வெ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வெஃகா 1
வெஃகாது 1
வெஃகாமை 2
வெஃகார் 1
வெஃகி 11
வெஃகியதால் 1
வெஃகின் 3
வெஃகின்ற 1
வெஃகுதல் 2
வெகுண்ட 1
வெகுண்டிடாது 1
வெகுண்டு 2
வெகுண்டெழுந்த 1
வெகுள 1
வெகுளா 1
வெகுளாமை 3
வெகுளி 11
வெகுளியால் 1
வெகுளியின் 1
வெகுளியை 2
வெகுளின் 1
வெகுளினும் 1
வெகுளுதல் 1
வெகுளும் 2
வெகுளுவோர் 1
வெங்காரம் 1
வெங்கோலன் 2
வெங்கோலோடு 1
வெஞ்சமரில் 1
வெட்கம் 1
வெட்ட 1
வெட்டல் 2
வெட்டி 2
வெட்டினதால் 1
வெட்டுண்டான் 1
வெட்டுதலும் 1
வெட்டென 5
வெட்டெனவை 1
வெட்டையிலே 1
வெடி 2
வெடிப்புற 1
வெண் 13
வெண்கல் 1
வெண்கலத்தின் 1
வெண்கவி 1
வெண்காக 1
வெண்டலை 1
வெண்ணிலா 1
வெண்ணெய் 4
வெண்ணைநல்லூர் 1
வெண்தாமரைக்கு 1
வெண்பா 2
வெண்பாட்டு 1
வெண்பாவில் 1
வெண்மதியும் 1
வெண்மேனியான் 1
வெண்மை 3
வெந் 1
வெந்து 2
வெந்நீர் 1
வெப்பத்தால் 1
வெப்பம் 2
வெப்பமே 1
வெப்பால் 1
வெப்பு 1
வெப்புடையவன் 1
வெம் 64
வெம்பி 3
வெம்பு 2
வெம்புவாள் 1
வெம்மை 3
வெம்மை-தனில் 1
வெம்மையோடு 1
வெய்து 4
வெய்துயிர்ப்பர் 1
வெய்துற 1
வெய்ய 6
வெய்யது 1
வெய்யராய் 1
வெய்யவர் 1
வெய்யவனின் 1
வெய்யில் 1
வெய்யோர்க்கு 1
வெய்யோன் 1
வெய்யோனே 1
வெயர்ப்ப 1
வெயர்ப்பினான் 1
வெயர்வை 1
வெயில் 3
வெயிலாம் 1
வெயிலின் 1
வெயிலினை 1
வெயிலும் 1
வெயிலுறு 1
வெயிலே 1
வெரினிட்டு 1
வெரீஇ 2
வெருட்சியுளோர்க்கு 1
வெருண்டு 1
வெருவ 1
வெருவந்த 2
வெருவந்து 1
வெருவி 1
வெரூஉம் 2
வெல் 3
வெல்ல 5
வெல்லம் 1
வெல்லல் 1
வெல்லலாம் 1
வெல்லாது 4
வெல்லாவாம் 1
வெல்லும் 10
வெல்லுவரோ 1
வெல்வதற்கு 2
வெல்வது 1
வெல்வதூஉம் 1
வெல்வதே 1
வெல்வான் 1
வெவ் 5
வெவ்வேறு 2
வெள் 2
வெள்ள 3
வெள்ளத்தின் 1
வெள்ளத்து 3
வெள்ளம் 5
வெள்ளமதில் 1
வெள்ளமாம் 1
வெள்ளமாய் 1
வெள்ளி 8
வெள்ளியை 1
வெள்ளிலை 1
வெள்ளிவீதியார்-தம் 1
வெள்ளிஅம்பலவாண 1
வெள்ளெருக்கு 1
வெள்ளை 2
வெள்ளைக்கு 1
வெளி 1
வெளிச்செல்லும் 1
வெளிது 1
வெளிப்பட்ட 1
வெளிப்பட்டு 1
வெளிப்படும்-தோறும் 2
வெளிமான் 1
வெளியாகாமல் 1
வெளியாகும் 1
வெளியார் 2
வெளியானான் 1
வெளியிட்டு 2
வெளியுறாது 1
வெளியே 2
வெளிறு 2
வெளுத்த 1
வெற்பா 1
வெற்பின் 2
வெற்புறு 1
வெற்பை 2
வெற்றி 16
வெற்றிகொண்டான் 1
வெற்றிபெற 1
வெற்றியினை 1
வெற்றியுள்ள 1
வெற்றியுறு 1
வெற்றிவேற்கை 1
வெற்று 1
வெற்றுடம்பு 2
வெற்றுரைக்கு 1
வெறாது 1
வெறி 3
வெறிய 1
வெறியர் 1
வெறுக்க 1
வெறுக்கும் 1
வெறுக்கை 4
வெறுக்கையா 1
வெறுக்கையும் 1
வெறுக்கையுள் 1
வெறுக்கொண்ணாதே 1
வெறுங்கையோடும் 1
வெறுத்தக்க 1
வெறுத்தது 1
வெறுத்தனர் 1
வெறுத்தனனே 1
வெறுத்தார் 2
வெறுத்தாலும் 1
வெறுத்தான் 4
வெறுத்து 4
வெறுத்தும் 1
வெறுப்பன 1
வெறுப்பனவும் 1
வெறுப்பார்க்கும் 1
வெறுப்பின் 1
வெறுப்பினை 1
வெறுப்பு 1
வெறும் 5
வெறுமைக்கு 1
வென்ற 5
வென்றது 4
வென்றதூஉம் 2
வென்றவர்க்கு 1
வென்றவள் 1
வென்றவன் 1
வென்றன 1
வென்றார் 7
வென்றான் 12
வென்றி 44
வென்றிடினும் 2
வென்றியாம் 1
வென்றியோ 1
வென்றீக 1
வென்று 13
வென்றுவிடல் 1

வெஃகா (1)

அறன் அறிந்து வெஃகா அறிவுடையார் சேரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 179/3

மேல்

வெஃகாது (1)

ஈங்கு எதிருதவி வெஃகாது எவரும் ஓர் உதவிசெய்யார் – நீதிநூல்:8 79/1

மேல்

வெஃகாமை (2)

வெறுப்பன செய்யாமை வெஃகாமை நீக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 159/3
அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாது எனின் வெஃகாமை
வேண்டும் பிறன் கைப்பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 178/3,4

மேல்

வெஃகார் (1)

அறங்கடையில் செல்லார் பிறன் பொருளும் வெஃகார்
புறங்கடையது ஆகும் பொருள் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 64/3,4

மேல்

வெஃகி (11)

வித்தமே மிகும் என வெஃகி சூதினில் – நீதிநூல்:20 237/1
படு பயன் வெஃகி பழிப்படுவ செய்யார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 172/3
சிற்றின்பம் வெஃகி அறன் அல்ல செய்யாரே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 173/3
வள்ளுவனார் தள்ளா வறுமையுற்றும் வெஃகி ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 174/1
மேலாம் அறிவுற்றும் வெஃகி கணன் இழிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 175/1
வெஃகி வெறிய செயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 175/4
வென்றி மிகு காத்தவீரியன் ஓர் ஆவை வெஃகி
குன்றினான் என்னே குமரேசா நன்றாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 176/1,2
அருள் வெஃகி ஆற்றின்-கண் நின்றான் பொருள் வெஃகி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 176/3
அருள் வெஃகி ஆற்றின்-கண் நின்றான் பொருள் வெஃகி
பொல்லாத சூழ கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 176/3,4
வேண்டற்க வெஃகி ஆம் ஆக்கம் விளை-வயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 177/3
கண்டாள் பழி வெஃகி கைகேசி காகுத்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 180/1

மேல்

வெஃகியதால் (1)

கொற்றமுறா கட்டியன் ஏன் கோன் பொருளை வெஃகியதால்
குற்றமுற்று மாய்ந்தான் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 171/1,2

மேல்

வெஃகின் (3)

நடுவு இன்றி நன் பொருள் வெஃகின் குடி பொன்றி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 18/3
நடுவு இன்றி நன் பொருள் வெஃகின் குடி பொன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 171/3
இறல் ஈனும் எண்ணாது வெஃகின் விறல் ஈனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 180/3

மேல்

வெஃகின்ற (1)

நடுவு இன்றி நன் பொருள் வெஃகின்ற குடி பொன்றி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 18/3

மேல்

வெஃகுதல் (2)

இலம் என்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம் வென்ற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 33/3
இலம் என்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம் வென்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 174/3

மேல்

வெகுண்ட (1)

விண்ட நாகத்தின் வாயினில் வெகுண்ட வன் தேரை – விவேகசிந்தாமணி:1 87/2

மேல்

வெகுண்டிடாது (1)

உம்மை நோய்செயும் வலியரை வெகுண்டிடாது ஒளிப்பீர் – நீதிநூல்:26 293/2

மேல்

வெகுண்டு (2)

