அ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 3
அஃது 2
அஃறிணை 2
அஃறிணைக்காம் 1
அஃறிணைப்பேர் 3
அஃறிணையா 1
அஃறிணையாம் 1
அஃறிணையின் 2
அஃறிணையும் 1
அஃறிணையே 1
அகம் 1
அகரத்திற்கு 1
அகரம் 3
அகல்வு 1
அகல்வு_அரிய 1
அகலம் 1
அச்சம் 1
அச்சமே 1
அசைநிலை 1
அசையாய் 1
அடக்க 1
அடக்கும் 1
அடிமறி 1
அடிமை 1
அடிமொழி 1
அடுக்கி 1
அடுக்கு 1
அடைய 1
அடையும் 1
அடைவித்தால் 1
அடைவே 1
அண்ணம் 1
அண்மை 1
அண்மைக்கு 1
அணைந்த 1
அணையும் 1
அதனை 1
அது 5
அம் 1
அமரும் 1
அமுது 1
அமைத்தால் 1
அயர்வு 4
அயர்வு_இல் 3
அயர்வு_இலார் 1
அயல் 1
அர் 4
அரவம் 1
அரி 1
அரிதாம் 1
அரிது 1
அரிய 2
அருளும் 1
அரை 1
அல்ல 2
அல்லாத 1
அல்லாதனவும் 1
அல்லும் 1
அலாத 1
அவ் 2
அவற்றிற்கு 1
அவை 2
அவைதாம் 1
அவையும் 1
அழிந்து 2
அழுங்கல் 1
அள் 2
அளக்க 1
அளபாம் 1
அளபெடைகள் 1
அளபெடைப்பேர்க்-கண்ணும் 1
அளபெடையாம் 1
அளபெடையும் 1
அளவு 4
அளைமறி 1
அறி 1
அறிக 1
அறிதல் 1
அறிந்த 1
அறியாமை 1
அன் 4
அன்மை 1
அன்மொழியாம் 1
அன்மொழியும் 2
அன்றி 7
அன்று 2
அன்ன 1
அனைத்தே 1
அனையாய் 1

அ (3)

அ ஐ ஆம் ஆதி இடை – நேமி-எழுத்து:1 9/4
ஆய்ந்த து று டுவும் அ ஆ வ ஈறும் ஆம் – நேமி-சொல்:1 4/3
சொன்ன அ ஆ வ து டு றுவும் அஃறிணையின் – நேமி-சொல்:6 41/1
மேல்

அஃது (2)

ஆதி உயிர் வ இயையின் ஔ ஆம் அஃது அன்றி – நேமி-எழுத்து:1 9/1
ஓதும் குகர உருபு நான்காவது அஃது
யாதிடத்தும் ஈ பொருளை ஏற்குமாம் கோது_இலாது – நேமி-சொல்:2 18/1,2
மேல்

அஃறிணை (2)

பாங்கில் அஃறிணை பால் ஆம் – நேமி-சொல்:1 3/4
ஏய்ந்த அஃறிணை பாற்கு ஈங்கு – நேமி-சொல்:1 4/4
மேல்

அஃறிணைக்காம் (1)

ஓதிய அஃறிணைக்காம் உற்று – நேமி-சொல்:5 32/4
மேல்

அஃறிணைப்பேர் (3)

மரபிற்றாம் அஃறிணைப்பேர் வந்தால் மரபில் – நேமி-சொல்:4 28/2
உயர்திணைப்பேர் அஃறிணைப்பேர் ஒண் விரவுற்று – நேமி-சொல்:5 29/3
வாங்கு விரவுப்பேர் அஃறிணைப்பேர் ஓங்கிய – நேமி-சொல்:5 36/2
மேல்

அஃறிணையா (1)

எண்ணும் இரு திணையும் எய்தும் அஃறிணையா
எண்ணி வியம் கொள்க இரு திணையும் எண்ணினால் – நேமி-சொல்:1 9/1,2
மேல்

