வி – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

விக்கி 1
விக்கிரமன் 4
விக்கிரமாதித்தன் 1
விக்கிரமார்க்கன் 1
விக்குள் 1
விகர்னன் 2
விகற்பம் 2
விகற்பமாம் 1
விகற்பமும் 1
விச்சனிடம் 1
விச்சாதரரும் 1
விச்சுவவுருவன் 1
விச்சை 2
விச்சையும் 1
விஜயன் 1
விசயதரன் 1
விசயர் 1
விசயர்க்கு 1
விசயன் 8
விசயனால் 1
விசயனுக்கு 1
விசயனும் 1
விசயனை 1
விசயை 2
விசாரம் 1
விசாரியாமல் 1
விசாலமாம் 1
விசாலன் 1
விசாலை 1
விசிகநூல் 1
விசும்பின் 3
விசும்புளார் 1
விசும்பை 1
விசேட 1
விசை 1
விசையினொடும் 1
விசையொடும் 1
விசையோடு 1
விஞ்சி 1
விஞ்சிய 1
விஞ்சும் 1
விட்ட 4
விட்டக்கால் 2
விட்டார் 4
விட்டாரை 1
விட்டாலும் 1
விட்டான் 13
விட்டிருக்கும் 1
விட்டு 28
விட்டுணு 1
விட்டும் 1
விட்டுவிடா 1
விட்டேம் 2
விட்டொழியும் 1
விட 4
விடக்காம் 1
விடக்கு 2
விடக்கு_ஊர்தி 1
விடகாரி 1
விடத்தை 1
விடத்தையும் 1
விடதரம் 1
விடதாரி 1
விடப்பன்மன் 1
விடம் 17
விடம்_உண்டான் 1
விடம்கொடுக்கில் 1
விடமது 1
விடமன் 1
விடமாம் 1
விடமும் 1
விடமே 1
விடயத்தில் 1
விடல் 19
விடலே 1
விடற்கு 2
விடா 4
விடாத 1
விடாது 1
விடாநோய் 1
விடாய் 1
விடாஅ 2
விடாஅதவர்க்கு 1
விடாஅது 1
விடாஅர் 1
விடிந்து 1
விடியலில் 2
விடியாது 2
விடில் 1
விடின் 1
விடு 6
விடு-காறும் 1
விடுத்தல் 2
விடுத்தனன் 1
விடுத்தார் 2
விடுத்தான் 5
விடுத்து 5
விடுத்தே 2
விடுத்தோர்க்கே 1
விடுதல் 1
விடும் 4
விடுவது 1
விடுவாரோடு 1
விடுவானேல் 1
விடுவிக்கும் 1
விடேல் 4
விடேன் 1
விடை 2
விடைகொடுத்த 1
விடைகொடுத்து 1
விடையோன் 1
விண் 19
விண்-தன்னை 1
விண்_நாடர் 1
விண்ட 2
விண்டவர் 1
விண்டாரை 1
விண்டு 4
விண்டுமதி 1
விண்ணவர்கோன் 1
விண்ணவரும் 1
விண்ணின் 1
விண்ணின்_கோனே 1
விண்ணின்பம் 1
விண்ணுக்கு 1
விண்ணும் 1
விண்ணுவும் 1
விண்ணுறுவார்க்கு 1
வித்தக 1
வித்தகநூல் 1
வித்தகர்க்கு 1
வித்தகா 3
வித்தமே 1
வித்தாக 1
வித்தாம் 1
வித்தாய்விடும் 1
வித்தால் 1
வித்தி 3
வித்தியாசாலை 1
வித்து 10
வித்தும் 2
வித்தை 4
வித்தையே 1
விதங்களும் 1
விதத்தாலும் 1
விதத்தினாலும் 1
விதத்தும் 1
விதத்தை 1
விதந்து 1
விதம் 3
விதர்ப்பை 1
விதவிதம் 1
விதவையை 1
விதானம் 1
விதி 13
விதிக்கு 1
விதிகளினுள் 1
விதித்தவழி 1
விதித்தனவே 1
விதித்தால் 1
விதிநூல் 1
விதிப்பட்ட 1
விதிப்பயன் 1
விதிப்பயன்தான் 1
விதியால் 1
விதியின் 3
விதியே 1
விதிர்த்து 1
விதிர்ப்பார் 1
விதிர்ப்பு 1
விதிரார் 2
விதுப்புற்று 1
விதுரன் 6
விதூமன் 1
விதேகம் 1
விதை 3
விதைத்தாலும் 1
விதைத்து 3
விதைப்பது 1
விதையினை 1
விந்தமலை 1
விந்தமனை 1
விந்துமதி 1
விந்தை 4
விநயமாலை 1
விநாயகன் 1
விநோத 1
விப்பிரநாராயணன் 1
விப்பிரனை 1
விபசார 1
விபசித்திற்கும் 1
விபசித்து 1
விபவம் 1
விபீடணன் 1
விபுதரே 1
விபுலன் 1
விம்மாது 1
விம்மி 2
விமல 1
விமலர் 1
விமலர்க்கும் 1
விமலன் 1
விமலனை 1
விமலை 1
விமானத்தை 1
விமானம் 1
விமோசனம் 1
வியக்குமாறு 1
வியத்தல் 1
வியந்தரும் 1
வியந்தான் 2
வியந்து 6
வியப்பாம் 1
வியப்பாவது 1
வியப்பிப்பான் 1
வியப்பு 4
வியப்புற 1
வியப்போ 1
வியர்வையுற 1
வியல் 1
வியவற்க 1
வியவாமை 1
வியவார் 1
வியன் 11
வியாகரணநூல் 1
வியாகரணம் 1
வியாசர் 1
வியாசன் 1
வியாசனை 1
வியாதன் 2
வியாதி 2
வியாதியை 1
விரகாய் 1
விரகினால் 1
விரத்தி 1
விரத 1
விரதக்கு 1
விரதங்கள் 1
விரதம் 10
விரதன் 1
விரதி 1
விரல் 1
விரல்வைத்து 1
விரலை 1
விரவலரை 1
விரவிய 1
விரவும் 1
விரவுறுங்காறும் 1
விராடன் 4
விராதல் 1
விராய் 1
விரி 9
விரிசிகையின் 1
விரித்து 5
விரிப்பர் 1
விரிப்பன் 1
விரிப்பார் 1
விரிப்பினும் 1
விரியும் 1
விரிவு 1
விருகமும் 1
விருச்சிகரும் 1
விருட்சாதி 1
விருத்தம் 1
விருத்தருக்கும் 1
விருத்தி 1
விருத்திரன் 1
விருத்தை 2
விருந்தாய் 1
விருந்திடாய் 1
விருந்திலோர்க்கு 1
விருந்தின் 1
விருந்தினர் 1
விருந்து 24
விருந்தை 2
விருந்தோடு 2
விருந்தோம்பல் 2
விருந்தோம்பி 1
விருந்தோம்பும் 1
விருப்பம் 1
விருப்பமொடு 1
விருப்பாய் 1
விருப்பாலே 1
விருப்பினோடும் 1
விருப்பு 5
விரும்பல் 3
விரும்பா 1
விரும்பார்கள் 1
விரும்பி 3
விரும்பிடான் 1
விரும்பினோர்க்கே 1
விரும்பு 10
விரும்புதல் 1
விரும்பும் 11
விரும்புமே 1
விரும்புவர்கள் 1
விரும்புவார் 3
விரும்புவாரும் 1
விரும்புவோர் 1
விரும்புவோரும் 1
விரும்பேல் 6
விரேசனம் 1
விரை 4
விரைகுவார் 1
விரைத்தாலும் 1
விரைந்ததே 1
விரைந்தாள் 1
விரைந்தான் 1
விரைந்து 18
விரைய 1
விரைவாய் 1
விரைவில் 2
விரைவின் 1
விரைவுற்று 1
விரைவொடும் 1
விரோசனன் 1
விரோசனனும் 1
வில் 15
வில்லங்கம் 1
வில்லது 1
வில்லம் 1
வில்லவன் 1
வில்லாண்மை 1
வில்லாமல் 1
வில்லி 3
வில்லுக்கு 1
வில்லோன் 1
வில்வலன் 3
வில்வலனும் 1
விலக்க 1
விலக்கப்போமோ 1
விலக்கல் 1
விலக்கி 2
விலக்கிய 1
விலக்கினோர்க்கு 1
விலக்கினோரும் 1
விலக்குவர் 1
விலக்குவார் 1
விலக்கேல் 2
விலக 2
விலகல் 1
விலகி 2
விலகினான் 1
விலகும்-கொல்லோ 1
விலங்காமல் 1
விலங்காய் 1
விலங்கிடாது 1
விலங்கிற்கு 1
விலங்கின் 3
விலங்கின 1
விலங்கினங்கட்கு 1
விலங்கினங்களும் 1
விலங்கினம் 1
விலங்கினுக்கும் 1
விலங்கினை 2
விலங்கு 14
விலங்குகள் 2
விலங்கும் 5
விலங்கை 7
விலங்கொடு 1
விலா 1
விலாசவதி 1
விலை 14
விலைகூறி 1
விலைகொளல் 1
விலைசெய்ய 1
விலைப்-பொருட்டால் 1
விலைமகட்கு 1
விலைமகட்கென்று 1
விலைமாது 3
விலைமாதை 3
விலையா 1
விலையிட்டும் 1
விலோசனமும் 1
விவாத 1
விவாதம் 2
விவேக 1
விவேகம் 1
விழ 2
விழல் 1
விழலர் 1
விழா 1
விழாது 1
விழி 18
விழிக்குங்கால் 2
விழித்த 1
விழித்தாள் 1
விழித்திடல் 1
விழித்திருந்தார் 1
விழித்து 2
விழிப்ப 1
விழிப்பது 1
விழியர்க்கு 1
விழியற்றவன் 1
விழியா 1
விழியாய் 2
விழியார் 6
விழியார்-தம் 1
விழியான் 1
விழியினால் 1
விழியுடையாரும் 1
விழியும் 2
விழியே 1
விழியோ 1
விழினும் 1
விழு 4
விழுக்குணம் 1
விழுங்க 2
விழுங்காயோ 1
விழுங்கி 2
விழுங்கேல் 1
விழுச்சார்வு 1
விழுத்து 1
விழுந்து 2
விழுப்பத்து 1
விழுப்பம் 2
விழுப்புண் 1
விழுப்பொருள்-கண் 1
விழும் 5
விழுமம் 4
விழுமியார் 1
விழுமியோர் 2
விழுவாள் 1
விழை 1
விழைதல் 1
விழைந்த 2
விழைந்தான் 2
விழைந்திலார் 1
விழைந்து 7
விழைந்தே 1
விழைந்தோன் 1
விழைப 1
விழையப்படுப 1
விழையா 1
விழையாதவர்க்கு 1
விழையாதான் 1
விழையாமை 2
விழையார் 2
விழையான் 2
விழையும் 4
விழைவதூஉம் 2
விழைவார் 4
விழைவார்க்கு 4
விழைவால் 1
விழைவான் 2
விழைவின்பத்தால் 1
விழைவின்மையால் 1
விழைவினால் 1
விழைவோரை 1
விள் 4
விள்ளா 1
விள்ளாமல் 1
விள்ளுங்கால் 1
விள்ளும் 3
விள்ளேல் 2
விளக்கம் 5
விளக்கலோடு 1
விளக்காம் 1
விளக்கி 3
விளக்கிடல் 1
விளக்கின் 1
விளக்கினை 2
விளக்கு 8
விளக்குதல் 1
விளக்கும் 3
விளக்கே 3
விளங்க 1
விளங்கல் 1
விளங்கனியின் 1
விளங்கி 1
விளங்கிடவே 1
விளங்கிடும் 1
விளங்கில் 1
விளங்கிலானேல் 1
விளங்கு 1
விளங்கும் 6
விளங்குமே 1
விளங்குவார் 1
விளம்ப 1
விளம்பல் 2
விளம்பலாம் 1
விளம்பாது 1
விளம்பீர் 1
விளம்பு 4
விளம்பும் 1
விளம்புவாயே 1
விளம்பேல் 2
விளிக்க 1
விளித்தான் 1
விளித்து 3
விளிந்தாரின் 1
விளிந்து 2
விளியாது 1
விளியும் 4
விளிவு 2
விளை 3
விளை-வயின் 1
விளைக்கின்ற 1
விளைக்கும் 5
விளைக 1
விளைத்திடும் 2
விளைத்து 3
விளைந்த 2
விளைந்தது 1
விளைநிலம் 1
விளைநிலமா 1
விளைப்ப 1
விளைய 1
விளையா 1
விளையாட்டு 1
விளையாடல் 1
விளையாடி 1
விளையாடு 1
விளையாடேல் 2
விளையாவாம் 1
விளையினும் 1
விளையும் 2
விளையுமே 1
விளையுமோ 1
விளையுளும் 2
விளைவது 2
விளைவால் 1
விளைவின்-கண் 1
விளைவினை 1
விளைவு 7
விளைவு_இல் 1
விளைவும் 3
விற்க 1
விற்ப 1
விற்பன 1
விற்பாய் 1
விற்பார் 1
விற்ற 1
விற்றல் 1
விற்றற்கு 1
விற்றாளே 1
விற்றிடும் 1
விற்று 8
விற்றும் 4
விற்றுவிடல் 1
விறகாம் 1
விறகு 3
விறல் 6
விறலி 1
விறலொடு 1
வினவ 2
வினவிட 1
வினவில் 1
வினவு 1
வினாய் 2
வினாவி 1
வினை 108
வினைக்-கண் 3
வினைக்கு 4
வினைகள் 2
வினைகளாமே 1
வினைகளினால் 1
வினைப்பகை 1
வினைப்பயன் 1
வினைப்பயன்-கொல் 1
வினைப்பயனை 1
வினைப்பாடு 1
வினைபடு 1
வினைமேல் 1
வினையமோடு 1
வினையர் 2
வினையவர் 1
வினையால் 9
வினையான் 4
வினையில் 1
வினையின் 4
வினையினுக்கு 1
வினையும் 7
வினையை 7
வினையையும் 1

விக்கி (1)

விசிகநூல் கற்க முயல்வது போலும் கபம் மிஞ்சி விக்கி சிக்கி – நீதிநூல்:43 449/3

மேல்

விக்கிரமன் (4)

தெவ்வை இளந்தை என்று செப்பியே விக்கிரமன்
எவ்வம் மிக உற்றான் இரங்கேசா வவ்வி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 88/1,2
விக்கிரமன் மற்றொருத்தி வேட்கையுற்றும் தேடி நொந்தாள் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 130/1
வென்றி உயர் உக்கிரமன் விக்கிரமன் வெவ் இடரில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 597/1
ஓர்ந்து அமையா விக்கிரமன் உற்றான் பகைக்கு எளிதாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 863/1

மேல்

விக்கிரமாதித்தன் (1)

செய்ய புகழ் விக்கிரமாதித்தன் ஒரு தட்டார – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 19/1

மேல்

விக்கிரமார்க்கன் (1)

மண்டு புகழ் விக்கிரமார்க்கன் அமைச்சு உரை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 389/1

மேல்

விக்குள் (1)

நா செற்று விக்குள் மேல்வாரா முன் நல் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 335/3

மேல்

விகர்னன் (2)

மாறு_இல் விகர்னன் சொல் மன்னன் அவையில் செப்பம் என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 119/1
அன்று விகர்னன் அவை அறியாமல் சொல்லி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 713/1

மேல்

விகற்பம் (2)

வெருட்சியுளோர்க்கு எங்கணும் பேய் உரு தோன்றும் எழில் முகத்தை விகற்பம் ஆக்கி – நீதிநூல்:32 343/1
வேல் எனும் விழியர்க்கு ஓர் விகற்பம் கூறுவர் – நீதிநூல்:47 592/2

மேல்

விகற்பமாம் (1)

சித்தமும் அவசமாம் செயல் விகற்பமாம்
நித்தமும் மரணமாம் நெடிய துன்பமாம் – நீதிநூல்:19 228/1,2

மேல்

விகற்பமும் (1)

வேறுவேறான சீவ விகற்பமும் நிறம் பல் வாய்ந்து – நீதிநூல்:47 533/1

மேல்

விச்சனிடம் (1)

வேறாய் உடற்றி நின்ற விச்சனிடம் பின் கபிலர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 818/1

மேல்

விச்சாதரரும் (1)

விச்சாதரரும் பலதேவரும் ஆவர் – அருங்கலச்செப்பு:1 55/1

மேல்

விச்சுவவுருவன் (1)

கோடினான் நெஞ்சம் குரு விச்சுவவுருவன்
கூடினான் கேடு ஏன் குமரேசா வாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 116/1,2

மேல்

விச்சை (2)

விச்சை பெற்ற வேத வியாசனை பார் நிச்சயமே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 11/2
நல் நசையாய் விச்சை நவிலா வாய் அன்னையை கூஉய் – நன்மதிவெண்பா:1 12/1

மேல்

விச்சையும் (1)

விச்சையும் அறமும் மூப்பு மேவும் முன் தம் மகார்க்கு – நீதிநூல்:47 591/2

மேல்

விச1யன் (1)

சந்யாசியாய் விச1யன் தார்_குழலை கொண்டு அகன்றான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 28/1

மேல்

விசயதரன் (1)

ஒற்றரை முன் கண்ணா உவந்து ஏன் விசயதரன்
கொற்றமுற கொண்டான் குமரேசா உற்று அறியும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 581/1,2

மேல்

விசயர் (1)

உற்ற விசயர் உணர்ந்தார் சுயோதனன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 705/1

மேல்

விசயர்க்கு (1)

தோற்று விசயர்க்கு அளித்தான் சோமேசா போற்றிடினும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 108/2

மேல்

விசயன் (8)

வீசு புகழ் விசயன் வில் தழும்பு சென்னியின் மேல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 60/1
சிந்தையில்வைத்து எண்ணினனோ தேர் விசயன் பைந்தமிழோர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 74/2
வில் விசயன் போர் வெறுத்து மீளலுற்றான் கண்ணன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 538/1
தேன் ஆர் கனி உகுத்தான் தேர் விசயன் பின் இரங்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 655/1
பண்டு விசயன் படிறு அறிந்தும் ஏன் பழைமைகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 801/1
மங்கை நல்லாள் தோன்ற மனமுடைந்தான் வில் விசயன்
கொங்கை நிலை கண்டு ஏன் குமரேசா பொங்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1087/1,2
மென் தோள் சுபத்திரையின் மெய் முயக்கை ஏன் விசயன்
குன்றாது உவந்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1107/1,2
திண் தோள் விசயன் ஏன் சித்ராங்கி செய் துனியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1306/1

மேல்

விசயனால் (1)

சிந்துபதி தந்தையொடு தேர் விசயனால் இறந்தான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 38/1

மேல்

விசயனுக்கு (1)

வெற்றி விசயனுக்கு ஏன் வெம் மூகன் கேடு எண்ணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 204/1

மேல்

விசயனும் (1)

நாடி விசயனும் நந்தனும் நல்லாரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 444/1

மேல்

விசயனை (1)

கன்னனை கொன்று விசயனை காத்த கவத்துவ இராமகிருட்டிணனே – விவேகசிந்தாமணி:1 126/4

மேல்

விசயை (2)

கொற்ற விசயை குமரேசா முற்றியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 69/2
ஏனோ விசயை இதழ் நீரை வான் அமிழ்தா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1121/1

மேல்

விசாரம் (1)

அரிய மந்திரம் விசாரம் ஆண்மை இங்கு இவைகள் எல்லாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 65/3

மேல்

விசாரியாமல் (1)

நல்லவர் விசாரியாமல் செய்வாரோ நரி சொல்கேட்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 45/2

மேல்

விசாலமாம் (1)

மக்கள் பலர் உளார் மகி விசாலமாம்
பக்கம் அவர் தினம் படைப்பர் ஓர் நலம் – நீதிநூல்:27 307/1,2

மேல்

விசாலன் (1)

வள்ளல் விசாலன் ஏன் வஞ்சனைசெய் சாலுவனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 819/1

மேல்

விசாலை (1)

ஓர்ந்து விசாலை தன் உள் மறைத்தும் காமம் மீக்கூர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1253/1

மேல்

விசிகநூல் (1)

விசிகநூல் கற்க முயல்வது போலும் கபம் மிஞ்சி விக்கி சிக்கி – நீதிநூல்:43 449/3

மேல்

விசும்பின் (3)

விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்று ஆங்கே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 7/3
விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்று ஆங்கே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 16/3
குடிப்பிறந்தார்-கண் விளங்கும் குற்றம் விசும்பின்
மதிக்-கண் மறு போல் உயர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 957/3,4

மேல்

விசும்புளார் (1)

ஐந்து அவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்புளார் கோமான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 25/3

மேல்

விசும்பை (1)

பூதம் யாவுக்கும் ஏணாய் பொருந்திய விசும்பை காற்றை – நீதிநூல்:2 11/1

மேல்

விசேட (1)

காட்சி விசேட உணர்வும் ஒழுக்கமும் – அருங்கலச்செப்பு:1 43/1

மேல்

விசை (1)

எய்யா அம்பே வல் விசை மாறி இறும் என்று – நீதிநூல்:25 290/1

மேல்

விசையினொடும் (1)

விசையினொடும் அவை அசைவது இலை எனில் விளியும் எனல் நிசம் நரர்கள் தம் – நீதிநூல்:25 291/2

மேல்

விசையொடும் (1)

ஓத அரு விசையொடும் ஓடும் நாள் என – நீதிநூல்:20 239/1

மேல்

விசையோடு (1)

வாயு வல் விசையோடு எய்தின் மகியினோடு உயிர்கள் யாவும் – நீதிநூல்:47 544/1

மேல்

விஞ்சி (1)

கருமமதில் முயல் என்றால் பின்னை ஆகட்டும் என்றாய் கசடு விஞ்சி
ஒரு மலை போல் ஆன பின் எவ்வாறு அதை நீ சாம் பருவத்து ஒழிப்பாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 456/3,4

மேல்

விஞ்சிய (1)