தரு உறைகின்ற தீய முயிறுகள் அன்றி ஆய தருவை வெகுண்டு சீறல் தகுதியோ – நீதிநூல்:26 302/2
பாலின் நீர் தீ அணுக பால் வெகுண்டு தீ புகுந்து – நீதிவெண்பா:1 77/1

மேல்

வெகுண்டெழுந்த (1)

அன்று வெகுண்டெழுந்த ஆருணிமன் ஏன் எளிதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 864/1

மேல்

வெகுள (1)

அரன் வெகுள பின் நிகழும் ஆற்றால் ஒருவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 51/2

மேல்

வெகுளா (1)

பண்டு வெகுளா பரத்துவர் ஏன் உள்ளியதை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 309/1

மேல்

வெகுளாமை (3)

புணரின் வெகுளாமை நன்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 31/4
புணரின் வெகுளாமை நன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 308/4
இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்பு இடும்பை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1060/3

மேல்

வெகுளி (11)

தண்டாமம் பொய் வெகுளி பொச்சாப்பு அழுக்காறு என்று – அறநெறிச்சாரம்:1 173/1
அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னா சொல் நான்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 4/3
காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றன் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 36/3
காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றின் – அருங்கலச்செப்பு:1 178/1
குணம் என்னும் குன்று ஏறி நின்றார் வெகுளி
கணமேயும் காத்தல் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 29/3,4
அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னா சொல் நான்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 35/3
உள்ளான் வெகுளி எனின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 309/4
காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 360/3
பெரும் கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 526/3
நீங்கான் வெகுளி நிறையிலன் எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 864/3
எள்ளி நின்று மோசியார் ஏனோ வெகுளி ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1060/1

மேல்

வெகுளியால் (1)

வென்றி கபிலர் வெகுளியால் ஏன் சகரர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 29/1

மேல்

வெகுளியின் (1)

இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 531/3

மேல்

வெகுளியை (2)

தள்ளா வெகுளியை சாந்தலிங்கம் யார்-மாட்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 303/1
மறத்தல் வெகுளியை யார்-மாட்டும் தீய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 303/3

மேல்

வெகுளின் (1)

கிழமை பிறிது ஒன்றும் கொள்ளார் வெகுளின் மன் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 46/2

மேல்

வெகுளினும் (1)

வெகுளினும் வாய் வெரீஇ பேரா கவுள் மதத்த – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 44/2

மேல்

வெகுளுதல் (1)

வெண்கவி புனைந்தேன் என்னை வெகுளுதல் இருளை வேட்டு – நீதிநூல்:47 525/2

மேல்

வெகுளும் (2)

இறையோனும் பின் வெகுளும் என்றால் குறையாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 135/2
கல்லான் வெகுளும் சிறுபொருள் எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 870/3

மேல்

வெகுளுவோர் (1)

மெலிவொடு இரண்டும் கெடுவ போல் கெடுவார் மெலியரை வெகுளுவோர் வேங்கை – நீதிநூல்:26 292/3

மேல்

வெங்காரம் (1)

வெங்காரம் வெய்து எனினும் நோய் தீர்க்கும் மெய் பொடிப்ப – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 58/3

மேல்

வெங்கோலன் (2)

வெருவந்த செய்து ஒழுகும் வெங்கோலன் ஆயின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 57/3
வெருவந்த செய்து ஒழுகும் வெங்கோலன் ஆயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 563/3

மேல்

வெங்கோலோடு (1)

குடி அலைத்து இறந்து வெங்கோலோடு நின்ற – வெற்றிவேற்கை:1 66/1

மேல்

வெஞ்சமரில் (1)

வெஞ்சமரில் புறங்கொடுத்து மீள வேண்டாம் – உலகநீதி:1 5/4

மேல்

வெட்கம் (1)

வெட்கம் இல்லாத கட்டின் மிகமிக அடைப்பர் உப்பு ஆர் – நீதிநூல்:36 367/3

மேல்

வெட்ட (1)

வெட்ட வரு துட்டரை விலக்கி வசமாக்கும் – நீதிநூல்:33 344/2

மேல்

வெட்டல் (2)

நசியும் போது அதை அவிக்க ஆறு வெட்டல் போலும் போர் நடக்குங்காலை – நீதிநூல்:43 449/2
வெட்டல் என நன்மதியே விள் – நன்மதிவெண்பா:1 58/4

மேல்

வெட்டி (2)

அ தருத்-தன்னை வெட்டி அழலிடுமா போல் ஈன்று – நீதிநூல்:8 77/2
மிண்டரை வெட்டி தருமமே புரக்க கண்டதனால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 56/2

மேல்

வெட்டினதால் (1)

வெம் சினத்தால் இந்திரன் முன் வெட்டினதால் செம் சரணால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 67/2

மேல்

வெட்டுண்டான் (1)

மிண்டு மகிடன் பொருது வெட்டுண்டான் புண்டரிக – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 64/2

மேல்

வெட்டுதலும் (1)

விற்ற மனையாளை வெட்டுதலும் உற்ற துயர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 63/1

மேல்

வெட்டென (5)

வெட்டென பேசேல் – ஆத்திசூடி:1 105/1
கிட்டாதாயின் வெட்டென மற – கொன்றைவேந்தன்:1 16/1
வெட்டென சொல் நீக்கி விண்ணின்பம் வீட்டொடு – அறநெறிச்சாரம்:1 197/3
பொட்ட பொடிக்கும் குரோதத்தை வெட்டென
காய்த்து வர கண்டக்கால் காக்கும் திறலாரே – அறநெறிச்சாரம்:1 206/2,3
சீர்மை தப்பி வெட்டென பேசேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 104/4

மேல்

வெட்டெனவை (1)

வெட்டெனவை மெத்தனவை வெல்லாவாம் வேழத்தில் – நல்வழி:1 33/1

மேல்

வெட்டையிலே (1)

வெட்டையிலே மதி மயங்கி சிறுவருக்கு மணம்பேசி விரும்பி தாலி – விவேகசிந்தாமணி:1 75/3

மேல்

வெடி (2)

விட்ட மின்னோடு ஆங்கு எய்தும் வெடி என தீமை செய்யும் – நீதிநூல்:13 173/1
இடி என கொலை தொழில் இயற்றும் தீ வெடி
பொடியினை மருந்து என புகலல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:34 354/3,4

மேல்

வெடிப்புற (1)

வெடிப்புற பேசு – புதிய-ஆத்திசூடி:1 107/1

மேல்

வெண் (13)

அயில் என கொடிய சொல் அறைதல் எற்றல் வெண்
தயிர் உடை மத்து என தாபம் பல் புரிந்து – நீதிநூல்:18 214/2,3
பாலினை தேனை இன்பாகை நீத்து வெண்
மாலியை மாந்துவோர் மலர் கள் நீத்து மெய் – நீதிநூல்:19 229/1,2
செம் கல் வெண் கல் கரும் கல்லை நவமணிகள் என செல்வர் சேர்ப்பார் யாமும் – நீதிநூல்:30 323/1
விண் கவி மதியை பாலை வெள்ளியை வெண் படாத்தை – நீதிநூல்:47 525/3
சொல் தமிழோர் கொள்வர் சுடரோனால் வெண் பிறைதான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 3/3
மெல்_இயல் கண்ணும் வாயும் புதைத்தனள் வெண் முத்து என்றாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 106/4
துய்ய வெண் நீறு இட்டு அரனை தோத்திரம்செய்து உய்யும் வகை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 106/2
நொய்தாம் திரணத்தின் நொய்து ஆகும் வெண் பஞ்சின் – நீதிவெண்பா:1 8/1
தலைமயிரும் கூர் உகிரும் வெண் பல்லும் தத்தம் – நீதிவெண்பா:1 28/1
வென்றி வரி உகிரும் வெண் கவரிமான் மயிரும் – நீதிவெண்பா:1 29/1
அத்தி மலரும் அரும் காக்கை வெண் நிறமும் – நீதிவெண்பா:1 55/1
சீர் ஆம் வெண் நீற்று திரிபுண்டரம் விடுத்தே – நீதிவெண்பா:1 95/1
வேதன் உயர் தலையும் வெண் தலையாய் வீழ்ந்து பலி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 9/1

மேல்

வெண்கல் (1)

செங்கல் வெண்கல் கருங்கல்லை சேர்த்திட்டோம் இருவர் கல்லும் சீர்தூக்குங்கால் – நீதிநூல்:30 323/2

மேல்

வெண்கலத்தின் (1)

வெண்கலத்தின் ஓசை மிகுமே விரி பசும்பொன் – நீதிவெண்பா:1 35/3

மேல்

வெண்கவி (1)

வெண்கவி புனைந்தேன் என்னை வெகுளுதல் இருளை வேட்டு – நீதிநூல்:47 525/2

மேல்

வெண்காக (1)

குத்தி கொள்ளும் தண்டுலம் வெண்காக இனம் – நன்மதிவெண்பா:1 8/3

மேல்

வெண்டலை (1)