அஃறிணையாம் (1)

செயிர்_இல் அஃறிணையாம் சென்று – நேமி-சொல்:1 2/4
மேல்

அஃறிணையின் (2)

சொன்ன அ ஆ வ து டு றுவும் அஃறிணையின்
பன்மை ஒருமை படர்க்கையாம் பின்னை – நேமி-சொல்:6 41/1,2
ஆய்_இழாய் பன்மையினும் செல்ல அஃறிணையின்
மேய வினைக்குறிப்பாம் மிக்கு – நேமி-சொல்:6 47/3,4
மேல்

அஃறிணையும் (1)

தன்மை ஆம் அஃறிணையும் சொன்ன மொழி தன் இனத்தை – நேமி-சொல்:1 9/3
மேல்

அஃறிணையே (1)

அயர்வு_இல் அஃறிணையே ஆம் – நேமி-சொல்:1 8/4
மேல்

அகம் (1)

சாவ அகம் என்புழி சார்ந்த இறுதியிடை – நேமி-எழுத்து:1 23/3
மேல்

அகரத்திற்கு (1)

அகரத்திற்கு ஆவும் இகரத்திற்கு ஐயும் – நேமி-எழுத்து:1 10/1
மேல்

அகரம் (3)

ஆவி அகரம் முதல் ஆறு_இரண்டாம் ஆய்தம் இடை – நேமி-எழுத்து:1 1/1
உற்ற ஆகாரம் அகரம் ஆய் ஓங்கு உகரம் – நேமி-எழுத்து:1 23/1
அன் இறுதி ஆ ஆகும் அண்மைக்கு அகரம் ஆம் – நேமி-சொல்:4 25/1
மேல்

அகல்வு (1)

உகரத்திற்கு ஔவும் இருவிற்கு அகல்வு_அரிய – நேமி-எழுத்து:1 10/2
மேல்

அகல்வு_அரிய (1)

உகரத்திற்கு ஔவும் இருவிற்கு அகல்வு_அரிய
ஆரும் ஆம் ஏ ஆம் இகரத்திற்கு ஓ ஆகி – நேமி-எழுத்து:1 10/2,3
மேல்

அகலம் (1)

வெம்மை விருப்பு ஆம் வியல் அகலம் ஆகும் அரி – நேமி-சொல்:8 58/1
மேல்

அச்சம் (1)

கரிப்பு ஐயம் காப்பு அச்சம் தோற்றம் ஈர்_ஆறும் – நேமி-சொல்:8 57/3
மேல்

அச்சமே (1)

ஆண்டு அறி காலம் பெருமை அச்சமே நீண்ட – நேமி-சொல்:7 52/2
மேல்

அசைநிலை (1)

வசை_இலா மூன்று வரம்பாம் அசைநிலை
ஆய்ந்த ஒரு சொல் அடுக்கு இரண்டாம் தாம் பிரியா – நேமி-சொல்:6 49/2,3
மேல்

அசையாய் (1)

நேரும் பொருள் ஆதல் நின்று அசையாய் போதல் – நேமி-சொல்:7 50/2
மேல்

அடக்க (1)

அல்லாதனவும் அடக்கும் வாய் கண்டு அடக்க
எல்லாம் முடியும் இனிது – நேமி-எழுத்து:1 24/3,4
மேல்

அடக்கும் (1)

அல்லாதனவும் அடக்கும் வாய் கண்டு அடக்க – நேமி-எழுத்து:1 24/3
மேல்

அடிமறி (1)

அடிமறி ஆற்று வரவும் துடி_இடையாய் – நேமி-சொல்:9 67/2
மேல்

அடிமை (1)

குழு அடிமை வேந்து குழவி விருந்து – நேமி-சொல்:1 8/1
மேல்

அடிமொழி (1)

அடிமொழி சுண்ணம் நிரனிறை விற்பூட்டு – நேமி-சொல்:9 67/1
மேல்

அடுக்கி (1)