விஞ்சிய ஆவல் தீவினைகள் யாவுமே – நீதிநூல்:19 233/3

மேல்

விஞ்சும் (1)

எஞ்சுதலை உற்றான் இரங்கேசா விஞ்சும்
மடிமை குடிமைக்-கண் தங்கின் தன் ஒன்னார்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 61/2,3

மேல்

விட்ட (4)

மறவுரை விட்ட செவி – அறநெறிச்சாரம்:1 198/4
விட்ட மின்னோடு ஆங்கு எய்தும் வெடி என தீமை செய்யும் – நீதிநூல்:13 173/1
விலைமகட்கென்று அயலகத்தில் கன்னமிட்டு துளை வழி உள் விட்ட தாளை – நீதிநூல்:44 507/1
கண்டு உலைந்தது என்று விட்ட கட்டியனை தத்தன் எண்ணிக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 799/1

மேல்

விட்டக்கால் (2)

பெற்றி புணை_அன்னார் பேர்த்து உண்ணா விட்டக்கால்
எற்றான் உயப்போம் உலகு – அறநெறிச்சாரம்:1 174/3,4
விட்டக்கால் கேட்க மறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 695/4

மேல்

விட்டார் (4)

விட்டாரை அல்லால் கொளல் வேண்டா விட்டார்
பொறி சுணங்கு மென் முலை பொன்_அன்னாய் உய்ப்பர் – அறநெறிச்சாரம்:1 95/2,3
கொண்டுவந்து விட்டார் குமரேசா மண்டி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 314/2
கூறாது ஏன் விட்டார் குமரேசா ஆறாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 818/2
கொண்டிலர் ஏன் விட்டார் குமரேசா கண்டு என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 961/2

மேல்

விட்டாரை (1)

விட்டாரை அல்லால் கொளல் வேண்டா விட்டார் – அறநெறிச்சாரம்:1 95/2

மேல்

விட்டாலும் (1)

விட்டாலும் தேள் கொட்டாவிட்டாலும் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 31/3

மேல்

விட்டான் (13)

தேசம் சொல் பத்ரகிரி சிந்தையின் மூவாசை விட்டான்
ஈசன் பரவும் இரங்கேசா பாச – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 37/1,2
சோர்ந்து தனது ஆவி விட்டான் சோமேசா ஆய்ந்து உணர்ந்தோர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 33/2
கொண்டிலன் ஏன் விட்டான் குமரேசா கொண்டதொரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 19/2
கொல்வினை ஏன் விட்டான் குமரேசா சொல்லில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 40/2
கொண்டு அகற்றி விட்டான் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 148/2
கொண்டிலன் ஏன் விட்டான் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 190/2
கொற்ற நளன் விட்டான் குமரேசா எற்றேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 316/2
குற்றம் என விட்டான் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 343/2
கொண்டு விட்டான் கானில் குமரேசா மிண்டியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 426/2
கொற்றவன் ஏன் விட்டான் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 517/2
கொண்ட தேர் விட்டான் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 575/2
கொண்டு நலன் விட்டான் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 831/2
குற்றம் என்று ஏன் விட்டான் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 912/2

மேல்

விட்டிருக்கும் (1)

நன்மை புரியாது நாள் உலப்ப விட்டிருக்கும்
புன்மை பெரிது புறம் – அறநெறிச்சாரம்:1 18/3,4

மேல்

விட்டு (28)

குறை கருமம் விட்டு உரைப்பின் கொள்ள உலவா – அறநெறிச்சாரம்:1 25/1
குருட்டு செவிடர்கள் கோல் விட்டு தம்முள் – அறநெறிச்சாரம்:1 48/1
விட்டு எழுங்கால் என் ஆவாய் சொல் – அறநெறிச்சாரம்:1 90/4
விட்டு ஒழிவது அல்லால் அவ் வெம் கூற்றம் ஒட்டி – அறநெறிச்சாரம்:1 172/2
ஏந்தலாம் தந்தையை தாய் சகியர் கோயிலை விட்டு ஓர் எளியர் சிற்றில் – நீதிநூல்:12 122/1
பின்பு அவர்தாம் என்னை விட்டு பிரிவது எவ்வாறு உரை சகியே – நீதிநூல்:12 139/4
தொழுதகு கற்புடையார் தன் துணைவரை விட்டு அகல்வாரோ – நீதிநூல்:12 141/4
பெய்தவன்-தனை விட்டு அ கல் பிளந்திட பொரலும் கையால் – நீதிநூல்:26 299/3
எய்தவன்-தனை விட்டு அம்பை முனிதலும் ஏய்க்குமாலோ – நீதிநூல்:26 299/4
முன் பிறந்து வளர்ந்தது-கொல் இனி உனை விட்டு அகலாதோ முதிர்ந்து நீ தான் – நீதிநூல்:40 405/3
அத்தம் என நம்பினார் அவர்களை விட்டு அகன்று உன் கை அமர்ந்தது இன்னும் – நீதிநூல்:40 414/2
அறிந்து நீர் விட்டு அனுங்கலை ஒக்குமே – நீதிநூல்:42 436/4
ஒன்பது வாயில் விட்டு இங்கு உரி எனும் கூரை வேய்ந்து – நீதிநூல்:47 535/3
தாக்கி நிமி வதிட்டர் சாபத்தால் தம் உடல் விட்டு
ஏக்கமுற்றார் அன்றோ இரங்கேசா நோக்கினால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 31/1,2
மெய் தவத்தை காசிபனும் விட்டு ஒழிந்து மாயை-பால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 111/1
தானையும் தலைவரும் தலம் விட்டு ஏகினால் – விவேகசிந்தாமணி:1 52/3
எங்கண் ஆயினும் அன்பராய் இருப்பவர் இதயம் விட்டு அகலாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 56/4
கான வேட்டுவ சேரி விட்டு அகன்றனர் கடி கமழ் விலை வாணர் – விவேகசிந்தாமணி:1 86/4
சலம்-தனில் கிடக்கும் ஆமை சலத்தை விட்டு அகன்ற போது – விவேகசிந்தாமணி:1 111/1
தம் தருமம் விட்டு தவம் அழிந்தார் சந்ததமும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 40/2
வாரும் போது அம்போச மாது உன் மனையை விட்டு
பேரும் என்று நன்மதியே பேசு – நன்மதிவெண்பா:1 37/3,4
விட்டு ஒழுகல் சாமாயிகம் – அருங்கலச்செப்பு:1 107/2
போசதுபவாசம் என்று உரைப்பர் பட்டினி விட்டு
ஆரம்பம் செய்யான் எனின் – அருங்கலச்செப்பு:1 126/1,2
யாதொன்றும் விட்டு எறிதல் கேடு – அருங்கலச்செப்பு:1 133/2
விட்டு விளங்கும் உயிர் – அருங்கலச்செப்பு:1 157/2
அருகர் கழுவேறுதலால் அல்நெறி விட்டு ஈசர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 65/1
பெற்ற பொருள் விட்டு மக்கள் பெற்றான் தசரதன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 63/1
கூறாக விட்டு குமரேசா தேறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 822/2

மேல்

விட்டுணு (1)

இரணியன் என் தெய்வம் என்றாள் விட்டுணு ஓர் நரசிம்மம் எனவே வந்தான் – நீதிநூல்:44 509/2

மேல்

விட்டும் (1)

கூடுதலை விட்டும் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1326/2

மேல்

விட்டுவிடா (1)

விட்டுவிடா இந்திர கிலார் கிட்டி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 56/2

மேல்

விட்டேம் (2)

விட்டேம் என்பார்க்கு நிலை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 104/4
விட்டேம் என்பார்க்கு நிலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1036/4

மேல்

விட்டொழியும் (1)

விட்டொழியும் வேறாய் விரைந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 86/4

மேல்

விட (4)

காள விட பாந்தள் கருடனையும் கட்டுமோ – நீதிவெண்பா:1 56/1
கூர் ஊர் விட முள் குழாம் உண்டே சீர் ஊர் – நீதிவெண்பா:1 72/2
நல் ஒழுக்கம் இல்லா சொல் நண்ணுமே கொல்லும் விட
பாம்பு என உன்னாரோ பழுதையே ஆனாலும் – நீதிவெண்பா:1 86/2,3
தொடர்பு உறுதிகொள்ளாத தோழன் விட உரியார் – நன்மதிவெண்பா:1 23/2

மேல்

விடக்காம் (1)

சேர உன்னேல் நன்மதியே தீய விடக்காம் புரவி – நன்மதிவெண்பா:1 75/3

மேல்

விடக்கு (2)

நாட்டு விடக்கு_ஊர்தி அச்சு இறும் காலத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 26/3
விடக்கு உறும் சடம் பல வேலை செய்தற்கா – நீதிநூல்:25 286/1

மேல்

விடக்கு_ஊர்தி (1)

நாட்டு விடக்கு_ஊர்தி அச்சு இறும் காலத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 26/3

மேல்

விடகாரி (1)

வேங்கை வரி புலி நோய் தீர்த்த விடகாரி
ஆங்கு அதனுக்கு ஆகாரம் ஆனால் போல் பாங்கறியா – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 15/1,2

மேல்

விடத்தை (1)

மீது அமர் விடத்தை நீக்கும் வியந்து இ கால் தந்தோன் யாரே – நீதிநூல்:47 542/4

மேல்

விடத்தையும் (1)

ஆலகால விடத்தையும் நம்பலாம் ஆற்றையும் பெரும் காற்றையும் நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 12/1

மேல்

விடதரம் (1)

விடதரம் பற்றி வேறொருவன் மேல் இடும் – நீதிநூல்:34 353/1

மேல்

விடதாரி (1)

வேங்கை வரி புலிக்கு தீர்த்த விடதாரி என – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 92/1

மேல்

விடப்பன்மன் (1)

வெள்ளி வெறுத்தும் விடப்பன்மன் ஏன் சூழ்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 445/1

மேல்

விடம் (17)

விடம் கண்டு நன்று இதுவே என்றால் மடம்கொண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 56/2
அந்தமுளார் அயல் குமரர் எனினும் விடம் அனையராம் அரு மணாளர் – நீதிநூல்:12 120/2
உண்டவர்-தமை கொலும் ஓத வெவ் விடம்
அண்டினோர்-தமை கொலும் ஆளி கையினால் – நீதிநூல்:13 162/1,2
சாதலின்மை வேண்டி விடம் உண்ணல் ஒக்கும் பயன் கருதி சலம் உரைத்தல் – நீதிநூல்:16 198/3
ஒருவிட வகைசெயாது ஒழிதல் வெவ் விடம்
சருவினில் இடல் கொடும் சமர்க்கு உடன்படல் – நீதிநூல்:18 215/3,4
வட்ட மா நிலம் மீது மன்னார் விடம்
இட்ட பாலை இனிது அளித்தால் என – நீதிநூல்:20 242/1,2
ஓகையாய் அரு விடம் உணவில் இட்டு அவன் – நீதிநூல்:24 278/3
ஓத விடம் உண்ணின் விழியுடையாரும் உண்ணுவரோ உலப்பு_இல் செந்நெல் – நீதிநூல்:32 340/3
விடம்_உண்டான் கூற்று_உதைத்தான் அலகை_வென்றான் புரம்_எரித்தான் விடையோன் என்ன – நீதிநூல்:44 487/1
இகலொடு பொருத மின்னாம் இடித்தல் வான் விடம் அகற்றும் – நீதிநூல்:47 543/3
தோலா விடம் உண்டாய் சோமேசா சால – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 58/2
விரைந்து விடம் தீண்ட உயிர்விடும் வேடன் கணையால் வல்லூறும் வீழ்ந்தது – விவேகசிந்தாமணி:1 105/3
ஈக்கு விடம் தலையில் எய்தும் இரும் தேளுக்கு – நீதிவெண்பா:1 18/1
பைம் கண் அரவுக்கு விடம் பல் அளவே துற்சனருக்கு – நீதிவெண்பா:1 18/3
காயும் விடம் கருடற்கு இல்லையாம் ஆயுங்கால் – நீதிவெண்பா:1 48/2
தேளிற்கு வாலில் விடம் சேருமே கோளர்களாம் – நன்மதிவெண்பா:1 54/2
ஏவருடனும் இகல்கொள்ளேல் தீ விடம் கால் – நன்மதிவெண்பா:1 87/2

மேல்

விடம்_உண்டான் (1)

விடம்_உண்டான் கூற்று_உதைத்தான் அலகை_வென்றான் புரம்_எரித்தான் விடையோன் என்ன – நீதிநூல்:44 487/1

மேல்

விடம்கொடுக்கில் (1)

வாய்த்த விடம்கொடுக்கில் வாழுமே நோக்கு அரிய – நீதிவெண்பா:1 18/2

மேல்

விடமது (1)

முழு விடமது பெறும் முனிவுடை அரவம் – நீதிநூல்:31 329/2

மேல்

விடமன் (1)

வெள்ளை களி விடமன் வேட்கையான் தெள்ளி – அறநெறிச்சாரம்:1 5/2

மேல்

விடமாம் (1)

அடிகள் தோய் நிலம் எங்கணும் படுகுழியாம் அயின்றிடும் அன்னமும் விடமாம்
நெடிய ஆசனமே காசன மேடை நிமிர் உழையோர் நமன் தூதர் – நீதிநூல்:4 46/2,3

மேல்

விடமும் (1)

வன்மொழியால் வெவ் விடமும் வாய்க்கொள்வார் இன்மொழிதான் – நன்மதிவெண்பா:1 63/2

மேல்

விடமே (1)

அங்கம் முழுதும் விடமே ஆம் – நீதிவெண்பா:1 18/4

மேல்

விடயத்தில் (1)

தான விடயத்தில் தடுமாற்றம் போம் துணையும் – அருங்கலச்செப்பு:1 140/1

மேல்

விடல் (19)

செவியின் ஓதாது ஒரு சேயை பார் விடல்
அவி என ஊருமாறு அறிகிலான்-தனை – நீதிநூல்:9 92/2,3
அதனை அவன்-கண் விடல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 52/4
சொல்லுக என்று அங்கதனை தூது ஏவி மாதை விடல்
இல்லை அவன் என்றான் இரங்கேசா மெல்ல – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 58/1,2
வேந்து மகன் தேர்க்கால் விடல் அஞ்சி மந்திரிதான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 33/1
கேண்மை ஒரீஇ விடல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 80/4
அதனை அவன்-கண் விடல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 85/4
குன்ற வருப விடல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 144/4
மிக்கு அற்றால் நீள விடல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 184/4
செறுவார்க்கும் செய்யா விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 203/4
அடல் வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல் வேண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 343/3
அதனை அவன்-கண் விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 517/4
கேட்பினும் சொல்லா விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 697/4
புல்லார் புரள விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 755/4
கேண்மை ஒரீஇ விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 797/4
தேறான் பகாஅன் விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 876/4
நயன் தூக்கி நள்ளா விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 912/4
குன்ற வருப விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 961/4
மிக்கு அற்றால் நீள விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1302/4
புலந்தாரை புல்லா விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1303/4

மேல்

விடலே (1)

அடல் ஏறு அனைய செருக்கு ஆழ்த்தி விடலே
முனிக்கு அரசு கையால் முகந்து முழங்கும் – நன்னெறி:1 7/2,3

மேல்

விடற்கு (2)

பற்றுக பற்று விடற்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 57/4
பற்றுக பற்று விடற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 350/4

மேல்

விடா (4)

துஞ்சினாய் என்று வினை விடா நெஞ்சே – அறநெறிச்சாரம்:1 78/2
அறம் அறிவு இலா எனினும் விடா நகைப்புற்று ஆண் பெண்ணும் அமைந்து வாழும் – நீதிநூல்:12 117/3
ஆக்கை விடா முன்னம் அரன் பாதம் பூசித்தல் – நீதிவெண்பா:1 52/3
ஓர்ந்து பழம் கேண்மை உவந்து விடா வேகனை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 809/1

மேல்

விடாத (1)

விடாத நாண் அகன்று அன்னிய புருடனை விழைந்தே – விவேகசிந்தாமணி:1 134/3

மேல்

விடாது (1)

மேதையர் தம் தொழில் விடாது செய்குவர் – நீதிநூல்:20 239/2

மேல்

விடாநோய் (1)

வீரத்தின் நன்று விடாநோய் பழிக்கு அஞ்சா – நல்வழி:1 31/3

மேல்

விடாய் (1)

மானவன் மால் தேவர் வனசரராம் மாதை விடாய்
ஈனம் உறும் என்றான் இரங்கேசா ஞானத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 64/1,2

மேல்

விடாஅ (2)

பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 347/3
புல்லி விடாஅ புலவியுள் தோன்றும் என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1324/3

மேல்

விடாஅதவர்க்கு (1)

பற்றி விடாஅதவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 347/4

மேல்

விடாஅது (1)

விடாஅது சென்றாரை கண்ணினால் காண – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1210/3

மேல்

விடாஅர் (1)

விடாஅர் விழையும் உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 809/4

மேல்

விடிந்து (1)

நெருநலோ அகன்றது இன்று விடிந்து பகல் ஆயிற்று நிமிடம்-தன்னில் – நீதிநூல்:41 419/1

மேல்

விடியலில் (2)

விடியலில் பறவை மிருகம் யாவும் முன் விரைந்து எழுந்து பல வினை செயும் – நீதிநூல்:35 358/1
விடியலில் கண் விழி – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 84/1

மேல்

விடியாது (2)

விடியாது அவர் நெஞ்சிடை வெம் துயரே – நீதிநூல்:25 288/2
பொங்கு கடலும் உறங்காது பொழுது ஓர் நாளும் விடியாது
திங்கள் உறங்கும் புள் உறங்கும் தென்றல் உறங்கும் சில காலம் – விவேகசிந்தாமணி:1 39/2,3

மேல்

விடில் (1)

விழி மிசை நல் மருந்து இடாது அழல் பிழம்பை விடில் அ நோய் விலகும்-கொல்லோ – நீதிநூல்:12 113/4

மேல்

விடின் (1)

விடின் சுடல் ஆற்றுமோ தீ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1159/4

மேல்

விடு (6)

விடு மாற்றம் தேர்ந்து அஞ்சி துஞ்சார் தடுமாற்றம் – அறநெறிச்சாரம்:1 146/2
காலனார் விடு தூதரை நம்பலாம் கள்ளர் வேடர் மறவரை நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 12/3
மேவும் நெறி என்றே விடு – நீதிவெண்பா:1 25/4
விடு மாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான் வடு மாற்றம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 689/3
காமம் விடு ஒன்றோ நாண் விடு நல் நெஞ்சே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1247/3
காமம் விடு ஒன்றோ நாண் விடு நல் நெஞ்சே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1247/3

மேல்

விடு-காறும் (1)

கட்டு விடு-காறும் எஞ்சாமை ஐம்பாவம் – அருங்கலச்செப்பு:1 107/1

மேல்

விடுத்தல் (2)

மீதினில் அணி இன்றி விடுத்தல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:10 100/4
விடுத்தல் அரிதோ விளம்பு – நன்னெறி:1 8/4

மேல்

விடுத்தனன் (1)

மலர் வாளி விடுத்தனன் சேர் எனை என்ன நெருங்கி வழிமறித்தாள் அ பேய் – நீதிநூல்:44 504/3

மேல்

விடுத்தார் (2)

விலைமாதை கொல்லாமல் உலகம் மிசை யாது செய விடுத்தார் அம்மா – நீதிநூல்:44 493/4
செற்ற பகைவனுக்கும் தீது செய்யாது ஏன் விடுத்தார்
கொற்றம் மிகு மெய்யார் குமரேசா பெற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 203/1,2

மேல்

விடுத்தான் (5)

கணைகளையே விடுத்தான் நான் அஞ்சுவனோ காணம் எனும் கதிரம் கொண்டு என் – நீதிநூல்:44 494/3
மார்பத்து அழுந்து கணை வாங்கி விடுத்தான் கரங்கள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 78/1
கொன்னே விடுத்தான் குமரேசா முன்னே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 640/2
குன்ற விடுத்தான் குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 811/2
குன்ற விடுத்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 830/2

மேல்

விடுத்து (5)

சொல்வன்மை உண்டு எனில் கொன்னே விடுத்து ஒழிதல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 68/1
ஓடும் மனனே விடுத்து என்னை விரைந்து நீ – அறநெறிச்சாரம்:1 91/3
விடுத்து தம் வீறு அழிதல் கண்டார் கொடுப்பதன்-கண் – அறநெறிச்சாரம்:1 171/2
தலைவன் தீயவனேல் அன்னான்-தனை விடுத்து ஏகல் நன்றாம் – நீதிநூல்:15 191/1
ஆகம் குறைந்து உரு வேறு ஆனான் இல்லாளை விடுத்து
ஏகி நளவேந்தன் இரங்கேசா கையினால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 97/1,2

மேல்

விடுத்தே (2)

சீர் ஆம் வெண் நீற்று திரிபுண்டரம் விடுத்தே
பேரான முத்தி பெற விரும்பல் ஆர் அமிர்த – நீதிவெண்பா:1 95/1,2
சஞ்சீவியை விடுத்தே சாகாது இருப்பதற்கு – நீதிவெண்பா:1 95/3

மேல்

விடுத்தோர்க்கே (1)

தன் துயரம் நோக்கான் தனை விடுத்தோர்க்கே உறுதி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 69/1

மேல்

விடுதல் (1)

பற்று விடுதல் இலர் – அறநெறிச்சாரம்:1 182/4

மேல்

விடும் (4)

புகா சுருக்கில் பூட்டா விடும் – அறநெறிச்சாரம்:1 112/4
வெந்து வினையும் விடும் – அருங்கலச்செப்பு:1 176/2
ஊக்கம் அழிந்து விடும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 83/4
பார் தாக்க பக்கு விடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1068/4

மேல்

விடுவது (1)

கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் – கொன்றைவேந்தன்:1 20/1

மேல்

விடுவாரோடு (1)

ஊடல் உணங்க விடுவாரோடு என் நெஞ்சம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1310/3

மேல்

விடுவானேல் (1)

