வ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வகிர்தல் 1
வகுத்த 1
வகுத்தலும் 1
வகுத்தான் 1
வகுத்திட்ட 1
வகுத்திட்டானால் 1
வகுத்திட 1
வகுத்து 3
வகுப்பவன் 1
வகுப்பை 1
வகை 36
வகைகளும் 1
வகைசெயாது 1
வகைத்து 1
வகைமை 1
வகையர் 1
வகையறிந்து 1
வகையாய் 1
வகையார் 1
வகையால் 2
வகையாலும் 1
வகையான் 4
வகையில் 2
வகையினால் 2
வகையினை 1
வகையும் 2
வகையே 1
வகையை 1
வகைவகை 1
வங்கம் 1
வச்சந்தன் 1
வச்சம் 1
வச்சளத்தின் 1
வச்சிர 1
வச்சிரனை 1
வச்சையன் 1
வசந்தை 1
வசம் 2
வசம்செய்து 1
வசமாக்கும் 1
வசமாம் 1
வசவர் 1
வசவரிடம் 1
வசனம் 1
வசனமே 1
வசிட்டர் 4
வசியம் 1
வசு 3
வசுக்கள் 1
வசுதேவர் 1
வசுதை 1
வசுந்தரி 1
வசுமதி 1
வசுமன் 1
வசுமனா 1
வசை 11
வசை-தனையும் 1
வசைகள் 1
வசைச்சொற்கள் 1
வசையால் 1
வசையான 1
வசையினை 1
வசையினோடும் 1
வசையும் 1
வசையுமே 1
வஞ்ச 3
வஞ்சகம் 3
வஞ்சகர் 1
வஞ்சகனை 1
வஞ்சஞ்செய் 1
வஞ்சம் 4
வஞ்சம்_இல் 1
வஞ்சமற 1
வஞ்சமிலார்க்கு 1
வஞ்சமுடன் 1
வஞ்சர் 1
வஞ்சரும் 1
வஞ்சரை 1
வஞ்சன் 1
வஞ்சனை 2
வஞ்சனைகள் 1
வஞ்சனைசெய் 1
வஞ்சி 2
வஞ்சித்த 1
வஞ்சித்து 5
வஞ்சித்தேம் 1
வஞ்சிப்பது 1
வட்கலாமால் 1
வட்கார் 1
வட்ட 2
வட்டம் 4
வட்டமாக 1
வட்டமிடும் 1
வட்டிகள் 1
வட்டு 2
வட 2
வடத்தை 1
வடம் 1
வடிவமாம் 1
வடிவன் 1
வடிவு 3
வடிவே 1
வடு 10
வடுகர்-தங்களை 1
வடுகரசன் 1
வடுகன் 1
வடுத்தீர்ந்தார் 1
வடுமாற்றம் 1
வண் 9
வண்டலும் 1
வண்டி 1
வண்டியாக 1
வண்டில் 1
வண்டினம் 1
வண்டு 14
வண்டுகட்கு 1
வண்டுகள் 1
வண்டோ 2
வண்ண 3
வண்ணத்தால் 2
வண்ணம் 19
வண்ணன் 1
வண்ணான் 2
வண்ணானுக்கு 1
வண்மை 3
வண்மையும் 1
வண்மையொடு 1
வணக்கத்தை 1
வணக்கம் 6
வணக்கமும் 1
வணங்கச்செய்யும் 1
வணங்கல் 1
வணங்கா 4
வணங்காய் 1
வணங்கார் 1
வணங்கி 3
வணங்கிய 1
வணங்கினான் 1
வணங்கு 1
வணங்குதல் 1
வணங்குவோர்க்கு 1
வணிக 1
வணிகம் 1
வணிகம்செய் 1
வணிகர் 5
வணிகர்-தங்களை 1
வணிகரும் 1
வணிகன் 1
வத்திரங்கள் 1
வத்திரம் 2
வதங்களும் 1
வதம் 9
வதமும் 1
வதன் 1
வதனம் 1
வதனையே 1
வதி 2
வதிட்டர் 1
வதிட்டருடன் 1
வதிட்டன் 2
வதிரர் 1
வதுவை 1
வதை 2
வதைக்க 1
வதைசெய்தால் 1
வதைசெய்ய 1
வதைசெயல் 2
வதைத்திட 1
வதைத்திடல் 1
வதைத்திடும் 1
வதைபுரிய 1
வந்த 40
வந்ததானால் 2
வந்தது 7
வந்தவர் 1
வந்தவன் 1
வந்தன்று 1
வந்தனை 3
வந்தார் 5
வந்தாரை 1
வந்தால் 5
வந்தான் 9
வந்தானை 2
வந்தி 3
வந்திட 1
வந்திடலே 1
வந்தித்து 1
வந்திப்பர் 1
வந்து 65
வந்தும் 4
வந்துழியும் 1
வந்துற்ற 1
வந்தே 2
வந்தேற்கு 1
வந்தேன் 1
வந்தோர்க்கும் 1
வந்தோன் 1
வம்-மின் 1
வம்பரே-கொலாம் 1
வம்பனை 1
வம்பு 2
வம்புறு 1
வய 2
வயங்காதோ 1
வயங்கு 1
வயத்தவே 1
வயத்தினோனே 1
வயதில் 1
வயதினால் 1
வயது 2
வயந்தகன் 1
வயப்படுத்தி 1
வயம் 2
வயல் 1
வயலில் 1
வயவை-தன்னில் 1
வயாவுக்கும் 1
வயித்தியரும் 1
வயிர 1
வயிரப்பன் 1
வயிற்றிடை 2
வயிற்றில் 2
வயிற்றின் 1
வயிற்று 1
வயிற்றுக்கும் 1
வயிற்றை 2
வயிறினை 1
வயிறு 5
வயிறும் 1
வயிறே 1
வர்த்தமர் 1
வர 14
வரகு 1
வரகுணன் 1
வரதுங்கபாண்டியன் 1
வரம் 3
வரம்பு 2
வரம்பு_இல் 1
வரம்புடைமை 1
வரமும் 2
வரருசி 1
வரல் 5
வரலால் 1
வரவர 1
வரவாம் 1
வரவால் 3
வரவினையே 1
வரவு 9
வரவுடனே 1
வரவும் 3
வரவை 2
வரன் 2
வரா 1
வராத 1
வரி 8
வரிசை 2
வரிசையா 1
வரில் 1
வரின் 9
வரினும் 5
வரு 22
வருக 2
வருக-மன் 1
வருகிலர் 1
வருங்கால் 6
வருச்சி 1
வருட 1
வருடகன் 1
வருடம் 2
வருடும் 1
வருணர் 1
வருணன் 1
வருத்த 3
வருத்தம் 5
வருத்தமாம் 1
வருத்தமும் 1
வருத்தமுற்று 1
வருத்தமுற 1
வருத்தாமல் 1
வருத்தி 1
வருத்தியும் 1
வருத்து 1
வருத்தும் 2
வருத்தும்-கொல்லோ 1
வருதல் 1
வருதலால் 5
வருதலான் 1
வருதலும் 2
வருந்த 3
வருந்தல் 1
வருந்தலும் 1
வருந்தவே 3
வருந்தா 1
வருந்தாது 1
வருந்தாமல் 2
வருந்தி 10
வருந்திட 2
வருந்திடாது 1
வருந்தியும் 2
வருந்தினளோ 1
வருந்தினார்க்கு 2
வருந்துதல் 1
வருந்தும் 6
வருந்துவோர் 1
வருந்துவோர்க்கு 1
வருப 2
வருபவர் 1
வருபவன் 2
வரும் 57
வருமளவும் 1
வருமால் 1
வருமே 3
வருமோ 1
வருவதற்கு 1
வருவது 7
வருவது-கொல்லோ 1
வருவதூஉம் 1
வருவதே 2
வருவதை 1
வருவதோர் 1
வருவரோ 1
வருவல் 1
வருவன் 1
வருவாய் 1
வருவார் 1
வருவாரோ 1
வருவான் 1
வருவானேன் 1
வரை 10
வரைக்கும் 1
வரைத்து 2
வரைத்தே 1
வரைதல் 1
வரைதலோடு 1
வரைந்த 1
வரைந்தது 1
வரைந்து 2
வரைந்துளதோ 1
வரைந்தொழுகல் 1
வரைப்பாய்தல் 1
வரைப 1
வரையறுத்தல் 1
வரையறை 1
வரையறையில் 1
வரையாள் 1
வரையான் 1
வரையினில் 1
வரையே 1
வரைவு 1
வல் 25
வல்ல 7
வல்லதரர் 1
வல்லது 5
வல்லதூஉம் 3
வல்லதே 1
வல்லமை 2
வல்லமையால் 2
வல்லர் 1
வல்லவர்-பால் 1
வல்லவனே 1
வல்லறிதல் 1
வல்லன் 1
வல்லா 1
வல்லாண்மை 1
வல்லார் 10
வல்லார்க்கு 3
வல்லாரகத்து 1
வல்லாரேல் 1
வல்லாரை 2
வல்லாளன் 1
வல்லாற்கு 1
வல்லான் 6
வல்லானை 2
வல்லி 4
வல்லியம் 3
வல்லியம்-தனை 1
வல்லியான் 1
வல்லியும் 1
வல்லூறும் 1
வல்லென்னும் 1
வல்லை 2
வல்லையேல் 1
வல்லோர் 1
வல்வினை 3
வல்வினையில் 1
வல்வினையை 1
வலக்கரம் 1
வலக்கையின் 1
வலது 1
வலதுகை 1
வலம் 1
வலம்செய்யாமல் 1
வலம்புரி 1
வலன் 2
வலி 29
வலி_இல் 3
வலித்தல் 1
வலித்தான் 1
வலித்து 1
வலிது 4
வலிமை 1
வலிமைக்கு 1
வலிமையாம் 1
வலிய 3
வலியரை 2
வலியன 1
வலியனை 1
வலியார் 3
வலியார்க்கு 3
வலியால் 1
வலியான் 2
வலியின் 1
வலியினர் 1
வலியினால் 1
வலியுடைமை 1
வலியும் 4
வலியை 1
வலியோர்-தமை 1
வலு 1
வலுவினால் 1
வலைப்பட்டார் 2
வவ்வப்படும் 1
வவ்வப்படுவானே 1
வவ்வலால் 1
வவ்வாதவரை 1
வவ்வி 2
வவ்விட 1
வவ்விடலே 1
வவ்வியது 1
வவ்விலேம் 1
வவ்வும் 2
வவ்வுவர் 1
வவ்வேல் 1
வழக்கது 1
வழக்கம் 2
வழக்கில் 1
வழக்கின் 1
வழக்கினை 2
வழக்கு 14
வழக்குரைத்து 2
வழக்கே 2
வழக்கை 1
வழங்க 1
வழங்கல் 1
வழங்கா 1
வழங்காத 1
வழங்காது 4
வழங்கி 1
வழங்குதல் 3
வழங்கும் 6
வழங்குவது 4
வழங்குவர் 1
வழங்குவோர் 1
வழாது 2
வழி 50
வழிக்கு 1
வழிக்கே 1
வழிகின்ற 1
வழித்தொண்டன் 1
வழிப்பட்ட 1
வழிப்பட்டதே 1
வழிபடாது 1
வழிபடாயே 1
வழிபடும் 1
வழிபண்ணும் 1
வழிபறித்து 1
வழிபாடு 1
வழிமறித்தாள் 1
வழிமறித்திடுதல் 1
வழிமுறை 2
வழியது 1
வழியில் 3
வழியிலே 1
வழியும் 3
வழியுளார் 1
வழியே 6
வழியை 1
வழிவந்த 5
வழிவழி 1
வழிவழியா 1
வழு 2
வழுக்காது 1
வழுக்காமை 1
வழுக்கியும் 5
வழுக்கினுள் 1
வழுக்குடைய 1
வழுத்தலாமே 1
வழுத்தாதது 1
வழுத்தாய் 2
வழுத்தினாள் 1
வழுத்துங்கால் 1
வழுதி 7
வழுதியினும் 1
வழுது 1
வழுவா 2
வழுவாத 1
வழுவார் 1
வழுவு 1
வள்ளல் 19
வள்ளல்களும் 1
வள்ளலாம் 1
வள்ளலார் 2
வள்ளலே 4
வள்ளன்மை 2
வள்ளி 3
வள்ளிபங்கன் 9
வள்ளியம் 1
வள்ளியம்மை 1
வள்ளுவர் 6
வள்ளுவர்-தம் 1
வள்ளுவர்தாம் 1
வள்ளுவரும் 1
வள்ளுவரை 1
வள்ளுவனார் 3
வள 5
வளங்கள் 1
வளங்கொண்டு 1
வளத்தக்காள் 2
வளத்தன 1
வளத்தை 2
வளப்பம் 1
வளம் 22
வளமுறு 1
வளமே 1
வளமை 1
வளமையும் 1
வளர் 11
வளர்க்க 1
வளர்க்கின்ற 1
வளர்க்கும் 4
வளர்க்கைக்கு 1
வளர்கின்ற 1
வளர்த்த 1
வளர்த்தல் 2
வளர்த்தலும் 1
வளர்த்தலொடு 1
வளர்த்திட 1
வளர்த்திடு 2
வளர்த்து 1
வளர்த்துவிட்ட 1
வளர்த்தோர் 1
வளர்ந்த 1
வளர்ந்தது-கொல் 1
வளர்ந்தாய் 1
வளர்ந்திடு 1
வளர்ந்திடும் 1
வளர்ந்து 5
வளர்ப்பர் 4
வளர்ப்பார் 1
வளர்வதன் 1
வளர 2
வளரல் 1
வளரினும் 1
வளரும் 11
வளருமோ 2
வளருவாய்-கொல் 1
வளவன் 13
வளவனை 1
வளா 2
வளி 10
வளியினோடு 1
வளை 7
வளைத்த 1
வளைதல் 1
வளைந்தது 1
வளைந்தும் 1
வளையாத 1
வளையாய் 1
வளையார் 2
வளையால் 1
வளையுமோ 1
வளைவு 2
வற்கடத்தில் 1
வற்பு 1
வற்றல் 1
வற்றாகும் 1
வற்றாத 1
வற்றி 3
வற்றிய 1
வற்று 2
வறக்குமேல் 1
வறத்தல் 1
வறம் 2
வறிஞர் 1
வறிஞர்க்கு 1
வறிஞர்க்கே 1
வறிஞரே 1
வறிது 3
வறிதே 2
வறியர் 5
வறியர்-தம் 1
வறியராய் 1
வறியன் 2
வறியார்க்கு 1
வறியார்க்கும் 1
வறியார்க்கே 1
வறுத்த 1
வறும் 1
வறுமை 11
வறுமையாகி 1
வறுமையால் 1
வறுமையாளர்க்கு 1
வறுமையில் 1
வறுமையின் 1
வறுமையினார்க்கு 1
வறுமையும் 3
வறுமையுற்றும் 2
வறுமையுறல் 1
வறை 1
வன் 16
வன்கண் 3
வன்கண்ணதோ 1
வன்கண்ணர் 3
வன்கண்மை 2
வன்கணதுவே 1
வன்கணவர் 1
வன்கணவர்க்கு 1
வன்கணவன் 1
வன்கணார் 2
வன்சொல் 10
வன்சொல்லின் 1
வன்சொல்லை 1
வன்சொலால் 1
வன்சொற்கள் 1
வன்தொண்டர் 1
வன்தொண்டர்க்கு 1
வன்தொழிலோர் 1
வன்பகையை 1
வன்பரணர் 1
வன்பழியை 1
வன்பாட்டது 1
வன்பாம் 1
வன்பால்-கண் 1
வன்மம் 2
வன்மன 1
வன்மை 6
வன்மை_இல் 1
வன்மையதாய் 1
வன்மையின் 1
வன்மையும் 2
வன்மையுள் 2
வன்மொழி 3
வன்மொழியால் 1
வன்மொழியினால் 1
வன்ன 1
வன்னி 1
வன்னியில் 1
வன 2
வனச 1
வனசரராம் 1
வனசரன்தான் 1
வனசரனால் 1
வனத்தில் 1
வனத்து 1
வனத்தே 1
வனநாதா 2
வனப்பின் 1
வனப்பு 3
வனப்புடையார் 1
வனம் 6
வனம்-தானும் 1
வனமுறு 1
வனவிலங்கும் 1
வனைந்திட 1
வனையும் 1

வகிர்தல் (1)

மனது ஒருமித்து அதை வகிர்தல் மாண்பு அரோ – நீதிநூல்:21 251/4

மேல்

வகுத்த (1)

வகுத்தான் வகுத்த வகை அல்லால் கோடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 377/3

மேல்

வகுத்தலும் (1)

வகுத்தலும் வல்லது அரசு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 385/4

மேல்

வகுத்தான் (1)

வகுத்தான் வகுத்த வகை அல்லால் கோடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 377/3

மேல்

வகுத்திட்ட (1)

பெரிது சின்னது என்று ஆகிய தன்மை போல் பிழை இலான் வகுத்திட்ட உலகியல் – நீதிநூல்:15 188/2

மேல்

வகுத்திட்டானால் (1)

மாசறும் இவ் விதி பத்தும் வேதாந்தம் என கடவுள் வகுத்திட்டானால் – நீதிநூல்:46 521/4

மேல்

வகுத்திட (1)

மடமையேன் உலகநீதி வகுத்திட துணிந்தேன்-மன்னோ – நீதிநூல்:1 3/4

மேல்

வகுத்து (3)

சால்பின்மை காட்டும் சவர் செய்கை பால் வகுத்து
பட்டிமையால் ஆகா பரமார்த்தம் பற்றின்மை – அறநெறிச்சாரம்:1 51/2,3
பால் கருதி அன்னது உடைத்து என்பர் மேல் வகுத்து
மன்னிய நற்குணம் இல்லாரை தாம் போற்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 55/2,3
வறியார்க்கும் விளங்கிடவே தெளிவா வகுத்து
நெறியை தெரிவிப்பர் நல் நூல் நெறி நின்ற மேலோர் – நீதிநூல்:6 62/3,4

மேல்

வகுப்பவன் (1)

மாறு கால பகுப்பும் வகுப்பவன் சக பிரானால் – நீதிநூல்:47 533/4

மேல்

வகுப்பை (1)

மண்டலத்தார் உயிர்வாங்க நமன் கொண்ட ஆயுதத்தின் வகுப்பை நோக்கில் – நீதிநூல்:41 428/1

மேல்

வகை (36)

உள்ளம் கிடந்த வகை – அறநெறிச்சாரம்:1 43/4
ஆரும் வகை யாதாம்-கொல் என்று – அறநெறிச்சாரம்:1 146/4
பாவ சலதிக்குள் உறா வகை பாருளோர்க்கு – நீதிநூல்:7 67/1
மானவர் சென்று ஒருதினமே மறுதினம் போம் வகை எவனால் – நீதிநூல்:12 146/4
இன்ன வகை கைதவம் ஒன்று இருநூறு கைதவத்துக்கு இடமாம் வாய்மை-தன்னையே – நீதிநூல்:16 195/3
பண்டம் இவ் வகை ஈட்டலின் அனுதினம் பலரை – நீதிநூல்:21 254/3
இழையும் தீனராய் பிறந்து கற்றிட வகை இல்லா – நீதிநூல்:26 298/3
மணிகள் பல வகை கல்லாம் பொன் முதல் உலோகம் மின்னும் மண்ணாங்கட்டி – நீதிநூல்:30 322/1
கதிரவனால் ஒளியுறும் பல் வகை கல்லை மணி என்றும் காமர் மண்ணை – நீதிநூல்:40 415/1
கண்டது எல்லாம் அவன் கை ஆயுதம் என்னில் தப்பும் வகை காணோம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:41 428/4
உய் வகை பத்திசெய்யாது ஒழிதல் நல்லொழுக்கம் இன்மை – நீதிநூல்:47 567/2
பெருமகன் ஓர் இடர் எய்தின் பிழைக்கும் வகை பிறர்க்கு உண்டோ – நீதிநூல்:47 580/2
எந்த வகை போயது இரங்கேசா முந்தும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 75/2
எந்த வகை மேனாள் இரங்கேசா சிந்தையால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 121/2
தோன்றா வகை கரந்தும் தோன்றலை கண்டு உள் நெகிழ்ந்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 8/1
மன்னராய் இருந்த பேர்கள் வகை கெட்டுப்போவார் ஆகில் – விவேகசிந்தாமணி:1 25/3
நீதி வழுவாத வகை வழக்குரைத்து நல்லோரை நேசம்கொண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 93/3
துய்ய வெண் நீறு இட்டு அரனை தோத்திரம்செய்து உய்யும் வகை
மா எய்தும் புன்னைவன மன்னவா மை இரவிலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 106/2,3
வகை சேர் சுவை அருந்துமா போல் தொகை சேர் – நீதிவெண்பா:1 5/2
தாமும் கொடார் கொடுப்போர்-தம்மையும் ஈயாத வகை
சேமம் செய்வாரும் சிலர் உண்டே ஏம நிழல் – நீதிவெண்பா:1 59/1,2
எட்டு வகை உறுப்பிற்று ஆகி இயன்றது – அருங்கலச்செப்பு:1 13/1
மூ வகை கீழ்த்தேவர் ஆகார் முகடு உயர்வர் – அருங்கலச்செப்பு:1 54/1
உவா அட்டமியின்-கண் நால் வகை ஊணும் – அருங்கலச்செப்பு:1 122/1
ஒரு திங்கள் நால் வகை பவ்வமே நோன்பு – அருங்கலச்செப்பு:1 165/1
இருளின்-கண் நால் வகை ஊணும் துறந்தான் – அருங்கலச்செப்பு:1 167/1
வகை தெரிவான்-கட்டே உலகு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 9/4
இருமை வகை தெரிந்து ஈண்டு அறம் பூண்டார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 23/3
வகை தெரிவான்-கட்டே உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 27/4
கோடி வகை செய்தான் குமரேசா பீடு உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 67/2
வகுத்தான் வகுத்த வகை அல்லால் கோடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 377/3
வகை அற சூழாது எழுதல் பகைவரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 465/3
வகை அறியார் வல்லதூஉம் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 713/4
வகை அறிந்து வல் அவை வாய்சோரார் சொல்லின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 721/3
வகை அறிந்து தற்செய்து தற்காப்ப மாயும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 878/3
வகை மாண்ட வாழ்க்கையும் வான் பொருளும் என் ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 897/3
வகை என்ப வாய்மை குடிக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 953/4

மேல்

வகைகளும் (1)

மன் உயிர்க்கு இசைந்த பூத வகைகளும் அவைக்கு இசைந்த – நீதிநூல்:47 531/1

மேல்

வகைசெயாது (1)

ஒருவிட வகைசெயாது ஒழிதல் வெவ் விடம் – நீதிநூல்:18 215/3

மேல்

வகைத்து (1)

ஒழிந்தது மூன்று வகைத்து – அருங்கலச்செப்பு:1 64/2

மேல்

வகைமை (1)

வகைமை உணர்வார் பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 709/4

மேல்

வகையர் (1)

நகை வகையர் ஆகிய நட்பின் பகைவரான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 817/3

மேல்

வகையறிந்து (1)

மாலை துயில் நோயாம் வகையறிந்து ஞாலமதில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 31/2

மேல்

வகையாய் (1)

வகையாய் மின்னஞ்சலினால் எத்திசை உள்ளாரோடும் வார்த்தை சொல்வோம் – நீதிநூல்:41 426/3

மேல்

வகையார் (1)

நாடி நின்றும் சாம்பன் நகை வகையார் நட்பினால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 817/1

மேல்

வகையால் (2)

எனை வகையால் தேறியக்-கண்ணும் வினை வகையான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 52/3
பல் வகையால் பார்க்கப்படும் – அருங்கலச்செப்பு:1 120/2

மேல்

வகையாலும் (1)

வல்லார் விரும்பும் வகையாலும் அற்ப மகி வாழ்வு அவர்க்கு இறை தரான் – நீதிநூல்:42 447/2

மேல்

வகையான் (4)

எனை வகையால் தேறியக்-கண்ணும் வினை வகையான்
வேறாகும் மாந்தர் பலர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 52/3,4
ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 33/3
எனை வகையான் தேறியக்-கண்ணும் வினை வகையான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 514/3
எனை வகையான் தேறியக்-கண்ணும் வினை வகையான்
வேறு ஆகும் மாந்தர் பலர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 514/3,4

மேல்

வகையில் (2)

ஏற்ற வகையில் அறத்துள்ளார் கண்டு உவத்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 23/1
அறத்து பயனை புராண வகையில்
திறத்து உள்ளி கேட்கப்படும் – அருங்கலச்செப்பு:1 154/1,2

மேல்

வகையினால் (2)

இ காலத்து இவ் உடம்பு செல்லும் வகையினால்
பொச்சாவா போற்றித்தாம் நோற்பாரை மெச்சாது – அறநெறிச்சாரம்:1 122/1,2
பெற்ற வகையினால் சாமாயிகம் உவப்பின் – அருங்கலச்செப்பு:1 111/1

மேல்

வகையினை (1)

இன்ன நடையாய் இறக்கும் வகையினை
நல் நெஞ்சே நாடாய் காண் நற்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 132/3,4

மேல்

வகையும் (2)

செயல் எனை என்று இலைமறைகாய் என தணவாது அவ் இரு வகையும் தீது என்று – விவேகசிந்தாமணி:1 113/2
எல்லா வகையும் இயம்பும் இவன் அகன்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 195/3

மேல்

வகையே (1)

மானபரா புன்னைவன நாதா இவ் வகையே
தான் ஓதுவது வேதம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 108/3,4

மேல்

வகையை (1)

நில்லா வகையை நினைந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 195/4

மேல்

வகைவகை (1)

வாதிகள் சாட்சி சாதகம் எல்லாம் வகைவகை இனிது கேட்டு அமைந்த – நீதிநூல்:4 43/2

மேல்

வங்கம் (1)

பகரும் வங்கம் பலசரக்கு தரகு செலவு ஆள்கள் முதல் பணம் கூட்டு இன்றி – நீதிநூல்:44 496/1

மேல்

வச்சந்தன் (1)

உற்ற குடிகளை ஓம்பி ஏன் வச்சந்தன்
குற்றம் கடிந்தான் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 549/1,2

மேல்

வச்சம் (1)

தானம் செயல் வையா வச்சம் அறம் நோக்கி – அருங்கலச்செப்பு:1 135/1

மேல்

வச்சளத்தின் (1)

சாற்றிய வச்சளத்தின் மாண்பு – அருங்கலச்செப்பு:1 23/2

மேல்

வச்சிர (1)

வச்சிர மா முனியும் வளர் பெரு விண்ணுவும் – அருங்கலச்செப்பு:1 27/1

மேல்

வச்சிரனை (1)

வள்ளன்மை இன்றி நின்ற வச்சிரனை ஏன் குலத்துள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 958/1

மேல்

வச்சையன் (1)

வச்சையன் என்று எல்லாரும் வைது இகழ சங்கன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1004/1

மேல்

வசந்தை (1)

போந்து மெய் நீவி புனைந்தான் வசந்தை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1313/1

மேல்

வசம் (2)

மந்திரத்தால் ஆமே வசம் – நீதிவெண்பா:1 19/4
கடுக வசம் ஆகையால் – நீதிவெண்பா:1 22/4

மேல்

வசம்செய்து (1)

வாணன் சிவனை வணங்கி வசம்செய்து உலகோர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 28/1

மேல்

வசமாக்கும் (1)

வெட்ட வரு துட்டரை விலக்கி வசமாக்கும்
நட்டம் இலை எள்தனையும் நட்டு நரர் எல்லாம் – நீதிநூல்:33 344/2,3