அழியும் வெண்டலை உன் தலை போல் இருந்து அவண் உற்றது அறிவாயே – நீதிநூல்:29 317/4

மேல்

வெண்ணிலா (1)

வெண்ணிலா ஆமோ விளம்பு – நீதிவெண்பா:1 98/4

மேல்

வெண்ணெய் (4)

வெயிலுறு வெண்ணெய் போல் விளியும் உண்மையே – நீதிநூல்:21 248/4
நனை தாடி வெண்ணெய் உரை – அருங்கலச்செப்பு:1 81/2
வேப்பமலர் இஞ்சி வெண்ணெய் அதம்பழம் – அருங்கலச்செப்பு:1 101/1
வித்து இன்றி முத்து ஏன் விளைந்தது வெண்ணெய் சடையன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 85/1

மேல்

வெண்ணைநல்லூர் (1)

வேதியன் ஆளாமே என்று எள்ளாது வெண்ணைநல்லூர்
சோதி வழக்கே புகழ்ந்தார் சோமேசா ஓதில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 12/1,2

மேல்

வெண்தாமரைக்கு (1)

சங்கு வெண்தாமரைக்கு தந்தை தாய் இரவி தண்ணீர் – விவேகசிந்தாமணி:1 13/1

மேல்

வெண்பா (2)

நன்னெறி வெண்பா நாற்பதும் வருமே – நன்னெறி:0 1/2
பிறைசை வரு சாந்த பெயரவன் சொல் வெண்பா
குறை உளது நீக்கி குறையா நிறை மொழியா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 3/1,2
&12 சிவஞான முனிவர் இயற்றிய சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 133/5
&14 இராம பாரதியார் இயற்றிய ஆத்திசூடி வெண்பா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 135/5
&15 நீதி வெண்பா – நீதிவெண்பா:1 108/5
&16 எம்ஆர் ஸ்ரீநிவாசய்யங்கார் இயற்றிய நன்மதி வெண்பா – நன்மதிவெண்பா:1 100/5
&21 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 88/2

மேல்

வெண்பாட்டு (1)

பதி கதையால் நால் ஒழி வெண்பாட்டு இருநூறாக – முதுமொழிமேல்வைப்பு:0 1/1

மேல்

வெண்பாவில் (1)

சீர் கொண்ட வெண்பாவில் செப்புவாம் பேர் கொண்ட – நன்மதிவெண்பா:1 1/2

மேல்

வெண்மதியும் (1)

வீடாத மேன்மையுற்ற வெண்மதியும் வெம் பழியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 137/1

மேல்

வெண்மேனியான் (1)

மோனத்திருக்கும் முழு வெண்மேனியான்
கரு நிறம் கொண்டு பாற்கடல் மிசை கிடப்போன் – புதிய-ஆத்திசூடி:0 1/2,3

மேல்

வெண்மை (3)

சுட்டாலும் வெண்மை தரும் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 4/4
கற்று உயர்ந்த வேதாவின்-கண்ணும் ஒரு வெண்மை கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 503/1
வெண்மை எனப்படுவது யாது எனின் ஒண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 844/3

மேல்

வெந் (1)

வெற்பின் சிறகு அரிய வெந் என்பு அளித்து முனி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 8/1

மேல்

வெந்து (2)

வெந்து வினையும் விடும் – அருங்கலச்செப்பு:1 176/2
அக்கணமே வெந்து விழும் ஆதலால் மிக்க – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 99/2

மேல்

வெந்நீர் (1)

மலரணை கிடத்தல் வருத்தமாம் அன்றோ வார்த்த வெந்நீர் பொறா உடலம் – நீதிநூல்:43 463/2

மேல்

வெப்பத்தால் (1)

வெப்பத்தால் ஆய வியாதியை வெல்வதூஉம் – அறநெறிச்சாரம்:1 46/1

மேல்

வெப்பம் (2)

வெப்பமே என்னார் விதி அறிவார் வெப்பம்
தணிப்பதூஉம் தட்பமே தான் செய் வினையை – அறநெறிச்சாரம்:1 46/2,3
வெப்பம் உற நாண் இலையோ நீ ஒருவன் பிழை புரிய விண் வேந்தன் கையொப்பமுடன் – நீதிநூல்:32 336/3

மேல்

வெப்பமே (1)

வெப்பமே என்னார் விதி அறிவார் வெப்பம் – அறநெறிச்சாரம்:1 46/2

மேல்

வெப்பால் (1)

துப்பினால் கண்டறிந்தார் சோமேசா வெப்பால்
இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாம் தம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 54/2,3

மேல்

வெப்பு (1)

துள்ளு வெப்பு நோய் உழந்தான் சோமேசா எள்ளி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 32/2

மேல்

வெப்புடையவன் (1)

பானு வெப்புடையவன் எனினும் பானுவே – நீதிநூல்:5 51/1

மேல்

வெம் (64)

விட்டு ஒழிவது அல்லால் அவ் வெம் கூற்றம் ஒட்டி – அறநெறிச்சாரம்:1 172/2
ஆயுள்நாள் சில வெம் காமம் அனந்தர் நோய் சோம்பு கொண்ட – நீதிநூல்:3 30/1
போதநாயகனை உன்னா புந்தியே வெம் தீ ஒப்பாம் – நீதிநூல்:3 33/1
அன்ன வெம் துயரை நீக்கும் முன் தான் ஒன்று அயின்றிடான் துயின்றிடான் எவரும் – நீதிநூல்:4 38/3
ஈன வெம் பவ இராவை அகலார் எவருமே – நீதிநூல்:6 57/2
துரித வெம் பவம் உறார் தொல் மறை கிழவரே – நீதிநூல்:6 64/4
பெரு வெம் பிணியாளன் மற்றோர் பிணி பேரும் வண்ணம் – நீதிநூல்:7 66/1
தரும வேடம் தரிக்குதல் வெம் புலி – நீதிநூல்:7 73/2
மதியினை மயக்கி வெம் மறம் விளைத்திடும் – நீதிநூல்:9 91/2
பிணியுறும் ஆதுலர் எனினும் பெரும் செல்வர் நகுலமும் வெம் பெரும் பாம்பும் போல் – நீதிநூல்:12 110/2
துன்னலும் உன்னலும் சுடு வெம் காமத்தீ-தன்னையே – நீதிநூல்:13 164/3
முனைவு கள் காமம் வெம் முரண் முதல் கொலை – நீதிநூல்:18 216/1
மலர்ந்த பூ என அனல் அள்ளச்செய்யும் வெம்
சலம் தரும் பகைவர் கை தனக்கு உள்ளாக்கும் நல் – நீதிநூல்:19 231/2,3
குறுமை சேர் பகையினால் வெம் கொலைசெய்வர் வசையினோடும் – நீதிநூல்:19 234/2
பந்தயம்-தனை பற்றி வெம் சூதினோடு – நீதிநூல்:20 244/1
எலிகள் மார்ச்சாலத்தினிடத்தும் மாக்கள் வெம்
புலியிடத்தினும் சரண்புகுதல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:21 245/3,4
அல்லினில் களவுசெய்பவரை வெம் சிறையில் – நீதிநூல்:21 246/1
விடியாது அவர் நெஞ்சிடை வெம் துயரே – நீதிநூல்:25 288/2
தேளும் பாம்பும் வெம் சின விலங்கினங்களும் நனி வாழ்ந்து – நீதிநூல்:26 297/3
சாடு வெம் கோடையை தலையில் தாங்கியும் – நீதிநூல்:39 402/1
வீரியம் கெட வெம் துயர்க்கு அஞ்சுதல் – நீதிநூல்:42 435/2
அலகு அறு காலம் நரக வெம் தழல் ஆழ்ந்து அயர்வுற ஒண்ணுமோ அவியா – நீதிநூல்:43 463/3
கொலைஞர்-தமை கொலைசெய்து கள்வரை வெம் சிறையிலிட்டு குற்றம் செய்யும் – நீதிநூல்:44 493/1
சே_இழையின் சேடியர் முன் எமக்கு இதம்செய்வான் புலி வெம் சின மா கோகு – நீதிநூல்:44 511/1
வெம் புல நோய் மா மருந்தாம் மேலோனை நூலோனை – நீதிநூல்:47 578/2
வெம் குறை தீர்க்கிற்பார் விழுமியோர் திங்கள் – நன்னெறி:1 10/2
துன்பமுற்றார் வெம் கழுவில் சோமேசா வன்பாம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 17/2
வெம் கரியை பாகரை முன் வீட்டினார் ஏகராய் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 60/1
துவ்வாத வெம் சூரன் சோமேசா அவ்வாறு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 67/2
நல்ல திலகவதியார் மொழியை நம்பி வெம் நோய் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 95/1
வெல்வதே கருமம் அல்லால் வெம் பகை வலிது என்று எண்ணார் – விவேகசிந்தாமணி:1 51/3
வாலி கெட ராமன் ஒரு வாளி தொட்ட வெம் பழிக்கா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 38/1
வெம் சினத்தால் இந்திரன் முன் வெட்டினதால் செம் சரணால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 67/2
பவம் அருளும் பாசம் வெம் பஞ்சேந்திரியம் – நீதிவெண்பா:1 56/3
வெம் திறல் மிக்கோனேனும் மென் மனையை அன்னவள்-தன் – நன்மதிவெண்பா:1 25/1
தீ உரு ஆர் கீழ்கட்கு தேகம் எலாம் வெம் காளம் – நன்மதிவெண்பா:1 54/3
மெய்ம்மை நெறி நிருபன் மீறி ஒழுகுதல் வெம்
கைம்மை பெண் வீட்டில் அதிகாரமுறல் பொய்ம்மை ஒன்றே – நன்மதிவெண்பா:1 64/1,2
விதிப்பயன் நன்று ஆம் காலம் வெம் கான் அடைந்தும் – நன்மதிவெண்பா:1 84/1
வெம் குறளை கூறுவரேல் மிக்க துயர் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 85/3
மா வெம் திறலுள்ளேம் மண்டலத்து யாம் என்றே – நன்மதிவெண்பா:1 87/1
வீயும் காண் நன்மதியே வெம் கண் மதமாவின் – நன்மதிவெண்பா:1 106/3
வெம் துயரால் ஆற்றுவித்த மெல்_இழைக்கு வந்து சொலல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 171/2
சேர்ந்த திண்ணர் வெம் பிறவி தீர்ந்தார் பின் சேராதார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 10/1
வீடாத மேன்மையுற்ற வெண்மதியும் வெம் பழியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 137/1
வெற்றி விசயனுக்கு ஏன் வெம் மூகன் கேடு எண்ணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 204/1
பண்டு வனம் புகுந்தும் பாண்டவர்கள் வெம் பசிநோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 227/1
தெள்ளு புகழ் அல்லமனார் செல் இடத்தும் வெம் சினத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 301/1
வெற்றி திரிசங்கு ஏன் வெம் சினத்தால் தன் குருவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 306/1
வென்றி நெடுஞ்செழியன் வெம் பிழைகள் இன்றி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 431/1
வென்றி சுதாசநன் வெம் செயலால் மன் திருவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 566/1
வென்றி அதிகனும் வெம் மடி கொண்டு ஒன்னாரால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 608/1
யாண்டு சென்று யாண்டும் உளர் ஆகார் வெம் துப்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 895/3
கண்டும் தெளியாமல் கங்கன் ஏன் வெம் களி மீக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 930/1
கோடி அல்லல் கொண்டு குணநிதி ஏன் வெம் சூதை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 936/1
வென்றி உருக்குமன் ஏன் வெம் சூதால் அல்லல் எய்தி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 938/1
பண்டு கலிங்கன் தன் பல் உடைந்தும் வெம் சூதை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 940/1
பண்டு கவலை இன்றி பண்ணியன் ஏன் வெம் களி மீக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1072/1
கண்டு துருமன் முன் கண்ணன் மேல் வெம் பழி மீக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1079/1
விண்டுமதி மேவி நின்றும் வெம் பிரிவை அஞ்சி என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1152/1
ஏனோ வெம் தீயும் இனிது என்றாள் மான வதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1159/1
நேர்ந்து விடைகொடுத்த நிப்புதி பின் வெம் பசலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1181/1
சார்ந்த வெள்ளிவீதியார்-தம் மீது வெம் பசலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1182/1
தேசு மிகு கனகசித்திரை ஏன் வெம் பசப்பை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1184/1
மாது சுதேட்டிணை ஏன் மாலை-தனை வெம் பகையா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1225/1