அன்றே ஒழிய விடுவானேல் என்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 101/2

மேல்

விடுவிக்கும் (1)

வேடன் பழி அஞ்சி விடுவிக்கும் தேட வரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 52/2

மேல்

விடேல் (4)

பருவ வேளாண்மை விடேல் பார்த்திபர்கள் நேசம் – நன்மதிவெண்பா:1 76/1
தர்ப்பமுறுமாறு விடேல் தங்க அரிய தானத்தே – நன்மதிவெண்பா:1 76/3
கவ்வியதை விடேல் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 24/1
புற்றில் கை விடேல் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 66/1

மேல்

விடேன் (1)

உற்ற நல்காயாயின் விடேன் என்று முறை கால் பூண்டு எவ் – நீதிநூல்:47 571/5

மேல்

விடை (2)

நல்_நுதலே இதை கோடி நல்கு எனக்கு விடை என்ன – நீதிநூல்:12 144/2
விடை தருக்குற்றது என்ன வீண் செருக்குற்றாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:30 324/4

மேல்

விடைகொடுத்த (1)

நேர்ந்து விடைகொடுத்த நிப்புதி பின் வெம் பசலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1181/1

மேல்

விடைகொடுத்து (1)

அங்கதம் முதல் யாவிற்கும் விடைகொடுத்து அறிவு அன்பு ஈகை – நீதிநூல்:38 380/2

மேல்

விடையோன் (1)

விடம்_உண்டான் கூற்று_உதைத்தான் அலகை_வென்றான் புரம்_எரித்தான் விடையோன் என்ன – நீதிநூல்:44 487/1

மேல்

விண் (19)

ஓதிடும் ஒப்பு ஒன்று இல்லான் உரு இலான் இரு விண் தங்கும் – நீதிநூல்:3 17/3
விண் இறைக்கு அடியராய் எவரும் வீடு பெறவே – நீதிநூல்:6 58/2
விரைவொடும் ஏகார் என்னின் ஊர்தியொடு அ பொருள் விளியும் விண் புரக்கும் – நீதிநூல்:12 116/3
திண்ணமா எண்ணி போற்றும் சேடர் விண்_நாடர் ஆவார் – நீதிநூல்:15 193/4
வனவிலங்கும் விண் வாழ் பக்கியும் தம்தம் – நீதிநூல்:24 282/1
வெப்பம் உற நாண் இலையோ நீ ஒருவன் பிழை புரிய விண் வேந்தன் கையொப்பமுடன் – நீதிநூல்:32 336/3
மிக்க நீர் பொழியாநின்ற விண் முகிலினுக்கும் செய்யத்தக்க – நீதிநூல்:39 389/2
இனர் அமைச்சர் என வேடம் புனைந்தவர்-தம் ஆணை எங்கும் ஏகுமோ விண்
கனம் மின் போல் ஒழியும் அந்த புவி வாழ்வு நிலை என்ன கருதி கோடி – நீதிநூல்:40 409/2,3
பஞ்சபூதங்களை விண் தாரகையை தண் மதியை பானுத்-தன்னை – நீதிநூல்:40 410/1
விண் கவி மதியை பாலை வெள்ளியை வெண் படாத்தை – நீதிநூல்:47 525/3
சூரியற்கு எதிராய் பின்னும் சுழன்று விண் சென்று ஓர் ஆண்டில் – நீதிநூல்:47 539/2
விண் அளவு ஆயிற்றோ விளம்பு – நன்னெறி:1 26/4
உயரும் விண் கமல பன்மூன்று உறு குணமுடையோர்-தம்மை – விவேகசிந்தாமணி:1 54/3
கொண்டு விண் படர் கருடன் வாய் கொடு வரி நாகம் – விவேகசிந்தாமணி:1 87/1
தன் மரணம் ஊழி தனக்கு இனியாள் விண் அரம்பை – நன்மதிவெண்பா:1 51/3
தருமர் பிறர் நெறியால் சார்ந்தது விண் ஈசன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 12/1
வேதியர்கள் விண் அடைந்தார் வேட்டு உயிரை கொன்று தின்னா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 43/1
விண் இன்று பொய்ப்பின் விரி நீர் வியன் உலகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 13/3
விண் தலத்து வேந்தால் வினை நாடி கண்ணன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 516/1

மேல்

விண்-தன்னை (1)

தலைகீழுற செய்யினும் தீபம் விண்-தன்னை நோக்கும் – நீதிநூல்:6 60/1

மேல்

விண்_நாடர் (1)

திண்ணமா எண்ணி போற்றும் சேடர் விண்_நாடர் ஆவார் – நீதிநூல்:15 193/4

மேல்

விண்ட (2)

விண்ட நாகத்தின் வாயினில் வெகுண்ட வன் தேரை – விவேகசிந்தாமணி:1 87/2
போர் விண்ட இந்திரனை போலவே சால – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 97/2

மேல்

விண்டவர் (1)

விண்டவர் பிறர்க்கு அன்பு இல்லார் விமலர்க்கும் அன்பு இலாரால் – நீதிநூல்:47 561/4

மேல்

விண்டாரை (1)

விண்டாரை கொண்டாடும் வீடு – நல்வழி:1 3/4

மேல்

விண்டு (4)

விண்டு உமி போனால் முளையாதாம் கொண்ட பேர் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 11/2
கண்டது கண்டு விழையாமை விண்டு
வெறுப்பன செய்யாமை வெஃகாமை நீக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 159/2,3
கண்டு விண்டு இருப்பது அல்லால் கனவிலும் புல்ல ஒண்ணாது – விவேகசிந்தாமணி:1 53/2
அம் கமலம் விண்டு அலரா வாவியுடன் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 53/3

மேல்

விண்டுமதி (1)

விண்டுமதி மேவி நின்றும் வெம் பிரிவை அஞ்சி என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1152/1

மேல்

விண்ணவர்கோன் (1)

வீடாத முத்தொழிலோன் விண்ணவர்கோன் மண்ணவர்கோன் – நீதிநூல்:47 572/1

மேல்

விண்ணவரும் (1)

விண்ணவரும் தாழ்ந்து இறைஞ்ச மேல் வைத்தார் எண்ணி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 50/2

மேல்

விண்ணின் (1)

பதிவுறும் இனைய திங்கள் பண்ணினோன் விண்ணின்_கோனே – நீதிநூல்:47 538/4

மேல்

விண்ணின்_கோனே (1)

பதிவுறும் இனைய திங்கள் பண்ணினோன் விண்ணின்_கோனே – நீதிநூல்:47 538/4

மேல்

விண்ணின்பம் (1)

வெட்டென சொல் நீக்கி விண்ணின்பம் வீட்டொடு – அறநெறிச்சாரம்:1 197/3

மேல்

விண்ணுக்கு (1)

விண்ணுக்கு இனிய மணி வெய்யோனே வண்ண நறும் – நீதிவெண்பா:1 76/2

மேல்

விண்ணும் (1)

ஆம் பணி நல்கும் விண்ணும் அகிலமும் வணங்கச்செய்யும் – நீதிநூல்:43 469/2

மேல்

விண்ணுவும் (1)

வச்சிர மா முனியும் வளர் பெரு விண்ணுவும்
நிச்சயம் எட்டும் உரை – அருங்கலச்செப்பு:1 27/1,2

மேல்

விண்ணுறுவார்க்கு (1)

விண்ணுறுவார்க்கு இல்லை விதி – நல்வழி:1 37/4

மேல்

வித்தக (1)

வித்தக ஒளியை இன்ப விளைவினை அருள்_பௌவத்தை – நீதிநூல்:47 549/3

மேல்

வித்தகநூல் (1)

வித்தகநூல் ஓதும் விரித்து – நீதிவெண்பா:1 90/4

மேல்

வித்தகர்க்கு (1)

வித்தகர்க்கு அல்லால் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 235/4

மேல்

வித்தகா (3)

வேள் புரையும் புன்னைவன வித்தகா எந்நாளும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 43/3
வீசு புகழ் புன்னைவன வித்தகா செய்கை அறிந்தே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 49/3
வேளாள புன்னைவன வித்தகா இ தரையில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 97/3

மேல்

வித்தமே (1)

வித்தமே மிகும் என வெஃகி சூதினில் – நீதிநூல்:20 237/1

மேல்

வித்தாக (1)

இன்சொல் விளைநிலமா ஈதலே வித்தாக
வன்சொல் களை கட்டு வாய்மை எரு அட்டி – அறநெறிச்சாரம்:1 16/1,2

மேல்

வித்தாம் (1)

விள்ளும் வீட்டு இன்பம்-தன்னை விளைக்கின்ற வித்தாம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:39 391/4

மேல்

வித்தாய்விடும் (1)

வெறுமைக்கு வித்தாய்விடும் – நல்வழி:1 20/4

மேல்

வித்தால் (1)

புணர் சிறு வித்தால் பார மரம் எலாம் புரிந்தோன் தேவே – நீதிநூல்:47 536/4

மேல்

வித்தி (3)

வித்தி விளைத்து வினை விளைப்ப காண்டலின் – அறநெறிச்சாரம்:1 83/3
உயிர் வித்தி ஊன் விளைத்து கூற்று உண்ணும் வாழ்க்கை – அறநெறிச்சாரம்:1 193/1
செயிர் வித்தி சீலம் தின்று என்னை செயிரினை – அறநெறிச்சாரம்:1 193/2

மேல்

வித்தியாசாலை (1)

வித்தியாசாலை மாடகூடங்கள் வேறுவேறு அமைத்து வேளாண்மை – நீதிநூல்:4 42/2

மேல்

வித்து (10)

விரைத்தாலும் நன்று ஆகா வித்து எனவே பேதைக்கு – நல்வழி:1 35/3
வித்து குற்று உண்பார் பலர் – அறநெறிச்சாரம்:1 116/4
மறம் என்பதற்கும் மடமைக்கும் வித்து மக இச்சை ஆறொழுகல் கண்டு – நீதிநூல்:42 448/2
வரன் என்னும் வைப்பிற்கு ஓர் வித்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 3/4
பாவ வித்து என்று ஓதும் பழ மறைகள் ஆவதனால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 97/2
மத்தம் மிகு பாவத்தால் வாழ்வு ஆமோ வித்து பயிர் – நீதிவெண்பா:1 57/2
வான் என்னும் வைப்பிற்கு ஓர் வித்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 24/4
வித்து இன்றி முத்து ஏன் விளைந்தது வெண்ணெய் சடையன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 85/1
நன்றிக்கு வித்து ஆகும் நல் ஒழுக்கம் தீ ஒழுக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 138/3
தவாஅ பிறப்பு ஈனும் வித்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 361/4

மேல்

வித்தும் (2)

வித்தும் ஏரும் உளவாய் இருப்ப – வெற்றிவேற்கை:1 68/1
வித்தும் இடல் வேண்டும்-கொல்லோ விருந்து ஓம்பி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 85/3

மேல்

வித்தை (4)

வித்தை விரும்பு – ஆத்திசூடி:1 101/1
செல் வழி அறிந்திடான் வித்தை தேறும் முன் – நீதிநூல்:10 94/2
தெள் அற வித்தை கற்றால் சீடனும் குருவை தேடான் – விவேகசிந்தாமணி:1 2/3
புந்தியினில் வித்தை விரும்பு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 100/4

மேல்

வித்தையே (1)

பெண் உதவும் காலை பிதா விரும்பும் வித்தையே
எண்ணில் தனம் விரும்பும் ஈன்ற தாய் நண் இடையில் – நீதிவெண்பா:1 81/1,2

மேல்

விதங்களும் (1)

வினையையும் அறிவான் பேசும் விதங்களும் அறிவான் அன்பு ஆர் – நீதிநூல்:47 558/3

மேல்

விதத்தாலும் (1)

எந்த விதத்தாலும் இணங்காரே பாம்பு மணி – நீதிவெண்பா:1 19/3

மேல்

விதத்தினாலும் (1)

எத்தனை விதத்தினாலும் இடரது வந்தே தீரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 47/2

மேல்

விதத்தும் (1)

கொல்லுதலே செய்தார் குமரேசா பல் விதத்தும்
செல்லா இடத்து சினம் தீது செல் இடத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 302/2,3

மேல்

விதத்தை (1)

வெள்ளமாய் வழிகின்ற விதத்தை மானுமே – நீதிநூல்:22 261/4

மேல்

விதந்து (1)

விதந்து அறியார் ஒன்றும் விரும்பி பயம் தவிர – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 196/2

மேல்

விதம் (3)

ஆங்கு ஆயவன் உரையா விதம் அவன் மேல் விழுந்து அழுதார் – நீதிநூல்:24 284/3
மேவலோடு கொளுவோர் வரவு உன்னும் விதம் என தம சகாயமது உறவே – நீதிநூல்:39 393/3
மேல் ஆம் குணம் போம் விதம் போல மால் ஆர்ந்த – நன்மதிவெண்பா:1 79/2

மேல்

விதர்ப்பை (1)

மேவிய கோன் சற்றே விலக விதர்ப்பை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1239/1

மேல்

விதவிதம் (1)

விதவிதம் தானே செய்தல் விபசார வினைகளாமே – நீதிநூல்:13 172/4

மேல்

விதவையை (1)

விதவையை கன்னி-தன்னை வேசையை பிறன் இல்லாளை – நீதிநூல்:13 172/1

மேல்

விதானம் (1)

வினையவர் மெய் உரோமத்தை எண்ணினும் நோய் திரள் எண்ண விதானம் உண்டோ – நீதிநூல்:44 506/3

மேல்

விதி (13)

வெறுத்தாலும் போமோ விதி – நல்வழி:1 30/4
விண்ணுறுவார்க்கு இல்லை விதி – நல்வழி:1 37/4
வெப்பமே என்னார் விதி அறிவார் வெப்பம் – அறநெறிச்சாரம்:1 46/2
விதி செயல் சிதைந்து அகம் மெலிந்து நையுமே – நீதிநூல்:5 49/4
விதி தரும் பதி தரும் வீடும் நல்குமே – நீதிநூல்:9 91/4
விதி வழி ஒழுகி தம்மை மேவுறு தாழ்ந்தோர்-தம்மை – நீதிநூல்:14 187/3
விதி உணர்ந்த விபுதரே – நீதிநூல்:22 264/4
விதி முதல் மூவரில் எவர் உன் கடவுள் என சிற்றிடையை வினவ பூ வாழ் – நீதிநூல்:44 500/1
மாசறும் இவ் விதி பத்தும் வேதாந்தம் என கடவுள் வகுத்திட்டானால் – நீதிநூல்:46 521/4
பகர்கின்ற சுகுணங்கள் யாவிற்கும் அவர் ஓர் பதி ஆகி விதி ஆகி மதி ஓதுவாரால் – நீதிநூல்:47 582/4
வேத விதி வீமா விலங்கிற்கு உடல் பாதி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 12/1
குன்றி விதி நின்றும் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 619/2
தேர்ந்த விதி முன்னே சேர்ந்து நகைசெய்த கங்கை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 694/1

மேல்

விதிக்கு (1)

மதி படைத்து தமனிய பேர் தான் படைத்த விதிக்கு இணை யார் மகிப என்றாள் – நீதிநூல்:44 500/4

மேல்

விதிகளினுள் (1)

இந்த இரு விதிகளினுள் வேதம் எலாம் அடங்கும் மனம் இன்பம் மேவ – நீதிநூல்:43 460/2

மேல்

விதித்தவழி (1)

விதித்தவழி இன்றி காமம் நுகர்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 74/1

மேல்

விதித்தனவே (1)

விலக்கிய ஓம்பி விதித்தனவே செய்யும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 17/1

மேல்

விதித்தால் (1)

வேலியானது பயிர்-தனை மேய்ந்திட விதித்தால்
காலனானவன் உயிர்-தனை கவர்ந்திட நினைத்தால் – விவேகசிந்தாமணி:1 121/1,2

மேல்

விதிநூல் (1)

வேசியரும் நாயும் விதிநூல் வயித்தியரும் – நீதிவெண்பா:1 65/1

மேல்

விதிப்பட்ட (1)

விதிப்பட்ட நூல் உணர்ந்து வேற்றுமை நீக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 74/1

மேல்

விதிப்பயன் (1)

விதிப்பயன் நன்று ஆம் காலம் வெம் கான் அடைந்தும் – நன்மதிவெண்பா:1 84/1

மேல்

விதிப்பயன்தான் (1)

மதிப்புடைய பல் பொருளும் வாய்க்கும் விதிப்பயன்தான்
தீதுறுங்கால் செம்பொன் திடர் உறினும் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 84/2,3

மேல்

விதியால் (1)

விதியால் விரதி எனல் – அருங்கலச்செப்பு:1 163/2

மேல்

விதியின் (3)

விதியின் பயனே பயன் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 19/4
நூல்களும் பொய்யே அ நூல் விதியின் நோற்பவரும் – அறநெறிச்சாரம்:1 47/3
விதியின் உணரப்படும் – அருங்கலச்செப்பு:1 161/2

மேல்

விதியே (1)

விதியே மதியாய்விடும் – நல்வழி:1 15/4

மேல்

விதிர்த்து (1)

கை விதிர்த்து அஞ்சப்படும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 72/4

மேல்

விதிர்ப்பார் (1)

அவை அஞ்சி மெய் விதிர்ப்பார் கல்வியும் கல்லார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 5/1

மேல்

விதிர்ப்பு (1)

மெய் விதிர்ப்பு காண்பான் கொடிறு உடைத்து கொல்வான் போல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 72/3

மேல்

விதிரார் (2)

ஈர்ம் கை விதிரார் கயவர் கொடிறு உடைக்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 108/3
ஈர் கை விதிரார் கயவர் கொடிறு உடைக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1077/3

மேல்

விதுப்புற்று (1)

என்னினும் தான் விதுப்புற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1290/4

மேல்

விதுரன் (6)

பத்திரகிரிராசன் பகர் சனகன் மெய் விதுரன்
சித்த பரிசுத்தம் செலுத்தியதால் இ தரையில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 30/1,2
வேத வியாசன் விதுரன் உருப்பசி-தன் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 102/1
கொண்டான் விதுரன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 93/2
மாறு_இல் விதுரன் இன்சொல் மாண்பு கண்டும் மன்னவன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 99/1
கூற்றால் விதுரன் குமரேசா மாற்றாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 129/2
ஓர்ந்து விதுரன் ஏன் உற்றவர்-பால் நட்பு ஒழித்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 797/1

மேல்

விதூமன் (1)

திண் தோள் விதூமன் சிறிது நிலை தாழ்ந்ததனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 964/1

மேல்

விதேகம் (1)

அண்டினார்க்கு எல்லாம் அரணாய் விதேகம் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 733/1

மேல்

விதை (3)

தேம்படு பனையின் திரள் பழத்து ஒரு விதை
வானுற ஓங்கி வளம் பெற வளரினும் – வெற்றிவேற்கை:1 16/1,2
தெள்ளிய ஆலின் சிறு பழத்து ஒரு விதை
தெண்ணீர் கயத்து சிறு மீன் சினையினும் – வெற்றிவேற்கை:1 17/1,2
மா ஈரம் போகுது என்று விதை கொண்டு ஓட வழியிலே கடன்காரர் மறித்துக்கொள்ள – விவேகசிந்தாமணி:1 77/2

மேல்

விதைத்தாலும் (1)

பொற்பு ஊர உள்ளியினை விதைத்தாலும் அதன் குணத்தை பொருந்த காட்டும் – விவேகசிந்தாமணி:1 88/2

மேல்

விதைத்து (3)

பருத்தி விதைத்து எடுத்து நூல் ஆக்கி ஆடைபண்ணி அளித்தால் உடுத்தல் பாரம் ஆமோ – நீதிநூல்:28 314/1
திருத்தி மண்ணில் செந்நெல் விதைத்து அரிசி ஆக்கி தீம் சோறு அட்டு ஊட்டில் உண்ண செவ் வாய் நோமோ – நீதிநூல்:28 314/2
வத்திரம் வேண்டின் பருத்தி விதைத்து முன்னம் நெய்யாமல் மணம்செய் காலத்து – நீதிநூல்:43 450/3

மேல்

விதைப்பது (1)

பசி மிகுந்த பின் நெல்லை விதைப்பது போல் வீட்டில் தீ பற்றிக்கொண்டு – நீதிநூல்:43 449/1

மேல்

விதையினை (1)

விதையினை தெரிந்திடு – புதிய-ஆத்திசூடி:1 105/1

மேல்

விந்தமலை (1)

பொன் உயர்வு தீர்த்த புணர் முலையாய் விந்தமலை
தன் உயர்வு தீர்ந்தன்று தாழ்ந்து – நன்னெறி:1 37/3,4

மேல்

விந்தமனை (1)

வென்றி மிகு சகன் ஏன் விந்தமனை தேர்ந்ததனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 507/1

மேல்

விந்துமதி (1)

நாதனை முன் உள்ளி நின்ற நல் நெஞ்சை விந்துமதி
கோது உரைத்தாள் என்னே குமரேசா நீதான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1243/1,2

மேல்

விந்தை (4)

நன்று இயற்றினார் மகிழ நன்று ஆற்றல் விந்தை இன்றால் – நன்மதிவெண்பா:1 16/1
விந்தை என்னோ நன்மதியே விள் – நன்மதிவெண்பா:1 28/4
மேவி கலுழ்ந்த கண்ணை விந்தை இகழ்ந்து ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1173/1
மேனி பசந்து மெலிந்தாள் விந்தை தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1185/1

மேல்

விநயமாலை (1)

மாசில் உயர் விநயமாலை பசந்து பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1188/1

மேல்

விநாயகன் (1)

மின் எறி சடாமுடி விநாயகன் அடி தொழ – நன்னெறி:0 1/1

மேல்

விநோத (1)

மெய்யா உற்றோர் தம்முள் நட்பிலரேல் பிரபஞ்ச விநோத கூத்தை – நீதிநூல்:12 115/3

மேல்

விப்பிரநாராயணன் (1)

விப்பிரநாராயணன் முன் வேசி-தன் மேல் ஆசையினால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 95/1