சாற்றும் பெயர் வினை எச்சங்கள் தாம் அடுக்கி
தேற்றல் எதிர்மறுத்து சொன்னாலும் ஏற்ற பொருள் – நேமி-சொல்:6 45/1,2
மேல்

அடுக்கு (1)

ஆய்ந்த ஒரு சொல் அடுக்கு இரண்டாம் தாம் பிரியா – நேமி-சொல்:6 49/3
மேல்

அடைய (1)

அடைய வரும் இகரம் அன்றி மட நல்லாய் – நேமி-எழுத்து:1 4/2
மேல்

அடையும் (1)

திண்ணம் அடையும் சினையும் முதலுமாய் – நேமி-சொல்:1 14/3
மேல்

அடைவித்தால் (1)

ஆய இடைச்சொல் அடைவித்தால் தூய சீர் – நேமி-எழுத்து:1 22/2
மேல்

அடைவே (1)

உருபு உவமை உம்மை விரியின் அடைவே
உருபு உவமை உம்மைத்தொகை ஆம் ஒரு காலம் – நேமி-சொல்:9 61/1,2
மேல்

அண்ணம் (1)

நாசி நா அண்ணம் இதழ் எயிறு மூக்கு என – நேமி-எழுத்து:1 6/3
மேல்

அண்மை (1)

அண்மை இடத்தும் அளபெடைப்பேர்க்-கண்ணும் – நேமி-சொல்:4 24/3
மேல்

அண்மைக்கு (1)

அன் இறுதி ஆ ஆகும் அண்மைக்கு அகரம் ஆம் – நேமி-சொல்:4 25/1
மேல்

அணைந்த (1)

அம் ஆம் எம் ஏமும் க ட த ற மேல் ஆங்கு அணைந்த
உம்மும் உளப்பாட்டு தன்மையாம் தம்மொடு – நேமி-சொல்:6 39/1,2
மேல்

அணையும் (1)

பெற்றிடும் நீ ஆ மாவின் பின் இறுதி ஒற்று அணையும்
சாவ அகம் என்புழி சார்ந்த இறுதியிடை – நேமி-எழுத்து:1 23/2,3
மேல்

அதனை (1)

ஒன்பானொடு பத்து நூறு அதனை ஓதுங்கால் – நேமி-எழுத்து:1 21/1
மேல்

அது (5)

காண்தகு பேர் ஐ ஒடு கு இன் அது கண் விளி என்று – நேமி-சொல்:2 15/1
பெயர் எழுவாய் வேற்றுமையாம் பின்பு அது தான் ஆறு – நேமி-சொல்:2 16/1
ஐ என் உருபு இரண்டாவது அது வினையும் – நேமி-சொல்:2 17/1
அது என்பது ஆறாம் உருபாம் இதனது – நேமி-சொல்:2 19/1
ஆன்ற மரபாம் அது – நேமி-சொல்:9 69/4
மேல்

அம் (1)

அம் ஆம் எம் ஏமும் க ட த ற மேல் ஆங்கு அணைந்த – நேமி-சொல்:6 39/1
மேல்

அமரும் (1)

கடி அமரும் கூந்தலாய் காண் – நேமி-பாயிரம்:1 1/4
மேல்

அமுது (1)

எண்ண அமுது ஆனது இல்லையோ மண்ணின் மேல் – நேமி-பாயிரம்:1 4/2
மேல்

அமைத்தால் (1)

எய்தும் பெயர் வினையும் இவ் வகையே செய்து அமைத்தால்
தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் என தூ_மொழியாய் – நேமி-எழுத்து:1 12/2,3
மேல்

அயர்வு (4)

அயர்வு_இலார் கட்டுரைத்தார் ஆய்ந்து – நேமி-எழுத்து:1 7/4
அயர்வு_இல் இடையினங்கள் ஆறும் நயன் உணர்ந்து – நேமி-எழுத்து:1 8/2
அயர்வு_இல் அஃறிணையே ஆம் – நேமி-சொல்:1 8/4
அயர்வு_இல் திணை பால் மயங்கும் செயிர்_இல் – நேமி-சொல்:1 10/2
மேல்