மேல்

வெம்பி (3)

வென்றி சடாசுரன் முன் வெம்பி பழி நயந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 439/1
வென்றி குமரனார் வெம்பி நின்றும் செய்திலர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 654/1
வேசையரின் சொல்கேட்டு வெம்பி ஏன் பாசதரன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 911/1

மேல்

வெம்பு (2)

வெம்பு துன்பும் ஒன்று என மேவி வாழ்தல் மேன்மையால் – நீதிநூல்:47 596/4
வெம்பு கரிக்கு ஆயிரம்தான் வேண்டுமே வம்பு செறி – நீதிவெண்பா:1 20/2

மேல்

வெம்புவாள் (1)

வெம்புவாள் விழுவாள் பொய்யே மேல் விழுந்து அழுவாள் பொய்யே – விவேகசிந்தாமணி:1 15/1

மேல்

வெம்மை (3)

வெம்மை உடையது அடிசில் விழுப்பொருள்-கண் – அறநெறிச்சாரம்:1 108/1
வெம்மை நீர் அறிந்தோ அறியாமலோ விளம்பீர் – நீதிநூல்:26 293/4
மென் சீத காலத்து வெம்மை தரும் வெம்மை-தனில் – நீதிவெண்பா:1 43/3

மேல்

வெம்மை-தனில் (1)

மென் சீத காலத்து வெம்மை தரும் வெம்மை-தனில்
இன்பு ஆரும் சீதளமாமே – நீதிவெண்பா:1 43/3,4

மேல்

வெம்மையோடு (1)

வெம்மையோடு ஒருவர் ஒருவரை உண்பார் மேலவர் அசடரால் மெலிவர் – நீதிநூல்:5 48/3

மேல்

வெய்து (4)

வெங்காரம் வெய்து எனினும் நோய் தீர்க்கும் மெய் பொடிப்ப – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 58/3
வெய்து உரையால் அக்கணமே வீந்தான் சிசுபாலன் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 57/1
வெருவந்து வெய்து கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 569/4
நெஞ்சத்தார் காதலவராக வெய்து உண்டல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1128/3

மேல்

வெய்துயிர்ப்பர் (1)

விளிவு உன்னி வெய்துயிர்ப்பர் மெய் பயன் கொண்டார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 42/3

மேல்

வெய்துற (1)

மீளவே கொடுக்கினாலே வெய்துற கொட்டலே போல் – விவேகசிந்தாமணி:1 63/2

மேல்

வெய்ய (6)

வெற்புறு வேங்கையின் தோல் வீரன் கை வெய்ய கூர் வேல் – விவேகசிந்தாமணி:1 32/2
வெய்ய அம் மிருகம் தானே கொன்றிட வீழ்ந்த்தது அன்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 116/4
செய்யோன் கிரணம் மிக தீதாமே வெய்ய கதிர் – நீதிவெண்பா:1 93/2
மாறா அமுது உண்ணும் வஞ்சர் எதிர் வெய்ய சொன்னார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 184/1
வெற்றி மிகு கண்ணனுக்கும் வெய்ய துரியோதனன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 188/1
வென்றி உயர் இந்திரனும் வெய்ய கவசரை முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 488/1

மேல்

வெய்யது (1)

வேதாவும் தாழையும் முன் வெய்யது ஒரு பொய் புகன்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 293/1

மேல்

வெய்யராய் (1)

வில்வலன் வாதாவி வெய்யராய் ஊன் தின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 253/1

மேல்

வெய்யவர் (1)

நொய்யவர் என்பவர் வெய்யவர் ஆவர் – கொன்றைவேந்தன்:1 57/1

மேல்

வெய்யவனின் (1)

வெய்யோன் கிரணம் மிக சுடுமே வெய்யவனின்
செய்யோன் கிரணம் மிக தீதாமே வெய்ய கதிர் – நீதிவெண்பா:1 93/1,2

மேல்

வெய்யில் (1)

கனமான வெய்யில் மழை பனி உதவாது அவை இன்றேல் கணம் நில்லாது – நீதிநூல்:41 430/2

மேல்

வெய்யோர்க்கு (1)

வெய்யோர்க்கு வன்சொல் விளம்பு – நன்மதிவெண்பா:1 63/4

மேல்

வெய்யோன் (1)

வெய்யோன் கிரணம் மிக சுடுமே வெய்யவனின் – நீதிவெண்பா:1 93/1

மேல்

வெய்யோனே (1)

விண்ணுக்கு இனிய மணி வெய்யோனே வண்ண நறும் – நீதிவெண்பா:1 76/2

மேல்

வெயர்ப்ப (1)

ஊடி பெறுகுவம்-கொல்லோ நுதல் வெயர்ப்ப
கூடலின் தோன்றிய உப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1328/3,4

மேல்

வெயர்ப்பினான் (1)

கண்ணிலன் உள் வெயர்ப்பினான் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 45/4

மேல்

வெயர்வை (1)

மூக்கதனில் சளி தலையில் பேன் வெயர்வை மலசலங்கள் மூளும் நாற்றம் – நீதிநூல்:29 319/2

மேல்

வெயில் (3)

வேம்பு தேன் ஈயுமோ வெயில் தண் ஆகுமோ – நீதிநூல்:24 277/1
ஒளியினோடு இருள் நிழலொடு வெயில் பொழி உதக – நீதிநூல்:42 439/1
என்பு இலதனை வெயில் போல காயுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 77/3

மேல்

வெயிலாம் (1)