மேல்

விப்பிரனை (1)

மாறாத தேவகியும் மாறினள் ஏன் விப்பிரனை
கூறாக விட்டு குமரேசா தேறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 822/1,2

மேல்

விபசார (1)

விதவிதம் தானே செய்தல் விபசார வினைகளாமே – நீதிநூல்:13 172/4

மேல்

விபசித்திற்கும் (1)

அரனை அருச்சித்த விபசித்திற்கும் வேள்வி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 53/1

மேல்

விபசித்து (1)

சீலம் உடைய விபசித்து எனவே ஞாலத்தில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 155/2

மேல்

விபவம் (1)

மேவலர் தீயிட்டு அன்னான் விபவம் எல்லாம் சிதைத்து – நீதிநூல்:2 16/3

மேல்

விபீடணன் (1)

அன்று விபீடணன் ஏன் அல் அவையுள் சொல்லி உளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 719/1

மேல்

விபுதரே (1)

விதி உணர்ந்த விபுதரே – நீதிநூல்:22 264/4

மேல்

விபுலன் (1)

ஓடி ஒழி-மின் என ஒன்னலர் முன் ஏன் விபுலன்
கூடி மொழிந்தான் குமரேசா பீடு உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 771/1,2

மேல்

விம்மாது (1)

அவையவை வந்தால் அழுங்காது விம்மாது
இவையிவை என்று உணரற்பாற்று – அறநெறிச்சாரம்:1 150/3,4

மேல்

விம்மி (2)

பொம்மென பணைத்து விம்மி போர் மதன் மயங்கி வீழும் – விவேகசிந்தாமணி:1 24/1
மந்தரகிரிகள் விம்மி வழிமறித்திடுதல் கண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 100/3

மேல்

விமல (1)

மெய் வளர் வேத நிந்தை விமல தூடணங்கள் ஆமால் – நீதிநூல்:47 567/4

மேல்

விமலர் (1)

வேடர்க்கு அருளும் விமலர் துணை பிரிவு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 179/1

மேல்

விமலர்க்கும் (1)

விண்டவர் பிறர்க்கு அன்பு இல்லார் விமலர்க்கும் அன்பு இலாரால் – நீதிநூல்:47 561/4

மேல்

விமலன் (1)

மின் பணி சுடர்கள் பூத விரிவு எலாம் விமலன் ஈந்தான் – நீதிநூல்:47 559/2

மேல்

விமலனை (1)

விலக அரும் அருளின் மீக்கூர் விமலனை வாழ்த்த வேண்டின் – நீதிநூல்:3 23/1

மேல்

விமலை (1)

ஊடி உணர்ந்தான் உவந்து ஏன் விமலை நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1109/1

மேல்

விமானத்தை (1)

முன்னோனை போரில் முடுக்கி விமானத்தை
என்னோ கைக்கொண்டான் இரங்கேசா அன்னோ – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 18/1,2

மேல்

விமானம் (1)

வேதனன்பர் அவற்கு உரிய விமானம் முதல் யாவையும் மிக்கு – நீதிநூல்:12 145/1

மேல்

விமோசனம் (1)

வேதியர்க்கு விமோசனம் இல்லையே – நீதிநூல்:7 72/4

மேல்

வியக்குமாறு (1)

கெட்டார் வழி வியக்குமாறு – அறநெறிச்சாரம்:1 195/4

மேல்

வியத்தல் (1)

வேந்தை வதிட்டன் வியத்தல் பழுது என்ற முனி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 20/1

மேல்

வியந்தரும் (1)

செயிரினை கடிந்து நற்செயல் வியந்தரும்
தயையொடும் சேயினை வளர்க்கும் தந்தை தாய் – நீதிநூல்:9 90/2,3

மேல்

வியந்தான் (2)

வியந்தான் விரைந்து கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 474/4
கொண்டு வியந்தான் குமரேசா கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 978/2

மேல்

வியந்து (6)

வியந்து பேணாதவன் வேறுளோர்களை – நீதிநூல்:11 106/2
வீரியமாய் செய்வன் எனல் அற்பரையே துதித்தல் பொய்யை வியந்து கொள்ளல் – நீதிநூல்:16 203/3
வீதமா நமது மக்கள் யாவரும் நம் சுற்றம் என வியந்து உன்னாமல் – நீதிநூல்:40 411/3
மீது அமர் விடத்தை நீக்கும் வியந்து இ கால் தந்தோன் யாரே – நீதிநூல்:47 542/4
வென்றி வலன் தனை வியந்து எழுந்தான் ஏன் உடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 474/1
அணியுமாம் தன்னை வியந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 978/4

மேல்

வியப்பாம் (1)

மணல் ஒன்றால் மலை செய்வோனை நோக்கிடின் மா வியப்பாம்
அணு ஒன்றும் இல்லாது அண்டம் அனைத்தும் செய்து இரும் தேகங்கள் – நீதிநூல்:47 536/1,2

மேல்

வியப்பாவது (1)

வியவாமை அன்றே வியப்பாவது இன்பம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 18/3

மேல்

வியப்பிப்பான் (1)

தன்னை வியப்பிப்பான் தற்புகழ்தல் தீச்சுடர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 18/1

மேல்

வியப்பு (4)

கருத்தே அ நூல்கள் சில கற்று உணர்ந்து கவி சொல்லல் வியப்பு அன்று கர்வம் என்னே – நீதிநூல்:28 314/4
மிகையான புதுமை செய்வோம் மரணமதை விலக்க அறியோம் வியப்பு ஈது அன்றோ – நீதிநூல்:41 426/4
வீதலோ நிற்றல் வியப்பு – நன்னெறி:1 12/4
வியப்பு மிகை கோடலோடு ஐந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 78/2

மேல்

வியப்புற (1)

விருகமும் தனை வளர்த்தோர் வியப்புற வேலை செய்யும் – நீதிநூல்:47 564/1

மேல்

வியப்போ (1)

துன்னியதும் என் வியப்போ சோமேசா உன்னுங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 38/2

மேல்

வியர்வையுற (1)

மெய்யானதுவே வியர்வையுற பல் வினை கையால் – நீதிநூல்:25 290/3

மேல்

வியல் (1)

வியல் நெறி செல்வாரை ஆறலைத்து உண்பார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 91/3

மேல்

வியவற்க (1)

வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை நயவற்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 439/3

மேல்

வியவாமை (1)

வியவாமை அன்றே வியப்பாவது இன்பம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 18/3

மேல்

வியவார் (1)

பெண்மை வியவார் பெயரும் எடுத்து ஓதார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 84/1

மேல்

வியன் (11)

வியன் சினை வளைவு நோக்கார் விளைந்த தீம் கனி பறிப்போர் – நீதிநூல்:1 4/2
வியன் உலகு எங்கணும் வீற்றிருக்கும் ஓர் – நீதிநூல்:16 205/1
நீள் வியன் உலகம் எங்கும் நிகழ்வன பலவும் பாரார் – நீதிநூல்:47 528/1
இன்சொலால் அன்றி இரு நீர் வியன் உலகம் – நன்னெறி:1 18/1
மெய் சென்று தாக்கும் வியன் கோல் அடி தன் மேல் – நன்னெறி:1 31/3
தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியன் உலகம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 2/3
மங்கையர்-பால் வாதாடேல் மாண்ட வியன் குணங்கள் – நன்மதிவெண்பா:1 105/1
விண் இன்று பொய்ப்பின் விரி நீர் வியன் உலகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 13/3
தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியன் உலகம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 19/3
ஆற்றின் நிலை தளர்ந்து அற்றே வியன் புலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 716/3
நாண் வேலி கொள்ளாது-மன்னோ வியன் ஞாலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1016/3

மேல்

வியாகரணநூல் (1)

தருக்கநூல் அறிவோர் வியாகரணநூல் தகவு அறியார் தேர்ந்தோர் – நீதிநூல்:28 312/1

மேல்

வியாகரணம் (1)

மல்லல் வியாகரணம் மாருதி கற்க கருதி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 40/1

மேல்

வியாசர் (1)

பண்டு வியாசர் பதம் சேர ஞாலம் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 996/1

மேல்

வியாசன் (1)

வேத வியாசன் விதுரன் உருப்பசி-தன் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 102/1

மேல்

வியாசனை (1)

விச்சை பெற்ற வேத வியாசனை பார் நிச்சயமே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 11/2

மேல்

வியாதன் (2)

எல்லாம் உணர்ந்தும் வியாதன் இயம்பிய அ – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 13/1
உள்ளம் தளர் ஐவர் உற்ற வியாதன் வாய் சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 415/1

மேல்

வியாதி (2)

உடன்பிறந்தே கொல்லும் வியாதி உடன்பிறவா – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 20/2
மின் இயல் வேசிக்கு ஈந்தால் மெய்யிலே வியாதி ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 29/2

மேல்

வியாதியை (1)

வெப்பத்தால் ஆய வியாதியை வெல்வதூஉம் – அறநெறிச்சாரம்:1 46/1

மேல்

விரகாய் (1)

தெள்ளு தமிழ் விரகாய் செப்பியது சொல்லின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 187/2

மேல்

விரகினால் (1)

வில்லுக்கு அதிபன் விரகினால் ஐவர் அரக்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 53/1

மேல்

விரத்தி (1)

விரத்தி வைராக்கிய விவேக தொடுதோல் – நீதிவெண்பா:1 72/3

மேல்

விரத (1)

வீடுமனார் கொண்ட விரத ஒழுக்கத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 136/1

மேல்

விரதக்கு (1)

ஐந்து அனத்த தண்ட விரதக்கு இறப்பு இவை – அருங்கலச்செப்பு:1 97/1

மேல்

விரதங்கள் (1)

துய்ய சிலாதன் செய் துங்க விரதங்கள் எலாம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 33/1

மேல்

விரதம் (10)

காப்பது விரதம் – ஆத்திசூடி:1 33/1
திறம்பா விரதம் தரித்தலோடு இன்ன – அறநெறிச்சாரம்:1 12/3
மொய்யா விரதம் ஆழியொடும் கெட்டு ஒழியும் தம் – நீதிநூல்:25 290/2
விரதம் உள்ளாய் எங்கு இதை நீ கற்றது என்றோம் உம்மிடத்தும் விருப்பாய் உம்மை – நீதிநூல்:44 483/3
புகவே நல்வழி ஓது புரை அற்ற புனிதர் பொறை சீலம் அன்பு ஈகை புகழ் வாய்மை விரதம்
பகர்கின்ற சுகுணங்கள் யாவிற்கும் அவர் ஓர் பதி ஆகி விதி ஆகி மதி ஓதுவாரால் – நீதிநூல்:47 582/3,4
தான் காப்பது விரதம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 33/4
விரதம் இலர் எனினும் காட்சியுடையார் – அருங்கலச்செப்பு:1 47/1
புரைவு_இல் திசை விரதம் எண் – அருங்கலச்செப்பு:1 83/2
ஐந்து அனத்த தண்ட விரதம் முறை உள்ளி – அருங்கலச்செப்பு:1 90/1
காட்சியில் திண்ணனாய் சீல விரதம் இலான் – அருங்கலச்செப்பு:1 162/1

மேல்

விரதன் (1)

வேதம் உயர் நீதி விரதன் கோல் கொண்ட பின்பு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 543/1

மேல்

விரதி (1)

விதியால் விரதி எனல் – அருங்கலச்செப்பு:1 163/2

மேல்

விரல் (1)

நாள் ஒற்றி தேய்த்த விரல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1261/4

மேல்

விரல்வைத்து (1)

சென்ற நாள் எல்லாம் சிறு விரல்வைத்து எண்ணலாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 18/1

மேல்

விரலை (1)

எய்த சிறு நன்றிக்கும் ஏகலைவன் ஏன் விரலை
கொய்து கொடுத்தான் குமரேசா செய்ய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 104/1,2

மேல்

விரவலரை (1)

மெலியோர் வலிய விரவலரை அஞ்சார் – நன்னெறி:1 9/1

மேல்

விரவிய (1)

விரவிய மணத்தால் பாங்கர் வீ உளது என்று தேர்வார் – நீதிநூல்:2 9/3

மேல்

விரவும் (1)

வேர் உறு நீர் மரம் எங்கும் விரவும் உதரம் கொள் சுவை – நீதிநூல்:47 579/1

மேல்

விரவுறுங்காறும் (1)

விலை தரும் அவன்-பால் வைகி விரவுறுங்காறும் சேடர் – நீதிநூல்:15 191/2

மேல்

விராடன் (4)

நல் தருமன் வெற்றியினை நாடி விராடன் எதிர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 105/1
கொற்ற விராடன் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 42/2
எள்ளி விராடன் எறிந்தும் தருமன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 109/1
நின்ற விராடன் நிலத்தில் சுயோதனன் போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 499/1

மேல்

விராதல் (1)

மறைய விராதல் இறப்பு – அருங்கலச்செப்பு:1 72/2

மேல்

விராய் (1)

வரவர வாய்மடுத்து வல் விராய் மாய – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 63/3

மேல்

விரி (9)

வேதநாயகன் இலானேல் விரி கதிர் மீன் உதித்தல் – நீதிநூல்:2 10/2
விரி சுடர் விளக்கு என விளங்குவார் அவர்க்கு – நீதிநூல்:10 99/2
விரி உலகு அழியினும் மிறைகள் சூழினும் – நீதிநூல்:12 129/1
விரி சுடர் கதிரோன் மதி தாரகை விலங்கு பக்கி மரம் மலை யாவினும் – நீதிநூல்:15 188/1
விரி ஆழி நுண்மணலை தாரகையை எண்ணிடினும் வீந்தோர்-தம்மை – நீதிநூல்:41 429/1
விரி தலை வேடன் கையில் வில் குதை நரம்பை கவ்வி – விவேகசிந்தாமணி:1 92/3
வெண்கலத்தின் ஓசை மிகுமே விரி பசும்பொன் – நீதிவெண்பா:1 35/3
விரி திசை சூழ் பார் ஆளும் வேந்தன் அருகில் – நன்மதிவெண்பா:1 88/1
விண் இன்று பொய்ப்பின் விரி நீர் வியன் உலகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 13/3

மேல்

விரிசிகையின் (1)

காமர் விரிசிகையின் கண் ஒவ்வா நீலம் என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1114/1

மேல்

விரித்து (5)

பொல்லா சிறகை விரித்து ஆடினால் போலுமே – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 14/3
வென்றார் விளங்க விரித்து – அறநெறிச்சாரம்:1 184/4
சென்று பலி பக்கல் செம் கை விரித்து ஏற்றல் பழுது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 107/1
வித்தகநூல் ஓதும் விரித்து – நீதிவெண்பா:1 90/4
உணர விரித்து உரையாதார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 650/4

மேல்

விரிப்பர் (1)

முடித்த கூந்தல் விரிப்பினும் விரிப்பர் – வெற்றிவேற்கை:1 56/4

மேல்

விரிப்பன் (1)

விரிப்பன் சுருங்க விரைந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 1/4

மேல்

விரிப்பார் (1)

கடல் உலகில் சைவர் அவன் புகழ் விரிப்பார் கணிகையர் கண் கடுவை உண்டு – நீதிநூல்:44 487/2

மேல்

விரிப்பினும் (1)

முடித்த கூந்தல் விரிப்பினும் விரிப்பர் – வெற்றிவேற்கை:1 56/4

மேல்

விரியும் (1)

விரியும் இசை மாசுற அவர் மேல் விளம்பும் பொய்ச்சொல் அண்டம் மிசை – நீதிநூல்:23 267/2

மேல்

விரிவு (1)

மின் பணி சுடர்கள் பூத விரிவு எலாம் விமலன் ஈந்தான் – நீதிநூல்:47 559/2

மேல்

விருகமும் (1)

விருகமும் தனை வளர்த்தோர் வியப்புற வேலை செய்யும் – நீதிநூல்:47 564/1

மேல்

விருச்சிகரும் (1)

ஏசியும் ஏத்தியும் ஏனோ விருச்சிகரும்
கோசிகரும் நோற்றார் குமரேசா கூசாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 264/1,2

மேல்

விருட்சாதி (1)

சீத நீர் கடல் விருட்சாதி கணம் பூம் பொழில் உலகின் செல்வம் எல்லாம் – நீதிநூல்:40 411/2

மேல்

விருத்தம் (1)

சத்தியம் எக்காலும் சன விருத்தம் ஆகுமே – நீதிவெண்பா:1 85/1

மேல்

விருத்தருக்கும் (1)

மருளுறு பித்தருக்கும் மட விருத்தருக்கும் கோபம் – நீதிநூல்:26 300/2

மேல்

விருத்தி (1)

மேகம் ஆர் மின்னின் நில்லா விருத்தி மேல் அருத்திகொள்ளார் – நீதிநூல்:43 471/4

மேல்

விருத்திரன் (1)

நீதியின் நில்லா நெடிய விருத்திரன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 868/1

மேல்

விருத்தை (2)

விறலி கற்பதுவே கற்பு கூன் உடல் விருத்தை கற்பு அரிது அன்று கலை எலாம் – நீதிநூல்:43 473/1
அன்று இறந்த சத்தியவான் அவ் விருத்தை ஏன் பிறந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 339/1

மேல்

விருந்தாய் (1)

கூர் விருந்தாய் நின்றார் குமரேசா சாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 942/2

மேல்

விருந்திடாய் (1)

விருந்திடாய் மணி மாடத்து மேவி நீ ஒருவன் வாழ – நீதிநூல்:39 384/3

மேல்

விருந்திலோர்க்கு (1)

விருந்திலோர்க்கு இல்லை பொருந்திய ஒழுக்கம் – கொன்றைவேந்தன்:1 83/1

மேல்

விருந்தின் (1)

இனைத்துணைத்து என்பது ஒன்று இல்லை விருந்தின்
துணைத்துணை வேள்வி பயன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 87/3,4

மேல்

விருந்தினர் (1)

வேங்கை போல் வீரம் குன்றும் விருந்தினர் காண நாணும் – விவேகசிந்தாமணி:1 21/2

மேல்

விருந்து (24)

வினை காத்து வந்த விருந்து ஓம்பி நின்றான் – அறநெறிச்சாரம்:1 158/1
மெல் இயல் நல்லாளும் நல்லள் விருந்து ஓம்பி – அறநெறிச்சாரம்:1 158/3
விருந்து புறந்தரான் வேளாண்மை செய்யான் – அறநெறிச்சாரம்:1 166/1
செல் விருந்து ஓம்பி வரு விருந்து பார்த்திருப்பான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 9/3
செல் விருந்து ஓம்பி வரு விருந்து பார்த்திருப்பான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 9/3
நல் விருந்து வானத்தவர்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 9/4
வரு விருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 9/3
தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் என்று இவரோடு – நீதிவெண்பா:1 49/1
ஈசன் அடியார் விருந்து என்று இட்டு உலவா கோட்டை பெற்ற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 20/1
வரு விருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 20/3
தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று ஆங்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 43/3
இருந்து ஓம்பி இல் வாழ்வது எல்லாம் விருந்து ஓம்பி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 81/3
விருந்து புறத்ததா தான் உண்டல் சாவா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 82/3
வரு விருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 83/3
நல் விருந்து ஓம்புவான் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 84/4
வித்தும் இடல் வேண்டும்-கொல்லோ விருந்து ஓம்பி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 85/3
கூடி விருந்து ஆனார் குமரேசா நாடி முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 86/2
செல் விருந்து ஓம்பி வரு விருந்து பார்த்திருப்பான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 86/3
செல் விருந்து ஓம்பி வரு விருந்து பார்த்திருப்பான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 86/3
நல் விருந்து வானத்தவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 86/4
நோக்க குழையும் விருந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 90/4
இன்மையுள் இன்மை விருந்து ஒரால் வன்மையுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 153/3
யாது செய்வேன்-கொல் விருந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1211/4
மாலை அயர்கம் விருந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1268/4

மேல்

விருந்தை (2)

ஈட்டும் பொருளை எல்லாம் ஏன் விருந்தை பேணுதற்கே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 81/1
காமர் விருந்தை தன் கண் நுதல்கள் ஏன் பசந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1240/1

மேல்

விருந்தோடு (2)

மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உண் – கொன்றைவேந்தன்:1 70/1
உண்டிக்கு அழகு விருந்தோடு உண்டல் – வெற்றிவேற்கை:1 10/1

மேல்

விருந்தோம்பல் (2)

இனையவரை உபசரித்தல் விருந்தோம்பல் நம் பணிகள் இயற்றல் என்னும் – நீதிநூல்:12 119/3
உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல் ஓம்பா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 89/3

மேல்

விருந்தோம்பி (1)

பரிந்து ஓம்பி பற்று அற்றேம் என்பார் விருந்தோம்பி
வேள்வி தலைப்படாதார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 88/3,4

மேல்

விருந்தோம்பும் (1)

தேடி விருந்தோம்பும் சிறுத்தொண்டர் வானுலகு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 86/1

மேல்

விருப்பம் (1)

விருப்பம் நீங்கிய கணவரை தழுவதல் வீணதாம் விரை ஆர்ந்த – விவேகசிந்தாமணி:1 42/2

மேல்

விருப்பமொடு (1)

விருப்பமொடு கொடுப்பர் மேலோர் சுரக்கும் – நன்னெறி:1 13/2

மேல்

விருப்பாய் (1)

விரதம் உள்ளாய் எங்கு இதை நீ கற்றது என்றோம் உம்மிடத்தும் விருப்பாய் உம்மை – நீதிநூல்:44 483/3

மேல்

விருப்பாலே (1)

செருப்பாலே அடிப்பவர்க்கு விருப்பாலே கோடி செம்பொன் சேவித்து ஈவார் – விவேகசிந்தாமணி:1 7/4

மேல்

விருப்பினோடும் (1)

மேவிய விருப்பினோடும் வெறுப்பின் நல் குறிப்பு அறிந்து – நீதிநூல்:15 194/2

மேல்

விருப்பு (5)