மேல்

வசமாம் (1)

செழுமை நெறியினில் திருப்ப வேண்டும் இதத்தால் வசமாம் சின விலங்கும் – நீதிநூல்:12 113/2

மேல்

வசவர் (1)

மாசில் சுதத்தர் வசவர் உயிர் ஓம்பி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 244/1

மேல்

வசவரிடம் (1)

சாது வசவரிடம் சார்ந்தும் களவுசெய்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 286/1

மேல்

வசனம் (1)

அன்பு அறிவு சாந்தம் அருளுடையார் நல் வசனம்
இன்பம் மிகும் சீதளம் ஆமே – நீதிவெண்பா:1 94/3,4

மேல்

வசனமே (1)

மருவிய நலம் கலந்த வசனமே பகர்வர் நல்லோர் – நீதிநூல்:33 351/4

மேல்

வசிட்டர் (4)

கொண்டார் வசிட்டர் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 60/2
ஊன் என்று உணர்ந்தவுடன் வசிட்டர் தேவர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 258/1
திண் தோள் நிமி வசிட்டர் சீறி இன்னா செய்து துன்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 313/1
ஓர்ந்து வசிட்டர் உறுதியுற ஆராய்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 711/1

மேல்

வசியம் (1)

பருவமதில் சிறியாள் இவ் வசியம் எவண் படித்தனளால் – நீதிநூல்:12 143/4

மேல்

வசு (3)

நீலி துயரால் நெடும் செல்வம் தேய்ந்து வசு
கோல் இழந்தான் என்னே குமரேசா ஞாலம் மிசை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 555/1,2
சேர்ந்து அனலன் சொல்லியும் பின் தேர்ந்து கொளாது ஏன் வசு முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 825/1
அன்று ஏன் அரிய வசு அல்லசெய்தான்-பாலும் நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 998/1

மேல்

வசுக்கள் (1)

பண்டு ஏன் வசுக்கள் பசு களவால் தம் உடம்பும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 290/1

மேல்

வசுதேவர் (1)

வெற்றி வசுதேவர் மேலான நல் மகவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 456/1

மேல்

வசுதை (1)

வயவை-தன்னில் காண் பொருளையும் வாஞ்சியார் வசுதை
உயர் பெரும் கதிக்கு ஏகுமாறு என்னலால் உலகின் – நீதிநூல்:42 444/2,3

மேல்

வசுந்தரி (1)

உற்ற கனவில் உவந்தாள் வசுந்தரி தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1213/1

மேல்

வசுமதி (1)

வான் மதியை நோக்கி வசுமதி ஏன் வாழ்த்தினாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1210/1

மேல்

வசுமன் (1)

தெள்ளு வசுமன் திரிசங்கு உயர்வு உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 596/1

மேல்

வசுமனா (1)

ஊடல் இனிது என்று வந்து ஏன் வசுமனா
கூடல் விழைந்தான் குமரேசா நாடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1328/1,2

மேல்

வசை (11)

வசை ஆகா மற்றையோர்க்கு அல்லால் பசு வேட்டு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 96/2
மற்றொருவனை சேர் மாது இறந்தாலும் வசை நிற்கும் உலகம் உள்ளளவும் – நீதிநூல்:13 169/1
அம் கண் உலகு எங்கணுமே வசை ஆகும் நரர் எலாம் அகிதர் ஆவார் – நீதிநூல்:16 197/3
மன்னர் ஆக்கினை வசை நரகு அடைந்து வாடுவரால் – நீதிநூல்:17 209/4
மருள் ஒன்றும் கள் காமம் கொலை களவு சூது வசை மரணத்தோடும் – நீதிநூல்:44 482/2
நாடும் வசை உயிர் உய்யேன் என்றேன் நீ மாய்ந்திடின் முன் நான் கொடுத்த – நீதிநூல்:44 485/3
அடாது செய்த மங்கையர் வசை ஒலித்தல் போலாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 134/4
செய்ய ஆதாரமாய் சேர் கிளைஞர் நைய வசை
சொல்லேல் சின வாசல் தொண்டு இயற்றேல் பாதகர் ஊர் – நன்மதிவெண்பா:1 93/2,3
வசை என்ப வையத்தார்க்கு எல்லாம் இசை என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 238/3
வசை இலா வண் பயன் குன்றும் இசை இலா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 239/3
வசை ஒழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசை ஒழிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 240/3

மேல்

வசை-தனையும் (1)

இனன் முனிந்திடும் என்று அஞ்சிலேம் வசை-தனையும்
எண்ணிலம் தாரம் திறல் இலேம் – நீதிநூல்:12 149/2,3

மேல்

வசைகள் (1)

மடமையால் தன்னைத்தானே புகழுவோன் வசைகள் எல்லாம் – நீதிநூல்:37 374/3

மேல்

வசைச்சொற்கள் (1)

தூற்றி கூறும் வசைச்சொற்கள் சொன்னோன் மீதே தோயுமால் – நீதிநூல்:23 268/4

மேல்

வசையால் (1)

வல் வசையால் பொல்லா மரணமுற்று செல்லலுற்றாள் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 29/2

மேல்

வசையான (1)

வசையான மண் உண்டு மாயன் ஆனோம் கையில் வாங்கும் ஓட்டால் – நீதிநூல்:44 486/3

மேல்

வசையினை (1)

வசையினை சொல்ல ஓர் வாயும் போதுமோ – நீதிநூல்:21 252/4

மேல்

வசையினோடும் (1)

குறுமை சேர் பகையினால் வெம் கொலைசெய்வர் வசையினோடும்
சிறுமை தந்து உயிர் இருந்தும் செத்தவர் ஆக்கி இம்மை – நீதிநூல்:19 234/2,3

மேல்

வசையும் (1)

வசையும் மீக்கூற்றும் மற்றோர் வாய் வரு வாயு அல்லால் – நீதிநூல்:38 377/1

மேல்

வசையுமே (1)

இசையும் வலி கெடும் நலிகள் அடுமுறும் இசையின் மிசையொடு வசையுமே – நீதிநூல்:25 291/4

மேல்

வஞ்ச (3)

வஞ்ச புறவினுடன் வான் துலையில் ஏறினான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 25/1
கத்திரியை போலும் இளம் காரிகையே வஞ்ச மனம் – நீதிவெண்பா:1 23/3
வஞ்ச மனத்தான் படிற்று ஒழுக்கம் பூதங்கள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 271/3

மேல்

வஞ்சகம் (3)

வஞ்சகம் பேசேல் – ஆத்திசூடி:1 27/1
நெஞ்சை ஒளித்து ஒரு வஞ்சகம் இல்லை – கொன்றைவேந்தன்:1 54/1
சீருறா வஞ்சகம் பேசேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 27/4

மேல்

வஞ்சகர் (1)

வன் புறங்கூற்றால் உய்யும் வஞ்சகர் சொல் கேட்டு அரசன் – நன்மதிவெண்பா:1 58/1

மேல்

வஞ்சகனை (1)

வஞ்சகனை நம்பி ஒரு மாசிலான் இன்னலொடும் – நீதிநூல்:23 271/3

மேல்

வஞ்சஞ்செய் (1)

வஞ்சஞ்செய் கூற்றம் வருதலால் நன்று ஆற்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 19/3

மேல்

வஞ்சம் (4)

கடின மனம் கணக்கிலா ஆடவர் சம்போகம் உயிர் கவர்தல் வஞ்சம்
குடிகெடுக்கும் தொழில் உங்கட்கு இல்லை என வெறுத்தனர் அ குணங்கள் எல்லாம் – நீதிநூல்:44 495/2,3
வள்ளல் எனும் புன்னை வனநாதா வஞ்சம் இலாது – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 9/3
வஞ்சம்_இல் ஒத்தாயணன் – அருங்கலச்செப்பு:1 25/2
காய்ந்த தன் நெஞ்சை கலாவதி முன் வஞ்சம் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1246/1

மேல்

வஞ்சம்_இல் (1)

வஞ்சம்_இல் ஒத்தாயணன் – அருங்கலச்செப்பு:1 25/2

மேல்

வஞ்சமற (1)

வஞ்சமற நஞ்சு அறுத்த மருத்துவச்சி கூலி – உலகநீதி:1 11/5

மேல்

வஞ்சமிலார்க்கு (1)

வரும் திருவும் வாழ்நாளும் வஞ்சமிலார்க்கு என்றும் – நல்வழி:1 21/3

மேல்

வஞ்சமுடன் (1)

அன்று நெஞ்சில் வஞ்சமுடன் ஆதரித்த பூதனையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 824/1

மேல்

வஞ்சர் (1)

மாறா அமுது உண்ணும் வஞ்சர் எதிர் வெய்ய சொன்னார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 184/1

மேல்

வஞ்சரும் (1)

கொலைஞரும் சோரரும் கொடிய வஞ்சரும்
நிலைபெற அவர் கையில் நிதியை கொண்டு தண் – நீதிநூல்:21 247/1,2

மேல்

வஞ்சரை (1)

வஞ்சரை அஞ்சப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 824/4

மேல்

வஞ்சன் (1)

வள்ளல் உயர் வஞ்சன் வளம் மிகுந்தும் புன் செருக்குக்கொள்ளவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 979/1

மேல்

வஞ்சனை (2)

பொன்னை கவர செயும் வஞ்சனை போலும் மாதோ – நீதிநூல்:7 69/4
வஞ்சனை செய்தானை இவண் வைத்து பார் துஞ்சு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 96/2

மேல்

வஞ்சனைகள் (1)

வஞ்சனைகள் செய்வாரோடு இணங்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 1/4

மேல்

வஞ்சனைசெய் (1)

வள்ளல் விசாலன் ஏன் வஞ்சனைசெய் சாலுவனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 819/1

மேல்

வஞ்சி (2)

வஞ்சி உருக்குமணி மா மால் வரு வழி பார்த்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 127/1
வஞ்சி அசோதை வறிது இருந்தாள் நந்தன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1300/1

மேல்

வஞ்சித்த (1)

வஞ்சித்தேம் என்று மகிழன்-மின் வஞ்சித்த
எங்கும் உளன் ஒருவன் காணும்-கொல் என்று அஞ்சி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 93/2,3

மேல்

வஞ்சித்து (5)

இடை தெரிந்து அச்சுறுத்து வஞ்சித்து எளியார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 62/1
வஞ்சித்து ஒழுகும் மதியிலிகாள் யாவரையும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 93/1
அளவினும் நிறை-தனினும் வஞ்சித்து அபகரித்தல் – நீதிநூல்:17 206/4
மாதவன் போல் வந்த மதன் மாண் பொருளை வஞ்சித்து
கோது ஏன் புரிந்தான் குமரேசா யாதொன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 276/1,2
நெஞ்சின் துறவார் துறந்தார் போல் வஞ்சித்து
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 276/3,4

மேல்

வஞ்சித்தேம் (1)

வஞ்சித்தேம் என்று மகிழன்-மின் வஞ்சித்த – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 93/2

மேல்

வஞ்சிப்பது (1)

வஞ்சிப்பது ஓரும் அவா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 366/4

மேல்

வட்கலாமால் (1)

மண்கலம் என அன்னார் மெய் மட்கலாம் வட்கலாமால் – நீதிநூல்:36 367/4

மேல்

வட்கார் (1)

வட்கார் திறத்தராய் நின்றார்க்கு திட்பமாம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 56/2

மேல்

வட்ட (2)

வட்ட மா நிலம் மீது மன்னார் விடம் – நீதிநூல்:20 242/1
வட்ட உலகு எட்டும் இசை மட்டு அற நிரப்பும் – நீதிநூல்:33 344/1

மேல்

வட்டம் (4)

பொருள் வட்டம் எல்லாம் விளக்கி இருள் வட்டம் – அறநெறிச்சாரம்:1 221/2
பொருள் வட்டம் எல்லாம் விளக்கி இருள் வட்டம்
மாற்றும் அறிவான ஞான வளர் ஒளியான் – அறநெறிச்சாரம்:1 221/2,3
ஆய் வட்டம் நில்லாது உடம்பு – அறநெறிச்சாரம்:1 225/4
வட்டம் வட்டிகள் வாங்கலும் சூதில் பொன் பெறலும் – நீதிநூல்:17 208/3

மேல்

வட்டமாக (1)

அருள் வட்டமாக அறிவு கதிராய் – அறநெறிச்சாரம்:1 221/1

மேல்

வட்டமிடும் (1)

பைய ஓர் புள் பிடிக்க ககனம் மிசை வட்டமிடும் பருந்து போல – நீதிநூல்:41 420/3

மேல்

வட்டிகள் (1)

வட்டம் வட்டிகள் வாங்கலும் சூதில் பொன் பெறலும் – நீதிநூல்:17 208/3

மேல்

வட்டு (2)

அரங்கு இன்றி வட்டு ஆடிய அற்றே நிரம்பிய – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 41/3
அரங்கு இன்றி வட்டு ஆடிய அற்றே நிரம்பிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 401/3

மேல்

வட (2)

ஈசன் உமை மணத்திலே வட திக்கு ஆழ்ந்தது என – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 44/1
வாவி உறை நீரும் வட நிழலும் பாவு அகமும் – நீதிவெண்பா:1 43/1

மேல்

வடத்தை (1)

வம்புறு வடத்தை போட்டு வானத்தை பார்ப்பது ஏனோ – விவேகசிந்தாமணி:1 35/2

மேல்

வடம் (1)

மிடைந்தவர் என்று எண்ணேல் மிலைந்த வடம் திகழ் தோள் – நன்மதிவெண்பா:1 44/2

மேல்

வடிவமாம் (1)

மதி புவி என ஓர் கோள வடிவமாம் அஃது காந்தி – நீதிநூல்:47 538/1

மேல்

வடிவன் (1)

காணரும் வடிவன் நித்தன் கத்தனம் மத்தன் சுத்தன் – நீதிநூல்:3 18/3

மேல்

வடிவு (3)

தம் துணைவர் வடிவு இலா முடவர் எனினும் திருவின் தனையன் ஒப்பார் – நீதிநூல்:12 120/1
வடிவு மிகு கொழுநர்-தமை வேசியர் வவ்விட வருந்தும் வாள் கண் நல்லீர் – நீதிநூல்:44 495/1
அண்டர் முதலோர்க்கு அமிர்தமயமா வடிவு
கொண்டு அறமே முத்திக்கும் கொள் கருவா கண்டதனால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 71/1,2

மேல்

வடிவே (1)

பண்டு கண்ணன் மெய் வடிவே பார்த்து சகாதேவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 355/1

மேல்

வடு (10)

நீர் கிழிய எய்த வடு போல மாறுமே – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 23/3
வடு அன்றோ செய்யும் வழக்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 102/4
மதி இலார் செய் வடு அவர் – நீதிநூல்:22 264/1
வடு அன்று வேந்தன் தொழில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 55/4
வடு மாற்று அவா இன்மை நற்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 18/2
நாவினால் சுட்ட வடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 129/4
குடி பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடு பரியும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 502/3
வடு அன்று வேந்தன் தொழில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 549/4
விடு மாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான் வடு மாற்றம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 689/3
வடு காண வற்றாகும் கீழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1079/4

மேல்

வடுகர்-தங்களை (1)

வன்மன வடுகர்-தங்களை படைத்து வானரம் என் செய படைத்தாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 82/3

மேல்

வடுகரசன் (1)

மூர்த்தி-பால் வன்கண்மை மூண்ட வடுகரசன்
சூர் திறந்தான் உய்ந்தானோ சோமேசா கூர்த்த – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 25/1,2

மேல்

வடுகன் (1)

கோது_இல் வடுகன் குமரேசா யாதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1035/2

மேல்

வடுத்தீர்ந்தார் (1)

வடுத்தீர்ந்தார் உண்ணில் பெறலாம் கொடுத்தாரை – அறநெறிச்சாரம்:1 175/2

மேல்

வடுமாற்றம் (1)

வடுமாற்றம் அஞ்சி தற்காப்பான் படும் ஆற்றால் – அறநெறிச்சாரம்:1 6/2

மேல்

வண் (9)

மலரவன் வண் தமிழோர்க்கு ஒவ்வான் மலரவன் செய் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 6/2
வாவியை பழிக்கின் கொண்ட வண் புனல் பழித்ததாம் என் – நீதிநூல்:1 6/3
மண்டும் வண் பொருளாசையால் பொய்வழக்கிடலும் – நீதிநூல்:17 207/3
துங்க வண் கரையில் போட்டால் சூரியன் காய்ந்து கொல்வான் – விவேகசிந்தாமணி:1 13/3
வள்ளுவரை கல்வி அன்றோ வண் தமிழ் சங்கம் செயிக்க – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 100/1
மாறு_இல் சடையப்பன் வண் புகழை காவியத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 107/1
வானுலகும் போற்றியது ஏன் வண் புறவை வானவர்-தம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 234/1
வசை இலா வண் பயன் குன்றும் இசை இலா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 239/3
வானும் நிலனும் வளம் சுரந்த வண் கரிகால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 545/1

மேல்

வண்டலும் (1)

வண்டலும் அழுக்கும் சேரும் உதிரமும் மாறா வாசல் – விவேகசிந்தாமணி:1 104/2

மேல்

வண்டி (1)

வண்டி பார்த்து நட – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 19/1

மேல்

வண்டியாக (1)

உணர்ச்சி அச்சாக உசா வண்டியாக
புணர்ச்சி புலன் ஐந்தும் பூட்டி உணர்ந்து அதனை – அறநெறிச்சாரம்:1 191/1,2

மேல்

வண்டில் (1)

கூற வழக்கு எண்ணாத கூதைசகடற்கு வண்டில்
ஏற முன் போல் வாராதிருந்ததனால் தேறி என்றும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 23/1,2

மேல்

வண்டினம் (1)

வண்டினம் பட்ட பாடு மனிதரும் படுவர் தாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 53/4

மேல்

வண்டு (14)

வண்டு ஓச்சி நின்று உலாம் வாள் ஏர் தடம் கண்ணாள் – அறநெறிச்சாரம்:1 163/3
தணிவு_இல் தேன் வண்டு எச்சில் இவை செல்வம் என செருக்கல் தகுமோ நெஞ்சே – நீதிநூல்:30 322/4
இரைக்கும் வண்டு ஊதும் மலர் ஈர்ம் கோதாய் மேரு – நன்னெறி:1 14/3
கொண்டு புகல்வது அவர் குற்றமே வண்டு மலர் – நன்னெறி:1 24/2
வண்டு மொய்த்து அனைய கூந்தல் மதனபண்டாரவல்லி – விவேகசிந்தாமணி:1 10/1
தேன் நுகர் வண்டு மது-தனை உண்டு தியங்கியே கிடந்ததை கண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 19/1
மயில் குயில் செம் கால் அன்னம் வண்டு கண்ணாடி பன்றி – விவேகசிந்தாமணி:1 54/1
மண்டு தேரையின் வாயினில் அகப்படு வண்டு
வண்டு தேன் நுகர் இன்பமே மானிடர் இன்பம் – விவேகசிந்தாமணி:1 87/3,4
வண்டு தேன் நுகர் இன்பமே மானிடர் இன்பம் – விவேகசிந்தாமணி:1 87/4
ஆயும் மலர் தேன் வண்டு அருந்துவது போல் இரப்போர் – நீதிவெண்பா:1 60/1
பூ அலர பார்க்கும் பொறி வண்டு அரன் அன்பர் – நீதிவெண்பா:1 96/3
வண்டு ஆர் தார் கண்ணன் வளவன் பணிவினால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 125/1
வண்டு உருவாய் வந்து மறைந்து அறிந்தான் வீடணன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 587/1
வண்டு ஆர் வலம்புரி தார் மன்னன் அழ கன்னன் போர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 780/1

மேல்

வண்டுகட்கு (1)

வண்டுகட்கு நோய்செய்த மாண்டவியர் பின் கொடு நோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 320/1

மேல்

வண்டுகள் (1)

வண்டுகள் இருந்திடின் மதுவை உண்டிடும் – விவேகசிந்தாமணி:1 31/1

மேல்

வண்டோ (2)

வண்டோ கானத்திடை இருந்து வந்தே கமல மது உண்ணும் – விவேகசிந்தாமணி:1 8/2
போனது வண்டோ பறந்ததோ பழம் தான் புதுமையோ இது என புகன்றாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 19/4

மேல்

வண்ண (3)

வண்ண பூண் பெய்வ செவி அல்ல நுண்ணூல் – அறநெறிச்சாரம்:1 198/2
வண்ண மலர் அமளியின் மேல் இருக்கையில் ஓர் பரபுருடன் வரவு நோக்கி – நீதிநூல்:44 512/1
விண்ணுக்கு இனிய மணி வெய்யோனே வண்ண நறும் – நீதிவெண்பா:1 76/2

மேல்

வண்ணத்தால் (2)

தக்காங்கு நாடி தலைச்செல்லா வண்ணத்தால்
ஒத்தாங்கு ஒறுப்பது வேந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 91/3,4
தக்க ஆங்கு நாடி தலைச்செல்லா வண்ணத்தால்
ஒத்து ஆங்கு ஒறுப்பது வேந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 561/3,4

மேல்

வண்ணம் (19)

அங்கே ஒரு வண்ணம் கோடலால் என்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 121/2
பெரு வெம் பிணியாளன் மற்றோர் பிணி பேரும் வண்ணம்
திருமந்திரம் சொல்வன் என்று ஓதிடின் திண்மை ஆமோ – நீதிநூல்:7 66/1,2
துயருறா வண்ணம் அ தோன்றல் காக்குமே – நீதிநூல்:9 90/4
முன்னம் ஓர் பொய் உரைக்க அ பொய் வெளியாகாமல் மூடும் வண்ணம்
பின்னும் ஓர் பொய் உரைக்க அதையும் நிலைநிறுத்த ஓர் பெரும் பொய் சொல்ல – நீதிநூல்:16 195/1,2
துயருறா வண்ணம் நாம் பொய்த்தாலும் பிழை அன்று சொந்தமாவோர் – நீதிநூல்:16 202/2
அரந்தை சூழினும் பொன் வவ்வும் அ தொழிற்கு இயையா வண்ணம்
வரம் தர வேண்டும் என்ன கடவுளை வழுத்தாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:17 213/3,4
எஞ்சலுறா வண்ணம் அவன் இழிவுரைத்தல் முறையாமே – நீதிநூல்:23 271/4
உற இடும்பை உறா வண்ணம் ஈந்து நல் – நீதிநூல்:39 399/3
அருணனே அத்தமிப்பன் நிசி வரும் பின்போ மறுநாளாம் இவ் வண்ணம்
ஒரு நாளா பல நாளா திங்களா ஆண்டுகளா உருவுகொண்டு இங்கு – நீதிநூல்:41 419/2,3
அற பெரும் கடல்_அன்னான்-தன் அடி மலர் காணா வண்ணம்
மறைப்பதே உடல் படாமாம் மரணத்தால் அதனை பாரில் – நீதிநூல்:43 472/1,2
மண் கவி மாந்தர் யாரும் மறைவு இன்றி உணரும் வண்ணம்
வெண்கவி புனைந்தேன் என்னை வெகுளுதல் இருளை வேட்டு – நீதிநூல்:47 525/1,2
இரு மலை சீவர் இல்லம் யாவும் உள் அழுந்தா வண்ணம்
ஒருவு_இல் வன்மையதாய் எண்_இல் ஆண்டு ஒழியினும் வளப்பம் – நீதிநூல்:47 540/2,3
வண்ணம் செய் வாள் விழியே அன்றி மறை குருட்டு – நன்னெறி:1 34/3
தன் மருமம் ஓர் கணக்கன் சாரா வண்ணம் கணக்கன் – நன்மதிவெண்பா:1 29/3
சொல்லிய வண்ணம் செயல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 105/4
வண்ணம் மொழிந்த நெடுமாலே போல் எண்ணி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 109/2
வான் சுதை வண்ணம் கொளல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 113/4
சொல்லிய வண்ணம் செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 664/4
வான் சுதை வண்ணம் கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 714/4

மேல்

வண்ணன் (1)

அந்தி_வண்ணன் நூலால் அருகர் பிறர் கோள் சிதைய – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 89/1

மேல்

வண்ணான் (2)

தஞ்சமுடன் வண்ணான் நாவிதன்-தன் கூலி – உலகநீதி:1 11/3
மலை வளைத்த திண் புயத்து வண்ணான் சீராமன் – விவேகசிந்தாமணி:1 129/3

மேல்

வண்ணானுக்கு (1)

வண்ணானுக்கு உண்டோ வழக்கு – நீதிவெண்பா:1 26/4

மேல்

வண்மை (3)

மானம் குலம் கல்வி வண்மை அறிவுடைமை – நல்வழி:1 26/1
இன்மொழியின் வாய்மையே தீம் காயா வண்மை
பலமா நலம் கனிந்த பண்புடையார் அன்றே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 36/2,3
வண்மை பெறு புன்னைவன நாதா சீர் உடைய – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 12/3

மேல்

வண்மையும் (1)

அ தொழில் வண்மையும் அறைக பாலர்க்கே – நீதிநூல்:47 590/4

மேல்

வண்மையொடு (1)

மன்பதைக்கு இன்னா இயற்றல் வண்மையொடு பொன் பொழிந்து – நன்மதிவெண்பா:1 58/2

மேல்

வணக்கத்தை (1)

நல் அறத்தின் தீர்ந்த வணக்கத்தை நல்லோர்கள் – அருங்கலச்செப்பு:1 40/1

மேல்

வணக்கம் (6)

சொல் வணக்கம் ஒன்னார்-கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 83/3
சொல் வணக்கம் ஒன்னார்-கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம்
தீங்கு குறித்தமையான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 83/3,4
நிறையொடு புவியில் உள்ளோர் நேசமாய் வணக்கம் செய்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 64/2
கஞ்சன் சிசுபாலன் கண்ணில்லான்_சேய் வணக்கம்
கொஞ்சமும் கொள்ளார் ஏன் குமரேசா நெஞ்சில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 419/1,2
சொல் வணக்கம் ஒன்னார்-கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 827/3
சொல் வணக்கம் ஒன்னார்-கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம்
தீங்கு குறித்தமையான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 827/3,4

மேல்

வணக்கமும் (1)

தானமும் தயையும் மெய்ம்மையும் தவமும் தற்பரன் வணக்கமும் பொறையும் – நீதிநூல்:4 41/3

மேல்

வணங்கச்செய்யும் (1)

ஆம் பணி நல்கும் விண்ணும் அகிலமும் வணங்கச்செய்யும்
சாம் பணி இல்லா ஈசன் தாள் இணை மருவச்செய்யும் – நீதிநூல்:43 469/2,3

மேல்

வணங்கல் (1)

நேசம் ஆர் அனை தந்தை வணங்கல் கொலை செய்யாமை நிதம் காமத்தை – நீதிநூல்:46 521/2

மேல்

வணங்கா (4)

தாது அலர் அடி வணங்கா தலை குலை சிலையாம் சீர் சால் – நீதிநூல்:3 33/2
திருப்பதி மிதியா பாதம் சிவன் அடி வணங்கா சென்னி – விவேகசிந்தாமணி:1 28/1
தாளை வணங்கா தலை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 3/4
தாளை வணங்கா தலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 9/4

மேல்

வணங்காய் (1)

திடமுற வளர்த்துவிட்ட செல்வியை வணங்காய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:8 75/4

மேல்

வணங்கார் (1)

இவ் ஆறும் நோக்கி வணங்கார் அவிநயம் – அருங்கலச்செப்பு:1 42/1

மேல்

வணங்கி (3)