சாய் நிழலும் சுடு வெயிலாம் தாப சுரத்தினர்க்கே – நீதிநூல்:23 270/3

மேல்

வெயிலின் (1)

வெயிலின் முன் இடு தீபம் மின்மினியாம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:28 315/4

மேல்

வெயிலினை (1)

வெயிலினை சோதிசெய்வான் விளக்கிடல் போலும் காகம் – நீதிநூல்:1 1/1

மேல்

வெயிலும் (1)

காய் வெயிலும் மஞ்சள் நிறம் காமாலை கண்ணருக்கே – நீதிநூல்:23 270/2

மேல்

வெயிலுறு (1)

வெயிலுறு வெண்ணெய் போல் விளியும் உண்மையே – நீதிநூல்:21 248/4

மேல்

வெயிலே (1)

தீண்டிய கிரணமதால் தீண்டுதி எனை வெயிலே
தாண்டிய வளி அவர் மெய் தடவி என் உடல் படர்வாய் – நீதிநூல்:12 155/2,3

மேல்

வெரினிட்டு (1)

தக்க படை மண்டும் சமரின் மனம் நெக்கு வெரினிட்டு
அகலேல் நன்மதியே இங்கிதம் கூறும் குரவர் – நன்மதிவெண்பா:1 21/2,3

மேல்

வெரீஇ (2)

வெகுளினும் வாய் வெரீஇ பேரா கவுள் மதத்த – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 44/2
பற்றி நோய்செய பின்பற்றும் பதகரை வெரீஇ விலங்கு – நீதிநூல்:45 519/1

மேல்

வெருட்சியுளோர்க்கு (1)

வெருட்சியுளோர்க்கு எங்கணும் பேய் உரு தோன்றும் எழில் முகத்தை விகற்பம் ஆக்கி – நீதிநூல்:32 343/1

மேல்

வெருண்டு (1)

வெருண்டு விலங்காமல் கா – அறநெறிச்சாரம்:1 226/4

மேல்

வெருவ (1)

வெருவ அவன் மேல் பொய்வழக்கை மெய் போல் கற்பித்து இடர் இழைத்து – நீதிநூல்:21 255/3

மேல்

வெருவந்த (2)

வெருவந்த செய்து ஒழுகும் வெங்கோலன் ஆயின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 57/3
வெருவந்த செய்து ஒழுகும் வெங்கோலன் ஆயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 563/3

மேல்

வெருவந்து (1)

வெருவந்து வெய்து கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 569/4

மேல்

வெருவி (1)

தலை துமியும் தாள் துமித்து என் பலன் என்றாள் வெருவி உடல் சாண் ஆனேனே – நீதிநூல்:44 507/4

மேல்

வெரூஉம் (2)

வெரூஉம் புலி தாக்குறின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 60/4
வெரூஉம் புலி தாக்குறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 599/4

மேல்

வெல் (3)

ஆலம் உகந்தானை மணந்தாள் படையே வெல் படையாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 121/1
வென்றி மிகு சோதனன் ஏன் வெல் படையை பேணி என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 761/1
உறுப்பு அமைந்து ஊறு அஞ்சா வெல் படை வேந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 761/3

மேல்

வெல்ல (5)

உற்ற தன் சீற்றம் மாற்றி உரத்தொடு தனைத்தான் வெல்ல
கற்று அறியான் ஒன்னாராம் கனலிக்கு ஓர் வையே ஆவன் – நீதிநூல்:26 301/2,3
வலுவினால் அவனை வெல்ல வலு ஒன்றும் இல்லை என்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 111/3
மாறன் இறை அருளால் வந்து வெல்ல தோற்ற அளவில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 97/1
வெல்ல தமிழ் பயில் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 86/1
உற்ற மொழி வல்ல உருமணனை வெல்ல வந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 647/1

மேல்

வெல்லம் (1)

உடுக்கவே உடையும் இன்றி உண் சோறும் வெல்லம் ஆமே – விவேகசிந்தாமணி:1 66/4

மேல்

வெல்லல் (1)

இகல் வெல்லல் யார்க்கும் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 647/4

மேல்

வெல்லலாம் (1)

இரும்பு கோணிடில் யானையை வெல்லலாம்
நரம்பு கோணிடில் நாம் அதற்கு என் செய்வோம் – விவேகசிந்தாமணி:1 22/3,4

மேல்

வெல்லாது (4)

சற்றும் வெல்லாது சூழ் தமர் சகோதரர் – நீதிநூல்:11 107/3
சத்தியத்தை வெல்லாது அசத்தியம்தான் நீள் பொறையை – நீதிவெண்பா:1 53/1
மெத்திய கோபமது வெல்லாது பத்தி மிகு – நீதிவெண்பா:1 53/2
புண்ணியத்தை பாவமது வெல்லாது போர் அரக்கர் – நீதிவெண்பா:1 53/3

மேல்

வெல்லாவாம் (1)

வெட்டெனவை மெத்தனவை வெல்லாவாம் வேழத்தில் – நல்வழி:1 33/1

மேல்

வெல்லும் (10)

பொறி ஐந்தும் வெல்லும் வாய் போற்றி செறிவினான் – அறநெறிச்சாரம்:1 186/2
ஒல்லார் விரும்பு பொருள் தந்து வெல்லும் ஒரு நீதி வேந்தன் அனையான் – நீதிநூல்:42 447/4
வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 65/4
வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 103/4
ஒற்றுமை வெல்லும் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 10/1
பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை இகல் வெல்லும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 481/3
பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை இகல் வெல்லும்
வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 481/3,4
நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 495/3
வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 645/4
இல் ஆயின் வெல்லும் படை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 769/4

மேல்

வெல்லுவரோ (1)

கண்ணனைத்தான் வெல்லுவரோ காண் – நீதிவெண்பா:1 53/4

மேல்

வெல்வதற்கு (2)

வினைப்பயனை வெல்வதற்கு வேதம் முதலாம் – நல்வழி:1 37/1
விளையாடி கீரனொடு வெல்வதற்கு செல்லும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 135/1

மேல்

வெல்வது (1)

பற்றியார் வெல்வது அரண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 748/4

மேல்

வெல்வதூஉம் (1)

வெப்பத்தால் ஆய வியாதியை வெல்வதூஉம்
வெப்பமே என்னார் விதி அறிவார் வெப்பம் – அறநெறிச்சாரம்:1 46/1,2

மேல்

வெல்வதே (1)

வெல்வதே கருமம் அல்லால் வெம் பகை வலிது என்று எண்ணார் – விவேகசிந்தாமணி:1 51/3

மேல்

வெல்வான் (1)

இணை முலை மேல் தெறித்திடின் வெல்வான் என்றாள் இவள் மனம் வல் இரும்போ அம்மா – நீதிநூல்:44 494/4

மேல்

வெவ் (5)

உண்டவர்-தமை கொலும் ஓத வெவ் விடம் – நீதிநூல்:13 162/1
ஒருவிட வகைசெயாது ஒழிதல் வெவ் விடம் – நீதிநூல்:18 215/3
கொடிய வெவ் விலங்கை எல்லாம் கோறலே முறை என்றாலும் – நீதிநூல்:45 516/1
வன்மொழியால் வெவ் விடமும் வாய்க்கொள்வார் இன்மொழிதான் – நன்மதிவெண்பா:1 63/2
வென்றி உயர் உக்கிரமன் விக்கிரமன் வெவ் இடரில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 597/1

மேல்

வெவ்வேறு (2)

உடு கணம் யாவும் வெவ்வேறு உதயனாம் ஒவ்வொன்றிற்கும் – நீதிநூல்:3 20/1
அவ் வினைகள் இயற்ற வெவ்வேறு இடம் கருவி சமையமும் வந்து அமைய வேண்டும் – நீதிநூல்:27 305/2

மேல்

வெள் (2)

துளக்குறு வெள் வளையார் தோள் – அறநெறிச்சாரம்:1 92/4
கோல் போன்ற வெள் என்பின் குவை ஒன்றே கண்டனம் செம் குமுத வாயும் – நீதிநூல்:29 318/2

மேல்

வெள்ள (3)

கொள்ள கிடையா குவலயத்தில் வெள்ள
கடல் ஓடி மீண்டும் கரையேறினால் என் – நல்வழி:1 6/2,3
கள்ள புலன் ஐந்தும் காப்பு அமைத்து வெள்ள
பிறவிக்-கண் நீத்தார் பெரும் குணத்தாரை – அறநெறிச்சாரம்:1 139/2,3
உள்ளம் போன்று உள்வழி செல்கிற்பின் வெள்ள நீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1170/3

மேல்

வெள்ளத்தின் (1)

வெள்ளத்தின் மேலும் பல – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 28/4

மேல்

வெள்ளத்து (3)

வெள்ளத்து அனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்-தம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 94/3
வெள்ளத்து அனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்-தம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 595/3
வெள்ளத்து அனைய இடும்பை அறிவுடையான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 622/3

மேல்

வெள்ளம் (5)