வில்லோன் மலரோ விருப்பு – நன்னெறி:1 2/4
விருப்பு அறா சுற்றம் இயையின் அருப்பு அறா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 53/3
உள்ளம் மொழி செய்கை தள்ளல் விருப்பு இன்மை – அருங்கலச்செப்பு:1 121/1
கிரியை விருப்பு கடைப்பிடி இன்மை – அருங்கலச்செப்பு:1 128/1
விருப்பு அறா சுற்றம் இயையின் அருப்பு அறா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 522/3

மேல்

விரும்பல் (3)

உழவர்க்கு அழகு ஏர் உழுது ஊண் விரும்பல் – வெற்றிவேற்கை:1 7/1
அன்னை சோதரி போல் எண்ணாது அணைந்திட விரும்பல் என்னே – நீதிநூல்:13 171/4
பேரான முத்தி பெற விரும்பல் ஆர் அமிர்த – நீதிவெண்பா:1 95/2

மேல்

விரும்பா (1)

கொள்ள விரும்பா குசேலரிடம் செல்வம் அன்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 179/1

மேல்

விரும்பார்கள் (1)

அருள் பாலாம் அறப்பாலை கனவிலுமே விரும்பார்கள் அறிவொன்றில்லார் – விவேகசிந்தாமணி:1 7/2

மேல்

விரும்பி (3)

வெட்டையிலே மதி மயங்கி சிறுவருக்கு மணம்பேசி விரும்பி தாலி – விவேகசிந்தாமணி:1 75/3
பாடு அறியாதான்-பால் பணிசெய்தலும் விரும்பி
நாடல் இலா நட்பதனை நாடலும் நீடு – நன்மதிவெண்பா:1 78/1,2
விதந்து அறியார் ஒன்றும் விரும்பி பயம் தவிர – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 196/2

மேல்

விரும்பிடான் (1)

சொல் புகழ் விரும்பிடான் தனை துதித்திடும் – நீதிநூல்:37 372/2

மேல்

விரும்பினோர்க்கே (1)

குலம் கெடும் வேசை மாதர் குணங்களை விரும்பினோர்க்கே – விவேகசிந்தாமணி:1 122/4

மேல்

விரும்பு (10)

அறம் செய விரும்பு – ஆத்திசூடி:1 1/1
தானமது விரும்பு – ஆத்திசூடி:1 56/1
வித்தை விரும்பு – ஆத்திசூடி:1 101/1
ஒல்லார் விரும்பு பொருள் தந்து வெல்லும் ஒரு நீதி வேந்தன் அனையான் – நீதிநூல்:42 447/4
மேவி அறம் செய்ய விரும்பு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 1/4
தானமது விரும்பு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 55/4
புந்தியில் நீ பூமி விரும்பு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 81/4
புந்தியினில் வித்தை விரும்பு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 100/4
ஊண் மிக விரும்பு – புதிய-ஆத்திசூடி:1 6/1
புதியன விரும்பு – புதிய-ஆத்திசூடி:1 69/1

மேல்

விரும்புதல் (1)

மருவிட விரும்புதல் மற்று அன்னோர் இடர் – நீதிநூல்:18 215/2

மேல்

விரும்பும் (11)

அறிவுடை ஒருவனை அரசும் விரும்பும் – வெற்றிவேற்கை:1 39/1
உணற்கு விரும்பும் குடரை வனப்பு அற – அறநெறிச்சாரம்:1 88/2
வல்லார் விரும்பும் வகையாலும் அற்ப மகி வாழ்வு அவர்க்கு இறை தரான் – நீதிநூல்:42 447/2
திரமுற பகைக்கும் பாவ சிக்கு அறுத்து அவன் விரும்பும்
தரம் அறு தருமம்-தன்னை சார்ந்து இடர் தீர்ந்து உய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 560/3,4
சேக்கை விரும்பும் செழும் பொழில்-வாய் வேம்பு அன்றோ – நன்னெறி:1 24/3
காக்கை விரும்பும் கனி – நன்னெறி:1 24/4
மென் மதுர வாக்கால் விரும்பும் சகம் கடின – நீதிவெண்பா:1 4/1
பெண் உதவும் காலை பிதா விரும்பும் வித்தையே – நீதிவெண்பா:1 81/1
எண்ணில் தனம் விரும்பும் ஈன்ற தாய் நண் இடையில் – நீதிவெண்பா:1 81/2
கூறிய நல் சுற்றம் குலம் விரும்பும் காந்தனது – நீதிவெண்பா:1 81/3
பேரழகுதான் விரும்பும் பெண் – நீதிவெண்பா:1 81/4

மேல்

விரும்புமே (1)

காந்தும் நறும் புண்ணை கலந்து ஈ விரும்புமே
வேந்தர் தனமே விரும்புவார் சாந்தநூல் – நீதிவெண்பா:1 82/1,2

மேல்

விரும்புவர்கள் (1)

பொருட்பாலை விரும்புவர்கள் காமப்பாலிடை மூழ்கி புரள்வர் கீர்த்தி – விவேகசிந்தாமணி:1 7/1

மேல்

விரும்புவார் (3)

வேந்தர் தனமே விரும்புவார் சாந்தநூல் – நீதிவெண்பா:1 82/2
கல்லார் பகை சேர் கலகம் விரும்புவார்
நல்லார் விரும்புவார் நட்பு – நீதிவெண்பா:1 82/3,4
நல்லார் விரும்புவார் நட்பு – நீதிவெண்பா:1 82/4

மேல்

விரும்புவாரும் (1)

விரை செறி குழலியான வேசையை விரும்புவாரும்
அரசனை பகைத்திட்டாரும் ஆருயிர் இழப்பர் தாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 40/3,4

மேல்

விரும்புவோர் (1)

விரும்புவோர் மனோகரத்தை மேவுறார் கோ உறாரே – நீதிநூல்:47 565/4

மேல்

விரும்புவோரும் (1)

மின்னலை போல் மனையாளை வீட்டில் வைத்து வேசை சுகம் விரும்புவோரும்
அன்னை பிதா பாவலரை பகைப்போரும் அறிவு இலா கசடர் ஆமே – விவேகசிந்தாமணி:1 97/3,4

மேல்

விரும்பேல் (6)

கொள்ளை விரும்பேல் – ஆத்திசூடி:1 41/1
சூது விரும்பேல் – ஆத்திசூடி:1 49/1
மீதூண் விரும்பேல் – ஆத்திசூடி:1 91/1
பேதைமையா கொள்ளை விரும்பேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 41/4
பெற்றாலும் சூது விரும்பேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 48/4
போக்கி மீதூண் விரும்பேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 90/4

மேல்

விரேசனம் (1)

தினமும் விரேசனம் கொளினும் ஓயாமல் மலமாரி திரளா பெய்யும் – நீதிநூல்:41 421/1

மேல்

விரை (4)

ஊட்டினும் பல் விரை உள்ளி கமழாதே – வெற்றிவேற்கை:1 29/1
விரை செறி குழலியான வேசையை விரும்புவாரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 40/3
விருப்பம் நீங்கிய கணவரை தழுவதல் வீணதாம் விரை ஆர்ந்த – விவேகசிந்தாமணி:1 42/2
விரை செறி குழலினாள் வேசை ஆசையும் – விவேகசிந்தாமணி:1 58/3

மேல்

விரைகுவார் (1)

வீரமொடு காக்க விரைகுவார் நேர்_இழாய் – நன்னெறி:1 31/2

மேல்

விரைத்தாலும் (1)

விரைத்தாலும் நன்று ஆகா வித்து எனவே பேதைக்கு – நல்வழி:1 35/3

மேல்

விரைந்ததே (1)

நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே
ஒட்டாரை ஒட்டி கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 679/3,4

மேல்

விரைந்தாள் (1)

கொள்ள விரைந்தாள் குமரேசா தள்ளியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1298/2

மேல்

விரைந்தான் (1)

கொள்ள விரைந்தான் குமரேசா அள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1270/2

மேல்

விரைந்து (18)

விரிப்பன் சுருங்க விரைந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 1/4
பிடிக்க பெரிதாய் விரைந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 24/4
விட்டொழியும் வேறாய் விரைந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 86/4
ஓடும் மனனே விடுத்து என்னை விரைந்து நீ – அறநெறிச்சாரம்:1 91/3
வேட்டு அவாய் கேட்பர் விரைந்து ஓடி ஞாலத்தார் – அறநெறிச்சாரம்:1 111/1
விடியலில் பறவை மிருகம் யாவும் முன் விரைந்து எழுந்து பல வினை செயும் – நீதிநூல்:35 358/1
விரைந்து விடம் தீண்ட உயிர்விடும் வேடன் கணையால் வல்லூறும் வீழ்ந்தது – விவேகசிந்தாமணி:1 105/3
நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 175/4
அன்று இளையம் என்னாது அறம் ஏன் விரைந்து செய்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 36/1
மண்டு புகழ் கட்டுவாங்கன் விரைந்து ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 335/1
கொண்டார் விரைந்து குமரேசா மண்டு நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 342/2
வியந்தான் விரைந்து கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 474/4
வெள்ளி மொழி கேட்டவுடன் வேல் அசுரர் மேல் விரைந்து
கொள்ள நின்றார் என்னே குமரேசா துள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 648/1,2
விரைந்து தொழில் கேட்கும் ஞாலம் நிரந்து இனிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 648/3
வென்றி மிகு தித்தன் நின்றான் வீமன் விரைந்து ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 672/1
திண் திறல் மெய் குண்டலன் முன் சேராரை ஏன் விரைந்து
கொண்டான் துணையா குமரேசா கொண்டாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 679/1,2
விற்றற்கு உரியர் விரைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1080/4
நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1218/4

மேல்

விரைய (1)

விரைய விழு துளியே போலும் புரை உடைய – நீதிவெண்பா:1 52/2

மேல்

விரைவாய் (1)

மேவி ஓடினர் சினமுற்று இவர் ஆர் என்றேன் மாமி விரைவாய் வந்து – நீதிநூல்:44 481/2

மேல்

விரைவில் (2)

வரும் வாதியரோடு உறவு பற்றுவரவு முதல் செய்குதல் விரைவில்
கருவி விவாதம் தீர்க்காது காலங்கழித்தல் சோம்பலினால் – நீதிநூல்:21 257/1,2
விலங்கிடாது அவன் தாள் நெஞ்சே விரைவில் நீ பரவி உய்யே – நீதிநூல்:47 552/4

மேல்

விரைவின் (1)

கலம் ஊறும் சிறு நீரை விரைவின் இறையாவிடின் அ கலம்தான் மிக்க – நீதிநூல்:43 455/1

மேல்

விரைவுற்று (1)

சலம் ஊறி அழுந்தும் அது போல் பவத்தை விரைவுற்று தள்ளிடாமல் – நீதிநூல்:43 455/2

மேல்

விரைவொடும் (1)

விரைவொடும் ஏகார் என்னின் ஊர்தியொடு அ பொருள் விளியும் விண் புரக்கும் – நீதிநூல்:12 116/3

மேல்

விரோசனன் (1)

திண் தோள் விரோசனன் சீர் எல்லாம் ஏன் இழந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 534/1

மேல்

விரோசனனும் (1)

வென்றி விரோசனனும் மெய்மன்னும் ஒப்புரவால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 480/1

மேல்

வில் (15)

பொற்பிளவோடு ஒப்பாரும் போல்வாரே வில் பிடித்து – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 23/2
வில் ஆரும் முத்தி விழையாதவர்க்கு விழல் அன்ன வாழ்வை அருள்வான் – நீதிநூல்:42 447/3
நல்லார் தமது கனம் நண்ணாரே வில் ஆர் – நன்னெறி:1 25/2
வீசு புகழ் விசயன் வில் தழும்பு சென்னியின் மேல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 60/1
பார்வை கண்டு இராமன் பரன் வில் ஒடித்து அணங்கை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 71/1
எய்து வென்றது ஓர் வில் இரங்கேசா வையத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 77/2
சொல் வணக்கம் ஒன்னார்-கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 83/3
வில் ஏர் உழவர் பகை கொளினும் கொள்ளற்க – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 88/3
விரி தலை வேடன் கையில் வில் குதை நரம்பை கவ்வி – விவேகசிந்தாமணி:1 92/3
புல் ஆர்ந்திடாது இறுதல் போலவே வில் ஆர் – நன்மதிவெண்பா:1 100/2
கல் வில் உடையார் கருணை பெறமாட்டாது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 151/1
வில் விசயன் போர் வெறுத்து மீளலுற்றான் கண்ணன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 538/1
சொல் வணக்கம் ஒன்னார்-கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 827/3
வில் ஏர் உழவர் பகை கொளினும் கொள்ளற்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 872/3
மங்கை நல்லாள் தோன்ற மனமுடைந்தான் வில் விசயன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1087/1

மேல்

வில்லங்கம் (1)

சின்னஞ்சிறுக்கி அவள் வில்லங்கம் இட்டபடி தெய்வங்களுக்கு அபயமே – விவேகசிந்தாமணி:1 76/4

மேல்

வில்லது (1)

வில்லது வளைந்தது என்றும் வேழமது உறங்கிற்று என்றும் – விவேகசிந்தாமணி:1 110/1

மேல்

வில்லம் (1)

வில்லம் அறுகுக்கு ஒவ்வா மென் மலர்கள் நால்வர் எனும் – நீதிவெண்பா:1 97/1

மேல்

வில்லவன் (1)

தெள்ளு புகழ் வில்லவன் முன் செய் வினையால் வென்றி ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 678/1

மேல்

வில்லாண்மை (1)

மேவி அகல் ஏனம் எய்யான் வில்லாண்மை நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 33/3

மேல்

வில்லாமல் (1)

வில்லாமல் சூரனுக்கு ஏன் மீன் சுமந்து கொண்டு தந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 256/1

மேல்

வில்லி (3)

வெற்றி அருணகிரி வில்லி செவி கொய்யாது ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 156/1
கண்டவுடன் தன் குற்றம் காது அறுக்கும் தீதை வில்லி
கொண்டிலன் ஏன் விட்டான் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 190/1,2
கள் உண்ணேன் என்று ஏன் கதிரோன்சேய் வில்லி உளம்கொள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 922/1

மேல்

வில்லுக்கு (1)

வில்லுக்கு அதிபன் விரகினால் ஐவர் அரக்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 53/1

மேல்

வில்லோன் (1)

வில்லோன் மலரோ விருப்பு – நன்னெறி:1 2/4

மேல்

வில்வலன் (3)

வல்வினையில் பட்டு அழுந்தும் வாதாவி வில்வலன் போல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 151/2
வில்வலன் வாதாவி வெய்யராய் ஊன் தின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 253/1
பற்றற்றார் போன்று படிவமுற்ற வில்வலன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 275/1

மேல்

வில்வலனும் (1)

வில்வலனும் மாய்ந்தார் இரங்கேசா மல் வல்ல – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 90/2

மேல்

விலக்க (1)

மிகையான புதுமை செய்வோம் மரணமதை விலக்க அறியோம் வியப்பு ஈது அன்றோ – நீதிநூல்:41 426/4

மேல்

விலக்கப்போமோ (1)

ஊழ்வினை வந்ததானால் ஒருவரால் விலக்கப்போமோ
ஏழையாய் இருந்தோர் பல்லக்கு ஏறுதல் கண்டிலீரோ – விவேகசிந்தாமணி:1 41/3,4

மேல்

விலக்கல் (1)

நயப்புறும் சேர்க்கையை விலக்கல் நன்று அரோ – நீதிநூல்:9 84/4

மேல்

விலக்கி (2)

வெட்ட வரு துட்டரை விலக்கி வசமாக்கும் – நீதிநூல்:33 344/2
வெள்ளி கொடுத்தல் விலக்கி விழி தோற்று உலகில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 17/1

மேல்

விலக்கிய (1)

விலக்கிய ஓம்பி விதித்தனவே செய்யும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 17/1

மேல்

விலக்கினோர்க்கு (1)

தடுத்து அதை விலக்கினோர்க்கு தக்க நோய் பிணிகள் ஆகி – விவேகசிந்தாமணி:1 66/3

மேல்

விலக்கினோரும் (1)

கற்பு உடை காம தீ ஆர் கன்னியை விலக்கினோரும்
அட்டு உடன் அஞ்சுகின்றோர் ஆயுளும் கொண்டு நின்று – விவேகசிந்தாமணி:1 114/2,3

மேல்

விலக்குவர் (1)

மேல் இது ஓர்ந்து உடன் யார்-கொலோ விலக்குவர் வேந்தே – விவேகசிந்தாமணி:1 121/4

மேல்

விலக்குவார் (1)

ஐயம் புகுவாரை யாரே விலக்குவார்
மெய் அம்புவியதன் மேல் – நல்வழி:1 13/3,4

மேல்

விலக்கேல் (2)

ஈவது விலக்கேல் – ஆத்திசூடி:1 4/1
ஈவது விலக்கேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 4/4

மேல்

விலக (2)

விலக அரும் அருளின் மீக்கூர் விமலனை வாழ்த்த வேண்டின் – நீதிநூல்:3 23/1
மேவிய கோன் சற்றே விலக விதர்ப்பை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1239/1

மேல்

விலகல் (1)

மா கரத்த யானை வழி விலகல் புன் மலம் தின் – நீதிவெண்பா:1 37/3

மேல்

விலகி (2)

பேதையரை கண்டால் பெரியோர் வழி விலகி
நீதியொடு போதல் நெறி அன்றோ காதும் மத – நீதிவெண்பா:1 37/1,2
தீ கண்டு விலகி நில் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 43/1

மேல்

விலகினான் (1)

வீடணன் ஏன் அஞ்சி விலகினான் சிற்றினத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 451/1

மேல்

விலகும்-கொல்லோ (1)

விழி மிசை நல் மருந்து இடாது அழல் பிழம்பை விடில் அ நோய் விலகும்-கொல்லோ – நீதிநூல்:12 113/4

மேல்

விலங்காமல் (1)

வெருண்டு விலங்காமல் கா – அறநெறிச்சாரம்:1 226/4

மேல்

விலங்காய் (1)

விலங்காய் பிறத்தல் இலர் – அருங்கலச்செப்பு:1 48/2

மேல்

விலங்கிடாது (1)

விலங்கிடாது அவன் தாள் நெஞ்சே விரைவில் நீ பரவி உய்யே – நீதிநூல்:47 552/4

மேல்

விலங்கிற்கு (1)

வேத விதி வீமா விலங்கிற்கு உடல் பாதி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 12/1

மேல்

விலங்கின் (3)

தீய விலங்கின் சிலர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 79/4
இலங்கு வாயால் உரையாது அவத்தம் உரைப்போர் உலகம் இகழ் விலங்கின்
குலங்களினும் கடையராம் சாணமதை அமுது வைக்கும் கோல செம்பொன் – நீதிநூல்:16 200/2,3
தோய்தர செய்யான் அன்ன தொழில் இலா விலங்கின் பல்லில் – நீதிநூல்:47 547/2

மேல்

விலங்கின (1)

தீய விலங்கின செய்கை நம்-கண்ணே செய தொடுத்தார் திருவை ஒப்பாள் – நீதிநூல்:44 511/3

மேல்

விலங்கினங்கட்கு (1)

விலங்கினங்கட்கு வாக்கும் வினை உணர் ஞானத்தோடு – நீதிநூல்:45 514/1

மேல்

விலங்கினங்களும் (1)

தேளும் பாம்பும் வெம் சின விலங்கினங்களும் நனி வாழ்ந்து – நீதிநூல்:26 297/3

மேல்

விலங்கினம் (1)

தமர் சவம் என்று எடுத்து எறிவார் பறவை விலங்கினம் கூடி தத்தி கொத்தி – நீதிநூல்:41 434/3

மேல்

விலங்கினுக்கும் (1)

தெருள் அறு விலங்கினுக்கும் தெளிவு அறியா சிறார்க்கும் – நீதிநூல்:26 300/1

மேல்

விலங்கினை (2)

பறவையை நரர் விலங்கினை படுக்கும் ஓர் – நீதிநூல்:18 217/3
அடிமை போல் நரர்க்கு உழைத்து ஈண்டு அயர் விலங்கினை மாசில்லா – நீதிநூல்:45 516/2

மேல்

விலங்கு (14)

நல்வினை நால் கால் விலங்கு நவை செய்யும் – அறநெறிச்சாரம்:1 207/1
உறுதிக்-கண் ஊன் உண் விலங்கு சிறியன – அறநெறிச்சாரம்:1 208/2
மனம் வரும் உயிர் வரும் வராத மெய் விலங்கு
இனம் உறு வனம் உறும் இனம் வருந்தவே – நீதிநூல்:12 130/3,4
விரி சுடர் கதிரோன் மதி தாரகை விலங்கு பக்கி மரம் மலை யாவினும் – நீதிநூல்:15 188/1
விலங்கு பறவையினும் நரர் வாக்கு ஒன்றால் சிறப்புடையர் விளங்கும் திண்மை – நீதிநூல்:16 200/1
கலகல் என்னவே ஒலிசெய் மா விலங்கு கால் பூண்டு இவ் – நீதிநூல்:17 210/2
பல விலங்கு அணுகுற படுத்த பாயலின் – நீதிநூல்:19 232/2
பொருந்தினாய் மனமே மக்கள்போலி நீ விலங்கு ஆனாயே – நீதிநூல்:39 384/4
மாடு ஆடு விலங்கு இறப்பின் தசை மயிர் தோல் கொம்பு உதவும் மண்கலம்தான் – நீதிநூல்:41 422/1
உண்டி விலங்கு இன்பதுன்பம் பகை அச்சம் ஊர்வன பேய் உலகில் இன்னும் – நீதிநூல்:41 428/3
பற்றி நோய்செய பின்பற்றும் பதகரை வெரீஇ விலங்கு
சுற்றியே ஓடும் கத்தும் துன்புறும் வயிற்றை காலால் – நீதிநூல்:45 519/1,2
அறிவு இலா விலங்கு போர்வை அகம் செய அறியாது என்ன – நீதிநூல்:47 546/1
பயிலுவோம் இயற்கையா புள் பல விலங்கு உரிய ஊண் கண்டு – நீதிநூல்:47 548/2
கால் விலங்கு கல்லாமை – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 21/1