தலை வணங்கி தாழ பெறின் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 15/4
வாணன் சிவனை வணங்கி வசம்செய்து உலகோர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 28/1
கண்ணன் கடை இருந்த கண்_நுதலின் தாள் வணங்கி
உள் நின்ற வாணனொடு பொருதான் எண்ணி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 134/1,2

மேல்

வணங்கிய (1)

நுணங்கிய கேள்வியர் அல்லார் வணங்கிய
வாயினர் ஆதல் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 419/3,4

மேல்

வணங்கினான் (1)

மலர் அம்பு ஐந்தையும் வைத்து வணங்கினான் – விவேகசிந்தாமணி:1 108/4

மேல்

வணங்கு (1)

வணங்கு நெடு வால் அறுப்புண்டு மன்னும் முதுகில் வயிறு ஒட்டி – விவேகசிந்தாமணி:1 81/2

மேல்

வணங்குதல் (1)

வணங்குதல் அவ்விநயம் என்பவே மாண்ட – அறநெறிச்சாரம்:1 60/3

மேல்

வணங்குவோர்க்கு (1)

தருணம் உதவா கேளிர் தாள் வணங்குவோர்க்கு
வரம் அருளா தெய்வம் மன வாஞ்சை பெரிதுற மேல் – நன்மதிவெண்பா:1 2/1,2

மேல்

வணிக (1)

கோல் தொடி விற்பாய் போன்று கூடல் வணிக மின்னார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 126/1

மேல்

வணிகம் (1)

தெருள் ஒன்றும் பாரில் நம் போல் சமர்த்தா கொண்டு எவர் வணிகம் செய்ய வல்லார் – நீதிநூல்:44 482/4

மேல்

வணிகம்செய் (1)

புகலும் இந்த சரக்கும் கை நீங்காது வணிகம்செய் பொது மின்னார் போல் – நீதிநூல்:44 496/3

மேல்

வணிகர் (5)

பொன்-தனை ஈவர் செட்டுப்புரிகின்ற வணிகர் என்ன – நீதிநூல்:14 182/2
நரகை மோக்கத்தை விற்க நண்ணிய வணிகர் அன்னார் – நீதிநூல்:39 387/2
ஆவது என்ன அயர்வார் பிறர் சுகமும் தம்மது என்ன மகிழ்வார் தினம் வணிகர்
மேவலோடு கொளுவோர் வரவு உன்னும் விதம் என தம சகாயமது உறவே – நீதிநூல்:39 393/2,3
துன்பமுற்றார் நால் வணிகர் சோமேசா அன்பு மிகும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 100/2
மறம் கெடும் மறையோர் மன்னர் வணிகர் நல் உழவோர் என்னும் – விவேகசிந்தாமணி:1 122/3

மேல்

வணிகர்-தங்களை (1)

துன்மதி வணிகர்-தங்களை படைத்து சோரரை என் செய படைத்தாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 82/2

மேல்

வணிகரும் (1)

அதன் பயன் உண்ணா வணிகரும் பதரே – வெற்றிவேற்கை:1 67/2

மேல்

வணிகன் (1)

வள வணிகன் இன் உயிராம் வாய்த்த களமத்தின் – நன்மதிவெண்பா:1 82/2

மேல்

வத்திரங்கள் (1)

வத்திரங்கள் பூண்போர் நெய்து அறியார் இன்ன வாய்மை போல் ஒன்று அறிவோர் ஒன்று கல்லார் – நீதிநூல்:28 313/3

மேல்

வத்திரம் (2)

வத்திரம் சுமக்கும் வாலேயம் ஒப்பனே – நீதிநூல்:24 275/4
வத்திரம் வேண்டின் பருத்தி விதைத்து முன்னம் நெய்யாமல் மணம்செய் காலத்து – நீதிநூல்:43 450/3

மேல்

வதங்களும் (1)

ஐ_ஐந்து இறப்பு இகந்த ஐந்து வதங்களும்
செய்யும் சுவர்க்க சுகம் – அருங்கலச்செப்பு:1 79/1,2

மேல்

வதம் (9)

ஆகும் இரண்டாம் வதம் – அருங்கலச்செப்பு:1 69/2
கொடாதது கொள்ளா வதம் – அருங்கலச்செப்பு:1 71/2
மதிப்பு இன்மை நான்காம் வதம் – அருங்கலச்செப்பு:1 74/2
இருள் தீர்ந்தார்க்கு ஐந்தாம் வதம் – அருங்கலச்செப்பு:1 77/2
நல் அனத்த தண்ட வதம் – அருங்கலச்செப்பு:1 89/2
நியமங்கள் அல்லா வதம் – அருங்கலச்செப்பு:1 102/2
முற்ற நிறையும் வதம் – அருங்கலச்செப்பு:1 111/2
கொண்டு உய்த்தல் நான்காம் வதம் – அருங்கலச்செப்பு:1 134/2
வதம் ஐந்தும் சீலம் ஓர் ஏழும் தரித்தான் – அருங்கலச்செப்பு:1 163/1

மேல்

வதமும் (1)

கள்ளொடு தேன் புலைசு உண்ணாமை ஐ_வதமும் – அருங்கலச்செப்பு:1 82/1

மேல்

வதன் (1)

மாய்வு இலாது உய்யினும் வதன் உய்யான் நமன் – நீதிநூல்:18 222/2

மேல்

வதனம் (1)

செங்கமல போது அலர்ந்த செவ்வி போலும் வதனம்
தங்கு மொழி சந்தனம் போலும் பங்கி எறி – நீதிவெண்பா:1 23/1,2

மேல்

வதனையே (1)

வதனையே காட்டலால் வதை மறைக்குதல் – நீதிநூல்:18 219/3

மேல்

வதி (2)

வதி செவி நுழைவது எல்லாம் மனத்தினுள் அடக்கி தக்க – நீதிநூல்:33 352/3
ஏனோ வெம் தீயும் இனிது என்றாள் மான வதி
கோன் அகன்ற போது குமரேசா தானே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1159/1,2

மேல்

வதிட்டர் (1)

தாக்கி நிமி வதிட்டர் சாபத்தால் தம் உடல் விட்டு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 31/1

மேல்

வதிட்டருடன் (1)

இந்திரன் முன் கோசிகன் வதிட்டருடன் வாதில் அரிச்சந்திரனை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 99/1

மேல்

வதிட்டன் (2)

வேந்தை வதிட்டன் வியத்தல் பழுது என்ற முனி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 20/1
காதல் மைந்தனான கன வதிட்டன் நீதியை பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 102/2

மேல்

வதிரர் (1)

வதிரர் பேராழி ஓசை மாறியது என்னல் போலும் – நீதிநூல்:2 14/2

மேல்

வதுவை (1)

வேண்டி அழையா வதுவை வீடு உறல் ஒவ்வா கேண்மை – நன்மதிவெண்பா:1 81/3

மேல்

வதை (2)

வதனையே காட்டலால் வதை மறைக்குதல் – நீதிநூல்:18 219/3
ஆன் அந்தணர் மகளிர் அன்பாம் குழந்தை வதை
மானம் தரும் பிசி வார்த்தை இவை மேல் நிரையே – நீதிவெண்பா:1 13/1,2

மேல்

வதைக்க (1)

உயிரினை வதைத்திடல் வதைக்க உன்னுதல் – நீதிநூல்:18 214/1

மேல்

வதைசெய்தால் (1)

சீவனை வதைசெய்தால் என் செய்குவன் சிதடன்தானே – நீதிநூல்:2 16/4

மேல்

வதைசெய்ய (1)

கோ வதைசெய்ய பிடித்த கோளரிக்கு தன் உடலை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 83/1

மேல்

வதைசெயல் (2)

சீவனை வதைசெயல் சிறந்தது ஆயுங்கால் – நீதிநூல்:18 223/1
வதைசெயல் அலால் உபாயம் வேறு இன்றேல் – நீதிநூல்:18 225/3

மேல்

வதைத்திட (1)

மைந்தனே எனினும் வதைத்திட ஒல்கான் மாக்களின் சுக நலம் அன்றி – நீதிநூல்:4 37/2

மேல்

வதைத்திடல் (1)

உயிரினை வதைத்திடல் வதைக்க உன்னுதல் – நீதிநூல்:18 214/1

மேல்

வதைத்திடும் (1)

படியின் அப்பொழுதே வதைத்திடும் பச்சைநாவியை நம்பலாம் பழி நமக்கு என வழி மறித்திடும் பழைய நீலியை நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 30/1

மேல்

வதைபுரிய (1)

வதைபுரிய ராமன் மறைந்து துதி பெறல் பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 59/2

மேல்

வந்த (40)

கசி வந்த சொல்லியர் மேல் காமுறுதல் பத்தும் – நல்வழி:1 26/3
அலந்து தம் வாய் வந்த கூறும் அவரின் – அறநெறிச்சாரம்:1 122/3
வினை காத்து வந்த விருந்து ஓம்பி நின்றான் – அறநெறிச்சாரம்:1 158/1
வந்த பீழை யாவும் அன்பர் மந்தகாசம் தீர்த்ததே – நீதிநூல்:12 132/4
வந்த சீர் நலம் மாறி வயாவுக்கும் – நீதிநூல்:20 244/3
வந்த இகபரம் அளிக்கும் அறம் ஒன்றே அரும் திருவாம் அதன் முன் ஆயின் – நீதிநூல்:43 460/3
ஈர என கொலைக்களத்திற்கு இழுக்க அடி பற்றி பின் இரங்கி வந்த
காரிகையை நோக்கினோம் மிஞ்சிய ஓர் கோவணத்தை கருதி வந்தேன் – நீதிநூல்:44 475/2,3
தெரிவையின் நட்பு அறிவான் மாண்டு என கிடந்தேம் மாமி வந்த சிலரை நோக்கி – நீதிநூல்:44 489/1
உலைவைக்கும் தன்மையளாய் பாதகம் எலாம் திரண்டு ஓர் உருவாய் வந்த
விலைமாதை கொல்லாமல் உலகம் மிசை யாது செய விடுத்தார் அம்மா – நீதிநூல்:44 493/3,4
வந்த பேர்கள் ஆயினும் மற்று உளோர்கள் ஆயினும் – நீதிநூல்:47 599/3
இந்த உலகத்து இரங்கேசா வந்த
பொருள் ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருள் ஆட்சி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 26/2,3
வாழ்வது வந்த போது மனம்-தனில் மகிழ வேண்டாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 41/1
காமமே குலத்தினையும் நலத்தினையும் கெடுக்க வந்த களங்கம் – விவேகசிந்தாமணி:1 133/1
பின்னிரவில் வந்த கரும்பிள்ளைக்கு இடம் கொடுத்த – நீதிவெண்பா:1 74/3
மனைவாழ்க்கையால் வந்த பாவம் துடைத்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 139/1
முதுகிரியான் அன்பர் முனிந்து அருள வந்த
தகுதியுடையான் சரிதம் சொலுமே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 21/1,2
வந்த திருவள்ளுவர்-தம் வாய்மொழி கேள் இந்த நிலத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 89/2
தீது இன்றி வந்த பொருள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 118/4
வாதவூரர்க்கு ஆள் போல வந்த பரசிவனை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 191/1
வானவர் ஏன் நஞ்சினால் வந்த துன்பம் ஆற்ற உமைகோன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 7/1
வாடி வந்த நல்லதங்கை வன் பசியை தீர்த்திலள் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 89/1
கொன்றான் முன் சங்கமனை கோவலனாய் வந்த பின்பும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 207/1
வள்ளலாம் கன்னன் அன்று வந்த கண்ணன்-பால் ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 222/1
மாதவன் போல் வந்த மதன் மாண் பொருளை வஞ்சித்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 276/1
கூடி வந்த தன் மனைவி கொண்ட உயிர் காணாது ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 338/1
செரு வந்த போழ்தில் சிறை செய்யா வேந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 569/3
ஒற்றி வந்த ஒற்றருக்கு ஏன் ஓர் சிறப்பும் செய்யவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 590/1
குடி ஆண்மையுள் வந்த குற்றம் ஒருவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 609/3
வானும் அழ மண்ணும் அழ வந்த எல்லாம் ஏன் இலங்கைக்கோன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 659/1
முற்ற வந்த வேந்தர் முறிந்தார் பறம்பு அரணால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 748/1
தீது இன்றி வந்த பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 754/4
குன்றாது நின்றான் குமரேசா குன்ற வந்த
கேட்டினும் உண்டு ஓர் உறுதி கிளைஞரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 796/2,3
மண்டு துணை இன்றி வந்த மாயாவி வாலி வர – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 862/1
பீடு அழிய வந்த இடத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 968/4
இற்பிறந்தோர்-கண்ணேயும் இன்மை இளி வந்த
சொல் பிறக்கும் சோர்வு தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1044/3,4
கொள்ள வந்த போது ஏன் குமரேசா மெள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1054/2
மரப்பாவை சென்று வந்த அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1058/4
வீழ்ந்த மதன் வந்த பின்பே மெல் இரதி வாழ்வு வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1193/1
காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1211/3
கூர் துயரம் கொண்டான் குமரேசா நேர் வந்த
துன்பத்திற்கு யாரே துணை ஆவார் தாம் உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1299/2,3

மேல்

வந்ததானால் (2)

தாழ்வது வந்ததானால் தளர்வரோ தக்கோர் மிக்க – விவேகசிந்தாமணி:1 41/2
ஊழ்வினை வந்ததானால் ஒருவரால் விலக்கப்போமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 41/3

மேல்

வந்தது (7)

எம்மையும் தெரியாமல் இ சினம் வந்தது என்பீர் – நீதிநூல்:26 293/1
வானுறு மதியும் வந்தது என்று எண்ணி மலர் கரம் குவியும் என்று அஞ்சி – விவேகசிந்தாமணி:1 19/3
நரி ஒன்று சொந்த கனல் ஏறி வந்தது நம் களத்தே – விவேகசிந்தாமணி:1 130/4
பொய்யன் என்ற தப்பிதத்தால் வந்தது பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 99/2
மற்று ஞானாந்தம் என வந்தது இது முற்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 4/2
வாணன் உயர் செல்வம் வழிவழியா வந்தது என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 112/1
கொள்ள வந்தது என்னே குமரேசா உள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 179/2

மேல்

வந்தவர் (1)

வாதவூரன் பிறர் போல் வந்தவர் ஆனந்தமுறும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 194/1

மேல்

வந்தவன் (1)

வந்தவன் நான் ஆயினேன் மூவரில் ஓர் அரி அரியின் மகனை அன்னாள் – நீதிநூல்:44 501/2

மேல்

வந்தன்று (1)

வரைக்கும் வந்தன்று வளைவு – நன்னெறி:1 14/4

மேல்

வந்தனை (3)

மண்ண வந்தனை இது மடமை ஆகுமே – நீதிநூல்:12 124/4
மண்ண வந்தனை இது மடமை ஆகுமால் – விவேகசிந்தாமணி:1 83/4
சேதியம் வந்தனை பட்டினி ஆதியாய் – அருங்கலச்செப்பு:1 110/1

மேல்

வந்தார் (5)

இம்பர் வந்தார் அன்றோ இரங்கேசா அன்பாக – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 111/2
கொற்றவன் இல் வந்தார் குமரேசா மற்றவரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 48/2
கொண்டு வந்தார் மற்றோர் குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 665/2
அன்று கடல் போல் அசுரர் ஆர்த்து வந்தார் ஏன் எளிதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 763/1
வல்லதரர் நட்பாகி வந்தார் இடம் கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 821/1

மேல்

வந்தாரை (1)

வந்தாரை போல எது வாழவைக்கும் அந்தோ – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 78/2

மேல்

வந்தால் (5)

அவையவை வந்தால் அழுங்காது விம்மாது – அறநெறிச்சாரம்:1 150/3
தாங்கொணா வறுமை வந்தால் சபை-தனில் செல்ல நாணும் – விவேகசிந்தாமணி:1 21/1
ஆபத்து வந்தால் அரும் பொருள்தான் வேண்டுமே – நீதிவெண்பா:1 45/1
வந்தால் அவளும் மருவாமல் எப்பொருளும் – நீதிவெண்பா:1 45/3
இடையூறு ஒழிவு_இல் நோய் மூப்பு இவை வந்தால்
கடை துறத்தல் சல்லேகனை – அருங்கலச்செப்பு:1 145/1,2

மேல்

வந்தான் (9)

இரணியன் என் தெய்வம் என்றாள் விட்டுணு ஓர் நரசிம்மம் எனவே வந்தான்
முரணுற ஒண்ணாது என்றேன் இரணியாசுரன் அன்று முராரி மெய் மேல் – நீதிநூல்:44 509/2,3
கொண்டு வந்தான் என்னே குமரேசா மண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 278/2
கொள்ள வந்தான் என்னே குமரேசா கொள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 374/2
கொண்டு வந்தான் என்னே குமரேசா பண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 529/2
ஏனோ உலகர் இயல்பு எல்லாம் அறிந்து வந்தான்
கோனாம் நன்மாறன் குமரேசா ஆனாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 582/1,2
தீது செய்து கண்டகன் முன் சேர்த்து வந்தான் பின்பு இழந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 660/1
ஓடி வந்தான் குமரேசா கொண்டுவந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 774/2
வாதாவி அண்ணனுடன் வந்தான் குறுமுனிக்கு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 896/1
கொண்டு உண்டு வந்தான் குமரேசா உண்டது முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 944/2

மேல்

வந்தானை (2)

மாமன் என்றும் பாணன் என்றும் வந்தானை பொன் மதுரை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 90/1
உழை பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 530/3

மேல்

வந்தி (3)

சந்தக்கு அழகு வந்தி செய்யாமை – கொன்றைவேந்தன்:1 26/1
இவவுற தம் தாய் வந்தி என்பவர் போலும் பைங்கூழ் – நீதிநூல்:47 529/2
வந்தி பரிவாய் மகவை பெறும் துயரம் – நீதிவெண்பா:1 15/3

மேல்

வந்திட (1)

பசி வந்திட பறந்து போம் – நல்வழி:1 26/4

மேல்

வந்திடலே (1)

நன்று என்று வந்திடலே நன்மதியே வான் துறக்கம் – நன்மதிவெண்பா:1 49/3

மேல்

வந்தித்து (1)

வந்தித்து ஆய்ந்து ஓதினும் சொல்லினும் கேட்பினும் – அருங்கலச்செப்பு:1 176/1

மேல்

வந்திப்பர் (1)

வாலிபர் வந்து தேடி வந்திப்பர் கோடாகோடி – விவேகசிந்தாமணி:1 6/3

மேல்

வந்து (65)

இன்னா இளமை வறுமை வந்து எய்தியக்கால் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 3/1
புண்ணியம் வந்து எய்து போது அல்லால் கண்ணில்லான் – நல்வழி:1 4/2
அன்றி அது வரினும் வந்து எய்தும் ஒன்றை – நல்வழி:1 27/2
நினையாத முன் வந்து நிற்பினும் நிற்கும் – நல்வழி:1 27/3
மூப்பொடு தீ பிணி முன் உறீஇ பின் வந்து
கூற்ற அரசன் குறும்பு எறியும் ஆற்ற – அறநெறிச்சாரம்:1 22/1,2
தவா வினை வந்து அடைய கண்டும் அவாவினை – அறநெறிச்சாரம்:1 131/2
வந்து தோன்றி அருவினையால் மாய்வதன்-கண் – அறநெறிச்சாரம்:1 157/2
வென்றவன் சேவடியை வேட்டு வந்து எப்பொழுதும் – அறநெறிச்சாரம்:1 202/3
வந்து அமுது உண்டு உறங்கிய பின் தாம் உண்டு துயின்று முனம் வல் எழுந்து – நீதிநூல்:12 120/3
பொன்னை யாம் வவ்விலேம் பொருள் வந்து எங்களை – நீதிநூல்:13 159/3
மாற்றி அவன் மேல் வந்து விழும் வாய்மை போல் இ தாரணியில் – நீதிநூல்:23 268/2
மனையில் ஓர் பெரு மணவிழா வந்து என மகிழ்வார் – நீதிநூல்:26 296/4
அவ் வினைகள் இயற்ற வெவ்வேறு இடம் கருவி சமையமும் வந்து அமைய வேண்டும் – நீதிநூல்:27 305/2
செய நினைத்தவர்க்கே வந்து சேருமே – நீதிநூல்:34 356/4
மேதினியில் இருந்து தாய் தந்தை உடல் சேர்ந்து ஒருநாள் வெளியே வந்து அங்கு – நீதிநூல்:41 433/2
மேவி ஓடினர் சினமுற்று இவர் ஆர் என்றேன் மாமி விரைவாய் வந்து
பூவை இவள் நின் பிரிவு ஆற்றாது அழ பாங்கியர்க்கு உனை போல் புருடவேடம் – நீதிநூல்:44 481/2,3
கொடியாள் அன்பற்ற பின்னர் பலர் நம்-பால் வந்து உன்னை கூடிக்கொண்ட – நீதிநூல்:44 488/1
மிடி என்றும் வாழ்க என்றார் ஏன் என்றேம் உயிர்க்கு இனியாள் வீட்டில் நீ வந்து
அடிவைத்த போது எல்லாம் கூடை உறி பரண் கட்டிலடி அடுக்கு – நீதிநூல்:44 488/2,3
நெடிய சிறை இருந்தோம் அ சிறையை உன்றன் வறுமை வந்து நீக்கிற்று என்றார் – நீதிநூல்:44 488/4
பல்லவர் கோன் வந்து பணிய கருணைசெய்தார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 31/1
என்றும் ஒரு மீனே வந்து இன்மை மிகவும் தளரார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 63/1
வாலிபர் வந்து தேடி வந்திப்பர் கோடாகோடி – விவேகசிந்தாமணி:1 6/3
பெருத்திடு செல்வமாம் பிணி வந்து உற்றிடில் – விவேகசிந்தாமணி:1 43/1
கோ வேந்தர் உழுது உண்ட கடமை கேட்க குருக்கள் வந்து தட்சணைக்கு குறுக்கே நிற்க – விவேகசிந்தாமணி:1 77/3
முலை தலை அதனை கண்டு மும்மத கரி வந்து உற்ற – விவேகசிந்தாமணி:1 91/3
தன் மானம் குல மானம் தன்னை வந்து அடைந்த உயிர்-தங்கள் மானம் – விவேகசிந்தாமணி:1 96/1
ஏகமா மதி என்று எண்ணி இராகு வந்து உற்ற போது – விவேகசிந்தாமணி:1 101/2
மச்சகந்தி-தன் வயிற்றில் வந்து உதித்தும் ஓதலினால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 11/1
மன்னவனுக்கு உன் நாட்டார் வந்து முடிசூட்ட – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 24/1
கொட்டமிட்டே உத்தரத்தில் கோ கொள்ளையாட வந்து
துட்டன் அரவ_கொடியோன் தோற்று இடுக்கண்பட்டதனால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 41/1,2
எண் பொருளும் ஈசனும் வந்து எய்துமே கொண்ட – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 18/2
இறை அருள் தென்னனிடத்து இந்திரன் வந்து அன்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 83/1
மாறன் இறை அருளால் வந்து வெல்ல தோற்ற அளவில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 97/1
வழுவு செய்தும் மால் அயர்க்கு வந்து அரனே பின்னும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 126/1
இறை அருளும் தென்னவன்-பால் இந்திரன் வந்து அன்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 152/1
வெம் துயரால் ஆற்றுவித்த மெல்_இழைக்கு வந்து சொலல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 171/2
கூடி இன்பு ஆர் தந்தை குமரேசா ஓடி வந்து
மக்கள் மெய் தீண்டல் உடற்கு இன்பம் மற்று அவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 65/2,3
கொள்ளவில்லை கோபம் குமரேசா துள்ளி வந்து
கொன்று அன்ன இன்னா செயினும் அவர் செய்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 109/2,3
பண்டு அரக்கி வந்து பரிந்தும் இராமன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 148/1
கூறார் புறம் ஏன் குமரேசா சீறி வந்து
கண் நின்று கண் அற சொல்லினும் சொல்லற்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 184/2,3
மாதவன் போல் இந்திரன் ஏன் வல் உருவம் தாங்கி வந்து
கோது புரிந்தான் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 273/1,2
கொண்டுவந்து விட்டார் குமரேசா மண்டி வந்து
இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல் அவர் நாண – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 314/2,3
கோது_இல் உயிர் நீத்தான் குமரேசா மோதி வந்து
தன் உயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான் பிறிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 327/2,3
கொண்டுவந்தான் செல்வம் குமரேசா மண்டி வந்து
பேதை படுக்கும் இழவு_ஊழ் அறிவு அகற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 372/2,3
ஒள்ளியனாய் வந்து நின்றும் ஓதல் இலா நந்தனை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 404/1
வாலி திறம் எண்ணாமல் வந்து ஏனோ துந்துபி தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 465/1
சுற்றம் எல்லாம் வந்து தன்னை சூழ ஏன் மாலியவான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 524/1
வண்டு உருவாய் வந்து மறைந்து அறிந்தான் வீடணன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 587/1
பத்துத்தலையானும் பாய்ந்து ஏன் சடாயு வந்து
கொத்த பயந்தான் குமரேசா மெத்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 599/1,2
கோடி அல்லல் வந்து முனம் கூடியும் ஏன் நற்கிள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 625/1
தள்ளா இடும்பை வந்து சார்ந்தும் கணம்புல்லர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 627/1
மண்டி வந்து துன்பம் மருவி நின்றும் காளன் அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 629/1
மூல பலம் அஞ்சாது ஏன் முன் வந்து நின்றது கோன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 762/1
கொன்று வந்து நின்றாய் குமரேசா மன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 763/2
நேர்ந்த திருவை நினைந்து வந்து துற்கன் மீக்கூர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 838/1
அன்று வந்து தந்தான் அறப்பகைஞன் நல்லறிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 842/1
ஏற்றது ஒன்றும் நோக்கா இடும்பன் ஏன் வந்து உடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 865/1
வாடிமன்னன் மள்ளுவர்கோன் வந்து இரந்து மேவினரால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1059/1
கொள்ள நின்ற போது ஏன் குமரேசா மெள்ள வந்து
கண்டார் உயிர் உண்ணும் தோற்றத்தான் பெண் தகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1084/2,3
கூர்ந்து வந்து கொண்டாள் குமரேசா சேர்ந்து என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1126/2
கொண்டான் விழைந்து வந்து கொண்ட பின்பே நீலபதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1191/1
சீராமன் வந்து அருள சீதை ஏன் முந்து உவந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1192/1
வீழ்ந்த மதன் வந்த பின்பே மெல் இரதி வாழ்வு வந்து
கூர்ந்து நின்றாள் என்னே குமரேசா சேர்ந்து தாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1193/1,2
கூர்ந்து சொன்னாள் என்னே குமரேசா சார்ந்து வந்து
புல்லி விடாஅ புலவியுள் தோன்றும் என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1324/2,3
ஊடல் இனிது என்று வந்து ஏன் வசுமனா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1328/1

மேல்

வந்தும் (4)

பண்டு சுகுமாரன் பார்ப்பானாய் வந்தும் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 134/1
வானுலகை வென்று வந்தும் மண்ணுலகில் கட்டுண்டான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 496/1
உற்ற மொழி வல்ல உருமணனை வெல்ல வந்தும்
குற்றமுற்று ஏன் மீண்டார் குமரேசா முற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 647/1,2
மண் திணிந்த ஞாலம் எலாம் வந்தும் உயர் நந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1016/1

மேல்

வந்துழியும் (1)

வல்லார் புரம் எரிக்க வந்துழியும் ஒல்லாரை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 82/2

மேல்

வந்துற்ற (1)

