்டு இடத்தால் – நேமி-சொல்:1 1/2,3
மேல்

ஆறன் (1)

ஆறன் மேல் செல்லும் பெயரெச்சம் அன்று அல்ல – நேமி-சொல்:6 44/1
மேல்

ஆறாம் (1)

அது என்பது ஆறாம் உருபாம் இதனது – நேமி-சொல்:2 19/1
மேல்

ஆறு (6)

ஆவி அகரம் முதல் ஆறு_இரண்டாம் ஆய்தம் இடை – நேமி-எழுத்து:1 1/1
திரிந்தும் விகாரங்கள் தேர்ந்து ஆறு முன்றும் – நேமி-எழுத்து:1 19/3
எல்லாம் கெட்டு ஆறு இரண்டு ஆவியின் பின் வல்_உகரம் – நேமி-எழுத்து:1 21/3
ஐந்து ஆறு ஆம் ஆறு பதினாறு ஆம் ஒற்றும் மிகும் – நேமி-எழுத்து:1 24/1
ஐந்து ஆறு ஆம் ஆறு பதினாறு ஆம் ஒற்றும் மிகும் – நேமி-எழுத்து:1 24/1
பெயர் எழுவாய் வேற்றுமையாம் பின்பு அது தான் ஆறு
பயனிலையும் ஏற்கப்படுதல் கயல்_விழியாய் – நேமி-சொல்:2 16/1,2
மேல்

ஆறு_இரண்டாம் (1)

ஆவி அகரம் முதல் ஆறு_இரண்டாம் ஆய்தம் இடை – நேமி-எழுத்து:1 1/1
மேல்

ஆறும் (7)

மேவும் ககர முதல் மெய்களாம் மூ_ஆறும் – நேமி-எழுத்து:1 1/2
ஆன்ற உயிர் ஈர்_ஆறும் ஐம் குறில் ஏழ் நெடிலாம் – நேமி-எழுத்து:1 2/1
ஏன்ற மெய் மூ_ஆறும் எண்ணுங்கால் ஊன்றிய – நேமி-எழுத்து:1 2/2
அயர்வு_இல் இடையினங்கள் ஆறும் நயன் உணர்ந்து – நேமி-எழுத்து:1 8/2
வேற்றுமை எட்டும் தொகை ஆறும் ஆற்று_அரிய – நேமி-சொல்:1 1/2
ஈற்றின் உருபு ஆறும் ஏற்றல் முக்காலமும் – நேமி-சொல்:2 16/3
கரிப்பு ஐயம் காப்பு அச்சம் தோற்றம் ஈர்_ஆறும் – நேமி-சொல்:8 57/3
மேல்

ஆன் (1)

ஆனும் அளபெடையும் ஆன் ஈற்று பண்பு தொழில் – நேமி-சொல்:4 25/3
மேல்

ஆன்ற (3)

ஆன்ற உயிர் ஈர்_ஆறும் ஐம் குறில் ஏழ் நெடிலாம் – நேமி-எழுத்து:1 2/1
ஆன்ற உயிர் பின்னும் ஆவி வரின் தோன்றும் – நேமி-எழுத்து:1 13/2
ஆன்ற மரபாம் அது – நேமி-சொல்:9 69/4
மேல்

ஆன (1)

ஆன பெயர் தோன்றின் அன்மொழியாம் மான்_அனையாய் – நேமி-சொல்:9 62/2
மேல்

ஆனது (1)

எண்ண அமுது ஆனது இல்லையோ மண்ணின் மேல் – நேமி-பாயிரம்:1 4/2
மேல்

ஆனும் (3)

அன் ஆனும் அள் ஆளும் அர் ஆர் ப ஈறும் ஆம் – நேமி-சொல்:1 4/1
ஆனும் அளபெடையும் ஆன் ஈற்று பண்பு தொழில் – நேமி-சொல்:4 25/3
ஆங்கு உரைத்த அன் ஆனும் அள் ஆளும் அர் ஆர் ப – நேமி-சொல்:6 40/1
மேல்

ஆனொடு (1)

ஆனொடு மூன்றாவது தான் வினை முதலும் – நேமி-சொல்:2 17/3
மேல்