அயர்வு_இல் (3)

அயர்வு_இல் இடையினங்கள் ஆறும் நயன் உணர்ந்து – நேமி-எழுத்து:1 8/2
அயர்வு_இல் அஃறிணையே ஆம் – நேமி-சொல்:1 8/4
அயர்வு_இல் திணை பால் மயங்கும் செயிர்_இல் – நேமி-சொல்:1 10/2
மேல்

அயர்வு_இலார் (1)

அயர்வு_இலார் கட்டுரைத்தார் ஆய்ந்து – நேமி-எழுத்து:1 7/4
மேல்

அயல் (1)

அயல் நெடிதாம் பேரும் அளபெடையாம் பேரும் – நேமி-சொல்:4 27/3
மேல்

அர் (4)

இறுதி வரும் எழுத்தாம் ஈறு அர் ஆம் ஓரோர் – நேமி-எழுத்து:1 16/3
அன் ஆனும் அள் ஆளும் அர் ஆர் ப ஈறும் ஆம் – நேமி-சொல்:1 4/1
ஈர் ஆகும் அர் ஆர் இதன் மேலும் ஏகாரம் – நேமி-சொல்:4 26/1
ஆங்கு உரைத்த அன் ஆனும் அள் ஆளும் அர் ஆர் ப – நேமி-சொல்:6 40/1
மேல்

அரவம் (1)

கம்பலை சும்மை கலி அழுங்கல் ஆர்ப்பு அரவம்
நம்பொடு மேவு நசை ஆகும் வம்பு – நேமி-சொல்:8 56/1,2
மேல்

அரி (1)

வெம்மை விருப்பு ஆம் வியல் அகலம் ஆகும் அரி
ஐம்மை எய்யாமை அறியாமை கொம்மை – நேமி-சொல்:8 58/1,2
மேல்

அரிதாம் (1)

அரிதாம் எதிர்மறையே ஐயம் தரும் உம்மை – நேமி-சொல்:7 51/2
மேல்

அரிது (1)

கரிது அரிது தீது கடிது நெடிது – நேமி-சொல்:6 47/1
மேல்

அரிய (2)

உகரத்திற்கு ஔவும் இருவிற்கு அகல்வு_அரிய – நேமி-எழுத்து:1 10/2
வேற்றுமை எட்டும் தொகை ஆறும் ஆற்று_அரிய – நேமி-சொல்:1 1/2
மேல்

அருளும் (1)

பூவின் மேல் வந்து அருளும் புங்கவன்-தன் பொன்_பாதம் – நேமி-பாயிரம்:1 3/1
மேல்

அரை (1)

மெய் ஆய்தம் இ உ குறுக்கம் அரை மென்_மொழியாய் – நேமி-எழுத்து:1 5/3
மேல்

அல்ல (2)

இழுக்கு அல்ல முன்னை இயல்பு – நேமி-சொல்:1 10/4
ஆறன் மேல் செல்லும் பெயரெச்சம் அன்று அல்ல
வேறு இல்லை உண்டு வியங்கோளும் தேறும் – நேமி-சொல்:6 44/1,2
மேல்

அல்லாத (1)

மூன்றும் நான்கு ஒன்பான் உயிர் பின்னும் அல்லாத
ஆன்ற உயிர் பின்னும் ஆவி வரின் தோன்றும் – நேமி-எழுத்து:1 13/1,2
மேல்

அல்லாதனவும் (1)

அல்லாதனவும் அடக்கும் வாய் கண்டு அடக்க – நேமி-எழுத்து:1 24/3
மேல்

அல்லும் (1)

அல்லும் தனி தன்மையாம் – நேமி-சொல்:6 39/4
மேல்

அலாத (1)