செல்வம் வந்துற்ற போது தெய்வமும் சிறிது பேணார் – விவேகசிந்தாமணி:1 51/1

மேல்

வந்தே (2)

வண்டோ கானத்திடை இருந்து வந்தே கமல மது உண்ணும் – விவேகசிந்தாமணி:1 8/2
எத்தனை விதத்தினாலும் இடரது வந்தே தீரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 47/2

மேல்

வந்தேற்கு (1)

பாடி வந்தேற்கு தந்த பரிசில் – அறநெறிச்சாரம்:1 220/2

மேல்

வந்தேன் (1)

காரிகையை நோக்கினோம் மிஞ்சிய ஓர் கோவணத்தை கருதி வந்தேன்
ஓர் உயிர் நம் இருவர்க்கும் நீர் வீயின் நான் இறந்தது ஒக்கும் என்றாள் – நீதிநூல்:44 475/3,4

மேல்

வந்தோர்க்கும் (1)

நினை பாடி வந்தோர்க்கும் நீம் ஈக என்றான் – அறநெறிச்சாரம்:1 220/4

மேல்

வந்தோன் (1)

தருமம்-தனை நாட்ட வந்தோன் குறை தான் உளானேல் – நீதிநூல்:7 66/3

மேல்

வம்-மின் (1)

பனி பிணி மடமை மந்தம் பழி எலாம் வம்-மின் என்ன – நீதிநூல்:36 362/3

மேல்

வம்பரே-கொலாம் (1)

நாணம் இன்றியே உரைத்த நண்பர் வம்பரே-கொலாம் – நீதிநூல்:12 134/4

மேல்

வம்பனை (1)

வம்பனை கைப்பிடித்தவாறு போல் ஆயிற்று அன்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 35/4

மேல்

வம்பு (2)

வெம்பு கரிக்கு ஆயிரம்தான் வேண்டுமே வம்பு செறி – நீதிவெண்பா:1 20/2
மனம் நம்பல் நன்மதியே வம்பு – நன்மதிவெண்பா:1 101/4

மேல்

வம்புறு (1)

வம்புறு வடத்தை போட்டு வானத்தை பார்ப்பது ஏனோ – விவேகசிந்தாமணி:1 35/2

மேல்

வய (2)

மன்பதை ஓம்பாதார்க்கு என் ஆம் வய படை மற்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 27/3
மண்டு வய வேங்கைமார்பன் பலர் பகையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 873/1

மேல்

வயங்காதோ (1)

மங்கல நீர் ஆகி வயங்காதோ இங்கு எனது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:0 2/2

மேல்

வயங்கு (1)

மண்ணில் செய் பாவை மீது வயங்கு பொன் பூச்சோ தண் பூம் – நீதிநூல்:29 321/1

மேல்

வயத்தவே (1)

கைம்மா வயத்தவே பாகு மற்று எத்திறத்தும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 44/3

மேல்

வயத்தினோனே (1)

ஏய்தரு படைக்கலங்கள் இயற்றினோன் வயத்தினோனே – நீதிநூல்:47 547/4

மேல்

வயதில் (1)

பிள்ளைதான் வயதில் மூத்தால் பிதாவின் சொல் புத்தி கேளான் – விவேகசிந்தாமணி:1 2/1

மேல்

வயதினால் (1)

வயதினால் பெரியர் என்னல் மைந்தர் தந்தையின் தோள் ஏறி – நீதிநூல்:14 176/2

மேல்

வயது (2)

மருவிய நியாயம் கல்வி வயது தான் செய்த தர்மம் – விவேகசிந்தாமணி:1 65/2
நோய் கொண்டாலும் கொளலாம் நூறு வயது ஆம் அளவும் – விவேகசிந்தாமணி:1 85/3

மேல்

வயந்தகன் (1)

வள்ளல் வயந்தகன் ஏன் வல்வினையை எள்ளளவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 652/1

மேல்

வயப்படுத்தி (1)

உள்ள பெரும் குதிரை ஊர்ந்து வயப்படுத்தி
கள்ள புலன் ஐந்தும் காப்பு அமைத்து வெள்ள – அறநெறிச்சாரம்:1 139/1,2

மேல்

வயம் (2)

வயம் உளான் முனிவிற்கு அஞ்சாது மாக்கட்கு – நீதிநூல்:16 205/2
வயம் இலாது உயிர் மாய்கின்ற தன்மை போல் – நீதிநூல்:34 356/2

மேல்

வயல் (1)

வான் இன்றி மழையும் இல்லை வயல் இன்றி விளைவும் இல்லை – நீதிநூல்:2 13/1

மேல்

வயலில் (1)

கொத்தும் வயலில் குமரேசா சுத்திசெய்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 85/2

மேல்

வயவை-தன்னில் (1)

வயவை-தன்னில் காண் பொருளையும் வாஞ்சியார் வசுதை – நீதிநூல்:42 444/2

மேல்

வயாவுக்கும் (1)

வந்த சீர் நலம் மாறி வயாவுக்கும்
நிந்தனைக்கும் நிலையமது ஆவரால் – நீதிநூல்:20 244/3,4

மேல்

வயித்தியரும் (1)

வேசியரும் நாயும் விதிநூல் வயித்தியரும்
பூசுரரும் கோழிகளும் பொன்_அனையாய் பேசில் ஒரு – நீதிவெண்பா:1 65/1,2

மேல்

வயிர (1)

கண் கவி வயிர முத்தை கவுரம் என்று உடற்றல் போலும் – நீதிநூல்:47 525/4

மேல்

வயிரப்பன் (1)

மண்டு துயர் செய்தார்க்கு மாறி வயிரப்பன்
கொண்டு செய்தான் இன்பு ஏன் குமரேசா மிண்டியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 987/1,2

மேல்

வயிற்றிடை (2)

மக்கள் யாவரும் ஓர் அன்னை வயிற்றிடை உதித்ததால் இ – நீதிநூல்:14 178/1
மைந்தரானும் தந்தை கொள் மறுமனை வயிற்றிடை
வந்த பேர்கள் ஆயினும் மற்று உளோர்கள் ஆயினும் – நீதிநூல்:47 599/2,3

மேல்

வயிற்றில் (2)

அல்லல் போம் வல்வினை போம் அன்னை வயிற்றில் பிறந்த – விவேகசிந்தாமணி:0 1/1
மச்சகந்தி-தன் வயிற்றில் வந்து உதித்தும் ஓதலினால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 11/1

மேல்

வயிற்றின் (1)

பாழின் உடம்பை வயிற்றின் கொடுமையால் – நல்வழி:1 19/3

மேல்

வயிற்று (1)

வயிற்று பெருமான்-பொருட்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 130/4

மேல்

வயிற்றுக்கும் (1)

வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 412/4

மேல்

வயிற்றை (2)

சுற்றியே ஓடும் கத்தும் துன்புறும் வயிற்றை காலால் – நீதிநூல்:45 519/2
கம்ப மத கட களிற்றான் தில்லை வாழும் கணபதி-தன் பெரு வயிற்றை கண்டு வாடி – விவேகசிந்தாமணி:1 132/1

மேல்

வயிறினை (1)

வயிறினை வளர்த்திட வாங்கும் மா நிதி – நீதிநூல்:21 248/3

மேல்

வயிறு (5)

வயிறு வளர்க்கைக்கு மானம் அழியாது – நல்வழி:1 14/3
மன்னனுடன் வயிறு மாண்புடை தாய் தந்தை – அறநெறிச்சாரம்:1 61/1
வயிறு நிறைக்குமேல் வாவின் மிக்கு ஊறி – அறநெறிச்சாரம்:1 135/1
தக உணும் அனம் உண்டோனை தாங்குமால் வயிறு கீள – நீதிநூல்:36 365/1
வணங்கு நெடு வால் அறுப்புண்டு மன்னும் முதுகில் வயிறு ஒட்டி – விவேகசிந்தாமணி:1 81/2

மேல்

வயிறும் (1)

செயிரிடை பாடு எய்துமாம் சீவன் வயிறும் ஓர் – அறநெறிச்சாரம்:1 135/2

மேல்

வயிறே (1)

என் நோவு அறியாய் இடும்பை கூர் என் வயிறே
உன்னோடு வாழ்தல் அறிது – நல்வழி:1 11/3,4

மேல்

வர்த்தமர் (1)

நில்லா நிலை அஞ்சி நீத்த புத்தர் வர்த்தமர் என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 325/1

மேல்

வர (14)

காய்த்து வர கண்டக்கால் காக்கும் திறலாரே – அறநெறிச்சாரம்:1 206/3
பிறை என்ன வளருமோ இயமன் வர அஞ்சுவனோ பேரின்பத்துக்கு – நீதிநூல்:40 408/3
திருந்தும் தளிர் காட்டி தென்றல் வர தேமா – நன்னெறி:1 19/3
வருந்தும் சுழற்கால் வர – நன்னெறி:1 19/4
வானவர்கோன் காமநோய் மாலை வர மிக்கதே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 123/1
அருகில் இவள் அருகில் இவள் அருகில் வர உருகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 107/1
சொரிகின்ற நாகமின் சோற்றினில் ஏறி தொடர்ந்து வர
நரி ஒன்று சொந்த கனல் ஏறி வந்தது நம் களத்தே – விவேகசிந்தாமணி:1 130/3,4
காகம் வருந்தி வர கார் இருளில் நன்மை செய்த – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 88/1
மண்டு துணை இன்றி வந்த மாயாவி வாலி வர
கொண்டு அழிந்தான் என்னே குமரேசா பண்டு அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 862/1,2
மாலை வர வேண்மாள் மறுகி ஏன் வைது இகழ்ந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1221/1
மண்டு புகழ் மானவதி மாலை வர துன்பம் மீக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1223/1
மாசில் கிருதாசி மாலை வர அஞ்சி உளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1224/1
மண்டு புகழ் திதி ஏன் மாலை வர காமநோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1227/1
அன்று உயர்ந்த சீமதி ஏன் அந்தி வர அஞ்சி உளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1228/1

மேல்

வரகு (1)

கொண்டார் வரகு ஏன் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 16/2

மேல்

வரகுணன் (1)

வள்ளல் வரகுணன் போல் மாநிலத்தில் ஏன் கிளையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 526/1

மேல்

வரதுங்கபாண்டியன் (1)

பண்டு வரதுங்கபாண்டியன் ஏன் அன்புசெய்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 76/1

மேல்

வரம் (3)

வரம் தர வேண்டும் என்ன கடவுளை வழுத்தாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:17 213/4
வரம் முந்தி ஆயுதம் பூண்டவன் காணும் மற்று அங்கு அவனே – விவேகசிந்தாமணி:1 123/2
வரம் அருளா தெய்வம் மன வாஞ்சை பெரிதுற மேல் – நன்மதிவெண்பா:1 2/2

மேல்

வரம்பு (2)

மோனம் என்பது ஞான வரம்பு – கொன்றைவேந்தன்:1 80/1
நடுக்கண் பூவலயம் சோம நபமொடும் வரம்பு_இல் கோடி – நீதிநூல்:3 20/2

மேல்

வரம்பு_இல் (1)

நடுக்கண் பூவலயம் சோம நபமொடும் வரம்பு_இல் கோடி – நீதிநூல்:3 20/2

மேல்

வரம்புடைமை (1)

வாழ்நாள் வரம்புடைமை காண்பரேல் காண்பாரும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 90/3

மேல்

வரமும் (2)

கொற்றவனை போற்றி குறையிரந்து பல் வரமும்
உற்ற நல்காயாயின் விடேன் என்று முறை கால் பூண்டு எவ் – நீதிநூல்:47 571/4,5
ஈசன் வரமும் சிதைந்தே எய்திய பேர் ஆக்கமும் போய் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 57/1

மேல்

வரருசி (1)

வரருசி உள்ளிட்டார் மயங்கினார் என்றால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 63/1

மேல்

வரல் (5)

எம் நெஞ்சத்து ஓவா வரல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 121/4
வரல் நசைஇ இன்னும் உளேன் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 127/4
எம் நெஞ்சத்து ஓவா வரல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 174/4
எம் நெஞ்சத்து ஓவா வரல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1205/4
வரல் நசைஇ இன்னும் உளேன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1263/4

மேல்

வரலால் (1)

கூடா நட்பாலே குறை வரலால் ஓரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 128/2

மேல்

வரவர (1)

வரவர வாய்மடுத்து வல் விராய் மாய – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 63/3

மேல்

வரவாம் (1)

அதிர் கடல் உலகுளோர் தம் அன்பு எலாம் வரவாம் மாதோ – நீதிநூல்:33 350/4

மேல்

வரவால் (3)

கதிர் வரவால் பொங்கும் கடல் – நன்னெறி:1 18/4
நல்லோர் வரவால் நகை முகம் கொண்டு இன்புறீஇ – நன்னெறி:1 19/1
அல்லோர் வரவால் அழுங்குவர் வல்லோர் – நன்னெறி:1 19/2

மேல்

வரவினையே (1)

நாதன் வரவினையே நச்சி நலம் மிகு பூங்கோதை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1263/1

மேல்

வரவு (9)

மேவலோடு கொளுவோர் வரவு உன்னும் விதம் என தம சகாயமது உறவே – நீதிநூல்:39 393/3
வண்ண மலர் அமளியின் மேல் இருக்கையில் ஓர் பரபுருடன் வரவு நோக்கி – நீதிநூல்:44 512/1
வல் வரவு வாழ்வார்க்கு உரை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 116/4
கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவு உள்ளி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 127/3
சந்திரசேனன் வரவு நோக்கி உயிர் தாங்கினளால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 127/1
கரதூடணன் முதலோர் காதை வரவு அறிவீர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 102/2
வல் வரவு வாழ்வார்க்கு உரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1151/4
துப்பின் எவன் ஆவர்-மன்-கொல் துயர் வரவு
நட்பினுள் ஆற்றுபவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1165/3,4
கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவு உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1264/3

மேல்

வரவுடனே (1)

உற்ற வரவுடனே ஊதியமும் சூழ்ந்து பிட்டங்கொற்றன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 461/1

மேல்

வரவும் (3)

வரவும் பெரும் கூற்றம் வன்கண் ஞமன் கீழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 23/3
திருந்தார் பொருள் வரவும் தீயார் தொடர்பும் – அருங்கலச்செப்பு:1 118/1
தொல் வரவும் தோலும் கெடுக்கும் தொகையாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1043/3

மேல்

வரவை (2)

தே வரவை பார்ப்பர் தெளிந்து – நீதிவெண்பா:1 96/4
பண்டு பதி வரவை பார்த்து ஏனோ சத்யரதை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1266/1

மேல்

வரன் (2)

வரன் என்னும் வைப்பிற்கு ஓர் வித்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 3/4
உற்ற அரண் கண்டு உறு பகைவர் அஞ்ச வரன்
கொற்றமுற்றான் என்னே குமரேசா பெற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 744/1,2

மேல்

வரா (1)

வைக்கும் பொருள்களுமே நமது அல மாண்ட பின் கூட வரா
எய்க்கும் வறுமையினார்க்கு அனுதினம் ஈயும் பொருள் நமது – நீதிநூல்:39 397/2,3

மேல்

வராத (1)

மனம் வரும் உயிர் வரும் வராத மெய் விலங்கு – நீதிநூல்:12 130/3

மேல்

வரி (8)

வேங்கை வரி புலி நோய் தீர்த்த விடகாரி – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 15/1
எழில் ஆர் முலை வரி விழியார் தந்திரம் – வெற்றிவேற்கை:1 80/1
பெய் வான் மழைக்கு வரி வாங்கி பிழைக்கும் கொடுங்கோன் போலுமால் – நீதிநூல்:21 256/4
கொண்டு விண் படர் கருடன் வாய் கொடு வரி நாகம் – விவேகசிந்தாமணி:1 87/1
வேங்கை வரி புலிக்கு தீர்த்த விடதாரி என – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 92/1
கான வரி உகிரும் கற்றோரும் மானே – நீதிவெண்பா:1 27/2
வென்றி வரி உகிரும் வெண் கவரிமான் மயிரும் – நீதிவெண்பா:1 29/1
மருள் மதி ஆயன் கவி சொல் மாட்சி வரி கொள் உமி-தன்னை – நன்மதிவெண்பா:1 8/2

மேல்

வரிசை (2)

வரிசை தப்பிய மன்னருக்கு ஓர் மழை – விவேகசிந்தாமணி:1 27/2
தருவும் வரிசை பெறும் சங்கரனுக்கு அன்பர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 37/1

மேல்

வரிசையா (1)

பொது நோக்கான் வேந்தன் வரிசையா நோக்கின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 528/3

மேல்

வரில் (1)

பொல்லார்க்கு கல்வி வரில் கருவம் உண்டாம் அதனோடு பொருளும் சேர்ந்தால் – விவேகசிந்தாமணி:1 99/1

மேல்

வரின் (9)

உயிர் நீப்பர் மானம் வரின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 97/4
ஓங்கு அதிகாரத்து வரின் ஊர் குடிகள் தீங்கு இயற்றும் – நன்மதிவெண்பா:1 85/2
உயிர் நீப்பர் மானம் வரின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 969/4
இளி வரின் வாழாத மானம் உடையார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 970/3
துன்பம் உறாஅ வரின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1052/4
வாராக்கால் துஞ்சா வரின் துஞ்சா ஆயிடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1179/3
மாலை வரின் இவ் ஊர் மறுகும் என மாளவி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1229/1
கண் அன்ன கேளிர் வரின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1267/4
காமம் நிறைய வரின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1282/4

மேல்

வரினும் (5)

அன்றி அது வரினும் வந்து எய்தும் ஒன்றை – நல்வழி:1 27/2
தினைத்துணையாம் குற்றம் வரினும் பனைத்துணையா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 44/3
அடுக்கி வரினும் அழிவு இலான் உற்ற – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 63/3
தினை துணையாம் குற்றம் வரினும் பனை துணையா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 433/3
அடுக்கி வரினும் அழிவு இலான் உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 625/3

மேல்

வரு (22)

சுழியா வரு புனல் இழியாது ஒழிவது – வெற்றிவேற்கை:1 77/1
அம்மை தாம் செய்த அறத்தினை வரு பயனை – அறநெறிச்சாரம்:1 155/1
அருவினையும் ஆற்றுள் வரு பயனும் ஆக்கும் – அறநெறிச்சாரம்:1 216/1
வெட்ட வரு துட்டரை விலக்கி வசமாக்கும் – நீதிநூல்:33 344/2
வசையும் மீக்கூற்றும் மற்றோர் வாய் வரு வாயு அல்லால் – நீதிநூல்:38 377/1
பிறைசை வரு சாந்த பெயரவன் சொல் வெண்பா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 3/1
செல் விருந்து ஓம்பி வரு விருந்து பார்த்திருப்பான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 9/3
வஞ்சி உருக்குமணி மா மால் வரு வழி பார்த்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 127/1
வரு விருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 9/3
மற்று ஒரு சிங்கம்-தன்னை வரு முயல் கூட்டி சென்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 47/3
கூற வரு பாவம் குறையாது ஒவ்வொன்றுக்கும் – நீதிவெண்பா:1 13/3
மவுனத்தோர்க்கு இல்லை வரு கலகம் துஞ்சா – நீதிவெண்பா:1 44/3
ஒருவனே ஆகாமல் ஊரின் வரு வழக்கம் – நன்மதிவெண்பா:1 22/2
ஏச வரு நாயதனை ஏற்றியே நேச முடிசூட்டுகினும் – நன்மதிவெண்பா:1 26/2
வரு விருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 20/3
பாணன் குடி உயர பண்டு அரனும் கூடல் வரு
பாணன் என சாதாரி பாடுதலால் நாளும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 153/1,2
வரு விருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 83/3
செல் விருந்து ஓம்பி வரு விருந்து பார்த்திருப்பான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 86/3
கூடிய நாள் என்னே குமரேசா நீடி வரு
கேடும் பெருக்கமும் இல் அல்ல நெஞ்சத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 115/2,3
இரு புனலும் வாய்ந்த மலையும் வரு புனலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 737/3
கோதுடையர் என்றாள் குமரேசா மோதி வரு
துப்பின் எவன் ஆவர்-மன்-கொல் துயர் வரவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1165/2,3
வரு நாள் வைத்து ஏங்குபவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1269/4

மேல்

வருக (2)

அ குடி கற்றோரை மேல் வருக என்பர் – வெற்றிவேற்கை:1 38/2
குன்றா புகழோன் வருக என்று மேலுலகம் – அறநெறிச்சாரம்:1 180/3

மேல்

வருக-மன் (1)

வருக-மன் கொண்கன் ஒரு நாள் பருகுவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1266/3

மேல்

வருகிலர் (1)

ஈண்டு இவண் வருவல் எனும் இறை வருகிலர் அவரை – நீதிநூல்:12 155/1

மேல்

வருங்கால் (6)

இகல் காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 86/3
இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 99/3
இகல் காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 133/3
இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 621/3
பகை நட்பு ஆம் காலம் வருங்கால் முகம் நட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 830/3
இகல் காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 859/3

மேல்

வருச்சி (1)

கோதை வருச்சி குமரேசா மீதாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1208/2

மேல்

வருட (1)

பலர் கழல் வருட மாதர்கள் ஆடி பாடுவோர் பகல் எலாம் அனிச்ச – நீதிநூல்:43 463/1

மேல்

வருடகன் (1)

சார்ந்து தெளிந்த பின்பு தாழான் வருடகன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 671/1

மேல்

வருடம் (2)

வருடம் மூன்று மழை என பெய்யுமே – விவேகசிந்தாமணி:1 27/4
தொத்து ஆர் வல் உடும்பு சொல் வருடம் நூறு இருக்கும் – நன்மதிவெண்பா:1 13/1

மேல்

வருடும் (1)

முனங்காலை வருடும் அவள் கரம் கோல் போல் முதுகின் மேல் மோத பூ மேல் – நீதிநூல்:44 480/1

மேல்

வருணர் (1)

எவ் வருணர் எ சமயர் எ பதியர் எ தொழிலர் எனினும் நாணோடு – நீதிநூல்:39 394/1

மேல்

வருணன் (1)

அன்று ஏன் வருணன் அயன் முன் செய் குற்றத்தால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 434/1

மேல்

வருத்த (3)

வருத்த வளை வேய் அரசர் மா முடியின் மேல் ஆம் – நீதிவெண்பா:1 7/1
வருத்த வளையாத மூங்கில் தரித்திரமாய் – நீதிவெண்பா:1 7/2
மெய் வருத்த கூலி தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 619/4

மேல்

வருத்தம் (5)

மெய் வருத்தம் பாரார் பசி நோக்கார் கண் துஞ்சார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 52/1
உளது இலை என்ன உரைப்பதே வருத்தம் உண்மை கூறிடல் எளிதாகும் – நீதிநூல்:43 461/1
களவு கள் காமம் கொலைசெயல் வருத்தம் காவலன் தண்டம் ஊர் பகை ஆம் – நீதிநூல்:43 461/2
சின்னம்பட வருத்தம் செய்தாலும் முன் இருந்த – நீதிவெண்பா:1 64/2
ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர் நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 468/3

மேல்

வருத்தமாம் (1)

மலரணை கிடத்தல் வருத்தமாம் அன்றோ வார்த்த வெந்நீர் பொறா உடலம் – நீதிநூல்:43 463/2

மேல்

வருத்தமும் (1)

பிறர்-கண் வருத்தமும் சாக்காடும் கேடும் – அருங்கலச்செப்பு:1 117/1

மேல்

வருத்தமுற்று (1)

வைவார்-தமை வாழ்த்தியும் நெஞ்சில் வருத்தமுற்று
நைவாருடன் நைந்து அழுதும் தமை நண்ணி துன்பம் – நீதிநூல்:6 63/1,2

மேல்

வருத்தமுற (1)

மற்றோர் அறியார் வருத்தமுற பெற்று அறியா – நீதிவெண்பா:1 15/2

மேல்

வருத்தாமல் (1)

அரிய பசிக்கு ஆம் சோறமுது வருத்தாமல்
தருபவனே வள்ளல் தனை சாரும் ஒரு துயரம் – நன்மதிவெண்பா:1 9/1,2

மேல்

வருத்தி (1)

எண்ணெய் இரப்பு அஞ்சி உடலே வருத்தி தீபம் இட்டார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 107/1

மேல்

வருத்தியும் (1)

வருத்தியும் மாண்புடையார் செய்க பெருக்க – அறநெறிச்சாரம்:1 23/2

மேல்

வருத்து (1)

வருத்து பசி நீக்கா ஊண் மக்கட்பேறு இல்லா – நன்மதிவெண்பா:1 10/1

மேல்

வருத்தும் (2)

உளமதை வருத்தும் இகபரம் கெடுக்கும் உண்மையா இவை எலாம் உன்னில் – நீதிநூல்:43 461/3
நாம் அற விலங்கை காப்பர் நல்லவர் அதை வருத்தும்
தீ மனம் உடையோர் துன்பம்செய்வர் மானிடர்க்கும் அம்மா – நீதிநூல்:45 517/3,4

மேல்

வருத்தும்-கொல்லோ (1)

அவ் அஞர் வருத்தும்-கொல்லோ ஐயனை உன்னி போற்றி – நீதிநூல்:47 566/2

மேல்

வருதல் (1)

வளியினோடு இளம் தென்றலும் வருதல் போல் மாக்கள் – நீதிநூல்:42 439/3

மேல்

வருதலால் (5)

வஞ்சஞ்செய் கூற்றம் வருதலால் நன்று ஆற்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 19/3
ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால்
காத்து ஓம்பல் சொல்லின்-கண் சோர்வு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 65/3,4
ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால்
காத்து ஓம்பல் சொல்லின்-கண் சோர்வு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 101/3,4
ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால்
காத்து ஓம்பல் சொல்லின்-கண் சோர்வு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 102/3,4
ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால்
காத்து ஓம்பல் சொல்லின்-கண் சோர்வு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 642/3,4

மேல்

வருதலான் (1)

வான் நின்று உலகம் வழங்கி வருதலான்
தான் அமிழ்தம் என்று உணர்தல்பாற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 11/3,4

மேல்

வருதலும் (2)

அணித்தாய் வருதலும் உண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 21/4
வழியும் வருதலும் உண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 147/4

மேல்

வருந்த (3)

பண்ணினும் உடல் வருந்த பணிபுரியினும் மருந்து ஒன்று – நீதிநூல்:8 80/2
என்றும் மெய் வருந்த வேலை இயற்றுவோர்க்கு உயர்ந்தோர் அற்ப – நீதிநூல்:14 182/1
ஆ ஈன மழை பொழிய இல்லம் வீழ அகத்தினள் நோய்-தனில் வருந்த அடிமை சாவ – விவேகசிந்தாமணி:1 77/1

மேல்

வருந்தல் (1)

சற்றும் உடல் வருந்தல் இன்றி அலைதல் இன்றி ஓரிடத்தே தங்கி மூளும் – நீதிநூல்:43 454/3

மேல்

வருந்தலும் (1)

தீயராய் வறியராய் சிலர் வருந்தலும்
தூயராய் சிலர் புவி துதிக்க வாழ்தலும் – நீதிநூல்:9 93/1,2

மேல்

வருந்தவே (3)

இனம் உறு வனம் உறும் இனம் வருந்தவே – நீதிநூல்:12 130/4
மற்றவர் எவரும் தம் மெய் வருந்தவே உழைப்பர் செல்வம் – நீதிநூல்:14 180/2
கொலைபுரிவோரையும் குடி வருந்தவே
அலைவு செய்பவரையும் ஆவி நீக்கிட – நீதிநூல்:18 218/1,2

மேல்

வருந்தா (1)

ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர் நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 468/3

மேல்

வருந்தாது (1)

ஈயுமவர் வருந்தாது ஏற்றல் அறம் தூய இளம் – நீதிவெண்பா:1 60/2

மேல்

வருந்தாமல் (2)

நாடி வருந்தாமல் நல் அவந்தி நாட்டினர் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 739/1
சோர்ந்து வருந்தாமல் தொண்டைமான் ஏன் வினையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 758/1

மேல்

வருந்தி (10)

வருந்தி அழைத்தாலும் வாராத வாரா – நல்வழி:1 5/1
வருந்தி தாம் கற்றன ஓம்பாது மற்றும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 8/1
கடவுளை வருந்தி சூலாய் கைப்பு உறை உண்டு அனந்தம் – நீதிநூல்:8 75/1
என்ன நீ வருந்தி கவி பாடினும் எடுத்த கற்பனை முன்னோர் – நீதிநூல்:28 311/1
கைம்மாறு உகவாமல் கற்று அறிந்தோர் மெய் வருந்தி
தம்மால் இயல் உதவி தாம் செய்வர் அம்மா – நன்னெறி:1 27/1,2
மன் அனைக்கு அன்று பின் அனைக்கு உதவா வன் புளால் வருந்தி வாடுவனோ – விவேகசிந்தாமணி:1 126/2
காகம் வருந்தி வர கார் இருளில் நன்மை செய்த – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 88/1
மட_மகளை கண்டு வருந்தி புகலும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 161/2
கோனால் வருந்தி குமரேசா ஆனாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 209/2
வென்றி சுதரிசனன் மெய் வருந்தி ஏன் முயன்றான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 619/1

மேல்

வருந்திட (2)

பரர் வருந்திட இடர்பண்ணுவோன்-தனை – நீதிநூல்:34 355/2
புறம் வருந்திட பூத உடம்பினை – நீதிநூல்:39 399/1

மேல்

வருந்திடாது (1)

வருந்திடாது உயிர் தரும் மருந்தை மானிடர் – நீதிநூல்:10 97/3

மேல்

வருந்தியும் (2)

மிளிர் உடல் வருந்தியும் வெறுக்கை ஈட்டி நல் – நீதிநூல்:25 287/2
மண்டு புகழ் நெற்குன்றவாணர் வருந்தியும் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1031/1

மேல்

வருந்தினளோ (1)

மேவு பாங்கியை கண்டு ஆண் துணை இன்றி வருந்தினளோ மின்னாள் என்றேன் – நீதிநூல்:44 477/2

மேல்

வருந்தினார்க்கு (2)

காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏம – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 167/3
காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏம – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1131/3

மேல்

வருந்துதல் (1)

பெற வருந்துதல் பெருமை ஆயினும் – நீதிநூல்:27 309/2

மேல்

வருந்தும் (6)

மான்_அனையாள் நோக்குபு நோக்குபு வருந்தும் வல் ஏகு என்று – நீதிநூல்:12 146/2
வடிவு மிகு கொழுநர்-தமை வேசியர் வவ்விட வருந்தும் வாள் கண் நல்லீர் – நீதிநூல்:44 495/1
வருந்தும் உயிர் ஒன்பான் வாயில் உடம்பில் – நன்னெறி:1 12/1
வருந்தும் சுழற்கால் வர – நன்னெறி:1 19/4
மண்டு பிணியால் வருந்தும் பிற உறுப்பை – நன்னெறி:1 20/3
பட்டு வருந்தும் தேளை பாலிப்போர்-தம்மை அது – நன்மதிவெண்பா:1 80/3

மேல்

வருந்துவோர் (1)

வருந்துவோர் எண்ணிலார் நம் மருங்குளார் என அறிந்தும் – நீதிநூல்:39 384/2

மேல்

வருந்துவோர்க்கு (1)

மனமுளார்க்கு உவப்பாய் நோயின் வருந்துவோர்க்கு அரு மருந்தாய் – நீதிநூல்:39 383/2

மேல்

வருப (2)

குன்ற வருப விடல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 144/4
குன்ற வருப விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 961/4

மேல்

வருபவர் (1)

உலைவால் வருபவர் துயரே கெட அவர் உளமானது மகிழ்வொடு தேற – நீதிநூல்:39 395/3

மேல்

வருபவன் (2)

கை வேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன்
மெய் வேல் பறியா நகும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 78/3,4
கை வேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன்
மெய் வேல் பறியா நகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 774/3,4

மேல்

வரும் (57)

வரும் திருவும் வாழ்நாளும் வஞ்சமிலார்க்கு என்றும் – நல்வழி:1 21/3
போதம் தனம் கல்வி பொன்ற வரும் காலம் அயல் – நல்வழி:1 36/3
மந்திரிக்கு அழகு வரும் பொருள் உரைத்தல் – வெற்றிவேற்கை:1 8/1
கலைகளாய் வரும் கரிமுகன் காப்பு – உலகநீதி:0 1/2
கன்றுடை தாய் போல் வரும் – அறநெறிச்சாரம்:1 149/4
அனம் வரும் அதினொடும் அடைகிலாய் எனின் – நீதிநூல்:12 130/2
மனம் வரும் உயிர் வரும் வராத மெய் விலங்கு – நீதிநூல்:12 130/3
மனம் வரும் உயிர் வரும் வராத மெய் விலங்கு – நீதிநூல்:12 130/3
முனையொடு கொல வரும் முசுண்டன்-தன் உயிரினை – நீதிநூல்:18 225/2
வரும் வாதியரோடு உறவு பற்றுவரவு முதல் செய்குதல் விரைவில் – நீதிநூல்:21 257/1
இன்மொழி உரைக்கின் வரும் இன்மொழி எமக்கும் – நீதிநூல்:33 348/2
அருணனே அத்தமிப்பன் நிசி வரும் பின்போ மறுநாளாம் இவ் வண்ணம் – நீதிநூல்:41 419/2
அ தொழில் முற்பழக்கம் இன்றி சாங்காலத்து அமையுமோ வரும் மன்றற்கு – நீதிநூல்:43 450/2
இரதி_அனையார்-பால் போய் நாம் வரும் முன் எங்கு சென்றாய் என இல்லாளை – நீதிநூல்:44 483/1
வரும் பிணிக்கு ஒரு மருந்தை மனத்தின்-கண் ஒளிர் தீபத்தை – நீதிநூல்:47 565/3
உடற்கு வரும் இடர் நெஞ்சு ஓங்கு பரத்து உற்றோர் – நன்னெறி:1 29/1
ஒப்புரவினால் வரும் கேடு எனின் அஃது ஒருவன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 22/3
பிற்பகல் தாமே வரும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 32/4
தான் வேண்டும் ஆற்றான் வரும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 37/4
இந்து தவழ் இஞ்சி இரங்கேசா முந்தி வரும்
ஊழின் பெரு வலி யா உள மற்று ஒன்று – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 38/2,3
துன்பம் வளர வரும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 123/4
சேர்ந்து மணம்செய்ய மறுசென்மம் உனி பக்கல் வரும்
ஏந்து_இழையை போலும் இரங்கேசா வாய்ந்து உம்மை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 132/1,2
பிற்பகல் தாமே வரும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 32/4
வேண்டாமை வேண்ட வரும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 37/4
வரும் முன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எரி முன்னர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 44/3
சொல் பேதையருக்கு அறிவு இங்கு இனிதாக வரும் எனவே சொல்லினாலும் – விவேகசிந்தாமணி:1 88/3
நங்கையர் சொல்கேட்பது எல்லாம் கேடு வரும் பேர் உலகோர் நகைப்பர் தாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 117/4
கண்ணான புன்னைவன காராளா மேல் வரும் கேடு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 68/3
ஆங்கே வரும் மரணமாம் – நீதிவெண்பா:1 17/4
தீது வரும் என்றே தெரிந்து – நீதிவெண்பா:1 41/4
வரும் நட்பாற்றேன் நன்மதியே நீ செல்லேல் – நன்மதிவெண்பா:1 4/3
காட்சியுடையார் வினை வரும் வாயிலின் – அருங்கலச்செப்பு:1 62/1
கொலை வரும் ஆரம்பம் செய்தலின் மீண்டான் – அருங்கலச்செப்பு:1 169/1
எண்ணில் தவத்தால் வரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 44/4
பிற்பகல் தாமே வரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 51/4
வேடன் பழி அஞ்சி விடுவிக்கும் தேட வரும்
நல் ஆறு எனப்படுவது யாது எனின் யாதொன்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 52/2,3
இசை பயின்றார் வாதத்து இறை வரும் ஒன்றேனும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 91/1
மூல லிங்க பூசை முயன்ற பயன் வரும் முன்னே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 155/1
தம்தம் வினையான் வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 63/4
ஒப்புரவினால் வரும் கேடு எனின் அஃது ஒருவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 220/3
கூர்ந்து உயர்ந்தார் என்னே குமரேசா நேர்ந்து வரும்
அல்லல் அருள் ஆள்வார்க்கு இல்லை வளி வழங்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 245/2,3
எண்ணின் தவத்தான் வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 264/4
பிறத்தல் அதனான் வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 303/4
பிற்பகல் தாமே வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 319/4
கொண்டு நொந்தார் என்னே குமரேசா மண்டி வரும்
நோய் எல்லாம் நோய்செய்தார் மேலவாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 320/2,3
வேண்டாமை வேண்ட வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 362/4
வாஅய்மை வேண்ட வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 364/4
தான் வேண்டும் ஆற்றான் வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 367/4
தவாஅது மேன்மேல் வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 368/4
வரும் முன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எரி முன்னர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 435/3
இனம் தூய்மை தூவா வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 455/4
காரணம் இன்றி வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 529/4
கொற்றம் இன்றி நொந்தான் குமரேசா சுற்றி வரும்
ஒற்றினான் ஒற்றி பொருள் தெரியா மன்னவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 583/2,3
இம்மையும் இன்றி வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1042/4
துன்பம் வளர வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1223/4
ஏதிலர் போல வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1224/4
மன்னன் வரும் முன் மருதி பல நினைந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1267/1

மேல்

வருமளவும் (1)

ஓடு மீன் ஓட உறு மீன் வருமளவும்
வாடி இருக்குமாம் கொக்கு – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 16/3,4

மேல்

வருமால் (1)

மருவு புனல் போன்று வருமால் திரு அறுங்கால் – நன்மதிவெண்பா:1 106/2

மேல்

வருமே (3)

பெருமையும் சிறுமையும் தான் தர வருமே – வெற்றிவேற்கை:1 32/1
நன்னெறி வெண்பா நாற்பதும் வருமே – நன்னெறி:0 1/2
அறிவுளோர்-தமக்கு யாதோர் அசடது வருமே ஆகில் – விவேகசிந்தாமணி:1 64/3

மேல்

வருமோ (1)

எய்த வருமோ இருநிதியம் வையத்து – நல்வழி:1 17/2

மேல்

வருவதற்கு (1)

வருவதற்கு முன்னர் அணை கோலி வையார் – நன்னெறி:1 30/3

மேல்

வருவது (7)

பழியா வருவது மொழியாது ஒழிவது – வெற்றிவேற்கை:1 76/1
உற வருவது ஓர்வதாம் ஓர்ப்பு – அறநெறிச்சாரம்:1 108/4
கேளாய் உடன் வருவது இல் – அறநெறிச்சாரம்:1 127/4
மன்னிய உறவுக்கு ஈந்தால் வருவது மயக்கமாகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 29/3
அருகர் பிறர் கோள் சிதைக்கும் ஆற்றால் வருவது
இரந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 158/2,3
இரு நிலவு இன்பத்து இழிவாம் என்று வருவது இது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 163/2
நினைப்ப வருவது ஒன்று இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1202/4

மேல்

வருவது-கொல்லோ (1)

இன்றும் வருவது-கொல்லோ நெருநலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1048/3

மேல்

வருவதூஉம் (1)

புரியும் நகுடனுக்கும் போல வருவதூஉம்
கூத்தாட்டு அவை குழாத்து அற்றே பெரும் செல்வம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 53/2,3

மேல்

வருவதே (2)

அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்று எல்லாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 12/3
அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்று எல்லாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 39/3

மேல்

வருவதை (1)

வருவதை மகிழ்ந்து உண் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 103/1

மேல்

வருவதோர் (1)

அதிர வருவதோர் நோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 429/4

மேல்

வருவரோ (1)

மாண்டார் வருவரோ மாநிலத்தீர் வேண்டா – நல்வழி:1 10/2

மேல்

வருவல் (1)

ஈண்டு இவண் வருவல் எனும் இறை வருகிலர் அவரை – நீதிநூல்:12 155/1

மேல்

வருவன் (1)

புல் அறுக்க வருவன் எனில் நெஞ்சமே மற்று இனி யாம் புகல்வது என்னே – நீதிநூல்:41 424/4

மேல்

வருவாய் (1)

கொண்ட வருவாய் குறுகியும் பூங்குன்றனார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 478/1

மேல்

வருவார் (1)

போம்கால் அசுரர் பொர வருவார் நீங்கா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 133/2

மேல்

வருவாரோ (1)

அனை இறந்திடின் வேறு அத்தன் அனை வருவாரோ நெஞ்சே – நீதிநூல்:8 82/4

மேல்

வருவான் (1)

சாந்தம் ஆர் வறியர் போல தற்பரன் வருவான் தா என்று – நீதிநூல்:39 386/1

மேல்

வருவானேன் (1)

வல்லாரேல் நோற்க வருவானேன் எல்லாரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 13/2

மேல்

வரை (10)

பிறன் வரை நின்றாள் கடைத்தலை சேறல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 76/1
தாம் ஓங்கு உயர் வரை மேல் சா வீழ்தல் காமம்கொண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 222/2
கதியினும் உயர் வரை தருக்கள் காயுமால் – நீதிநூல்:5 49/2
நடவையின் தாழ்ந்தோர் மேவி நடத்தலால் வரை மேல் ஏற்றும் – நீதிநூல்:14 185/3
வரை என்ன குவிந்துகிடந்தாலும் உண்பது அரை நாழி வளர் அவாவால் – நீதிநூல்:40 416/2
தட வரை முலை மாதே இ தரணியில் உள்ளோர்க்கு எல்லாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 59/3
வரை அடி கீழ் அடக்கும் ஆற்றால் சிறிதும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 106/2
நில வரை நீள் புகழ் ஆற்றின் புலவரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 234/3
உள வரை தூக்காத ஒப்புரவாண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 480/3
வள வரை வல்லை கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 480/4

மேல்

வரைக்கும் (1)

வரைக்கும் வந்தன்று வளைவு – நன்னெறி:1 14/4

மேல்

வரைத்து (2)

உதவி வரைத்து அன்று உதவி உதவி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 105/3
செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 105/4

மேல்

வரைத்தே (1)

நிற்றல் வரைத்தே நெறி – அறநெறிச்சாரம்:1 71/4

மேல்

வரைதல் (1)

இனைய இடம் வரைதல் என் – அருங்கலச்செப்பு:1 130/2

மேல்

வரைதலோடு (1)

பொருளை வரைதலோடு ஐந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 66/2

மேல்

வரைந்த (1)

சிந்தனை சிந்தனையுற செய் புவி திரு ஏட்டிடை வரைந்த திரு ஒப்பாமால் – நீதிநூல்:43 460/4

மேல்

வரைந்தது (1)

ஏட்டில் வரைந்தது போல் எண் திசைக்கும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 34/2

மேல்

வரைந்து (2)

பொருள் வரைந்து ஆசை சுருக்கி ஏவாமை – அருங்கலச்செப்பு:1 77/1
வாயில் புலன்கள் வரைந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 98/2

மேல்

வரைந்துளதோ (1)

உன் பொருளானால் அதன் மேல் உன் நாமம் வரைந்துளதோ உன்றனோடு – நீதிநூல்:40 405/2

மேல்

வரைந்தொழுகல் (1)

தேசம் வரைந்தொழுகல் கால வரையறையில் – அருங்கலச்செப்பு:1 129/1

மேல்

வரைப்பாய்தல் (1)

வரைப்பாய்தல் தீப்புகுதல் ஆறாடல் இன்ன – அருங்கலச்செப்பு:1 30/1

மேல்

வரைப (1)

வரைப திசை பத்தும் வாழும் அளவும் – அருங்கலச்செப்பு:1 83/1

மேல்

வரையறுத்தல் (1)

கால வரையறுத்தல் நற்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 104/2

மேல்

வரையறை (1)

இயமங்கள் கால வரையறை இல்லை – அருங்கலச்செப்பு:1 102/1

மேல்

வரையறையில் (1)

தேசம் வரைந்தொழுகல் கால வரையறையில்
தேசாவகாசிகம் என் – அருங்கலச்செப்பு:1 129/1,2

மேல்

வரையாள் (1)

அறன் வரையான் அல்ல செயினும் பிறன் வரையாள்
பெண்மை நயவாமை நன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 150/3,4

மேல்

வரையான் (1)

அறன் வரையான் அல்ல செயினும் பிறன் வரையாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 150/3

மேல்

வரையினில் (1)

வலியரை சினப்போர் வரையினில் மோதும் மண்கலம் என உடைந்து அழிவார் – நீதிநூல்:26 292/1

மேல்

வரையே (1)

தட வரையே சாய்ந்தது என்றும் சாற்றும் மொழி நம்புவர் ஆர் – நீதிநூல்:23 269/2

மேல்

வரைவு (1)

வரைவு இலா மாண் இழையார் மென் தோள் புரை இலா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 919/3

மேல்

வல் (25)

வல் உரு அஞ்சன்-மின் என்பவே மா பறவை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 22/3
வரவர வாய்மடுத்து வல் விராய் மாய – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 63/3
வந்து அமுது உண்டு உறங்கிய பின் தாம் உண்டு துயின்று முனம் வல் எழுந்து – நீதிநூல்:12 120/3
மான்_அனையாள் நோக்குபு நோக்குபு வருந்தும் வல் ஏகு என்று – நீதிநூல்:12 146/2
எய்யா அம்பே வல் விசை மாறி இறும் என்று – நீதிநூல்:25 290/1
வல் அரக்கன் அனைய நமன் நினைத்த போது எல்லாம் நம் வாழ்நாள் என்னும் – நீதிநூல்:41 424/3
இணை முலை மேல் தெறித்திடின் வெல்வான் என்றாள் இவள் மனம் வல் இரும்போ அம்மா – நீதிநூல்:44 494/4
வாயு வல் விசையோடு எய்தின் மகியினோடு உயிர்கள் யாவும் – நீதிநூல்:47 544/1
மாண்டவியார் சாபத்தை வல் இருளால் மாற்றினாள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 6/1
வலி_இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 28/3
சொல் வல் அகத்தியர்க்கு சூழ்ச்சிசெய்த வாதாவி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 90/1
வல் வரவு வாழ்வார்க்கு உரை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 116/4
வலி_இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 28/3
வல் அறிதல் வேந்தன் தொழில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 59/4
வல் அதிகன்-தன் அரணம் வாள் வளவன் சேனை செல – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 75/1
வல் வசையால் பொல்லா மரணமுற்று செல்லலுற்றாள் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 29/2
தொத்து ஆர் வல் உடும்பு சொல் வருடம் நூறு இருக்கும் – நன்மதிவெண்பா:1 13/1
கன்றும் மனமே வல் நரகம் – நன்மதிவெண்பா:1 49/4
மாதவன் போல் இந்திரன் ஏன் வல் உருவம் தாங்கி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 273/1
வலி_இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 273/3
கடல் ஓடா கால் வல் நெடும் தேர் கடல் ஓடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 496/3
வல் அறிதல் வேந்தன் தொழில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 582/4
வகை அறிந்து வல் அவை வாய்சோரார் சொல்லின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 721/3
வல் அரணும் நாட்டிற்கு உறுப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 737/4
வல் வரவு வாழ்வார்க்கு உரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1151/4

மேல்

வல்ல (7)

வில்வலனும் மாய்ந்தார் இரங்கேசா மல் வல்ல
கூற்றத்தை கையால் விளித்து அற்றால் ஆற்றுவார்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 90/2,3
நல்லோர் தமக்கு உதவி நாடாரே வல்ல தரு – நீதிவெண்பா:1 92/2
நல் அமைச்சு இல்லா நாடு நன்மதியே வல்ல
இயந்திரம் கீல் கழல இற்று உகுதல் போல – நன்மதிவெண்பா:1 89/2,3
உற்ற மொழி வல்ல உருமணனை வெல்ல வந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 647/1
கற்று வல்ல சஞ்சயன் ஏன் காவலர்-பால் தூதுசென்றான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 683/1
ஓர்ந்து உரைக்க வல்ல உயர் அனுமான் தூதருள்ளே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 687/1
ஓர்ந்து இடிக்க வல்ல உயர் மருசி நட்பினை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 795/1

மேல்

வல்லதரர் (1)

வல்லதரர் நட்பாகி வந்தார் இடம் கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 821/1

மேல்

வல்லது (5)

பொருத்தலும் வல்லது அமைச்சு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 64/4
வகுத்தலும் வல்லது அரசு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 385/4
பொருத்தலும் வல்லது அமைச்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 633/4
சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 634/4
வல்லது அவர் அளிக்குமாறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1321/4

மேல்

வல்லதூஉம் (3)

வல்லதூஉம் ஐயம் தரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 131/4
வகை அறியார் வல்லதூஉம் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 713/4
வல்லதூஉம் ஐயம் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 845/4

மேல்

வல்லதே (1)

உகாஅமை வல்லதே ஒற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 585/4

மேல்

வல்லமை (2)

வல்லமை பேசேல் – ஆத்திசூடி:1 99/1
மாறான வல்லமை பேசேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 98/4

மேல்

வல்லமையால் (2)

சொல்லாலே நா அயர்ந்தான் சோமேசா வல்லமையால்
யா காவார் ஆயினும் நா காக்க காவாக்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 13/2,3
தொல் வலி போய் மாண்டனனே சோமேசா வல்லமையால்
ஏவவும் செய்கலான் தான் தேறான் அவ் உயிர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 85/2,3

மேல்

வல்லர் (1)

நகல் வல்லர் அல்லார்க்கு மா இரு ஞாலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 999/3

மேல்

வல்லவர்-பால் (1)

வல்லவர்-பால் கல்வி மதம் ஆணவம் போக்கும் – நீதிவெண்பா:1 70/1

மேல்

வல்லவனே (1)

வல்லவனே புன்னைவன நாதா யாரெனினும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 38/3

மேல்

வல்லறிதல் (1)

வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 93/4

மேல்

வல்லன் (1)

சொலல் வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 647/3

மேல்

வல்லா (1)

வல்லா அந்தணர்-தமையும் கொண்டவனோடு எந்நாளும் வலது பேசி – விவேகசிந்தாமணி:1 62/3

மேல்

வல்லாண்மை (1)

நல் ஆதரவே நயந்து அருளி வல்லாண்மை
சூழ் தேக புன்னைவன தோன்றலே நீயும் என்றும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 61/2,3

மேல்

வல்லார் (10)

ஒல்லாதார் வாய்விட்டு உலம்புப வல்லார்
பிறர்பிறர் செய்ப போல் செய்தக்க செய்து ஆங்கு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 71/2,3
ஈசனை முகத்தின் கண்ணால் இகத்தில் யார் காண வல்லார் – நீதிநூல்:2 12/4
வல்லார் விரும்பும் வகையாலும் அற்ப மகி வாழ்வு அவர்க்கு இறை தரான் – நீதிநூல்:42 447/2
தெருள் ஒன்றும் பாரில் நம் போல் சமர்த்தா கொண்டு எவர் வணிகம் செய்ய வல்லார் – நீதிநூல்:44 482/4
வல்லார் புரம் எரிக்க வந்துழியும் ஒல்லாரை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 82/2
அல்லார் முன் நல்லார் அடங்குதலால் வல்லார்
ஒளியார் முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார் முன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 113/2,3
சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 114/4
சொல்லுதல் வல்லார் பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 648/4
சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 717/4
வல்லார் நட்பு ஆய்ந்து கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 795/4

மேல்

வல்லார்க்கு (3)

கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு
உரிமை உடைத்து இவ் உலகு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 92/3,4
கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு
உரிமை உடைத்து இவ் உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 578/3,4
கேள் இழுக்கம் கேளா கெழுதகைமை வல்லார்க்கு
நாள் இழுக்கம் நட்டார் செயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 808/3,4

மேல்

வல்லாரகத்து (1)

சொல் தெரிதல் வல்லாரகத்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 72/4

மேல்

வல்லாரேல் (1)

வல்லாரேல் நோற்க வருவானேன் எல்லாரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 13/2

மேல்

வல்லாரை (2)

பன்னி அறம் உரைக்க வல்லாரை மன்னிய – அறநெறிச்சாரம்:1 57/2
இகல் எதிர் சாய்ந்து ஒழுக வல்லாரை யாரே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 855/3

மேல்

வல்லாளன் (1)

கோனாம் வல்லாளன் குமரேசா ஞானமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 41/2

மேல்

வல்லாற்கு (1)

இன்சொலால் ஈத்து அளிக்க வல்லாற்கு தன் சொலால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 387/3

மேல்

வல்லான் (6)

கோது இலான் கணத்துள் அண்டம் கோடி செய்து அழிக்க வல்லான்
ஓதிடும் ஒப்பு ஒன்று இல்லான் உரு இலான் இரு விண் தங்கும் – நீதிநூல்:3 17/2,3
வல்லான் ஒருவனையே மானுவரோ அல் ஆரும் – நீதிவெண்பா:1 98/2
தாங்க வல்லான் ஆண்டகையாம் தைரியவான் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 9/3
கொல் என்ற போது ஏன் குமரேசா வல்லான் போல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 191/2
நூலாருள் நூல் வல்லான் ஆகுதல் வேலாருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 683/3
நின்ற வளம் குறைந்தும் நீள் வல்லான் கிள்ளி அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 955/1

மேல்

வல்லானை (2)

தக்கார் இனத்தனாய் தான் ஒழுக வல்லானை
செற்றார் செயக்கிடந்தது இல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 45/3,4
தக்கார் இனத்தனாய் தான் ஒழுக வல்லானை
செற்றார் செயக்கிடந்தது இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 446/3,4

மேல்

வல்லி (4)

வல்லி தழுவ குறையும் வாழ்நாள் பிறர் தாரம் – நீதிவெண்பா:1 84/3
நல்ல பதம் அவர்க்கு நல்கினார் வல்லி
பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 31/2,3
இல்லை எனாது ஈந்தார் இயற்பகையார் வல்லி
இலன் என்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 38/2,3
வல்லி இரு கொங்கை மணந்ததன் பின் சொல்லியது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 164/2

மேல்

வல்லியம் (3)

வல்லியம் பசுவும் கூடி மாண்டதோர் கதையை போல – விவேகசிந்தாமணி:1 45/3
வல்லியம் பதுங்கிற்று என்றும் வளர் கடா பிந்திற்று என்றும் – விவேகசிந்தாமணி:1 110/2
மையது வல்லியம் வாழ் மலைக்குகை-தனில் புகுந்தே – விவேகசிந்தாமணி:1 116/1

மேல்

வல்லியம்-தனை (1)

வல்லியம்-தனை கண்டு அஞ்சி மரம்-தனில் ஏறும் வேடன் – விவேகசிந்தாமணி:1 95/1

மேல்

வல்லியான் (1)

வல்லியான் சாமாயிகன் – அருங்கலச்செப்பு:1 164/2

மேல்

வல்லியும் (1)

தருவினொடு கிளைகளும் சார் வல்லியும் சாய்ந்து அழிதல் என – நீதிநூல்:47 580/1

மேல்

வல்லூறும் (1)