மேல்

விலங்குகள் (2)

விலங்குகள் நல்ல மிக – அறநெறிச்சாரம்:1 122/4
இந்து மீன் பருதி பக்கி இன விலங்குகள் மரங்கள் – நீதிநூல்:43 465/1

மேல்

விலங்கும் (5)

கான்-தனை அகல் விலங்கும் காவல் தீர் நகரும் ஒப்பார் – நீதிநூல்:3 26/4
செழுமை நெறியினில் திருப்ப வேண்டும் இதத்தால் வசமாம் சின விலங்கும்
அழல்வதினால் துன்பம் மிகும் அல்லாது பயன் உளதோ அரும் நோயுற்ற – நீதிநூல்:12 113/2,3
புட்களும் விலங்கும் ஒவ்வோர் இரையையே புசிக்கும் மாந்தர் – நீதிநூல்:36 367/1
பறவையும் விலங்கும் தீனி பசித்த பின் தேடும் நாளை – நீதிநூல்:40 418/1
படு தொழில் விலங்கும் தன் பறழ் வளர்ந்து உடல் – நீதிநூல்:47 588/1

மேல்

விலங்கை (7)

புயகமதை தேள் புலியை பொல்லாத விலங்கை எலாம் – நீதிநூல்:34 357/1
துலங்கிடும் விலங்கை வாட்டி துயர்செய்வோர் நரகத்து ஆழ்வார் – நீதிநூல்:45 514/4
தான் உறு விலங்கை கொல்வோன் தருமனோ பேயோ அம்மா – நீதிநூல்:45 515/4
கொடிய வெவ் விலங்கை எல்லாம் கோறலே முறை என்றாலும் – நீதிநூல்:45 516/1
நாம் அற விலங்கை காப்பர் நல்லவர் அதை வருத்தும் – நீதிநூல்:45 517/3
எற்றி வீழ்ந்து எழும் மயங்கும் என் செயும் இவ் விலங்கை
முற்றிய சினத்தில் பற்றும் மூர்க்கர் நெஞ்சு இரும்போ கல்லோ – நீதிநூல்:45 519/3,4
எமக்கு உண விலங்கை புள்ளை இறை செய்தான் என கொன்று அட்டு – நீதிநூல்:45 520/1

மேல்

விலங்கொடு (1)

விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்கு நூல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 410/3

மேல்

விலா (1)

கொடும் கோல் விலா என்பு கோலி உடங்கிய நல் – அறநெறிச்சாரம்:1 124/2

மேல்

விலாசவதி (1)

காதல் விலாசவதி காணாது அடக்கியுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1138/1

மேல்

விலை (14)

விலை மா மணியை பொடிசெய்யினும் மின் அறாது – நீதிநூல்:6 60/3
விலை தரும் அவன்-பால் வைகி விரவுறுங்காறும் சேடர் – நீதிநூல்:15 191/2
வளம் இலா பொருள் மாறுதல் மிகு விலை வாங்கல் – நீதிநூல்:17 206/3
உய்வார் பொருளை கவர்ந்து அதற்கு விலை கொண்டு உவர்க்கு உஃது இடல் போலும் – நீதிநூல்:21 256/3
ஈந்த பொன் விலை போல் வீட்டுக்கு இட்ட பொன் ஆம் அன்னாரை – நீதிநூல்:39 386/3
பூமியில் உன் மாற்று என்ன எடை என்ன விலை என்ன புகல்வாய் என்றாள் – நீதிநூல்:44 490/4
கலவிசெய்த மாது என்னை விலை கேட்டாள் உடன் ஒக்க கலந்து காம – நீதிநூல்:44 497/1
நலம் உண்ட உனக்கு விலை ஏது என்றேன் சவம் அனைய நான் சுகிக்க – நீதிநூல்:44 497/2
கான வேட்டுவ சேரி விட்டு அகன்றனர் கடி கமழ் விலை வாணர் – விவேகசிந்தாமணி:1 86/4
வீடு-தொறும் சென்று விலை ஆம் மது இருந்த – நீதிவெண்பா:1 85/3
வீடு-தனிலே விலை ஆமே – நீதிவெண்பா:1 85/4
இலகல் விலை அரிது என்று எண் – நன்மதிவெண்பா:1 77/4
விலை பொருட்டால் ஊன் தருவார் இல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 41/4
குன்றி விலை நின்றான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1080/2

மேல்

விலைகூறி (1)

கடையில் விலைகூறி அந்த காரிகையை விற்றுவிடல் – நன்மதிவெண்பா:1 25/3

மேல்

விலைகொளல் (1)

சே ஆள் விலைகொளல் கூறுதல் கூட்டுதல் – அருங்கலச்செப்பு:1 92/1

மேல்

விலைசெய்ய (1)

சே_இழையையும் விலைசெய்ய செய்யுமால் – நீதிநூல்:19 230/4

மேல்

விலைப்-பொருட்டால் (1)

விலைப்-பொருட்டால் ஊன் தருவார் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 256/4

மேல்

விலைமகட்கு (1)

விலைமகட்கு அழகு தன் மேனி மினுக்குதல் – வெற்றிவேற்கை:1 13/1

மேல்

விலைமகட்கென்று (1)

விலைமகட்கென்று அயலகத்தில் கன்னமிட்டு துளை வழி உள் விட்ட தாளை – நீதிநூல்:44 507/1

மேல்

விலைமாது (3)

நிலைபெறாதாம் கணிகை நெஞ்சில் விலைமாது
மத்தகத்தது அடித்து ஆணைவைத்தாலும் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 55/2,3
நுதல் விலைமாது அன்புகொள்ளாள் கொண்டாலும் நொய்தாய் – நன்மதிவெண்பா:1 100/3
விலைமாது இடும் ஆணை வேளாளன் நட்பு – நன்மதிவெண்பா:1 101/1

மேல்

விலைமாதை (3)

விலைமாதை கொல்லாமல் உலகம் மிசை யாது செய விடுத்தார் அம்மா – நீதிநூல்:44 493/4
விலைமாதை சேர்தல் பிணம் தழுவியதை ஒக்கும் என்றார் வீணோ என்றாள் – நீதிநூல்:44 497/4
நடக்கை விலைமாதை நன்மதியே நம்பேல் – நன்மதிவெண்பா:1 62/3

மேல்

விலையா (1)

கூறி விலையா கொடுக்கும் இறை ஆதலால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 125/2

மேல்

விலையிட்டும் (1)

நிதி வெள்ளி உலோகம் என்றும் பெயரிட்டும் விலையிட்டும் நிகழ் அ மண்ணால் – நீதிநூல்:40 415/2

மேல்

விலோசனமும் (1)

மேதை விலோசனமும் மேவும் இணை நோக்கும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 110/1

மேல்

விவாத (1)

இருவரிடத்தும் விவாத நிதிக்கு இரட்டி கொள்வர் தகாது என்னின் – நீதிநூல்:21 255/1

மேல்

விவாதம் (2)

மெய்வாதியர்-பால் கொண்டு அவர்க்கு விவாதம் தீர்க்கும் நிலை எற்றேல் – நீதிநூல்:21 256/2
கருவி விவாதம் தீர்க்காது காலங்கழித்தல் சோம்பலினால் – நீதிநூல்:21 257/2

மேல்

விவேக (1)

&13 விவேக சிந்தாமணி – விவேகசிந்தாமணி:1 133/5
விரத்தி வைராக்கிய விவேக தொடுதோல் – நீதிவெண்பா:1 72/3

மேல்

விவேகம் (1)

விற்பன விவேகம் உள்ள வேந்தரை சேர்ந்தோர் வாழ்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 11/2

மேல்

விழ (2)

மாங்காய் விழ எறிந்த மாத்திரைக்கோல் ஒக்குமே – நல்வழி:1 4/3
தோல் காவி சீரை துணி கீழ் விழ உடுத்தல் – அறநெறிச்சாரம்:1 63/1

மேல்

விழல் (1)

வில் ஆரும் முத்தி விழையாதவர்க்கு விழல் அன்ன வாழ்வை அருள்வான் – நீதிநூல்:42 447/3

மேல்

விழலர் (1)

கழி முடை நாற்றத்தவேனும் விழலர்
விளிவு உன்னி வெய்துயிர்ப்பர் மெய் பயன் கொண்டார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 42/2,3

மேல்

விழா (1)

வேற்றூர் புகுதல் விழா காண்டல் நோன்பு இடுதல் – அறநெறிச்சாரம்:1 162/3

மேல்

விழாது (1)

காரினை கீழ் விழாது ககனத்தில் நிறுவி நொய்ய – நீதிநூல்:47 541/2

மேல்

விழி (18)

வாசம் மூக்கு அறியுமன்றி வாய் செவி விழி மெய் தேரா – நீதிநூல்:2 12/1
இன்னலுற்று அயர்ந்தோம் என கலுழ்ந்திடில் தன் இரு விழி நீரினை உகுப்பான் – நீதிநூல்:4 38/2
விழி மிசை நல் மருந்து இடாது அழல் பிழம்பை விடில் அ நோய் விலகும்-கொல்லோ – நீதிநூல்:12 113/4
காவி விழி மங்கை இவள் கற்பு வெற்பின் வற்பு உளதால் – நீதிநூல்:12 135/4
வாள்_விழி என் அகத்து உறையும் மகிழ்நர் இருவரில் ஒருவர் – நீதிநூல்:12 147/2
மென்மையாகும் விழி முதல் யாவையும் – நீதிநூல்:12 154/1
இரு விழி மூடி மற்று எவர்கள் பார்வையும் – நீதிநூல்:13 158/3
மை ஏந்து விழி மனையாட்கு இடை ஏந்தும் துகில் இன்றி மானம்-தன்னை – நீதிநூல்:44 510/2
விழி இலார்க்கு ஏது விளக்கு – நன்னெறி:1 15/4
வெள்ளி கொடுத்தல் விலக்கி விழி தோற்று உலகில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 17/1
துஞ்சு விழி கும்பகன்னன் துண்டம் செவி இழந்தும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 61/1
கடை இலக்கமும் எழுதிவிட்ட கணக்கர்-தம்மையும் நம்பலாம் காக்கை போல் விழி பார்த்திடும் குடி காணியாளரை நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 30/3
அன்னம் பழித்த நடை ஆலம் பழித்த விழி அமுதம் பழித்த மொழிகள் – விவேகசிந்தாமணி:1 76/1
அலகு வாள் விழி ஆய்_இழை நல் நுதல் – விவேகசிந்தாமணி:1 108/1
கண் இரண்டே யாவர்க்கும் கற்றோர்க்கு மூன்று விழி
எண்ணு விழி ஏழு ஆகும் ஈவோர்க்கு நண்ணும் – நீதிவெண்பா:1 10/1,2
எண்ணு விழி ஏழு ஆகும் ஈவோர்க்கு நண்ணும் – நீதிவெண்பா:1 10/2
அநந்தம் விழி என்று அறி – நீதிவெண்பா:1 10/4
விடியலில் கண் விழி – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 84/1

மேல்

விழிக்குங்கால் (2)

துஞ்சுங்கால் தோள் மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால்
நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 175/3,4
துஞ்சுங்கால் தோள் மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால்
நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1218/3,4

மேல்

விழித்த (1)

விழித்த கண் வேல் கொண்டு எறிய அழித்து இமைப்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 775/3

மேல்

விழித்தாள் (1)

காமர் உயர் சத்தியை முன் கண் விழித்தாள் கண்டிலளே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1218/1

மேல்

விழித்திடல் (1)

விழித்திடல் எப்படி வினை நெஞ்சே – நீதிநூல்:30 328/4

மேல்

விழித்திருந்தார் (1)

உம்பர் எலாம் விழித்திருந்தார் அயில் வேல் செம் கை உடைய அறுமுகவனும் கண்ணீர் ஆறு ஆனான் – விவேகசிந்தாமணி:1 132/2

மேல்

விழித்து (2)

விழித்து இமையார் நின்ற நிலை – அறநெறிச்சாரம்:1 84/4
எரியாநின்றேன் பிணம் விழித்து இஃது இன்தேன் மயக்கு என்று இயம்பி மெய் கொள் – நீதிநூல்:19 235/3

மேல்

விழிப்ப (1)

மெய்யுணர்ச்சி கண் விழிப்ப தூங்குவார் தம் உளே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 101/2

மேல்

விழிப்பது (1)

விழிப்பது போலும் பிறப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 339/4

மேல்

விழியர்க்கு (1)

வேல் எனும் விழியர்க்கு ஓர் விகற்பம் கூறுவர் – நீதிநூல்:47 592/2

மேல்

விழியற்றவன் (1)

விழியற்றவன் கையினில் வைத்த விளக்கும் நேர்வார் – நீதிநூல்:7 68/4

மேல்

விழியா (1)

கட்டுரை கூறின் செவிக்கொளா கண் விழியா
நெட்டுயிர்ப்போடு உற்ற பிணம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 30/3,4

மேல்

விழியாய் (2)

வேல் வேண்டும் வாள் விழியாய் வேண்டா புளிங்காடி – நன்னெறி:1 35/3
அயல் விழியாய் மயல் பொது ஊழ் வலிது அதினும் பெண்மதியேன் அதுவும் ஊழின் – விவேகசிந்தாமணி:1 113/3

மேல்

விழியார் (6)

மை_விழியார் மனை அகல் – ஆத்திசூடி:1 96/1
எழில் ஆர் முலை வரி விழியார் தந்திரம் – வெற்றிவேற்கை:1 80/1
சித்திர விழியார் நெஞ்சம் தெரிந்தவர் இல்லை கண்டீர் – விவேகசிந்தாமணி:1 44/4
மை_விழியார் மனை அகல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 95/4
மான் ஆர் விழியார் மனம் – நீதிவெண்பா:1 55/4
மானை விழியார் மணியாம் மாந்தர்க்கு நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 67/3

மேல்

விழியார்-தம் (1)

மை_விழியார்-தம் மனை அகன்று ஒழுகு – கொன்றைவேந்தன்:1 78/1

மேல்

விழியான் (1)

செவி கேளான் கண் விழியான் தேர் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 5/3

மேல்

விழியினால் (1)

மின்னை போல் இடையினாளை விழியினால் நோக்குவோரை – நீதிநூல்:13 171/2

மேல்

விழியுடையாரும் (1)

ஓத விடம் உண்ணின் விழியுடையாரும் உண்ணுவரோ உலப்பு_இல் செந்நெல் – நீதிநூல்:32 340/3

மேல்

விழியும் (2)

சேல் போன்ற விழியும் பால் மொழியும் காணாமல் உளம் திகைத்தோம் அன்னோ – நீதிநூல்:29 318/4
அண்ட பேரண்டம் எல்லாம் அளந்து அறி விழியும் கந்தம் – நீதிநூல்:47 530/1

மேல்

விழியே (1)

வண்ணம் செய் வாள் விழியே அன்றி மறை குருட்டு – நன்னெறி:1 34/3

மேல்

விழியோ (1)

ஆவியோ விழியோ எய்தற்கு அரும் பொனோ மணியோ யாதோ – நீதிநூல்:15 194/4

மேல்

விழினும் (1)

மெலியார் விழினும் ஒருவாற்றான் உய்ப – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 95/1

மேல்

விழு (4)

விரைய விழு துளியே போலும் புரை உடைய – நீதிவெண்பா:1 52/2
விழு பேற்றின் அஃது ஒப்பது இல்லை யார்-மாட்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 162/3
வேண்டாமை அன்ன விழு செல்வம் ஈண்டு இல்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 363/3
கேடு இல் விழு செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 400/3

மேல்

விழுக்குணம் (1)

வேண்டுவ வேண்டுவேன் அல்லேன் விழுக்குணம்
பூண்டேன் பொறியிலி போ – அறநெறிச்சாரம்:1 140/3,4

மேல்

விழுங்க (2)

காளமுனி பாண்டவர் மேல் ஏவும் கடி விழுங்க
ஏளிதம் ஆனான் இரங்கேசா நாளும்தான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 21/1,2
தக்க சுவாகாவை தருமன் விழுங்க அவள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 120/1

மேல்

விழுங்காயோ (1)

மண்டலமே வாய் பிளந்து விழுங்காயோ அவர் தலை மேல் வான் உலாவும் – நீதிநூல்:13 157/3

மேல்

விழுங்கி (2)

தூண்டில் பொன் மீன் விழுங்கி அற்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 141/4
தூண்டில் பொன் மீன் விழுங்கி அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 931/4

மேல்

விழுங்கேல் (1)

சொல்லை விழுங்கேல் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 38/1

மேல்

விழுச்சார்வு (1)

விழுச்சார்வு வேண்டுபவர்க்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 209/4

மேல்

விழுத்து (1)

அழுக்கு உடம்பு-தன்னுள் வளர்ந்தாய் விழுத்து உமிழ்ந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 132/2

மேல்

விழுந்து (2)

ஆங்கு ஆயவன் உரையா விதம் அவன் மேல் விழுந்து அழுதார் – நீதிநூல்:24 284/3
வெம்புவாள் விழுவாள் பொய்யே மேல் விழுந்து அழுவாள் பொய்யே – விவேகசிந்தாமணி:1 15/1

மேல்

விழுப்பத்து (1)

ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும் பனுவல் துணிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 21/3,4

மேல்

விழுப்பம் (2)

ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 28/3
ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 131/3

மேல்

விழுப்புண் (1)

விழுப்புண் படாத நாள் எல்லாம் வழுக்கினுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 776/3

மேல்

விழுப்பொருள்-கண் (1)

வெம்மை உடையது அடிசில் விழுப்பொருள்-கண்
செம்மை உடையதாம் சேவகம் தம்மை – அறநெறிச்சாரம்:1 108/1,2

மேல்

விழும் (5)

வீற்றிருந்த வாழ்வும் விழும் அன்றே ஏற்றம் – நல்வழி:1 12/2
மாற்றி அவன் மேல் வந்து விழும் வாய்மை போல் இ தாரணியில் – நீதிநூல்:23 268/2
விழும் இந்திரத்துய்ம்மன் மிக்க புகழ் சொல்லி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 80/1
பெண் இருவர் பேசில் விழும் வான்மீன்கள் பெண் மூவர் – நீதிவெண்பா:1 31/2
அக்கணமே வெந்து விழும் ஆதலால் மிக்க – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 99/2

மேல்

விழுமம் (4)

விழுமம் துடைத்தவர் நட்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 107/4
வீயா விழுமம் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 284/4
உய்யா விழுமம் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 313/4
எற்றா விழுமம் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 663/4

மேல்

விழுமியார் (1)

தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 201/3

மேல்

விழுமியோர் (2)

வெம் குறை தீர்க்கிற்பார் விழுமியோர் திங்கள் – நன்னெறி:1 10/2
மிக்கார்க்கு உதவார் விழுமியோர் எக்காலும் – நன்னெறி:1 36/2

மேல்

விழுவாள் (1)

வெம்புவாள் விழுவாள் பொய்யே மேல் விழுந்து அழுவாள் பொய்யே – விவேகசிந்தாமணி:1 15/1

மேல்

விழை (1)

விழை தகையான் வேண்டியிருப்பர் கெழுதகையான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 804/3

மேல்

விழைதல் (1)

இவ் அரிய அன்புடைமை இன்றி நிருவாணம் உற எண்ணி விழைதல்
பௌவ உலகத்து உருள்_இல் தேரினை நடாத்த உனு பான்மை நிகரால் – நீதிநூல்:39 394/3,4

மேல்

விழைந்த (2)

பேடியினும் பேதை என பேசினார் பெண் விழைந்த
கோடகனை என்னே குமரேசா நாடி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 907/1,2
துன்றி மனை விழைந்த துத்தமன் ஏன் நன்மை இன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 909/1

மேல்

விழைந்தான் (2)

கூட விழைந்தான் குமரேசா கோடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1310/2
கூடல் விழைந்தான் குமரேசா நாடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1328/2

மேல்

விழைந்திலார் (1)

மென்_தொடியார் தேத்தும் விழைந்திலார் என்ப – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 29/2

மேல்

விழைந்து (7)

கழையின் சாற்றை விழைந்து அதன்-பால் கடுகி நக்கல் ஏய்க்குமால் – நீதிநூல்:13 168/4
மேவ மனம்கொள்ளேல் விழைந்து – நன்மதிவெண்பா:1 44/4
நாடாமல் பெண் விழைந்து நாணி ஏன் சந்தனு பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 902/1
திண் தோள் இரவிவன்மன் சேர் அலரை ஏன் விழைந்து
கொண்டாடி நின்றான் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1142/1,2
உழந்துழந்து உள் நீர் அறுக விழைந்து இழைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1177/3
கை அகன்ற காதலனை காண விழைந்து ஏன் உளைந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1178/1
கொண்டான் விழைந்து வந்து கொண்ட பின்பே நீலபதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1191/1

மேல்

விழைந்தே (1)

விடாத நாண் அகன்று அன்னிய புருடனை விழைந்தே
அடாது செய்த மங்கையர் வசை ஒலித்தல் போலாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 134/3,4

மேல்

விழைந்தோன் (1)

மாதரை விழைந்தோன் என்றும் மாதரை நினைப்பன் பொன் மீது – நீதிநூல்:47 551/1

மேல்

விழைப (1)

மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 692/3

மேல்

விழையப்படுப (1)

விழையார் விழையப்படுப பழையார்-கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 810/3

மேல்

விழையா (1)

உள்ளி விழையா உயர் இசைச்சன் பின்பு அரசால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 692/1

மேல்

விழையாதவர்க்கு (1)

வில் ஆரும் முத்தி விழையாதவர்க்கு விழல் அன்ன வாழ்வை அருள்வான் – நீதிநூல்:42 447/3

மேல்

விழையாதான் (1)

இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 629/3

மேல்

விழையாமை (2)

கண்டது கண்டு விழையாமை விண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 159/2
மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 692/3

மேல்

விழையார் (2)

விழையார் விழையப்படுப பழையார்-கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 810/3
அன்பின் விழையார் பொருள் விழையும் ஆய்_தொடியார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 911/3