பெரு வெள்ளம் சேர்ந்த பின்னர் அதை திருப்ப ஒண்ணுமோ பெருத்து நீண்ட – நீதிநூல்:43 456/1
குணமே குணம் என்க வெள்ளம்
தடுத்தல் அரிதோ தடம் கரைதான் பேர்த்து – நன்னெறி:1 8/2,3
உள்ளம் கனிந்து அறம் செய்து உய்கவே வெள்ளம்
வருவதற்கு முன்னர் அணை கோலி வையார் – நன்னெறி:1 30/2,3
வெள்ளம் என இடும்பை மேவியும் ஏன் மூலர் அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 622/1
கொள்ளாது நீத்தான் குமரேசா வெள்ளம்
அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடிப்பிறந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 954/2,3

மேல்

வெள்ளமதில் (1)

மேவரும் பேரானந்த வெள்ளமதில் தோய்வாயே – நீதிநூல்:47 577/4

மேல்

வெள்ளமாம் (1)

லவம் பல வெள்ளமாம் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 97/1

மேல்

வெள்ளமாய் (1)

வெள்ளமாய் வழிகின்ற விதத்தை மானுமே – நீதிநூல்:22 261/4

மேல்

வெள்ளி (8)

கொஞ்சமும் நம் பொருள் என உன்னாமல் வெள்ளி பொன் எனும் மண் குப்பை-தன்னை – நீதிநூல்:40 410/2
நிதி வெள்ளி உலோகம் என்றும் பெயரிட்டும் விலையிட்டும் நிகழ் அ மண்ணால் – நீதிநூல்:40 415/2
வெள்ளி கொடுத்தல் விலக்கி விழி தோற்று உலகில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 17/1
வெள்ளி வெற்பை எண்ணாது எடுப்பன் என வீறு எய்தி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 68/1
பிணி துக்கம் குருநாள் வாழ்வு போம் தூய வெள்ளி
போடு இவைகள் புன்னைவன பூபாலா மிக்க புதனோடு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 16/2,3
வெள்ளி கெடுவாய் என உரைத்தும் மாவலி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 220/1
வெள்ளி வெறுத்தும் விடப்பன்மன் ஏன் சூழ்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 445/1
வெள்ளி மொழி கேட்டவுடன் வேல் அசுரர் மேல் விரைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 648/1

மேல்

வெள்ளியை (1)

விண் கவி மதியை பாலை வெள்ளியை வெண் படாத்தை – நீதிநூல்:47 525/3

மேல்

வெள்ளிலை (1)

வெள்ளிலை உண்ணா வாயும் மென் மணம்செய் நாதனுடன் – நன்மதிவெண்பா:1 53/1

மேல்

வெள்ளிவீதியார்-தம் (1)

சார்ந்த வெள்ளிவீதியார்-தம் மீது வெம் பசலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1182/1

மேல்

வெள்ளிஅம்பலவாண (1)

உம்பர் உலகு அளவும் ஓங்கு கமலை வெள்ளிஅம்பலவாண
முனிவன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:0 1/3,4

மேல்

வெள்ளெருக்கு (1)

வேதாளம் சேருமே வெள்ளெருக்கு பூக்குமே – நல்வழி:1 23/1

மேல்

வெள்ளை (2)

வெள்ளை களி விடமன் வேட்கையான் தெள்ளி – அறநெறிச்சாரம்:1 5/2
அத்தியின் மலரும் வெள்ளை யாக்கை கொள் காக்கைதானும் – விவேகசிந்தாமணி:1 44/1

மேல்

வெள்ளைக்கு (1)

வெள்ளைக்கு இல்லை கள்ள சிந்தை – கொன்றைவேந்தன்:1 87/1

மேல்

வெளி (1)

வெளி மயக்கு அன்றி சற்றும் மெய் அல உணர்வாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:14 183/4

மேல்

வெளிச்செல்லும் (1)

சினமுளோன் மனை மைந்தர்கள் அவன் வெளிச்செல்லும்
தினம் எலாம் திருவிழவு கொண்டாடுவர் செல்லாது – நீதிநூல்:26 296/1,2

மேல்

வெளிது (1)

காக்கை வெளிது என்பார் என் சொலார் தாய் கொலை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 32/3

மேல்

வெளிப்பட்ட (1)

பண்டு வெளிப்பட்ட பழி அலரை சுச்சுதன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1145/1

மேல்

வெளிப்பட்டு (1)

என்றும் உண்டாகி இறையால் வெளிப்பட்டு
நின்றது நூல் என்று உணர் – அருங்கலச்செப்பு:1 9/1,2

மேல்

வெளிப்படும்-தோறும் (2)

வெளிப்படும்-தோறும் இனிது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 115/4
வெளிப்படும்-தோறும் இனிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1145/4

மேல்

வெளிமான் (1)

பண்டு வெளிமான் பணிந்தான் இளையோன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 978/1

மேல்

வெளியாகாமல் (1)

முன்னம் ஓர் பொய் உரைக்க அ பொய் வெளியாகாமல் மூடும் வண்ணம் – நீதிநூல்:16 195/1

மேல்

வெளியாகும் (1)

மா தரையில் வெளியாகும் அப்பொழுது அ பயன் அழியும் வளரும் துன்பம் – நீதிநூல்:16 198/2

மேல்

வெளியார் (2)

ஒளியார் முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார் முன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 113/3
ஒளியார் முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 714/3

மேல்

வெளியானான் (1)

குன்றி வெளியானான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 928/2

மேல்

வெளியிட்டு (2)

வெளியிட்டு வேறாதல் வேண்டும் கழி பெரும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 55/2
அரிய பொருள் வெளியிட்டு செப்பினை காத்திடல் போலும் ஆன்மாவுக்கே – நீதிநூல்:43 458/3

மேல்

வெளியுறாது (1)

குல மணி வெளியுறாது ஆழ் குரவையூடு ஒளித்திருக்கும் – நீதிநூல்:37 375/1

மேல்

வெளியே (2)

மேதினியில் இருந்து தாய் தந்தை உடல் சேர்ந்து ஒருநாள் வெளியே வந்து அங்கு – நீதிநூல்:41 433/2
இரவினில் என்னுடன் துயின்ற கோதை அடிக்கடி வெளியே ஏகி மீண்டாள் – நீதிநூல்:44 513/1

மேல்

வெளிறு (2)

கரி நிறம் உறும் வெளிறு உடை கரி அணுகின் – நீதிநூல்:31 330/1
இன்மை அரிதே வெளிறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 503/4

மேல்

வெளுத்த (1)

கலை வெளுத்த நேர்த்தி-தனை கண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 129/4

மேல்

வெற்பா (1)

கை சிலை வெற்பா கனத்து கை தளர்ந்தான் நிச்சயமே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 37/2

மேல்

வெற்பின் (2)

காவி விழி மங்கை இவள் கற்பு வெற்பின் வற்பு உளதால் – நீதிநூல்:12 135/4
வெற்பின் சிறகு அரிய வெந் என்பு அளித்து முனி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 8/1

மேல்

வெற்புறு (1)

வெற்புறு வேங்கையின் தோல் வீரன் கை வெய்ய கூர் வேல் – விவேகசிந்தாமணி:1 32/2

மேல்

வெற்பை (2)

வெள்ளி வெற்பை எண்ணாது எடுப்பன் என வீறு எய்தி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 68/1
பரமன் திகிரியை ஏந்திய மைந்தன் பகைவன் வெற்பை
உரம் என்று எடுத்தவன் மாற்றான்-தன் சேவகன் ஒண்_தொடியே – விவேகசிந்தாமணி:1 123/3,4

மேல்

வெற்றி (16)

&5 அதிவீரராம பாண்டியர் இயற்றிய வெற்றி வேற்கை (நறுந்தொகை)

வெற்றிவேற்கை:1 40/5
மற்றையர் தாம் என்றும் மதியாரே வெற்றி நெடும் – நன்னெறி:1 35/2
கொற்றவன் முன் உன் கங்கை_கோத்திரத்தான் வெற்றி புனை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 46/2
வெற்றி பரராசசிங்கம் மேன்மைசெய பெற்றதனால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 70/2
முற்றுணர்வோர் ஒன்றும் மொழியாரே வெற்றி பெரும் – நீதிவெண்பா:1 35/2
வெற்றி மிகு தக்கன் வேள்வி அறம் செய்தும் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 35/1
வெற்றி இலக்குவனும் வேந்தன் உருக்குமனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 147/1
வெற்றி அருணகிரி வில்லி செவி கொய்யாது ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 156/1
வெற்றி மிகு கண்ணனுக்கும் வெய்ய துரியோதனன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 188/1
வெற்றி விசயனுக்கு ஏன் வெம் மூகன் கேடு எண்ணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 204/1
வெற்றி மிகு பிம்பசரன் வேள்வியினை ஏன் தடுத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 259/1
வெற்றி திரிசங்கு ஏன் வெம் சினத்தால் தன் குருவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 306/1
வெற்றி மிகு சீவகன் ஏன் மேவிய எல்லாம் ஒருங்கே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 343/1
வெற்றி முசுகுந்தன் வேந்தருள்ளே வேந்தன் என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 381/1
வெற்றி வசுதேவர் மேலான நல் மகவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 456/1
வெற்றி உயர் அங்கதனை வேந்தனிடம் செல் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 517/1
வீமன் மடையன் என வெற்றி நளன் சூதன் என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1044/1