விரைந்து விடம் தீண்ட உயிர்விடும் வேடன் கணையால் வல்லூறும் வீழ்ந்தது – விவேகசிந்தாமணி:1 105/3

மேல்

வல்லென்னும் (1)

கல்லினும் வல்லென்னும் நெஞ்சு – அறநெறிச்சாரம்:1 31/4

மேல்

வல்லை (2)

நல்வினை கோறலின் வேறு அல்ல வல்லை தம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 68/2
வள வரை வல்லை கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 480/4

மேல்

வல்லையேல் (1)

மாதர் முகம் போல் ஒளிவிட வல்லையேல்
காதலை வாழி மதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1118/3,4

மேல்

வல்லோர் (1)

அல்லோர் வரவால் அழுங்குவர் வல்லோர்
திருந்தும் தளிர் காட்டி தென்றல் வர தேமா – நன்னெறி:1 19/2,3

மேல்

வல்வினை (3)

அல்லல் போம் வல்வினை போம் அன்னை வயிற்றில் பிறந்த – விவேகசிந்தாமணி:0 1/1
வல்வினை விளைவும் பாரார் மண்ணின் மேல் வாழும் மாந்தர் – விவேகசிந்தாமணி:1 51/4
வாள் புலி போல் பாய்ந்து கொன்ற வல்வினை ஏன் சேரவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 5/1

மேல்

வல்வினையில் (1)

வல்வினையில் பட்டு அழுந்தும் வாதாவி வில்வலன் போல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 151/2

மேல்

வல்வினையை (1)

வள்ளல் வயந்தகன் ஏன் வல்வினையை எள்ளளவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 652/1

மேல்

வலக்கரம் (1)

திற வலக்கரம் செய் நன்றை திகழ் இடக்கரம் காணாமல் – நீதிநூல்:39 388/3

மேல்

வலக்கையின் (1)

தொலைவு இலா வலக்கையின் தொழில் இடக்கரம் – நீதிநூல்:13 161/3

மேல்

வலது (1)

வல்லா அந்தணர்-தமையும் கொண்டவனோடு எந்நாளும் வலது பேசி – விவேகசிந்தாமணி:1 62/3

மேல்

வலதுகை (1)

வலதுகை துணைவனாம் மற்றொர் கை மனை – நீதிநூல்:13 161/1

மேல்

வலம் (1)

பூசுரர் பெய் கை நீர் போர் வலம் சேர் மந்தேகர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 475/1

மேல்

வலம்செய்யாமல் (1)

சங்கரனை அன்றி உமை-தன்னை வலம்செய்யாமல்
பிருங்கிரிசி3 மூன்று கால் பெற்றதனால் துங்க – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 86/1,2

மேல்

வலம்புரி (1)

வண்டு ஆர் வலம்புரி தார் மன்னன் அழ கன்னன் போர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 780/1

மேல்

வலன் (2)

பண்டு வலன் ஆசான் பணம் பறிக்க பொய்வேடம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 278/1
வென்றி வலன் தனை வியந்து எழுந்தான் ஏன் உடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 474/1

மேல்

வலி (29)

வலி கிடந்த மாற்றம் உரைக்குமேல் அவ் இல் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 21/3
உண்டாயின் உண்டாகும் ஊழில் பெரு வலி நோய் – நல்வழி:1 3/3
வலி சிந்தும் வன்மையும் உண்டே உலகு அறிய – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 50/2
சூழ்வன் சூழ்ந்து துணைமை வலி தெரிந்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 51/3
ஊழ் வலி உன்னி பழி நாணி உள்ளுடைவார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 75/3
உறு வலி நல் தவம் ஓங்கிய செல்வம் – அறநெறிச்சாரம்:1 65/2
மன்னவன் வலி செங்கோலினால் அன்றி வாளினால் சேனையால் இல்லை – நீதிநூல்:4 44/1
வலி இலா பேடி கை வாள்-கொல் ஆண் என – நீதிநூல்:24 274/3
இசையும் வலி கெடும் நலிகள் அடுமுறும் இசையின் மிசையொடு வசையுமே – நீதிநூல்:25 291/4
மன்னும் அறங்கள் வலி இலவே நல்_நுதால் – நன்னெறி:1 32/2
காழ் ஒன்று உயர் திண் கதவு வலி உடைத்தோ – நன்னெறி:1 32/3
வலி_இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 28/3
ஊழின் பெரு வலி யா உள மற்று ஒன்று – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 38/3
உடை தம் வலி அறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 48/3
வலி_இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 28/3
உடை தம் வலி அறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 48/3
தொன்மை வலி ஆண்மையினால் சோமேசா பன்னின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 61/2
தொல்லை வலி மாண்டதே சோமேசா நல்ல – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 75/2
தொல் வலி போய் மாண்டனனே சோமேசா வல்லமையால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 85/2
வாரம் கொண்டு வழக்குரைத்து மண் மேல் நின்று வலி பேசி – விவேகசிந்தாமணி:1 94/3
பிறப்பு குலம் வலி செல்வம் வனப்பு – அருங்கலச்செப்பு:1 34/1
எல்லை_இல் இன்பம் உணர்வு வலி காட்சி – அருங்கலச்செப்பு:1 158/1
ஊழின் பெரு வலி யா உள மற்று ஒன்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 63/3
மடல் அல்லது இல்லை வலி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 167/4
வலி_இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 273/3
ஊழின் பெரு வலி யா உள மற்று ஒன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 380/3
உடை தம் வலி அறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 473/3
திண் தோள் வலி மிகுந்தும் செய்ய அரண் சேர்ந்து உயர்வு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 492/1
மடல் அல்லது இல்லை வலி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1131/4

மேல்

வலி_இல் (3)

வலி_இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 28/3
வலி_இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 28/3
வலி_இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 273/3

மேல்

வலித்தல் (1)

மன்றவே நடத்துவான் வலித்தல் மானுமே – நீதிநூல்:37 368/4

மேல்

வலித்தான் (1)

வள்ளுவர் தம் ஆடை வலித்தான் பிழை பொறுத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 152/1

மேல்

வலித்து (1)

வாக்கரசர் பிள்ளாய் என வலித்து மாற்றலுற்றார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 79/1

மேல்

வலிது (4)

வலிது அன்றே தாழும் துலைக்கு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 16/4
அடக்கத்தை வேண்டி அறன் வலிது நாளும் – அறநெறிச்சாரம்:1 96/3
வெல்வதே கருமம் அல்லால் வெம் பகை வலிது என்று எண்ணார் – விவேகசிந்தாமணி:1 51/3
அயல் விழியாய் மயல் பொது ஊழ் வலிது அதினும் பெண்மதியேன் அதுவும் ஊழின் – விவேகசிந்தாமணி:1 113/3

மேல்

வலிமை (1)

மந்திரம் வலிமை – புதிய-ஆத்திசூடி:1 75/1

மேல்

வலிமைக்கு (1)

அம்பரீடன் வலிமைக்கு ஆற்றாமல் கோபமுனி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 225/1

மேல்

வலிமையாம் (1)

ஒற்றுமை வலிமையாம் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 10/1

மேல்

வலிய (3)

மெலியோர் வலிய விரவலரை அஞ்சார் – நன்னெறி:1 9/1
வாள் உரகத்திற்கு வலிய தலையில் கடுவாம் – நன்மதிவெண்பா:1 54/1
வலிய புலிப்பால் கொணர்ந்து வைத்தாலும் ஈரல் – நன்மதிவெண்பா:1 83/1

மேல்

வலியரை (2)

வலியரை சினப்போர் வரையினில் மோதும் மண்கலம் என உடைந்து அழிவார் – நீதிநூல்:26 292/1
உம்மை நோய்செயும் வலியரை வெகுண்டிடாது ஒளிப்பீர் – நீதிநூல்:26 293/2

மேல்

வலியன (1)

விளைக்கும் வலியன தாம் மென்று – நன்னெறி:1 27/4

மேல்

வலியனை (1)

மடவனை அடித்த கோலும் வலியனை அடிக்கும் கண்டாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 59/4

மேல்

வலியார் (3)

வலியார் மற்று ஒன்றானும் உய்யார் நிலை தப – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 95/2
வலியார் முன் தன்னை நினைக்க தான் தன்னின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 250/3
அன்று ஏன் வலியார் மேல் அச்சுவன் போய் ஏற்று அழிந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 861/1

மேல்

வலியார்க்கு (3)

வலியார்க்கு மாறு ஏற்றல் ஓம்புக ஓம்பா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 87/3
வலியார்க்கு மாறு ஏற்றல் ஓம்புக ஓம்பா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 134/3
வலியார்க்கு மாறு ஏற்றல் ஓம்புக ஓம்பா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 861/3

மேல்

வலியால் (1)

காரணமே ஒன்றும் இன்றி சுகதுக்கம் தன் வலியால் கணத்துக்குள்ளே – நீதிநூல்:27 304/3

மேல்

வலியான் (2)

மடவனை வலியான் கொன்றால் மறலிதான் அவனை கொல்லும் – விவேகசிந்தாமணி:1 59/2
இறைவர் துணை வலியான் எய்தும் முறைமையால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 77/2

மேல்

வலியின் (1)

நேர்ந்த வலியின் நிலை தெரிந்த பின் கனகன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 250/1

மேல்

வலியினர் (1)

மதியினர் ஆகுவர் அரி போல வலியினர் ஆகுவரேயேனும் – நீதிநூல்:37 373/2

மேல்

வலியினால் (1)

வலியினால் இலஞ்சம் கொள் மாந்தர்-பால் சென்று – நீதிநூல்:21 245/1

மேல்

வலியுடைமை (1)

வெற்றுரைக்கு உண்டு ஓர் வலியுடைமை சொற்ற நீர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 20/2

மேல்

வலியும் (4)

வினை வலியும் தன் வலியும் மாற்றான் வலியும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 471/3
வினை வலியும் தன் வலியும் மாற்றான் வலியும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 471/3
வினை வலியும் தன் வலியும் மாற்றான் வலியும்
துணை வலியும் தூக்கி செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 471/3,4
துணை வலியும் தூக்கி செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 471/4

மேல்

வலியை (1)

அன்று இலங்கைக்கோன் வலியை ஆய்ந்து அனுமன் இன்று போர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 471/1

மேல்

வலியோர்-தமை (1)

வலியோர்-தமை தாம் மருவில் பலி ஏல் – நன்னெறி:1 9/2

மேல்

வலு (1)

வலுவினால் அவனை வெல்ல வலு ஒன்றும் இல்லை என்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 111/3

மேல்

வலுவினால் (1)

வலுவினால் அவனை வெல்ல வலு ஒன்றும் இல்லை என்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 111/3

மேல்

வலைப்பட்டார் (2)

வலைப்பட்டார் மற்றையவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 56/4
வலைப்பட்டார் மற்றையவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 348/4

மேல்

வவ்வப்படும் (1)

செயிர்த்து வவ்வப்படும் – நன்மதிவெண்பா:1 45/4

மேல்

வவ்வப்படுவானே (1)

மானத்தை இழந்தே பொருள் வவ்வப்படுவானே – நீதிநூல்:24 283/4

மேல்

வவ்வலால் (1)

எல்லினில் எவரையும் ஏய்த்து வவ்வலால்
கொல்லினும் போதுமோ கொடியர்-தம்மையே – நீதிநூல்:21 246/3,4

மேல்

வவ்வாதவரை (1)

பிறர் பொருள் வவ்வாதவரை பேணி பிறர் தம்மை – நன்மதிவெண்பா:1 71/2

மேல்

வவ்வி (2)

சில்லோர் யாவும் வவ்வி ஒளிக்குபு தீமைகள் செய்தலினால் – நீதிநூல்:39 396/2
எவ்வம் மிக உற்றான் இரங்கேசா வவ்வி
இளைதாக முள் மரம் கொல்க களையுநர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 88/2,3

மேல்

வவ்விட (1)

வடிவு மிகு கொழுநர்-தமை வேசியர் வவ்விட வருந்தும் வாள் கண் நல்லீர் – நீதிநூல்:44 495/1

மேல்

வவ்விடலே (1)

வவ்விடலே முதலாய வினையால் ஒவ்வோர் பயன் கைவந்து கூடும் – நீதிநூல்:27 305/1

மேல்

வவ்வியது (1)

முன்னை வவ்வியது என மொழிதல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:13 159/4

மேல்

வவ்விலேம் (1)

பொன்னை யாம் வவ்விலேம் பொருள் வந்து எங்களை – நீதிநூல்:13 159/3

மேல்

வவ்வும் (2)

பழியிலார் ஒருவர்க்கும் அஞ்சாது நேர்வழியே படர்வார் வவ்வும்
தொழிலுளார் பகற்கு அஞ்சும் துரிஞ்சில் போல் இட்டிகையில் தொடர்ந்து செல்வார் – நீதிநூல்:16 201/1,2
அரந்தை சூழினும் பொன் வவ்வும் அ தொழிற்கு இயையா வண்ணம் – நீதிநூல்:17 213/3

மேல்

வவ்வுவர் (1)

நிதி செலவாய் கெடும் நீசர் வவ்வுவர்
மதியினை மயக்கி வெம் மறம் விளைத்திடும் – நீதிநூல்:9 91/1,2

மேல்

வவ்வேல் (1)

பிறர்க்குரியாள் நாடேல் பிறர் பொருளை வவ்வேல்
பிறர் உதவி நோக்கி பிழையேல் செறி செல்வம் – நன்மதிவெண்பா:1 72/1,2

மேல்

வழக்கது (1)

நாரிகள் வழக்கது ஆயின் நடு அறிந்து உரைத்தார் சுத்தர் – விவேகசிந்தாமணி:1 69/1

மேல்

வழக்கம் (2)

தீ ஓம்பி வான் வழக்கம் காண்பாரை ஒப்பவே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 96/3
ஒருவனே ஆகாமல் ஊரின் வரு வழக்கம்
பல் முறையும் மாறில் பருவரலுற்று அ நகரம் – நன்மதிவெண்பா:1 22/2,3

மேல்

வழக்கில் (1)

வீமன் உடலில் பாதி மெய் வழக்கில் தேர்ந்து புருடாமிருகத்தின் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 96/1

மேல்

வழக்கின் (1)

உருவ வழக்கின் நிலையினை நன்கு உணரா தன்மை பொது நீங்கல் – நீதிநூல்:21 257/3

மேல்

வழக்கினை (2)

மெலியவர் வழக்கினை விளம்பல் வாடிய – நீதிநூல்:21 245/2
மாண் உலகத்தோர் புல்லர் வழக்கினை மெய் என்பாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 33/4

மேல்

வழக்கு (14)

மனுமுறை நெறியின் வழக்கு இழந்தவர் தாம் – வெற்றிவேற்கை:1 75/3
வாதாடி வழக்கு அழிவு சொல்லை வேண்டாம் – உலகநீதி:1 10/2
வான்மையின் மிக்கார் வழக்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 3/4
வடு அன்றோ செய்யும் வழக்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 102/4
வழு ஒழித்து ஆளல் மேலோர் வழக்கு எனலால் இ நூலை – நீதிநூல்:47 526/1
கூற வழக்கு எண்ணாத கூதைசகடற்கு வண்டில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 23/1
வண்ணானுக்கு உண்டோ வழக்கு – நீதிவெண்பா:1 26/4
ஒரு நகரிற்கு ஓர் கணக்கன் ஓர் வழக்கு தீர்ப்போன் – நன்மதிவெண்பா:1 22/1
அன்போடு இயைந்த வழக்கு என்ப ஆருயிர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 73/3
அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கு என்ப வையகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 75/3
அழ சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கு அறிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 795/3
பண்பு உடைமை என்னும் வழக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 991/4
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 992/4
உறைபதி என்னும் வழக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1015/4

மேல்

வழக்குரைத்து (2)

நீதி வழுவாத வகை வழக்குரைத்து நல்லோரை நேசம்கொண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 93/3
வாரம் கொண்டு வழக்குரைத்து மண் மேல் நின்று வலி பேசி – விவேகசிந்தாமணி:1 94/3

மேல்

வழக்கே (2)

மறம் குலவு மரணமே என கூறல் வழக்கே – நீதிநூல்:35 361/4
சோதி வழக்கே புகழ்ந்தார் சோமேசா ஓதில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 12/2

மேல்

வழக்கை (1)

பொய்வாதியர்-பால் பொருள் கொண்டு வழக்கை புரட்டல் அநீதி பொருள் – நீதிநூல்:21 256/1

மேல்

வழங்க (1)

வழங்க இயன்றதே வான் கல்வி தெவ்வர் – நன்மதிவெண்பா:1 11/1

மேல்

வழங்கல் (1)

தினமுமே நுகர்தல் இன்றி தீனர்க்கும் வழங்கல் இன்றி – நீதிநூல்:24 279/3

மேல்

வழங்கா (1)

தப்புரை வழங்கா நாவினன் புவியோர் தாசன் தான் என உணர் மனத்தன் – நீதிநூல்:4 45/2

மேல்

வழங்காத (1)

பட்ட வழங்காத பான்மையார் நட்ட – அறநெறிச்சாரம்:1 183/2

மேல்

வழங்காது (4)

தீனர்க்கு வழங்காது உறை தீயன் பசியுளரால் – நீதிநூல்:24 283/3
வானம் வழங்காது எனின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 2/4
வாய் திறந்து ஓர் இன்சொல் வழங்காது மௌனியாய் – நன்மதிவெண்பா:1 5/1
வானம் வழங்காது எனின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 19/4

மேல்

வழங்கி (1)

வான் நின்று உலகம் வழங்கி வருதலான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 11/3

மேல்

வழங்குதல் (3)

மரு மலர் அடிக்கு நம்மை வழங்குதல் பெரிதோ நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 24/4
கன்னம் வைத்தல் செல்லாப்பணம் வழங்குதல் கள்ளம் – நீதிநூல்:17 209/1
மலியும் செல்வர்க்கு வாரி வழங்குதல்
நலி இலார்க்கு அருள் நல் மருந்தும் பெருகு – நீதிநூல்:24 281/2,3

மேல்

வழங்கும் (6)

உற்ற இடத்தில் உயிர் வழங்கும் தன்மையோர் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 6/1
தின்மை புரியார்களும் வழங்கும் உரை தீதேல் – நீதிநூல்:33 347/3
மாடுளோர்க்கு அரு நிழல் வழங்கும் ஆல் என – நீதிநூல்:39 402/2
அல்லல் அருள் ஆள்வார்க்கு இல்லை வளி வழங்கும்
மல்லல் மா ஞாலம் கரி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 40/3,4
அல்லல் அருள் ஆள்வார்க்கு இல்லை வளி வழங்கும்
மல்லல் மா ஞாலம் கரி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 245/3,4
போற்றி வழங்கும் நெறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 477/4

மேல்

வழங்குவது (4)

வன்சொல் வழங்குவது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 10/4
வழங்குவது உள் வீழ்ந்தக்-கண்ணும் பழங்குடி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 96/3
வன்சொல் வழங்குவது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 99/4
வழங்குவது உள் வீழ்ந்தக்-கண்ணும் பழங்குடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 955/3

மேல்

வழங்குவர் (1)

வான் என வழங்குவர் மது உண்போர்களே – நீதிநூல்:19 226/4

மேல்

வழங்குவோர் (1)

வறியர் பாத்திரம் அறிந்து வழங்குவோர் மாட்சியோரே – நீதிநூல்:39 388/4

மேல்

வழாது (2)

நெறி வழாது உலகம் தாங்கும் நிருபனை துதியாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 35/4
மங்கலியம் விற்றும் வழாது பணி செய்துவந்தார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 96/1

மேல்

வழி (50)

நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் வாய்க்கால் வழி ஓடி – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 10/1
உடைமையும் வறுமையும் ஒரு வழி நில்லா – வெற்றிவேற்கை:1 49/1
துணையோடு அல்லது நெடு வழி போகேல் – வெற்றிவேற்கை:1 78/1
சினந்திருந்தார் வாசல் வழி சேர வேண்டாம் – உலகநீதி:1 3/6
மறை வழி பட்ட பழிமொழி தெய்வம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 94/1
தெருட்டி வழி சொல்லி சேறல் திருட்டேட்டம் – அறநெறிச்சாரம்:1 48/2
ஓத்தும் ஒழுக்கமும் தானமும் உள் வழி
நீத்தல் ஒருபொழுதும் இல் – அறநெறிச்சாரம்:1 76/3,4
கெட்டார் வழி வியக்குமாறு – அறநெறிச்சாரம்:1 195/4
சிரமுறும் பொறி வழி செல்லும் தன்மை போல் – நீதிநூல்:5 50/3
வழி காட்டிட நாட்டு மரத்தையும் வையம் ஏச – நீதிநூல்:7 68/3
செல் வழி அறிந்திடான் வித்தை தேறும் முன் – நீதிநூல்:10 94/2
திடமொடு அந்தகர் வழி தெரிந்து செல்லினும் – நீதிநூல்:10 98/2
அந்த நாள் நடந்திலாத யான் அகன்ற நெடு வழி
எந்தவாறு சென்றது என்ன எனை வினவு சிலதி கேள் – நீதிநூல்:12 132/1,2
ஈனம்_இல் நாளை தொழும் மன் ஏகும் வழி பார்த்து அழுமால் – நீதிநூல்:12 146/3
விதி வழி ஒழுகி தம்மை மேவுறு தாழ்ந்தோர்-தம்மை – நீதிநூல்:14 187/3
நிலையுற பணிகள் செய்து நெறி வழி நிற்றல் சீரே – நீதிநூல்:15 191/4
அற ஒரு வழி செய ஆண்மை பூண்டனன் – நீதிநூல்:18 217/2
நரி நாய் பறவை சூழ வழி நடுவில் கிடந்த சவமதனை – நீதிநூல்:19 235/1
சவமது இவ் வழி செலும் என்று தான் எழான் – நீதிநூல்:20 241/2
உள்ளம் ஆர் புரை எலாம் ஒழுகி வாய் வழி
வெள்ளமாய் வழிகின்ற விதத்தை மானுமே – நீதிநூல்:22 261/3,4
நற்புகழ் பெறு வழி நல் நடக்கையோடு – நீதிநூல்:37 372/3
கலை தேர் கழகமோடு அனம் நீர் தரும் மனை கயம் மா மதகுகள் வழி சாலை – நீதிநூல்:39 395/1
அயல் ஒர் ஒண் பதிக்கு ஏகுவார் வழி துயர்க்கு அஞ்சார் – நீதிநூல்:42 444/1
விலைமகட்கென்று அயலகத்தில் கன்னமிட்டு துளை வழி உள் விட்ட தாளை – நீதிநூல்:44 507/1
பரன் அருள் பெற அவன் சொல் மறை வழி பற்றி அன்னான் – நீதிநூல்:47 560/2
கொண்டனன் எனல் பொய்யாம் செங்கோல் வழி நிலார் கோன் சேயர்க்கு – நீதிநூல்:47 561/2
பயன் ஒன்று விழைவோரை மறை-தன்னில் ஏலார் பழி அற்ற மொழி பெற்ற வழி உற்ற மேலோர் – நீதிநூல்:47 583/4
வழி நோக்கான் வாய்ப்பன செய்யான் பழி நோக்கான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 87/3
வஞ்சி உருக்குமணி மா மால் வரு வழி பார்த்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 127/1
படியின் அப்பொழுதே வதைத்திடும் பச்சைநாவியை நம்பலாம் பழி நமக்கு என வழி மறித்திடும் பழைய நீலியை நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 30/1
காத வழி பேர் இலார் கழுதை என பாரில் உள்ளோர் கருதுவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 93/4
காமமே பரகதிக்கு செல்லாமல் வழி அடைக்கும் கபாடம் – விவேகசிந்தாமணி:1 133/3
பேதையரை கண்டால் பெரியோர் வழி விலகி – நீதிவெண்பா:1 37/1
மா கரத்த யானை வழி விலகல் புன் மலம் தின் – நீதிவெண்பா:1 37/3
அரிய வழி செல்லேல் ஆய்ந்த துணை இன்றி – நன்மதிவெண்பா:1 61/1
வேட்கை வழி நினைப்பு துய்ப்பு மிக நடுக்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 106/1
தூய வழி நிற்றலும் அற்று – அருங்கலச்செப்பு:1 114/2
சிங்கம் நடந்த வழி சித்தாந்தம் என்றது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 1/2
சிங்கம் நடந்த வழி சித்தாந்தம் அங்கு அது கேள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 57/2
பிரிந்த வழி பரவை பேசும் இரங்கி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 170/2
வாழ்நாள் வழி அடைக்கும் கல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 38/4
வள்ளல் சடையன் வழி என்றும் குன்றா சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 44/1
வழி எஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 44/4
அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழி பயக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 461/3
வாய்மை வழி உரைப்பான் பண்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 688/4
மறம் மானம் மாண்ட வழி செலவு தேற்றம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 766/3
குற்றம் மறையா வழி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 846/4
வழி நோக்கான் வாய்ப்பன செய்யான் பழி நோக்கான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 865/3
காதலர் இல் வழி மாலை கொலைக்களத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1224/3
காதலர் இல்லா வழி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1308/4

மேல்

வழிக்கு (1)

திருடன் பொருள் காவலன் ஆதலும் செல் வழிக்கு
குருடன் குருடன்-தனையே துணைக்கொள்ளல் போலும் – நீதிநூல்:7 65/1,2

மேல்

வழிக்கே (1)

அண்டினவர்-தமை கெடுப்பார் அழி வழிக்கே செய்வது அவர் அறிவுதானே – விவேகசிந்தாமணி:1 98/4

மேல்

வழிகின்ற (1)

வெள்ளமாய் வழிகின்ற விதத்தை மானுமே – நீதிநூல்:22 261/4

மேல்

வழித்தொண்டன் (1)

ஒரு பிதா நாம் சேய் ஆண்டான் உவன் வழித்தொண்டன் நாம் அவ் – நீதிநூல்:47 568/2

மேல்

வழிப்பட்ட (1)

நீர் வழிப்பட்ட புணை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 43/4

மேல்

வழிப்பட்டதே (1)

சீர் வழிப்பட்டதே மன்பதை மற்று என் செய்யும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 43/3

மேல்

வழிபடாது (1)

கழி பெரும் காமநோய் வாங்கி வழிபடாது
ஓடும் மனனே விடுத்து என்னை விரைந்து நீ – அறநெறிச்சாரம்:1 91/2,3

மேல்

வழிபடாயே (1)

அண்ணிடுவான்-கொல் நெஞ்சே அவன் அடி வழிபடாயே – நீதிநூல்:47 555/4

மேல்

வழிபடும் (1)

கூடி வழிபடும் கோள் அமை ஆடரங்கின் – அறநெறிச்சாரம்:1 53/2

மேல்

வழிபண்ணும் (1)

பக்கரொடு மக்கள் பகை புக்க வழிபண்ணும்
துக்கமும் விளைக்கும் ஒரு துக்கமும் விளைக்கும் – நீதிநூல்:33 345/2,3

மேல்

வழிபறித்து (1)

வழிபறித்து திரிவாரோடு இணங்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 6/6

மேல்

வழிபாடு (1)

வழிபாடு உடையாளாய் வாழ்க்கை நடாஅய் – அறநெறிச்சாரம்:1 161/1

மேல்

வழிமறித்தாள் (1)

மலர் வாளி விடுத்தனன் சேர் எனை என்ன நெருங்கி வழிமறித்தாள் அ பேய் – நீதிநூல்:44 504/3

மேல்

வழிமறித்திடுதல் (1)