இரு சொல் இறுதி இரண்டு ஏழ் அலாத
உருபு தொகாது என்று உரைப்ப உருபு தான் – நேமி-சொல்:3 21/1,2
மேல்

அவ் (2)

ஐயம் திணை பாலில் தோன்றுமேல் அவ் இரண்டும் – நேமி-சொல்:1 7/1
எவன் என் வினா அவ் இரு பால் பொருட்கும் – நேமி-சொல்:6 41/3
மேல்

அவற்றிற்கு (1)

ஒரு பொருள் மேல் பல் பெயர் உண்டானால் அவற்றிற்கு
ஒரு வினையே சொல்லுக ஓர்ந்து – நேமி-சொல்:1 12/3,4
மேல்

அவை (2)

அளவு இறப்ப நீளும் அவை – நேமி-சொல்:4 28/4
என்னும் அவை அன்றி இட்டுரைத்தல் தன்வினையால் – நேமி-சொல்:9 65/2
மேல்

அவைதாம் (1)

சென்று அவைதாம் தம் முதலில் சேர்தலோடு ஒன்றாத – நேமி-சொல்:3 22/2
மேல்

அவையும் (1)

வந்த மகன் மகளோடு ஆங்கு அவையும் முந்திய – நேமி-சொல்:5 34/2
மேல்

அழிந்து (2)

ஒன்று அழிந்து போதலும் உண்டு – நேமி-எழுத்து:1 17/4
வகரம் வந்தால் குறுகும் வ அழிந்து ம ஆம் – நேமி-எழுத்து:1 18/3
மேல்

அழுங்கல் (1)

கம்பலை சும்மை கலி அழுங்கல் ஆர்ப்பு அரவம் – நேமி-சொல்:8 56/1
மேல்

அள் (2)

அன் ஆனும் அள் ஆளும் அர் ஆர் ப ஈறும் ஆம் – நேமி-சொல்:1 4/1
ஆங்கு உரைத்த அன் ஆனும் அள் ஆளும் அர் ஆர் ப – நேமி-சொல்:6 40/1
மேல்

அளக்க (1)

தொல்காப்பிய கடலில் சொல் தீப சுற்று அளக்க
பல்கால் கொண்டு ஓடும் படகு என்ப பல் கோட்டு – நேமி-பாயிரம்:1 2/1,2
மேல்

அளபாம் (1)

ஒரோ இடத்து உளதாம் ஓங்கு அளபாம் பேர்கள் – நேமி-சொல்:4 26/2
மேல்

அளபெடைகள் (1)

வல்_ஒற்று மெல்_ஒற்று வர்க்கம் அளபெடைகள்
சொல் ஒற்றி நீட்ட தொகும் – நேமி-எழுத்து:1 3/3,4
மேல்

அளபெடைப்பேர்க்-கண்ணும் (1)

அண்மை இடத்தும் அளபெடைப்பேர்க்-கண்ணும்
உண்மை இயல்பாய் உறும் – நேமி-சொல்:4 24/3,4
மேல்

அளபெடையாம் (1)

அயல் நெடிதாம் பேரும் அளபெடையாம் பேரும் – நேமி-சொல்:4 27/3
மேல்

அளபெடையும் (1)

ஆனும் அளபெடையும் ஆன் ஈற்று பண்பு தொழில் – நேமி-சொல்:4 25/3
மேல்

அளவு (4)

குறில் நெடில்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று அளவு காலாம் – நேமி-எழுத்து:1 5/1
ஐ ஔ அளவு ஒன்றரை – நேமி-எழுத்து:1 5/4
அளவு இறப்ப நீளும் அவை – நேமி-சொல்:4 28/4
அனைத்தே இடைச்சொல் அளவு – நேமி-சொல்:7 50/4
மேல்

அளைமறி (1)

தாப்பிசை தா_இல் மொழிமாற்று அளைமறி
பாப்பு பொருளொடு ஒன்பான் – நேமி-சொல்:9 67/3,4
மேல்

அறி (1)