மேல்

வெற்றிகொண்டான் (1)

ஏனையார்-பால் வெற்றிகொண்டான் நின்னோடு எதிர்த்து இறந்தான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 87/1

மேல்

வெற்றிபெற (1)

குற்றமுற்றார் என்னே குமரேசா வெற்றிபெற
கற்றதனால் ஆய பயன் என்-கொல் வால்_அறிவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 2/2,3

மேல்

வெற்றியினை (1)

நல் தருமன் வெற்றியினை நாடி விராடன் எதிர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 105/1

மேல்

வெற்றியுள்ள (1)

வெற்றியுள்ள பெரியாரை வெறுக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 12/6

மேல்

வெற்றியுறு (1)

கொற்றமுற்று நின்றான் குமரேசா வெற்றியுறு
வாளொடு என் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூலொடு என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 726/2,3

மேல்

வெற்றிவேற்கை (1)

வெற்றிவேற்கை வீரராமன் – வெற்றிவேற்கை:0 2/1

மேல்

வெற்று (1)

வெற்று ஏறு புள் அன்னம் வேதன் அரன் மாலுக்கு – விவேகசிந்தாமணி:1 128/3

மேல்

வெற்றுடம்பு (2)

வெற்றுடம்பு மாய்வன போல் மாயா புகழ் கொண்டு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 6/3
விளைவு உன்னி வெற்றுடம்பு தாங்கார் தளர் நடையது – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 39/2

மேல்

வெற்றுரைக்கு (1)

வெற்றுரைக்கு உண்டு ஓர் வலியுடைமை சொற்ற நீர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 20/2

மேல்

வெறாது (1)

கண்டு வெறாது அன்று கலை சிருங்கர் நன்று என உள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 802/1

மேல்

வெறி (3)

முறி மேனி முத்தம் முறுவல் வெறி நாற்றம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 112/3
கோதை வெறி நாறும் என்று கூறினான் தென்னவன் தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1113/1
முறி மேனி முத்தம் முறுவல் வெறி நாற்றம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1113/3

மேல்

வெறிய (1)

வெஃகி வெறிய செயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 175/4

மேல்

வெறியர் (1)

வெறியர் என்று இகழார் என்றும் மேதினியுள்ளோர் தாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 64/4

மேல்

வெறுக்க (1)

வெற்றியுள்ள பெரியாரை வெறுக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 12/6

மேல்

வெறுக்கும் (1)

நில்லாத செல்வம் அறவோர் வெறுக்கும் நிலையாலும் வான்கதியை அவ் – நீதிநூல்:42 447/1

மேல்

வெறுக்கை (4)

மிளிர் உடல் வருந்தியும் வெறுக்கை ஈட்டி நல் – நீதிநூல்:25 287/2
வீண்செலவு செய்தல் வெறுக்கை இல்லா வறியன் – நன்மதிவெண்பா:1 86/3
உரம் ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அஃது இல்லார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 600/3
ஒளி ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளி ஒருவற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 971/3

மேல்

வெறுக்கையா (1)

மல்லல் வெறுக்கையா மாண் அவை மண்ணுறுத்தும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 3/3

மேல்

வெறுக்கையும் (1)

குலம் விற்று கொள்ளும் வெறுக்கையும் வாய்மை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 61/1

மேல்

வெறுக்கையுள் (1)

வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 761/4

மேல்

வெறுக்கொண்ணாதே (1)

விழைவினால் மறம் புரிதல் நரர்க்கு இயல்பு ஆதலின் அவரை வெறுக்கொண்ணாதே – நீதிநூல்:32 337/4

மேல்

வெறுங்கையோடும் (1)

கடையில் வெறுங்கையோடும் கழிகுவம் நடுவில் சேரும் – நீதிநூல்:30 324/2

மேல்

வெறுத்தக்க (1)

உறுப்பு ஒத்தல் மக்கள் ஒப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க
பண்பு ஒத்தல் ஒப்பது ஆம் ஒப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 993/3,4

மேல்

வெறுத்தது (1)

குலம் என்றே கொள்வது அல்லால் குரை கடல் வெறுத்தது உண்டோ – விவேகசிந்தாமணி:1 102/2

மேல்

வெறுத்தனர் (1)

குடிகெடுக்கும் தொழில் உங்கட்கு இல்லை என வெறுத்தனர் அ குணங்கள் எல்லாம் – நீதிநூல்:44 495/3

மேல்

வெறுத்தனனே (1)

வேண்டும் உருப்பசியை பார்த்தன் வெறுத்தனனே
தூண்டு மறை பரியாய் சோமேசா யாண்டும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 92/1,2

மேல்

வெறுத்தார் (2)

கோனை வெறுத்தார் குமரேசா ஈன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 258/2
கூசி வெறுத்தார் குமரேசா பாசம் மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 923/2

மேல்

வெறுத்தாலும் (1)

வெறுத்தாலும் போமோ விதி – நல்வழி:1 30/4

மேல்

வெறுத்தான் (4)

மைந்தன் எனாமல் அசமஞ்சன்-தனை வெறுத்தான்
சுந்தர செங்கோல் சகரன் சோமேசா முந்தும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 55/1,2
கொள்ளான் வெறுத்தான் குமரேசா கொள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 755/2
கொள்ளான் வெறுத்தான் குமரேசா கொள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 917/2
கொள்ளான் வெறுத்தான் குமரேசா உள்ளபடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 925/2

மேல்

வெறுத்து (4)

வெறுத்து நீ உண்டல் கடன் – அறநெறிச்சாரம்:1 136/4
சிவை அனைய காந்தையரை வெறுத்து அசடர் வேசையரை சேர்வார் மாதோ – நீதிநூல்:44 484/4
காங்கேயன் வேண்ட வெறுத்து உரைத்தாள் கானவர்_மின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 110/1
வில் விசயன் போர் வெறுத்து மீளலுற்றான் கண்ணன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 538/1

மேல்

வெறுத்தும் (1)

வெள்ளி வெறுத்தும் விடப்பன்மன் ஏன் சூழ்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 445/1

மேல்

வெறுப்பன (1)

வெறுப்பன செய்யாமை வெஃகாமை நீக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 159/3

மேல்

வெறுப்பனவும் (1)

வெறுப்பனவும் உண்டு எழுந்து போனக்கால் ஆதன் – அறநெறிச்சாரம்:1 144/3

மேல்

வெறுப்பார்க்கும் (1)

வெறுப்பார்க்கும் நான் மடங்கேன் என்பர் ஒறுத்தியேல் – அறநெறிச்சாரம்:1 109/2

மேல்

வெறுப்பின் (1)

மேவிய விருப்பினோடும் வெறுப்பின் நல் குறிப்பு அறிந்து – நீதிநூல்:15 194/2

மேல்

வெறுப்பினை (1)

பிரியம் வெறுப்பினை உணர்ந்து அவ்வாறு ஒழுகி அவரோடும் பிறந்த மைந்தர் – நீதிநூல்:47 587/3

மேல்

வெறுப்பு (1)

குறிப்பறிந்து காலம் கருதி வெறுப்பு இல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 696/3

மேல்

வெறும் (5)

வெறும் பானை பொங்குமோ மேல் – நல்வழி:1 17/4
வெறும் பேழை தாழ்க்கொளீஇ அற்று – அறநெறிச்சாரம்:1 168/4
மிக்கவர் தாழ்ந்தோர் என்னல் வெறும் பொய்யாம் மேன்மை என்பது – நீதிநூல்:14 178/3
வீணர் பூண்டாலும் தங்கம் வெறும் பொய்யாம் மேற்பூச்சு என்பார் – விவேகசிந்தாமணி:1 33/1
வெறும் உரையால் சென்று கழுவேறும் பிறர் போல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 35/2

மேல்

வெறுமைக்கு (1)

வெறுமைக்கு வித்தாய்விடும் – நல்வழி:1 20/4

மேல்

வென்ற (5)

பின்னைக்கு இனிய மொழி பேசி வென்ற மாயவன் போல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 126/1
சண்டனொடு மிண்டன்-தனை வென்ற சங்கரி-பால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 64/1
இலம் என்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம் வென்ற
புன்மை_இல் காட்சியவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 33/3,4
இலம் என்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம் வென்ற
புன்மை_இல் காட்சியவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 174/3,4
ஒன்னலரை வென்ற நந்தன் ஓர் புலவனை பகைத்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 872/1

மேல்

வென்றது (4)