மேல்

விழையான் (2)

இன்பம் விழையான் வினை விழைவான் தன் கேளிர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 615/3
இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பு என்பான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 628/3

மேல்

விழையும் (4)

ஒன்னார் விழையும் சிறப்பு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 63/4
ஒன்னார் விழையும் சிறப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 630/4
விடாஅர் விழையும் உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 809/4
அன்பின் விழையார் பொருள் விழையும் ஆய்_தொடியார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 911/3

மேல்

விழைவதூஉம் (2)

உழவினார் கைம்மடங்கின் இல்லை விழைவதூஉம்
விட்டேம் என்பார்க்கு நிலை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 104/3,4
உழவினார் கைம்மடங்கின் இல்லை விழைவதூஉம்
விட்டேம் என்பார்க்கு நிலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1036/3,4

மேல்

விழைவார் (4)

மனை விழைவார் மாண் பயன் எய்தார் வினை விழைவார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 91/3
மனை விழைவார் மாண் பயன் எய்தார் வினை விழைவார்
வேண்டா பொருளும் அது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 91/3,4
மனை விழைவார் மாண் பயன் எய்தார் வினை விழைவார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 901/3
மனை விழைவார் மாண் பயன் எய்தார் வினை விழைவார்
வேண்டா பொருளும் அது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 901/3,4

மேல்

விழைவார்க்கு (4)

பெண் விழைவார்க்கு இல்லை பெரும் தூய்மை பேணாது ஊன் – அறநெறிச்சாரம்:1 104/1
உண் விழைவார்க்கு இல்லை உயிர் ஓம்பல் எப்பொழுதும் – அறநெறிச்சாரம்:1 104/2
மண் விழைவார்க்கு இல்லை மறமின்மை மாணாது – அறநெறிச்சாரம்:1 104/3
தம் விழைவார்க்கு இல்லை தவம் – அறநெறிச்சாரம்:1 104/4

மேல்

விழைவால் (1)

வென்றி யசோதரன் ஏன் மிக்க மனை விழைவால்
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 901/1,2

மேல்

விழைவான் (2)

இன்பம் விழையான் வினை விழைவான் தன் கேளிர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 615/3
பேணாது பெண் விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 902/3

மேல்

விழைவின்பத்தால் (1)

விழைவின்பத்தால் வளரும் காமம் அ காம – அறநெறிச்சாரம்:1 196/3

மேல்

விழைவின்மையால் (1)

விழைவின்மையால் வளரும் வீடு – அறநெறிச்சாரம்:1 196/4

மேல்

விழைவினால் (1)

விழைவினால் மறம் புரிதல் நரர்க்கு இயல்பு ஆதலின் அவரை வெறுக்கொண்ணாதே – நீதிநூல்:32 337/4

மேல்

விழைவோரை (1)

பயன் ஒன்று விழைவோரை மறை-தன்னில் ஏலார் பழி அற்ற மொழி பெற்ற வழி உற்ற மேலோர் – நீதிநூல்:47 583/4

மேல்

விள் (4)

மேவல் இடர் நன்மதியே விள் – நன்மதிவெண்பா:1 11/4
என்று நன்மதியே விள் – நன்மதிவெண்பா:1 25/4
விந்தை என்னோ நன்மதியே விள் – நன்மதிவெண்பா:1 28/4
வெட்டல் என நன்மதியே விள் – நன்மதிவெண்பா:1 58/4

மேல்

விள்ளா (1)

விள்ளா அறிஞர் அது வேண்டாரே தள்ளா – நன்னெறி:1 33/2

மேல்

விள்ளாமல் (1)

கொள்ள சிரித்தார் குமரேசா விள்ளாமல்
உள் ஒற்றி உள்ளூர் நகப்படுவர் எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 927/2,3

மேல்

விள்ளுங்கால் (1)

மேவுதலும் உண்டு இதனை விள்ளுங்கால் வீவு_இல் – நன்மதிவெண்பா:1 24/2

மேல்

விள்ளும் (3)

விள்ளும் வீட்டு இன்பம்-தன்னை விளைக்கின்ற வித்தாம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:39 391/4
தங்கு பானு நூறாயிரம் யோசனை தாமரை முகம் விள்ளும்
திங்கள் ஆதவற்கு இரட்டி யோசனையுற சிறந்திடும் அரக்கு ஆம்பல் – விவேகசிந்தாமணி:1 56/2,3
விள்ளும் சடாயு முனம் வீழ்ந்தது பார் வள்ளல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 5/2

மேல்

விள்ளேல் (2)

பிறர்க்கு உன் நசை விள்ளேல் பிறர் இல்லத்து என்றும் – நன்மதிவெண்பா:1 75/1
உள் மருமம் விள்ளேல் உயர் படையை நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 95/3

மேல்

விளக்கம் (5)

&7 நீதிநெறி விளக்கம் – ஸ்ரீகுமரகுருபர சுவாமிகள் அருளியது – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 13/9
ஊற்றம்_இல் தூ விளக்கம் ஊழுண்மை காண்டும் என்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 49/3
அன்புடைமை ஆன்ற அற விளக்கம் செய்தலோடு – அறநெறிச்சாரம்:1 68/3
குடி என்னும் குன்றா விளக்கம் மடி என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 601/3
பொருள் என்னும் பொய்யா விளக்கம் இருள் அறுக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 753/3
தா இல் விளக்கம் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 853/4

மேல்

விளக்கலோடு (1)

அறத்தை விளக்கலோடு எட்டு ஆகும் என்ப – அருங்கலச்செப்பு:1 16/1

மேல்

விளக்காம் (1)

சோமன் மீன் கதிர் விளக்காம் சூழ் மரம் பயிர் ஆகார – நீதிநூல்:3 25/2

மேல்

விளக்கி (3)

வினை உயிர் கட்டு வீடு இன்ன விளக்கி
தினையனைத்தும் தீமை இன்றாகி நினையுங்கால் – அறநெறிச்சாரம்:1 8/1,2
தனக்கு துணையாகி தன்னை விளக்கி
இனத்துள் இறைமையும் செய்து மனக்கு இனிய – அறநெறிச்சாரம்:1 13/1,2
பொருள் வட்டம் எல்லாம் விளக்கி இருள் வட்டம் – அறநெறிச்சாரம்:1 221/2

மேல்

விளக்கிடல் (1)

வெயிலினை சோதிசெய்வான் விளக்கிடல் போலும் காகம் – நீதிநூல்:1 1/1

மேல்

விளக்கின் (1)

அடர் சுடர் விளக்கின் செல்வர் அறத்தராய் சிறத்தல் நன்றே – நீதிநூல்:14 185/4

மேல்

விளக்கினை (2)

அக இருள் அகல ஞான விளக்கினை அருளின் ஏற்றி – நீதிநூல்:6 54/1
எரி ஒளி விளக்கினை மறைத்தல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:10 99/4

மேல்

விளக்கு (8)

விரி சுடர் விளக்கு என விளங்குவார் அவர்க்கு – நீதிநூல்:10 99/2
வற்றிய பின் விளக்கு அவியும் என்ன ஓர் திடம் உண்டு மக்கள் காயம் – நீதிநூல்:41 425/2
விழி இலார்க்கு ஏது விளக்கு – நன்னெறி:1 15/4
பேய் வாழும் சுடுகாட்டை பெருக்கி தள்ளி பெரிய விளக்கு ஏற்றி வைத்தால் வீடது ஆமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 14/2
மூவுலகத்து உச்சி சூளாமணி விளக்கு
தோவகை_இல் சித்தியவர் – அருங்கலச்செப்பு:1 160/1,2
எல்லா விளக்கும் விளக்கு அல்ல சான்றோர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 299/3
பொய்யா விளக்கே விளக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 299/4
விளக்கு அற்றம் பார்க்கும் இருளே போல் கொண்கன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1186/3

மேல்

விளக்குதல் (1)

அறத்தை விளக்குதல் நற்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 24/2

மேல்

விளக்கும் (3)

விழியற்றவன் கையினில் வைத்த விளக்கும் நேர்வார் – நீதிநூல்:7 68/4
வேதமே ஓதுமால் விளக்கும் சோதரர் – நீதிநூல்:11 105/3
எல்லா விளக்கும் விளக்கு அல்ல சான்றோர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 299/3

மேல்

விளக்கே (3)

நந்தா அற விளக்கே நாயகமே தாயகமே – நீதிநூல்:47 573/2
மெலிவது விளக்கே ஆகில் மீண்டும் அ காற்றே கூற்றம் – விவேகசிந்தாமணி:1 79/4
பொய்யா விளக்கே விளக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 299/4

மேல்

விளங்க (1)

வென்றார் விளங்க விரித்து – அறநெறிச்சாரம்:1 184/4

மேல்

விளங்கல் (1)

சிந்தையும் ஒன்றி பாலும் தேனும் போல் விளங்கல் நன்றே – நீதிநூல்:11 104/4

மேல்

விளங்கனியின் (1)

வாயுறு விளங்கனியின் மாய்ந்து – நன்மதிவெண்பா:1 106/4

மேல்

விளங்கி (1)

ஏரி போல் பெருகி மண் மேல் இரு கணும் விளங்கி வாழ்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 69/2

மேல்

விளங்கிடவே (1)

வறியார்க்கும் விளங்கிடவே தெளிவா வகுத்து – நீதிநூல்:6 62/3

மேல்

விளங்கிடும் (1)

மெய்யதை சொல்வாராகில் விளங்கிடும் மேலும் நன்மை – விவேகசிந்தாமணி:1 67/1

மேல்

விளங்கில் (1)

சுடரவன் விளங்கில் பூமி சோதியாம் விளங்கிலானேல் – நீதிநூல்:14 185/1

மேல்

விளங்கிலானேல் (1)

சுடரவன் விளங்கில் பூமி சோதியாம் விளங்கிலானேல்
புடவியும் இருளாம் அன்னவாறு போல் திருவோர் செல்லும் – நீதிநூல்:14 185/1,2

மேல்

விளங்கு (1)

மேவி அவர் இருவருமே நள்ளாது முரண்செய்யில் விளங்கு மெய்யும் – நீதிநூல்:12 109/3

மேல்

விளங்கும் (6)

விலங்கு பறவையினும் நரர் வாக்கு ஒன்றால் சிறப்புடையர் விளங்கும் திண்மை – நீதிநூல்:16 200/1
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 72/3
விட்டு விளங்கும் உயிர் – அருங்கலச்செப்பு:1 157/2
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 114/3
கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 717/3
குடிப்பிறந்தார்-கண் விளங்கும் குற்றம் விசும்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 957/3

மேல்

விளங்குமே (1)

மெய் எனில் மெய்யாய் விளங்குமே மேதினியில் – நீதிவெண்பா:1 38/3

மேல்

விளங்குவார் (1)

விரி சுடர் விளக்கு என விளங்குவார் அவர்க்கு – நீதிநூல்:10 99/2

மேல்

விளம்ப (1)

வீடணன் வன்மம் விளம்ப இலங்கைநகர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 47/1

மேல்

விளம்பல் (2)

மீது அமை நட்பினை விளம்பல் வேண்டுமோ – நீதிநூல்:11 105/4
மெலியவர் வழக்கினை விளம்பல் வாடிய – நீதிநூல்:21 245/2

மேல்

விளம்பலாம் (1)

வீடுதான் இத்தனை நாள் நிற்கும் என விளம்பலாம் மெய் என்னும் பொய் – நீதிநூல்:41 423/3

மேல்

விளம்பாது (1)

வேறாக ஒன்றும் விளம்பாது ஏன் ஆத்திரையன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 790/1

மேல்

விளம்பீர் (1)

வெம்மை நீர் அறிந்தோ அறியாமலோ விளம்பீர் – நீதிநூல்:26 293/4

மேல்

விளம்பு (4)

விடுத்தல் அரிதோ விளம்பு – நன்னெறி:1 8/4
விண் அளவு ஆயிற்றோ விளம்பு – நன்னெறி:1 26/4
வெண்ணிலா ஆமோ விளம்பு – நீதிவெண்பா:1 98/4
வெய்யோர்க்கு வன்சொல் விளம்பு – நன்மதிவெண்பா:1 63/4

மேல்

விளம்பும் (1)

விரியும் இசை மாசுற அவர் மேல் விளம்பும் பொய்ச்சொல் அண்டம் மிசை – நீதிநூல்:23 267/2

மேல்

விளம்புவாயே (1)

கலை எலி காகம் செய்த கதை என விளம்புவாயே – விவேகசிந்தாமணி:1 111/4

மேல்

விளம்பேல் (2)

உடையது விளம்பேல் – ஆத்திசூடி:1 5/1
இனது உடையது விளம்பேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 5/4

மேல்

விளிக்க (1)

திரு_அனாய் என புகழ்ந்து தேவியை விளிக்க மா – நீதிநூல்:12 133/1

மேல்

விளித்தான் (1)

தேம் கான் மொழி மனை மைந்தரை விளித்தான் அவர் தெரிந்தே – நீதிநூல்:24 284/2

மேல்

விளித்து (3)

வனம் கடுகி வா என்ன விளித்து உன்-பால் தினம் நெருங்கும் வன்மை உன்னி – நீதிநூல்:43 452/3
கூற்றத்தை கையால் விளித்து அற்றால் ஆற்றுவார்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 90/3
கூற்றத்தை கையால் விளித்து அற்றால் ஆற்றுவார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 894/3

மேல்

விளிந்தாரின் (1)

விளிந்தாரின் வேறு அல்லர் மன்ற தெளிந்தார் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 143/3

மேல்

விளிந்து (2)

போக்கும் அது விளிந்து அற்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 53/4
போக்கும் அது விளிந்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 332/4

மேல்

விளியாது (1)

விளியாது நிற்கும் பழி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 145/4

மேல்

விளியும் (4)

விரைவொடும் ஏகார் என்னின் ஊர்தியொடு அ பொருள் விளியும் விண் புரக்கும் – நீதிநூல்:12 116/3
வெயிலுறு வெண்ணெய் போல் விளியும் உண்மையே – நீதிநூல்:21 248/4
விசையினொடும் அவை அசைவது இலை எனில் விளியும் எனல் நிசம் நரர்கள் தம் – நீதிநூல்:25 291/2
விளியும் என் இன் உயிர் வேறு அல்லேம் என்பார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1209/3

மேல்

விளிவு (2)

விளிவு உன்னி வெய்துயிர்ப்பர் மெய் பயன் கொண்டார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 42/3
உளைவு இன்று கண்பாடும் ஊழே விளிவு இன்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 90/2

மேல்

விளை (3)

மெலியும் ஏழைக்கு இடாமல் விளை பொன்னை – நீதிநூல்:24 281/1
அசையும் வளி புவி அசையும் அனல் சலம் அசையும் மரம் விளை பயிர் எலாம் – நீதிநூல்:25 291/1
மிக்க குண நெற்பயிர் விளை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 71/4

மேல்

விளை-வயின் (1)

வேண்டற்க வெஃகி ஆம் ஆக்கம் விளை-வயின்
மாண்டற்கு அரிதாம் பயன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 177/3,4

மேல்

விளைக்கின்ற (1)

விள்ளும் வீட்டு இன்பம்-தன்னை விளைக்கின்ற வித்தாம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:39 391/4

மேல்

விளைக்கும் (5)

துக்கமும் விளைக்கும் ஒரு துக்கமும் விளைக்கும் – நீதிநூல்:33 345/3
துக்கமும் விளைக்கும் ஒரு துக்கமும் விளைக்கும்
குக்கனை நிகர்க்கும் அவர் கக்கும் இழிகூற்றே – நீதிநூல்:33 345/3,4
அப்பனாய் நட்பினர்க்குள் பகை விளைக்கும் சத்துருவாய் அகிலத்து உற்ற – நீதிநூல்:40 406/2
புலவையே விளைக்கும் பவத்தை வேரறுத்து புண்ணியம் புரிந்திடாய் மனனே – நீதிநூல்:43 463/4
விளைக்கும் வலியன தாம் மென்று – நன்னெறி:1 27/4

மேல்

விளைக (1)

மேவி நாளும் விளைக நம் செல்வியை – நீதிநூல்:12 152/2

மேல்

விளைத்திடும் (2)

மதியினை மயக்கி வெம் மறம் விளைத்திடும்
கொதி அழல் நரகு இடும் குணமும் கல்வியும் – நீதிநூல்:9 91/2,3
தீமையே விளைத்திடும் பிறர்க்கு செய்கின்ற – நீதிநூல்:39 404/2

மேல்

விளைத்து (3)

வித்தி விளைத்து வினை விளைப்ப காண்டலின் – அறநெறிச்சாரம்:1 83/3
உயிர் வித்தி ஊன் விளைத்து கூற்று உண்ணும் வாழ்க்கை – அறநெறிச்சாரம்:1 193/1
நெல் விளைத்து குவி – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 57/1

மேல்

விளைந்த (2)

வியன் சினை வளைவு நோக்கார் விளைந்த தீம் கனி பறிப்போர் – நீதிநூல்:1 4/2
காப்பு இலா விளைந்த பூமி கரை இலாது இருந்த ஏரி – விவேகசிந்தாமணி:1 36/2

மேல்

விளைந்தது (1)

வித்து இன்றி முத்து ஏன் விளைந்தது வெண்ணெய் சடையன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 85/1

மேல்

விளைநிலம் (1)

வாள் ஏறோடு ஓசை விளைநிலம் இவ் அல்லால் – அறநெறிச்சாரம்:1 127/3

மேல்

விளைநிலமா (1)

இன்சொல் விளைநிலமா ஈதலே வித்தாக – அறநெறிச்சாரம்:1 16/1

மேல்

விளைப்ப (1)

வித்தி விளைத்து வினை விளைப்ப காண்டலின் – அறநெறிச்சாரம்:1 83/3

மேல்

விளைய (1)

பொன்னே விளைய புகழ் பெற்றார் ஒன்னார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 22/2

மேல்

விளையா (1)

சாலி விளையா ஊரும் தார் வேந்து இல்லா ஊரும் – நன்மதிவெண்பா:1 96/1

மேல்

விளையாட்டு (1)

அனங்க விளையாட்டு வேட்கை மிகுதி – அருங்கலச்செப்பு:1 75/1

மேல்

விளையாடல் (1)

பண் அமரும் மொழி மின்னாள் விளையாடல் போல் தன் கை பதுமத்தால் என் – நீதிநூல்:44 512/2

மேல்

விளையாடி (1)

விளையாடி கீரனொடு வெல்வதற்கு செல்லும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 135/1

மேல்

விளையாடு (1)

வேர்க்க விளையாடு – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 87/1

மேல்

விளையாடேல் (2)

நீர் விளையாடேல் – ஆத்திசூடி:1 69/1
எண்ணா நீ நீர் விளையாடேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 68/4

மேல்

விளையாவாம் (1)

மெய்ப்புலவர்-தம்பால் விளையாவாம் துப்பின் – நன்னெறி:1 11/2

மேல்

விளையினும் (1)

மேதினி கிழமை நீங்கிடும் தன்மை விளையினும் நடுவின் நீங்காது – நீதிநூல்:4 43/3

மேல்

விளையும் (2)

முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும் – கொன்றைவேந்தன்:1 74/1
சற்றுநேரம் கொள் சுகத்தினால் விளையும் தன்மை ஈது அரிவையீர் உணர்வீர் – நீதிநூல்:13 169/4

மேல்

விளையுமே (1)

இதமுற செவிக்கு இன்பம் விளையுமே – விவேகசிந்தாமணி:1 46/4

மேல்

விளையுமோ (1)

மீட்டுவோன் இன்றி கீதம் விளையுமோ சராசரங்கள் – நீதிநூல்:2 8/3

மேல்

விளையுளும் (2)

பெயலும் விளையுளும் தொக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 545/4
தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்வு இலா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 731/3

மேல்

விளைவது (2)

ஆற்ற விளைவது நாடு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 74/4
ஆற்ற விளைவது நாடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 732/4

மேல்

விளைவால் (1)

ஆர்ந்த பொருள் விளைவால் ஆன்றோரால் கோசலம் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 731/1

மேல்

விளைவின்-கண் (1)

களவின்-கண் கன்றிய காதல் விளைவின்-கண்
வீயா விழுமம் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 284/3,4

மேல்

விளைவினை (1)

வித்தக ஒளியை இன்ப விளைவினை அருள்_பௌவத்தை – நீதிநூல்:47 549/3

மேல்

விளைவு (7)

நெற்பயிர் விளைவு செய் – ஆத்திசூடி:1 72/1
விளைவு உன்னி வெற்றுடம்பு தாங்கார் தளர் நடையது – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 39/2
மூலம் அறிந்து விளைவு அறிந்து மேலும் தாம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 51/2
மூளும் சீற்றத்தின் விளைவு அதாம் முனிவு அகம் உடையோர் – நீதிநூல்:26 297/2
கனிவினும் நல்கார் கயவர் நனி விளைவு_இல் – நன்னெறி:1 28/2
பிணியின்மை செல்வம் விளைவு இன்பம் ஏமம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 738/3
கூர் விளைவு கொண்டார் குமரேசா சீரான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1038/2

மேல்

விளைவு_இல் (1)

கனிவினும் நல்கார் கயவர் நனி விளைவு_இல்
காயினும் ஆகும் கதலிதான் எட்டி பழுத்து – நன்னெறி:1 28/2,3

மேல்

விளைவும் (3)

இரு வினையும் நின்ற விளைவும் திரிவு இன்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 216/2
வான் இன்றி மழையும் இல்லை வயல் இன்றி விளைவும் இல்லை – நீதிநூல்:2 13/1
வல்வினை விளைவும் பாரார் மண்ணின் மேல் வாழும் மாந்தர் – விவேகசிந்தாமணி:1 51/4

மேல்

விற்க (1)

நரகை மோக்கத்தை விற்க நண்ணிய வணிகர் அன்னார் – நீதிநூல்:39 387/2

மேல்

விற்ப (1)

கோள் விற்ப கொள்ளாநின்றார் – அறநெறிச்சாரம்:1 62/4

மேல்

விற்பன (1)