மந்தரகிரிகள் விம்மி வழிமறித்திடுதல் கண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 100/3

மேல்

வழிமுறை (2)

தேரான் பிறனை தெளிந்தான் வழிமுறை
தீரா இடும்பை தரும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 51/3,4
தேரான் பிறனை தெளிந்தான் வழிமுறை
தீரா இடும்பை தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 508/3,4

மேல்

வழியது (1)

அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃது இலார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 80/3

மேல்

வழியில் (3)

மண்டலத்தில் செங்கோல் வழியில் செலுத்தாமல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 43/1
வழியில் காத்த புகழின் பெருமையை பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 65/2
பேரழகு வாய்ந்திருந்தும் பெண் வழியில் கேசன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 910/1

மேல்

வழியிலே (1)

மா ஈரம் போகுது என்று விதை கொண்டு ஓட வழியிலே கடன்காரர் மறித்துக்கொள்ள – விவேகசிந்தாமணி:1 77/2

மேல்

வழியும் (3)

வழியும் வருதலும் உண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 147/4
மானவர் உய்ய ஓர் வழியும் இல்லையே – நீதிநூல்:5 51/4
கருதிய கருமம் இல்லை கதி பெற வழியும் இல்லை – விவேகசிந்தாமணி:1 60/3

மேல்

வழியுளார் (1)

வழியுளார் என்பதற்கு சரதமே சாட்சியாம் மகியின்-கண்ணே – நீதிநூல்:16 201/4

மேல்

வழியே (6)

நமக்கும் அது வழியே நாம் போம் அளவும் – நல்வழி:1 10/3
பூந்தாமரையோன் பொறி வழியே வேந்தே – நல்வழி:1 30/2
வழியே ஏகுக வழியே மீளுக – வெற்றிவேற்கை:1 81/1
வழியே ஏகுக வழியே மீளுக – வெற்றிவேற்கை:1 81/1
ஆதலின் ஐம்பொறி வழியே மனம் செலாது அடக்குவார் அறிவுளோரே – நீதிநூல்:43 457/4
தாருறு கரிய ரோம சங்கிலி வழியே சென்று – விவேகசிந்தாமணி:1 103/3

மேல்

வழியை (1)

உள்ளது சொல்லி கலந்தான் ஓர் வழியை தெள்ளிமையோய் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 14/2

மேல்

வழிவந்த (5)

வழிவந்த கேண்மையவர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 81/4
வழிவந்த கேண்மையவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 126/4
அழிவு இன்று அறைபோகாது ஆகி வழிவந்த
வன்கணதுவே படை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 764/3,4
வழிவந்த கேண்மையவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 807/4
கெடாஅ வழிவந்த கேண்மையார் கேண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 809/3

மேல்

வழிவழி (1)

வழிவழி ஈர்வது ஓர் வாள் ஆகும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 75/6

மேல்

வழிவழியா (1)

வாணன் உயர் செல்வம் வழிவழியா வந்தது என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 112/1

மேல்

வழு (2)

வழு அயலவரிடம் மருவுவர் பலரே – நீதிநூல்:31 329/4
வழு ஒழித்து ஆளல் மேலோர் வழக்கு எனலால் இ நூலை – நீதிநூல்:47 526/1

மேல்

வழுக்காது (1)

எய்தாமை சொல்லின் வழுக்காது மெய்யில் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 59/2

மேல்

வழுக்காமை (1)

இழுக்காமை யார்-மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை
வாயின் அஃது ஒப்பது இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 536/3,4

மேல்

வழுக்கியும் (5)

வழுக்கியும் கேடு என்பது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 17/4
வழுக்கியும் வாயால் சொலல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 14/4
வழுக்கியும் கேடு என்பது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 17/4
வழுக்கியும் வாயால் சொலல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 139/4
வழுக்கியும் கேடு என்பது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 165/4

மேல்

வழுக்கினுள் (1)

விழுப்புண் படாத நாள் எல்லாம் வழுக்கினுள்
வைக்கும் தன் நாளை எடுத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 776/3,4

மேல்

வழுக்குடைய (1)

ஒழுக்கம் உயர்குலத்தின் நன்று வழுக்குடைய
வீரத்தின் நன்று விடாநோய் பழிக்கு அஞ்சா – நல்வழி:1 31/2,3

மேல்

வழுத்தலாமே (1)

மன்மானி அடைந்தோரை காக்கின்ற வள்ளல் என வழுத்தலாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 96/4

மேல்

வழுத்தாதது (1)

வழுத்தாதது எம்பிரான் மன்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:0 1/4

மேல்

வழுத்தாய் (2)

வரம் தர வேண்டும் என்ன கடவுளை வழுத்தாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:17 213/4
மரியாமை உற்றனையோ அறியாமை பெற்றனையோ வழுத்தாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:41 429/4

மேல்

வழுத்தினாள் (1)

வழுத்தினாள் தும்மினேன் ஆக அழித்து அழுதாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1317/3

மேல்

வழுத்துங்கால் (1)

வாய் மகிபன் தன்மை வழுத்துங்கால் நோய்கொள் – நன்மதிவெண்பா:1 5/2

மேல்

வழுதி (7)

தோற்றான் வழுதி மகன் சோமேசா ஆற்றல் இலா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 89/2
வாதவூர் அண்ணல் வழுதி செய்த நன்றை உன்னி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 108/1
கற்ற வழுதி கதவு தொட்ட கையை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 436/1
திண் தோள் வழுதி சினந்து எழுந்தும் ஏன் இரக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 562/1
வள்ளல் வழுதி கொள மாண்புற்றும் ஏன் மருதர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 699/1
ஒன்றி நின்றார் ஒன்றும் உரையா முன் ஏன் வழுதி
குன்றாது அளித்தான் குமரேசா சென்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 708/1,2
அன்று வழுதி ஏன் அன்புடையனாய் என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 992/1

மேல்

வழுதியினும் (1)

சார்ந்து கீழ் நின்றும் சடையன் வழுதியினும்
கூர்ந்து உயர்ந்தான் என்னே குமரேசா சேர்ந்து போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 973/1,2

மேல்

வழுது (1)

வழுது ஒன்றை நீக்கிடில் தீவினைகள் எலாம் நீங்கிடும் நல் வாய்மை ஒன்றே – நீதிநூல்:16 196/3

மேல்

வழுவா (2)

நீதி வழுவா நெறிமுறையின் மேதினியில் – நல்வழி:1 2/2
நன்னெறி வழுவா மன்னவன்-தனக்கு நாடு எலாம் பேர் அரண் உலகின் – நீதிநூல்:4 44/2

மேல்

வழுவாத (1)

நீதி வழுவாத வகை வழக்குரைத்து நல்லோரை நேசம்கொண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 93/3

மேல்

வழுவார் (1)

அறிவது அறிந்தார் அறத்தின் வழுவார்
நெறி தலைநின்று ஒழுகுவார் – அறநெறிச்சாரம்:1 69/3,4

மேல்

வழுவு (1)

வழுவு செய்தும் மால் அயர்க்கு வந்து அரனே பின்னும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 126/1

மேல்

வள்ளல் (19)

மன்மானி அடைந்தோரை காக்கின்ற வள்ளல் என வழுத்தலாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 96/4
விள்ளும் சடாயு முனம் வீழ்ந்தது பார் வள்ளல்
தனபதியே புன்னைவன தாடாளா ஒன்னார்க்கு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 5/2,3
வள்ளல் எனும் புன்னை வனநாதா வஞ்சம் இலாது – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 9/3
தருபவனே வள்ளல் தனை சாரும் ஒரு துயரம் – நன்மதிவெண்பா:1 9/2
வள்ளல் உலகு ஆளவைத்து அருளும் நல்லாய் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 22/2
வள்ளல் சடையன் வழி என்றும் குன்றா சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 44/1
வள்ளல் உயர் ஆய் செல்வம் மாறாமல் ஏன் வளர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 178/1
வள்ளல் இராமன் திருவால் வையம் எல்லாம் பேருவகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 215/1
வள்ளல் உயர் பேகன் வறியார்க்கே ஈந்து மயில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 221/1
வள்ளல் அரிச்சந்திரன் ஏன் வைத்தார் உள்ளம் எலாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 294/1
வள்ளல் வரகுணன் போல் மாநிலத்தில் ஏன் கிளையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 526/1
வள்ளல் நளன் கிள்ளிவளவன் இவர் முன் இடும்பை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 623/1
வள்ளல் வயந்தகன் ஏன் வல்வினையை எள்ளளவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 652/1
வள்ளல் வழுதி கொள மாண்புற்றும் ஏன் மருதர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 699/1
வள்ளல் விசாலன் ஏன் வஞ்சனைசெய் சாலுவனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 819/1
வள்ளல் சடிமன் மருவலன் வாய் சொல்லை நம்பி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 827/1
வள்ளல் மதிதயன் முன் வன்பகையை யாரோடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 871/1
வள்ளல் உயர் நாஞ்சிலான் மாற்றார் முன் மென்மை என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 877/1
வள்ளல் உயர் வஞ்சன் வளம் மிகுந்தும் புன் செருக்குக்கொள்ளவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 979/1

மேல்

வள்ளல்களும் (1)

இரப்பாரின் வள்ளல்களும் இல்லை இரப்பவர் – அறநெறிச்சாரம்:1 178/2

மேல்

வள்ளலாம் (1)

வள்ளலாம் கன்னன் அன்று வந்த கண்ணன்-பால் ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 222/1

மேல்

வள்ளலார் (2)

உள்ளம் உருகி உயர் அருளை வள்ளலார்
கொள்ள நின்றார் என்னே குமரேசா உள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 243/1,2
ஏட்டில் இரப்பும் இளிவு என்று ஏன் வள்ளலார்
கோட்டி ஒழிந்தார் குமரேசா நீட்டி நிற்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1066/1,2

மேல்

வள்ளலே (4)

மா தனதா புன்னைவன வள்ளலே மேல் எண்ணா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 14/3
மன்னான புன்னைவன வள்ளலே ஆதலினால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 46/3
மந்தரனே புன்னைவன வள்ளலே எந்நாளும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 56/3
மன்றல் அம் தார் புன்னைவன வள்ளலே யாவர்க்கும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 65/3

மேல்

வள்ளன்மை (2)

வள்ளன்மை இல்லாதான் செல்வத்தின் மற்றையோன் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 66/1
வள்ளன்மை இன்றி நின்ற வச்சிரனை ஏன் குலத்துள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 958/1

மேல்

வள்ளி (3)

கடம்பன்தான் தன்னொடு காம்படு தோள் வள்ளி
உடம்பினும் கூட்டம் அது உவந்து கேட்பர் – அறநெறிச்சாரம்:1 224/1,2
வள்ளி முதல் அரிந்து அற்று – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 131/4
வள்ளி முதல் அரிந்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1304/4

மேல்

வள்ளிபங்கன் (9)

வாகு ஆரும் குறவருடை வள்ளிபங்கன்
மயில் ஏறும் பெருமானை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 1/7,8
மஞ்சு ஆரும் குறவருடை வள்ளிபங்கன்
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 2/7,8
வனம் தேடும் குறவருடை வள்ளிபங்கன்
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 3/7,8
மற்று நிகர் இல்லாத வள்ளிபங்கன்
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 4/7,8
வாழ்வு ஆரும் குறவருடை வள்ளிபங்கன்
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 5/7,8
சேர்த்த புகழாளன் ஒரு வள்ளிபங்கன்
திரு கை வேலாயுதனை செப்பாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 6/7,8
வார் ஆரும் குறவருடை வள்ளிபங்கன்
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 8/7,8
குறம் பேசி வாழ்கின்ற வள்ளிபங்கன்
குமரவேள் நாமத்தை கூறாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 10/7,8
மாறான குறவருடை வள்ளிபங்கன்
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 12/7,8

மேல்

வள்ளியம் (1)

வள்ளியம் என்னும் செருக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 598/4

மேல்

வள்ளியம்மை (1)

செட்டி வள்ளியம்மை சிறுமுறுவல் கண்டு உளத்தின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 128/1

மேல்

வள்ளுவர் (6)

இலை என்றாள் பொய் என்றேன் வள்ளுவர் கூறிய குறளாம் இனிய நூலில் – நீதிநூல்:44 497/3
இயல் என வள்ளுவர் உரைத்தார் சான்று நீ என புகன்றேன் இன்புற்றானே – விவேகசிந்தாமணி:1 113/4
வள்ளுவர் நூல் பயில் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 82/1
மண்டலத்தில் வாழ்ந்திருந்தும் வள்ளுவர் ஏன் தெய்வம் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 50/1
வள்ளுவர் தம் ஆடை வலித்தான் பிழை பொறுத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 152/1
உள்ளியதை தேர்ந்து உரைத்த ஒண் தருமர் வள்ளுவர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 702/1

மேல்

வள்ளுவர்-தம் (1)

புன் பாவும் வள்ளுவர்-தம் பொன் பாவை சேர்ந்ததனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:0 2/3

மேல்

வள்ளுவர்தாம் (1)

புத்தர் பிறர் சொல்லும் பொருள் மறுத்து வள்ளுவர்தாம்
அத்தர் மறை ஆகமங்களாம் என்று வைத்தது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 2/1,2

மேல்

வள்ளுவரும் (1)

வள்ளுவரும் தாமும் மதித்த பொருள் ஒன்று என்றே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 187/1

மேல்

வள்ளுவரை (1)

வள்ளுவரை கல்வி அன்றோ வண் தமிழ் சங்கம் செயிக்க – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 100/1

மேல்

வள்ளுவனார் (3)

இறங்கல்_இல் சீர் வள்ளுவனார் போலும் எனல் மிகையே – நீதிநூல்:35 361/2
ஓங்கு புகழ் வள்ளுவனார் ஓது குறள் மூதுரையா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 1/3
வள்ளுவனார் தள்ளா வறுமையுற்றும் வெஃகி ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 174/1

மேல்

வள (5)

மா தரையில் ஒன்று உரிய சமையலாள் ஒன்று நம் மெய் வள சாந்தாற்றி – நீதிநூல்:40 412/2
தூங்கா வள குளத்தூர் சோமேசா ஆங்கண் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 110/2
வள நகரில் சேர்த்து மனையாள் உளம் மகிழ – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 53/2
வள வணிகன் இன் உயிராம் வாய்த்த களமத்தின் – நன்மதிவெண்பா:1 82/2
வள வரை வல்லை கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 480/4

மேல்

வளங்கள் (1)

தெள்ளு புகழ் அக்குரூரன் தேர்ந்து ஏன் பெரு வளங்கள்
கொள்ள வினை செய்தான் குமரேசா உள்ளி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 512/1,2

மேல்

வளங்கொண்டு (1)

கொழு கொம்பை பிரியின் வளங்கொண்டு உய்யுமோ கணவர் – நீதிநூல்:12 141/2

மேல்

வளத்தக்காள் (2)

வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத்துணை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 14/4
வளத்தக்காள் வாழ்க்கை துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 51/4

மேல்

வளத்தன (1)

நாடு என்ப நாடா வளத்தன நாடு அல்ல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 739/3

மேல்

வளத்தை (2)

பள்ளம் மேடாக உண்ணும் பதம் உடல் வளத்தை போக்கும் – நீதிநூல்:36 363/3
அன்று ஏன் பெரு வளத்தை ஆக்கி பிருது நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 385/1

மேல்

வளப்பம் (1)

ஒருவு_இல் வன்மையதாய் எண்_இல் ஆண்டு ஒழியினும் வளப்பம்
மருவுபு பலன் அளிக்கும் வையம் ஐயன் செய்தானால் – நீதிநூல்:47 540/3,4

மேல்

வளம் (22)

வானுற ஓங்கி வளம் பெற வளரினும் – வெற்றிவேற்கை:1 16/2
செல்வ புதல்வனே ஈர்ம் கவியா சொல் வளம்
மல்லல் வெறுக்கையா மாண் அவை மண்ணுறுத்தும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 3/2,3
வளம் இலா பொருள் மாறுதல் மிகு விலை வாங்கல் – நீதிநூல்:17 206/3
வளம் மலி நிடதநாடு அளிக்கும் மாண்பு சேர் – நீதிநூல்:20 240/1
பொலி வளம் தங்கிய புவியில் தான் உண்டும் – நீதிநூல்:24 274/1
நீரினால் பயிர் வளம் நிலைத்தல் போல் குண – நீதிநூல்:37 371/1
உத்தம குணாகரத்தை உளம்கொளார் வளம் கொளாரால் – நீதிநூல்:47 549/4
பல வளம் உளவேல் அன்னான் பத்தர்கள் பெறும் பேரின்ப – நீதிநூல்:47 562/2
தல வளம் எற்றோ பாவ சலதியுள் மூழ்குவோர் சார் – நீதிநூல்:47 562/3
மகவின் கரம் பற்றி முன் தான் நடந்து வளம் மேவும் நடை காட்டி மகிழ் அன்னை போலும் – நீதிநூல்:47 582/1
மேல் வளம் எல்லாம் அமைந்தும் வீரமகேந்திரம்தான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 74/1
வாரி வளம் குன்றியக்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 14/4
பண்டை வளம் குன்றியது இ பார் ஏன் நரகனை முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 239/1
வாரி பெருக்கி வளம் படுத்து உற்றவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 512/3
வானும் நிலனும் வளம் சுரந்த வண் கரிகால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 545/1
மாறா வளம் சேர் வளவன் அமர் நாடு உயர்வு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 736/1
கேடு அறியா கெட்ட இடத்தும் வளம் குன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 736/3
மண்டு பொருள் இன்ப வளம் வாய்ந்த ஏமாங்கதம் ஏர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 738/1
நாட வளம் தரும் நாடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 739/4
சால வளம் கொண்டிருந்தும் தண்டகம் ஓர் வேந்தன் இன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 740/1
நின்ற வளம் குறைந்தும் நீள் வல்லான் கிள்ளி அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 955/1
வள்ளல் உயர் வஞ்சன் வளம் மிகுந்தும் புன் செருக்குக்கொள்ளவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 979/1

மேல்

வளமுறு (1)

வளமுறு கேள்வி நூல் மாண்பு நற்குணம் – நீதிநூல்:9 85/3

மேல்

வளமே (1)

சிந்தாகுலம் தீர்க்கும் செல்வமே நல் வளமே
நந்தா அற விளக்கே நாயகமே தாயகமே – நீதிநூல்:47 573/1,2

மேல்

வளமை (1)

மாந்தர் வேளாண்மை முதல் தமக்கு உரிய வளமை கூர் தொழில்களின் முயலார் – நீதிநூல்:5 47/3

மேல்

வளமையும் (1)

மாற்றார் முடியும் வளமையும் கொண்டு ஏக நலம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 89/1

மேல்

வளர் (11)

தளரா வளர் தெங்கு தாள் உண்ட நீரை – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 1/3
வைசியர்க்கு அழகு வளர் பொருள் ஈட்டல் – வெற்றிவேற்கை:1 6/1
மாற்றும் அறிவான ஞான வளர் ஒளியான் – அறநெறிச்சாரம்:1 221/3
அல் வளர் கூந்தலார் அரிய நூல் இன்றி – நீதிநூல்:10 94/3
கலை ஊண் அகம் முதல் இனிது ஈகுவர் வளர் கலையோர் நிலையுறு தலையோரே – நீதிநூல்:39 395/4
வரை என்ன குவிந்துகிடந்தாலும் உண்பது அரை நாழி வளர் அவாவால் – நீதிநூல்:40 416/2
பொய் வளர் தெய்வம் போற்றல் புனிதரை தளியை எள்ளல் – நீதிநூல்:47 567/3
மெய் வளர் வேத நிந்தை விமல தூடணங்கள் ஆமால் – நீதிநூல்:47 567/4
வல்லியம் பதுங்கிற்று என்றும் வளர் கடா பிந்திற்று என்றும் – விவேகசிந்தாமணி:1 110/2
நேசர் எதிர் நிற்பது அரிதாமே தேசு வளர்
செங்கதிர் முன் நின்றாலும் செங்கதிரவன் கிரணம் – நீதிவெண்பா:1 39/2,3
வச்சிர மா முனியும் வளர் பெரு விண்ணுவும் – அருங்கலச்செப்பு:1 27/1

மேல்

வளர்க்க (1)

காயமே வளர்க்க என்னில் கருமங்கள் செயல் இவ்வாறே – நீதிநூல்:3 30/2

மேல்

வளர்க்கின்ற (1)

காலனை வளர்க்கின்ற காட்சி போலுமே – நீதிநூல்:9 86/4

மேல்

வளர்க்கும் (4)

பாங்குடன் வளர்க்கும் அன்பு பரவலாம் தகைமைத்து அன்றே – நீதிநூல்:8 79/4
தயையொடும் சேயினை வளர்க்கும் தந்தை தாய் – நீதிநூல்:9 90/3
அன்னையே அனைய தோழி அறம்-தனை வளர்க்கும் மாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 23/1
தாயாகியே வளர்க்கும் தண் புனலால் அல்லாது – நீதிவெண்பா:1 57/3

மேல்

வளர்க்கைக்கு (1)

வயிறு வளர்க்கைக்கு மானம் அழியாது – நல்வழி:1 14/3

மேல்

வளர்கின்ற (1)

புய மா வளர்கின்ற புன்னைவன நாதா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 2/3

மேல்

வளர்த்த (1)

தோளினில் தூக்கிவைத்து சுமந்து பேறா வளர்த்த
ஆளனை கிணற்றில் தள்ளி அழகு இலா முடவன் சேர்ந்தாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 84/2,3

மேல்

வளர்த்தல் (2)

தாலம் மேல் செல்வமா வளர்த்தல் தங்கட்கு ஓர் – நீதிநூல்:9 86/3
மாரி_இல் பயிரினை வளர்த்தல் மானுமே – நீதிநூல்:37 371/4

மேல்

வளர்த்தலும் (1)

காதலர் வளர்த்தலும் காந்தர் பேணலும் – நீதிநூல்:47 593/3

மேல்

வளர்த்தலொடு (1)

மனை தாங்கல் சூதகம் சூல் சேய் பெறுதல் வளர்த்தலொடு மாமன் மாமி – நீதிநூல்:12 119/2

மேல்

வளர்த்திட (1)

வயிறினை வளர்த்திட வாங்கும் மா நிதி – நீதிநூல்:21 248/3

மேல்

வளர்த்திடு (2)

தேனீ வளர்த்திடு – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 47/1
பூச்செடி வளர்த்திடு – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 67/1

மேல்

வளர்த்து (1)

நல் நீர் சொரிந்து வளர்த்து அற்றால் தன்னை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 18/2

மேல்

வளர்த்துவிட்ட (1)

திடமுற வளர்த்துவிட்ட செல்வியை வணங்காய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:8 75/4

மேல்

வளர்த்தோர் (1)

விருகமும் தனை வளர்த்தோர் வியப்புற வேலை செய்யும் – நீதிநூல்:47 564/1

மேல்

வளர்ந்த (1)

சீரியது என வளர்ந்த செல்வன் அல்குலில் கை வைத்தான் – விவேகசிந்தாமணி:1 103/4

மேல்

வளர்ந்தது-கொல் (1)

முன் பிறந்து வளர்ந்தது-கொல் இனி உனை விட்டு அகலாதோ முதிர்ந்து நீ தான் – நீதிநூல்:40 405/3

மேல்

வளர்ந்தாய் (1)

அழுக்கு உடம்பு-தன்னுள் வளர்ந்தாய் விழுத்து உமிழ்ந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 132/2

மேல்

வளர்ந்திடு (1)

கொடும் மத குவடு என வளர்ந்திடு குஞ்சரத்தையும் நம்பலாம் குலுங்க பேசி நகைத்திடும் சிறுகுமரர்-தம்மையும் நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 30/2

மேல்

வளர்ந்திடும் (1)

நெடிதாக வளர்ந்திடும் நிச்சயமே – நீதிநூல்:25 288/4

மேல்

வளர்ந்து (5)

புண்ணாக போழ்ந்து புலால் பழிப்ப தாம் வளர்ந்து
வண்ண பூண் பெய்வ செவி அல்ல நுண்ணூல் – அறநெறிச்சாரம்:1 198/1,2
செய்ய ஒன்று அறியா நொய்ய சிற்றுடல் சேய் வளர்ந்து இங்கு – நீதிநூல்:8 81/2
படு தொழில் விலங்கும் தன் பறழ் வளர்ந்து உடல் – நீதிநூல்:47 588/1
மேரு என வளர்ந்து நின்ற வேழத்தின் கோடு தப்பி – விவேகசிந்தாமணி:1 103/2
வள்ளல் உயர் ஆய் செல்வம் மாறாமல் ஏன் வளர்ந்து
கொள்ள நின்றது இன்பம் குமரேசா உள்ளது என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 178/1,2

மேல்

வளர்ப்பர் (4)

மண் இறைக்கு அடியராய் உயிர் வளர்ப்பர் பலரும் – நீதிநூல்:6 58/1
மனம் உவந்து வளர்ப்பர் கயவரே – நீதிநூல்:24 282/4
மற உடம்பை வளர்ப்பர் அறிவிலார் – நீதிநூல்:39 399/2
அற உடம்பை வளர்ப்பர் அறிஞரே – நீதிநூல்:39 399/4

மேல்

வளர்ப்பார் (1)

நல்லார் போல் ஐவர் பகை வளர்ப்பார் மூவரால் – அறநெறிச்சாரம்:1 215/3

மேல்

வளர்வதன் (1)

உணர்வது உடையார் முன் சொல்லல் வளர்வதன்
பாத்தியுள் நீர் சொரிந்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 718/3,4

மேல்

வளர (2)

துன்பம் வளர வரும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 123/4
துன்பம் வளர வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1223/4

மேல்

வளரல் (1)

ஓங்கி வளரல் ஒடிதற்காம் தாழ்மையுறல் – நன்மதிவெண்பா:1 103/3

மேல்

வளரினும் (1)

வானுற ஓங்கி வளம் பெற வளரினும்
ஒருவற்கு இருக்க நிழல் ஆகாதே – வெற்றிவேற்கை:1 16/2,3

மேல்

வளரும் (11)

அருளால் அறம் வளரும் ஆள்வினையால் ஆக்கம் – அறநெறிச்சாரம்:1 196/1
பொருளால் பொருள் வளரும் நாளும் தெருளா – அறநெறிச்சாரம்:1 196/2
விழைவின்பத்தால் வளரும் காமம் அ காம – அறநெறிச்சாரம்:1 196/3
விழைவின்மையால் வளரும் வீடு – அறநெறிச்சாரம்:1 196/4
முந்த இன் பால் அருந்தும் முலை ஒன்று வளரும் இல் ஒன்று – நீதிநூல்:11 104/2
மா தரையில் வெளியாகும் அப்பொழுது அ பயன் அழியும் வளரும் துன்பம் – நீதிநூல்:16 198/2
வாக்கு இருந்தும் மூகையரா மதி இருந்தும் இல்லாரா வளரும் கை கால் – நீதிநூல்:40 407/2
மல்லுறவே வளரும் இந்த காயத்தை மரம் என்றும் மாடு ஆடு என்றும் – நீதிநூல்:41 432/3
ஆயுள்நாள் வளரும் ஊழ்த்தல் அருந்துவோர் உயிர்கட்கு எல்லாம் – நீதிநூல்:45 518/2
மது வளரும் பூம் சடில மல்கு சோமேசர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:0 1/1
மா வளரும் புன்னைவன நாதா மெய் துணையா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 1/3

மேல்

வளருமோ (2)

பிறை என்ன வளருமோ இயமன் வர அஞ்சுவனோ பேரின்பத்துக்கு – நீதிநூல்:40 408/3
தீயால் வளருமோ செப்பு – நீதிவெண்பா:1 57/4