எய்து வென்றது ஓர் வில் இரங்கேசா வையத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 77/2
புக்கு அதனை வென்றது தன் புத்தியினால் அ கதை போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 13/2
கொண்டு வென்றது என்னே குமரேசா மண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 495/2
கூர வென்றது என்னே குமரேசா நேரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 769/2

மேல்

வென்றதூஉம் (2)

வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம்
தூண்டில் பொன் மீன் விழுங்கி அற்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 141/3,4
வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம்
தூண்டில் பொன் மீன் விழுங்கி அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 931/3,4

மேல்

வென்றவர்க்கு (1)

புல்லும் வினை வென்றவர்க்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 158/2

மேல்

வென்றவள் (1)

திசை_வென்றவள் பதியும் செல்லாது அவள் பின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 138/1

மேல்

வென்றவன் (1)

வென்றவன் சேவடியை வேட்டு வந்து எப்பொழுதும் – அறநெறிச்சாரம்:1 202/3

மேல்

வென்றன (1)

வென்றன நல் ஒழுக்கில் நின்றேம் பிற என்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 17/3

மேல்

வென்றார் (7)

வென்றார் விளங்க விரித்து – அறநெறிச்சாரம்:1 184/4
சூழ் தேரரை வென்றார் சோமேசா தாழ்வு அகல – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 73/2
ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார் அது மன்னும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 133/3
தோன்றி அரன் அருளால் தொண்டர் வென்றார் தோற்று அமணர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 39/1
கூற்றையும் ஏன் வென்றார் குமரேசா சீற்றம் மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 269/2
வென்றார் குமரேசா காத்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 416/2
ஊடலின் தோற்றவர் வென்றார் அது மன்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1327/3

மேல்

வென்றான் (12)

விடம்_உண்டான் கூற்று_உதைத்தான் அலகை_வென்றான் புரம்_எரித்தான் விடையோன் என்ன – நீதிநூல்:44 487/1
ஈர்ந்து வென்றான் வீமன் இரங்கேசா தேர்ந்தக்கால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 50/2
வென்றான் இரங்கேசா மாசில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 80/2
இந்தியத்தை வென்றான் தொடர்ப்பாட்டோடு ஆரம்பம் – அருங்கலச்செப்பு:1 11/1
குன்றாது ஏன் வென்றான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 472/2
குன்றி நின்று ஏன் வென்றான் குமரேசா கன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 488/2
குன்றாமல் வென்றான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 489/2
குன்றாது ஏன் வென்றான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 491/2
ஆற்றா சிகண்டியும் முன் ஆற்றி வென்றான் வீடுமன் நேர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 493/1
வேல் கொண்ட யாரையும் வென்றான் இடபன் செங்கோல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 546/1
குன்றாது வென்றான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 753/2
கூர்ந்து வென்றான் என்னே குமரேசா சேர்ந்து எழுந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1327/2

மேல்

வென்றி (44)

வென்றி சீர் முக்குடையான் வேந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 219/4
வினையில் வென்றி இலாது இங்கு மீண்டதற்கு – நீதிநூல்:12 149/1
அப்பால் செல வென்றி அமையுமே – நீதிநூல்:13 167/4
வேல் அன்று வென்றி தருவது மன்னவன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 55/3
வென்றி வனசரன்தான் வேதியனை காத்தான் முன் – நீதிவெண்பா:1 3/3
வென்றி வரி உகிரும் வெண் கவரிமான் மயிரும் – நீதிவெண்பா:1 29/1
மேல் நிகழ்வது ஏதெனினும் வென்றி என தென் மதுரை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 95/1
வென்றி மதுரையில் முன் மெய் சிறப்பும் பூசனையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 18/1
வென்றி கபிலர் வெகுளியால் ஏன் சகரர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 29/1
வென்றி மிகு காத்தவீரியன் ஓர் ஆவை வெஃகி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 176/1
வென்றி களம் வீழ்ந்தும் வீடுமர் ஏன் சொல்லவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 417/1
வென்றி நெடுஞ்செழியன் வெம் பிழைகள் இன்றி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 431/1
வென்றி சடாசுரன் முன் வெம்பி பழி நயந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 439/1
வென்றி வலன் தனை வியந்து எழுந்தான் ஏன் உடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 474/1
வென்றி விரோசனனும் மெய்மன்னும் ஒப்புரவால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 480/1
வென்றி உயர் இந்திரனும் வெய்ய கவசரை முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 488/1
வென்றி மிகு சகன் ஏன் விந்தமனை தேர்ந்ததனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 507/1
வென்றி இளன் நீகன் வேய்ந்த புகழ் பொச்சாப்பால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 532/1
வேல் அன்று வென்றி தருவது மன்னவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 546/3
வென்றி மிகு சம்பரன் வேண்டிய போது ஏன் உலகோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 552/1
வென்றி சுதாசநன் வெம் செயலால் மன் திருவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 566/1
வென்றி உதயன் அன்று மேவி நின்றான் கண்ணோட்டம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 572/1
வென்றி உயர் உக்கிரமன் விக்கிரமன் வெவ் இடரில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 597/1
வென்றி அதிகனும் வெம் மடி கொண்டு ஒன்னாரால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 608/1
வென்றி மிகு கூற்றுவனார் மேதினி எல்லாம் ஒருங்கே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 610/1
வென்றி சுதரிசனன் மெய் வருந்தி ஏன் முயன்றான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 619/1
வென்றி சிவேதன் ஏன் வேட்கையுற சொல்லி நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 643/1
வென்றி குமரனார் வெம்பி நின்றும் செய்திலர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 654/1
வென்றி இராவணி செய் வேள்வியிடை தோன்றியதால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 663/1
வென்றி மிகு சிங்கமுகன் வேண்டிநின்ற எல்லாம் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 666/1
வென்றி மிகு தித்தன் நின்றான் வீமன் விரைந்து ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 672/1
தெள்ளு புகழ் வில்லவன் முன் செய் வினையால் வென்றி ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 678/1
வென்றி வினை உரைப்பான் பண்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 683/4
வென்றி புகழேந்தி வேத்தவையில் மாற்றம் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 725/1
வென்றி மிகு சோதனன் ஏன் வெல் படையை பேணி என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 761/1
வென்றி அனரண்யன் மெய் படை போர் வன்கண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 764/1
வென்றி அதிகாயன் வீரமொழி பிழைத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 779/1
வென்றி சதவிந்து ஏன் மெய்மை இலா சாலுவன் கேள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 811/1
வென்றி நரவாணன் மேவலனை மேவி நண்பு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 830/1
வென்றி கனகவிசயர் இகல்கொண்டதனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 860/1
வென்றி யசோதரன் ஏன் மிக்க மனை விழைவால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 901/1
வென்றி உருக்குமன் ஏன் வெம் சூதால் அல்லல் எய்தி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 938/1
வென்றி பிரதத்தன் மேவிய ஓர் புன்செயலால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 965/1
வென்றி மிகு கோசிகனும் மெல்_நுதலை கண்டவுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1088/1

மேல்

வென்றிடினும் (2)

வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 141/3
வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 931/3

மேல்

வென்றியாம் (1)

ஏய போரில் எதிர்ந்திட வென்றியாம்
மாய போர் செய் மடந்தையர்க்கு புறமா – நீதிநூல்:13 167/2,3

மேல்

வென்றியோ (1)

கண்_நுதல்-பால் சென்றது காமனுக்கு வென்றியோ
எண்ணமிலான் போலும் எதிர்ந்து இறந்தான் நண்ணி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 81/1,2

மேல்

வென்றீக (1)

வினை கலந்து வென்றீக வேந்தன் மனை கலந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1268/3

மேல்

வென்று (13)

வேற்று இலிங்கம் தோன்றும் வென்று – அறநெறிச்சாரம்:1 221/4
கட்டம் மேவும் கழகத்தில் வென்று கொள் – நீதிநூல்:20 242/3
வன் சமர் நட்பால் வென்று மா நிலம் ஆள தருமன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 10/1
மெய்த்த திருவள்ளுவனார் வென்று உயர்ந்தார் கல்வி நலம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 41/1
உக்கிரனார் மேருவை வென்று ஒண் நிதியம் பெற்றமையால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 76/1
திருவினை வென்று வாழ் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 44/1
ருசி பல வென்று உணர் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 92/1
வென்று மீண்டான் குமரேசா மண்டியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 383/2
சென்று அரிய தெவ் எயிலை செம்பியன் வென்று முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 483/1
வானுலகை வென்று வந்தும் மண்ணுலகில் கட்டுண்டான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 496/1
ஓர் துணையும் இல்லாமல் ஒன்னலரை வென்று அசன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 497/1
தண்டாத ஊழையும் முன் சாவித்திரி வென்று
கொண்டாள் ஈது என்னே குமரேசா மண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 620/1,2
தேடி பொருள் சென்று சேர்த்தான் பகை வென்று
கூடினன் ஏன் தத்தன் குமரேசா ஓடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 759/1,2

மேல்

வென்றுவிடல் (1)

தகுதியான் வென்றுவிடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 158/4

மேல்