விற்பன விவேகம் உள்ள வேந்தரை சேர்ந்தோர் வாழ்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 11/2

மேல்

விற்பாய் (1)

கோல் தொடி விற்பாய் போன்று கூடல் வணிக மின்னார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 126/1

மேல்

விற்பார் (1)

பிறர்க்கு பயன்பட தாம் கற்ற விற்பார்
தமக்கு பயன் வேறு உடையார் திறப்படூஉம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 21/1,2

மேல்

விற்ற (1)

விற்ற மனையாளை வெட்டுதலும் உற்ற துயர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 63/1

மேல்

விற்றல் (1)

சுரக்கும் சரக்கை செய்தல் விற்றல் துணிந்து கொள்ளல் நுகர்தல் எலாம் – நீதிநூல்:19 236/2

மேல்

விற்றற்கு (1)

விற்றற்கு உரியர் விரைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1080/4

மேல்

விற்றாளே (1)

பிள்ளை சுனச்சேபனையும் பெற்றவளும் விற்றாளே
கொள் என நின்று என்னே குமரேசா உள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1047/1,2

மேல்

விற்றிடும் (1)

அரிசி விற்றிடும் அந்தணர்க்கு ஓர் மழை – விவேகசிந்தாமணி:1 27/1

மேல்

விற்று (8)

குலம் விற்று கொள்ளும் வெறுக்கையும் வாய்மை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 61/1
நலம் விற்று கொள்ளும் திருவும் தவம் விற்று ஆங்கு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 61/2
நலம் விற்று கொள்ளும் திருவும் தவம் விற்று ஆங்கு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 61/2
ஊன் ஓம்பும் வாழ்வும் உரிமை விற்று உண்பதூஉம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 61/3
கற்பு_இல் மகளின் நலம் விற்று உணவு கொளும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 82/1
அகல் நிதம்ப சரக்கு ஒன்றை பலருக்கும் தினந்தினம் விற்று அரும் பொன் வாங்கி – நீதிநூல்:44 496/2
விற்று கோள் தக்கது உடைத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 22/4
விற்று கோள் தக்கது உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 220/4

மேல்

விற்றும் (4)

மங்கலியம் விற்றும் வழாது பணி செய்துவந்தார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 96/1
இந்துமதி விற்றும் அலைந்து ஈனனுக்கு ஆள் ஆகி அரிச்சந்திரனே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 3/1
நாடு இழந்தும் இல்லை விற்றும் நல்ல அரிச்சந்திரன் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 117/1
தண் தார் கலயனார் தாலி விற்றும் ஆங்கு அறமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 333/1

மேல்

விற்றுவிடல் (1)

கடையில் விலைகூறி அந்த காரிகையை விற்றுவிடல்
என்று நன்மதியே விள் – நன்மதிவெண்பா:1 25/3,4

மேல்

விறகாம் (1)

வீடானது இடியின் மேல் பொருள் உதவும் காடு அழியின் விறகாம் மாய – நீதிநூல்:41 422/3

மேல்

விறகு (3)

மின் எரி மூட்டிடு விறகு போல் சுவை – நீதிநூல்:13 164/1
ஊட்டி நீர் கறி உடை பணி விறகு இல் உரிய யாவையும் நாம் பெறுவான் பல் – நீதிநூல்:39 392/1
பெண்டுகள் துணையோடு எய்து வாகனனாய் பெருநிலை நீர் நிழல் விறகு பிரசை1யும் தங்குமிடம் சமைத்து உண்டு புறப்படல் யாத்திரைக்கு அழகே – விவேகசிந்தாமணி:1 135/4

மேல்

விறல் (6)

தீவினை அஞ்சா விறல் கொண்டு தென்புலத்தார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 21/3
வேசி துயிலும் விறல் மந்திரி மதியும் – நீதிவெண்பா:1 30/3
கொண்டான் விறல் ஏன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 180/2
இறல் ஈனும் எண்ணாது வெஃகின் விறல் ஈனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 180/3
ஊறு உயிர்க்கும் நேரும் என ஓர்ந்தும் விறல் வாகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 690/1
வேந்தன் வினை முடிவை வேண்டி விறல் நீலன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1268/1

மேல்

விறலி (1)

விறலி கற்பதுவே கற்பு கூன் உடல் விருத்தை கற்பு அரிது அன்று கலை எலாம் – நீதிநூல்:43 473/1

மேல்

விறலொடு (1)

மிக உணும் அனத்தை உண்டோன் விறலொடு தாங்க வேண்டும் – நீதிநூல்:36 365/2

மேல்

வினவ (2)

ஒரு துணை யான் அறிகுவன் மற்றொரு துணை யார் என வினவ
பெருமகனை உன்னை என்னை பேரண்டங்களை அமைத்தான் – நீதிநூல்:12 148/2,3
விதி முதல் மூவரில் எவர் உன் கடவுள் என சிற்றிடையை வினவ பூ வாழ் – நீதிநூல்:44 500/1

மேல்

வினவிட (1)

பொருதி வினவிட இரதி புருடன்_அனையார்-பால் போய் புணர்ந்தேன் என்றாள் – நீதிநூல்:44 483/2

மேல்

வினவில் (1)

பொய் வினை மற்றை பொருள் எல்லாம் மெய் வினவில்
தாய் யார் மனைவி யார் தந்தை யார் மக்கள் ஆர் – அறநெறிச்சாரம்:1 152/2,3

மேல்

வினவு (1)

எந்தவாறு சென்றது என்ன எனை வினவு சிலதி கேள் – நீதிநூல்:12 132/2

மேல்

வினாய் (2)

ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 60/3
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 594/3

மேல்

வினாவி (1)

அதிசயம் என வினாவி அன்பொடு முகம் மலர்ந்து – நீதிநூல்:33 350/2

மேல்

வினை (108)

தூக்கி வினை செய் – ஆத்திசூடி:1 60/1
வேண்டி வினை செயேல் – ஆத்திசூடி:1 106/1
முற்பவத்தில் செய்த வினை – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 22/4
தாம்தாம் முன் செய்த வினை தாமே அனுபவிப்பார் – நல்வழி:1 30/1
நட்பிடை குய்யம் வைத்து எய்யா வினை சூழ்ந்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 56/1
தெவ்வும் திசை நோக்கி கைதொழூஉம் அவ் வினை
காத்தல் இலரேல் எனைத்துணையர் ஆயினும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 88/2,3
வினை உயிர் கட்டு வீடு இன்ன விளக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 8/1
வினை கடியும் என்று அடி வீழ்தல் கனை இருள்-கண் – அறநெறிச்சாரம்:1 52/2
துஞ்சினாய் என்று வினை விடா நெஞ்சே – அறநெறிச்சாரம்:1 78/2
வினை பயனும் ஆயிற்றாம் என்று அதன்-கண் மெய்ம்மை – அறநெறிச்சாரம்:1 80/3
வித்தி விளைத்து வினை விளைப்ப காண்டலின் – அறநெறிச்சாரம்:1 83/3
தவா வினை வந்து அடைய கண்டும் அவாவினை – அறநெறிச்சாரம்:1 131/2
செய் வினை அல்லால் சிறந்தார் பிறர் இல்லை – அறநெறிச்சாரம்:1 152/1
பொய் வினை மற்றை பொருள் எல்லாம் மெய் வினவில் – அறநெறிச்சாரம்:1 152/2
செயிர் கொள் வினை குயவனாக செயிர் தீரா – அறநெறிச்சாரம்:1 153/2
வினை காத்து வந்த விருந்து ஓம்பி நின்றான் – அறநெறிச்சாரம்:1 158/1
கொடுப்பான் வினை அல்லன் கொள்வானும் அல்லன் – அறநெறிச்சாரம்:1 185/1
கொல் வினை அஞ்சி குயக்கலம் நல்ல – அறநெறிச்சாரம்:1 207/2
தினம் வினை செய அகல் செல்வ முன்னம் தூது – நீதிநூல்:12 130/1
மெய்யானதுவே வியர்வையுற பல் வினை கையால் – நீதிநூல்:25 290/3
தசை கொள் உடல் நிதம் அசைய வினை பல தரணி மிசை புரிகிலர் எனில் – நீதிநூல்:25 291/3
விழித்திடல் எப்படி வினை நெஞ்சே – நீதிநூல்:30 328/4
விடியலில் பறவை மிருகம் யாவும் முன் விரைந்து எழுந்து பல வினை செயும் – நீதிநூல்:35 358/1
விலங்கினங்கட்கு வாக்கும் வினை உணர் ஞானத்தோடு – நீதிநூல்:45 514/1
ஆள் வினை உடையான் உண்டு என்று அரு மதம் யாவும் கூறும் – நீதிநூல்:47 528/3
கோள் வினை கோளுறாரை கோள் வினை கோளுறும் காண் – நீதிநூல்:47 528/4
கோள் வினை கோளுறாரை கோள் வினை கோளுறும் காண் – நீதிநூல்:47 528/4
தன் உயிர் அஞ்சும் வினை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 25/4
இன் உயிர் நீக்கும் வினை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 33/4
அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவா வினை
தான் வேண்டும் ஆற்றான் வரும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 37/3,4
வினையான் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 68/3
எனை மாட்சித்து ஆகியக்-கண்ணும் வினை மாட்சி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 75/3
மனை விழைவார் மாண் பயன் எய்தார் வினை விழைவார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 91/3
இன் உயிர் நீக்கும் வினை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 33/4
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை
ஊக்கார் அறிவுடையார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 47/3,4
எனை வகையால் தேறியக்-கண்ணும் வினை வகையான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 52/3
எனை மாட்சித்து ஆகியக்-கண்ணும் வினை மாட்சி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 75/3
உண்டாக செய்வான் வினை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 76/4
செய் வினை திருந்த செய் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 49/4
சீர் அறிந்து தூக்கி வினை செய் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 59/4
தேர்ந்துகொண்டு வேண்டு வினை செய் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 105/4
கோடி கற்பம் சென்றாலும் கோதையே செய்த வினை
நாடி நிற்கும் என்றார் நயந்து – நீதிவெண்பா:1 47/3,4
வினை வேறுபட்டவர்-பால் மேவும் அனமே – நீதிவெண்பா:1 75/2
அரு வினை பயன் அகலுமே – அருங்கலச்செப்பு:0 1/2
காட்சியுடையார் வினை வரும் வாயிலின் – அருங்கலச்செப்பு:1 62/1
புல்லும் வினை வென்றவர்க்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 158/2
வினை அறுப்பான் உத்திட்டனாம் – அருங்கலச்செப்பு:1 172/2
தீரா வினை தீர்க்கும் சித்திபதம் உண்டாக்கும் – அருங்கலச்செப்பு:1 180/1
வினையால் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 108/3
வினையால் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 109/3
எனை மாட்சித்து ஆகியக்-கண்ணும் வினை மாட்சி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 117/3
நாள் எலாம் வினை செய் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 55/1
எனை பகை உற்றாரும் உய்வர் வினை பகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 207/3
தன் உயிர் அஞ்சும் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 244/4
பிற வினை எல்லாம் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 321/4
இன் உயிர் நீக்கும் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 327/4
நா செற்று விக்குள் மேல்வாரா முன் நல் வினை
மேற்சென்று செய்யப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 335/3,4
அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவா வினை
தான் வேண்டும் ஆற்றான் வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 367/3,4
நன்றி பயவா வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 439/4
மனம் தூய்மை செய் வினை தூய்மை இரண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 455/3
இல்லை நன்று ஆகா வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 456/4
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை
ஊக்கார் அறிவுடையார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 463/3,4
வினை வலியும் தன் வலியும் மாற்றான் வலியும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 471/3
அரு வினை என்ப உளவோ கருவியான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 483/3
கொள்ள வினை செய்தான் குமரேசா உள்ளி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 512/2
ஆராய்வான் செய்க வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 512/4
எனை வகையான் தேறியக்-கண்ணும் வினை வகையான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 514/3
அறிந்து ஆற்றி செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினை தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 515/3
விண் தலத்து வேந்தால் வினை நாடி கண்ணன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 516/1
செய்வானை நாடி வினை நாடி காலத்தோடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 516/3
வினைக்-கண் வினை உடையான் கேண்மை வேறு ஆக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 519/3
நாள்-தோறும் நாடுக மன்னன் வினை செய்வான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 520/3
வினை செய்வார் தம் சுற்றம் வேண்டாதார் என்று ஆங்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 584/3
வினைக்-கண் வினை கெடல் ஓம்பல் வினை குறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 612/3
வினைக்-கண் வினை கெடல் ஓம்பல் வினை குறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 612/3
இன்பம் விழையான் வினை விழைவான் தன் கேளிர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 615/3
தேர்ந்த சனமித்திரன் ஏன் வினை நலத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 651/1
துணை நலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினை நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 651/3
நன்றி பயவா வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 652/4
ஓஒதல் வேண்டும் ஒளி மாழ்கும் செய் வினை
ஆஅதும் என்னுமவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 653/3,4
சான்றோர் பழிக்கும் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 656/4
வினை திட்பம் என்பது ஒருவன் மன திட்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 661/3
உற்ற வினை ஊறுபட்டும் ஒல்காது ஏன் மாறன் அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 662/1
வீறு எய்தி மாண்டார் வினை திட்பம் வேந்தன்-கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 665/3
இன்பம் பயக்கும் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 669/4
எனை திட்பம் எய்தியக்-கண்ணும் வினை திட்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 670/3
தூங்காது செய்யும் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 672/4
உற்ற வினை ஒல்லும் என ஓர்ந்தவுடன் ஏன் மிஞிலி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 673/1
ஒல்லும் வாய் எல்லாம் வினை நன்றே ஒல்லாக்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 673/3
அன்று ஏன் வினை ஒழிவை அஞ்சி வளவன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 674/1
வினை பகை என்று இரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 674/3
பொருள் கருவி காலம் வினை இடனொடு ஐந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 675/3
செய் வினை செய்வான் செயல் முறை அவ் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 677/3
செய் வினை செய்வான் செயல் முறை அவ் வினை
உள் அறிவான் உள்ளம் கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 677/3,4
வினையான் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 678/3
வென்றி வினை உரைப்பான் பண்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 683/4
வேட்பன சொல்லி வினை இல எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 697/3
முனை முகத்து மாற்றலர் சாய வினை முகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 749/3
எனை மாட்சித்து ஆகியக்-கண்ணும் வினை மாட்சி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 750/3
உண்டாக செய்வான் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 758/4
கனவினும் இன்னாது-மன்னோ வினை வேறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 819/3
இழிந்தான் என்னே குமரேசா கொண்ட வினை
பொய்படும் ஒன்றோ புனை பூணும் கை அறியா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 836/2,3
பேதை வினை மேற்கொளின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 836/4
மனை விழைவார் மாண் பயன் எய்தார் வினை விழைவார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 901/3
வினை ஆண்மை வீறு எய்தல் இன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 904/4
நின்று தனஞ்சயன் ஏன் நீள் வினை முன் செய்வல் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1021/1
வேந்தன் வினை முடிவை வேண்டி விறல் நீலன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1268/1
வினை கலந்து வென்றீக வேந்தன் மனை கலந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1268/3

மேல்

வினைக்-கண் (3)

வினைக்-கண் வினை உடையான் கேண்மை வேறு ஆக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 519/3
வினைக்-கண் வினை கெடல் ஓம்பல் வினை குறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 612/3
கலங்காது கண்ட வினைக்-கண் துளங்காது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 668/3

மேல்

வினைக்கு (4)

வினையினுக்கு ஏதுவாம் வினைக்கு அமைந்திடல் – நீதிநூல்:18 216/2
வினைக்கு உரிமை நாடிய பின்றை அவனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 518/3
செறிவு உடையான் செல்க வினைக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 684/4
வினைக்கு அரிய யா உள காப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 781/4

மேல்

வினைகள் (2)

பெருகிய உள்ளத்தராய் வினைகள் தீர்ந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 217/3
அவ் வினைகள் இயற்ற வெவ்வேறு இடம் கருவி சமையமும் வந்து அமைய வேண்டும் – நீதிநூல்:27 305/2

மேல்

வினைகளாமே (1)

விதவிதம் தானே செய்தல் விபசார வினைகளாமே – நீதிநூல்:13 172/4

மேல்

வினைகளினால் (1)

வினைகளினால் அயர் மனையை பரிவுடன் ஆதரவுசெய்ய வேண்டும் நெஞ்சே – நீதிநூல்:12 119/4

மேல்

வினைப்பகை (1)

வினைப்பகை தீர் பெரியர் இல்வாழ்வினில் கலந்துநின்றாலும் வேதநாதன்-தனை – நீதிநூல்:12 121/1

மேல்

வினைப்பயன் (1)

தானே தான் செய்த வினைப்பயன் துய்த்தலால் – அறநெறிச்சாரம்:1 151/3

மேல்

வினைப்பயன்-கொல் (1)

நினைக்குங்கால் நின்றுழியே மாய்வர் வினைப்பயன்-கொல்
கல்லார் குலமில்லார் பொல்லார் தறுகட்பம் – அறநெறிச்சாரம்:1 110/2,3

மேல்

வினைப்பயனை (1)

வினைப்பயனை வெல்வதற்கு வேதம் முதலாம் – நல்வழி:1 37/1

மேல்

வினைப்பாடு (1)

வினைப்பாடு கட்டு அழித்து வீட்டு இன்பம் நல்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 220/3

மேல்

வினைபடு (1)

வினைபடு பாலால் கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 279/4

மேல்

வினைமேல் (1)

மண்டி வினைமேல் சென்ற மாதங்கன் பின் பழி மீக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 836/1

மேல்

வினையமோடு (1)

வினையமோடு இனி அவன் அடி பரசுவர் மேலோர் – நீதிநூல்:42 445/4

மேல்

வினையர் (2)

கொலை வினையர் ஆகிய மாக்கள் புலை வினையர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 329/3
கொலை வினையர் ஆகிய மாக்கள் புலை வினையர்
புன்மை தெரிவார் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 329/3,4

மேல்

வினையவர் (1)

வினையவர் மெய் உரோமத்தை எண்ணினும் நோய் திரள் எண்ண விதானம் உண்டோ – நீதிநூல்:44 506/3

மேல்

வினையால் (9)

ஆர்வில் பொறி ஐந்திற்கு ஆதி இரு வினையால்
தீர்வு இல நீ கோதாதி சேர்விக்கும் தீர்வு_இல் – அறநெறிச்சாரம்:1 147/1,2
செய்யும் வினையால் அறிக இனி பிறந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 156/3
வவ்விடலே முதலாய வினையால் ஒவ்வோர் பயன் கைவந்து கூடும் – நீதிநூல்:27 305/1
தானே புரி வினையால் சாரும் இரு பயனும் – நீதிவெண்பா:1 47/1
வினையால் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 108/3
வினையால் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 109/3
தெள்ளு புகழ் வில்லவன் முன் செய் வினையால் வென்றி ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 678/1
சேர்ந்தார் இழிந்து நின்றார் செய் வினையால் சம்புவன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 972/1
தேர்ந்த அருவந்தை செய் வினையால் தன் குடி முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1022/1

மேல்

வினையான் (4)

வினையான் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 68/3
தம்தம் வினையான் வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 63/4
வினையான் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 678/3
நீள் வினையான் நீளும் குடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1022/4

மேல்

வினையில் (1)

வினையில் வென்றி இலாது இங்கு மீண்டதற்கு – நீதிநூல்:12 149/1

மேல்

வினையின் (4)

காலம் அறிந்து ஆங்கு இடம் அறிந்து செய் வினையின்
மூலம் அறிந்து விளைவு அறிந்து மேலும் தாம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 51/1,2
முன் செய் வினையின் பயன் துய்த்து அது உலந்தால் – அறநெறிச்சாரம்:1 28/1
பின் செய் வினையின் பின் போகலால் நற்செய்கை – அறநெறிச்சாரம்:1 28/2
எய்தும் வினையின் பயன் – அறநெறிச்சாரம்:1 156/4

மேல்

வினையினுக்கு (1)

வினையினுக்கு ஏதுவாம் வினைக்கு அமைந்திடல் – நீதிநூல்:18 216/2

மேல்

வினையும் (7)

இரு வினையும் நின்ற விளைவும் திரிவு இன்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 216/2
வெந்து வினையும் விடும் – அருங்கலச்செப்பு:1 176/2
இருள் சேர் இரு வினையும் சேரா இறைவன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 2/3
இருள் சேர் இரு வினையும் சேரா இறைவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 5/3
தொடங்கற்க எவ் வினையும் எள்ளற்க முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 491/3
அற வினையும் ஆன்ற பொருளும் பிற வினையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 909/3
அற வினையும் ஆன்ற பொருளும் பிற வினையும்
பெண் ஏவல் செய்வார்-கண் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 909/3,4

மேல்

வினையை (7)

தணிப்பதூஉம் தட்பமே தான் செய் வினையை
துணிப்பதூஉம் தூய ஒழுக்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 46/3,4
இறந்த பிறப்பில் தாம் செய்த வினையை
பிறந்த பிறப்பால் அறிக பிறந்திருந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 156/1,2
கொண்ட வினையை குமரேசா கண்டு என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 33/2
தேர்ந்த பிரமதத்தன் சேர்ந்தவர் பின் செய் வினையை
கூர்ந்து உணர்ந்தான் என்னே குமரேசா சார்ந்து என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 509/1,2
மண்டு புகழ் ஆட்கொண்டான் மாறாமல் ஏன் வினையை
கொண்டு புரிந்தான் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 612/1,2
மண்டு புகழ் நாகன் உயர் மாண் வினையை ஏன் உள்ளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 665/1
சோர்ந்து வருந்தாமல் தொண்டைமான் ஏன் வினையை
கூர்ந்து இனிது செய்தான் குமரேசா சார்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 758/1,2

மேல்

வினையையும் (1)

வினையையும் அறிவான் பேசும் விதங்களும் அறிவான் அன்பு ஆர் – நீதிநூல்:47 558/3

மேல்