ல – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

லஞ்சம் 1
லவம் 1

லஞ்சம் (1)

மன்னு சீட்டை உண்டாக்குதல் கை லஞ்சம் வாங்கல் – நீதிநூல்:17 209/2

மேல்

லவம் (1)

லவம் பல வெள்ளமாம் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 97/1

மேல்