மேல்

வளருவாய்-கொல் (1)

வளருவாய்-கொல் நீ இன்னே வாழ்வை-கொல் முனிவை-கொல்லோ – நீதிநூல்:47 586/4

மேல்

வளவன் (13)

வளவன் ஆயினும் அளவறிந்து அளித்து உண் – கொன்றைவேந்தன்:1 81/1
வாழ் வாதவூரர் வளவன் அவை முன் எதிர்த்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 73/1
வல் அதிகன்-தன் அரணம் வாள் வளவன் சேனை செல – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 75/1
வண்டு ஆர் தார் கண்ணன் வளவன் பணிவினால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 125/1
தேர்ந்து வளவன் திறன் அறிந்து நாகனார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 644/1
அன்று ஏன் வினை ஒழிவை அஞ்சி வளவன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 674/1
போதம் மிகு பொய்கையார் போர் வளவன் கண் அறிந்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 710/1
மாறா வளம் சேர் வளவன் அமர் நாடு உயர்வு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 736/1
தெள்ளு கலை கண்ணனார் தேர் வளவன் நண்பு என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 783/1
பண்டு பழகாத பார் வளவன் ஆந்தையர்-பால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 785/1
அன்று வளவன் உற்ற அல்லலில் ஏன் பொத்தியார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 787/1
பண்டு வளவன் அயன் பற்றிய ஓர் குற்றம் எங்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 957/1
பீலிவளை ஏன் வளவன் பின் நோக்கி முன் மெல்ல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1094/1

மேல்

வளவனை (1)

கண்டார் வளவனை முன் கண்ணனார் காணார் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1056/1

மேல்

வளா (2)

அளவளாவு இல்லாதான் வாழ்க்கை குள வளா
கோடு இன்றி நீர் நிறைந்து அற்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 53/3,4
அளவளாவு இல்லாதான் வாழ்க்கை குள வளா
கோடு இன்றி நீர் நிறைந்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 523/3,4

மேல்

வளி (10)

ஒற்றை ஒண் சுடரினை ஒழிக்கும் மெல் வளி
கற்றையா பல சுடர் கலப்பின் மா வளி – நீதிநூல்:11 107/1,2
கற்றையா பல சுடர் கலப்பின் மா வளி
சற்றும் வெல்லாது சூழ் தமர் சகோதரர் – நீதிநூல்:11 107/2,3
தாண்டிய வளி அவர் மெய் தடவி என் உடல் படர்வாய் – நீதிநூல்:12 155/3
அசையும் வளி புவி அசையும் அனல் சலம் அசையும் மரம் விளை பயிர் எலாம் – நீதிநூல்:25 291/1
முயக்கிடை தண் வளி போழ பயப்புற்ற – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 124/3
அல்லல் அருள் ஆள்வார்க்கு இல்லை வளி வழங்கும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 40/3
அல்லல் அருள் ஆள்வார்க்கு இல்லை வளி வழங்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 245/3
வளி முதலா எண்ணிய மூன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 941/4
வீழும் இருவர்க்கு இனிதே வளி இடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1108/3
முயக்கிடை தண் வளி போழ பசப்புற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1239/3

மேல்

வளியினோடு (1)

வளியினோடு இளம் தென்றலும் வருதல் போல் மாக்கள் – நீதிநூல்:42 439/3

மேல்

வளை (7)

ங போல் வளை – ஆத்திசூடி:1 15/1
வளை இளமரம்-தனை நிமிர்த்தல் வாய்க்கும் பொன் – நீதிநூல்:9 85/1
மால் திரு மெய் ங போல் வளை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 15/4
வருத்த வளை வேய் அரசர் மா முடியின் மேல் ஆம் – நீதிவெண்பா:1 7/1
மேனி மெலிந்து ஆதிரை ஏன் மெல் வளை கை வீழ நின்றாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1157/1
இறை இறவாநின்ற வளை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1157/4
முன்னம் உணர்ந்த வளை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1277/4

மேல்

வளைத்த (1)

மலை வளைத்த திண் புயத்து வண்ணான் சீராமன் – விவேகசிந்தாமணி:1 129/3

மேல்

வளைதல் (1)

கா மரம் வளைதல் போல் கலை உணர்ந்திடு – நீதிநூல்:33 349/2

மேல்

வளைந்தது (1)

வில்லது வளைந்தது என்றும் வேழமது உறங்கிற்று என்றும் – விவேகசிந்தாமணி:1 110/1

மேல்

வளைந்தும் (1)

மாதர் வளைந்தும் மருவாது ஏன் வீரசித்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 915/1

மேல்

வளையாத (1)

வருத்த வளையாத மூங்கில் தரித்திரமாய் – நீதிவெண்பா:1 7/2

மேல்

வளையாய் (1)

அதிர் வளையாய் பொங்காது அழல் கதிரால் தண் என் – நன்னெறி:1 18/3

மேல்

வளையார் (2)

துளக்குறு வெள் வளையார் தோள் – அறநெறிச்சாரம்:1 92/4
கோல்_வளையார் கூறுவது தோழிக்கு சால – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 169/2

மேல்

வளையால் (1)

வளையால் எறிபட்ட ஆற்றால் இளையா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 83/2

மேல்

வளையுமோ (1)

தளர்ந்து வளையுமோ தான் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 6/4

மேல்

வளைவு (2)

வியன் சினை வளைவு நோக்கார் விளைந்த தீம் கனி பறிப்போர் – நீதிநூல்:1 4/2
வரைக்கும் வந்தன்று வளைவு – நன்னெறி:1 14/4

மேல்

வற்கடத்தில் (1)

சேதகம் ஆர் மண் உழவு செய்யேல் தீ வற்கடத்தில்
ஓதும் உறவினர் இல் உற்று அழுங்கேல் ஏதிலர்க்கு உன் – நன்மதிவெண்பா:1 95/1,2

மேல்

வற்பு (1)

காவி விழி மங்கை இவள் கற்பு வெற்பின் வற்பு உளதால் – நீதிநூல்:12 135/4

மேல்

வற்றல் (1)

வற்றல் மரம் தளிர்த்த அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 78/4

மேல்

வற்றாகும் (1)

வடு காண வற்றாகும் கீழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1079/4

மேல்

வற்றாத (1)

வற்றாத புன்னைவன மா கடலே மிக்க செல்வம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 48/3

மேல்

வற்றி (3)

ஆழ் கடல் முழுதும் வற்றி அழியினும் பழியினார் வீழ் – நீதிநூல்:43 470/2
அடுத்த கோடையிலே வற்றி அல்லதில் பெருகும் தானே – விவேகசிந்தாமணி:1 80/4
கொற்றமுற்றான் என்னே குமரேசா வற்றி
கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்று ஆங்கே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 15/2,3

மேல்

வற்றிய (1)

வற்றிய பின் விளக்கு அவியும் என்ன ஓர் திடம் உண்டு மக்கள் காயம் – நீதிநூல்:41 425/2

மேல்

வற்று (2)

எள்ளல்_இல் சிற்றுணா வற்று உடல் எங்கும் இயங்குமாலோ – நீதிநூல்:36 363/4
மறைந்தவை கேட்க வற்று ஆகி அறிந்தவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 587/3

மேல்

வறக்குமேல் (1)

வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 18/4

மேல்

வறத்தல் (1)

இடை வறத்தல் இல்லாத யாறு கடவுள் மறை – நன்மதிவெண்பா:1 7/2

மேல்

வறம் (2)

வறம் கூர்ந்து அனையது உடைத்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 101/4
வறம் கூர்ந்த அனையது உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1010/4

மேல்

வறிஞர் (1)

வாடி நையும் வறிஞர் இருக்கையை – நீதிநூல்:39 400/3

மேல்

வறிஞர்க்கு (1)

வறிஞர்க்கு அழகு வறுமையில் செம்மை – வெற்றிவேற்கை:1 15/1

மேல்

வறிஞர்க்கே (1)

பாரிடத்து பகுப்பர் வறிஞர்க்கே – நீதிநூல்:39 401/4

மேல்

வறிஞரே (1)

மெய்யர் என பெயர் பூண்டார் வறிஞரே எனினும் நிதி மிகவும் அன்னார் – நீதிநூல்:16 199/1

மேல்

வறிது (3)

மண்ணில் மன் கையில் வறிது – நன்மதிவெண்பா:1 57/4
வறிது உறேல் அந்நியன் மேல் வாஞ்சையுறு மனையை – நன்மதிவெண்பா:1 75/2
வஞ்சி அசோதை வறிது இருந்தாள் நந்தன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1300/1

மேல்

வறிதே (2)

மன்னர் புறங்கடை காத்தும் வறிதே ஆம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 47/1
மதியிலி ஓர் தூர்த்தன் வறிதே நிதம் அணுகும் – நன்மதிவெண்பா:1 107/2

மேல்

வறியர் (5)

வறியர் என்று இறை இரக்கும் வாய்மையால் அறிந்தோம் என்றும் – நீதிநூல்:3 35/3
ஞாலம் மீது இன்று உயர்ந்தோர் நாளையே வறியர் ஆவர் – நீதிநூல்:14 177/3
சாந்தம் ஆர் வறியர் போல தற்பரன் வருவான் தா என்று – நீதிநூல்:39 386/1
வறியர் பாத்திரம் அறிந்து வழங்குவோர் மாட்சியோரே – நீதிநூல்:39 388/4
வறியர் எம்மில் பல்லோர் இவ் வையகத்து உளர் தேவு ஈந்த – நீதிநூல்:40 418/3

மேல்

வறியர்-தம் (1)

பொருள் இலா வறியர்-தம் பொறி அடக்கமும் – விவேகசிந்தாமணி:1 55/2

மேல்

வறியராய் (1)

தீயராய் வறியராய் சிலர் வருந்தலும் – நீதிநூல்:9 93/1

மேல்

வறியன் (2)

எல்லாம் மறையவர்க்கு ஈந்தே வறியன் போல் ஆனான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 101/1
வீண்செலவு செய்தல் வெறுக்கை இல்லா வறியன்
கேண்மைகொளல் நன்மதியே கேடு – நன்மதிவெண்பா:1 86/3,4

மேல்

வறியார்க்கு (1)

வறியார்க்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை மற்று எல்லாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 221/3

மேல்

வறியார்க்கும் (1)

வறியார்க்கும் விளங்கிடவே தெளிவா வகுத்து – நீதிநூல்:6 62/3

மேல்

வறியார்க்கே (1)

வள்ளல் உயர் பேகன் வறியார்க்கே ஈந்து மயில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 221/1

மேல்

வறுத்த (1)

செம் புண் வறுத்த வறை தின்பர் அந்தோ – அறநெறிச்சாரம்:1 102/2

மேல்

வறும் (1)

உறும் பாந்தள் ஆர்வு ஆதல் ஒப்ப வறும் பாழ் – நன்மதிவெண்பா:1 45/2

மேல்

வறுமை (11)

இன்னா இளமை வறுமை வந்து எய்தியக்கால் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 3/1
நெடிய சிறை இருந்தோம் அ சிறையை உன்றன் வறுமை வந்து நீக்கிற்று என்றார் – நீதிநூல்:44 488/4
தாங்கொணா வறுமை வந்தால் சபை-தனில் செல்ல நாணும் – விவேகசிந்தாமணி:1 21/1
கொடுத்து யார் வறுமை உற்றார் கொடாது வாழ்ந்தவர் ஆர் மண் மேல் – விவேகசிந்தாமணி:1 80/2
மந்தர நிலைகள் பேர மறுகு அயல் வறுமை ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 125/2
மங்கலுறும் வறுமை மாற்றுமே துங்கம் மிகும் – நீதிவெண்பா:1 100/2
உற்ற வறுமை ஒழிக்க ஒரு தீது செய்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 205/1
வறுமை தருவது ஒன்று இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 934/4
அன்று வறுமை அடைந்திருந்தும் பூசலார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 988/1
பண்டு வறுமை படு துயர் என்று ஓடைகிழார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1041/1
அன்று வறுமை அடைய இருமையும் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1042/1

மேல்

வறுமையாகி (1)

இடுக்கினால் வறுமையாகி ஏற்றவர்க்கு இசைந்த செல்வம் – விவேகசிந்தாமணி:1 66/1

மேல்

வறுமையால் (1)

வறுமையால் களவுசெய்வர் மையலால் காமத்து ஆழ்வர் – நீதிநூல்:19 234/1

மேல்

வறுமையாளர்க்கு (1)

கரும்பு உண கூலி கேட்கும் கருமம் போல் வறுமையாளர்க்கு
அரும் பொருளினை துன்புற்றோர்க்கு ஆனந்த சாகரத்தை – நீதிநூல்:47 565/1,2

மேல்

வறுமையில் (1)

வறிஞர்க்கு அழகு வறுமையில் செம்மை – வெற்றிவேற்கை:1 15/1

மேல்

வறுமையின் (1)

நல்லார்-கண் பட்ட வறுமையின் இன்னாதே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 408/3

மேல்

வறுமையினார்க்கு (1)

எய்க்கும் வறுமையினார்க்கு அனுதினம் ஈயும் பொருள் நமது – நீதிநூல்:39 397/3

மேல்

வறுமையும் (3)

உடைமையும் வறுமையும் ஒரு வழி நில்லா – வெற்றிவேற்கை:1 49/1
குரை கடல் வறுமையும் குறத்தி உண்மையும் – விவேகசிந்தாமணி:1 58/1
சிறுமையும் செல்லா துனியும் வறுமையும்
இல் ஆயின் வெல்லும் படை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 769/3,4

மேல்

வறுமையுற்றும் (2)

வள்ளுவனார் தள்ளா வறுமையுற்றும் வெஃகி ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 174/1
தள்ளா வறுமையுற்றும் சத்திமுத்தர் நல் துறவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 378/1

மேல்

வறுமையுறல் (1)

மனை தீயாள் ஆதல் வறுமையுறல் மூப்பில் – நன்மதிவெண்பா:1 27/3

மேல்

வறை (1)

செம் புண் வறுத்த வறை தின்பர் அந்தோ – அறநெறிச்சாரம்:1 102/2

மேல்

வன் (16)

பன்னுதற்கு பாற்பட்ட வன் – அறநெறிச்சாரம்:1 4/4
வன் சமர் நட்பால் வென்று மா நிலம் ஆள தருமன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 10/1
வன் பாரதத்து அலம் கை வைத்தார்க்கு எதிர் இல்லை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 104/1
மீள் என்று உரைப்பளவும் மிக்கு உவகை பெற்றிலர் வன்
தோளர் இயற்பகையார் சோமேசா நீள் உலகில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 23/1,2
மாயன் அவ் வேடம்கொண்டே வன் சலந்தரன்_கிழத்தி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 28/1
வன் சமணர்-தம் பிரிவால் வாகீசர்க்கு இன்பம் இன்றி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 84/1
விண்ட நாகத்தின் வாயினில் வெகுண்ட வன் தேரை – விவேகசிந்தாமணி:1 87/2
மன் அனைக்கு அன்று பின் அனைக்கு உதவா வன் புளால் வருந்தி வாடுவனோ – விவேகசிந்தாமணி:1 126/2
வன் பிரமராக்கதன்தான் மங்கிலிய பிச்சை அருள் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 9/1
வாள் எரியை கட்டுமோ வன் கயிறு நீளும் – நீதிவெண்பா:1 56/2
சாந்தகுணம் கணக்கன் சார்ந்தாலும் வன் தந்த – நன்மதிவெண்பா:1 31/1
மேயலுறு வன் முகடு மேவுதலால் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 39/3
வன் புறங்கூற்றால் உய்யும் வஞ்சகர் சொல் கேட்டு அரசன் – நன்மதிவெண்பா:1 58/1
வாடி வந்த நல்லதங்கை வன் பசியை தீர்த்திலள் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 89/1
மாசில்லான் வாயில் ஒரு வன் பொய்யை செய்வன் என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 194/1
கான் இகந்த வன் பழியை காணாள் தமயந்தி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1285/1

மேல்

வன்கண் (3)

வரவும் பெரும் கூற்றம் வன்கண் ஞமன் கீழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 23/3
வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்வினையோடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 632/3
உலைவிடத்து ஊறு அஞ்சா வன்கண் தொலைவிடத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 762/3

மேல்

வன்கண்ணதோ (1)

வன்கண்ணதோ நின் துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1222/4

மேல்

வன்கண்ணர் (3)

வாளொடு என் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூலொடு என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 726/3
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1027/3
பிரிவு உரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிது அவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1156/3

மேல்

வன்கண்மை (2)

மூர்த்தி-பால் வன்கண்மை மூண்ட வடுகரசன் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 25/1
வென்றி அனரண்யன் மெய் படை போர் வன்கண்மை
குன்றவில்லை என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 764/1,2

மேல்

வன்கணதுவே (1)

வன்கணதுவே படை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 764/4

மேல்

வன்கணவர் (1)

வைத்து இழக்கும் வன்கணவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 228/4

மேல்

வன்கணவர்க்கு (1)

ஓட்டு அன்றோ வன்கணவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 775/4

மேல்

வன்கணவன் (1)

வாய் சோரா வன்கணவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 689/4

மேல்

வன்கணார் (2)

வாழ்வாரின் வன்கணார் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 276/4
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1198/4

மேல்

வன்சொல் (10)

பொய் குறளை வன்சொல் பயனில என்று இ நான்கும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 59/1
வன்சொல் களை கட்டு வாய்மை எரு அட்டி – அறநெறிச்சாரம்:1 16/2
குணம் கெட கூறும் வன்சொல் கொண்டிடில் குறை என் நெஞ்சே – நீதிநூல்:38 378/4
மாசற்ற நெஞ்சுடையார் வன்சொல் இனிது ஏனையவர் – நன்னெறி:1 2/1
வன்சொல் வழங்குவது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 10/4
துள்ள வன்சொல் கூறேல் துணிந்து – நன்மதிவெண்பா:1 61/4
வெய்யோர்க்கு வன்சொல் விளம்பு – நன்மதிவெண்பா:1 63/4
கூறினான் வன்சொல் குமரேசா கூறுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 99/2
வன்சொல் வழங்குவது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 99/4
மண்டு புகழ் மூவேந்தர் வன்சொல் ஒன்றை சொல்லி அன்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 197/1

மேல்

வன்சொல்லின் (1)

வன்சொல்லின் அல்லது வாய் திறவா என் சொலினும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 10/2

மேல்

வன்சொல்லை (1)

பருவரல் ஏதிலார்க்கு பயக்கும் வன்சொல்லை நீத்து – நீதிநூல்:33 351/3

மேல்

வன்சொலால் (1)

வன்சொலால் என்றும் மகிழாதே பொன் செய் – நன்னெறி:1 18/2

மேல்

வன்சொற்கள் (1)

கான்ற வன்சொற்கள் கன்னல் கான்றவன் பாகு என கொண்டு – நீதிநூல்:8 78/3

மேல்

வன்தொண்டர் (1)

காயும் புலவியில் வன்தொண்டர் கடைப்பட்டு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 133/1

மேல்

வன்தொண்டர்க்கு (1)

கொண்ட பரவை கொடும் புலவி எல்லாம் வன்தொண்டர்க்கு
பேரழகே சோமேசா தண்டா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 131/1,2

மேல்

வன்தொழிலோர் (1)

கொன்று அன்ன இன்னா குறித்து இயற்றும் வன்தொழிலோர்
துன்புறுத்தும் காலத்தும் தூயவர்கள் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 16/2,3

மேல்

வன்பகையை (1)

வள்ளல் மதிதயன் முன் வன்பகையை யாரோடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 871/1

மேல்

வன்பரணர் (1)

மண்டு புகழ் நள்ளியை ஏன் வன்பரணர் கண்டவுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1057/1

மேல்

வன்பழியை (1)

மாசில் புகழ் உருக்குமாங்கதன் ஏன் வன்பழியை
கூசி ஒழித்தான் குமரேசா நீசம் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 653/1,2

மேல்

வன்பாட்டது (1)

வன்மையின் வன்பாட்டது இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1063/4

மேல்

வன்பாம் (1)

துன்பமுற்றார் வெம் கழுவில் சோமேசா வன்பாம்
அழுக்காறு உடையார்க்கு அது சாலும் ஒன்னார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 17/2,3

மேல்

வன்பால்-கண் (1)

அன்பு அகத்து இல்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பால்-கண்
வற்றல் மரம் தளிர்த்த அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 78/3,4

மேல்

வன்மம் (2)

வீடணன் வன்மம் விளம்ப இலங்கைநகர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 47/1
வாசுகியார் கொங்கணரின் வன்மம் அவர்-தன் முகத்தால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 706/1

மேல்

வன்மன (1)

வன்மன வடுகர்-தங்களை படைத்து வானரம் என் செய படைத்தாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 82/3

மேல்

வன்மை (6)

வன்மை_இல் மட மாதர்கள்-பால் கொடும் – நீதிநூல்:12 154/3
வனம் கடுகி வா என்ன விளித்து உன்-பால் தினம் நெருங்கும் வன்மை உன்னி – நீதிநூல்:43 452/3
வன்மை சுயோதனற்கும் வானோர் சிறை மீட்டான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 99/1
தூரில் கரும்பு இனிதாய் தோன்றி மேல் வன்மை மிக்க – நன்மதிவெண்பா:1 17/1
மா தவத்து கோதமன்-தன் வாய்மொழியின் வன்மை எவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 25/1
வன்மை மடவார் பொறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 153/4

மேல்

வன்மை_இல் (1)

வன்மை_இல் மட மாதர்கள்-பால் கொடும் – நீதிநூல்:12 154/3

மேல்

வன்மையதாய் (1)

ஒருவு_இல் வன்மையதாய் எண்_இல் ஆண்டு ஒழியினும் வளப்பம் – நீதிநூல்:47 540/3

மேல்

வன்மையின் (1)

வன்மையின் வன்பாட்டது இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1063/4

மேல்

வன்மையும் (2)

வலி சிந்தும் வன்மையும் உண்டே உலகு அறிய – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 50/2
தூயவாய் சொல்லாடல் வன்மையும் துன்பங்கள் – அறநெறிச்சாரம்:1 107/1

மேல்

வன்மையுள் (2)

இன்மையுள் இன்மை விருந்து ஒரால் வன்மையுள்
வன்மை மடவார் பொறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 153/3,4
வன்மையுள் எல்லாம் தலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 444/4

மேல்

வன்மொழி (3)

வன்மொழி உரைக்கின் எதிர் வன்மொழி கிடைக்கும் – நீதிநூல்:33 348/1
வன்மொழி உரைக்கின் எதிர் வன்மொழி கிடைக்கும் – நீதிநூல்:33 348/1
தளர்வுறு மூப்பால் ஈன்றோர் சாற்றும் வன்மொழி பொறாது – நீதிநூல்:47 586/1

மேல்

வன்மொழியால் (1)

வன்மொழியால் வெவ் விடமும் வாய்க்கொள்வார் இன்மொழிதான் – நன்மதிவெண்பா:1 63/2

மேல்

வன்மொழியினால் (1)

வன்மொழியினால் இகழும் மண்ணுலகம் நல் மொழியை – நீதிவெண்பா:1 4/2

மேல்

வன்ன (1)

பொன்னின் அழகும் புவி பொறையும் வன்ன முலை – நீதிவெண்பா:1 30/2

மேல்

வன்னி (1)

அன்று ஏனோ காதல் அயல் அறியாது உய்த்து வன்னி
குன்றாமல் துய்த்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 440/1,2

மேல்

வன்னியில் (1)

மட்டு அலரும் கற்பகத்தை வன்னியில் தீய்க்கும் கரிக்கா – நன்மதிவெண்பா:1 58/3

மேல்

வன (2)

வைத்து இதம் சொல்லால் யாவும் வன செவி ஏற்பது அன்றி – நீதிநூல்:38 381/2
வன மதுர மென் மொழிக்கு வாயாம் மனிதர்க்கு – நன்மதிவெண்பா:1 67/2

மேல்

வனச (1)

கொவ்வை வாய் மயிலே இ சினம் ஏது என்றேன் வனச கோயில் மேவும் – நீதிநூல்:44 478/2

மேல்

வனசரராம் (1)

மானவன் மால் தேவர் வனசரராம் மாதை விடாய் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 64/1

மேல்

வனசரன்தான் (1)

வென்றி வனசரன்தான் வேதியனை காத்தான் முன் – நீதிவெண்பா:1 3/3

மேல்

வனசரனால் (1)

வனசரனால் மாயும் மறு நாள் எனலால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 54/2

மேல்

வனத்தில் (1)

பசி நோய் இலக்குமணன் பார் வனத்தில் முன்னே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 75/1

மேல்

வனத்து (1)

அரிய வனத்து ஒன்றியாய் – நன்மதிவெண்பா:1 4/4

மேல்

வனத்தே (1)

ஊர் ஊர் எனும் வனத்தே ஒள் வாள் கண் மாதர் எனும் – நீதிவெண்பா:1 72/1

மேல்

வனநாதா (2)

வள்ளல் எனும் புன்னை வனநாதா வஞ்சம் இலாது – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 9/3
மந்திரியே புன்னை வனநாதா ஆதலினால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 81/3

மேல்

வனப்பின் (1)

பொறி வனப்பின் எம்போல்வார் இல் என்னும் எட்டும் – அறநெறிச்சாரம்:1 65/3

மேல்

வனப்பு (3)

உணற்கு விரும்பும் குடரை வனப்பு அற – அறநெறிச்சாரம்:1 88/2
வாழ்நாள் உடம்புவலி வனப்பு செல்கதியும் – அறநெறிச்சாரம்:1 177/1
பிறப்பு குலம் வலி செல்வம் வனப்பு
சிறப்பு தவம் உணர்வோடு எட்டு – அருங்கலச்செப்பு:1 34/1,2

மேல்

வனப்புடையார் (1)

குலத்து பிறந்தார் வனப்புடையார் கற்றார் – அறநெறிச்சாரம்:1 110/1

மேல்

வனம் (6)

வனம் தேடும் குறவருடை வள்ளிபங்கன் – உலகநீதி:1 3/7
இனம் உறு வனம் உறும் இனம் வருந்தவே – நீதிநூல்:12 130/4
வனம் கடுகி வா என்ன விளித்து உன்-பால் தினம் நெருங்கும் வன்மை உன்னி – நீதிநூல்:43 452/3
பல வனம் எரியும் போது பற்று தீக்கு உறவாம் காற்று – விவேகசிந்தாமணி:1 79/3
சீதை வனம் புகுந்தும் சீருற்றாள் ஏன் அளகன்கோதை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 57/1
பண்டு வனம் புகுந்தும் பாண்டவர்கள் வெம் பசிநோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 227/1

மேல்

வனம்-தானும் (1)

சந்தனத்தை சார் வேய் தழல் பற்ற அந்த வனம்-தானும்
அ சந்தனமும் தன் இனமும் மாள்வது அன்றி – நீதிவெண்பா:1 99/2,3

மேல்

வனமுறு (1)

வனமுறு பொருள் யாவிற்கும் வாய்ந்த காரணனே ஆதல் – நீதிநூல்:47 550/3

மேல்

வனவிலங்கும் (1)

வனவிலங்கும் விண் வாழ் பக்கியும் தம்தம் – நீதிநூல்:24 282/1

மேல்

வனைந்திட (1)

மறி கவசங்கள் இல்லம் வனைந்திட அறிந்த மாக்கள் – நீதிநூல்:47 546/3

மேல்

வனையும் (1)

எண் அரு நல் யாக்கை கலம் வனையும் மற்று அதனுள் – அறநெறிச்சாரம்:1 153/3

மேல்