ஆண்டு அறி காலம் பெருமை அச்சமே நீண்ட – நேமி-சொல்:7 52/2
மேல்

அறிக (1)

உண்மை இரு திணை மேல் உய்த்து அறிக எண்ணி – நேமி-சொல்:1 11/2
மேல்

அறிதல் (1)

காலம் இடத்தால் கருத்தோடும் சேர்த்து அறிதல்
மேலையோர் கண்ட விதி – நேமி-சொல்:9 63/3,4
மேல்

அறிந்த (1)

இனைத்து என்று அறிந்த சினை முதல் பேர்க்கு எல்லாம் – நேமி-சொல்:1 11/3
மேல்

அறியாமை (1)

ஐம்மை எய்யாமை அறியாமை கொம்மை – நேமி-சொல்:8 58/2
மேல்

அன் (4)

ஆவி ஏற்று அன் ஆவி முன் ஆகும் ஐ ஔவாம் – நேமி-எழுத்து:1 11/3
அன் ஆனும் அள் ஆளும் அர் ஆர் ப ஈறும் ஆம் – நேமி-சொல்:1 4/1
அன் இறுதி ஆ ஆகும் அண்மைக்கு அகரம் ஆம் – நேமி-சொல்:4 25/1
ஆங்கு உரைத்த அன் ஆனும் அள் ஆளும் அர் ஆர் ப – நேமி-சொல்:6 40/1
மேல்

அன்மை (1)

அன்மை துணி பொருள் மேல் வைக்க ஒரு பேர் பொதுச்சொல் – நேமி-சொல்:1 7/3
மேல்

அன்மொழியாம் (1)

ஆன பெயர் தோன்றின் அன்மொழியாம் மான்_அனையாய் – நேமி-சொல்:9 62/2
மேல்

அன்மொழியும் (2)

தோற்றிய அன்மொழியும் தொக்க இடத்து ஏற்ற – நேமி-சொல்:9 60/2
அன்மொழியும் என்று இவற்றில் ஆம் பொருள்கள் முன்மொழி தான் – நேமி-சொல்:9 63/2
மேல்

அன்றி (7)

அடைய வரும் இகரம் அன்றி மட நல்லாய் – நேமி-எழுத்து:1 4/2
ஆதி உயிர் வ இயையின் ஔ ஆம் அஃது அன்றி
நீதியினால் ய இயையின் ஐ ஆகும் ஏதம்_இலா – நேமி-எழுத்து:1 9/1,2
ஆவி போம் ஒற்று போம் ஆங்கு உயிர்மெய் போம் அன்றி
மேவிய சுட்டு ஆங்கே மிகும் – நேமி-எழுத்து:1 22/3,4
பொது பிரி பால் எண் ஒருமைக்-கண் அன்றி போகா – நேமி-சொல்:1 12/1
பாங்கு ஆர் பெயர் வினை கொண்டு அன்றி பால் தோன்றா – நேமி-சொல்:5 36/1
அன்றி ஆ ஓ ஆகி ஆய் ஓய் ஆய் நின்றனவும் – நேமி-சொல்:6 48/2
என்னும் அவை அன்றி இட்டுரைத்தல் தன்வினையால் – நேமி-சொல்:9 65/2
மேல்

அன்று (2)

மறுத்தல் உடன்படுதல் அன்று எனினும் மன்ற – நேமி-சொல்:1 6/3
ஆறன் மேல் செல்லும் பெயரெச்சம் அன்று அல்ல – நேமி-சொல்:6 44/1
மேல்

அன்ன (1)

அன்ன பொழுது போது ஆம் – நேமி-சொல்:5 35/4
மேல்

அனைத்தே (1)

அனைத்தே இடைச்சொல் அளவு – நேமி-சொல்:7 50/4
மேல்

அனையாய் (1)

ஆன பெயர் தோன்றின் அன்மொழியாம் மான்_அனையாய் – நேமி-சொல்:9 62/2
மேல்